Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5284: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS

2002 m. ge­gu­žės 28 d.

Klau­si­mas. Ar ga­lio­ja CPK
tris­de­šimt tre­čia­sis1 skir­snis „A-­men­tų ne­pil­na­me­čiams vai­kams iš­ieš­ko­ji­mas,
kai nė­ra gin­čo”? At­si­žvel­giant į tai, kad CK tre­čio­sios kny­gos skir­sny­je
„Vai­kų ir tė­vų tar­pu­sa­vio iš­lai­ky­mo pa­rei­gos” nu­ma­ty­tas tik tė­vų
su­si­ta­ri­mas dėl ne­pil­na­me­čių vai­kų iš­lai­ky­mo ar­ba iš­lai­ky­mo pri­tei­si­mas
(CK 3. 193, 3. 194 straips­niai), ko­kį pro­ce­si­nį spren­di­mą tu­ri pri­im­ti
teis­mas (tei­sė­jas) dėl pa­reiš­ki­mo, pa­duo­to teis­mui CPK tris­de­šimt
tre­čio­jo1 skir­snio nu­sta­ty­ta tvar­ka?
Kon­sul­ta­ci­ja.
CPK tris­de­šimt tre­čia­sis1 skir­snis „A-­men­tų ne­pil­na­me­čiams vai­kams iš­ieš­ko­ji­mas,
kai nė­ra gin­čo” yra ga­lio­jan­tis, ta­čiau, tai­kant šio skir­snio nuo­sta­tas,
bū­ti­na at­si­žvelg­ti į nau­ją iš­lai­ky­mo ne­pil­na­me­čiams vai­kams reg­la­men­ta­vi­mą
2001 m. lie­pos 1 d. įsi­ga­lio­ju­sia­me CK.
Pa­reiš­ki­mas teis­mui CPK tris­de­šimt tre­čio­jo1
skir­snio nu­sta­ty­ta su­pap­ras­tin­ta tvar­ka dėl iš­lai­ky­mo ne­pil­na­me­čiams
vai­kams iš­ieš­ko­ji­mo, kai nė­ra gin­čo, teis­mo ga­li bū­ti nag­ri­nė­ja­mas
tik tuo at­ve­ju, jei ša­lys nė­ra su­da­riu­sios san­tuo­kos ar­ba ša­lys yra
su­da­riu­sios san­tuo­ką, ta­čiau nei vie­na iš jų ne­sie­kia jos nu­trauk­ti
ar pa­tvir­tin­ti gy­ve­ni­mo sky­rium CK tre­čio­sios kny­gos V sky­riaus nu­sta­ty­ta
tvar­ka, ar­ba kai ša­lys yra nu­trau­ku­sios san­tuo­ką iki 2001 m. lie­pos 1
d. Prie­šin­gu at­ve­ju teis­mas, va­do­vau­da­ma­sis CPK 150 straips­nio 2 da­lies
4 punk­tu, tu­ri at­si­sa­ky­ti pri­im­ti CPK tris­de­šimt tre­čio­jo1
skir­snio nu­sta­ty­ta tvar­ka gau­tą pa­reiš­ki­mą, ka­dan­gi iš­lai­ky­mo
klau­si­mas bus spren­džia­mas ati­tin­ka­mai san­tuo­kos nu­trau­ki­mo ar gy­ve­ni­mo
sky­rium pa­tvir­ti­ni­mo by­lo­je.
Teis­mas, iš­nag­ri­nė­jęs pra­šy­mą CPK tris­de­šimt tre­čio­jo1
skir­snio nu­sta­ty­ta tvar­ka, esant CPK 3123
straips­ny­je nu­sta­ty­tiems pa­grin­dams, šio straips­nio nu­sta­ty­tais ter­mi­nais
ir tvar­ka pri­ima nu­ta­ri­mą iš­ieš­ko­ti iš­lai­ky­mą, at­si­žvelg­da­mas į
CK 3. 196 straips­nio nuo­sta­tas, reg­la­men­tuo­jan­čias iš­lai­ky­mo for­mos
ir dy­džio nu­sta­ty­mą.
At­krei­pia­me dė­me­sį, kad įsi­ga­lio­jus nau­ja­jam CPK, iš­lai­ky­mo
pri­tei­si­mas bus ga­li­mas iš­duo­dant teis­mo įsa­ky­mą šio ko­dek­so XXIII
sky­riaus nu­sta­ty­ta tvar­ka.
Klau­si­mas. Ar ieš­ko­vo tu­rė­tos
ir įro­dy­tos by­los pa­ruo­ši­mo iš­lai­dos, tarp jų ir mo­kes­tis ad­vo­ka­tui,
pri­teis­ti­nos iš at­sa­ko­vo?
Kon­sul­ta­ci­ja. Iš­lai­dos,
tu­rė­tos ap­mo­kant ad­vo­ka­tui už jo tei­si­nę pa­gal­bą pa­ruo­šiant by­lą,
t. y. su­ra­šant ieš­ki­nio pa­reiš­ki­mus ar ki­tus do­ku­men­tus ir pan. pri­tei­sia­mos
CPK 113 straips­nio pa­grin­du ir šio straips­nio nu­sta­ty­ta tvar­ka, ne­pri­klau­so­mai
nuo to, ar ad­vo­ka­tas da­ly­va­vo teis­mo po­sė­dy­je nag­ri­nė­jant by­lą.
D-y­va­vi­mas by­lo­je CPK 113 straips­nio 1 da­lies pras­me tai ne vien ad­vo­ka­to
ar ki­to as­mens da­ly­va­vi­mas teis­mo po­sė­dy­je ir tei­si­nės pa­gal­bos
as­me­niui su­tei­ki­mas ja­me, bet taip pat ir da­ly­va­vi­mas pa­ruo­šiant by­lą:
ren­kant rei­ka­lin­gus įro­dy­mus, su­ra­šant ieš­ki­nio pa­reiš­ki­mus, pra­šy­mus
ir pan. Šios iš­lai­dos pri­tei­sia­mos tuo­met, kai pra­šy­mas dėl jų pri­tei­si­mo
bei iš­lai­dų dy­dį pa­tvir­ti­nan­tys įro­dy­mai pa­tei­kia­mi iki by­los iš­nag­ri­nė­ji­mo
iš es­mės.

Lie­tu­vos
Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo
Ci­vi­li­nių by­lų sky­rius
Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.77074 sekundės -