Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5219: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 50. Esminiai
baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai
(BPK
382 str. 1 d. )

Panaikintas pirmosios instancijos teismo nuosprendis dėl
esminių bau­džiamojo proceso įstatymo pažeidimų, nes teismas, nesilaikydamas
teisminio nagrinėjimo metu BPK 299, 300, 301, 303, 306, 307 straipsnių
reikalavimų, suvaržė proceso dalyvių teises.

P-šėjas A. J-                                                                  Kasacinė byla Nr. 2K–783/1999 m.

n u t a r t i s

1999 m. lapkričio 16
d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, susidedanti iš
pirmininko V. M-o,
teisėjų V. Č-os ir
A. J-os,
sekretoriaujant D. K-ei,
dalyvaujant prokurorei 
L. M-i-ei,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal Panevėžio
apygardos vyriau­siojo prokuroro pavaduotojos kasacinį skundą dėl Kėdainių
rajono apylinkės teismo 1999 m. rugpjūčio 31 d. nuosprendžio, kuriuo A-a- Stacinas pripažintas kaltu padarius nusikaltimą, numatytą
Lietuvos Respublikos BK 225 str. 2 d. , ir nuteistas vieneriems metams ir
šešiems mėnesiams laisvės atėmimo, pritaikius Lietuvos Res­publikos BK 471 str. , šios bausmės
vykdymas atidėtas dvejiems metams.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo A. J-os pranešimą,
prokurorės, prašiusios kasacinį skundą tenkinti, paaiškinimų,

nustatė:

A. Stacinas nuteistas už tai, kad 1999 m. balandžio 22 d. , apie 19
val. , prie parduotuvės, esančios Kėdainių rajone, L-čiūnavos kaime, tyčia
šiurkščiai pažeis­damas viešąją tvarką ir rodydamas
aiškų visuomenės negerbimą veiksmais, pasižy­minčiais ypatingu įžūlumu, vieną
kartą ranka sudavė nepilnamečiui A. Dubčakui į veidą,
spyrė koja į veidą ir šoną, padarydamas pastarajam lengvą kūno sužalojimą,
nesukėlusį sveikatos sutrikimo.
Panevėžio apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotoja
kasaciniu skundu prašo Kėdainių rajono apylinkės teismo 1999 m. rugpjūčio 31 d.
nuosprendį dėl esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų panaikinti ir
baudžiamąją bylą perduoti iš naujo nagrinėti tam pačiam teismui nuo teisminio
nagrinėjimo stadijos. Kasatorė nu­ro­­­­­­­­do, jog
iš 1999 m. rugpjūčio 31 d. teisiamojo posėdžio protokolo matyti, kad
pirmininkaujantysis nepaskelbė teismo sudėties ir neišaiškino nušalinimo
teisės, kaip numatyta BPK 299 str. ; neišsprendė klausimo dėl galimumo nagrinėti
bylą neatvykus liudytojui D. G-ui, kaip to
reikalauja BPK 300 str. ; neišaiškino teisiamajam A. Staci­nui
jo teisių, numatytų Lietuvos Respublikos BPK 267 str. , kaip to reika­lauja BPK
301 straipsnis.   Be to, pagal BPK 303
str. pirmininkaujantysis neišaiškino nuken­tėjusiajam A. Dubčakui
ir jo atstovui L. Dubčakui jų teisių ir pareigų,
numatytų BPK 60 straipsnyje. N-s iš teisiamojo posėdžio protokolo matyti, kad
teisiamasis, nuken­tėjusysis ir jo atstovas dalyvavo teisminiame tardyme
duodant parodymus, pateikiant klausimus; nukentėjusysis ir jo atstovas dalyvavo
teisminiuose ginčuose, o teisiamajam buvo suteiktas paskutinis žodis, tačiau
tai nėra jų vienintelės teisės, numa­­tytos įstaty­me. Teismas, pažeisdamas BPK
307 str. reikalavimus, pradėjo teisminį tardymą, nepa­skelbus kaltinamosios
išvados. Kadangi tokie reikalavimų pažeidi­mai suvaržė proceso dalyvių teises,
tai laikytina esminiais baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimais.
Kasacinis skundas tenkintinas.
Lietuvos Respublikos BPK 299 str. numato, jog
pirmininkaujantysis paskel­­­­bia teismo sudėtį, praneša, kas bus kaltintoju ir
gynėju, taip pat teisiamojo posėdžio sek­retoriumi, ekspertu, specialistu ir
vertėju, išaiškina teisiamajam ir kitiems teisminio nagrinėjimo dalyviams jų
teisę pareikšti nušalinimą teismo sudėčiai ar kuriam nors iš teisėjų,
prokurorui, teisiamojo posėdžio sekretoriui, vertėjui, ekspertui, specialistui.
Kaip matyti iš teisiamojo posėdžio protokolo (b. l.
88), to nebuvo padaryta ir taip pažeisti BPK 299 str. reikalavimai.
Vadovaujantis BPK 300 str. , neatvykus kuriam nors iš
teisminio nagrinėjimo dalyvių, taip pat liudytojui, ekspertui ar specialistui,
teismas išklauso teisiamojo, jo gynėjo, nukentėjusiojo, civilinio ieškovo,
civilinio atsakovo arba jų atstovų nuomones ir prokuroro išvadą dėl galimumo
nagrinėti bylą ir priima nutartį toliau nagrinėti bylą arba atidėti jos
nagrinėjimą. Šiuo atveju to padaryta nebuvo ir taip pažeisti BPK 300 str.
reikalavimai.
Vadovaujantis BPK 301 str. pirmininkaujantysis turi iššaiškinti teisiamajam
jo teises, numatytas BPK 267 str. , bei BPK 303 str. pagrindu išaiškinti
nukentėjus­iajam ir jo atstovui jų teises ir pareigas teisminiame nagrinėjime,
numatytas BPK 60 straipsnyje. Kaip matyti iš teisiamojo posėdžio protokolo, to
padaryta nebuvo ir taip pažeisti BPK 301 ir 303 str. reikalavimai.
BPK 306 str. numatyta, jog pirmininkaujantysis paklausia
teisminio nagrinėjimo dalyvių, ar jie prašo šaukti naujus liudytojus, ekspertus
bei specialistus ir išreikalauti kitus įrodymus. Kaip matyti iš teisiamojo
posėdžio protokolo, šio posėdžio metu to padaryta nebuvo ir taip pažeisti BPK
306 str. reikalavimai.
Pradedant teisminį tardymą, vadovaujantis BPK 307 str. ,
turi būti paskelbiama kaltinamoji išvada. Ją balsu perskaito prokuroras. Po to
pirmininkaujantysis klau­sia teisiamojo, ar suprantamas jam pareikštas
kaltinimas, reikiamais atvejais išaiškina teisia­majam to kaltinimo esmę ir
paklausia, ar jis prisipažįsta kaltas. Nagrinėjant šią bylą tai nepadaryta ir
todėl pažeisti BPK 307 str. reikalavimai.
Tokiu būdu, kaip matyti iš teisiamojo posėdžio protokolo
(b. l. 88–89), teisminio nagrinėjimo metu buvo
pažeisti Lietuvos Respublikos BPK 299, 300, 301, 303, 306, 307 straipsnių
reikalavimai, kurie priskiriami prie esminių baudžiamojo proceso įsta­tymo
pažeidimų, suvaržiusių proceso dalyvių teises.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 429 str. 3 p. , 430
str. ir 4301 str. , teisėjų kolegija

nutarė:

Kėdainių rajono apylinkės teismo 1999 m. rugpjūčio 31 d.
nuosprendį Artio­mo Stacino baudžiamojoje byloje dėl
esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų panaikinti ir bylą perduoti iš
naujo nagrinėti tam pačiam teismui nuo teisminio nagrinėjimo stadijos.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                             V.
M-a-

Teisėjai                                                                                                                             V.
Č-a
                                                                            
A. J-


Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.73665 sekundės -