Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5268: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 37. Kontrabanda (BK 312
str. )

Pakeistas apeliacinės instancijos teismo nuosprendis,
perkvalifikuo­jant nuteistojo veiką iš BK 312 str. 1 d. į BK 312 str. 2 d. , nes
byloje nustatyta kontrabanda itin stambiu mastu.

P-šėja J. S-ė                                                    Kasacinė byla  Nr. 2K–568/1999 m.

n u t a r t i s

1999 m. spalio 5 d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos
pirmininko P. K-o,
teisėjų E. B-o ir I. S-ės,
sekretoriaujant E. J-i-ei,
dalyvaujant prokurorei D. M-ūtei,
gynėjai B. V-ei,
teisiamajame posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal
Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą dėl
Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m.
gegužės 19 d. nuosprendžio, kuriuo pakeistas Vilniaus apygardos teismo 1998 m.
liepos 3 d. nuosprendis. Alek­sandro Rymkevičiaus (A- Rymkevič) veiksmai
perkvalifikuoti iš BK 82 str. 2 d. į BK 82 str. 1 d. ir iš BK 312 str. 2 d. į
BK 312 str. 1 d. , paliekant tą pačią nuos­prendžiu paskirtą bausmę – laisvės
atėmimą trejiems metams su pusės turto kon­fi­­s­ka­vimu. Pritaikius BK 471 str. , pagrindinės
bausmės vykdymas atidėtas dvejiems metams.
E-o B-aševičiaus (E- B-aševič) atžvilgiu
apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija 1999 m. gegužės
15 d. priėmė naują nuosprendį, pagal kurį E. B-aševičių išteisino pagal BK 89
str. 2 d. ir 312 str. 2 d. , neįrodžius jo dalyvavimo šių nusikaltimų padaryme.
Jo atžvilgiu kasacinis skundas nepaduotas.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos pranešimą,
prokurorės, prašiusios kasacinį skundą patenkinti, gynėjos, iš esmės sutikusios
su kasacinio skundo motyvais, paaiškinimų

nustatė:

Vilniaus apygardos teismo 1998 m. liepos 3 d.
nuosprendžiu A. Rymkevičius buvo pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad su
E. Benešiavičiumi 1996 m. liepos 29 d. apie 23 val. , veikdami grupėje iš anksto
susitarusių asmenų, E. B-aševičiui priklausančiu automobiliu „I-eko Turbo
Daily–4910“ (valst. nr. GVD 835), vairuojamu A. Rymkevičiaus, neleistinoje vietoje
– Š-ninkų rajone, šalia V-kių kaimo, tyčia neteisėtai kirto Lietuvos
Respublikos valstybės sieną. Taip pat E. B-aševičius ir A. Rymkevičius,
veikdami grupėje iš anksto susitarusių asmenų, tuo pačiu metu, toje pačioje
vietoje ir tuo pačiu automobiliu gabeno per Lietuvos Respublikos valstybės
sieną ne per muitinę ar muitinės postus įvairių privalomų pateikti muitinei
prekių itin stambiu mastu už 304 467,25 Lt.
Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegijos 1999 m. gegužės 19 d. buvo priimtas naujas nuosprendis,
panaikinus pirmosios instancijos nuosprendį Apeliacinės instancijos teismas
A. B-aševičių išteisino, neįrodžius jo dalyvavimo nusikaltimo padaryme.
A. Rymkevičiaus atžvilgiu nuos­prendis buvo pakeistas. Jo veika perkvalifikuota
iš BK 82 str. 2 d. į BK 82 str. 1 d. , nes tyčia neteisėtai sieną perėjo jis
vienas. BK 312 str. 2 d. perkvalifikuota į BK 312 str. 1 d. A. Rymkevičius
vienas vežė prekes, privalomas pateikti muitinei, per Lietuvos valstybės sieną
ne per muitines ar muitinių postus. 1996 m. liepos 29 d. galiojo BK 312 str.
1995 m. liepos 4 d. įstatymo Nr. I–1014 redakcija (įsigaliojusi 1995 07 19),
todėl A. Rymkevičiaus padarė nusikaltimą tuo metu, kai galiojo BK 312 str. 1
dalis.
Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojas
kasaciniu skundu prašo Lietuvos apeliacinio teismo1999 m. gegužės 19 d.
nuosprendį dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo A. Rymkevičiui
pakeisti – veiką iš BK 312 str. 1 d. perkvalifikuoti į BK 312 str. 2 d. ,
paliekant tą pačią Vilniaus apygardos teismo 1998 m. liepos 3 d. nuosprendžiu
paskirtąją ir subendrintąją bausmę, taikant BK 471 straipsnį.
Kasaciniame skunde nurodoma, kad Apeliacinis teismas
neatsižvelgė į tai, kad A. Rymkevičiaus veiką Vilniaus apygardos teismas
kvalifikavo pagal BK 312 str. 2 d. , esant keliems šį nusikaltimą
kvalifikuojantiems požymiams – grupei iš anksto susitarusių asmenų ir itin
stambiam mastui. T-ėl A. Rymkevičiaus padaryta veika teisingai buvo
kvalifikuota pagal nusikaltimo padarymo metu galiojusią BK 312 str. 2 dalį.
E. B-aševičių išteisinus pagal BK 82 str. 2 d. ir BK 312 str. 2 d. , A. Rymke­vičiaus
nusikalstamos veikos kvalifikacija pagal BK 82 str. 2 d. ir BK 312 str. 2 d.
neturėjo būti keičiama, nes liko jo veikos kvalifikuojantis požymis –
kontrabanda itin stambiu mastu. Iš nuosprendžio turėjo būti pašalintas tik kitas
jo veiką kvalifi­kuojantis požymis – grupė iš anksto susitarusių asmenų.
Lietuvos generalinio prokuroro pavaduotojo kasacinis
skundas tenkintinas, o Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegijos 1999 m. gegužės 19 d. nuosprendis A. Rymkevičiaus atžvilgiu
keistinas dėl netinkamojo baudžiamojo įstatymo pritaikymo (BPK 4181 str. 1 d. 1 p. ).
A. Rymkevičius buvo nuteistas pagal du BK 312 str. 2 d.
dispozicijoje numa­ty­­tus kvalifikuojančius požymius – kontrabanda itin
stambiu mastu ir padaryta grupės iš anksto susitarusių asmenų (Lietuvos
Respublikos 1995 m. liepos 4 d. įstatymo Nr. I–1014 nuo 1995 m. liepos 19 d.
redakcija).
Išteisinus E. B-aševičių, neliko A. Rymkevičiaus
nusikalstamą veiką pagal BK 312 str. 2 d. kvalifikuojančio požymio – grupės iš
anksto susitarusių asmenų. Tačiau liko kitas jo veiką pagal BK 312 str. 2 d.
kvalifikuojantis požymis – itin stambus mastas, apie kurį apeliacinės
instancijos teismas nuosprendyje nepasisakė. A. Rym­kevičius kontrabandą padarė
1996 m. liepos 29 d. Jis gabeno per Lietu­vos Respublikos valstybės sieną ne
per muitinę ar muitinės postus įvairių prekių priva­lomų pateikti muitinei itin
stambiu mastu už 304 467,25 Lt.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senatas 1997 m. sausio 16
d. nutarime Nr. 1 „Dėl teismų praktikos kontrabandos bylose” 1 p. laikė
teisinga tokią teismų praktiką, kai kontrabanda itin stambiu mastu laikoma
tada, kada jos dalyko vertė viršija 500 minimalių gyvenimo lygių (MGL) dydžio
sumą. 1996 m. liepos 29 d. vienas MGL sudarė 90 litų. T-ėl A. Rymkevičiaus
nusikalstama veika dėl kontrabandos turi būti perkvalifikuota iš BK 312 str. 1
d. į BK 312 str. 2 d. (1995 m. liepos 4 d. įstatymo Nr. I–1014 nuo 1995 07 19
redakcija), paliekant jam pirmo­sios instancijos teismo paskirtąją pagal BK 312
str. 2 d. bausmę, kaip tuo prašoma kasaciniame skunde.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 429 str. 6 p. , 430
ir 4301 str. , teisėjų kolegija

nutarė:

Lietuvos apeliacinio teismo 1999 m. gegužės 19 d.
nuosprendį A-o Rymkevičiaus atžvilgiu pakeisti – perkvalifikuoti jo
nusikalstamą veiką iš BK 312 str. 1 d. į BK 312 str. 2 d. (1996 m. liepos 29 d.
galiojusio 1995 m. liepos 4 d. įstatymo Nr. I–1014 redakcija), paliekant jam
Vilniaus apygardos teismo 1998 m. liepos 13 d. nuosprendžiu paskirtąją ir
subendrintąją bausmę bei pritaikytą BK 471 straipsnį.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                             P.
K-s

Teisėjai                                                                                                                             E.
B-a-
                                                                                                                                        
I. S-ė

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.77392 sekundės -