Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5263: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS

Dėl BPK 18, 55 str. 3 d. ir 294 str. 1 d. tai­ky­mo

2002 m. ba­landžio 4 d.

Klau­si­mas. Kaip tu­ri pa­si­elg­ti
teis­mas, siek­da­mas tin­ka­mai vyk­dy­ti įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mą – per
kiek įma­no­ma trum­pes­nį lai­ką iš­nag­ri­nė­ti by­lą, tais at­ve­jais, kai
tei­sia­mo­jo pa­si­rink­tas gy­nė­jas dau­giau ne­gu tris die­nas iš ei­lės
nuo by­los pro­ce­so pra­džios ar­ba jam vyks­tant ne­ga­li da­ly­vau­ti by­lo­je?
Ar to­kiu at­ve­ju ga­li­ma pa­skir­ti ki­tą gy­nė­ją tei­sia­ma­jam ne­su­tin­kant?
Kon­sul­ta­ci­ja.
Gy­nė­jas, kaip ir ki­ti pro­ce­so da­ly­viai, teis­mo šau­kia­mas pri­va­lo at­vyk­ti
pa­skir­tu lai­ku (BPK 643 str. 1 d. ). BPK 294 str. 1 d. nu­ma­ty­ta, jog ne­at­vy­kus
gy­nė­jui į po­sė­dį ir ne­sant ga­li­my­bės tei­sia­ma­jam su­tin­kant jį pa­keis­ti
ki­tu, by­los nag­ri­nė­ji­mas ati­de­da­mas. Taip pat spren­džia­mas to­li­mes­nis
by­los nag­ri­nė­ji­mo klau­si­mas ir ne­at­vy­kus tei­sia­mo­jo pa­si­rink­tam
gy­nė­jui, ku­ris ne­ga­li il­giau ne­gu tris die­nas iš ei­lės da­ly­vau­ti
pro­ce­se. Gy­nė­jui į teis­mo po­sė­dį ne­at­vy­kus be svar­bios prie­žas­ties,
tai­ko­mos BPK 643 str. nu­ma­ty­tos sank­ci­jos. Be to, apie ne­at­vy­ki­mą
pra­ne­ša­ma Lie­tu­vos ad­vo­ka­tų ta­ry­bai.
Ne­pri­klau­so­mai nuo to, ar gy­nė­jas į teis­mo po­sė­dį ne­at­vy­ko dėl
svar­bios prie­žas­ties ar ne, jei­gu jis pro­ce­se ne­ga­li da­ly­vau­ti il­giau
ne­gu tris die­nas iš ei­lės, teis­mas, va­do­vau­da­ma­sis BPK 55 str. 3 d. ir
294 str. 1 d. , ga­li tei­sia­ma­jam pa­siū­ly­ti pa­si­kvies­ti ki­tą gy­nė­ją,
o jam to ne­pa­da­rius, pri­va­lo pa­skir­ti gy­nė­ją, nors tam jis ir prieš­ta­rau­tų.
Vis dėl­to teis­mai šią įsta­ty­mo nuo­sta­tą tu­rė­tų tai­ky­ti tik by­los pro­ce­so
in­te­re­sais ir ne­for­ma­liai, kiek­vie­nu at­ve­ju at­si­žvelg­da­mi į pa­si­rink­to
gy­nė­jo ne­at­vy­ki­mo prie­žas­tį, ne­ga­lė­ji­mo da­ly­vau­ti by­los pro­ce­se
truk­mę, ga­li­my­bę per įma­no­mai trum­piau­sią lai­ką baig­ti by­los pro­ce­są
jį ati­de­dant ar­ba da­rant per­trau­ką ir pa­na­šiai.
BPK 53 str. 2 d. nu­ma­to, kad tei­sia­ma­sis ga­li tu­rė­ti ke­lis gy­nė­jus,
o pa­gal BPK 294 str. 1 d. , jei­gu tei­sia­mo­jo gy­nė­jai yra ke­li ir į tei­sia­mą­jį
po­sė­dį iš jų at­vyks­ta bent vie­nas, teis­mas ga­li nu­spręs­ti by­lą nag­ri­nė­ti.

Lie­tu­vos
Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo
Baudiamųjų  by­lų sky­rius
Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.53256 sekundės -