Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5283: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS

2002 m. birželio 24 d.

Klau­si­mas. Ar CPK 2569
straips­nio nu­sta­ty­ta tvar­ka ten­ki­nant pa­reiš­kė­jo pra­šy­mą by­lo­se
dėl pi­ni­gi­nių rei­ka­la­vi­mų (CPK 2561
straips­nis), teis­mo įsa­ky­me ga­li­ma nu­ro­dy­ti, kad iš sko­li­nin­ko iš­ieš­ko­mos
CK 6. 37 straips­nio 2 da­ly­je nu­ro­dy­tos pa­lū­ka­nos?
Kon­sul­ta­ci­ja. CK
6. 37 straips­nio 2 da­ly­je yra įtvir­tin­ta sko­li­nin­ko pa­rei­ga mo­kė­ti
įsta­ty­mo nu­sta­ty­to dy­džio pa­lū­ka­nas už pri­teis­tą su­mą nuo by­los iš­kė­li­mo
teis­me iki teis­mo spren­di­mo vi­siš­ko įvyk­dy­mo. Pa­reiš­kė­jas, va­do­vau­da­ma­sis
šia nuo­sta­ta, tu­ri tei­sę CPK 201 skir­snio nu­sta­ty­ta
tvar­ka kreip­tis į teis­mą su pa­reiš­ki­mu iš­ieš­ko­ti iš sko­li­nin­ko ne
tik pi­ni­gų su­mą pa­gal ne­įvyk­dy­tą pa­grin­di­nę prie­vo­lę (pi­ni­gi­nis
rei­ka­la­vi­mas, ky­lan­tis iš su­tar­ti­nės prie­vo­lės), bet taip pat pra­šy­ti
iš­ieš­ko­ti įsta­ty­mų nu­sta­ty­to dy­džio pa­lū­ka­nas CK 6. 37 straips­nio 2
da­lies pa­grin­du. Teis­mas, sko­li­nin­kui ne­pa­reiš­kus mo­ty­vuo­tų ir pa­grįs­tų
prieš­ta­ra­vi­mų į pa­reiš­kė­jo pa­reiš­ki­mą per CPK 2565
straips­nio 1 punk­te nu­sta­ty­tą ter­mi­ną, pri­ima įsa­ky­mą CPK 2569
straips­nio 1 da­ly­je nu­sta­ty­ta tvar­ka ir ter­mi­nu. Pri­im­da­mas įsa­ky­mą
dėl pi­ni­gi­nio rei­ka­la­vi­mo, teis­mas ja­me tu­ri nu­ro­dy­ti iš­ieš­ko­mą
(pri­teis­tą) pi­ni­gų su­mą, nuo ku­rios tu­ri bū­ti skai­čiuo­ja­mos įsta­ty­mi­nės
pa­lū­ka­nos, jų dy­dį pro­cen­ti­ne iš­raiš­ka ir die­ną, nuo ku­rios jos pra­de­da­mos
skai­čiuo­ti. Nag­ri­nė­jant by­las CPK 201
skir­snio nu­sta­ty­ta tvar­ka, ta die­na, nuo ku­rios pra­de­da­mos skai­čiuo­ti
įsa­ky­me nu­ro­do­mos įsta­ty­mi­nės pa­lū­ka­nos, yra by­los iš­kė­li­mo die­na,
t. y. su­tam­pa su pa­reiš­ki­mo pri­ėmi­mo die­na (CPK 2564
straips­nio 1 da­lis). Ka­dan­gi pa­gal CPK 373 straips­nio 11
punk­tą teis­mo įsa­ky­mas yra vyk­do­ma­sis do­ku­men­tas, ku­rio pa­grin­du
teis­mo ant­sto­lis pra­de­da vyk­dy­mo veiks­mus, tai įsa­ky­me įtvir­tin­tas
teis­mo nu­ro­dy­mas dėl pro­cen­ti­ne iš­raiš­ka nu­sta­ty­tų įsta­ty­mi­nių
pa­lū­ka­nų iš­ieš­ko­ji­mo tam­pa su­dė­ti­ne įsa­ky­mo da­li­mi ir yra pri­va­lo­mas
teis­mo ant­sto­liui vyk­dy­ti (CPK 385 straips­nis 1 da­lis). Kon­kre­čią nuo
pri­teis­tos su­mos pa­reiš­kė­jui iš­ieš­ko­ti­nų įsta­ty­mi­nių pa­lū­ka­nų
su­mą to­kiais at­ve­jais ap­skai­čiuo­ja teis­mo ant­sto­lis vyk­dy­mo pro­ce­se.
Klau­si­mas. Ar mo­kė­ti­nas žy­mi­nis
mo­kes­tis (jei­gu taip, tai ko­kia tvar­ka jis nu­sta­to­mas) CK 6. 37 straips­nio
2 da­lies pa­grin­du iš sko­li­nin­ko pri­tei­sus įsta­ty­mų nu­sta­ty­to dy­džio
pa­lū­ka­nas už pri­teis­tą su­mą nuo by­los iš­kė­li­mo teis­me iki teis­mo
spren­di­mo vi­siš­ko įvyk­dy­mo?
Kon­sul­ta­ci­ja.
Už CK 6. 37 straips­nio 2 da­ly­je nu­ma­ty­tas pa­lū­ka­nas per lai­ko­tar­pį
nuo by­los iš­kė­li­mo teis­me iki teis­mo spren­di­mo vi­siš­ko įvyk­dy­mo mo­kė­ti
žy­mi­nį mo­kes­tį ne­rei­kia. Pa­gal CPK 104 straips­nio 1 da­lies 1 punk­tą
ir 2 da­lį ieš­ko­vas, pa­duo­da­mas ieš­ki­nio pa­reiš­ki­mą, ar pa­reiš­kė­jas
(kre­di­to­rius), pa­duo­da­mas teis­mui pa­reiš­ki­mą iš­ieš­ko­ti iš sko­li­nin­ko
ati­tin­ka­mą pi­ni­gų su­mą pa­gal ne­įvyk­dy­tą prie­vo­lę CPK 201
skir­sny­je nu­sta­ty­ta tvar­ka, pri­va­lo su­mo­kė­ti šiuo­se įsta­ty­muo­se
nu­sta­ty­to dy­džio žy­mi­nį mo­kes­tį, ap­skai­čiuo­tą nuo pra­šo­mos iš­ieš­ko­ti
pi­ni­gų su­mos. At­lie­kant šiuos veiks­mus dar ne­ži­no­ma, ka­da sko­li­nin­kas
įvyk­dys teis­mo spren­di­mą ar teis­mo įsa­ky­mą, to­dėl rei­ka­lau­ti žy­mi­nio
mo­kes­čio už CK 6. 37 straips­nio 2 da­ly­je nu­ma­ty­tas pa­lū­ka­nas nė­ra
tei­si­nio pa­grin­do.

Lie­tu­vos
Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo
Ci­vi­li­nių by­lų sky­rius
Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.75949 sekundės -