Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5298: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 32. Baudžiamosios bylos
grąžinimas tyrimui papildyti
(BPK
255 ir 284 straipsniai)

Panaikinta pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria
nepagrįstai byla grąžinta tyrimui papildyti, nes teismas, nenustatęs įstatyme
numatytų tyrimui papildyti pagrindų, padarė esminį baudžiamojo proceso įstatymo
pažeidimą ir tai paveikė teisėtos bei pagrįstos nutarties priėmimą. Kasacinės
instancijos teismas perdavė bylą tam pačiam teismui iš naujo nagrinėti nuo
teisminio nagrinėjimo stadijos.

P-šėjas P. K-s                                                              Kasacinė byla Nr. 2K–506/1999 m.

N U T A R T I S

1999 m. rugsėjo 28
d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, susidedanti iš
pirmininko J. T-iaus,
teisėjų A. P-io ir P. K-o,
sekretoriaujant R. B-ei,
dalyvaujant prokurorui G. G-ui,
kaltinamiesiems – V. P-okui, S. J-ui, L. K-,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal Lietuvos
Respublikos gene­­­­­­ra­­­linio prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą dėl
Mažeikių rajono apylinkės teismo 1999 m. kovo 9 d. nutarties, kuria baudžiamoji
byla, kurioje D-us K-is, S-ys J-us, A-ifonsas V-is, V-a-
P-okas, P- J-inskis, J-a- G-a-, R-ual­das Paipolas, L-a
K- ir A-a- B-a- kaltinami padarę nusi­­kaltimus, numatytus
Lietuvos Respublikos BK 207 str. 1 d. , 274 str. 1 d. ir 274 str. 2 d. , grąžinta
tyrimui papildyti.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo P. K-o
pranešimą, prokuroro, prašiusio Mažeikių rajono apylinkės teismo 1999 m. kovo 9
d. nutarties dalį, kuria baudžia­moji byla D. K-io, S. J-aus, A. V-io,
V. P-oko, P. J-inskio, J. G-o, R. Paipolo ir L. K- atžvilgiu grąžinta
tyrimui papildyti, panaikinti ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti teisme,
kaltinamųjų V. P-oko, S. J-aus ir L. K- paaiškinimų,

nustatė:

D. K-is, S. J-us, A. V-is, V. P-okas,
P. J-inskis, J. G-a-, R. Pai­polas, L. K- ir A. B-a- kaltinami ir
atiduoti teismui už tai, kad 1994–1996 metais V-, Kaune ir Rygoje iš
tardymo nenustatytų asmenų jie įsigijo įvairių viešbučių sąskaitų blankų, į
juos įrašė melagingas žinias, kad neva tam tikrais laikotarpiais gyveno
atitinkamuose Vilniaus, Kauno, Rygos miestų viešbučiuose, mokėdami mokesčius už
paslaugas; suklastojo oficialius dokumentus – sąskaitas, ku­rias pateikė AB
„Mažeikių nafta” buhalterijai apmokėti, ir tokiu būdu apgaule užvaldė AB
„Mažeikių nafta” dalį piniginių lėšų: D. K-is – 23876,77 Lt, S. J-us – 9350
Lt, A. V-is – 14746 Lt, V. P-okas – 13747 Lt, P. J-inskis – 20060,96 Lt,
J. G-a- – 24100 Lt, R. Paipolas – 1410 Lt, L. K- – 1125 Lt, A. B-a-
– 4310 Lt.
Mažeikių rajono apylinkės teismas 1999 m. balandžio 9 d.
nutartimi, vadovau­damasis Lietuvos Respublikos BPK 255, 276 ir 280
straipsniais, grąžino bylą tyrimui papildyti, nurodydamas, jog parengtinio
tyrimo metu buvo padaryti baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, kurie
sukliudė teismui visapusiškai išnagrinėti bylą ir priimti pagrįstą nuosprendį.
Teismas nustatė, kad yra pagrindas A. B-ui pareikšti sunkesnį kaltinimą,
įtraukiant papildomus, anksčiau neinkriminuotus veiksmus. Be to, teismo
nuomone, byloje neįrodyta, jog R. Paipolas klastojo dokumentus, todėl šis
klausimas turi būti išspręstas atliekant parengtinį tardymą. Atliekant
parengtinį tyrimą taip pat būtina išspręsti bylų išskyrimo klausimą, kadangi
neaišku, kokiu pagrindu devynių teisiamųjų bylos sujungtos į vieną bylą: byloje
nenustatyta, jog tarp teisiamųjų veiksmų yra bendras ryšys, jie nekaltinami
bendrininkavimu, nors jų nusikaltimai ir panašūs. Netinkamas bylos sujungimas
apsunkino teismui ją išnagrinėti įstatymo nustatytu terminu. Taip pat
svarstytinas teisiamųjų veikos kvalifikavimo klausimas, nes jų veikoje yra
vieninga tyčia.
Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojas
kasaciniame skunde prašo panaikinti Mažeikių rajono apylinkės teismo 1999 m.
balandžio 9 d. nutarties dalį, kuria baudžiamoji byla D. K-io, S. J-aus,
A. V-io, V. P-oko, P. J-ins­kio, J. G-o, R. Paipolo ir L. K-
atžvilgiu grąžinta tyrimui papildyti, ir šią bylos dalį perduoti Mažeikių
rajono apylinkės teismui iš naujo nagrinėti nuo teisminio nagrinėjimo stadijos.
Kasatorius nurodo, jog teismas pagrįstai grąžino bylą tyrimui papildyti
A. B-o atžvilgiu, tačiau kitų kaltinamųjų atžvilgiu byla grąžinta tyrimui
papildyti nepagrįstai, iš esmės pažeidžiant baudžiamojo proceso įstatymą bei
suvaržant proceso dalyvių teises į teisingą, greitą, objektyvų ir neužvilkintą
sprendimą. R. Paipolo kaltės klausimą, vadovaujantis BPK 11 ir 333 straipsnių
nuostatomis, turi išspręsti teismas priimdamas nuosprendį. Taip pat teismas,
teisminio nagrinėjimo metu nusta­tęs aplinkybes, numatytas BPK 149 straipsnyje,
gali baudžiamąsias bylas išskirti, negrąžindamas jų tyrimui papildyti (BPK 2771
str. ). Be to, nustačius, jog atskirai kiek­­vieno teisiamojo veika pasireiškė
vieningos tyčios forma, keisti kaltinimą į sun­kesnį ir kvalifikuoti jų veiką
pagal BK 274 str. 3 d. nereikės, nes nėra stambaus masto požymio, o teisiamųjų
veiką bus galima kvalifikuoti pagal lengvesnį įstatymą (BK 274 str. 1 d. ),
kuris jiems jau inkriminuotas.
Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojo
kasacinis skundas tenkintinas. Mažeikių rajono apylinkės teismo 1999 m. kovo 9
d. nutarties dalis, kuria baudžiamoji byla D. K-io, S. J-aus, A. V-io,
V. P-oko, P. J-inskio, J. G-o, R. Paipolo ir L. K- atžvilgiu grąžinta
tyrimui papildyti, naikintina ir byla perduotina Mažeikių rajono apylinkės
teismui iš naujo nagrinėti nuo teis­minio nagrinėjimo stadijos.
Mažeikių rajono apylinkės teismas grąžino baudžiamąją
bylą tyrimui papildyti nustatęs, jog teisiamajam A. B-ui yra pagrindas
pakeisti kaltinimą į sunkesnį. Teisiamųjų D. K-io, S. J-aus, A. V-io,
V. P-oko, P. J-inskio, J. G-o, R. Paipolo ir L. K- atžvilgiu tokio
pagrindo teismas nenustatė ir šią baudžia­mosios bylos dalį tyrimui papildyti
grąžino nepagrįstai.
Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad byloje
neįrodyta, jog R. Paipolas klastojo dokumentus. Ši aplinkybė negali būti
pagrindas bylai grąžinti tyrimui papildyti, nes toks bylos grąžinimo tyrimui
papildyti pagrindas BPK 255 str. 1 d. nenumatytas. Be to, teisiamojo kaltumo
nusikaltimo padarymu klausimą gali išspręsti tik teismas (BPK 11 str. 2 d. , 333
str. 1 d. 4 p. ).
Teismas taip pat nustatė, kad tarp teisiamųjų veiksmų
nėra bendro ryšio ir jie nekaltinami bendrininkavimu darant nusikaltimus, ir
konstatavo, jog bylos į vieną buvo sujungtos netinkamai. Ši aplinkybė negali
būti vertinama kaip esminis baudžia­mojo proceso įstatymo pažeidimas, nes tokiu
atveju teismas privalėjo vadovautis BPK 2771
str. numatyta taisykle ir prireikus baudžiamąsias bylas išskirti.
Be to, apylinkės teismas konstatavo, jog teisiamųjų
veikoje yra vieninga tyčia ir įpareigojo apsvarstyti šį klausimą atliekant
parengtinį tardymą. Šiuo atveju teis­mas nenustatė jog kaltinimą teisiamiesiems
D. K-iui, S. J-ui, A. V-iui, V. P-okui, P. J-inskiui, J. G-ui,
R. Paipolui ir L. K- reikia keisti į sunkesnį ir jų veiką kvalifikuoti
pagal kitą baudžiamąjį įstatymą, bei to nenurodė nutartyje, todėl ši aplinkybė
taip pat negali būti pagrindu baudžiamąją bylą grąžinti tyrimui papildyti.
Teismas pats privalo išspręsti nusikalstamos veikos kvalifikavimo klausimą (BPK
333 str. 1 d. 2 p. ) ir turi teisę pakeisti kaltinimą į lengvesnį (BPK 280 str.
1 d. ).
Taigi Mažeikių rajono apylinkės teismas baudžiamosios
bylos dalį, kurioje D. K-is, S. J-us, A. V-is, V. P-okas, P. J-inskis,
J. G-a-, R. Paipolas ir L. K- kaltinami padarę nusikaltimus, numatytus
BK 207 str. 1 d. , 274 str. 1 d. ir 274 str. 2 d. , grąžino tyrimui papildyti,
nenustatęs BPK 255 str. 1 d. numatytų pagrindų, ir taip pažeidė BPK 284 str. 1
d. numatytus reikalavimus. Šis pažeidimas sukliudė teismui visapusiškai
išnagrinėti bylą ir paveikė teisėtos bei pagrįstos nutarties priėmimą.
Iš naujo nagrinėjant bylą teisme, svarstytinas
baudžiamųjų bylų išskyrimo klausimas, išsamiai ir objektyviai tirtinos bylos
aplinkybės, spręstini nusikalstamos veikos bei nusikaltimo sudėties buvimo,
veikos kvalifikavimo, teisiamųjų kaltumo ir kiti klausimai.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK
429 str. 3 p. , 430 ir 4301 straipsniais,


nutarė:

Mažeikių rajono apylinkės teismo 1999 m. kovo 9 d.
nutarties dalį, kuria baudžiamoji byla D-aus K-io, S-io J-aus,
A-ifonso V-io, V-o P-oko, P- J-inskio, J-o G-o, R-o
Paipolo ir L-os K- atžvilgiu grąžinta tyrimui papildyti, panaikinti ir
šią bylos dalį perduoti Mažeikių rajono apylinkės teismui iš naujo nagrinėti
nuo teisminio nagrinėjimo stadijos.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                 J.
T-ius

Teisėjai                                                                                                                 A. P-is
                                                                            
P. K-s

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.49152 sekundės -