Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5299: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 49. P-aukimo
baudžiamojon atsakomybėn senatis (BK 49 str. )

Atmestas prokuroro, prašiusio pakeisti pirmosios
instancijos teismo nuosprendį ir paskirti nuteistajam bausmę, kasacinis
skundas, nes kasacinės instancijos teismas konstatavo, jog nuteistasis
pagrįstai atleistas nuo bausmės suėjus patraukimo baudžiamojon atsakomybėn
senaties terminui. P-aukimo baudžiamojon atsakomybėn terminas turi būti
suprantamas ir aiškinamas kaip baudžiamojo įstatymo terminas ir jis prasideda
nuo nusikaltimo padarymo ir tęsiasi iki apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo.

P-šėjas A. J-                                                                Kasacinė byla Nr. 2K–280/1999 m.

n u t a r t i s

1999 m. lapkričio 12
d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo plenarinė sesija,
susidedanti iš Lietuvos aukščiausiojo
Teismo pirmininko V. greičiaus,
teisėjų Č. J-o, O. A. B-i-ės, R. Č-os,
S. Č-o, S. G-aus, A. J-os, A. M-io, J. A. R-o, B. S-o,
I. S-ės, A. S-aus, J. T-aus, J. Š-o, L. L. Ž-ės, J. J-ės, V. P-o,
A. S-io, P. K-o, V. M-o, R. K. U-čio, E. bieliūno, A. D-o, V. A-uko, V. G-o, A. R-ės,
A. N-o, V. M-o, P. žeimio,
A. P-io, J. S-ės, V. Č-os, E. L-o, R. B-o, B. P-o ir A. sirvydžio,
sekretoriaujant D. K-ei,
dalyvaujant prokurorei R. V-ei,
nuteistajam G. Kopcychui,
plenarinėje sesijoje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal
Vilniaus apygardos proku­ratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo kasacinį
skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 1999 m. sausio 14 d. nuosprendžio,
kuriuo G-a- Kopcychas pripažintas kaltu padarius nusikaltimą, numatytą
Lietuvos Respublikos Bk 227 str. ,
ir nuteistas vieneriems metams ir šešiems mėnesiams laisvės atėmimo, tačiau,
pritaikius Lietuvos Respublikos 1998 m. gruodžio 22 d. įstatymo „Dėl dalinės
amnestijos akto” 3 str. 3 d. , paskirtoji laisvės atėmimo bausmė sumažinta vienu
ketvirtadaliu, o pritai­kius Lietuvos Respublikos BK 49 str. 2 d. , G. Kopcychas
nuo paskirtosios bausmės atleistas.
Plenarinė sesija, išklausiusi teisėjo A. J-os pranešimą,
prokurorės, prašiu­sios kasacinį skundą tenkinti, ir nuteistojo G. Kopcycho paaiškinimų,

nustatė:

G. Kopcychas nuteistas už tai, kad jis, būdamas girtas,
1994 m. kovo 30 d. apie 13 val. statybininkų patalpoje statomo namo
teritorijoje, esančioje Vilniaus r. Trakų Vokės kaime, nukreipęs į
nukentėjusiojo V. P-io galvą pneumatinį įtaisą, skirtą povandeninei žūklei
ir užtaisytą strėle, grasino nukentėjusįjį nužudyti, suda­rydamas
nukentėjusiajam V. P-iui pakankamą pagrindą bijoti, kad grasinimas bus
įvykdytas.
Prokuroras kasaciniame skunde prašo Vilniaus rajono
apylinkės teismo 1999 m. sausio 14 d. nuosprendį pakeisti, pripažinti
G. Kopcychą kaltu pagal BK 227 str. ir paskirti jam laisvės atėmimą vieneriems
metams ir šešiems mėnesiams, bausmę atliekant bendrojo režimo pataisos darbų
kolonijoje, kadangi apylinkės teis­mas
netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą. Baudžiamoji byla sumarinio pro­ceso
tvarka G. Kopcychui buvo iškelta 1994 m. balandžio 5 d. ir nuo to momento jis
tapo kalti­­na­­­muoju. Teismui perdavus bylą parengtiniam tardymui atlikti,
1994 m. birželio 23 d. ir 1995 m. gruodžio 14 d. buvo priimti nutarimai
patraukti G. Kopcychą kalti­namuoju, o 1996 m. sausio 5 d. byla perduota
teismui. Dėl įvairių prie­­­žas­čių užvilkinus bylos nagrinėjimą, nuosprendis
buvo priimtas tik 1999 m. sausio 14 d. Kadangi patraukimas kaltinamuoju yra
patraukimas baudžiamojon atsakomy­bėn, senaties termi­nai traukti G. Kopcychą
baudžiamojon atsakomybėn nebuvo pažeisti. T-ėl teismas G. Kopcychui neteisingai
pritaikė Bk 49 str. 1 d. 2 p. ir
atleido jį nuo paskirtosios bausmės.
Lietuvos Aukščiausiojo teismo
baudžiamųjų bylų skyriaus trijų
teisėjų kole­gija, konstatuodama, kad tinkamas baudžiamojo įstatymo pritaikymas
šioje byloje kelia klausimą dėl naujo teisės normos aiškinimo pavyzdžio
suformulavimo teismų praktikoje, 1999 m. gegužės 11 d. nutartimi perdavė bylą
nagrinėti septynių teisėjų kolegijai.
Septynių teisėjų kolegija, konstatuodama, kad tinkamas
baudžiamojo įstatymo pritaikymas šioje byloje sudaro galimybę atsirasti
pagrindui nukrypti nuo susi­klos­čiusios Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikos, 1999 m. birželio 8 d.
nutartimi G. Kopcycho baudžiamąją bylą perdavė nagrinėti Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo plenarinėje sesijoje.
Kasacinis skundas atmestinas.
Pagal nusistovėjusią teismų praktiką, kurios laikėsi ir
Aukščiausiasis Teismas, patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminai,
numatyti BK 49 str. 1 d. , prasidėję po nusikaltimo padarymo, nutrūksta asmenį
patraukus kaltinamuoju. Šia nuostata grindžiamas ir prokuroro kasacinis
skundas.
Tačiau toks įstatymo taikymo aiškinimas ir tokia teismų
praktika nėra teisingi.
T-a- – patraukimas baudžiamojon atsakomybėn – turi
būti suprantamas ir aiškinamas kaip baudžiamojo įstatymo terminas.
Baudžiamojoje teisėje teisiškai reikšmingi yra du
momentai – nusikaltimo padarymas ir sankcijos pritaikymas. T-ėl terminas –
patraukimas baudžiamojon atsakomybėn – negali būti nei tapatinamas, nei
siejamas su tarpinėmis baudžia­mojo proceso įstatymuose nustatytomis
baudžiamosios bylos tyrimo stadijomis.
Baudžiamosios atsakomybės turinį atskleidžia Lietuvos
Respublikos Kons­titucijos 31 str. ir BK 3 str. nuostatų analizė. Pagal
Konstitucijos 31 str. 1 d. asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas
įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu. BK
3 str. , reglamentuojantis baudžiamosios atsa­komybės pagrindus, numato, kad
niekas negali būti pripažintas kaltu nusikaltimo padarymu, taip pat negali būti
nuteistas kriminaline bausme kitaip, kaip teismo nuosprendžiu pagal įstatymą.
Vadinasi, baudžiamoji atsakomybė siejama su asmens pripažinimu kaltu ir
apkaltinamojo nuosprendžio priėmimu.
Taigi iki šiol buvusi teismų praktika taikant BK 49 str.
ne tik prieštaravo įstatymo prasmei, bet atskirais atvejais ir toleravo
nepateisinamai ilgą bylų tyrimą bei teisminį nagrinėjimą.
Šioje byloje nuteistasis G. Kopcychas 1994 m. kovo 30 d.
padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos Bk 227 straipsnyje. Už šio nusikaltimo padarymą asmuo gali
būti nubaustas laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Kaip nustato BK 49 str. 1 d. 2 p. , asmuo negali būti
traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, jeigu nuo tos dienos, kai jis padarė
nusikaltimą, už kurį pagal įstatymą gali būti skiriamas laisvės atėmimas ne
daugiau kaip dvejiems metams, suėjo treji metai.
G. Kopcycho baudžiamojoje byloje nuosprendis priimtas 1999
m. sausio 14 d.
Lietuvos Respublikos BPK 5 str. 2 d. numatyta, kad jeigu
teisminio nagrinėjimo stadijoje iškyla aikštėn aplinkybė, jog yra suėję
senaties terminai, teismas nagrinėja bylą iki pabaigos ir priima išteisinamąjį
nuosprendį arba priima apkaltinamąjį nuos­prendį ir atleidžia nuteistąjį nuo
bausmės, ką šiuo atveju ir padarė Vilniaus rajono apylinkės teismas G. Kopcycho
baudžiamojoje byloje.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 429 str. 1 p. ir
4301 str. , Lietuvos Aukščiausiojo Teismo plenarinė sesija

nutarė:

Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro
pavaduotojo kasacinį skundą G-o Kopcycho baudžiamojoje byloje atmesti.

Plenarinės sesijos pirmininkas                                            V. G-us
P-šėjas                                                                        A.
J-
Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.55076 sekundės -