Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5278: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS

2002 m. ko­vo 15 d.

Klau­si­mas. Ar teis­mas, nu­trauk­da­mas san­tuo­ką ben­dru su­tuok­ti­nių su­ti­ki­mu,
prieš pa­tvir­tin­da­mas su­tar­tį dėl san­tuo­kos nu­trau­ki­mo pa­sek­mių, tu­ri
iš­si­aiš­kin­ti dėl vi­so san­tuo­ko­je įgy­to tur­to kie­kio ir ver­tės, taip
pat dėl kre­di­to­rių bu­vi­mo ar ne­bu­vi­mo, ar yra pri­pa­žįs­ta­ma, kad yra
tik toks da­ly­ti­nas tur­tas ir tik tie kre­di­to­riai, ku­riuos nu­ro­dė su­tuok­ti­niai
sa­vo su­tar­ty­je?
Kon­sul­ta­ci­ja. Vie­na iš bū­ti­nų są­ly­gų nu­trauk­ti san­tuo­ką ben­dru su­tuok­ti­nių
su­ti­ki­mu yra su­tar­ties dėl san­tuo­kos nu­trau­ki­mo tei­si­nių pa­sek­mių
su­da­ry­mas. Bū­ti­na šios su­tar­ties są­ly­ga – nuo­ro­da į ben­drą­jį su­tuok­ti­nių
tur­tą ir jo pa­da­li­ji­mas (CK 3. 51 straips­nio 1 da­lies 2 punk­tas). To­dėl
su­tuok­ti­niai šio­je su­tar­ty­je pri­va­lo nu­ro­dy­ti, ar jie tu­ri ben­drą
tur­tą, o jei­gu tu­ri, – kaip jį pa­si­da­li­ja. Tai­gi ben­dro tur­to (jo kie­kio
ir ver­tės) nu­ro­dy­mas ir jo pa­si­da­li­ji­mas yra su­tuok­ti­nių, o ne teis­mo
pa­rei­ga. Teis­mas ne­pri­va­lo aiš­kin­tis, koks yra ben­dras su­tuok­ti­nių
tur­tas ar ko­kia jo ver­tė (šiuo at­ve­ju teis­mas va­do­vau­ja­si ša­lių pa­teik­tais
įro­dy­mais, pa­vyz­džiui, Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­ro duo­me­ni­mis,
taip pat pa­čių ša­lių ben­dru su­ta­ri­mu pa­teik­tu tur­to įver­ti­ni­mu), ta­čiau
pri­va­lo tik­rin­ti, ar apie ben­drą tur­tą ar jo ne­bu­vi­mą yra nu­ro­dy­ta
su­tar­ty­je. Teis­mas, rem­da­ma­sis CK 3. 53 straips­nio 4 da­li­mi, taip pat
pri­va­lo rei­ka­lau­ti, kad su­tuok­ti­niai pa­teik­tų jų nu­ro­dy­to tur­to
įsi­gi­ji­mo tei­sė­tu­mą pa­tvir­ti­nan­čius do­ku­men­tus (vie­šų­jų re­gist­rų
iš­duo­tus do­ku­men­tus, pa­ja­mų de­kla­ra­ci­jas ir t. t. ).
Jei­gu su­tar­ty­je ap­skri­tai
ne­nu­ro­do­ma apie ben­drą su­tuok­ti­nių tur­tą ar jo ne­tu­rė­ji­mą, pri­pa­žin­ti­na,
kad su­tuok­ti­niai ne­įvyk­dė CK 3. 51 straips­nio 1 da­lies 2 punk­to ir CPK
31236 straips­nio rei­ka­la­vi­mų. To­kiu
at­ve­ju tei­sė­jas, va­do­vau­da­ma­sis CPK 151 straips­niu, tu­ri nu­sta­ty­ti
ter­mi­ną pa­reiš­ki­mo trū­ku­mams pa­ša­lin­ti, o jei­gu pa­reiš­ki­mas jau
pri­im­tas, – su­stab­dy­ti san­tuo­kos nu­trau­ki­mo by­lą ir pa­siū­ly­ti su­tuok­ti­niams
tin­ka­mai su­da­ry­ti su­tar­tį (CK 3. 53 straips­nio 4 da­lis).
Vie­no ar abie­jų su­tuok­ti­nių
kre­di­to­rių nu­ro­dy­mas pa­reiš­ki­me dėl san­tuo­kos nu­trau­ki­mo yra su­tuok­ti­nių
pa­rei­ga (CK 3. 126 straips­nis, CPK 31236 straips­nio 1 da­lies 4 punk­tas). Teis­mas pri­va­lo kon­tro­liuo­ti pa­reiš­ki­mo
dėl san­tuo­kos nu­trau­ki­mo tu­ri­nį, ta­čiau ne­pri­va­lo pats aiš­kin­tis,
ar su­tuok­ti­niai tu­ri kre­di­to­rių. Ta­čiau teis­mas pri­va­lo iš­si­aiš­kin­ti,
ar su­tuok­ti­niai ne­tu­ri ne­pil­na­me­čių vai­kų, pri­pa­žin­ti­nų su­tuok­ti­nių
kre­di­to­riais. Be to, ap­lin­ky­bė, kad su­tuok­ti­niai tu­ri kre­di­to­rių,
ga­li bū­ti ma­to­ma iš su­tuok­ti­nių teis­mui pa­teik­tų do­ku­men­tų (pa­vyz­džiui,
iš Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­ro do­ku­men­tų, ku­riuo­se yra pa­žy­mė­ta
apie tre­čių­jų as­me­nų tei­ses į su­tuok­ti­nių tur­tą). Jei­gu pa­reiš­ki­me
dėl san­tuo­kos nu­trau­ki­mo nė­ra jo­kių nuo­ro­dų apie su­tuok­ti­nių kre­di­to­rius,
tei­sė­jas, rem­da­ma­sis CPK 151 straips­niu, pri­va­lo nu­sta­ty­ti ter­mi­ną
pa­reiš­ki­mo trū­ku­mams pa­ša­lin­ti ir pa­rei­ka­lau­ti, kad pa­reiš­ki­me
bū­tų nu­ro­dy­ta, ar su­tuok­ti­niai tu­ri kre­di­to­rių, o jei­gu taip, – duo­me­nys
apie juos.
Teis­mas, prieš pri­im­da­mas
spren­di­mą dėl san­tuo­kos nu­trau­ki­mo ir su­tar­ties dėl san­tuo­kos nu­trau­ki­mo
pa­sek­mių pa­tvir­ti­ni­mo, pri­va­lo ša­lims iš­aiš­kin­ti, kad toks įsi­tei­sė­jęs
teis­mo spren­di­mas už­kirs ke­lią su­tuok­ti­niams reikš­ti ta­pa­tų rei­ka­la­vi­mą
(CPK 150 straips­nio 2 da­lies 3 punk­tas). Tai reiš­kia, jog su­tuok­ti­niams
su­tar­ty­je nu­ro­džius, jog jie ben­dro tur­to ne­tu­ri ir teis­mui to­kią su­tar­tį
pa­tvir­ti­nus, bus pri­pa­žįs­ta­ma, kad su­tuok­ti­niai ne­tu­rė­jo ben­dro
tur­to, to­dėl jie ne­teks tei­sės reikš­ti at­ei­ty­je ieš­ki­nį dėl ben­dro
tur­to pa­da­li­ji­mo. To­kie pa­tys tei­si­niai pa­da­ri­niai at­si­ras, jei­gu
su­tuok­ti­niai su­tar­ty­je nu­ro­dys ben­drą tur­tą ir ati­tin­ka­mai jį pa­si­da­lys.
To­kiu at­ve­ju teis­mo spren­di­mas pa­tvir­tin­ti su­tar­tį reiš­kia, jog yra
kon­sta­tuo­ta, kad dau­giau ben­dro tur­to su­tuok­ti­niai ne­tu­ri, to­dėl
jie ne­ga­lės pa­reikš­ti nau­jo ieš­ki­nio dėl tur­to, ne­nu­ro­dy­to su­tar­ty­je,
pa­da­li­ji­mo.
Klau­si­mas. Ar teis­mas, nu­trauk­da­mas san­tuo­ką dėl su­tuok­ti­nio kal­tės, pri­va­lo
iš­si­aiš­kin­ti dėl vi­so san­tuo­ko­je įgy­to tur­to kie­kio ir ver­tės, t. y.
rei­ka­lau­ti pa­teik­ti do­ku­men­tus iš tam tik­rų tur­to re­gist­rų ir pan. ?
Kon­sul­ta­ci­ja. Ne­pri­klau­so­mai nuo to, ko­kiu pa­grin­du yra nu­trau­kia­ma san­tuo­ka,
san­tuo­kos nu­trau­ki­mo by­lo­je vi­sais at­ve­jais pri­va­lo bū­ti iš­spręs­ti
CK 3. 59 straips­ny­je nu­ma­ty­ti klau­si­mai, tai­gi ir su­tuok­ti­nių ben­dro
tur­to pa­da­li­ji­mo klau­si­mas (CK 3. 62 straips­nio 3 da­lis). CPK 146
straips­nio 2 da­lies 4 punk­tas rei­ka­lau­ja, kad ieš­ko­vas pa­reiš­ki­me nu­ro­dy­tų
apie ben­drą su­tuok­ti­nių tur­tą ir pa­teik­tų to tur­to pa­da­li­ji­mo va­rian­tą.
Ieš­ko­vas taip pat pri­va­lo pa­teik­ti do­ku­men­tus ar ki­tus leis­ti­nus
įro­dy­mus, pa­tvir­ti­nan­čius to tur­to pri­klau­sy­mą abiem su­tuok­ti­niams,
jo įsi­gi­ji­mo tei­sė­tu­mą bei jo ver­tę (Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­ro
ar ki­to­kių vie­šų re­gist­rų iš­duo­tus do­ku­men­tus, su­tar­tis ar ki­to­kius
do­ku­men­tus, pa­tvir­ti­nan­čius tur­to įsi­gi­ji­mo tei­sė­tu­mą, ir t. t. ).
Tai­gi ben­dro tur­to (jo kie­kio ir ver­tės) nu­ro­dy­mas ir rei­ka­la­vi­mo
jį pa­da­ly­ti su­for­mu­la­vi­mas yra ieš­ko­vo, o ne teis­mo pa­rei­ga. Jei­gu
pa­reiš­ki­me ap­skri­tai ne­nu­ro­do­ma apie ben­drą su­tuok­ti­nių tur­tą ar
jo ne­tu­rė­ji­mą ar­ba jis nu­ro­do­mas, bet ne­rei­ka­lau­ja­ma jį pa­da­ly­ti,
pri­pa­žin­ti­na, kad ieš­ko­vas ne­įvyk­dė CK 3. 59 ir 3. 62 straips­nių bei CPK
146 straips­nio rei­ka­la­vi­mų. To­kiu
at­ve­ju tei­sė­jas, va­do­vau­da­ma­sis CPK 151 straips­niu, tu­ri nu­sta­ty­ti
ter­mi­ną pa­reiš­ki­mo trū­ku­mams pa­ša­lin­ti. Tei­sė­jas taip pat pri­va­lo
pa­rei­ka­lau­ti, kad ieš­ko­vas iš­tai­sy­tų pa­reiš­ki­mo trū­ku­mus, jei­gu
tei­sė­jas iš ieš­ko­vo pa­teik­tų do­ku­men­tų, pa­vyz­džiui, Ne­kil­no­ja­mo­jo
tur­to re­gist­ro pa­žy­mė­ji­mo, ma­to, kad tam tik­ras tur­tas yra su­tuok­ti­nių
ben­dro­ji jung­ti­nė nuo­sa­vy­bė, ta­čiau tas tur­tas nė­ra nu­ro­dy­tas pa­reiš­ki­me
kaip ben­dras su­tuok­ti­nių tur­tas.
Ben­dro da­ly­ti­no tur­to
ver­tės nu­sta­ty­mas šiuo at­ve­ju yra svar­bus ieš­ki­nio pa­reiš­ki­mo pri­ėmi­mo
ir jo nag­ri­nė­ji­mo ieš­ki­nio tei­se­nos tvar­ka me­tu, nes nuo tur­to ver­tės
pri­klau­so ieš­ki­nio kai­na ir žy­mi­nio mo­kes­čio dy­dis (CPK 102 straips­nis,
104 straips­nio 1 da­lies 1 ir 4 punk­tai, 105 straips­nis). Jei­gu tei­sė­jas
ma­no, kad ieš­ko­vo nu­ro­dy­ta tur­to ver­tė aiš­kiai ne­ati­tin­ka jo tik­ro­sios
ver­tės, tei­sė­jas tu­ri tei­sę rei­ka­lau­ti, kad ieš­ko­vas pa­teik­tų pa­pil­do­mus
įro­dy­mus, ar­ba ga­li nu­sta­ty­ti ieš­ki­nio kai­ną pats (CPK 105 straips­nio
2 da­lis). Pa­žy­mė­ti­na, kad pa­gal CK 3. 119 straips­nį da­li­ja­mo tur­to
ver­tė nu­sta­to­ma pa­gal rin­kos kai­nas. Su­tuok­ti­niams ne­su­ta­rus dėl
tur­to ver­tės ar su­tuok­ti­nių nu­ro­dy­tą tur­to ver­tę gin­či­jant jų kre­di­to­riams,
tur­to ver­tei nu­sta­ty­ti ga­li bū­ti ski­ria­ma eks­per­ti­zė.
Teis­mas, prieš pri­im­da­mas
spren­di­mą dėl san­tuo­kos nu­trau­ki­mo ir ben­dro su­tuok­ti­nių tur­to pa­da­li­ji­mo,
pri­va­lo ša­lims iš­aiš­kin­ti, kad toks įsi­tei­sė­jęs teis­mo spren­di­mas
už­kirs ke­lią su­tuok­ti­niams reikš­ti ta­pa­tų rei­ka­la­vi­mą (CPK 150
straips­nio 2 da­lies 3 punk­tas). Tai reiš­kia, jog ša­lims pa­reiš­kus, jog
jie ben­dro tur­to ne­tu­ri ir apie tai nu­ro­džius teis­mo spren­di­me, bus
pri­pa­žįs­ta­ma, kad su­tuok­ti­niai ne­tu­rė­jo ben­dro tur­to, to­dėl jie ne­teks
tei­sės reikš­ti at­ei­ty­je ieš­ki­nį dėl ben­dro tur­to pa­da­li­ji­mo. To­kie
pa­tys tei­si­niai pa­da­ri­niai at­si­ras, jei­gu tam tik­ras ben­dras tur­tas
bus nu­ro­dy­tas ir pa­da­ly­tas teis­mo spren­di­mu. To­kiu at­ve­ju teis­mo
spren­di­mas pa­da­ly­ti kon­kre­tų su­tuok­ti­nių ben­drą tur­tą reiš­kia, jog
yra kon­sta­tuo­ta, kad dau­giau ben­dro tur­to su­tuok­ti­niai ne­tu­rė­jo, to­dėl
jie ne­ga­lės pa­reikš­ti nau­jo ieš­ki­nio dėl tur­to, ne­nu­ro­dy­to spren­di­me,
pa­da­li­ji­mo.
Klau­si­mas. Jei­gu ieš­ko­vas tei­sė­jo nu­tar­ty­je nu­ro­dy­tu ter­mi­nu pa­ša­li­na
ne vi­sus tei­sė­jo nu­ro­dy­tus ieš­ki­nio pa­reiš­ki­mo trū­ku­mus, ar teis­mas
pri­pa­žįs­ta pa­reiš­ki­mą ne­pa­duo­tu ir grą­ži­na jį ieš­ko­vui, ar pa­pil­do­ma
nu­tar­ti­mi pri­va­lo nu­sta­ty­ti nau­ją ter­mi­ną trū­ku­mams pa­ša­lin­ti?
Jei taip, tai koks ga­li bū­ti mak­si­ma­lus ter­mi­nas trū­ku­mams pa­ša­lin­ti
ir kur jis nu­sta­ty­tas?
Kon­sul­ta­ci­ja. Tei­sė kreip­tis į teis­mą re­a­li­zuo­ja­ma įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka
(CPK 4 straips­nis). To­dėl ieš­ko­vas pri­va­lo įvyk­dy­ti vi­sas tei­sės
kreip­tis į teis­mą tin­ka­mo re­a­li­za­vi­mo są­ly­gas. Vie­na iš to­kių są­ly­gų
yra tin­ka­mas ieš­ki­nio pa­reiš­ki­mo su­ra­šy­mas (CPK 146–149 straips­niai).
Jei­gu tei­sė­jas pa­reiš­ki­mo pri­ėmi­mo me­tu nu­sta­to pa­reiš­ki­mo trū­ku­mus,
tei­sė­jas pri­ima nu­tar­tį dėl pa­reiš­ki­mo trū­ku­mų pa­ša­li­ni­mo (CPK
151 straips­nis). Nu­tar­ty­je nu­ro­do­mi pa­reiš­ki­mo trū­ku­mai ir nu­sta­to­mas
ter­mi­nas jiems pa­ša­lin­ti. Ter­mi­ną tei­sė­jas nu­sta­to sa­vo nuo­žiū­ra
(t. y. įsta­ty­mas šio klau­si­mo ne­reg­la­men­tuo­ja pa­lik­da­mas jį teis­mo
dis­kre­ci­jai). Ta­čiau vi­sais at­ve­jais ter­mi­nas tu­ri bū­ti pro­tin­gas,
t. y. toks, kad, at­si­žvel­giant į trū­ku­mų po­bū­dį ir ki­tas svar­bias ap­lin­ky­bes,
ieš­ko­vas tu­rė­tų re­a­lią ga­li­my­bę juos pa­ša­lin­ti per tą ter­mi­ną.
Jei­gu per tei­sė­jo nu­sta­ty­tą
ter­mi­ną trū­ku­mai ne­pa­ša­li­na­mi, tei­sė­jas nu­tar­ti­mi pa­reiš­ki­mą
grą­ži­na ieš­ko­vui (CPK 151 straips­nio 2 da­lis). Ši tai­syk­lė taip pat tu­ri
bū­ti tai­ko­ma ir tais at­ve­jais, kai per nu­sta­ty­tą ter­mi­ną ieš­ko­vas
pa­ša­li­na tik da­lį tei­sė­jo nu­tar­ty­je nu­ro­dy­tų pa­reiš­ki­mo trū­ku­mų.
To­kiu at­ve­ju pri­pa­žin­ti­na, kad tei­sė­jo nu­tar­tis ne­įvyk­dy­ta. To­dėl
tik da­lies pa­reiš­ki­mo trū­ku­mų pa­ša­li­ni­mas taip pat pri­pa­žįs­ta­mas
ne­tin­ka­mu tei­sės kreip­tis į teis­mą re­a­li­za­vi­mu, lei­džian­čiu tei­sė­jui
tai­ky­ti CPK 151 straips­nio 2 da­lį.
Ka­dan­gi įsta­ty­mas
trū­ku­mų ša­li­ni­mo ter­mi­nų nu­sta­ty­mą pa­lie­ka teis­mo dis­kre­ci­jai,
jo­kie mak­si­ma­lūs trū­ku­mų ša­li­ni­mo ter­mi­nai įsta­ty­me ne­nu­sta­ty­ti.
Šį klau­si­mą tei­sė­jas tu­ri spręs­ti sa­vo nuo­žiū­ra, at­si­žvelg­da­mas į
trū­ku­mų po­bū­dį, taip pat į tai, kad pa­reiš­ki­mo pri­ėmi­mo klau­si­mas ne­bū­tų
ne­pa­grįs­tai vil­ki­na­mas ir to­kiu bū­du ne­bū­tų var­žo­ma as­mens tei­sė
kreip­tis į teis­mą.


Lie­tu­vos
Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo
Ci­vi­li­nių by­lų sky­rius
Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.59286 sekundės -