Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#15212: Svečiai
#2: Vartotojai
#5721: Registruoti vartotojai

# Milian
# Lana


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS

Dėl Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mo nor­mų tai­ky­mo

2002 m. ko­vo 1 d.

Klau­si­mas. Iš­kė­lus įmo­nės
ban­kro­to by­lą (pa­gal 1997 m. Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mą), vals­ty­bi­nė
mo­kes­čių ins­pek­ci­ja rei­ka­lau­ja iš ban­kų pa­gal in­ka­si­nius pa­ve­di­mus
nu­ra­šy­ti lė­šas sa­vo pri­im­tų spren­di­mų pa­grin­du nuo ban­kru­tuo­jan­čios
įmo­nės, vyk­dan­čios ūki­nę veik­lą, są­skai­tos. Ar ga­li­ma, ne­įtrau­kiant į
kre­di­to­rių rei­ka­la­vi­mų ten­ki­ni­mo ei­lę, ten­kin­ti vals­ty­bi­nės mo­kes­čių
ins­pek­ci­jos rei­ka­la­vi­mus ne gin­čo tvar­ka nu­ra­šy­ti lė­šas nuo ban­kru­tuo­jan­čios
įmo­nės, vyk­dan­čios ūki­nę ko­mer­ci­nę veik­lą, są­skai­tos?
Kon­sul­ta­ci­ja. Pa­gal
1997 m. bir­že­lio 17 d. Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mo 14 straips­nio 6 da­lies
4 punk­to nuo­sta­tas teis­mui iš­kė­lus ban­kro­to by­lą įmo­nė tu­ri tei­sę
vers­tis ūki­ne veik­la ir gau­ti pa­ja­mų iš ūki­nės veik­los bei da­ry­ti iš­lai­dų,
su­si­ju­sių su ūki­ne veik­la. Jei­gu dėl įmo­nės ūki­nės veik­los at­si­ran­da
mo­kes­čių įsta­ty­muo­se nu­ma­ty­tų ap­mo­kes­ti­na­mų ob­jek­tų, įmo­nė mo­kes­čius
mo­ka va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mais.
Pa­gal 1995 m. bir­že­lio 28 d. Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo
(Nr. I–974) 17 straips­nio 1 da­lies 5 punk­tą mo­kes­čio ad­mi­nist­ra­to­riaus
pa­rei­gū­nai tu­ri tei­sę iš­ieš­ko­ti ne gin­čo tvar­ka iš as­me­nų są­skai­tų
ban­kų įstai­go­se lai­ku ne­su­mo­kė­tus mo­kes­čius, dels­pi­ni­gius, bau­das
ir ki­tas vals­ty­bės (sa­vi­val­dy­bės) biu­dže­tams bei fon­dams pri­klau­san­čias
su­mas.
Rem­da­ma­si šio­mis įsta­ty­mų nuo­sta­to­mis, vals­ty­bi­nė mo­kes­čių
ins­pek­ci­ja ga­li ne gin­čo tvar­ka nu­ra­šy­ti ir nuo ban­kru­tuo­jan­čios
įmo­nės są­skai­tos, ku­rio­je lai­ko­mos iš ūki­nės veik­los, tę­sia­mos po
ban­kro­to by­los iš­kė­li­mo, gau­tos lė­šos, įmo­nės ne­su­mo­kė­tus mo­kes­čius.
Ta­čiau ne­ga­li bū­ti nu­ra­šo­mos lė­šos nuo ban­kru­tuo­jan­čios įmo­nės są­skai­tos,
ku­ri ati­da­ry­ta ban­ke lė­šoms ban­kro­to pro­ce­so me­tu kaup­ti ir at­si­skai­ty­ti
su kre­di­to­riais, įskai­tant ir iki ban­kro­to by­los iš­kė­li­mo įmo­nės są­skai­to­je
bu­vu­sį lė­šų li­ku­tį (Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mo 15 straips­nio 4 da­lies
5 punk­tas).
Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos rei­ka­la­vi­mai, ky­lan­tys iš
ūki­nės veik­los, tę­sia­mos po ban­kro­to by­los iš­kė­li­mo ir dėl to at­si­ran­dan­čių
ap­mo­kes­ti­na­mų ob­jek­tų, į kre­di­to­rių są­ra­šą ne­tu­ri bū­ti įtrau­kia­mi.
Ta­čiau jei­gu nu­trau­kus šią ūki­nę veik­lą li­ko iš tos veik­los ne­su­mo­kė­tų
mo­kes­čių, tai jie tu­rė­tų bū­ti įtrau­kia­mi į kre­di­to­rių rei­ka­la­vi­mų
są­ra­šą, pa­tiks­li­nant ati­tin­ka­mo kre­di­to­riaus fi­nan­si­nius rei­ka­la­vi­mus.

Lie­tu­vos
Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo
Ci­vi­li­nių by­lų sky­rius
Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.81751 sekundės -