Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5275: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS

Dėl BPK 29, 30 str. tai­ky­mo

2002 m. sau­sio 31 d.

Klau­si­mas. Ar pa­gal BPK 29
straips­nį bau­džia­mą­ją by­lą ga­li nag­ri­nė­ti tei­sė­jas, anks­čiau pri­ėmęs
ap­kal­ti­na­mą­jį nuosp­ren­dį tam pa­čiam tei­sia­ma­jam ki­to­je by­lo­je,
ku­rio­je kal­ti­ni­mas bu­vo pa­reikš­tas pa­gal tuos pa­čius BK straips­nius
ir grin­džia­mas tų pa­čių, nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės at­leis­tų BK
151 straips­ny­je nu­ma­ty­tu pa­grin­du, liu­dy­to­jų pa­ro­dy­mais?
Kon­sul­ta­ci­ja.
Klau­si­me nu­ro­dy­tą by­lą tei­sė­jas nag­ri­nė­ti ga­li, nes nė­ra BPK 29
straips­ny­je nu­ma­ty­tų ap­lin­ky­bių, dėl ku­rių tei­sė­jui nag­ri­nė­ti by­lą
bū­tų drau­džia­ma.
Klau­si­mas. Ar ga­li tei­sė­jas
nag­ri­nė­ti bau­džia­mą­ją by­lą, jei­gu ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas
pa­nai­ki­no jo pri­im­tą pa­gal BPK 255 straips­nį nu­tar­tį grą­žin­ti by­lą
ty­ri­mui pa­pil­dy­ti ir per­da­vė by­lą iš nau­jo nag­ri­nė­ti teis­me?
Kon­sul­ta­ci­ja.
By­lą tei­sė­jas ga­li nag­ri­nė­ti, nes pa­gal BPK 30 straips­nio 1 da­lį tei­sė­jui
pa­kar­to­ti­nai ne­lei­džia­ma nag­ri­nė­ti tos pa­čios by­los tik tais at­ve­jais,
jei­gu bu­vo pa­nai­kin­tas jo pri­im­tas nuosp­ren­dis ar nu­tar­tis nu­trauk­ti
by­lą.

Lie­tu­vos
Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo
Baudiamųjų  by­lų sky­rius
Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.86807 sekundės -