Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5276: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS

Dėl BPK 60, 61 str. tai­ky­mo

2001 m. ko­vo 12 d.

Klau­si­mas. Nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mo
me­tu bu­vo su­ga­din­tas ar pa­vog­tas au­to­mo­bi­lis. Ar ga­li­ma nu­ken­tė­ju­siuo­ju
ir ci­vi­li­niu ieš­ko­vu pri­pa­žin­ti as­me­nį, ku­ris nė­ra au­to­mo­bi­lio
sa­vi­nin­kas, bet nau­do­jo­si juo pa­gal su­tar­tį (pa­ve­di­mo, nuo­mos, pa­nau­dos
ir pan. )?
Kon­sul­ta­ci­ja.
Kas klau­si­me nu­ro­dy­to­mis są­ly­go­mis by­lo­je ga­li bū­ti pri­pa­žin­tas
nu­ken­tė­ju­siuo­ju ir ci­vi­li­niu ieš­ko­vu, teis­mas spren­džia va­do­vau­da­ma­sis
BPK 60, 61 str. Spręs­da­mas šį klau­si­mą, teis­mas at­si­žvel­gia į tei­sę,
ku­ria as­muo val­dė au­to­mo­bi­lį, ir į tai, ko­kia nu­ma­ty­ta jo at­sa­ko­my­bė
sa­vi­nin­kui (ci­vi­li­niais įsta­ty­mais ar su­tar­ti­mi) už au­to­mo­bi­lio
su­ga­di­ni­mą ar pra­ra­di­mą.
Ci­vi­li­niai įsta­ty­mai ar au­to­mo­bi­lio val­dy­mo su­tar­tis ga­li nu­ma­ty­ti
ir so­li­da­rų­jį kre­di­to­rių rei­ka­la­vi­mą (Lie­tu­vos Res­pub­li­kos CK
6. 18 str. ). Šiuo at­ve­ju nu­ken­tė­ju­siai­siais ir ci­vi­li­niais ieš­ko­vais
ga­li bū­ti pri­pa­žin­ti tiek au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kas, tiek jo val­dy­to­jas.

Lie­tu­vos
Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo
Baudiamųjų  by­lų sky­rius
Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.54961 sekundės -