Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5278: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS

                                                                           2002 m. ko­vo 14 d.

Klau­si­mas. Pa­gal ko­kius kri­te­ri­jus
at­ri­bo­ti by­las dėl nuo­sa­vy­bės tei­sės įgi­ji­mo pa­gal įgy­ja­mą­ją se­na­tį
fak­to nu­sta­ty­mo (CPK 270 straips­nio 15 punk­tas) nuo by­lų dėl ne­kil­no­ja­mo­jo
daik­to val­dy­mo nuo­sa­vy­bės tei­se fak­to nu­sta­ty­mo (CPK 272 straips­nio
6 punk­tas)?
Kon­sul­ta­ci­ja. CPK
270 straips­nio 15 punk­tas ir 272 straips­nio 6 punk­tas nu­ma­to skir­tin­gų
ju­ri­di­nių fak­tų nu­sta­ty­mą – pa­gal CPK 270 straips­nio 15 punk­tą nu­sta­to­mas
nuo­sa­vy­bės tei­sės įgi­ji­mo įgy­ja­mo­sios se­na­ties ter­mi­no pa­grin­du
teis­mo spren­di­mo pri­ėmi­mo me­tu fak­tas, o pa­gal CPK 272 straips­nio 6
punk­tą – nuo­sa­vy­bės tei­sės įgi­ji­mo pra­ei­ty­je ki­to­kiu nei įgy­ja­mo­sios
se­na­ties bū­du fak­tas. To­dėl šių dvie­jų by­lų ka­te­go­ri­jų teis­mi­nio
nag­ri­nė­ji­mo da­ly­kas yra skir­tin­gas.
CPK 272 straips­nio 6 punk­tas tai­ko­mas tais at­ve­jais, kai as­muo bu­vo
įgi­jęs nuo­sa­vy­bės tei­sę į ne­kil­no­ja­mą­jį daik­tą vie­nu iš CK 4. 47
straips­ny­je nu­ma­ty­tų bū­dų, iš­sky­rus įgy­ja­mą­ją se­na­tį, ta­čiau nė­ra
iš­li­kę įro­dy­mų, pa­tvir­ti­nan­čių nuo­sa­vy­bės tei­sę, ir ki­to­kiu, t. y.
ne­teis­mi­niu, bū­du as­muo nuo­sa­vy­bės tei­sę pa­tvir­ti­nan­čių įro­dy­mų
ne­ga­li gau­ti. Va­di­na­si, teis­mi­nio nag­ri­nė­ji­mo da­ly­kas šio­se by­lo­se
yra kon­sta­ta­vi­mas, kad pra­ei­ty­je pa­reiš­kė­jas bu­vo įgi­jęs nuo­sa­vy­bės
tei­sę į daik­tą tam tik­ru pa­grin­du ir vi­są lai­ką daik­tą val­dė nuo­sa­vy­bės
tei­se, ta­čiau nė­ra iš­li­kę pa­reiš­kė­jo nuo­sa­vy­bės tei­sę pa­tvir­ti­nan­čių
įro­dy­mų. Teis­mui nu­sta­čius šį ju­ri­di­nį fak­tą, pa­reiš­kė­jas nuo­sa­vy­bės
tei­sę įre­gist­ruo­ja Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re. Šiuo at­ve­ju jis
lai­ko­mas daik­to sa­vi­nin­ku ne nuo teis­mo spren­di­mo įsi­tei­sė­ji­mo, o
nuo to mo­men­to, kai daik­tą jis įgi­jo tam tik­ru pa­grin­du pra­ei­ty­je. Va­di­na­si,
teis­mo spren­di­mas šio­se by­lo­se pa­tvir­ti­na, kad pa­reiš­kė­jas vi­są
lai­ką nuo val­dy­mo pra­džios iki teis­mo spren­di­mo pri­ėmi­mo val­dė daik­tą
nuo­sa­vy­bės tei­se. Tai­gi ne­kil­no­ja­mo­jo daik­to val­dy­mo nuo­sa­vy­bės
tei­se fak­tas ga­li bū­ti nu­sta­to­mas, jei­gu yra vi­sos šios są­ly­gos:
1) pa­reiš­kė­jas bu­vo įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka ir pa­grin­du (pa­gal
san­do­rį, pa­vel­dė­ji­mo, sta­ty­bos bū­du ir t. t. ) įgi­jęs nuo­sa­vy­bės tei­sę;
2) pa­reiškė­jas tu­rė­jo nuo­sa­vy­bės tei­sę pa­tvir­ti­nan­čius do­ku­men­tus,
ta­čiau jie yra din­gę;
3) nuo­sa­vy­bės tei­sę pa­tvir­ti­nan­čių do­ku­men­tų ne­ga­li­ma gau­ti
ar at­kur­ti ki­to­kia, t. y. ne­teis­mi­ne, tvar­ka;
4) šio ju­ri­di­nio fak­to nu­sta­ty­mas nė­ra su­si­jęs su vė­les­niu gin­čo
dėl tei­sės į daik­tą iš­spren­di­mu (to­kiu at­ve­ju tu­ri bū­ti reiš­kia­mas
ieš­ki­nys dėl nuo­sa­vy­bės tei­sės pri­pa­ži­ni­mo į daik­tą);
5) ne­kil­no­ja­ma­sis daik­tas bu­vo įgy­tas lai­kan­tis įgi­ji­mo me­tu
ga­lio­ju­sių įsta­ty­mų, o nuo­sa­vy­bės tei­sės ob­jek­tas bu­vo su­kur­tas
ir įfor­min­tas įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka, pa­vyz­džiui, pa­sta­tai pa­sta­ty­ti
tei­sė­tai. To­dėl ne­ga­li­ma nu­sta­ty­ti pa­sta­tų val­dy­mo nuo­sa­vy­bės
tei­se ju­ri­di­nio fak­to, jei­gu pa­sta­tai bu­vo pa­sta­ty­ti sa­va­va­liš­kai.
Ati­tin­ka­mai ne­ga­li­ma nu­sta­ty­ti ne­kil­no­ja­mo­jo daik­to val­dy­mo
nuo­sa­vy­bės tei­se ju­ri­di­nio fak­to, jei­gu yra bent vie­na iš šių ap­lin­ky­bių:
1) Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­ro duo­me­nys ar ki­to­kie do­ku­men­tai
pa­tvir­ti­na, kad ne­kil­no­ja­ma­sis daik­tas pri­klau­so ne pa­reiš­kė­jui,
o ki­tam as­me­niui;
2) ne­kil­no­ja­ma­sis daik­tas įgy­tas pa­žei­džiant įsta­ty­mų nu­sta­ty­tą
tvar­ką, pa­vyz­džiui, ne­si­lai­ky­ta pri­va­lo­mos san­do­rio for­mos rei­ka­la­vi­mų
ar­ba san­do­ris, pa­gal ku­rį įgy­tas daik­tas, įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka
ne­bu­vo įre­gist­ruo­tas;
3) ne­kil­no­ja­ma­sis daik­tas su­kur­tas pa­žei­džiant įsta­ty­mų nu­sta­ty­tus
rei­ka­la­vi­mus, pa­vyzdžiui, pa­sta­tai pa­sta­ty­ti sa­va­va­liškai.
Įgy­ja­mo­ji se­na­tis yra sa­va­ran­kiš­kas nuo­sa­vy­bės tei­sės įgi­ji­mo
bū­das (CK 4. 47 straips­nio 11 punk­tas). Šiuo at­ve­ju pa­reiš­kė­jas nė­ra ir
ne­bu­vo įgi­jęs nuo­sa­vy­bės tei­sės į daik­tą iki su­ei­nant ter­mi­nams, nu­ma­ty­tiems
CK 4. 68 straips­nio 1 da­ly­je, o pra­šo teis­mo kon­sta­tuo­ti, kad yra vi­sos
CK 4. 68–471 straips­niuo­se nu­ma­ty­tos są­ly­gos. Teis­mui šias są­ly­gas kon­sta­ta­vus,
val­dy­mo tei­sė trans­for­muo­ja­si į nuo­sa­vy­bės tei­sę, t. y. pa­reiš­kė­jas
įgy­ja nuo­sa­vy­bės tei­sę į daik­tą nuo teis­mo spren­di­me nu­ro­dy­tos įgy­ja­mo­sios
se­na­ties ter­mi­no su­ėji­mo die­nos ir ga­li ją įre­gist­ruo­ti Ne­kil­no­ja­mo­jo
tur­to re­gist­re. Tai­gi šiuo at­ve­ju teis­mi­nio nag­ri­nė­ji­mo da­ly­kas
yra CK 4. 58–4. 71 straips­niuo­se nu­ma­ty­tų ap­lin­ky­bių, pa­tvir­ti­nan­čių
val­dy­mo tei­sė­tu­mą, są­ži­nin­gu­mą, at­vi­ru­mą ir ne­per­trau­kia­mu­mą
kon­sta­ta­vi­mas ir nuo­sa­vy­bės tei­sės įgi­ji­mo fak­to pri­pa­ži­ni­mas
(CPK 2761–2764 straips­niai). To­dėl teis­mo spren­di­mas šio­se by­lo­se
pa­tvir­ti­na, kad vi­są lai­ko­tar­pį nuo val­dy­mo pra­džios iki įgy­ja­mo­sios
se­na­ties ter­mi­no su­ėji­mo die­nos pa­reiš­kė­jas val­dė daik­tą CK
4. 58–4. 71 straips­niuo­se nu­ma­ty­to­mis są­ly­go­mis, to­dėl jo val­dy­mo tei­sė
trans­for­ma­vo­si į nuo­sa­vy­bės tei­sę. Tai­gi CPK 270 straips­nio 15 punk­tas
yra tai­ko­mas tik esant šioms są­ly­goms:
1) pa­reiš­kė­jas nė­ra ir ne­bu­vo įgi­jęs nuo­sa­vy­bės tei­sės į daik­tą
ki­to­kiu CK 4. 47 straips­ny­je nu­ma­ty­tu bū­du;
2) yra vi­sos CK 4. 68 – 4. 71 straips­niuo­se nu­ma­ty­tos są­ly­gos, t. y. :
a) daik­to val­dy­mas yra pra­si­dė­jęs są­ži­nin­gai;
b) daik­tas nė­ra įre­gist­ruo­tas ki­to as­mens var­du;
c) vi­są val­dy­mo lai­ko­tar­pį daik­tas bu­vo val­do­mas tei­sė­tai, są­ži­nin­gai,
at­vi­rai ir ne­per­trau­kia­mai;
d) daik­tas vi­są val­dy­mo lai­ko­tar­pį bu­vo val­do­mas kaip sa­vas,
t. y. pa­reiš­kė­jas el­gė­si kaip daik­to sa­vi­nin­kas ir su­vo­kė, kad ki­ti
as­me­nys ne­tu­ri dau­giau tei­sių už jį į val­do­mą daik­tą;
e) val­dy­mas tę­sė­si CK 4. 68 straips­nio 1 da­ly­je nu­sta­ty­tą ter­mi­ną.
Ati­tin­ka­mai ne­ga­li­ma tai­ky­ti CPK 270 straips­nio 15 punk­to, jei­gu
yra bent vie­na šių ap­lin­ky­bių:
1) daik­to val­dy­mas pra­si­dė­jo ne­są­ži­nin­gai ar ne­tei­sė­tai, pa­vyz­džiui,
ži­nant ar pri­va­lant ži­no­ti, kad daik­tas yra vog­tas ar tei­sė­tai pri­klau­so
ki­tam as­me­niui;
2) daik­tas Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re re­gist­ruo­tas ki­to as­mens
var­du;
3) ne­bu­vo lai­ky­ta­si daik­to su­kū­ri­mą reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės
ak­tų  rei­ka­la­vi­mų, pa­vyz­džiui, pa­sta­tai
bu­vo pa­sta­ty­ti sa­va­va­liškai;
4) nė­ra su­ėję CK 4. 68 straips­nio 1 da­ly­je nu­sta­ty­ti ter­mi­nai;
5) daik­to val­dy­mas bu­vo ar yra gin­či­ja­mas teis­mi­ne tvar­ka daik­to
sa­vi­nin­kui pa­reiš­kus ieš­ki­nį (to­kiu at­ve­ju nuo­sa­vy­bės tei­sės klau­si­mas
spren­džia­mas ieš­ki­nio tei­se­nos tvar­ka reiš­kiant ieš­ki­nį dėl nuo­sa­vy­bės
tei­sės į daik­tą pri­pa­ži­ni­mo);
6) ne­kil­no­ja­mo­jo daik­to val­dy­mas pa­gal CK 4. 27 straips­nio 2 da­lies
rei­ka­la­vi­mus bu­vo įre­gist­ruo­tas vie­ša­me re­gist­re (pa­gal Ci­vi­li­nio
ko­dek­so pa­tvir­ti­ni­mo, įsi­ga­lio­ji­mo ir įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo 30
ir 33 straips­nius ši są­ly­ga bus tai­ko­ma, jei­gu val­dy­mas pra­si­dės po
2003 m. lie­pos 1 d. ).
Klau­si­mas. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
Sei­mo 2001 m. bir­že­lio 21 d. pri­im­tu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ci­vi­li­nio
pro­ce­so ko­dek­so pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo įsta­ty­mu Nr. IX–390 (Žin. ,
Nr. 55–1947), įsi­ga­lio­ju­siu nuo 2001 m. lie­pos 1 d. , bu­vo pa­keis­ti CPK
104 straips­nio 1 da­lies 2, 3 ir 5 punk­tai, be to, straips­nis bu­vo pa­pil­dy­tas
12 punk­tu. Ar tu­ri bū­ti in­dek­suo­ja­mi vi­si CPK 104 straips­nio 1 da­lies
2–12 punk­tų nau­jo­jo­je re­dak­ci­jo­je nu­ro­dy­ti žy­mi­nio mo­kes­čio dy­džiai;
ar šis in­dek­sas tu­ri bū­ti tai­ko­mas ir CPK 104 straips­nio 1 da­lies nau­jai
pri­im­tų 2, 3, 5 ir 12 punk­tų at­žvil­giu, nors var­to­ji­mo kai­nų in­dek­sas
po 2001 m. lie­pos 1 d. ne­bu­vo di­des­nis ne­gu 110. Ar rei­kia in­dek­suo­ti
žy­mi­nio mo­kes­čio dy­džius vi­sų ka­te­go­ri­jų by­lo­se?
Kon­sul­ta­ci­ja.
CPK 1041 straips­nio 2 da­ly­je nu­sta­ty­ta, kad tai­ky­ti­nas
in­dek­sas yra ap­skai­čiuo­ja­mas lai­ko­tar­piui nuo įsta­ty­mo, ku­riuo yra
nu­sta­to­mos teis­mo iš­lai­dos, spren­di­mų vyk­dy­mo iš­lai­dos ir teis­mo
bau­dos, įsi­ga­lio­ji­mo mė­ne­sio. Tai reiš­kia, kad 2001 m. lie­pos 1 d. įsi­ga­lio­ju­siu
įsta­ty­mu nu­sta­ty­tiems žy­mi­nio mo­kes­čio dy­džiams ga­li bū­ti tai­ko­mas
tik tas var­to­ji­mo kai­nų in­dek­sas, ku­ris bu­vo ap­skai­čiuo­tas (o to­dėl
ir pa­skelb­tas) nuo nu­ro­dy­to įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo mė­ne­sio, t. y.
nuo 2001 m. lie­pos mė­ne­sio. Dėl nu­ro­dy­tos prie­žas­ties iki lie­pos mė­ne­sio
ga­lio­jęs in­dek­sas (net jei­gu jis ir bu­vo di­des­nis ne­gu 110) nu­ro­dy­tiems
žy­mi­nio mo­kes­čio dy­džiams ne­ga­li bū­ti tai­ko­mas.
At­kreip­ti­nas dė­me­sys į tai, kad nu­ro­dy­tu įsta­ty­mu CPK 104 straips­nio
1 da­lies 2 punk­tą pa­pil­džius nuo­sta­ta dėl žy­mi­nio mo­kes­čio gy­ve­ni­mo
sky­rium (se­pa­ra­ci­jos) by­lo­se, li­ko ne­pa­keis­tas tuo pa­čiu punk­tu nu­sta­ty­tas
žy­mi­nio mo­kes­čio dy­dis san­tuo­kos nu­trau­ki­mo by­lo­se, t. y. 100 Lt, to­dėl
šis žy­mi­nis mo­kes­tis tu­ri bū­ti in­dek­suo­ja­mas kaip iki 2001 m. III ket­vir­čio
įsi­ga­lio­jęs mo­kes­tis. Tas pats pa­sa­ky­ti­na ir apie 104 straips­nio 1 da­lies
3 punk­tą, ku­ris bu­vo pa­pil­dy­tas nau­ja nuo­sta­ta dėl 150 Lt žy­mi­nio mo­kes­čio
gy­ve­ni­mo sky­rium (se­pa­ra­ci­jos) by­lo­se, pa­lie­kant anks­tes­nę nuo­sta­tą
dėl 200 Lt žy­mi­nio mo­kes­čio san­tuo­kos nu­trau­ki­mo by­lo­se, kai abu su­tuok­ti­niai
ar vie­nas iš jų san­tuo­ką nu­trau­kia pa­kar­to­ti­nai. Šiuo at­ve­ju 200 Lt
žy­mi­nis mo­kes­tis taip pat pri­pa­žin­ti­nas ir in­dek­suo­ti­nas kaip įsi­ga­lio­jęs
iki 2001 m. III ket­vir­čio.

Lie­tu­vos
Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo
Ci­vi­li­nių by­lų sky­rius

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.55716 sekundės -