Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5287: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­rius, va­do­vau­da­ma­sis
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos teis­mų įsta­ty­mo 18 straips­nio 2 da­lies 3 punk­tu
ir Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo sta­tu­to 1 straips­nio 3 da­lies 3 punk­tu,
ir Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas, va­do­vau­da­ma­sis
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ad­mi­nist­ra­ci­nių by­lų tei­se­nos įsta­ty­mo 13
straips­nio 4 da­li­mi, kai ku­rių  Ci­vi­li­nio
ko­dek­so, Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so ir Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­ro
įsta­ty­mo nor­mų tai­ky­mo klau­si­mais kon­sul­tuo­ja:

2002 m. va­sa­rio 8 d.

Klau­si­mas. Ar teis­mas ga­li nu­sta­ty­ti
tu­rin­tį ju­ri­di­nę reikš­mę fak­tą dėl pa­sta­tų val­dy­mo nuo­sa­vy­bės tei­se
(CPK 272 straipsnis 2 dalis 6 punktas), kai sa­vo lai­ku ne­bu­vo at­lik­ta pa­sta­tų
tei­si­nė re­gist­ra­ci­ja, jei­gu tai nė­ra sa­va­va­liš­ki sta­ti­niai, jų
tei­sė­tas įgi­jė­jas yra mi­ręs ir ne­ga­li­ma tai­ky­ti įgy­ja­mo­sios se­na­ties
nor­mų? Jei­gu taip, ko­kio­mis ma­te­ria­li­nės tei­sės nor­mo­mis teis­mas tu­rė­tų
va­do­vau­tis ir kas trauk­ti­ni su­in­te­re­suo­tais as­me­ni­mis?
Kon­sul­ta­ci­ja. B-
ku­ris ju­ri­di­nę reikš­mę tu­rin­tis fak­tas teis­mi­ne tvar­ka nu­sta­to­mas
tik esant vi­soms CPK 273 straips­ny­je nu­ma­ty­toms są­ly­goms.
Jei­gu as­muo tei­sė­tai pa­sta­to pa­sta­tą, tai jis įgy­ja nuo­sa­vy­bės
tei­sę į tą pa­sta­tą CK 4. 47 straips­nio 4 punk­to pa­grin­du. Ka­dan­gi pa­sta­tai
yra re­gist­ruo­ti­ni daik­tai (CK 4. 253 straipsnis), tai prieš tre­čiuo­sius
as­me­nis sa­vo nuo­sa­vy­bės tei­sę as­muo ga­li pa­nau­do­ti tik įre­gist­ra­vęs
daik­tą ir nuo­sa­vy­bės tei­sę į jį įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka (CK 4. 256
straipsnis). Šiuo at­ve­ju vie­nin­te­liu nuo­sa­vy­bės tei­sės įro­dy­mu prieš
tre­čiuo­sius as­me­ni­nis yra vie­šo tur­to re­gist­ro duo­me­nys. Ne­kil­no­ja­mų­jų
daik­tų ir daik­ti­nių tei­sių į juos re­gist­ra­vi­mą reg­la­men­tuo­ja 1996
m. rug­sė­jo 24 d. Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­ro įsta­ty­mas. Tai­gi as­muo,
tei­sė­tai pa­sta­tęs pa­sta­tą, šį pa­sta­tą ir nuo­sa­vy­bės tei­sę į jį tu­ri
įre­gist­ruo­ti ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka (Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­ro
įsta­ty­mo 12 straipsnio 9 punktas, 13 straipsnis). To­dėl ben­dro­sios kom­pe­ten­ci­jos
teis­mai to­kių klau­si­mų ne­nag­ri­nė­ja. Tik tuo at­ve­ju, jei­gu bū­tų at­si­sa­ky­ta
įre­gist­ruo­ti nuo­sa­vy­bės tei­sę, šį at­si­sa­ky­mą as­muo ga­li skųs­ti ad­mi­nist­ra­ci­niam
teis­mui (Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­ro įsta­ty­mo 30 straipsnis).
Jei­gu as­muo, tei­sė­tai pa­sta­tęs pa­sta­tą, bet ne­įre­gist­ra­vęs jo
ir nuo­sa­vy­bės tei­sės į jį, mirš­ta, pa­sta­to re­gist­ra­ci­ją ir nuo­sa­vy­bės
tei­sę į jį ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka tu­ri tei­sę at­lik­ti jo įpė­di­nis
(įpė­di­niai). Šiuo at­ve­ju įpė­di­nis (įpė­di­niai) tu­ri pa­teik­ti Ne­kil­no­ja­mo­jo
tur­to re­gist­rui pa­žy­mą iš no­ta­ro biu­ro apie tai, kad krei­pė­si dėl pa­vel­dė­ji­mo
tei­sės liu­di­ji­mo iš­da­vi­mo, lei­di­mą sta­ty­bai bei įro­dy­mus, pa­tvir­ti­nan­čius,
kad nė­ra nu­kryp­ta nuo nor­ma­ty­vi­nių sta­ty­bos do­ku­men­tų rei­ka­la­vi­mų.
Šių do­ku­men­tų pa­grin­du Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re re­gist­ruo­ja­mas
pa­sta­tas, o jei­gu jo sta­ty­ba ne­baig­ta – re­gist­ruo­ja­mas ne­baig­tas
sta­ty­ti pa­sta­tas ir nuo­sa­vy­bės tei­sė į juos. Įre­gist­ra­vus pa­sta­tą
ar ne­baig­tą sta­ty­ti pa­sta­tą ir nuo­sa­vy­bės tei­sę į juos, įpė­di­niui
(įpė­di­niams) iš­duo­da­mas pa­žy­mė­ji­mas, ku­rio pa­grin­du no­ta­ras iš­duo­da
pa­vel­dė­ji­mo tei­sės liu­di­ji­mą.
CPK 272 straips­nio 2 da­lies 6 punk­tas tai­ko­mas tik tais at­ve­jais,
kai yra din­gę do­ku­men­tai, pa­tvir­ti­nan­tys nuo­sa­vy­bės tei­sę į pa­sta­tą,
ir šių do­ku­men­tų as­muo ne­ga­li gau­ti ki­to­kia, t. y. ne­teis­mi­ne tvar­ka.

Lie­tu­vos
Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo
Ci­vi­li­nių by­lų sky­rius
Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.4884 sekundės -