Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#15216: Svečiai
#2: Vartotojai
#5721: Registruoti vartotojai

# Milian
# Lana


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS

Dėl kai ku­rių Au­to­rių tei­sių ir gre­tu­ti­nių tei­sių įsta­ty­mo nor­mų
tai­ky­mo

2002 m. va­sa­rio 22 d.

Klau­si­mas. Kaip tu­rė­tų bū­ti
nu­sta­to­ma ati­tin­ka­mo kū­ri­nio ar gre­tu­ti­nių tei­sių ob­jek­to tei­sė­to
par­da­vi­mo kai­na, nuo ku­rios ap­skai­čiuo­ja­mas au­to­riaus tei­sių ar gre­tu­ti­nių
tei­sių sub­jek­tui pri­teis­ti­nos kom­pen­sa­ci­jos dy­dis (1999 m. ge­gu­žės
18 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos au­to­rių tei­sių ir gre­tu­ti­nių tei­sių įsta­ty­mo
(to­liau – ATGTĮ) 67 straips­nio 3 da­lis)?
Kon­sul­ta­ci­ja. ATGTĮ
67 straips­nio 3 da­ly­je įtvir­tin­ta, kad vie­toj nuos­to­lių at­ly­gi­ni­mo
au­to­riaus tei­sių ar gre­tu­ti­nių tei­sių sub­jek­tas ga­li rei­ka­lau­ti
kom­pen­sa­ci­jos, ku­rios dy­dis ap­skai­čiuo­ja­mas nuo ati­tin­ka­mo kū­ri­nio
ar gre­tu­ti­nių tei­sių ob­jek­to tei­sė­to par­da­vi­mo kai­nos, di­di­nant
ją iki 200 pro­cen­tų, o esant pa­žei­dė­jo ty­čiai – iki 300 pro­cen­tų. Tai­gi
tai yra tei­sių sub­jek­to pa­si­rin­ki­mo tei­sė: jis sa­vo nuo­žiū­ra ga­li
rei­ka­lau­ti ar­ba nuos­to­lių at­ly­gi­ni­mo, ar­ba kom­pen­sa­ci­jos – at­ly­gi­ni­mo
už pa­da­ry­tus nuos­to­lius. Ga­li­my­bė rei­ka­lau­ti kom­pen­sa­ci­jos, gi­nant
au­to­riaus tei­sių ar gre­tu­ti­nių tei­sių sub­jek­tų tei­ses, pri­skir­ti­na
prie spe­ci­fi­nių tei­sių gy­ni­mo bū­dų, ku­ris pa­grin­džia­mas au­to­riaus
tei­sių bei gre­tu­ti­nių tei­sių, kaip ci­vi­li­nės tei­sės ob­jek­to, spe­ci­fi­ka,
ža­los įro­di­nė­ji­mo su­dė­tin­gu­mu ir pan. Prak­tiš­kai vi­sa­da pats au­to­rių
tei­sių ar gre­tu­ti­nių tei­sių pa­žei­di­mas ex fac­to reiš­kia ža­los
pa­da­ry­mą, ka­dan­gi dėl kiek­vie­no ne­tei­sė­to kū­ri­nio pa­nau­do­ji­mo
tei­sių sub­jek­tas pra­ran­da pa­ja­mas, ga­li bū­ti pa­kenk­ta jo re­pu­ta­ci­jai,
var­dui, o tei­sių pa­žei­dė­jas pa­si­pel­no iš to, kad ne­mo­ka tei­sių tu­rė­to­jui
nu­sta­ty­to li­cen­ci­nio at­ly­gi­ni­mo už įgy­ja­mas kū­ri­nio nau­do­ji­mo
tei­ses.
Nag­ri­nė­jant kom­pen­sa­ci­ją kaip vie­ną iš au­to­rių tei­sių bei gre­tu­ti­nių
tei­sių gy­ni­mo bū­dų, tai­gi ir tai, kaip tu­rė­tų bū­ti nu­sta­to­ma ati­tin­ka­mo
kū­ri­nio ar gre­tu­ti­nių tei­sių ob­jek­to tei­sė­to par­da­vi­mo kai­na, rei­kia
at­si­žvelg­ti tiek į kom­pen­sa­ci­jos ins­ti­tu­to pri­gim­tį, tiek ir į jo
tai­ky­mo tiks­lus. Tarp­tau­ti­nė­je prak­ti­ko­je pri­pa­žįs­ta­ma, kad ap­ta­ria­muo­ju
tei­sių gy­ni­mo bū­du, pa­pil­dan­čiu šio­je sri­ty­je ne­efek­ty­vų ža­los at­ly­gi­ni­mo
ins­ti­tu­tą, sie­kia­ma ke­le­to pa­grin­di­nių tiks­lų: tei­sių sub­jek­to pa­žeis­tų
in­te­re­sų at­sta­ty­mo (kom­pen­sa­vi­mo) (nau­do­jan­tis šiuo tei­sių gy­ni­mo
bū­du, ga­li­ma kom­pen­suo­ti pa­žeis­tus tur­ti­nius in­te­re­sus net ir tais
at­ve­jais, kai kon­kre­ti ža­la ar pa­žei­dė­jo gau­ta nau­da ne­nu­sta­to­ma
ar­ba sun­kiai nu­sta­to­ma); teis­mi­nio pro­ce­so su­pap­ras­ti­ni­mo (sie­kia­ma
grei­tes­nio teis­mo pro­ce­so (by­li­nė­ji­mo­si) ir pa­pras­tes­nio ieš­ki­nio
pa­grin­di­mo); pre­ven­ci­jos (pre­ven­ty­viai ap­sau­go­ti nuo ty­či­nių au­to­rių
tei­sių pa­žei­di­mų). Ana­lo­giš­kas tei­sių gy­ni­mo bū­das yra įtvir­tin­tas,
pvz. , JAV (kur įsta­ty­mi­nių nuos­to­lių (angl. sta­tu­to­ry da­ma­ges)
ri­bos yra nuo 200 iki 100 000 JAV do­le­rių), Ru­si­jo­je (kur kom­pen­sa­ci­jos
dy­dis ga­li bū­ti nuo 10 iki 50 000 mi­ni­ma­lių dar­bo už­mo­kes­čių), Uk­rai­no­je
(ana­lo­giš­kai kaip Ru­si­jo­je). 2001 m. Lie­tu­vos Res­pub­li­ka ta­po Pa­sau­lio
pre­ky­bos or­ga­ni­za­ci­jos na­re, sto­da­ma į šią or­ga­ni­za­ci­ją, be ki­ta
ko, pri­si­jun­gė ir prie Su­tar­ties dėl in­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­bės tei­sių
as­pek­tų, su­si­ju­sių su pre­ky­ba (va­di­na­mo­sios TRIPS su­tar­ties), ku­ri
yra vie­nas iš Pa­sau­lio pre­ky­bos or­ga­ni­za­ci­jos stei­gi­mo su­tar­ties
prie­dų (Žin. , 2001, Nr. 46–1620). Mi­nė­tos TRIPS su­tar­ties 41 straips­ny­je
įtvir­tin­tas rei­ka­la­vi­mas na­cio­na­li­niuo­se įsta­ty­muo­se in­te­lek­ti­nės
nuo­sa­vy­bės tei­sių už­tik­ri­ni­mo tvar­ką api­brėž­ti taip, kad bū­tų lei­džia­ma
im­tis efek­ty­vių veiks­mų prieš kiek­vie­ną šio­je Su­tar­ty­je nu­ma­ty­tų
in­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­bės tei­sių pa­žei­di­mo veiks­mą, įskai­tant ope­ra­ty­vias
prie­mo­nes pa­žei­di­mų iš­veng­ti ir prie­mo­nes, ku­rios su­lai­ky­tų
nuo to­les­nių pa­žei­di­mų. Tai­gi ga­li­ma vie­na­reikš­miš­kai tvir­tin­ti,
kad kom­pen­sa­ci­jos, kaip vie­no iš au­to­rių tei­sių ar gre­tu­ti­nių tei­sių
gy­ni­mo bū­dų, įtvir­ti­ni­mas Lie­tu­vos įsta­ty­muo­se tar­nau­ja teis­mo
pro­ce­so pa­leng­vi­ni­mui bei pa­grei­ti­ni­mui, dėl ko au­to­riaus tei­sių
ar gre­tu­ti­nių tei­sių sub­jek­tai ga­li ope­ra­ty­viau ap­gin­ti sa­vo pa­žeis­tas
tei­ses.
At­si­žvel­giant į tai, kad Lie­tu­vos ATGTĮ 67 straips­nio 3 da­ly­je nu­sta­ty­ta,
jog pri­tei­sia­mos kom­pen­sa­ci­jos dy­dis yra ap­skai­čiuo­ja­mas ati­tin­ka­ma
pro­cen­ti­ne iš­raiš­ka nuo kū­ri­nio ar gre­tu­ti­nių tei­sių ob­jek­to tei­sė­to
par­da­vi­mo kai­nos, bei įver­ti­nant anks­čiau ap­tar­tus kom­pen­sa­ci­jos
ins­ti­tu­to pa­skir­tį bei tiks­lus, tei­sė­to par­da­vi­mo kai­na tu­ri
bū­ti su­pran­ta­ma kaip tam tik­ras at­skai­tos taš­kas, ku­rį pa­pras­ta nu­sta­ty­ti
ir įro­dy­ti, ir nuo ku­rio ga­li­ma pa­pras­tai ir ne­su­dė­tin­gai ap­skai­čiuo­ti
pri­teis­ti­nos kom­pen­sa­ci­jos dy­dį. Ap­tar­tų ar­gu­men­tų pa­grin­du ga­li­ma
da­ry­ti iš­va­dą, kad įsta­ty­me įtvir­tin­ta tei­sė­to par­da­vi­mo
kai­na reiš­kia bū­tent rin­kos maž­me­ni­nę kai­ną, t. y. ga­lu­ti­nę
pre­kės kai­ną, į ku­rią įskai­ty­ti vi­si mo­kes­čiai (Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
var­to­to­jų tei­sių gy­ni­mo įsta­ty­mo 2 straips­nio 8 punk­tas (2000 m. rug­sė­jo
19 d. įsta­ty­mas Nr. VIII–1946, Žin. , 2000, Nr. 85–2581), ku­rią su­mo­ka var­to­to­jas,
tei­sė­tai įsi­gy­jan­tis pre­kę. Pa­žy­mė­ti­na yra tai, kad šiuo at­ve­ju kal­ba­ma
apie ati­tin­ka­mo kū­ri­nio ar gre­tu­ti­nių tei­sių tei­sė­to par­da­vi­mo
kai­ną tei­sės pa­žei­di­mo pa­da­ry­mo ša­ly­je – Lie­tu­vo­je. Jei­gu kū­ri­nys
ar gre­tu­ti­nių tei­sių ob­jek­tas nė­ra tei­sė­tai at­ga­min­tas (iš­leis­tas),
tai­gi jo tei­sė­to par­da­vi­mo kai­nos tei­sės pa­žei­di­mo pa­da­ry­mo
ša­ly­je – Lie­tu­vo­je ne­ga­li­ma nu­sta­ty­ti, to­kiu at­ve­ju kom­pen­sa­ci­ja
skai­čiuo­ti­na nuo ki­tų tei­sė­tai at­ga­min­tų (iš­leis­tų) ana­lo­giš­kų kū­ri­nių
ar gre­tu­ti­nių tei­sių ob­jek­tų tei­sė­to par­da­vi­mo kai­nos Lie­tu­vo­je.
Aiš­ki­nant są­vo­ką tei­sė­to par­da­vi­mo kai­na tu­ri bū­ti at­si­žvel­gia­ma
į au­to­rių tei­sių bei gre­tu­ti­nių tei­sių spe­ci­fi­ką: au­to­rių tei­sių
ar gre­tu­ti­nių tei­sių sub­jek­tai tu­ri tei­sę nu­spręs­ti dėl kū­ri­nio ar
gre­tu­ti­nių tei­sių ob­jek­to par­da­vi­mo kai­nos dy­džio, jie taip pat ga­li
ap­si­spręs­ti dėl tam tik­rų nuo­lai­dų tai­ky­mo ati­tin­ka­mais at­ve­jais
par­duo­dant kū­ri­nį ar gre­tu­ti­nių tei­sių ob­jek­tą, kaip ir dėl at­ski­rų
kū­ri­nio ar gre­tu­ti­nių tei­sių ob­jek­to vie­ne­tų par­da­vi­mo kai­nos. Ta­čiau
pas­ta­ro­ji ap­lin­ky­bė, spren­džiant dėl pri­teis­ti­nos kom­pen­sa­ci­jos
dy­džio, jo­kiu bū­du ne­ga­li bū­ti aiš­ki­na­ma, kaip ri­bo­jan­ti tei­sių
sub­jek­to tei­sę gau­ti kom­pen­sa­ci­ją nuo įpras­tos tei­sė­to par­da­vi­mo
kai­nos. Sprendžiant pri­teis­ti­nos kom­pen­sa­ci­jos dydžio klau­si­mą, nė­ra
svar­bi ir ta ap­lin­ky­bė, jog skir­tin­go­se kū­ri­nio ar gre­tu­ti­nių tei­sių
ob­jek­to tei­sė­to pla­ti­ni­mo par­da­vi­mo bū­du vie­to­se Lie­tu­vo­je
par­da­vi­mo kai­na dėl tam tik­rų ap­lin­ky­bių šiek tiek ski­ria­si (nes vi­sos
šios par­da­vi­mo kai­nos yra tei­sė­tos). Au­to­rių tei­sių ar gre­tu­ti­nių
tei­sių sub­jek­tas, gin­da­mas sa­vo pa­žeis­tas tei­ses, Ci­vi­li­nio pro­ce­so
ko­dek­so nu­sta­ty­ta tvar­ka tu­ri tik įro­dy­ti, jog jo teis­mui nu­ro­dy­to­ji
kū­ri­nio ar gre­tu­ti­nių tei­sių ob­jek­to par­da­vi­mo kai­na yra tei­sė­to
par­da­vi­mo kai­na, o at­sa­ko­vas, jei­gu tai gin­či­ja, pri­va­lo įro­dy­ti,
kad tai nė­ra tei­sė­to par­da­vi­mo kai­na (CPK 58 straips­nis).
At­si­žvel­giant
į au­to­rių tei­sių bei gre­tu­ti­nių tei­sių ob­jek­to spe­ci­fi­ką, bū­tent
taip trak­tuo­jant įsta­ty­me įtvir­tin­tą tei­sė­to par­da­vi­mo kai­ną,
nuo ku­rios ap­skai­čiuo­ja­ma pri­teis­ti­na kom­pen­sa­ci­jos su­ma, kom­pen­sa­ci­ja,
kaip ati­tin­ka­mas tei­sių gy­ni­mo bū­das, ga­li at­lik­ti sa­vo tik­rą­ją pa­skir­tį,
ir pa­siek­ti tuos tiks­lus, dėl ku­rių ji ir yra nu­ma­ty­ta – teis­mo pro­ce­so
pa­leng­vi­ni­mo bei pa­grei­ti­ni­mo, au­to­rių tei­sių ar gre­tu­ti­nių tei­sių
gy­ni­mo ir pa­žeis­tų tei­sių at­sta­ty­mo.

Lie­tu­vos
Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo
Ci­vi­li­nių by­lų sky­rius
Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.9048 sekundės -