Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5284: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS

Dėl BPK 266 str. 1 d. ir
283 str. 2 d. tai­ky­mo

2002 m. va­sa­rio 21 d.

Klau­si­mas. Tei­sia­ma­sis ati­duo­tas teis­mui ir by­la pa­skir­ta nag­ri­nė­ti tei­sia­ma­ja­me
po­sė­dy­je, į ku­rį jis ne­at­vy­ko. Bau­džia­mo­ji by­la su­stab­dy­ta ir pa­skelb­ta
tei­sia­mo­jo pa­ieš­ka. Nu­sta­čius, kad tei­sia­ma­sis yra už­sie­ny­je,
kreip­ta­si dėl jo eks­tra­di­ci­jos. Pran­cū­zi­jos Res­pub­li­ka, rem­da­ma­si
1957 m. gruo­džio 13 d. Eu­ro­pos kon­ven­ci­jos dėl eks­tra­di­ci­jos 10 str.
nu­ma­ty­tu teis­mi­nio per­se­kio­ji­mo ir baus­mės se­na­ties pa­grin­du, tei­sia­mą­jį
iš­duo­ti at­si­sa­kė.
Ki­tu at­ve­ju tei­sia­ma­sis
yra iš­vy­kęs į An­gli­ją, ku­ri at­si­sa­ko šį as­me­nį iš­duo­ti, ka­dan­gi
jo pa­da­ry­ta vei­ka An­gli­jo­je nė­ra lai­ko­ma nu­si­kal­ti­mu.
Ko­kį spren­di­mą šiais
at­ve­jais tu­rė­tų pri­im­ti teis­mas?
Kon­sul­ta­ci­ja. BPK 266 str. 1 d. nu­ro­dy­ta, kad by­la pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo
po­sė­dy­je nag­ri­nė­ja­ma bū­ti­nai da­ly­vau­jant tei­sia­ma­jam. Nag­ri­nė­ti
by­lą be tei­sia­mo­jo lei­džia­ma tik tais at­ve­jais, kai jis yra ne Lie­tu­vos
Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jo­je ir ven­gia at­vyk­ti į teis­mą.
Klau­si­me su­for­mu­luo­to­mis
są­ly­go­mis teis­mas pri­va­lo pra­neš­ti tei­sia­ma­jam apie teis­mo po­sė­dį.
Ne­nu­sta­čius už­sie­ny­je esan­čio tei­sia­mo­jo ad­re­so, šau­ki­mui įteik­ti
krei­pia­ma­si į už­sie­nio vals­ty­bių, at­si­sa­kiu­sių iš­duo­ti tei­sia­mą­jį,
ati­tin­ka­mas ins­ti­tu­ci­jas va­do­vau­jan­tis BPK 21 str. nu­ma­ty­to­mis
tai­syk­lė­mis. Jei­gu tei­sia­ma­jam tin­ka­mai pra­neš­ta apie teis­mo po­sė­dį,
į ku­rį jis ne­at­vyks­ta be pa­tei­si­na­mų prie­žas­čių, lai­ky­ti­na, kad
tei­sia­ma­sis ven­gia at­vyk­ti į teis­mą, ir jo by­la ga­li bū­ti nag­ri­nė­ja­ma.
Jei­gu apie teis­mo po­sė­dį
tei­sia­ma­jam pra­neš­ti ne­pa­vyks­ta, teis­mas BPK 283 str. 2 d. pa­grin­du
by­lą su­stab­do. Su­ėjus BK 49 str. nu­sta­ty­tiems pa­trau­ki­mo bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn se­na­ties ter­mi­nams,
teis­mas by­lą iš­nag­ri­nė­ja va­do­vau­da­ma­sis BPK 5 str. 1 d. 3 p. ir 2
d. , taip pat 278 str. 3 d. , o pri­rei­kus – ir BPK 266 str. 1 d. nuo­sta­to­mis.

Lie­tu­vos
Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo
Baudiamųjų  by­lų sky­rius
Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.54979 sekundės -