Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5271: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS

Dėl BPK 29 str. tai­ky­mo

2002 m. ba­landžio 10 d.

Klau­si­mas. Ar tei­sė­jas, iš­kė­lęs
bau­džia­mą­ją by­lą, taip pat ir pri­va­taus kal­ti­ni­mo, po to ga­li ją nag­ri­nė­ti?
Kon­sul­ta­ci­ja. Tei­sė­jas
ne­tu­rė­tų nag­ri­nė­ti vie­šo­jo kal­ti­ni­mo by­los, ku­rią jis iš­kė­lė.
Bau­džia­ma­sis per­se­kio­ji­mas pa­ves­tas pro­ku­ro­rui, to­dėl ga­li­mos
abe­jo­nės dėl tei­sė­jo ne­ša­liš­ku­mo.
BPK 126 str. 1 d. nu­ro­dy­tas by­las pa­ves­ta iš­kel­ti tei­sė­jui. Jis
šias by­las iš­ke­lia dėl nu­ken­tė­ju­sio­jo skun­do ir teis­mas nag­ri­nė­ja
jas be pa­reng­ti­nio ty­ri­mo. V- tai, kad tei­sė­jas iš­kė­lė šios ka­te­go­ri­jos
by­lą, nė­ra kliū­tis ją nag­ri­nė­ti, jei da­ly­vau­jan­tys by­lo­je as­me­nys
juo pa­si­ti­ki.

Lie­tu­vos
Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo
Baudiamųjų  by­lų sky­rius
Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.6025 sekundės -