Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAMTEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ IR TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13574: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM
TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ
TEISMAMS

2000 m. birželio 5 d.

Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18
str. 2 d. 3 p. Vilniaus apygar­dos teismo pirmininką dėl kai kurių BK
straipsnių ir ATPK 442 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja :
klausimas. Kaip suprantamas BK 23210 str. numatytas neteisėtas
dispo­navimas pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų
pirmtakais (prekursoriais) ir kuo šis nusikaltimas skiriasi nuo nusikaltimo,
numatyto BK 2321 str. ?
konsultacija. Neteisėtas disponavimas
pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais
(prekursoriais) yra tų medžiagų pirmtakų (pre­kursorių) gaminimas, įgijimas,
laikymas, gabenimas, siuntimas arba pardavimas ar kitoks realizavimas, neturint
šios veiklos licencijos (1999 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos narkotinių
ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kont­­­­­­­­­­­ro­­­­lės
įstatymo Nr. VIII–1207 4 str. 1 d. ).
Šis nusikaltimas nuo BK 2321 str. numatyto nusikaltimo
skiriasi tuo, kad BK 23210 str. numato atsakomybę už neteisėtą disponavimą
pirmos kategorijos narko­­­­­ti­­­­­­­­­­­­-nių ir psichotropinių medžiagų
pirmtakais (prekursoriais), o BK 2321 str. už netei­­­­-sėtą dis­­po­­­­­­­­­navimą
psichotropinėmis ar narkotinėmis medžiagomis.
klausimas. K-iomis aplinkybėmis veika
kvalifikuojama kaip nusikalti­­­­­­mas pagal BK 23210 str. , o kokioms – kaip
administracinės teisės pažeidimas pagal ATPK 442 str. ?
konsultacija. Pagal BK 23210 str. veika kvalifikuojama,
kai neteisėtai, t. y. neturint licencijos, gaminami, įgyjami, laikomi, gabenami
arba parduodami ar kitaip realizuojami pirmos kategorijos narkotinių ir
psichotropinių medžiagų pirmta­kai (prekursoriai). Ji pagal šį BK straipsnį
negali būti kvalifikuojama, kai neteisėtai dispo­nuojama antros ir trečios
kategorijos tų medžiagų pirmtakais (prekursoriais).
ATPK 442 str. nustatyta atsakomybė
už neteisėtą veiklą ne tik su pirmos, bet ir su antros bei trečios kategorijos
narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais). Ši neteisėta
veikla yra narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirm­takų (prekursorių)
ženklinimo, dokumentacijos ir apskaitos nustatytų taisyklių pažei­dimas, veikla
su antros ir trečios kategorijos pirmtakais (prekursoriais), neturint tam
reikalingos registracijos, bei kita neteisėta veikla – neteisėta pirmtakų
(prekursorių) gamyba, perdirbimas, sandėliavimas, didmeninė ar mažmeninė
prekyba, įskaitant prekybos tarpininko veiklą, taip pat pirmtakų (prekursorių)
importas, eksportas, tran­zitas (1999 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos
narkotinių ir psichotropinių medžia­gų primtakų (prekursorių) kontrolės
įstatymo Nr. VIII–1207 2 str. 8 d. ).
Už narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų
(prekursorių) ženkli­­­ni­­­­­mo, dokumentacijos ir apskaitos nustatytų
taisyklių pažeidimą pagal ATPK 442 str. baudžiamas asmuo (fizinis, juridinis),
besiverčiantis su pirmos, antros ir trečios kate­gorijos pirmtakais
(prekursoriais) susijusia veikla, kai jis pažeidžia 1999 m. bir­želio
1 d. Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų
(prekur­sorių) kontrolės įstatymo Nr. VIII–1207 7–9 str. numatytas taisykles, o
už veiklą su antros ir trečios kategorijos pirmtakais (prekursoriais), neturint
tam reikalingos registracijos, kai atitinkamas asmuo pažeidžia reikalavimus,
numatytus šio įstaty­­mo 6 straipsnyje.
Už neteisėtą veiklą su pirmos kategorijos
pirmtakais (prekursoriais) – gamy­bą, perdirbimą, sandėliavimą ir kt. pagal
ATPK 442 str. subjektas atsako, jeigu jis, turėdamas šios veiklos licenciją,
pažeidė 1999 m. birželio 1 d. Lietuvos Respubli­­kos narkotinių ir
psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo
Nr. VIII–1207  4 str. 1 d. , 5 str.
reikalavimus, pvz. . , pirmtakus (prekursorius) gami­no, perdirbo, sandėliavo,
jais prekiavo ne licencijoje nurodytuose objektuose bei patal­pose, užsiėmė jų,
išskyrus vaistus, mažmenine prekyba, pardavė juos ar kitaip per­davė
subjektams, neturintiems licencijos verstis su pirmos kategorijos pirmtakais
(prekur­soriais) susijusia veikla.
klausimas. Veikos, numatytos ATPK 442 str. – pirmtakų
(prekursorių) eks­portas, importas (1999 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos
narkotinių ir psi­chotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės
įstatymo Nr. VIII–1207 2 str. 8 d. ), yra gana panašios į veikas, numatytas BK
312 str. 2 d. – prekursorių gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną.
K-iomis aplinkybėmis veika kvalifikuojama pagal 312 str. , o kokiomis –
baudžiama pagal ATPK 442 str. ?
konsultacija. Prekursorių gabenimas per
Lietuvos Respublikos valsty­­­­­bės sieną – kontrabanda – yra neteisėta veika
ir jos negalima tapatinti su eksportu ir importu. T-ėl pirmos, antros ir
trečios kategorijos pirmtakų (prekursorių) gabenimas per Lietuvos Respublikos
valstybės sieną, nepateikiant jų muitinei arba kitaip išven­giant muitinės
kontrolės, kvalifikuojamas pagal BK 312 str. 2 ar 3 d. nepriklauso­­mai nuo to,
ar besiverčiantis su pirmtakais (prekursoriais) susijusia veikla asmuo turi tos
veiklos licenciją ar registraciją, ar jis jų neturi.
Kaip kontrabanda pagal BK 312 str.
kvalifikuotinas ir pirmos kategorijos pirmtakų (prekursorių) gabenimas per
Lietuvos Respublikos valstybės sieną, neturint leidimo juos pervežti, bei
antros ir trečios kategorijos pirmtakų (prekursorių) ekspor­tas, neturint
leidimo, į tas šalis, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriau­sybės,
kai eksportuojamo pirmtakų siuntinio svoris viršija Lietuvos Respublikos
Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytąjį.
Už šias veikas asmenys negali būti baudžiami
pagal ATPK 442 str.

                                               
Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas                          V. G-us


Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.67439 sekundės -