Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13588: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO
NUTARIMAS Nr. 25

2000
m. birželio 16 d.

Dėl teismų praktikos atidedant
paskirtųjų bausmių vykdymą

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senatas, apsvarstęs
Lietuvos Respublikos teismų praktiką baudžiamose bylose taikant paskirtų
bausmių vykdymo atidėjimą, pažymi, kad teismai paprastai laikėsi BK 471 straipsnio nuostatų ir,
pripažinę esant visas įstatymo reikalaujamas sąlygas bei įvertinę, kad bausmės
tikslai gali būti pa­siek­ti be realaus bausmės atlikimo, atidėdavo paskirtosios
bausmės vykdymą.
Tačiau, nustatydami BK 471 str. numatytas taikymo
sąlygas, teismai yra pa­da­rę klaidų. Pasitaikė baudžiamųjų bylų, kuriose
nuteistiesiems paskirtos bausmės vykdymas buvo nepagrįstai atidėtas, arba,
esant byloje visoms BK 471 str. numaty­toms sąlygoms, teismas nesvarstė
galimybės pasiekti bausmės tikslų be realaus bausmės atlikimo.
Teismai dažnai klydo nustatydami nusikaltimu
padarytos žalos dydį ir atly­gin­­tą jos dalį – neskyrė žalos, tiesiogiai
kilusios iš kaltininko nusikalstamos veikos, ir nuos­tolių, tiesiogiai
nesusijusių su ja. Šios klaidos trukdė teismams įvertinti BK 471 str. numatytas sąlygas ir
taikyti paskirtos bausmės vykdymo atidėjimą.
Spręsdami klausimą, ar bus pasiekti bausmės
tikslai be realaus bausmės atlikimo, teismai ne visuomet tinkamai įvertindavo
kaltininko asmenybę, nes kai kurie asmenys per paskirtos bausmės vykdymo
atidėjimo laiką padarydavo naujus nusi­kaltimus arba paskirtos bausmės vykdymo
atidėjimas buvo panaikinamas ir jie siunčiami atlikti bausmę.
Pasitaikė baudžiamųjų bylų, kuriose teismas,
atidėdamas nuteistiesiems paskirtos bausmės vykdymą, atidėdavo ir papildomų
bausmių – baudos ir turto konfiskavimo – vykdymą, nors įstatymas šių bausmių
vykdymo atidėjimo nenumato.
Teismai, paskirdami BK 471 str. 5 d. numatytus
įpareigojimus, ne visuomet įvertindavo, ar juos nuteistasis per teismo
nustatytą laiką galės įvykdyti.
Taikydami BK 471 str. ir atidėdami
paskirtosios bausmės vykdymą, teismai nuosprendžio aprašomojoje dalyje ne
visuomet nurodo leidžiančias įstatymą tai­kyti sąlygas ir nepakankamai
motyvuoja savo išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės
atlikimo.
Panaikindami paskirtosios bausmės vykdymo
atidėjimą ir siųsdami nuteis­tąjį vykdyti bausmę, teismai ne visuomet
išsiaiškina teismo įpareigojimų neįvykdymo priežastis, taip pat neišsiaiškina,
ar pagrįstai paskirtos administracinės nuobaudos arba drausminio poveikio
priemonės, ar padaryti teisės pažeidimai iš tikrųjų išreiškia nuteistojo nenorą
taisytis.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senatas, siekdamas
suvienodinti įstatymų taikymo praktiką ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
teismų įstatymo 20 str. 1 d. 1 p. bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 5
str. 1 d. 3 p. ,

nutarė:

I. Išaiškinti teismams, kad:
1. Esant byloje BK 471 str. 1 ir 2 dalyse
numatytoms sąlygoms, teismas turi apsvarstyti, ar galima pasiekti bausmės
tikslus be realaus bausmės atlikimo.
Teismas neturėtų skirti laisvės atėmimo ar
pataisos darbų bausmės ir atidėti jos vykdymą, jeigu, atsižvelgus į bylos
aplinkybes ir kaltininko asmenybę, galima paskirti sankcijoje numatytą kitą
švelnesnę bausmę.
2. Teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą
tik asmeniui, pirmą kartą nuteistam laisvės atėmimu ar pataisos darbais. Pirmą
kartą nuteistu laisvės atėmimu ar pataisos darbais laikomas asmuo, anksčiau
neteistas arba teistas, tačiau jei jam teistumas yra išnykęs ar panaikintas.
Pirmą kartą nuteistu laisvės atėmimu ar pataisos
darbais taip pat laikomas asmuo, anksčiau teistas kitomis bausmėmis, jeigu
teistumas jam ir nėra išnykęs.
Pirmą kartą nuteistu laisvės atėmimu ar pataisos
darbais laikomas asmuo ir tada, kai pritaikius amnestijos aktą arba malonės
suteikimo tvarka nuteistasis buvo atleistas nuo visos ankstesniu nuosprendžiu
paskirtos laisvės atėmimo ar pataisos darbų bausmės.
3. Atidėdamas paskirtos bausmės vykdymą teismas turi
atsižvelgti į skirtin­gas bausmės vykdymo atidėjimo sąlygas asmenims,
padariusiems nusikaltimą dar ne­­­­su­ėjus jiems aštuoniolikai metų, ir
pilnamečiams asmenims. Asmenims, kurie pa­da­­­­rė nusikaltimą dar nesulaukę
aštuoniolikos metų, teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą tiek už
sunkaus, tiek už nesunkaus nusikaltimo padarymą, taip pat nuteis­tiems ilgesne
laisvės atėmimo bausmės trukme (iki 4 metų už tyčinį nusi­kaltimą ir iki 8 metų
už nusikaltimą, padarytą dėl neatsargumo), be to, ir tuo atveju, jei asmuo
neatlygino visos ar dalies nusikaltimu padarytos žalos.
Nustatydamas nusikaltimu padarytos ir atlygintos
žalos dydį, teismas atsi­žvelgia tik į tiesiogiai iš nusikalstamos veikos
kilusią turtinę žalą. Jeigu teismas nustato, kad kaltininko padaryti nuostoliai
tiesiogiai nesusiję su jo nusikalstama veika (ligonių kasos išlaidos dėl
nukentėjusiojo gydymo, socialinio draudimo išlaidos dėl nukentėju­siojo
nedarbingumo ir pan. (žalos ir nuostolių sąvokos išaiškintos Lietuvos Aukš­čiausiojo
Teismo senato 1999 12 23 nutarimo Nr. 23 9 punkte), tai, nors kaltininkas šių
nuostolių ir nėra atlyginęs, teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą.
Jeigu nusikaltimu padarytą žalą (ar bent 1/3 dalį
jos) atlygino kiti asmenys arba vienas iš nuteistųjų, tokį veiksmą teismas gali
pripažinti BK 471 str. numatytos žalos atlyginimo sąlygos įvykdymu ne tik žalą atlyginusiam
nuteistajam, bet ir kitiems nusikaltimo bendrininkams. Tačiau spręsdamas, ar bausmės
tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, teismas atsižvelgia į tai,
kad atsakomybę lengvinanti aplinkybė, numatyta BK 40 str. 1 d. 1 p. ,
pripažįstama tik žalą atlyginusiems nuteis­tiesiems arba tiems nuteistiesiems,
kurių interesais ir valia žala atlyginta kitų asmenų.
Teismas gali taikyti BK 471 str. ir atidėti paskirtos
bausmės vykdymą, jeigu nukentėjusysis arba valstybinės institucijos ar
juridinio asmens atstovas atsisakė civilinio ieškinio dėl nusikaltimu padarytos
žalos atlyginimo, ir teismas šį atsi­­sa­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ky­­­­­­­­­­­­­­­­­­­mą
priėmė.
5. S-stydamas bausmės vykdymo atidėjimo klausimą
ir spręsdamas, ar bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo,
teismas atsižvelgia į visas bylos aplinkybes. Įvertindamas byloje esančius
duomenis apie kaltininko asmenybę (žr. 1999 12 23 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
senato nutarimo Nr. 23 5 punktą), teismas ypatingą dėmesį atkreipia į tai, kaip
bausmės vykdymas paveiks kaltininko teigiamus socialinius ryšius (kaltininkas neteks
nuolatinio darbo, galimybės baigti mokslą ar įgyti specialybę, nebus kam
prižiūrėti sergančių asmenų ar invalidų pan. ).
Nustatydamas BK 471 str. taikymo sąlygas, kai
asmuo baudžiamąją veiką yra padaręs galiojant ankstesnei normos redakcijai,
teismas, vadovaudamasis BK 7 str. , taiko įstatymą, numatantį švelnesnes
paskirtos bausmės vykdymo atidėjimo sąlygas.
6. Kaltininko atsakomybę sunkinančių aplinkybių
buvimas nėra kliūtis tai­­­­­­­­­ky­­­­­ti bausmės vykdymo atidėjimą, jei
byloje yra BK 471 str. numatytos bausmės vykdymo atidėjimo sąlygos, ir teismas pripažins, kad
bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus bausmės atlikimo.
7. Esant BK 471 str. 1 ir 2 dalyse
nustatytoms sąlygoms, atidėdamas laisvės atėmimo ar pataisos darbų bausmių
vykdymą, teismas gali atidėti ir papildomų baus­mių, išskyrus baudos ir turto
konfiskavimo, vykdymą. Bausmės, kurių vykdymas nebuvo atidėtas, pradedamos
vykdyti įsiteisėjus teismo nuosprendžiui.
8. Paskirdamas švelnesnę negu įstatymo numatyta
bausmę, teismas gali atidėti bausmės vykdymą, jeigu nustato visas BK 471 str. numatytas sąlygas.
Tačiau asme­niui, kuris padarė sunkų nusikaltimą būdamas pilnamečiu, teismas
negali atidėti paskirtos bausmės vykdymo.
9. Priimdamas sprendimą atidėti paskirtos bausmės
vykdymą, teismas įpareigoja nuteistąjį per nustatytą laikotarpį atlyginti
nusikaltimu padarytą neatlygintą žalos dalį ir privalo paskirti įvykdyti vieną
ar kelis BK 471 str. 5 d. numatytus įparei­gojimus. Teismo paskirti įpareigojimų įvykdymo
terminai negali viršyti bausmės vykdymo atidėjimo laiko. Skirdamas
įpareigojimus teismas turi atsižvelgti, ar nuteista­sis galės juos įvykdyti.
Atsižvelgdamas į nuteistojo asmenybę ir kitas bylos aplinky­bes, teismas
parenka įvykdyti tokius įpareigojimus, kurie gali turėti didžiausią poveikį
nuteistajam.
10. Esant BK 471 str. numatytoms sąlygoms,
teismas gali atidėti paskirtų bausmių vykdymą ir asmenims, padariusiems kelis
nusikaltimus, iš kurių nė už vieną jie nebuvo nuteisti. Šiuo atveju teismas iš
pradžių subendrina paskirtąsias bausmes ir tik po to sprendžia paskirtos
bausmės vykdymo atidėjimo klausimą. Spręsdamas klausimą dėl bausmės vykdymo
atidėjimo asmeniui, padariusiam vien tyčinius nu­sikaltimus arba vien
nusikaltimus dėl neatsargumo, teismas remiasi galutinės suben­drintos bausmės
dydžiu. Jeigu kaltininkas yra padaręs ir tyčinius nusikaltimus, ir nusikaltimus
dėl neatsargumo, teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą, jeigu už
kiekvieną tyčinį ar neatsargų nusikaltimą paskirtos bausmės neviršija BK 471 str. 1 ir 2 dalyse nustatytų
bausmių ribų, o subendrintoji bausmė nėra didesnė nei šių normų nustatyta
nusikaltimui, padarytam dėl neatsargumo.
11. Paskyręs nuteistajam bausmę už nusikaltimą,
padarytą prieš priimant nuosprendį, kuriuo bausmės vykdymas yra atidėtas,
teismas bausmes subendrina BK 42 str. 4 d. nustatyta tvarka ir, esant BK 471 str. numatytoms sąlygoms,
gali atidėti subendrintos bausmės vykdymą.
12. Nuteistajam, per bausmės vykdymo atidėjimo
laikotarpį padariusiam nau­­ją nusikaltimą, teismas, vadovaudamasis BK 43 str. ,
prie naujai paskirtos bausmės visiškai ar iš dalies prideda pagal pirmąjį
nuosprendį neatliktą bausmę nepriklauso­­mai nuo to, kiek laiko praėjo nuo
bausmės vykdymo atidėjimo iki naujo nusikaltimo padarymo ar nuosprendžio
priėmimo. Paskyręs subendrintą bausmę, teismas negali atidėti paskirtos bausmės
vykdymo.
13. Jeigu asmuo, kuriam už anksčiau padarytą
nusikaltimą dalies paskirtų bausmių vykdymas buvo atidėtas, bet atidėtos
bausmės BK 471 str. 7 d. 2 p. pagrindu įvykdytos nebuvo, pasibaigus bausmių atidėjimo
laikui padaro naują nusikaltimą, tai teismas, vadovaudamasis BK 43 str.
nuostata, subendrina bausmes, paskirtas už naujai padarytą nusikaltimą, su
ankstesnio nuosprendžio neatidėto vykdymo baus­mėmis, jeigu jos iki naujo
nuosprendžio priėmimo nebuvo įvykdytos. Bausmių, nuo kurių asmuo buvo galutinai
atleistas pasibaigus jų vykdymo atidėjimo laikui, su bausmėmis, paskirtomis už
naujo nusikaltimo padarymą, teismas nesubendrina.
Tuo atveju, kai nuteistasis nėra galutinai
atleistas nuo bausmių, kurių vykdy­mo atidėjimo laikas yra pasibaigęs, teismas
bylos už naujo nusikaltimo padarymą nagrinėjime padaro pertrauką arba atideda
bylos nagrinėjimą iki bus išspręstas galuti­nio atleidimo nuo atidėtų bausmių
klausimas.
14. Atidėdamas paskirtos bausmės vykdymą, teismas
įskaito kardomojo kalinimo laiką į bausmės laiką, bet laisvės atėmimo bausmės
atlikimo kolonijos rūšies nenurodo. L-ės atėmimo bausmės atlikimo kolonijos
rūšį teismas paskiria BK 471 str. 7 d. 2 p. pagrindu, panaikindamas paskirtos
bausmės vykdymo atidėjimą ir priimdamas sprendimą vykdyti bausmę. Teismo
nuosprendžiu paskirtos bausmės vykdymo atidėjimo termino eiga skaičiuojama nuo
nuosprendžio paskelbimo die­nos pagal BPK 119 str nustatytas taisykles.
Teismas, BPK 414 str. nustatyta tvarka spręsdamas
nuosprendžio vyk­­dy­­­­­mo klausimus, paskirtos bausmės vykdymo atidėjimo
laiko sutrumpinti negali.
15. Paskyręs bausmę užsienio valstybės piliečiui ar
asmeniui be pilietybės, nuolat ar laikinai teisėtai gyvenančiam Lietuvos
Respublikoje, teismas gali atidėti jam paskirtos bausmės vykdymą. Jei šis asmuo
yra laikinai atvykęs į Lietuvos Res­publiką, teismas, spręsdamas paskirtos
bausmės vykdymo atidėjimo klausimą, turi atsi­žvelgti į laikino buvimo
Lietuvoje laiką, paskirtų jam įpareigojimų vykdymo ir kont­rolės gali­mumą.
16. Pasibaigus pagrindinės ir papildomų bausmių
vykdymo atidėjimo laikui, nuteistojo gyvenamosios vietos apylinkės teismas, BPK
414 str. nustatyta tvarka išnagrinėjęs nuteistojo elgesį kontroliuojančios
institucijos teikimą, išsprendžia nu­teis­­tojo galutinio atleidimo nuo
paskirtos bausmės klausimą. Nustatęs visas BK 471 str. 7 d. 1 p. numatytas
sąlygas, teismas galutinai atleidžia nuteistąjį nuo bausmės, kurios vykdymas
buvo atidėtas. Bausmės, kurių vykdymas nebuvo atidėtas, jei jos per pagrindinės
bausmės vykdymo atidėjimo laiką nebuvo įvykdytos, yra vykdomos toliau.
17. S-stydamas nuteistojo elgesį kontroliuojančios
institucijos teikimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo, teismas
patikrina, ar nuteistasis turėjo galimybę įvykdyti paskirtus BK 471 str. 5 d. įpareigojimus, ar
pagrįstai jam paskirtos administracinės nuobaudos arba drausminio poveikio
priemonės. Nustatęs, kad teis­­­­mo įpareigojimai neįvykdyti be pateisinamos
priežasties, o nuobaudos paskirtos pa­grįs­­­­tai ir nepasibaigęs jų galiojimo
laikas, teismas priima nutartį panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti
nuosprendžiu paskirtą bausmę.
18. S-stydamas klausimą dėl bausmės vykdymo
atidėjimo panaikinimo, teismas turi atsižvelgti į BK 471 str. 7 d. 2 p. numatytų
pažeidimų pobūdį. Nuteis­­­­­to­­jo padarytų pažeidimų pobūdis turi parodyti jo
nenorą taisytis ir sudaryti pagrindą teis­mui spręsti, kad asmuo ir ateityje
nesilaikys įstatymų, darys naujus nusikaltimus.
19. Jeigu po to, kai nuteistasis BK 471 str. 7 d. 1 p. nustatyta
tvarka buvo galutinai atleistas nuo bausmės, paaiškėja, kad jis bausmės vykdymo
atidėjimo lai­kotarpiu padarė naują nusikaltimą, teismas ankstesnį sprendimą
panaikina BPK 468 ir 469 straipsnių nustatyta tvarka.
20. Atidėdamas paskirtos bausmės vykdymą, teismas
nuosprendžio apra­šomojoje dalyje pagrindžia BK 471  str. numatytų sąlygų buvimą ir motyvuoja savo
išvadą, kad kaltininkui bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės
atlikimo. Teismas nuosprendžio rezoliucinėje dalyje nurodo, kokios paskirtos
bausmės (baus­mių) vykdymas atidedamas.
21. Asmenys, nuteisti vien bausmėmis, kurių vykdymas
buvo atidėtas, jei­­gu per tą laiką, kuriam atidėtas bausmių vykdymas, nepadaro
naujo nusikaltimo ir jų atžvilgiu bausmės nustatyta tvarka nebuvo įvykdytos,
yra laikomi neturinčiais teistumo.
22. Asmenims, nuteistiems bausmėmis, kurių vykdymas
buvo atidėtas, ir bausmėmis, kurių vykdymas neatidėtas, teistumo išnykimo
termino eiga skaičiuo­jama vadovaujantis BK 58 str. 1 d. 22 p. ir 3 p. nuostatomis.
II. Aprobuoti teismų praktikos, atidedant
paskirtosios bausmės vykdymą, apibendrinimo apžvalgą ir ją paskelbti Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo biuletenyje.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
senato pirmininkas                                                                  V.   G-us

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
senato sekretorė                                                                     L.   Ž-ė


Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.6554 sekundės -