Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOSAUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5257: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS
AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr. 36


2002 m. birželio 21 d. Nr. 36

Dėl teis­mų prak­ti­kos ski­riant ar­ba pra­tę­siant kar­do­mą­jį
ka­li­ni­mą
(su­ėmi­mą)

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo se­na­tas, ap­svars­tęs 2001 m. ant­ro­jo pus­me­čio teis­mų prak­ti­ką
tai­kant Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so nor­mas, nu­sta­tan­čias kar­do­mo­sios
prie­mo­nės – kar­do­mo­jo ka­li­ni­mo (su­ėmi­mo) sky­ri­mą bei jo ter­mi­no
pra­tę­si­mą, kon­sta­tuo­ja, kad teis­mai iš es­mės šias nor­mas su­pran­ta
tei­sin­gai ir jas tai­ko tin­ka­mai.
Ta­čiau teis­mai, skir­da­mi
šią kar­do­mą­ją prie­mo­nę ar­ba pra­tęs­da­mi jos ter­mi­ną bei nag­ri­nė­da­mi
su­im­to­jo, jo gy­nė­jo ar pro­ku­ro­ro skun­dus, pa­da­ro ir klai­dų. Pro­ku­ro­rai
sa­vo pa­reiš­ki­muo­se dėl kar­do­mo­jo ka­li­ni­mo (su­ėmi­mo) sky­ri­mo ar­ba
šio ter­mi­no pra­tę­si­mo ga­na daž­nai nu­ro­do tik pa­grin­dą (pa­grin­dus),
ta­čiau vi­siš­kai ne­mo­ty­vuo­ja, ko­dėl pra­šo skir­ti pa­čią griež­čiau­sią
kar­do­mų­jų prie­mo­nių rū­šį, taip pat ne­mo­ty­vuo­ja su­ėmi­mo pa­grin­do.
Pa­si­tai­kė ir tei­sė­jų nu­tar­čių, ku­rio­se nu­ro­do­mi su­ėmi­mo sky­ri­mo
pa­grin­dai, ta­čiau jie ne­pa­kan­ka­mai ar­ba vi­siš­kai ne­mo­ty­vuo­ja­mi,
taip pa­žei­džia­mi BPK 1043 str. 1
d. 4 p. rei­ka­la­vi­mai.
Tiek pro­ku­ro­rai sa­vo
pa­reiš­ki­muo­se, tiek tei­sė­jai nu­tar­ty­se, mo­ty­vuo­da­mi BPK 104 str. 3
d. 2 p. nu­ma­ty­tą su­ėmi­mo sky­ri­mo ar­ba jo ter­mi­no pra­tę­si­mo as­me­niui
pa­grin­dą (bus truk­do­ma nu­sta­ty­ti by­los tie­są), vi­siš­kai ne­pa­grįs­tai
nu­ro­do, kad as­mens ne­pri­si­pa­ži­ni­mas, at­si­sa­ky­mas duo­ti pa­ro­dy­mus,
ne­nuo­sek­lių pa­ro­dy­mų da­vi­mas lei­džia pa­grįs­tai ma­ny­ti, kad jis
truk­dys nu­sta­ty­ti by­lo­je tie­są.
Teis­mai ne­vie­no­dai
su­pran­ta kar­do­mo­jo ka­li­ni­mo (su­ėmi­mo) sky­ri­mo ar­ba šio ter­mi­no
pra­tę­si­mo as­me­nims pa­grin­dus ir juos pa­tvir­ti­nan­čias ap­lin­ky­bes.
Ne vi­si teis­mai lai­ko­si
BPK 119 str. 1 d. nu­sta­ty­tos ter­mi­nų skai­čia­vi­mo tvar­kos.
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo se­na­tas, siek­da­mas su­vie­no­din­ti teis­mų prak­ti­ką, iš­aiš­kin­ti
nor­mų, ku­rias teis­mai su­pran­ta įvai­riai, taip pat ir tų, ku­rios daž­niau­siai
pa­žei­džia­mos, tu­ri­nį ir pras­mę, va­do­vau­da­ma­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
teis­mų įsta­ty­mo 25 str. 1 p. bei Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo sta­tu­to
5 str. 1 d. 3 p. ,

n u t a
r i a :

I. Išaiškin­ti teis­mams, kad:

1. Teis­mai, skir­da­mi pa­čią griež­čiau­sią kar­do­mų­jų prie­mo­nių rū­šį
– kar­do­mą­jį ka­li­ni­mą (su­ėmi­mą), pri­va­lo tiks­liai vyk­dy­ti Lie­tu­vos
Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 20 str. 2 d. ir Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių ir
pa­grin­di­nių lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­jos 5 str. nuo­sta­tas, nu­ro­dan­čias,
kad nie­kam ne­tu­ri bū­ti at­im­ta lais­vė ki­taip, kaip to­kiais pa­grin­dais
ir pa­gal to­kias pro­ce­dū­ras, ko­kias yra nu­sta­tęs įsta­ty­mas, bei at­si­žvelg­ti
į BPK 104 str. 1 d. , nu­sta­tan­čią, jog su­ėmi­mas ga­li bū­ti ski­ria­mas tik
tuo­met, kai švel­nes­nė­mis kar­do­mo­sio­mis prie­mo­nė­mis ne­ga­li­ma pa­siek­ti
BPK 95 str. nu­ma­ty­tų tiks­lų.
2. Pa­gal BPK nor­mų, reg­la­men­tuo­jan­čių kar­do­mų­jų prie­mo­nių sky­ri­mą,
pras­mę teis­mai tu­ri rei­ka­lau­ti, kad pro­ku­ro­ro pa­reiš­ki­mo dėl kar­do­mo­jo
ka­li­ni­mo (su­ėmi­mo) pa­sky­ri­mo ar­ba jo ter­mi­no pra­tę­si­mo as­me­niui
tu­ri­nys ati­tik­tų BPK 1043 str. 1
d. nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus. Pro­ku­ro­ro pa­reiš­ki­me, be ki­tų bū­ti­nų
duo­me­nų, tu­rė­tų bū­ti nu­ro­do­mi ir su­ėmi­mo sky­ri­mo, pra­tę­si­mo
pa­grin­das (pa­grin­dai) bei mo­ty­vai dėl kiek­vie­no pa­grin­do, be to, at­si­žvel­giant
į BPK 98 str. , 104 str. 1 d. ir 106 str. 2 d. nuo­sta­tas, nu­ro­do­mi mo­ty­vai,
dėl ko švel­nes­nė­mis kar­do­mo­sio­mis prie­mo­nė­mis ne­ga­li­ma pa­siek­ti
BPK 95 str. nu­ma­ty­tų tiks­lų.
3. Pa­reng­ti­nio ty­ri­mo me­tu vi­si kar­do­mo­jo ka­li­ni­mo (su­ėmi­mo)
klau­si­mai teis­me pa­pras­tai tu­rė­tų bū­ti spren­džia­mi ne­vie­šai, kad ne­bū­tų
pa­gar­sin­ti by­los ty­ri­mo duo­me­nys (BPK 157 str. ).
4. BPK 137 str. nu­sta­ty­ta tvar­ka su­lai­ky­tas as­muo tu­ri bū­ti ne­del­siant
pa­lei­džia­mas, jei tei­sė­jas at­si­sa­kė pa­ten­kin­ti pro­ku­ro­ro pa­reiš­ki­mą
pa­skir­ti kar­do­mą­jį ka­li­ni­mą (su­ėmi­mą) ir tai nu­ro­do­ma tei­sė­jo nu­tar­ty­je.
5. Įta­ria­mam nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mu as­me­niui ski­ria­mas kar­do­mo­jo
ka­li­ni­mo (su­ėmi­mo) ter­mi­nas ne­tu­rė­tų vir­šy­ti BPK 97 str. nu­sta­ty­to
lai­ko, per ku­rį tu­ri bū­ti pa­reiš­kia­mas kal­ti­ni­mas.
6. BPK 104 str. 3 ir 7 da­ly­se nu­ma­ty­ti kar­do­mo­jo ka­li­ni­mo (su­ėmi­mo)
sky­ri­mo pa­grin­dai yra al­ter­na­ty­vūs, to­dėl ski­riant šią kar­do­mą­ją
prie­mo­nę pa­kan­ka bent vie­no iš jų.
7. BPK 104 str. 3 d. 1 p. nu­ma­ty­tu pa­grin­du ski­riant ar­ba pra­tę­siant
kar­do­mą­jį ka­li­ni­mą (su­ėmi­mą) bū­ti­na at­si­žvelg­ti į vi­sas BPK 104
str. 4 d. nu­ma­ty­tas ap­lin­ky­bes. Nu­si­kal­ti­mo sun­ku­mas ir įsta­ty­mo
sank­ci­jo­je nu­ma­ty­ta griež­ta lais­vės at­ėmi­mo baus­mė pri­ski­ria­ma
BPK 104 str. 4 d. var­to­ja­mai ,,ki­tų ap­lin­ky­bių” są­vo­kai. Jei re­mian­tis
mi­nė­ta ap­lin­ky­be ga­li­ma pa­da­ry­ti iš­va­dą, kad as­muo bėgs (slėp­sis)
nuo tar­dy­mo ir teis­mo, tuo­met jos ga­li pa­kak­ti tam as­me­niui skir­ti ar­ba
pra­tęs­ti su­ėmi­mą BPK 104 str. 3 d. 1 p. nu­ma­ty­tu pa­grin­du.
8. BPK 104 str. 3 d. 2 p. nu­ma­ty­tu pa­grin­du skir­da­mi ar­ba pra­tęs­da­mi
kar­do­mą­jį ka­li­ni­mą (su­ėmi­mą) teis­mai pri­va­lo va­do­vau­tis BPK 104
str. 5 d. 1 ar 2 punkte nu­ma­ty­to­mis ap­lin­ky­bė­mis, ku­rios tu­ri bū­ti
pa­grįs­tos by­los fak­ti­niais duo­me­ni­mis. Pa­vyz­džiui, by­lo­je tu­ri bū­ti
duo­me­nų, jog as­muo pats ar per ki­tus as­me­nis ga­li ban­dy­ti pa­veik­ti
nu­ken­tė­ju­siuo­sius, liu­dy­to­jus, eks­per­tus ir kt.
Pa­gal BPK 104 str. 3 d.
2 p. ir 104 str. 5 d. as­mens ne­pri­si­pa­ži­ni­mas kal­tu, at­si­sa­ky­mas
duo­ti pa­ro­dy­mus, ne­nuo­sek­lių pa­ro­dy­mų da­vi­mas ne­ga­li bū­ti pri­skir­tas
prie ap­lin­ky­bių, truk­dan­čių nu­sta­ty­ti by­lo­je tie­są.
9. BPK 104 str. 3 d. 3 p. nu­ma­ty­tu pa­grin­du ga­li bū­ti ski­ria­mas ar­ba
pra­tę­sia­mas kar­do­ma­sis ka­li­ni­mas (su­ėmi­mas) tuo­met, jei­gu as­muo
kal­ti­na­mas bent vie­no iš BPK 104 str. 6 d. nu­ma­ty­tų nu­si­kal­ti­mų pa­da­ry­mu.
Pa­grįs­tą ma­ny­mą, kad
as­muo ga­li pa­da­ry­ti bent vie­ną iš BPK 104 str. 6 d. nu­ma­ty­tų nu­si­kal­ti­mų,
ga­li pa­tvir­tin­ti anks­tes­ni to as­mens teis­tu­mai, jo vaid­muo pa­da­rant
nu­si­kal­ti­mus, kal­ti­ni­mas ke­lių nu­si­kal­ti­mų pa­da­ry­mu, pra­gy­ve­ni­mo
lė­šų ga­vi­mas iš nu­si­kals­ta­mos veik­los, nu­ken­tė­ju­sių­jų, liu­dy­to­jų
pa­ro­dy­mai bei ki­ti duo­me­nys.
10. Pa­gal BPK 104 str. 7 d. kar­do­ma­sis ka­li­ni­mas (su­ėmi­mas) ga­li bū­ti
ski­ria­mas as­me­niui, kai yra už­sie­nio vals­ty­bės, ku­rio­je jis įta­ria­mas
ar­ba kal­ti­na­mas nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mu, pra­šy­mas iš­duo­ti jį iš Lie­tu­vos
Res­pub­li­kos, taip pat BK 71 str.
bei BPK 222 str. nu­ma­ty­ti pa­grin­dai.
11. Pa­reiš­ki­mai dėl kar­do­mo­jo ka­li­ni­mo (su­ėmi­mo) ter­mi­no pra­tę­si­mo
teis­mams tu­rė­tų bū­ti pa­teik­ti iš anks­to, prieš pa­si­bai­giant anks­čiau
pa­skir­tam ter­mi­nui, kad bū­tų lai­ko pa­si­reng­ti po­sė­džiui. Jei­gu pa­reiš­ki­mą
at­si­sa­kius pa­ten­kin­ti toks spren­di­mas bū­tų skun­džia­mas, tuo­met ape­lia­ci­nės
ins­tan­ci­jos teis­mas su­spė­tų skun­dą iš­nag­ri­nė­ti dar ne­pa­si­bai­gus
pa­skir­tam su­ėmi­mo ter­mi­nui.
12. Tais at­ve­jais, kai bau­džia­mo­ji by­la per­duo­da­ma tir­ti į ki­tą ra­jo­ną,
su­ėmi­mo ter­mi­nus ga­li pra­tęs­ti ir pa­reng­ti­nio ty­ri­mo vie­tos teis­mas.
13. BPK 106 str. 1 ir 2 da­lys nu­sta­to kar­do­mo­jo ka­li­ni­mo (su­ėmi­mo)
mak­si­ma­lius ter­mi­nus by­los pa­reng­ti­nio ty­ri­mo sta­di­jo­je. Į šiuos
ter­mi­nus ne­įei­na as­mens kar­do­ma­ja­me ka­li­ni­me (su­ėmi­me) bū­tas lai­kas
by­los teis­mi­nio nag­ri­nė­ji­mo sta­di­jo­je.
Teis­mas, grą­žin­da­mas
by­lą ty­ri­mui pa­pil­dy­ti, rem­da­ma­sis BPK 106 str. 5 d. , ga­li pra­tęs­ti
BPK 106 str. 1 ir 2 da­ly­se nu­sta­ty­tus kar­do­mo­jo ka­li­ni­mo (su­ėmi­mo)
ter­mi­nus iki ke­tu­rių mė­ne­sių. Tuo­met BPK 106 str. 1 d. nu­sta­ty­tas ben­dras
ter­mi­nas ne­ga­li bū­ti il­ges­nis kaip 10 mė­ne­sių, o BPK 106 str. 2 d. –
ne il­ges­nis kaip 22 mė­ne­siai (vie­nu kar­tu pra­tę­siant ne il­giau kaip
iki tri­jų mė­ne­sių).
14. Tais at­ve­jais, kai to­je pa­čio­je by­lo­je pa­reng­ti­nio ty­ri­mo sta­di­jo­je
as­me­niui kar­do­mo­ji prie­mo­nė – kar­do­ma­sis ka­li­ni­mas (su­ėmi­mas) bu­vo
pa­skir­tas ne vie­ną kar­tą ir vėl spren­džia­mas to pa­ties as­mens su­ėmi­mas,
tuo­met tu­ri bū­ti su­muo­ja­mas vi­sas jo su­ėmi­me iš­bū­tas lai­kas ir pri­klau­so­mai
nuo šio ter­mi­no spren­džia­ma, ku­ris teis­mas – apy­lin­kės ar apy­gar­dos –
tu­ri tei­sę nag­ri­nė­ti pa­reiš­ki­mą dėl kar­do­mo­jo ka­li­ni­mo (su­ėmi­mo)
pa­sky­ri­mo.
15. Tais at­ve­jais, kai pro­ku­ro­ro pa­reiš­ki­me pra­šo­mo pra­tęs­ti kar­do­mo­jo
ka­li­ni­mo (su­ėmi­mo) ter­mi­no ben­dra truk­mė vir­ši­ja še­šis mė­ne­sius,
to­kį pa­reiš­ki­mą tu­ri nag­ri­nė­ti apy­gar­dos teis­mas.
16. Pra­tę­sus kar­do­mo­jo ka­li­ni­mo (su­ėmi­mo) ter­mi­ną ne­pa­si­bai­gus
anks­tes­niam ter­mi­nui, jo pra­džia skai­čiuo­ja­ma pa­si­bai­gus anks­čiau
pa­skir­tam su­ėmi­mo ter­mi­nui. Apie to­kią šio ter­mi­no skai­čia­vi­mo pra­džią
bū­ti­na nu­ro­dy­ti nu­tar­ty­je.
17. Teis­mas, skir­da­mas kar­do­mą­jį ka­li­ni­mą (su­ėmi­mą) ar­ba pra­tęs­da­mas
jo ter­mi­ną, ga­li pa­keis­ti su­ėmi­mo sky­ri­mo, jo ter­mi­no pra­tę­si­mo
pa­grin­dą ki­tu, pa­pil­dy­ti nau­ju ar­ba pa­tiks­lin­ti pro­ku­ro­ro pa­reiš­ki­me
nu­ro­dy­tą pa­grin­dą, jei­gu iš pa­teik­tos by­los me­džia­gos ma­ty­ti
ap­lin­ky­bės, pa­tvir­ti­nan­čios ki­tą pa­grin­dą, ta­čiau pro­ku­ro­ras šį
pa­grin­dą ne­tin­ka­mai su­for­mu­la­vo.
18. Nu­tar­ties pa­skir­ti kar­do­mą­jį ka­li­ni­mą (su­ėmi­mą) ar­ba pra­tęs­ti
jo ter­mi­ną tu­ri­nys ir for­ma tu­ri ati­tik­ti BPK 1043 str. 1 d. rei­ka­la­vi­mus. Jo­je, be ki­tų bū­ti­nų
duo­me­nų, glaus­tai ap­ra­šo­mos nu­si­kal­ti­mų pa­da­ry­mo ap­lin­ky­bės, nu­ro­do­mi
kar­do­mo­jo ka­li­ni­mo (su­ėmi­mo) ar­ba jo ter­mi­no pra­tę­si­mo pa­grin­dai
ir mo­ty­vai. Tais at­ve­jais, kai yra ke­li pa­grin­dai, nu­tar­ty­je nu­ro­do­mi
vi­si ir mo­ty­vuo­ja­mas kiek­vie­no pa­grin­do bu­vi­mas. Pra­tę­siant kar­do­mo­jo
ka­li­ni­mo (su­ėmi­mo) ter­mi­ną il­giau kaip še­šis mė­ne­sius, bū­ti­na pa­pil­do­mai
nu­ro­dy­ti ap­lin­ky­bes, pa­tvir­ti­nan­čias ypa­tin­gą by­los su­dė­tin­gu­mą
ar­ba di­de­lę ap­im­tį.
19. BPK 106 str. 1, 2, 5 ir 6 da­ly­se nu­sta­ty­ti kar­do­mo­jo ka­li­ni­mo
(su­ėmi­mo) ter­mi­nai tu­ri bū­ti ski­ria­mi ar­ba pra­tę­sia­mi tam tik­ram
lai­kui (die­noms, mė­ne­siams), bet ne iki tam tik­ros die­nos.
20. BPK 106 str. 2 d. var­to­ja­mos są­vo­kos „ypa­tin­gas by­los su­dė­tin­gu­mas”
bei ,,di­de­lė ap­im­tis” yra ver­ti­na­mo­sios ir pa­pras­tai su­si­ju­sios.
Ypa­tin­gą by­los su­dė­tin­gu­mą ar­ba di­de­lę ap­im­tį le­mia pa­da­ry­tų nu­si­kal­ti­mų,
kal­ti­na­mų­jų ar nu­ken­tė­ju­sių­jų bei liu­dy­to­jų di­de­lis skai­čius, da­lies
pro­ce­so da­ly­vių (nu­ken­tė­ju­sių­jų ar­ba liu­dy­to­jų) gy­ve­ni­mas už­sie­nio
vals­ty­bė­se, rei­ka­lin­gų duo­me­nų ga­vi­mas iš už­sie­nio vals­ty­bių
įstai­gų ir gau­tų do­ku­men­tų ver­ti­mas iš už­sie­nio kal­bų, daug lai­ko
rei­ka­lau­jan­čių re­vi­zi­jų, eks­per­ti­zių at­li­ki­mas ir jų su­dė­tin­gu­mas,
pro­ce­so veiks­mų ar ki­tų do­ku­men­tų gau­su­mas ir pa­na­šiai.
21. BPK 106 str. 7 da­lies nuo­sta­ta, jog at­li­kus sta­cio­na­ri­nę teis­mo
psi­chiat­ri­jos eks­per­ti­zę, kar­do­mo­jo ka­li­ni­mo (su­ėmi­mo) ter­mi­no
pra­tę­si­mo klau­si­mas iš­spren­džia­mas da­ly­vau­jant su­im­tam as­me­niui,
tai­ko­ma tais at­ve­jais, kai eks­per­tai kon­sta­ta­vo, jog as­muo su­pra­to
sa­vo veiks­mų es­mę ir ga­lė­jo juos val­dy­ti.
Tais at­ve­jais, kai eks­per­tai
kon­sta­ta­vo, jog as­muo ne­su­pra­to sa­vo veiks­mų es­mės ir ne­ga­lė­jo jų
val­dy­ti, kar­do­mo­jo ka­li­ni­mo (su­ėmi­mo) ter­mi­no pra­tę­si­mo klau­si­mas
iš­spren­džia­mas jam ne­da­ly­vau­jant, ben­dra tvar­ka.
22. Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo tei­sė­jas, spręs­da­mas su­im­to­jo
ar­ba jo gy­nė­jo skun­do dėl kar­do­mo­jo ka­li­ni­mo (su­ėmi­mo) pa­sky­ri­mo
ar­ba jo ter­mi­no pra­tę­si­mo pa­grįs­tu­mą, ga­li tik pa­tiks­lin­ti nu­tar­ty­je
nu­ro­dy­tą su­ėmi­mo sky­ri­mo ar­ba jo ter­mi­no pra­tę­si­mo pa­grin­dą, jei
iš by­los me­džia­gos ma­ty­ti, kad toks pa­grin­das nu­tar­ty­je ne­tin­ka­mai
su­for­mu­luo­tas.
23. Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas, iš­nag­ri­nė­jęs su­im­to­jo ar­ba
jo gy­nė­jo skun­dą dėl kar­do­mo­jo ka­li­ni­mo (su­ėmi­mo) pa­sky­ri­mo ar­ba
jo ter­mi­no pra­tę­si­mo pa­reng­ti­nio ty­ri­mo sta­di­jo­je, ga­li at­mes­ti
skun­dą ar­ba jį pa­ten­kin­ti ir pa­nai­kin­ti nu­tar­tį skir­ti kar­do­mą­jį
ka­li­ni­mą (su­ėmi­mą) ar­ba pra­tęs­ti jo ter­mi­ną (BPK 1091 str. 2 d. ), ta­čiau ne­ga­li pa­keis­ti pa­skir­tos
ar­ba pra­tęs­tos šios kar­do­mo­sios prie­mo­nės ki­ta kar­do­mą­ja prie­mo­ne
bei ne­ga­li su­trum­pin­ti pa­skir­to ar­ba pra­tęs­to kar­do­mo­jo ka­li­ni­mo
(su­ėmi­mo) ter­mi­no, jei­gu jis ne­vir­ši­ja BPK 106 str. 1 ir 2 da­ly­se nu­sta­ty­tų
mak­si­ma­lių ter­mi­nų.
24. Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas, iš­nag­ri­nė­jęs pro­ku­ro­ro skun­dą
pa­gal BPK 1092 str. dėl kar­do­mo­jo ka­li­ni­mo
(su­ėmi­mo) ne­pa­sky­ri­mo as­me­niui, ku­ris bu­vo su­lai­ky­tas BPK 137 str.
nu­sta­ty­ta tvar­ka, ir nu­sta­tęs, kad pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­tis
ne­tei­sė­ta ir ne­pa­grįs­ta, tu­ri ją pa­nai­kin­ti ir ga­li pa­skir­ti su­ėmi­mą.
Tais at­ve­jais, kai po­sė­dy­je da­ly­vau­ja as­muo, teis­mas, jį ap­klau­sęs,
ga­li pa­skir­ti su­ėmi­mą nu­sta­ty­da­mas kon­kre­tų jo ter­mi­ną, o as­me­niui
ne­da­ly­vau­jant po­sė­dy­je, – tik su­ėmi­mą, ne­nu­ro­dy­da­mas jo ter­mi­no.
Kai su­ėmi­mo ter­mi­nas ne­nu­sta­ty­tas, tuo­met šios nu­tar­ties pa­grin­du
su­lai­ky­tą as­me­nį ne vė­liau kaip per 48 va­lan­das po su­lai­ky­mo pro­ku­ro­ras
pri­sta­to apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jui, ku­ris, jį ap­klau­sęs, nu­sta­to su­ėmi­mo
ter­mi­ną.
25. Jei­gu ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mui nag­ri­nė­jant su­im­to­jo
ar­ba jo gy­nė­jo skun­dą dėl kar­do­mo­jo ka­li­ni­mo (su­ėmi­mo) pa­sky­ri­mo
pa­aiš­kė­ja, kad su­ėmi­mo ter­mi­nas to­je pa­čio­je by­lo­je pra­tęs­tas ki­ta
teis­mo nu­tar­ti­mi, tai, pa­ten­ki­nus skun­dą, pri­ima­mas spren­di­mas pa­nai­kin­ti
tiek nu­tar­tį pa­skir­ti kar­do­mą­jį ka­li­ni­mą (su­ėmi­mą), tiek nu­tar­tį
jį pra­tęs­ti.
26. Jei­gu ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mui nag­ri­nė­jant pro­ku­ro­ro
skun­dą dėl kar­do­mo­jo ka­li­ni­mo (su­ėmi­mo) ter­mi­no ne­pra­tę­si­mo kal­ti­na­ma­sis
jau iš­leis­tas į lais­vę pa­si­bai­gus anks­čiau pa­skir­tam su­ėmi­mo ter­mi­nui
ir nu­sta­to­ma, kad teis­mo nu­tar­tis ne­tei­sė­ta ir ne­pa­grįs­ta, tuo­met
ji pa­nai­ki­na­ma, o su­ėmi­mas ga­li bū­ti ski­ria­mas įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta
tvar­ka.
27. Pri­ėmus nu­tar­tį su­stab­dy­ti by­lą ir pa­skelb­ti kal­ti­na­mo­jo pa­ieš­ką
tvar­ko­ma­ja­me teis­mo po­sė­dy­je, nu­tar­ties nuo­ra­šas pa­siun­čia­mas į
po­li­ci­ją pa­ieš­kai, o by­la grą­ži­na­ma pro­ku­ro­rui (BPK 256 str. 1 d. ).
Pro­ku­ro­ras spren­džia, ar kel­ti klau­si­mą, jog kal­ti­na­ma­jam rei­kia
skir­ti kar­do­mą­jį ka­li­ni­mą (su­ėmi­mą) ar­ba juo pa­keis­ti pir­miau pa­skir­tą
kar­do­mą­ją prie­mo­nę. Pro­ku­ro­ro pa­reiš­ki­mas pa­tei­kia­mas ir teis­mo
nu­tar­tis dėl pa­reiš­ki­mo skir­ti kar­do­mą­jį ka­li­ni­mą (su­ėmi­mą) pri­ima­ma
BPK 1041 straips­ny­je nu­sta­ty­ta
tvar­ka.
Tais at­ve­jais, kai nu­tar­tis
su­stab­dy­ti bau­džia­mą­ją by­lą ir pa­skelb­ti be­si­slaps­tan­čio tei­sia­mo­jo
pa­ieš­ką pri­ima­ma tei­sia­ma­ja­me po­sė­dy­je, teis­mas, va­do­vau­da­ma­sis
BPK 277 str. ir 292 str. 1 d. nuo­sta­to­mis, kar­tu ga­li šiam tei­sia­ma­jam
pa­skir­ti kar­do­mą­jį ka­li­ni­mą (su­ėmi­mą) ar­ba juo pa­keis­ti ki­tą pa­skir­tą
kar­do­mą­ją prie­mo­nę, ku­rią jis yra pa­žei­dęs (BPK 100, 1011 str. 5 d. , 1012 str. ). To­dėl šiais at­ve­jais, ana­lo­giš­kai kaip ir BPK 106 str. 6 ir 7
da­ly­se nu­ma­ty­tais at­ve­jais, kar­do­mo­jo ka­li­ni­mo (su­ėmi­mo) pa­sky­ri­mo
ar­ba juo pa­kei­ti­mo ki­tos pa­skir­tos kar­do­mo­sios prie­mo­nės klau­si­mai
ga­li bū­ti sprendžia­mi tei­sia­ma­jam ne­da­ly­vau­jant.
Šios nu­tar­ties pa­grin­du
su­lai­ky­tą tei­sia­mą­jį ne vė­liau kaip per 48 va­lan­das po su­lai­ky­mo
pro­ku­ro­ras pri­sta­to nu­tar­tį pri­ėmu­siam teis­mui, ku­ris spe­cia­liai
su­reng­ta­me po­sė­dy­je įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka jį ap­klau­sia dėl su­ėmi­mo
pa­grįs­tu­mo ir pri­ima BPK 1041 str. 2 d. nu­ma­ty­tą spren­di­mą.
28. Spe­cia­liai su­reng­ta­me teis­mo po­sė­dy­je, lai­kan­tis BPK 106 str. 4
d. nu­ro­dy­tos tvar­kos ir su­ra­šant at­ski­rą pro­to­ko­lą, klau­si­mą dėl
kar­do­mo­jo ka­li­ni­mo (su­ėmi­mo) pra­tę­si­mo tei­sia­ma­jam ga­li spręs­ti
ir vie­nas tei­sė­jas pa­pras­tai iš by­lai nag­ri­nė­ti su­da­ry­tos tei­sė­jų
ko­le­gi­jos.
29. Tuo at­ve­ju, kai nu­teis­ta­sis, at­lie­kan­tis lais­vės at­ėmi­mo baus­mę,
trau­kia­mas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn ki­to­je by­lo­je ir jam kaip kar­do­mo­ji
prie­mo­nė pa­ren­ka­mas su­ėmi­mas, tuo­met jo ter­mi­nai nu­sta­to­mi va­do­vau­jan­tis
BPK 106 straips­niu (tai iš­plau­kia iš PDK 16 str. 2 d. ir Kar­do­mo­jo ka­li­ni­mo
įsta­ty­mo 6 str. 2 d. 4 p. tu­ri­nio).
30. BPK 212 straips­nis nu­sta­to spe­cia­lią prie­var­tos prie­mo­nę kal­ti­na­ma­jam
– ati­da­vi­mą į me­di­ci­nos įstai­gą. Tai nė­ra kar­do­mo­ji prie­mo­nė – kar­do­ma­sis
ka­li­ni­mas (su­ėmi­mas). Kal­ti­na­ma­jam, ku­ris nė­ra su­im­tas, ati­da­vi­mo
į psi­chiat­ri­nę gy­dy­mo įstai­gą bei lai­ky­mo jo­je ter­mi­no pra­tę­si­mo
klau­si­mai spren­džia­mi ta pa­čia tvar­ka kaip ir mi­nė­tos kar­do­mo­sios
prie­mo­nės (BPK 212 str. 2 d. ). Ati­duo­tas į psi­chiat­ri­nę gy­dy­mo įstai­gą
as­muo į ją pri­sta­to­mas sky­rium nuo ki­tų su­im­tų as­me­nų, nes kar­do­ma­sis
ka­li­ni­mas (su­ėmi­mas) jam ne­pa­skir­tas.
31. Tais at­ve­jais, kai nu­teis­ta­jam kar­do­mo­ji prie­mo­nė bu­vo pa­keis­ta
į su­ėmi­mą nuosp­ren­džiu (BPK 347 str. 1 d. 6 p. ), tuo­met nu­teis­to­jo skun­das
dėl ne­įsi­tei­sė­ju­sio pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo nuosp­ren­džio tiek
dėl su­ėmi­mo, tiek ki­tais pa­grin­dais nag­ri­nė­ja­mas BPK 374 str. nu­sta­ty­ta
tvar­ka.
II. Pa­tvir­tin­ti teis­mų prak­ti­kos ski­riant ar­ba pra­tę­siant kar­do­mą­jį
ka­li­ni­mą (su­ėmi­mą) api­ben­dri­ni­mo ap­žval­gą ir ją pa­skelb­ti Lie­tu­vos
Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo biu­le­te­ny­je.

LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO
SENATO PIRMININKAS                                                            V.
GREIČIUS

LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO
TEISMO
SENATO SEKRETORĖ                                                                L.
ŽILIENĖ

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.68912 sekundės -