Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5284: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 26. Nuosprendžio
panaikinimo bei naujo nuosprendžio priėmimo pagrindai (BPK 389 str. ),
piktnaudžiavimas tarnyba (BK 285 str. )

Panaikinta apeliacinės instancijos teismo nutartis ir
byla perduota iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka, nes šis teismas padarė
esminį baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimą ir netinkamai pritaikė
baudžiamąjį įstatymą: vietoje ištei­sinamojo nuosprendžio neteisėtai priėmė
nutartį nutraukti bylą; neteisingai išaiškino, kad BK 285 str. numatytas
kvalifikuojantis požymis – didelės žalos padarymas valstybės interesams – reiškia
vien tik turtinės žalos padarymą, ir dėl to buvo padaryta nepagrįsta išvada,
kad nuteistojo veiksmuose nėra nusikaltimo sudėties.

P-šėjas V. Č-a                                                            Kasacinė byla Nr. 2K–521/1999 m.

N U T A R T I S

1999 m. rugsėjo 28
d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos
pirmininko J. R-o,
teisėjų V. Č-os ir V. M-o,
sekretoriaujant D. K-ei,
dalyvaujant prokurorei D. M-ūtei,
gynėjai advokatei Š. V-ui,
išteisintajam V. Ambrakaičiui,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal Vilniaus
apygardos prokura­tūros vyriausiojo prokuroro kasacinį skundą dėl Vilniaus
apygardos teismo 1999 m. gegužės 24 d. nutarties, kuria panaikintas Š-ninkų
rajono apylinkės teismo 1999 m. vasario 4 d. nuosprendis ir baudžiamoji byla
V-o Ambrakaičio atžvilgiu nutraukta nesant jo veikoje nusikaltimo
sudėties.
Š-ninkų rajono apylinkės teismo 1999 m. vasario 4 d.
nuosprendžiu V-a- Ambrakaitis buvo pripažintas kaltu pagal Lietuvos
Respublikos BK 285 str. ir nuteistas dvejiems metams laisvės atėmimo su atėmimu
teisės vienerius metus ir šešis mėnesius eiti pareigas policijos įstaigose, o
pritaikius Lietuvos Respublikos BK 471
str. pagrindinės bausmės vykdymas nuteistajam atidėtas vieneriems metams ir
šešiems mėnesiams.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo V. Č-os
pranešimą, prokuroro, pra­šiusio kasacinį skundą patenkinti, išteisintojo
V. Ambrakaičio ir jo gynėjo advokato Š. V-o, prašiusių skundą atmesti, paaiškinimų,

nustatė:

Š-ninkų rajono apylinkės teismo 1999 m. vasario 4 d.
nuosprendžiu V. Amb­rakaitis buvo nuteistas už tai, kad, būdamas valstybės
pareigūnas, dirbdamas VRM P-io policijos departamento Š-ninkų pasienio
policijos užkardos vyresniuoju policininku, 1997 m. vasario 12 d. apie 7. 30
val. vykdydamas tarnybą pagal grafiką N-jasodžio supaprastintos pasienio
policijos kontrolės punkte, neuž­registravo asmenų, praleistų supaprastinta
tvarka per valstybės sieną, apskaitos knygoje ir praleido neleistinoje vietoje
per N-jasodžio supaprastintos pasienio policijos kontrolės punktą, per kurį,
nesant muitinės posto, fiziniams asmenims draudžiama vežti prekes, automobilį
„M- Benz–200” (valst. nr. BM DMB 404), kuriuo L. B-is netei­sėtai gabeno
per Lietuvos Respublikos valstybės sieną iš B-arusijos Respublikos
13 maišų po 50 kg cukraus, ir automobilį „Ford Tranzit” (valst. nr. BM. DMV 996),
kuriuo Z. Voiskunovičius neteisėtai gabeno per Lietuvos Respublikos valstybės
sieną iš B-arusijos Respublikos 30 maišų, po 50 kg cukraus, tokiu būdu
pažeisdamas Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 1 skirsnio, 1 straipsnio 2
dalį, 211 str. 1 punktą, 391 straipsnį, Lietuvos
Respublikos valstybės sienų apsaugos įstatymo 13 straipsnį, Lietuvos
Respublikos valstybės sienos įstatymo 16 straipsnį, P-io policijos pamainos
vyresniojo tarnybinės instrukcijos 6 punktą, jis tyčia pasinaudojo tarnybine
padėtimi asmeniniais tikslais, priešingais tarnybai interesais, padarydamas
didelę žalą valstybės interesams – sumenkino policijos autoritetą šalies
viduje.
Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, tenkin­­dama nuteistojo V. Ambrakaičio apeliacinį skundą iš
dalies, 1999 m. gegužės 24 d. nutartimi panaikino Š-ninkų rajono apylinkės
teismo 1999 m. vasario 4 d. nuosprendį ir baudžiamąją bylą V. Ambrakaičio
atžvilgiu nutraukė, vadovaudamasi BPK 380 str. 1 d. 3 p. ir 383 str. Kolegija
nutartį motyvavo tuo, kad V. Ambrakaičio veiksmuose nėra šiai nusikaltimo
sudėčiai būtino objektyvaus požymio – didelės žalos.
Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras
kasaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 1999 m. gegužės 24
d. nutartį dėl esminio baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimo bei netinkamo
baudžiamojo įstatymo pritaikymo ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti apeliacine
tvarka. Kasatorius skundą motyvuoja tuo, kad apygardos teismas netinkamai
pritaikė įstatymą (BK 285 str. ir 290 str 4 d. ), padarydamas išvadą, jog BK 285
str. numatytai nusikaltimo sudėčiai, nesant savanaudiškų tikslų, būtinas
didelės turtinės žalos padarymas, kurios dydį nustato BK 290 str. 4 d. (ji turi
viršyti 250 MGL dydžio sumą). Sutapatindamas didelės žalos, padaromos
pareiginiais nusikaltimais valstybės interesams ar kitiems asmenims, sampratą
vien su turtinės žalos padarymu, apygardos teismas nepagrįstai susiaurino šią
sąvoką. Įstatymo prasme didelė žala valstybės interesams pasireiškia ne tik
turtinės žalos padarymu, bet ir valstybinių institucijų diskreditavimu.
BK 290 str. 4 d. nurodyta: „Kai šio skirsnio 285 str.
antrojoje dalyje numatytas piktnaudžiavimas tarnyba, (. . . ), padaro turtinę
žalą, didele žala laikoma. . . ”. Taip formuluodamas įstatymo normą, įstatymo
leidėjas kaip tik ir pažymėjo, kad turtinė žala – tai viena iš „didelės žalos”
formų.
V. Ambrakaitis, būdamas pareigūnu – pasienio policijos
užkardos vyr. poli­cininku, pasinaudojo tarnybine padėtimi – padėjo
L. B-iui ir Z. Voiskunovičiui įvykdyti cukraus kontrabandą. Tokie policijos
pareigūno veiksmai diskredituoja visą policijos sistemą ir sumenkina policijos
autoritetą šalies vidaus gyvenime, padaro didelę žalą valstybės interesams.
Vilniaus apygardos teismas, vertindamas baudžia­mojoje byloje surinktus
įrodymus, šios aplinkybės neįvertino. Taip teismas pažeidė BPK 76 str. , nes
neatsižvelgė į visas bylos aplinkybes.
Prokuroro kasacinis skundas tenkintinas. Skundžiama
Vilniaus apygardos teismo nutartis naikintina dėl esminio baudžiamojo proceso
įstatymo pažeidimo ir byla perduotina iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.
Nutraukdamas bylą nutartimi, apeliacinės instancijos teismas šiurkščiai pažeidė
BPK 380 str. 4 d. ir 389 str. reikalavimus. Pagal šių normų nuostatas, jeigu
pirmosios instancijos teismas priėmė apkaltinamąjį nuosprendį, o apeliacinės
instancijos teismas teismo posėdyje padarė išvadą, jog teisiamojo veikloje nėra
nusikaltimo sudėties, pirmosios instancijos teismo nuosprendis turi būti
panaikinamas ir priimamas naujas (išteisinamasis) nuosprendis. Tokiu būdu pagal
įstatymą nusikaltimo sudėties buvimo ar nebuvimo klausimas gali būti
išsprendžiamas tik teismo nuosprendžiu, o ne kitokiu procesiniu dokumentu.
Priimdamas šiuo klausimu nutartį, teismas padarė esminį baudžiamojo proceso
įstatymo pažeidimą. Kartu pažymėtina, kad teismas nepagrįstai taikė BPK 383
str. , nes ši norma nenumato galimybės nutraukti bylą nustačius BPK 5 str. 1 d.
2 p. nurodytą aplinkybę.
Apeliacinės instancijos teismas netinkamai pritaikė
baudžiamąjį įstatymą, būtent BK 285 str. (1994 07 19 įstatymo Nr. I–551
redakcija) ir 290 str. 4 d. (1998 02 03 įstatymo Nr. VIII–617 redakcija).
Teismas neteisingai išaiškino, kad BK 285 str. numatytas kvalifikuojantis
požymis – didelės žalos padarymas valstybės interesams ar kitiems asmenims –
reiškia vien tik turtinės žalos padarymą. Pirma, pačioje įstatymo normoje žalos
pobūdis nenurodamas. Antra, piktnaudžiavimas tarnyba yra nusi­kaltimas
valstybės tarnybai. Nusikaltimų valstybės tarnybai bendras objektas yra
visuomeniniai santykiai, užtikrinantys efektyvų valstybės aparato, visų
valstybės institucijų funkcionavimą, t. y. valstybės prestižą visuomenėje.
Pareiginiais nusi­kaltimais iškraipoma valstybės aparato esmė ir tuo padaroma
politinė, ideologinė, moralinė žala. Nusikaltimais valstybės tarnybai neretai
pažeidžiami nuosavybės santykiai, piliečiams padaroma fizinė žala ir kt. Tai
reiškia, kad nuosavybė, asmenybė gali būti papildomi šių nusikaltimų objektai.
Kitaip tariant, nusikaltimais valstybės tarnybai visada valstybės interesams
padaroma žala, pasireiškianti valstybės aparato prestižo menkinimu.
Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai pritaikė BK
290 str. 4 dalį. Iš šios įstatymo normos turinio matyti, kad ji turi būti
taikoma tik tada, kai nusikaltimais valstybės tarnybai yra padaroma turtinė
žala. V. Ambrakaičiui inkriminuotu nusi­kaltimu turtinė žala valstybei nebuvo
padaryta. Jis net nebuvo kaltinamas turtinės žalos padarymu. V. Ambrakaitis buvo
kaltinamas ir pirmosios instancijos teismo nuteistas už moralinės žalos
valstybei padarymą – policijos autoriteto sumenkinimą. Nesant prokuroro skundo,
apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai išplėtė kaltinimą, nustatydamas,
kad V. Ambrakaitis valstybei padarė 2806 Lt dydžio turtinę žalą (valstybei
nesumokėti mokesčiai, įvežant į Lietuvos Respubliką cukraus krovinį). Ši
apeliacinės instancijos teismo išvada neatitinka faktinių bylos aplinkybių.
Byloje nustatyta, kad ATPK 210 str. numatytą administracinį teisės pažeidimą –
kontrabandą padarė L. B-is ir Z. Voiskunovičius, o ne V. Ambrakaitis. Turtinė
žala valstybei (nesumokėti mokesčiai) buvo padaryti būtent šiuo pažeidimu, o ne
piktnaudžiavimu tarnyba. Piktnaudžiaudamas tarnyba, V. Ambrakaitis tik padėjo
nurodytiems asmenims įvykdyti kontrabandą. Tačiau už padėjimą įvykdyti
kontrabandą V. Ambrakaitis atsakomybėn nebuvo patrauktas, nes ATPK nenumato
bendrininkų atsakomybės.
Š-ninkų rajono apylinkės teismas 1999 m. vasario 4 d.
nuosprendžiu nusta­tė, kad V. Ambrakaitis, piktnaudžiaudamas tarnyba, padarė
didelę žalą valstybės interesams – sumenkino policijos autoritetą šalies
viduje. Pažeisdamas BPK 76 str. reika­­lavimus, apeliacinės instancijos teismas
šios aplinkybės nevertino. Būtent – nesprendė klausimo, ar V. Ambrakaičio
veiksmais valstybei padaryta moralinė žala laikytina didele. Pakartotinai
nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, šis trūkumas šalintinas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 429 str. 5 p. ,
teisėjų kolegija

nutarė:

Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 1999 m. gegužės 24
d. nutartį ir perduoti bylą Vilniaus apygardos teismui iš naujo nagrinėti
apeliacine tvarka.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                             J.
R-a-

Teisėjai                                                                                                                             V.
Č-a
                                                                            
V. M-a-

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.66299 sekundės -