Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5299: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMSDėl BK 79 str. 1 d. ir ATPK 212 str. tai­ky­mo

2002 m. va­sa­rio 27 d.

Klau­si­mas. Ko­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis
ne­at­vy­ki­mas į pri­va­lo­mą­ją ka­ri­nę tar­ny­bą kva­li­fi­kuo­ja­mas kaip
nu­si­kal­ti­mas, nu­ma­ty­tas BK 79 straips­nio 1 da­ly­je (ven­gi­mas ei­li­nio
šau­ki­mo į bū­ti­ną­ją Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kraš­to ap­sau­gos tar­ny­bą),
o ko­kio­mis – kaip ad­mi­nist­ra­ci­nis tei­sės pa­žei­di­mas, nu­ma­ty­tas
ATPK 212 straips­ny­je?
Kon­sul­ta­ci­ja.
Šauk­ti­nio liu­di­ji­mą tu­rin­čio ka­ro prie­vo­li­nin­ko ne­at­vy­ki­mas be
pa­tei­si­na­mų prie­žas­čių Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo
(1999 m. bir­že­lio 22 d. re­dak­ci­ja) nu­sta­ty­tais at­ve­jais, tvar­ka bei
ter­mi­nais į pri­va­lo­mas at­vyk­ti vie­tas ga­li bū­ti kva­li­fi­kuo­ja­mas
kaip nu­si­kal­ti­mas, nu­ma­ty­tas BK 79 straips­nio 1 da­ly­je, ta­da, kai ne­at­vy­ki­mu
sie­kia­ma iš­veng­ti ka­ri­nės prie­vo­lės at­li­ki­mo iš vi­so ar­ba ei­li­nio
šau­ki­mo į bū­ti­ną­ją (pri­va­lo­mą­ją) kraš­to ap­sau­gos ar­ba jai al­ter­na­ty­vią
(dar­bo) tar­ny­bą. To­dėl nag­ri­nė­da­mas bau­džia­mą­ją by­lą teis­mas tu­ri
iš­aiš­kin­ti, ar bu­vo toks tiks­las, ir tai nu­sta­ty­ti, at­si­žvelg­da­mas
į kon­kre­čių pa­da­ry­tos vei­kos ap­lin­ky­bių vi­se­tą (ne­at­vy­ki­mo prie­žas­tis,
truk­mę, mo­ty­vą ir kt. ). Ne­nu­sta­čius to­kio tiks­lo, kal­ti­nin­ko vei­ka,
esant įsta­ty­me nu­ma­ty­tiems po­žy­miams, ga­li bū­ti ver­ti­na­ma kaip ad­mi­nist­ra­ci­nis
tei­sės pa­žei­di­mas.

Lie­tu­vos
Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo
Baudiamųjų  by­lų sky­rius
Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.58522 sekundės -