Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5278: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS

Dėl BPK 149 str. tai­ky­mo

2001 m. ko­vo 12 d.

Klau­si­mas. Ar bau­džia­mo­jo­je
by­lo­je tas pats as­muo ga­li bū­ti pa­trauk­tas kal­ti­na­muo­ju ir kar­tu
pri­pa­žin­tas nu­ken­tė­ju­siuo­ju?
Kon­sul­ta­ci­ja.
Va­do­vau­jan­tis BPK 149 str. nuo­sta­ta, į vie­ną by­lą ga­li bū­ti su­jun­gia­mos
tik tos by­los, ku­rio­se ke­li as­me­nys kal­ti­na­mi ben­dri­nin­ka­vi­mu vie­na­me
ar ke­liuo­se nu­si­kal­ti­muo­se, ar­ba by­los, ku­rio­se vie­nas as­muo kal­ti­na­mas
ke­lių nu­si­kal­ti­mų pa­da­ry­mu, taip pat by­los, ku­rio­se vie­nas as­muo
kal­ti­na­mas nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mu, o ki­tas – iš anks­to ne­pa­ža­dė­tu
to pa­ties nu­si­kal­ti­mo slė­pi­mu ar ne­pra­ne­ši­mu apie jį. To­dėl by­los
dėl bau­džia­mų­jų vei­kų, ku­rių vie­no­je tas pats as­muo yra kal­ti­na­ma­sis,
o ki­to­je – nu­ken­tė­ju­sy­sis, ne­tu­rė­tų bū­ti su­jun­gia­mos (su iš­im­ti­mi,
nu­ma­ty­ta BPK 261 str. ).

Lie­tu­vos
Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo
Baudiamųjų  by­lų sky­rius
Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.66224 sekundės -