Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5284: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS

Dėl BPK 241, 2441 str. tai­ky­mo

2002 m. ge­gu­žės 9 d.

Klau­si­mas. K-s teis­mas ir
ko­kia tvar­ka tu­ri nag­ri­nė­ti as­mens, ne­san­čio pro­ce­so da­ly­viu, pa­reiš­ki­mą,
ku­riuo pra­šo­ma pa­nai­kin­ti tar­dy­to­jo nu­ta­ri­mą dėl tur­to areš­to,
tuo at­ve­ju, kai by­lą pir­mą­ja ins­tan­ci­ja nag­ri­nė­ja apy­gar­dos teis­mas?
Ar šis pa­reiš­ki­mas ga­li bū­ti ver­ti­na­mas kaip skun­das, nu­ma­ty­tas BPK
2441 str. 2 d. , jei­gu ja­me ne­ke­lia­mas klau­si­mas dėl
tar­dy­to­jo nu­ta­ri­mo tei­sė­tu­mo?
Kon­sul­ta­ci­ja.
BPK 2441 str. 2 d. nu­sta­to kvo­tė­jo, tar­dy­to­jo ar pro­ku­ro­ro
nu­ta­ri­mų dėl tur­to areš­to ap­skun­di­mo tvar­ką pa­reng­ti­nio ty­ri­mo me­tu.
Kai by­la per­duo­ta teis­mui, pra­šy­mai ir skun­dai dėl by­los pa­duo­da­mi
tie­sio­giai teis­mui (BPK 241 str. 2 d. ). Tai­gi ne­san­čio pro­ce­so da­ly­viu
as­mens pa­reiš­ki­mą, ku­riuo pra­šo­ma pa­nai­kin­ti tar­dy­to­jo nu­ta­ri­mą
dėl tur­to areš­to, nag­ri­nė­ja teis­mas, ku­rio ži­nio­je yra by­la. Šis pa­reiš­ki­mas
nag­ri­nė­ja­mas teis­mo po­sė­dy­je to­kia pat tvar­ka, kaip ir pro­ce­so da­ly­vių
pa­reikš­ti pra­šy­mai ir, nag­ri­nė­jant pa­reiš­ki­mą, pa­tik­ri­na­mas tar­dy­to­jo
nu­ta­ri­mo tei­sė­tu­mas bei pa­grįs­tu­mas.

Lie­tu­vos
Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo
Baudiamųjų  by­lų sky­rius
Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.55567 sekundės -