Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5268: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS

Dėl BPK 221 str. tai­ky­mo

                                                                      2002 m. va­sa­rio 21 d.

Klau­si­mas. Ar ga­li bū­ti pa­trau­kia­mas
bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn ir nu­tei­sia­mas pa­gal
BK 312 str. 3 d. ir 277 str. 1 d. as­muo, ku­ris pa­gal Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros
pra­šy­mą, nu­ro­dant, kad jis yra trau­kia­mas bau­džia­mo­jon
at­sa­ko­my­bėn pa­gal BK 312 str. 1 d. ir 277 str. 1 d. , iš­duo­tas į Lie­tu­vos
Res­pub­li­ką iš Uk­rai­nos, spren­di­me dėl pra­šy­mo nu­ro­dant, kad iš­duo­da­mas
dėl pa­trau­ki­mo bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn už
suk­čia­vi­mą ir kon­tra­ban­dą?
Kon­sul­ta­ci­ja.
Pa­gal 1957 m. Eu­ro­pos kon­ven­ci­jos dėl eks­tra­di­ci­jos 14 str. , 1993 m.
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir Uk­rai­nos su­tar­ties dėl tei­si­nės pa­gal­bos
55 str. be Su­si­ta­rian­čio­sios Ša­lies, ku­riai pa­tei­kia­mas pra­šy­mas,
su­ti­ki­mo iš­duo­tam as­me­niui ne­ga­li bū­ti tai­ko­ma bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė
ar­ba jis nu­baus­tas už ki­to­kį nu­si­kal­ti­mą ne­gu tas, dėl ku­rio jis bu­vo
iš­duo­tas. Tai­gi to­kio as­mens bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo ri­bos api­brė­žia­mos
ne tik pra­šy­me iš­duo­ti, bet ir su­ti­ki­me iš­duo­ti.
Kai yra su­ti­ki­mas iš­duo­ti pa­gal šios by­los pra­šy­me nu­ro­dy­tus nu­si­kal­ti­mus
– tur­ti­nės ža­los pa­da­ry­mą ap­gau­le ir kon­tra­ban­dą (BK 277 str. 1 d.
ir 312 str. 1 d. ), pa­trau­ki­mas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn
pa­gal BK 277 str. 1 d. ir 312 str. 3 d. (dėl stam­baus mas­to kon­tra­ban­dos)
ga­li­mas, ir taip ne­bū­tų per­ženg­tos iš­duo­to as­mens bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo
ri­bos, nes BK 312 str. 1 ir 3 da­ly­se nu­ma­ty­ta bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė
už to­kio pat po­bū­džio nu­si­kal­ti­mą – kon­tra­ban­dą.

Lie­tu­vos
Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo
Baudiamųjų  by­lų sky­rius
Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.67362 sekundės -