Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOSAUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5269: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS
AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr. 37


2002 m. birželio 21 d. Nr. 37

Dėl teis­mų prak­ti­kos nag­ri­nė­jant psi­chot­ro­pi­nių
ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų gro­bi­mo, ne­tei­sė­to šių me­džia­gų ir jų pir­mos
ka­te­go­ri­jos pirm­ta­kų
(pre­kur­so­rių) ga­mi­ni­mo, įgi­ji­mo, lai­ky­mo, ga­be­ni­mo,
siun­ti­mo,
par­da­vi­mo ar ki­to­kio pla­ti­ni­mo bau­džia­mą­sias
by­las
(BK 2321, 2322, 2325, 23210 str. )

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo se­na­tas, ap­svars­tęs bau­džia­mų­jų by­lų dėl psi­chot­ro­pi­nių ir
nar­ko­ti­nių me­džia­gų gro­bi­mo, ne­tei­sė­to šių me­džia­gų ir jų pir­mos
ka­te­go­ri­jos pirm­ta­kų (pre­kur­so­rių) ga­mi­ni­mo, įgi­ji­mo, lai­ky­mo,
ga­be­ni­mo, siun­ti­mo, par­da­vi­mo ar ki­to­kio pla­ti­ni­mo  nag­ri­nė­ji­mo teis­muo­se per 2000 m. lie­pos
– 2001 m. ko­vo mėn. lai­ko­tar­pį prak­ti­kos api­ben­dri­ni­mo re­zul­ta­tus,
pa­žy­mi, kad teis­mai daž­niau­siai iš­sa­miai iš­aiš­kin­da­vo by­los ap­lin­ky­bes,
tei­sin­gai spręs­da­vo pa­trauk­tų bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn as­me­nų
kal­tės ir jų vei­kų kva­li­fi­ka­vi­mo bei baus­mės jiems pa­sky­ri­mo klau­si­mus.
Ne­pai­sant to, jų dar­be yra ir trū­ku­mų, pa­da­ry­ta klai­dų.
Dėl ne­pa­kan­ka­mo bau­džia­mo­jo
įsta­ty­mo su­pra­ti­mo teis­mai kai ka­da ne­iš­sa­miai iš­aiš­kin­da­vo psi­chot­ro­pi­nių
ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų įgi­ji­mo šal­ti­nius, ne­tei­sė­to šių me­džia­gų
ga­mi­ni­mo, įgi­ji­mo ir ki­tų vei­kų pa­da­ry­mo ap­lin­ky­bes, as­me­nų tar­pu­sa­vio
su­si­ta­ri­mo są­ly­gas, nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vus ir tiks­lus. Dėl to skir­tin­gai
spren­dė vei­kų kva­li­fi­ka­vi­mo klau­si­mus, tei­sia­mų­jų veiks­mus per­kva­li­fi­kuo­da­vo
į ki­tas BK 2321 straips­nio da­lis, nu­sta­tan­čias
ma­žiau pa­vo­jin­gas vei­kas, ir pan.
Teis­mams ki­lo ne­aiš­ku­mų
spren­džiant psi­chot­ro­pi­nių ir nar­ko­ti­nių me­džia­gų ne­di­de­lio kie­kio
ir stam­baus mas­to klau­si­mus, ypač kai ne­tei­sė­ta apy­var­ta yra su­si­ju­si
su įvai­rių rū­šių psi­chot­ro­pi­nė­mis ar nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis,
taip pat bau­džia­mo­sios ir ad­mi­nist­ra­ci­nės at­sa­ko­my­bės at­ri­bo­ji­mą.
Ne vi­sa­da jie tiks­liai su­pra­to kai ku­rias BK 2321 ir 23210 straips­niuo­se nu­ro­dy­tų vei­kų są­vo­kas, nu­si­kal­ti­mo pa­kar­to­ti­nu­mo,
tęs­ti­nu­mo ir ki­tus po­žy­mius, at­lei­di­mo nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės
pa­gal BK 2321 straips­nio 6 ir 7 da­lis pa­grin­dus
ir kt.
Bu­vo pa­da­ry­ta ir ki­tų
įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mų. Kar­tais ne­tin­ka­mai pri­tai­ky­ti
BK 43, 45, 471 straips­niai. Teis­mai ga­na
daž­nai pa­žeis­da­vo BPK 262 straips­nio rei­ka­la­vi­mus – ne­si­lai­ky­da­vo
nu­sta­ty­tų ter­mi­nų, spręs­da­mi kal­ti­na­mo­jo ati­da­vi­mo teis­mui klau­si­mą
ir skir­da­mi by­las nag­ri­nė­ti tei­sia­ma­ja­me po­sė­dy­je. Be to, ati­dė­ję
by­las, il­gai jų ne­pa­skir­da­vo nag­ri­nė­ti, da­ry­da­vo ne­pa­grįs­tai il­gas
per­trau­kas ir pan. , t. y. neat­si­žvelg­da­vo į BPK 18 straips­nio 1 da­lies
rei­ka­la­vi­mus per kiek įma­no­ma trum­pes­nį lai­ką iš­tir­ti by­los ap­lin­ky­bes.
Bu­vo pa­da­ry­ta BPK
346, 3461, 347 straips­nių rei­ka­la­vi­mų
pa­žei­di­mų: nuosp­ren­dy­je ne­tin­ka­mai iš­dės­ty­tos vei­kos, pri­pa­žin­tos
įro­dy­ta, ap­lin­ky­bės, ne­tin­ka­mai pa­ra­šy­ta su­trum­pin­ta ap­ra­šo­mo­ji
nuosp­ren­džio da­lis, re­zo­liu­ci­nė nuosp­ren­džio da­lis ir kt.
Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos
teis­mai ne vi­sa­da iš­tai­sy­da­vo pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mų pa­da­ry­tas
klai­das, dėl to jų spren­di­mai bu­vo nai­ki­na­mi ar­ba kei­čia­mi, nag­ri­nė­jant
by­las ka­sa­ci­ne tvar­ka.
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo se­na­tas, siek­da­mas su­vie­no­din­ti teis­mų prak­ti­ką tai­kant
įsta­ty­mus, iš­aiš­kin­ti įsta­ty­mų nor­mas, ku­rios teis­mų su­pran­ta­mos
skir­tin­gai, ir tas, ku­rios daž­niau­siai ne­tin­ka­mai pri­tai­ko­mos, va­do­vau­da­ma­sis
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos teis­mų įsta­ty­mo 25 straips­nio 1 punk­tu ir Lie­tu­vos
Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo sta­tu­to 5 straips­nio 1 da­lies 3 punk­tu,

n u t a
r i a :

I. Išaiškin­ti teis­mams, kad:

1. Vie­no­das ir tin­ka­mas BK 2321, 2322, 2325, 23210 straips­nių tai­ky­mas, kal­to
as­mens tei­sin­gas nu­bau­di­mas, be­si­re­mian­tys iš­sa­miu vi­sų by­los ap­lin­ky­bių
iš­ty­ri­mu, yra vie­na svar­biau­sių tei­si­nių prie­mo­nių, už­tik­ri­nan­čių
vi­suo­me­nės sau­gu­mą, svei­ką žmo­gaus gy­ve­ni­mo bū­dą, jo svei­ka­tą ir
gy­vy­bę.
2. Nu­si­kal­ti­mų, nu­ro­dy­tų BK 2321, 2322, 2325 straips­niuo­se, su­dė­tims bū­din­gas spe­ci­fi­nis nu­si­kal­ti­mo da­ly­kas
– psi­chot­ro­pi­nės ar nar­ko­ti­nės me­džia­gos, o BK 23210 straips­ny­je nu­ro­dy­tų nu­si­kal­ti­mų – pir­mos
ka­te­go­ri­jos nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų pirm­ta­kai (pre­kur­so­riai).
To­dėl spren­džiant vei­kos
kva­li­fi­ka­vi­mo klau­si­mą, pir­miau­sia rei­kia nu­sta­ty­ti, ar me­džia­gos,
ku­rios bu­vo gro­bia­mos, ga­mi­na­mos, įgy­ja­mos, lai­ko­mos ir kt. , yra psi­chot­ro­pi­nės,
nar­ko­ti­nės, pir­mos ka­te­go­ri­jos nar­ko­ti­nių ar psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų
pirm­ta­kai (pre­kur­so­riai). Nu­sta­tant me­džia­gų rū­šį, pa­va­di­ni­mą, sa­vy­bes
ir kt. , be ki­tų įro­dy­mų, rei­kia spe­cia­lių ži­nių, to­dėl teis­mas, nag­ri­nė­da­mas
by­lą, tu­ri tu­rė­ti spe­cia­lis­to iš­va­dą ar­ba eks­per­ti­zės ak­tą.
3. Nar­ko­ti­nės ir psi­chot­ro­pi­nės me­džia­gos yra au­ga­lai, pre­pa­ra­tai,
prie­mo­nės ar­ba me­džia­gos, ku­rios, re­mian­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų kon­tro­lės įsta­ty­mo 2 straips­nio
1 da­li­mi, yra įra­šy­tos į svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro 2000 m. sau­sio
6 d. įsa­ky­mu Nr. 5 pa­tvir­tin­tus me­džia­gų są­ra­šus.
4. Drau­džia­mo­mis var­to­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros tiks­lams psi­chot­ro­pi­nės
ar nar­ko­ti­nės me­džia­gos, nu­ro­dy­tos BK 2321 straips­nio 4 da­ly­je, lai­ko­mos tos me­džia­gos, ku­rios yra iš­var­dy­tos
svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro 2000 m. sau­sio 6 d. įsa­ky­mu Nr. 5 pa­tvir­tin­ta­me
pir­ma­ja­me są­ra­še.
5. Pir­mos ka­te­go­ri­jos nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų
pirm­ta­kai (pre­kur­so­riai) pa­gal BK 23210 straips­nį yra che­mi­nės me­džia­gos, šių me­džia­gų drus­kos ar jų mi­ši­niai
pa­nau­do­ja­mi ne­tei­sė­tai nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų ga­my­bai,
dėl to kon­tro­liuo­ja­mi pa­gal Jung­ti­nių Tau­tų 1988 me­tų kon­ven­ci­ją
,,Dėl ko­vos su ne­tei­sė­ta nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų apy­var­ta”
ir įra­šy­ti į Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos 1998 m. spa­lio 12 d.
įsa­ky­mu Nr. 577 su pas­kes­niais pa­kei­ti­mais ir pa­pil­dy­mais pa­tvir­tin­tą
pirm­ta­kų (pre­kur­so­rių) są­ra­šą.
6. Už ne­tei­sė­tą psi­chot­ro­pi­nių ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų įgi­ji­mą
ir lai­ky­mą, ne­tu­rint tiks­lo par­duo­ti ar ki­taip pla­tin­ti, yra nu­sta­ty­ta
tiek baudžia­mo­ji (BK 2321 str. ),
tiek ir ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė (ATPK 44 str. ), o už ne­tei­sė­tą
psi­chot­ro­pi­nių ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų ga­mi­ni­mą, ga­be­ni­mą, siun­ti­mą,
ne­tu­rint tiks­lo par­duo­ti ar
ki­taip pla­tin­ti, taip pat jų par­da­vi­mą ar ki­to­kį pla­ti­ni­mą – tik bau­džia­mo­ji
at­sa­ko­my­bė.
Ka­dan­gi ad­mi­nist­ra­ci­nė
at­sa­ko­my­bė nu­sta­ty­ta tik už ne­tei­sė­tą ne­di­de­lio kie­kio psi­chot­ro­pi­nių
ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų įgi­ji­mą ir lai­ky­mą, ne­tu­rint tiks­lo par­duo­ti
ar ki­taip pla­tin­ti, spren­džiant kal­ti­nin­ko at­sa­ko­my­bės klau­si­mą,
rei­kia rem­tis vi­daus rei­ka­lų ir svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rų 2000 m.
lie­pos 11 d. įsa­ky­mu Nr. 299/391 ,,Nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų,
ap­tik­tų ne­le­ga­lio­je apy­var­to­je, ne­di­de­lio kie­kio ir stam­baus mas­to
nu­sta­ty­mo” len­te­lė­je nu­ro­dy­tais šių me­džia­gų kie­kiais. Len­te­lė­je
nu­ro­dy­tas me­džia­gų kie­kis kaip ne­di­de­lis yra re­ko­men­da­ci­nio po­bū­džio,
to­dėl teis­mai, spręs­da­mi at­sa­ko­my­bės klau­si­mą, įver­ti­nę vi­sas by­los
ap­lin­ky­bes (me­džia­gų svo­rį, ap­im­tį, jų po­vei­kio žmo­gui ypa­ty­bes),
ga­li per­ženg­ti šio­je len­te­lė­je nu­sta­ty­tas ri­bas, nu­ro­dy­da­mi sa­vo
spren­di­mo mo­ty­vus.
7. Jei as­muo ne­tei­sė­tai įgy­ja ar­ba lai­ko skir­tin­gas psi­chot­ro­pi­nes
ar nar­ko­ti­nes me­džia­gas, kiek­vie­nos iš ku­rių kie­kis pa­gal Re­ko­men­da­ci­nę
len­te­lę yra ne­di­de­lis, ta­čiau nu­sta­čius kiek­vie­nos me­džia­gos
kie­kio san­ty­kį su len­te­lė­je nu­ro­dy­tu kie­kiu ir su­dė­jus vi­sas san­ty­ki­nes
da­lis gau­tas skai­čius (pro­cen­tais ar vie­ne­to da­li­mis) vir­ši­ja san­ty­ki­nio
ne­di­de­lio kie­kio ri­bas, tai už to­kių psi­chot­ro­pi­nių ar nar­ko­ti­nių
me­džia­gų įgi­ji­mą ar­ba lai­ky­mą jis at­sa­ko pa­gal BK 2321 straips­nio 1 da­lį.
Jei as­muo ne­tei­sė­tai
įgy­ja ir (ar) lai­ko skir­tin­gas psi­chot­ro­pi­nes ar nar­ko­ti­nes me­džia­gas,
ir vie­nų me­džia­gų kie­kis yra ne­di­de­lis, o ki­tų vir­ši­ja ne­di­de­lio
kie­kio ri­bas, jis at­sa­ko pa­gal BK 2321 straips­nį už vi­sų psi­chot­ro­pi­nių ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų įgi­ji­mą
ir (ar) lai­ky­mą.
8. Jei nu­sta­ty­ta, kad aguo­nos ar ka­na­pės bu­vo įgy­tos, lai­ko­mos, ga­be­na­mos
ne­tu­rint tiks­lo, kad jos bū­tų var­to­ja­mos kaip nar­ko­ti­nės me­džia­gos
(au­ga­lai su sėk­lo­mis, ne­su­smul­kin­ti, kal­ti­nin­kas ir jo šei­mos na­riai
nė­ra nar­ko­ma­nai ir kt. ), at­si­žvel­gus į vi­sas ki­tas ap­lin­ky­bes,
spręs­ti­na, ar dėl vei­kos, nu­ma­ty­tos BK 2321 straips­ny­je, ma­ža­reikš­miš­ku­mo įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka ne­pri­im­ti­na
nu­tar­tis nu­trauk­ti bau­džia­mą­ją by­lą ar­ba iš­tei­si­na­ma­sis nuosp­ren­dis,
nors mi­nė­tų au­ga­lų kie­kis ne­žy­miai ir vir­ši­ja jų ne­di­de­lį kie­kį.
9. BK 2321 ar 23210 straips­niai bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę nu­sta­to
už ne­tei­sė­tą psi­chot­ro­pi­nių ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų, taip pat pir­mos
ka­te­go­ri­jos jų pirm­ta­kų (pre­kur­so­rių) ga­mi­ni­mą, įgi­ji­mą, lai­ky­mą,
ga­be­ni­mą, siun­ti­mą, taip pat par­da­vi­mą ar ki­to­kį pla­ti­ni­mą. Ne­tei­sė­to­mis
lai­ko­mos šiuo­se straips­niuo­se nu­ro­dy­tos vei­kos, da­ro­mos ne­si­lai­kant
įsta­ty­mų ir ki­tų tei­sės ak­tų nu­sta­ty­tos tvar­kos, ne­tu­rint li­cen­ci­jos
ir pan.
10. Ga­mi­ni­mas yra pro­ce­sas, ku­rio me­tu gau­na­mos psi­chot­ro­pi­nės ar
nar­ko­ti­nės me­džia­gos, ne­pri­klau­so­mai nuo ga­my­bos bū­do, – ža­lia­vos
per­dir­bi­mas, iš­va­ly­mas nuo pa­ša­li­nių prie­mai­šų, tu­ri­mų kom­po­nen­tų
su­jun­gi­mas ir pan. Ga­mi­ni­mas pri­pa­žįs­ta­mas baig­tu, kai yra pa­ga­min­tas
bet koks kie­kis tin­ka­mos var­to­ti medžia­gos.
11. Įgi­ji­mas – tai veiks­mai, ku­riuos at­li­kęs as­muo gau­na psi­chot­ro­pi­nes
ar nar­ko­ti­nes me­džia­gas ir pir­mos ka­te­go­ri­jos jų pirm­ta­kus (pre­kur­so­rius).
To­kie veiks­mai yra pir­ki­mas, mai­nai, ra­di­nio pa­si­sa­vi­ni­mas, sko­los
at­si­ė­mi­mas ar do­va­nos ga­vi­mas ir kt.
Psi­chot­ro­pi­nės ir
nar­ko­ti­nės me­džia­gos taip pat ne­tei­sė­tai įgy­ja­mos, kai jos nu­per­ka­mos
vais­ti­nė­je pa­gal su­klas­to­tą re­cep­tą ir pan. Vie­nas iš šių me­džia­gų
įgi­ji­mo bū­dų yra gro­bi­mas, ku­ris kva­li­fi­kuo­ja­mas tik pa­gal BK 2322 straips­nį.
12. Lai­ky­mas yra psi­chot­ro­pi­nių ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų, taip pat
pir­mos ka­te­go­ri­jos jų pirm­ta­kų (pre­kur­so­rių) bu­vi­mas kal­ti­nin­ko
ži­nio­je, ne­pri­klau­so­mai nuo jų tu­rė­ji­mo lai­ko truk­mės ar bu­vi­mo
vie­tos (su sa­vi­mi, pa­tal­po­je, slėp­tu­vė­je ar ki­to­se vie­to­se). Pa­pras­tai
lai­ko­mos tos me­džia­gos, ku­rias kal­ti­nin­kas bu­vo pa­ga­mi­nęs ar įgi­jęs.
Tam tik­rais at­ve­jais (pa­vyz­džiui, esant gru­pei iš anks­to su­si­ta­ru­sių
as­me­nų) me­džia­gas ga­li lai­ky­ti ir as­muo, ku­ris jų ne­ga­mi­no ir ne­įgi­jo.
13. Ga­be­ni­mas ir siun­ti­mas – tai psi­chot­ro­pi­nių ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų,
taip pat pir­mos ka­te­go­ri­jos tų me­džia­gų pirm­ta­kų (pre­kur­so­rių) bu­vi­mo,
lai­ky­mo vie­tos pa­kei­ti­mas, per­ke­liant juos di­des­niais nuo­to­liais
(pa­vyz­džiui, iš mies­to į kai­mą, iš vie­no mies­to į ki­tą mies­tą, iš gat­vės
į gat­vę ir pan. ). Me­džia­gos ga­li bū­ti ga­be­na­mos ve­žant jas trans­por­to
prie­mo­ne, ne­šant la­ga­mi­ne, ki­še­nė­se, krep­šy­je ir pan. , o siun­čia­mos
– daž­niau­siai paš­tu, ba­ga­žu ir pan. Siun­ti­mas  ski­ria­si nuo ga­be­ni­mo tuo, kad siun­tė­jas
me­džia­gų per­kė­li­mo pro­ce­se ne­da­ly­vau­ja.
Ga­be­ni­mu ne­tu­rė­tų
bū­ti lai­ko­mas me­džia­gų per­kė­li­mas iš vie­nos vie­tos į ki­tą to­je pat
pa­tal­po­je, iš vie­no pa­sta­to į ki­tą pa­sta­tą, to­je pat na­mų val­do­je,
iš na­mo į kie­mą ar lau­ką kal­ti­nin­ko so­dy­bo­je, ne­di­de­lio kie­kio psi­chot­ro­pi­nių
ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų ne­šio­ji­mas sau su­var­to­ti ir pan.
14. Par­da­vi­mas yra vie­nas iš psi­chot­ro­pi­nių ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų,
taip pat pir­mos ka­te­go­ri­jos jų pirm­ta­kų (pre­kur­so­rių) pla­ti­ni­mo bū­dų.
Tai me­džia­gų per­da­vi­mas ki­tam as­me­niui už tam tik­rą pi­ni­gų su­mą.
15. Ki­to­kiu pla­ti­ni­mu lai­ko­mas psi­chot­ro­pi­nių ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų
ir pir­mos ka­te­go­ri­jos jų pirm­ta­kų (pre­kur­so­rių) per­da­vi­mas ki­tiems
as­me­nims, iš­mai­nant jas į ki­tus daik­tus, do­va­no­jant, ap­mo­kant sko­lą,
at­ly­gi­nant už dar­bą ar ki­tas pa­slau­gas, duo­dant pa­sko­lą ir pan. Ki­to­kiu
pla­ti­ni­mu pri­pa­žįs­ta­mi ir veiks­mai, kai me­džia­gų tu­rė­to­jas su­lei­džia
jų do­zę ki­tam as­me­niui.
Vei­ka ne­lai­ko­ma pla­ti­ni­mu,
kai me­džia­gos tu­rė­to­jo pra­šy­mu as­muo jam su­lei­džia šios me­džia­gos
do­zę.
BK 2321 ir 23210 straips­niuo­se nu­ro­dy­tos są­vo­kos – par­da­vi­mas ar ki­toks pla­ti­ni­mas,
par­da­vi­mas ar ki­toks re­a­li­za­vi­mas, yra ta­pa­čios.
16. BK 2321 ir 23210 straips­nių dis­po­zi­ci­jos nu­sta­to bau­džia­mą­ją
at­sa­ko­my­bę už vei­kas, su­si­ju­sias su psi­chot­ro­pi­nė­mis ar nar­ko­ti­nė­mis
me­džia­go­mis ir pir­mos ka­te­go­ri­jos jų pirm­ta­kais (pre­kur­so­riais),
t. y. už jų ga­mi­ni­mą, įgi­ji­mą, lai­ky­mą, ga­be­ni­mą, siun­ti­mą, taip pat
par­da­vi­mą ar ki­to­kį pla­ti­ni­mą. Šie BK 2321 ir 23210  straips­nių dis­po­zi­ci­jo­se nu­ro­dy­ti po­žy­miai
su­for­mu­luo­ti kaip al­ter­na­ty­vūs, to­dėl bau­džia­ma­jai at­sa­ko­my­bei
pa­kan­ka, kad bū­tų pa­da­ry­ta bent vie­na iš šiuo­se BK straips­niuo­se nu­ro­dy­tų
vei­kų.
17. Nu­si­kal­ti­mai, nu­ro­dy­ti BK 2321, 2322, 2325, 23210 straips­niuo­se – psi­chot­ro­pi­nių
ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų gro­bi­mas, šių me­džia­gų ar pir­mos ka­te­go­ri­jos
jų pirm­ta­kų (pre­kur­so­rių) ga­mi­ni­mas, įgi­ji­mas, lai­ky­mas, ga­be­ni­mas,
siun­ti­mas, par­da­vi­mas ar ki­toks pla­ti­ni­mas, pa­da­ro­mi esant kal­ti­nin­ko
tie­sio­gi­nei ty­čiai. Už šių veiks­mų pa­da­ry­mą as­muo at­sa­ko, jei­gu jis
bent ben­drais bruo­žais su­vo­kė, kad me­džia­gos, su ku­rio­mis su­si­ję jo
veiks­mai, yra psi­chot­ro­pi­nės ar nar­ko­ti­nės ar­ba pir­mos ka­te­go­ri­jos
šių me­džia­gų pirm­ta­kai (pre­kur­so­riai), taip pat su­vo­kė, koks yra jų
kie­kis, ir kt.
Jei psi­chot­ro­pi­nės
ar nar­ko­ti­nės me­džia­gos ne­bu­vo par­duo­tos ar ki­taip pla­tin­tos, veiks­mai
ga­li bū­ti kva­li­fi­kuo­ja­mi pa­gal BK 2321 straips­nio 3 ar 4 da­lis tik nu­sta­čius, kad jie bu­vo at­lik­ti, tu­rint
tiks­lą me­džia­gas par­duo­ti ar ki­taip pla­tin­ti.
18. Tuo at­ve­ju, kai as­muo, siek­da­mas už­val­dy­ti pi­ni­gus ar ki­to­kį
tur­tą, ta­ria­mai kaip psi­chot­ro­pi­nes ar nar­ko­ti­nes me­džia­gas ar­ba
pir­mos ka­te­go­ri­jos šių me­džia­gų pirm­ta­kus (pre­kur­so­rius) par­da­vė
vi­sai ki­to­kias me­džia­gas, jo veiks­mai kva­li­fi­kuo­ja­mi kaip suk­čia­vi­mas
pa­gal BK 274 straips­nį. As­muo, ku­ris, bū­da­mas ap­gau­tas ar dėl ki­tų
prie­žas­čių, to­kias me­džia­gas įgi­jo, at­sa­ko už pa­si­kė­si­ni­mą ne­tei­sė­tai
įgy­ti psi­chot­ro­pi­nes ar nar­ko­ti­nes me­džia­gas ar­ba pir­mos ka­te­go­ri­jos
jų pirm­ta­kus (pre­kur­so­rius) pa­gal BK 16 straips­nio 2 da­lį ir 2321 ar 23210 straips­nį.
19. BK 2321 straips­nio 4 da­lis nu­ma­to
bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę už drau­džia­mų var­to­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros
tiks­lams ne­tei­sė­tą psi­chot­ro­pi­nių ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų ga­mi­ni­mą,
tu­rint tiks­lą jas par­duo­ti ar ki­taip pla­tin­ti, taip pat jų par­da­vi­mą
ar ki­to­kį pla­ti­ni­mą. Tais at­ve­jais, kai, be anks­čiau iš­var­dy­tų veiks­mų,
as­muo mi­nė­tas me­džia­gas dar ir įgy­ja, lai­ko, ga­be­na, siun­čia, tu­rė­da­mas
tiks­lą jas par­duo­ti ar ki­taip pla­tin­ti, vei­ka kva­li­fi­kuo­ja­ma pa­gal
BK 2321 straips­nio 4 da­lį. Jei
šios medžia­gos bu­vo ga­mi­na­mos ne­tu­rint tiks­lo par­duo­ti ar ki­taip pla­tin­ti
ir ne­bu­vo par­duo­da­mos ar ki­taip pla­ti­na­mos, jų ga­mi­ni­mas, taip pat
įgi­ji­mas, lai­ky­mas, ga­be­ni­mas ar­ba siun­ti­mas kva­li­fi­kuo­ja­mas pa­gal
BK 2321 straips­nio 1 da­lį.
20. Veiks­mai, nu­ro­dy­ti BK 2321 straips­nio 1, 3 ar 4 da­ly­se, lai­ko­mi pa­da­ry­tais pa­kar­to­ti­nai,
jei­gu jie pa­da­ro­mi as­mens, pir­miau pa­da­riu­sio vie­ną iš nu­si­kal­ti­mų,
nu­ma­ty­tų BK 2321 straips­ny­je, ar­ba vie­ną iš
nu­si­kal­ti­mų, nu­ma­ty­tų BK 2322, 2323, 2324, 2325, 2328 straips­niuo­se, ne­pri­klau­so­mai nuo to, ar šis as­muo nu­teis­tas ar­ba
ne­nu­teis­tas už pir­miau pa­da­ry­tą nu­si­kal­ti­mą, jei­gu teis­tu­mas už
jį ne­iš­ny­kęs ar ne­pa­nai­kin­tas, ar­ba jei­gu nė­ra su­ėjęs pa­trau­ki­mo
bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn už pir­miau pa­da­ry­tą nu­si­kal­ti­mą se­na­ties
ter­mi­nas.
21. Jei­gu as­muo BK 2321
straips­nio 1, 3 ar 4 da­ly­se nu­ro­dy­tą nu­si­kal­ti­mą pa­da­rė pa­kar­to­ti­nai,
o už pir­miau pa­da­ry­tą nu­si­kal­ti­mą ne­bu­vo nu­teis­tas, pir­ma­sis jo
nu­si­kal­ti­mas kva­li­fi­kuo­ja­mas at­ski­rai pa­gal ati­tin­ka­mą BK 2321, 2322, 2323, 2324, 2325 ar 2328 straips­nį, o pas­kes­nis – pa­gal BK 2321 straips­nio 2 ar 5 da­lį (pa­vyz­džiui, BK 2321 str. 1 ir 2 d. , BK 2321  str. 3 ar 4 d. ir 5 d. , BK 2321 str. 2 d. ir 2322 str. ir pan. ).
22. Pa­gal BK 2321 straips­nį psi­chot­ro­pi­nių
ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų ga­mi­ni­mas ar įgi­ji­mas ir to­les­nis tų pa­čių
psi­chot­ro­pi­nių ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų lai­ky­mas, ga­be­ni­mas, siun­ti­mas,
par­da­vi­mas ar ki­toks pla­ti­ni­mas ne­su­da­ro nu­si­kal­ti­mų pa­kar­to­ti­nu­mo,
ir vei­ka kva­li­fi­kuo­ja­ma kaip vie­nas nu­si­kal­ti­mas. Jei BK 2321 straips­ny­je nu­ro­dy­tų vei­kų pa­da­ry­mas su­si­jęs
su psi­chot­ro­pi­nių ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų gro­bi­mu, pa­da­ry­tos vei­kos
kva­li­fi­kuo­ja­mos kaip dvie­jų nu­si­kal­ti­mų su­tap­tis pa­gal BK 2321 ir 2322 straips­nių ati­tin­ka­mas da­lis. Kai me­džia­gos bu­vo gro­bia­mos, tu­rint
tiks­lą jas par­duo­ti ar ki­taip pla­tin­ti, vei­ka kva­li­fi­kuo­ja­ma pa­gal
BK 2322 straips­nį ir pa­pil­do­mai
kaip ren­gi­ma­sis pa­da­ry­ti nu­si­kal­ti­mą, nu­ro­dy­tą BK 2321 straips­nio ati­tin­ka­mo­je da­ly­je.
23. Nu­si­kal­ti­mas, nu­ro­dy­tas BK 2321 straips­ny­je, ver­ti­na­mas kaip vie­nas tęs­ti­nis nu­si­kal­ti­mas, jei
tam tik­ri veiks­mai – ne­tei­sė­tas ga­mi­ni­mas, par­da­vi­mas ar kt. , bu­vo
pa­da­ry­ti ne vie­ną kar­tą, bet at­lik­ti pa­gal vie­ną su­ma­ny­mą, tu­rint
kon­kre­tų tiks­lą, sie­kiant tam tik­ro api­brėž­to re­zul­ta­to, pa­vyz­džiui,
kai pa­gal su­si­ta­ri­mą su par­da­vė­ju as­muo vie­ną kar­tą nu­pirk­tas psi­chot­ro­pi­nes
ar nar­ko­ti­nes me­džia­gas iš jo at­si­i­ma da­li­mis ne vie­nu me­tu; kai as­muo,
su­ma­nęs pa­si­ga­min­ti tam tik­rą me­džia­gų kie­kį, jas ga­mi­na ke­lis kar­tus;
kai kar­tą įsi­gi­jęs me­džia­gų, tu­rė­da­mas tiks­lą par­duo­ti, jas par­da­vi­nė­ja,
ne vie­ną kar­tą par­duo­da­mas da­li­mis vie­nam ir tam pa­čiam as­me­niui ar
ke­liems as­me­nims, ir pan.
24. Jei pa­da­ro­ma išva­da, kad psi­chot­ro­pi­nės ar nar­ko­ti­nės me­džia­gos
bu­vo pa­ga­min­tos, įgy­tos, lai­ky­tos, ga­ben­tos ar siųs­tos, ne­tu­rint
tiks­lo par­duo­ti ar ki­taip pla­tin­ti, ta­čiau vė­liau kal­ti­nin­kas nu­spren­dė
vi­sas jas ar jų da­lį par­duo­ti ar ki­taip pla­tin­ti ir sa­vo su­ma­ny­mą
įvyk­dė ar pra­dė­jo vyk­dy­ti, vei­ka kva­li­fi­kuo­ja­ma pa­gal BK 2321 straips­nio 3 da­ly­je nu­ro­dy­tą kva­li­fi­kuo­jan­tį
po­žy­mį – ne­tei­sė­tas psi­chot­ro­pi­nės ar nar­ko­ti­nės me­džia­gos par­da­vi­mas
ar ki­toks pla­ti­ni­mas. BK 2321 straips­nio 1 da­ly­je nu­ma­ty­ti nu­si­kal­ti­mo su­dė­ties po­žy­miai,
pa­gal ku­riuos vei­ka ne­bu­vo kva­li­fi­kuo­ta, tu­ri bū­ti nu­ro­dy­ti nuosp­ren­džio
ap­ra­šo­mo­jo­je da­ly­je, iš­dės­tant nu­si­kals­ta­mos vei­kos, pri­pa­žin­tos
įro­dy­ta, ap­lin­ky­bes.
25. Ne­tei­sė­tas psi­chot­ro­pi­nių ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų pla­ti­ni­mas
stam­biu mas­tu yra BK 2321
straips­nio 5 da­ly­je nu­ro­dy­tas nu­si­kal­ti­mą kva­li­fi­kuo­jan­tis po­žy­mis.
Spren­džiant klau­si­mą, ar  kal­ti­nin­ko
vei­ko­je yra šis po­žy­mis, rei­kia va­do­vau­tis vi­daus rei­ka­lų ir svei­ka­tos
ap­sau­gos mi­nist­rų 2000 m. lie­pos 11 d. įsa­ky­mu Nr. 299/391 ,,Nar­ko­ti­nių
ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų, ap­tik­tų ne­le­ga­lio­je apy­var­to­je, ne­di­de­lio
kie­kio ir stam­baus mas­to nu­sta­ty­mo” len­te­lė­je nu­ro­dy­tais šių me­džia­gų
kie­kiais. Len­te­lė­je nu­ro­dy­tas me­džia­gų kie­kis, su­da­ran­tis stam­bų
mas­tą, yra re­ko­men­da­ci­nio po­bū­džio, to­dėl teis­mai, spręs­da­mi klau­si­mą,
ar yra stam­bus mas­tas, įver­ti­nę vi­sas by­los ap­lin­ky­bes, tu­ri tei­sę
per­ženg­ti šio­je len­te­lė­je nu­ro­dy­tas ri­bas. BK 2321 straips­nis ne­nu­ma­to griež­tes­nės at­sa­ko­my­bės
už stam­baus mas­to psi­chot­ro­pi­nių ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų ga­mi­ni­mą,
įgi­ji­mą, lai­ky­mą, ga­be­ni­mą, siun­ti­mą, ne­tu­rint tiks­lo par­duo­ti ar
ki­taip pla­tin­ti, taip pat tu­rint to­kį tiks­lą, jei jos dar ne­bu­vo pra­dė­tos
pla­tin­ti, to­dėl, jei as­muo ga­mi­no, įgi­jo, lai­kė, ga­be­no, siun­tė mi­nė­tas
me­džia­gas, tu­rė­da­mas tiks­lą par­duo­ti ar ki­taip pla­tin­ti, ta­čiau jų
ne­pra­dė­jo pla­tin­ti, vei­ka kva­li­fi­kuo­ja­ma pa­gal BK 16 straips­nio 1
da­lį ir 2321 straips­nio 5 da­lį kaip ren­gi­ma­sis
ne­tei­sė­tai pla­tin­ti psi­chot­ro­pi­nes ar nar­ko­ti­nes me­džia­gas stam­biu
mas­tu.
26. Sa­va­no­riš­ku psi­chot­ro­pi­nių ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų ati­da­vi­mu,
nu­ro­dy­tu BK 2321 straips­nio 6 da­ly­je, pri­pa­žįs­ta­mas
šių me­džia­gų per­da­vi­mas po­li­ci­jai ar ki­toms tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­joms,
jei as­muo tai pa­da­ro sa­vo va­lia, ne­pri­klau­so­mai nuo mo­ty­vų, tu­rė­da­mas
re­a­lią ga­li­my­bę ir to­liau jo­mis dis­po­nuo­ti. Psi­chot­ro­pi­nių ar nar­ko­ti­nių
me­džia­gų ati­da­vi­mas taip pat lai­ko­mas sa­va­no­riš­ku, ne­pri­klau­so­mai
nuo to, ar šioms ins­ti­tu­ci­joms bu­vo ži­no­ma apie šio as­mens psi­chot­ro­pi­nių
ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų lai­ky­mą, jei as­muo ne­su­vo­kė to fak­to.
Ati­da­vi­mas nė­ra sa­va­no­riš­kas,
kai as­muo me­džia­gas ati­da­vė tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­joms po bau­džia­mo­sios
by­los iš­kė­li­mo ar­ba nors ir iki jos iš­kė­li­mo, ta­čiau su­vok­da­mas sa­vo
at­sa­ko­my­bės ne­iš­ven­gia­mu­mą, ar­ba ati­da­vė da­rant kra­tą ir pan.
Psi­chot­ro­pi­nės ar
nar­ko­ti­nės me­džia­gos sa­va­no­riš­kai ga­li bū­ti ati­duo­tos, nu­ga­be­nant
ar pa­siun­čiant jas paš­tu į po­li­ci­ją ar ki­tas tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas,
pra­ne­šant joms apie me­džia­gų lai­ky­mo vie­tą ir pan.
27. Sa­va­no­riš­ku krei­pi­mu­si į me­di­ci­nos įstai­gą dėl me­di­ci­nos pa­gal­bos
su­tei­ki­mo ry­šium su psi­chot­ro­pi­nių ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų var­to­ji­mu
ne me­di­ci­nos tiks­lais lai­ko­mas krei­pi­ma­sis, pa­da­ry­tas sa­vo no­ru
as­mens, kol nė­ra iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la pa­gal BK 2321 straips­nį ar prieš by­los iš­kė­li­mą nė­ra at­lie­ka­mi
BPK 128 straips­nio 2 da­ly­je nu­ma­ty­ti tar­dy­mo veiks­mai – po­ėmis, as­mens
kra­ta, aki­sta­ta ir kt.
28. As­muo, sa­va­no­riš­kai ati­da­vęs psi­chot­ro­pi­nes ar nar­ko­ti­nes me­džia­gas,
nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės pa­gal BK 2321 straips­nio 6 da­lį at­lei­džia­mas tik už ati­duo­tų, o as­muo, sa­va­no­riš­kai
krei­pę­sis į me­di­ci­nos įstai­gą dėl me­di­ci­nos pa­gal­bos su­tei­ki­mo ry­šium
su psi­chot­ro­pi­nių ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų var­to­ji­mu ne me­di­ci­nos
tiks­lais, nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės pa­gal BK 2321 straips­nio 7 da­lį at­lei­džia­mas tik už jo pa­ties
su­var­to­tų psi­chot­ro­pi­nių ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų ne­tei­sė­tą įgi­ji­mą,
lai­ky­mą, ga­be­ni­mą ar­ba siun­ti­mą. Jie nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės
at­lei­džia­mi ne­pri­klau­so­mai  nei
nuo tiks­lo me­džia­gas par­duo­ti ar ki­taip pla­tin­ti, nei nuo ati­duo­tų ar
su­var­to­tų šių me­džia­gų kie­kio, bet nė­ra at­lei­džia­mi nuo at­sa­ko­my­bės
už mi­nė­tų me­džia­gų ga­mi­ni­mą. As­muo taip pat ne­at­lei­džia­mas nuo at­sa­ko­my­bės
už par­duo­tas ar ki­taip pla­tin­tas me­džia­gas.
29. As­muo, sa­va­no­riš­kai krei­pę­sis į me­di­ci­nos įstai­gą dėl me­di­ci­nos
pa­gal­bos su­tei­ki­mo ry­šium su psi­chot­ro­pi­nių ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų
var­to­ji­mu ne me­di­ci­nos tiks­lais, už ne­su­var­to­tų me­džia­gų įgi­ji­mą,
lai­ky­mą, ga­be­ni­mą ar­ba siun­ti­mą nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės
yra at­lei­džia­mas tik tuo at­ve­ju, jei­gu jis tas me­džia­gas sa­va­no­riš­kai
yra ati­da­vęs (BK 2321 str. 6
d. ).
30. Esant BK 2321 straips­nio 6 ar 7 da­ly­je nu­ro­dy­toms
są­ly­goms, at­si­sa­ko­ma iš­kel­ti bau­džia­mą­ją by­lą dėl ati­duo­tų ar­ba
var­to­tų psi­chot­ro­pi­nių ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų įgi­ji­mo, lai­ky­mo,
ga­be­ni­mo, siun­ti­mo, o jei­gu by­la bu­vo iš­kel­ta, – pri­ima­mas nu­ta­ri­mas
ją nu­trauk­ti, re­mian­tis BK 2321 straips­nio 6 ar 7 da­li­mi, taip pat BPK 131 ar 233 straips­niu.
Mi­nė­tus at­lei­di­mo
nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės pa­grin­dus nu­sta­tęs spręs­da­mas kal­ti­na­mo­jo
ati­da­vi­mo teis­mui klau­si­mą, teis­mas tvar­ko­ma­ja­me po­sė­dy­je pri­ima
nu­tar­tį nu­trauk­ti by­lą, rem­da­ma­sis BK 2321 straips­nio 6 ar 7 da­li­mi ir BPK 252 straips­nio 1 da­lies 2 punk­tu bei
254 straips­niu.
As­mens at­lei­di­mą nuo
bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės BK 2321 straips­nio 6 ir 7 da­ly­se nu­ma­ty­tais at­ve­jais tei­sia­ma­ja­me po­sė­dy­je
teis­mas iš­spren­džia BPK 276 straips­ny­je nu­sta­ty­ta tvar­ka pri­ima­ma mo­ty­vuo­ta
nu­tar­ti­mi, ku­rio­je, be to, re­mia­si BK 2321 straips­nio 6 ar 7 da­li­mi.
31. Psi­chot­ro­pi­nių ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų gro­bi­mas pa­gal BK 2322 straips­nio 1 da­lį kva­li­fi­kuo­ja­mas, kai
šios me­džia­gos už­val­do­mos va­gys­tės ar suk­čia­vi­mo bū­du, ne­sant kva­li­fi­kuo­ja­mų­jų
šių vei­kų po­žy­mių, ar­ba už­val­do­mos gra­si­nant pa­var­to­ti smur­tą, ne­pa­vo­jin­gą
gy­vy­bei ir svei­ka­tai.
Va­do­vau­jan­tis nor­mų
kon­ku­ren­ci­jos tai­syk­lė­mis, psi­chot­ro­pi­nių ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų
prie­var­ta­vi­mas, gra­si­nant pa­var­to­ti smur­tą, kva­li­fi­kuo­ti­nas pa­gal
BK 273 straips­nio 1 da­lį.
BK 2322 straips­nio 2 da­ly­je nu­ro­dy­tas psi­chot­ro­pi­nių
ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų gro­bi­mas, pa­da­ry­tas as­mens, ku­riam šios me­džia­gos
bu­vo pa­ti­kė­tos dėl jo tar­ny­bi­nės pa­dė­ties, ar­ba pa­ti­kė­tos sau­go­ti,
įvyk­do­mas bū­dais, iš es­mės su­tam­pan­čiais su sve­ti­mo tur­to už­val­dy­mo
bū­dais, nu­ro­dy­tais BK 275 straips­ny­je.
Psi­chot­ro­pi­nių ar
nar­ko­ti­nių me­džia­gų gro­bi­mas, pa­da­ry­tas už­puo­lant plė­ši­mo tiks­lu,
pa­gal BK 2322 straips­nio 3 da­lį kva­li­fi­kuo­ja­mas,
kai me­džia­gos už­val­do­mos bet ku­riuo plė­ši­mo bū­du, iš­sky­rus jų už­val­dy­mą
pa­var­to­jant smur­tą, ne­pa­vo­jin­gą gy­vy­bei ir svei­ka­tai, ar­ba gra­si­nant
to­kį smur­tą pa­var­to­ti.
Pir­mos ka­te­go­ri­jos
nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų pirm­ta­kų (pre­kur­so­rių) gro­bi­mas
kva­li­fi­kuo­ja­mas pa­gal BK 23210 straips­nį ir ati­tin­ka­mą ki­tą BK straips­nį, nu­ma­tan­tį at­sa­ko­my­bę
už nu­si­kal­ti­mą nuo­sa­vy­bei.
32. Len­ki­mas var­to­ti psi­chot­ro­pi­nes ar nar­ko­ti­nes me­džia­gas – tai
ty­či­niai veiks­mai, ku­riais sie­kia­ma su­kel­ti ki­tų as­me­nų no­rą jas
var­to­ti. Len­ki­mas ga­li reikš­tis įkal­bi­nė­ji­mu, pa­ta­ri­mu, pa­siū­ly­mu
var­to­ti, ap­gau­le, gra­si­ni­mais, prie­var­ta ir kt. Jei pa­var­to­jant
prie­var­tą pa­da­ro­mas sun­kus kū­no su­ža­lo­ji­mas, veiks­mai kva­li­fi­kuo­ti­ni
pa­gal BK 111 ir 2325
straips­niuo­se nu­ma­ty­tų nu­si­kal­ti­mų su­tap­tį.
Pa­gal nu­si­kal­ti­mų,
nu­ro­dy­tų BK 2321 ir 2325 straips­niuo­se, su­tap­tį veiks­mai kva­li­fi­kuo­ti­ni,
kai as­muo, len­ki­ąs ki­tą as­me­nį var­to­ti me­džia­gas, kar­tu jam jų par­duo­da
ar­ba ki­taip per­duo­da.
Len­ki­mas yra baig­tas
nu­si­kal­ti­mas nuo to mo­men­to, kai bu­vo at­lik­tas bet ku­ris veiks­mas,
ku­riuo sie­kia­ma su­kel­ti ki­to as­mens no­rą var­to­ti psi­chot­ro­pi­nes
ar nar­ko­ti­nes medžia­gas.
33. Pa­gal BK 23210 straips­nį vei­kos kva­li­fi­kuo­ja­mos,
kai pir­mos ka­te­go­ri­jos nar­ko­ti­nių ar psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų pirm­ta­kai
(pre­kur­so­riai) ga­mi­na­mi, įgy­ja­mi, lai­ko­mi, ga­be­na­mi ar­ba par­duo­da­mi
ar ki­taip re­a­li­zuo­ja­mi, ne­tu­rint li­cen­ci­jos. Jei­gu as­muo, tu­rė­da­mas
šios veik­los li­cen­ci­ją, pa­žei­dė ki­tus Lie­tu­vos Res­pub­li­kos nar­ko­ti­nių
ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų pirm­ta­kų (pre­kur­so­rių) kon­tro­lės įsta­ty­mo
rei­ka­la­vi­mus, pa­vyz­džiui, pirm­ta­kus (pre­kur­so­rius) ga­mi­no, per­dir­bo,
san­dė­lia­vo, jais pre­kia­vo ne li­cen­ci­jo­je nu­ro­dy­tuo­se ob­jek­tuo­se
bei pa­tal­po­se, už­si­ė­mė jų, iš­sky­rus vais­tus, maž­me­ni­ne pre­ky­ba,
juos par­da­vė ar­ba ki­taip per­da­vė sub­jek­tams, ne­tu­rin­tiems li­cen­ci­jos
vers­tis su pir­mos ka­te­go­ri­jos pirm­ta­kais (pre­kur­so­riais) su­si­ju­sia
veik­la, jis at­sa­ko pa­gal ATPK 442 straips­nį.
34. Nu­si­kal­ti­mai, su­si­ję su psi­chot­ro­pi­nė­mis ar nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis
bei pir­mos ka­te­go­ri­jos šių me­džia­gų pirm­ta­kais (pre­kur­so­riais), ke­lia
di­de­lį pa­vo­jų žmo­nių svei­ka­tai bei gy­vy­bei, pa­de­da plis­ti nar­ko­ma­ni­jai
ne tik tarp su­au­gu­sių­jų, bet ir ne­pil­na­me­čių, daž­nai pa­da­ro­mi sa­va­nau­diš­kais
tiks­lais ar kar­tu su ki­tais nu­si­kal­ti­mais. To­dėl ski­riant baus­mes
šiuos nu­si­kal­ti­mus pa­da­riu­siems as­me­nims, bū­ti­na tiks­liai lai­ky­tis
bau­džia­mo­jo įsta­ty­mo (BK 39–41, 43, 45, 471 ir ki­tų straips­nių) nuo­sta­tų, 
at­si­žvelg­ti į mi­nė­tas ap­lin­ky­bes, taip pat į pa­da­ry­tų nu­si­kal­ti­mų
po­bū­dį bei skai­čių, me­džia­gų kie­kį, jų po­vei­kio žmo­gui ypa­ty­bes, kal­ti­nin­ko
as­me­ny­bę, jo vaid­me­nį da­rant nu­si­kal­ti­mus ir kt.

II. Pa­tvir­tin­ti teis­mų prak­ti­kos nag­ri­nė­jant psi­chot­ro­pi­nių ar
nar­ko­ti­nių me­džia­gų gro­bi­mo, ne­tei­sė­to šių me­džia­gų ir jų pir­mos
ka­te­go­ri­jos pirm­ta­kų (pre­kur­so­rių) ga­mi­ni­mo, įgi­ji­mo, lai­ky­mo,
ga­be­ni­mo, siun­ti­mo, par­da­vi­mo ar ki­to­kio pla­ti­ni­mo bau­džia­mą­sias
by­las (BK 2321, 2322, 2325, 23210 str. ) api­ben­dri­ni­mo ap­žval­gą ir ją pa­skelb­ti Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo biu­le­te­ny­je.

LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO
TEISMO
SENATO PIRMININKAS                                                             V.
GREIČIUS

LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO
TEISMO
SENATO SEKRETORĖ                                                                 L.
ŽILIENĖ

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.68826 sekundės -