Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#15218: Svečiai
#2: Vartotojai
#5721: Registruoti vartotojai

# Milian
# Lana


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS

2002 m. ba­landžio 11 d.

Klau­si­mas. Ko­kia tvar­ka įtei­sin­ti
nuo­sa­vy­bės tei­sę į pa­sta­tus kai­mo vie­to­vė­je, jei­gu jie nė­ra įre­gist­ruo­ti
Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re?
Kon­sul­ta­ci­ja. Nuo­sa­vy­bės
tei­sės į pa­sta­tus, esan­čius kai­mo vie­to­vė­je, įtei­si­ni­mo tvar­ka pri­klau­so
nuo to, ka­da ir ko­kiu tei­si­niu pa­grin­du as­muo įgi­jo pa­sta­tus.
1. Pa­sta­tų įgi­ji­mas pa­gal san­do­rį
Jei­gu gy­ve­na­ma­sis na­mas ar ki­ti pa­sta­tai įsi­gy­ti san­do­rio pa­grin­du
iki 1965 m. sau­sio l d. , t. y. iki 1964 m. Lie­tu­vos ci­vi­li­nio ko­dek­so
įsi­ga­lio­ji­mo, tai pa­sta­tai ir nuo­sa­vy­bės tei­sės į juos ga­li bū­ti
įre­gist­ruo­ti 1996 m. rug­sė­jo 24 d. Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­ro
įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka pa­tei­kus rei­kia­mus do­ku­men­tus, pa­tvir­ti­nan­čius
pa­sta­to įsi­gi­ji­mą pa­gal san­do­rį.
Iki 1965 m. sau­sio l d. Lie­tu­vo­je ga­lio­jo 1922 m. RTFSR ci­vi­li­nis
ko­dek­sas. Pa­gal šio ko­dek­so 66 ir 185 straips­nius iki 1949 m. ba­lan­džio
14 d. nuo­sa­vy­bės tei­sė į daik­tą, tai­gi ir į pa­sta­tus, at­si­ras­da­vo
nuo san­do­rio su­da­ry­mo, t. y. ne­bu­vo nu­sta­ty­ta rei­ka­la­vi­mo san­do­rį,
ku­rio pa­grin­du at­si­ra­do nuo­sa­vy­bės tei­sė į pa­sta­tus, re­gist­ruo­ti.
To­dėl iki mi­nė­tos da­tos su­da­ry­ti ir ga­lio­jan­tys san­do­riai pa­tvir­ti­na
nuo­sa­vy­bės tei­sę į pa­sta­tus ir jų pa­grin­du tu­ri bū­ti at­lie­ka­ma
tiek pa­sta­tų, tiek ir nuo­sa­vy­bės tei­sės į juos re­gist­ra­ci­ja Ne­kil­no­ja­mo­jo
tur­to re­gist­re (Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­ro nuo­sta­tų 28. 2 punk­tas).
1949 m. ba­lan­džio 14 d. 1922 m. RTFSR CK 185 straips­nis bu­vo pa­keis­tas,
nu­sta­tant, kad tro­be­sių pir­ki­mo–par­da­vi­mo su­tar­tis tu­ri bū­ti no­ta­riš­kai
pa­tvir­tin­ta ir įre­gist­ruo­ta ati­tin­ka­ma­me ko­mu­na­li­nia­me sky­riu­je.
Kai­mo vie­to­vė­je su­tar­tis bu­vo re­gist­ruo­ja­ma vie­ti­nės Dar­bo žmo­nių
de­pu­ta­tų ta­ry­bos (to­liau – DŽDT) vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to ve­da­mo­se ūki­nė­se
kny­go­se, nes tik šios re­gist­ra­ci­jos pa­grin­du at­si­ras­da­vo nuo­sa­vy­bės
tei­sė į pa­sta­tus. Tai­gi, jei­gu pa­sta­tai bu­vo įgy­ti po 1949 m. ba­lan­džio
14 d. pir­ki­mo–par­da­vi­mo, do­va­no­ji­mo ar ki­to­kio san­do­rio pa­grin­du
ir šis san­do­ris bu­vo įre­gist­ruo­tas ūki­nė­se kny­go­se, tai to­kių pa­sta­tų
ir nuo­sa­vy­bės tei­sės į juos re­gist­ra­ci­ja tu­ri bū­ti at­lie­ka­ma Ne­kil­no­ja­mo­jo
tur­to re­gist­ro įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka (Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­ro
nuo­sta­tų 28. 2 ir 28. 4 punk­tai). Šiuo at­ve­ju kar­tu su pra­šy­mu įre­gist­ruo­ti
pa­sta­tus ir nuo­sa­vy­bės tei­sę į juos tu­ri bū­ti pa­teik­ti do­ku­men­tai,
pa­tvir­ti­nan­tys san­do­rio, ku­rio pa­grin­du bu­vo įgy­ta nuo­sa­vy­bės tei­sė,
įre­gist­ra­vi­mo vie­ti­nio vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to ūki­nė­se kny­go­se fak­tą.
To­kiais do­ku­men­tais ga­li bū­ti se­niū­nų, me­rų iš­duo­tos pa­žy­mos apie
tai, kad vie­ti­nio vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to ves­to­se ūki­nė­se kny­go­se yra
ati­tin­ka­mi įra­šai apie pa­sta­tus ir jų sa­vi­nin­ką (Ne­kil­no­ja­mo­jo
tur­to re­gist­ro įsta­ty­mo 22 straips­nio l punk­tas, Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to
re­gist­ro nuo­sta­tų 28. 4 punk­tas). Re­gist­ro at­si­sa­ky­mas įre­gist­ruo­ti
pa­sta­tus ir nuo­sa­vy­bės tei­sę į juos skun­džia­mas ad­mi­nist­ra­ci­niams
teis­mams.
Jei­gu ūki­nės kny­gos, ku­rio­se bu­vo pa­da­ry­ti ati­tin­ka­mi įra­šai,
vi­siš­kai ne­iš­li­ku­sios ar iš­li­ku­sios tik iš da­lies, su­in­te­re­suo­tas
as­muo ga­li kreip­tis į ben­dro­sios kom­pe­ten­ci­jos teis­mą dėl pa­sta­to
val­dy­mo nuo­sa­vy­bės tei­se ju­ri­di­nio fak­to nu­sta­ty­mo (CPK 272
straips­nio 2 da­lies 6 punk­tas).
Jei­gu gy­ve­na­ma­ja­me na­me, ku­ris bu­vo re­gist­ruo­tas ūki­nė­se kny­go­se,
gy­ve­na bu­vu­sio sa­vi­nin­ko įpė­di­niai, re­gist­ra­ci­ją tu­ri tei­sę at­lik­ti
įpė­di­niai, jei­gu jie įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka yra pri­ėmę pa­li­ki­mą.
Šiuo at­ve­ju, be do­ku­men­tų, pa­tvir­ti­nan­čių pa­sta­to re­gist­ra­ci­ją
ūki­nė­se kny­go­se, jie pri­va­lo pa­teik­ti do­ku­men­tus, pa­tvir­ti­nan­čius
jų, kaip įpė­di­nių, tei­si­nį sta­tu­są.
Ta­čiau ben­dro­sios kom­pe­ten­ci­jos teis­mas ne­tu­ri tei­sės nu­sta­ty­ti
pa­sta­tų val­dy­mo nuo­sa­vy­bės tei­se ju­ri­di­nio fak­to (CPK 272 straips­nio
2 da­lies 6 punk­tas), jei­gu san­do­ris, ku­rio pa­grin­du bu­vo įgy­ti pa­sta­tai,
ar­ba pa­tys pa­sta­tai ūki­nė­se kny­go­se ap­skri­tai nie­ka­da ne­bu­vo re­gist­ruo­ti.
To­kiu at­ve­ju nuo­sa­vy­bės tei­sė ne­at­si­ra­do, nes ne­bu­vo vie­no fak­ti­nės
su­dė­ties, ku­rios pa­grin­du at­si­ran­da nuo­sa­vy­bė tei­sė, ele­men­to –
san­do­rio re­gist­ra­ci­jos. Šiuo at­ve­ju as­muo, val­dan­tis pa­sta­tus ne­įre­gist­ruo­to
san­do­rio pa­grin­du, tu­ri tei­sę kreip­tis į ben­dro­sios kom­pe­ten­ci­jos
teis­mą dėl nuo­sa­vy­bės tei­sės į pa­sta­tus įgi­ji­mo pa­gal įgy­ja­mą­ją se­na­tį
fak­to nu­sta­ty­mo, jei­gu yra vi­sos CK 4. 68–4. 71 straips­niuo­se nu­sta­ty­tos
są­ly­gos (CPK 2761–2764 straips­niai).
Nuo 1965 m. sau­sio l d. įsi­ga­lio­jo 1964 m. Lie­tu­vos ci­vi­li­nis ko­dek­sas,
ku­rio 255 straips­nis rei­ka­la­vo, kad gy­ve­na­mo­jo na­mo ar jo da­lies pir­ki­mo–par­da­vi­mo
(do­va­no­ji­mo) su­tar­tis bū­tų pa­tvir­tin­ta no­ta­riš­kai ir įre­gist­ruo­ta
vie­ti­nės DŽDT vyk­do­ma­ja­me ko­mi­te­te, t. y. ati­tin­ka­mo vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to
ve­da­mo­se ūki­nė­se kny­go­se. Kai­mo vie­to­vė­je ši tvar­ka ga­lio­jo iki
1991 m. lie­pos 25 d. , t. y. iki Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 1991
m. lie­pos 25 d. nu­ta­ri­mu Nr. 297 pa­tvir­tin­tos Pa­sta­tų, sta­ti­nių ir
bu­tų tei­si­nio re­gist­ra­vi­mo in­struk­ci­jos įsi­ga­lio­ji­mo. Pa­gal šią
in­struk­ci­ją pa­sta­tai tiek kai­mo, tiek ir mies­to vie­to­vė­je bu­vo pra­dė­ti
re­gist­ruo­ti vals­ty­bi­niuo­se in­ven­to­ri­za­vi­mo, pro­jek­ta­vi­mo ir pa­slau­gų
biu­ruo­se. Jei­gu san­do­ris, ku­rio pa­grin­du bu­vo įsi­gy­ti pa­sta­tai, ne­bu­vo
įre­gist­ruo­tas, tai as­muo, val­dan­tis pa­sta­tus ne­įre­gist­ruo­to san­do­rio
pa­grin­du, tu­ri tei­sę kreip­tis į ben­dro­sios kom­pe­ten­ci­jos teis­mą dėl
nuo­sa­vy­bės tei­sės į pa­sta­tus įgi­ji­mo pa­gal įgy­ja­mą­ją se­na­tį fak­to
nu­sta­ty­mo, jei­gu yra vi­sos CK 4. 68–4. 71 straips­niuo­se nu­sta­ty­tos są­ly­gos
(CPK 2761–2764 straips­niai).
2. Pa­sta­tų įgi­ji­mas sta­ty­bos bū­du
Jei­gu as­muo pa­si­sta­tė gy­ve­na­mą­jį na­mą ar ki­tus pa­sta­tus lai­ky­da­ma­sis
sta­ty­bos me­tu ga­lio­ju­sių tei­sės ak­tų, tai sta­ty­ba yra tei­sė­ta ir as­muo
ga­li šiuos pa­sta­tus ir nuo­sa­vy­bės tei­sę į juos įre­gist­ruo­ti 1996 m.
rug­sė­jo 24 d. Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­ro įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta
tvar­ka. Šiuo at­ve­ju pa­žy­mė­ti­na, kad in­di­vi­du­a­lių na­mų sta­ty­bos
rei­ka­la­vi­mus nu­sta­tė 1948 m. rug­pjū­čio 26 d. TSRS Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos
Pre­zi­diu­mo įsa­kas „Dėl pi­lie­čių tei­sės pirk­ti ir sta­ty­ti in­di­vi­du­a­lius
gy­ve­na­muo­sius na­mus”, ku­ris kar­tu nu­sta­tė ir sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos
po­žy­mius, bei Lie­tu­vos TSR Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos Pre­zi­diu­mo 1958
m. lie­pos 22 d. įsa­kas „Dėl at­sa­ko­my­bės už sa­va­va­liš­ką sta­ty­bą”. Be
to, pa­sta­tų sta­ty­bą kai­mo vie­to­vė­je iki 1983 m. rug­pjū­čio 31 d. reg­la­men­ta­vo
In­di­vi­du­a­lios sta­ty­bos kai­mo gy­ven­vie­tė­se nuo­sta­tai, pa­tvir­tin­ti
Lie­tu­vos Mi­nist­rų Ta­ry­bos 1975m. bir­že­lio 25 d. nu­ta­ri­mu Nr. 228, o
nuo 1983 m. rug­pjū­čio 31d. iki 1988 m. gruo­džio 14 d. – In­di­vi­du­a­li­nės
sta­ty­bos kai­mo gy­ven­vie­tė­se nuo­sta­tai, pa­tvir­tin­ti Lie­tu­vos Mi­nist­rų
Ta­ry­bos 1983 m. rug­pjū­čio 5 d. nu­ta­ri­mu Nr. 213, ir Kai­mo gy­ven­vie­čių
sta­ty­mo tai­syk­lės, pa­tvir­tin­tos Lie­tu­vos Mi­nist­rų Ta­ry­bos 1970 m.
bir­že­lio 24 d. nu­ta­ri­mu Nr. 240. Nuo 1989 m. iki 1991 m. lie­pos 12 d. pa­sta­tų
sta­ty­bą kai­mo vie­to­vė­se reg­la­men­ta­vo In­di­vi­du­a­li­nės sta­ty­bos
nuo­sta­tai, pa­tvir­tin­ti Lie­tu­vos Mi­nist­rų Ta­ry­bos 1988 m. gruo­džio
14 d. nu­ta­ri­mu Nr. 364, api­brė­žę sta­ty­bos tei­sė­tu­mo kri­te­ri­jus ir
pa­sta­ty­tų pa­sta­tų pri­ėmi­mą eks­plo­a­tuo­ti.
Sta­ty­bos tei­sė­tu­mo fak­tas ga­li bū­ti pa­tvir­tin­tas šiais do­ku­men­tais:
pa­tvir­tin­tu in­di­vi­du­a­liu ar ti­pi­niu pro­jek­tu; vie­ti­nio vyk­do­mo­jo
ko­mi­te­to lei­di­mu, ko­lū­kio na­rių vi­suo­ti­nio su­si­rin­ki­mo nu­ta­ri­mu
ar vals­ty­bi­nio ūkio ad­mi­nist­ra­ci­jos įsa­ky­mu, vie­ti­nio vyk­do­mo­jo
ko­mi­te­to spren­di­mu skir­ti že­mės skly­pą sta­ty­bai; že­mės skly­po pla­nais;
su­tar­ti­mi dėl že­mės skly­po  su­tei­ki­mo
ne­ter­mi­nuo­tai nau­do­tis;  vals­ty­bi­nės
ko­mi­si­jos  ak­tu dėl pa­sta­to pri­ėmi­mo
nau­do­ti; vie­ti­nių vyk­do­mų­jų ko­mi­te­tų po­tvar­kiais dėl vals­ty­bi­nės
ko­mi­si­jos ak­tų pri­im­ti pa­sta­tus nau­do­ti pa­tvir­ti­ni­mo; do­ku­men­tais,
pa­tvir­ti­nan­čiais pri­va­lo­mo­jo pa­sta­tų vals­ty­bi­nio drau­di­mo įmo­kų
mo­kė­ji­mą, ir ki­tais pa­na­šiais do­ku­men­tais, ku­rių pa­kan­ka­mu­mo šiam
fak­tui kon­sta­tuo­ti ver­ti­ni­mas pri­klau­so nuo kon­kre­čių ap­lin­ky­bių,
reikš­min­gų at­lie­kant sta­ti­nio re­gist­ra­vi­mą Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­ro
įstai­go­je ir nag­ri­nė­jant by­lą teis­me.
Pa­sta­ty­tas na­mas bu­vo re­gist­ruo­ja­mas, vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to ve­da­mo­se
ūki­nė­se kny­go­se kaip na­mų val­da. Į na­mų val­dos są­vo­ką įė­jo gy­ve­na­ma­sis
na­mas bei ki­ti pa­sta­tai (ūki­niai pa­sta­tai, ga­ra­žas ir t. t. ), kaip gy­ve­na­mo­jo
na­mo pri­klau­si­niai. Kai­mo vie­to­vė­je ši tvar­ka ga­lio­jo iki 1991 m.
lie­pos 25 d. , t. y. iki Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 1991 m. lie­pos
25 d. nu­ta­ri­mu Nr. 297 pa­tvir­tin­tos Pa­sta­tų, sta­ti­nių ir bu­tų tei­si­nio
re­gist­ra­vi­mo in­struk­ci­jos įsi­ga­lio­ji­mo. Pa­gal šią in­struk­ci­ją pa­sta­tai
tiek kai­mo, tiek mies­to vie­to­vė­je bu­vo pra­dė­ti re­gist­ruo­ti vals­ty­bi­niuo­se
in­ven­to­ri­za­vi­mo, pro­jek­ta­vi­mo ir pa­slau­gų biu­ruo­se. Jei­gu pa­sta­tai
bu­vo pa­sta­ty­ti iki mi­nė­tos in­struk­ci­jos įsi­ga­lio­ji­mo, tai jie re­gist­ruo­ja­mi
ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re pa­tei­kus se­niū­no ar me­ro pa­žy­mą, pa­tvir­ti­nan­čią,
kad vie­ti­nio vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to ūki­nė­se kny­go­se yra įre­gist­ruo­ta
na­mų val­da, su­si­de­dan­ti iš tam tik­rų pa­sta­tų, bei įro­dy­mus, pa­tvir­ti­nan­čius,
kad nė­ra nu­kryp­ta nuo nor­ma­ty­vi­nių sta­ty­bos do­ku­men­tų. Jei­gu ūki­nės
kny­gos, ku­rio­se bu­vo pa­da­ry­ti ati­tin­ka­mi įra­šai, ne­iš­li­ku­sios,
din­gu­sios, su­in­te­re­suo­tas as­muo ga­li kreip­tis į ben­dro­sios kom­pe­ten­ci­jos
teis­mą dėl pa­sta­to val­dy­mo nuo­sa­vy­bės tei­se ju­ri­di­nio fak­to nu­sta­ty­mo
(CPK 272 straips­nio 2 da­lies 6 punk­tas).
Jei­gu pa­sta­tų sa­vi­nin­kas yra mi­ręs, re­gist­ra­ci­ją tu­ri tei­sę at­lik­ti
jo įpė­di­niai, pri­ėmę pa­li­ki­mą, jei­gu ūki­nė­se kny­go­se yra pa­žy­mė­ta
apie pa­sta­tų pa­vel­dė­ji­mą ir pa­sta­tai įtrauk­ti į ap­skai­tą įpė­di­nių
var­du. Kai gy­ve­na­ma­ja­me na­me gy­ve­na bu­vu­sio sa­vi­nin­ko įpė­di­nis
(įpė­di­niai), o ūki­nė­se kny­go­se na­mas yra įtrauk­tas į ap­skai­tą pa­li­kė­jo
var­du, ta­čiau įpė­di­nis (įpė­di­niai) ne­tu­ri do­ku­men­tų, pa­tvir­ti­nan­čių
pa­li­ki­mo pri­ėmi­mo fak­tą (t. y. as­muo ne­tu­ri pa­vel­dė­ji­mo tei­sės liu­di­ji­mo),
įpė­di­nis (įpė­di­niai) tu­ri tei­sę kreip­tis į teis­mą dėl pa­li­ki­mo pri­ėmi­mo
fak­to nu­sta­ty­mo (CPK 272 straips­nio 2 da­lies 9 punk­tas). Nu­sta­čius pa­li­ki­mo
pri­ėmi­mo fak­tą, įpė­di­nis (įpė­di­niai), pa­tei­kę Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to
re­gist­rui šį teis­mo spren­di­mą ir iš­ra­šus iš ūki­nių kny­gų, tu­ri tei­sę
re­gist­ruo­ti pa­sta­tus ir nuo­sa­vy­bės tei­sę į juos.
Pa­žy­mė­ti­na, kad teis­mas ne­ga­li nu­sta­ty­ti pa­sta­tų val­dy­mo nuo­sa­vy­bės
tei­se ju­ri­di­nio fak­to (CPK 272 straips­nio 2 da­lies 6 punk­tas), jei­gu
pa­sta­tai (na­mų val­da) ūki­nė­se kny­go­se ap­skri­tai ne­bu­vo įre­gist­ruo­ti,
nes tai reiš­kia, jog sta­ty­bos me­tu ga­lio­ju­sių tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta
tvar­ka jie ne­bu­vo pri­im­ti eks­plo­a­tuo­ti. To­kiu at­ve­ju sta­ti­niai ir
daik­ti­nės tei­sės į juos ga­li bū­ti įre­gist­ruo­ja­mi tik su­in­te­re­suo­to
as­mens ini­ci­juo­ja­mų vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo pro­ce­dū­rų me­tu pri­im­tų
in­di­vi­du­a­lių tei­sės ak­tų, pa­gal Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­ro
įsta­ty­mą su­da­ran­čių są­ly­gas šiam vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo veiks­mui
at­lik­ti, pa­grin­du.

Lie­tu­vos
Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo
Ci­vi­li­nių by­lų sky­rius
Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.89755 sekundės -