Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrAPŽVALGA PATVIRTINTA                                                          TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5292: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
APŽVALGA


PATVIRTINTA
                                                          Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo se­na­to
                                                          2002 m. birželio 21 d. nu­ta­ri­mu Nr. 37

Teis­mų prak­ti­kos, nag­ri­nė­jant psi­chot­ro­pi­nių ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų
gro­bi­mo, ne­tei­sė­to šių me­džia­gų ir jų pir­mos ka­te­go­ri­jos pirm­ta­kų
(pre­kur­so­rių) ga­mi­ni­mo, įgi­ji­mo, lai­ky­mo, ga­be­ni­mo, siun­ti­mo,
par­da­vi­mo ar ki­to­kio pla­ti­ni­mo bau­džia­mą­sias by­las
(BK 2321, 2322, 2325,
23210 str. ), apžval­ga

Per ke­le­tą pas­ku­ti­nių­jų me­tų ša­ly­je ge­ro­kai iš­si­plė­tė ne­tei­sė­ta
veik­la, su­si­ju­si su nar­ko­ti­nė­mis ir psi­chot­ro­pi­nė­mis me­džia­go­mis
ir tų me­džia­gų pir­mos ka­te­go­ri­jos pirm­ta­kais (pre­kur­so­riais), bei
pa­di­dė­jo ta veik­la už­si­i­man­čių žmo­nių skai­čius.
Ne­tei­sė­tas nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų bei jų pre­kur­so­rių
ga­mi­ni­mas, įgi­ji­mas, lai­ky­mas, ga­be­ni­mas, siun­ti­mas, par­da­vi­mas
ar ki­toks pla­ti­ni­mas daž­nai yra pa­si­pel­ny­mo bū­das ir pir­miau­sia nu­kreip­tas
į šių me­džia­gų var­to­ji­mą, į ku­rį įtrau­kia­mi ne tik su­au­gu­sie­ji, bet
ir ne­pil­na­me­čiai. Me­džia­gų var­to­ji­mas su­ke­lia nar­ko­ma­ni­jos at­si­ra­di­mą
ir ska­ti­na jos pli­ti­mą. Pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos 1997 m. ko­vo 25
d. nar­ko­lo­gi­nės prie­žiū­ros įsta­ty­mo 2 str. nar­ko­ma­ni­ja yra psi­chi­kos
li­ga, ku­ria su­ser­ga as­me­nys dėl pik­tnau­džia­vi­mo nar­ko­ti­nė­mis, psi­chot­ro­pi­nė­mis,
ki­to­mis psi­chi­ką vei­kian­čio­mis me­džia­go­mis, pa­si­reiš­kian­ti as­mens
psi­chi­nės ir fi­zi­nės pri­klau­so­my­bės nuo nar­ko­ti­nių, psi­hot­ro­pi­nių,
ki­tų psi­chi­ką vei­kian­čių me­džia­gų sin­dro­mu bei ki­to­mis nei­gia­mo­mis
me­di­ci­ni­nė­mis ir so­cia­li­nė­mis pa­sek­mė­mis.
Tai­gi ne­tei­sė­ta veik­la, su­si­ju­si su nar­ko­ti­nė­mis ir psi­chot­ro­pi­nė­mis
me­džia­go­mis, su­ke­lia la­bai ža­lin­gus pa­da­ri­nius – žmo­nių svei­ka­tos
ža­lo­ji­mą, daž­nai ir jų mir­tį. Kar­tu at­si­ran­da ir ki­tų nei­gia­mų pa­sek­mių
– pa­da­ro­ma ža­la įvai­riems vi­suo­me­ni­niams san­ty­kiams, eko­no­mi­nėms,
do­ro­vi­nėms ir ki­toms so­cia­li­nėms ver­ty­bėms. Ši veik­la taip pat pa­žei­džia
vals­ty­bės nu­sta­ty­tą val­dy­mo bei ūki­nin­ka­vi­mo tvar­ką. Ne­tei­sė­ta
nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų ir jų pre­kur­so­rių ga­my­ba
bei pla­ti­ni­mas daž­nai yra su­si­ję su ki­tų, ne­re­tai ir sun­kių, nu­si­kal­ti­mų
pa­da­ry­mu.
Tu­rint tai gal­vo­je, ypač svar­bu im­tis vi­sų prie­mo­nių, kad ne­tei­sė­tam
nar­ko­ti­nių psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų bei jų pre­kur­so­rių ga­mi­ni­mui,
įgi­ji­mui, pla­ti­ni­mui ir ki­to­kiam dis­po­na­vi­mui bū­tų už­kirs­tas ke­lias.
Tarp vi­sų prie­mo­nių di­de­lę reikš­mę tu­ri tei­si­nės prie­mo­nės,
įtvir­tin­tos tarp­tau­ti­niuo­se su­si­ta­ri­muo­se ir ša­lies įsta­ty­muo­se
ir ki­tuo­se tei­sės ak­tuo­se. S-­biau­si iš šių su­si­ta­ri­mų ir įsta­ty­mų
bei ki­tų ak­tų yra JTO 1961 m. Vie­nin­go­ji kon­ven­ci­ja ,,Dėl nar­ko­ti­nių
me­džia­gų kon­tro­lės”, 1972 m. Pro­to­ko­las dėl šios kon­ven­ci­jos pa­kei­ti­mų,
1971 m. JTO kon­ven­ci­ja ,,Dėl psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų kon­tro­lės”,
prie ku­rios Lie­tu­va pri­si­jun­gė 1994 m. ; 1998 m. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
Sei­mo ra­ti­fi­kuo­ta JTO 1988 m. kon­ven­ci­ja ,,Dėl ko­vos su ne­tei­sė­ta
nar­ko­ti­nių prie­mo­nių apy­var­ta”, 1998 m. sau­sio 8 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­po­nių me­džia­gų kon­tro­lės įsta­ty­mas, 1999 m.
bir­že­lio 1 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių
me­džia­gų pirm­ta­kų (pre­kur­so­rių) kon­tro­lės įsta­ty­mas, 1998 m. spa­lio
12 d. svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mu Nr. 577 pa­tvir­tin­tas nar­ko­ti­nių
ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų  pirm­ta­kų
(pre­kur­so­rių) są­ra­šas, 2000 m. sau­sio 6 d. svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro
įsa­ky­mu Nr. 5 pa­tvir­tin­ti nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų
są­ra­šai ir kt.
Šie įsta­ty­mai, nu­ta­ri­mai ir ki­ti tei­sės ak­tai nu­sta­to veik­los,
su­si­ju­sios su nar­ko­ti­nė­mis ir psi­chot­ro­pi­nė­mis me­džia­go­mis bei
jų pre­kur­so­riais, tvar­ką ir kon­tro­lę. Veik­la, ne­ati­tin­kan­ti šių tei­sės
ak­tų rei­ka­la­vi­mų, yra ne­tei­sė­ta ir bau­džia­ma. At­sa­ko­my­bė už nar­ko­ti­nių
ar psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų bei jų pir­mos ka­te­go­ri­jos pirm­ta­kų (pre­kur­so­rių)
ga­mi­ni­mą, įgi­ji­mą, lai­ky­mą, ga­be­ni­mą, siun­ti­mą, par­da­vi­mą ar ki­to­kį
pla­ti­ni­mą, ne­tu­rint rei­kia­mo lei­di­mo, nu­sta­ty­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
ATPK 44 str. bei BK 2321 ir 23210 str.
At­si­žvel­giant į nar­ko­ma­ni­jos pli­ti­mą, bau­džia­mų­jų by­lų dėl nu­si­kal­ti­mų,
nu­ro­dy­tų BK 2321 ir 23210 str. , skai­čiaus pa­di­dė­ji­mą, į teis­mų prak­ti­ko­je
ky­lan­čius įsta­ty­mo tai­ky­mo ne­aiš­ku­mus bei pri­ima­mų spren­di­mų skir­tin­gu­mus,
pa­da­ry­tas šių bau­džia­mų­jų by­lų nag­ri­nė­ji­mo teis­mų prak­ti­kos api­ben­dri­ni­mas.
Api­ben­dri­ni­mo tiks­las.
Pa­grin­di­nis api­ben­dri­ni­mo tiks­las – iš­si­aiš­kin­ti, ar teis­mai tin­ka­mai
kva­li­fi­kuo­ja tei­sia­mų­jų veiks­mus, ko­kius da­ro pa­žei­di­mus bei klai­das,
ir duo­ti re­ko­men­da­ci­jas dėl BK 2321,
2322, 2325, 23210 str. aiški­ni­mo ir tai­ky­mo. Be to, sie­kia­ma nu­sta­ty­ti,
kaip teis­mai tai­ko ki­tas bau­džia­mo­jo įsta­ty­mo nor­mas, ski­ria baus­mes
ir lai­ko­si bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų.
Api­ben­dri­ni­mo medžia­ga.
Teis­mai bu­vo pra­šy­ti at­siųs­ti 2000 m. lie­pos–­gruo­džio mėn. ir 2001 m.
sau­sio–­ko­vo mėn. iš­nag­ri­nė­tas bau­džia­mą­sias by­las dėl nu­si­kal­ti­mų,
nu­ro­dy­tų BK 2321–23210 str. , bei pra­neš­ti, ko­kių nu­si­kals­ta­mų veiks­mų
kva­li­fi­ka­vi­mo ir ki­tų klau­si­mų spren­di­mo sun­ku­mų ky­la nag­ri­nė­jant
šias by­las.
Iš vi­so bu­vo gau­ta 341 by­la, iš ku­rių 22 by­lo­se nu­si­kal­ti­mus yra
pa­da­riu­si gru­pė as­me­nų. Iš teis­mų bu­vo gau­ti pra­ne­ši­mai apie mi­nė­tų
klau­si­mų spren­di­mų sun­ku­mus. Be to, bu­vo su­si­pa­žin­ta su Lie­tu­vos
Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­rius tei­sė­jų ko­le­gi­jų
2000 m. rug­sė­jo–2001 m. rug­sė­jo mėn. nu­tar­ti­mis, pri­im­to­mis iš­nag­ri­nė­jus
by­las dėl nu­si­kal­ti­mų, nu­ma­ty­tų BK 2321,
2322, 2325, 23210 str.
Ben­drie­ji api­ben­dri­ni­mo duo­me­nys. Teis­mų at­siųs­to­se by­lo­se pa­reng­ti­nis ty­ri­mas
bu­vo baig­tas kal­ti­na­mo­sios iš­va­dos ar­ba nu­ta­ri­mo per­duo­ti by­lą į
teis­mą pri­ver­čia­mų­jų me­di­ci­ni­nio po­bū­džio prie­mo­nių sky­ri­mo klau­si­mui
iš­nag­ri­nė­ti su­ra­šy­mu iš vi­so 377 as­me­nims. Iš jų 357 as­me­nys bu­vo
nu­teis­ti, 11 – iš­tei­sin­ta, 2 – at­leis­ti nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės,
re­mian­tis BK 2321 str. 7 d. , 5 – at­leis­ti nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės
ir ati­duo­ti į psi­chiat­ri­nes li­go­ni­nes, 2 as­me­nims mi­rus, baudžia­mo­sios
by­los nu­trauk­tos.
Tarp 357 nu­teis­tų­jų 72 mo­te­rys, 20 ne­pil­na­me­čių, 39 anks­čiau teis­ti
už tos pa­čios rū­šies nu­si­kal­ti­mus as­me­nys.
Dau­giau­sia – 212 as­me­nų nu­teis­ta pa­gal BK 2321
str. 1 d. (iš jų 190 nu­teis­ti vien tik pa­gal BK 2321
str. 1 d. , 1 – pa­gal BK 2311 str. 1 d. ir 2322
str. 1 d. , 21 – pa­gal BK 2321 str. 1 d. ir ki­tus straips­nius). Pa­gal BK 2321
str. 2 d. nu­teis­ti 53 as­me­nys (iš jų 36 – vien tik pa­gal 2321
str. 2 d. , 10 – pa­gal BK 2321 str. 1 ir 2 d. , 7 – pa­gal BK 2321
str. 2 d. ir ki­tus BK straips­nius). Pa­gal BK 2321
str. 3 d. nu­teis­ti 38 as­me­nys (iš jų 28 – tik pa­gal BK 2321
str. 3 d. , 2 – pa­gal BK 2321 str. 1 ir 3 d. , 1 – pa­gal 2321
str. 3 d. ir 23210 str. , 2 – pa­gal 2311
str. 2 ir 3 d. , 1 – pa­gal BK 2321 str. 3 d. ir 2325
str. 3 d. , 4– pa­gal BK 2321 str. 3 d. ir ki­tus BK straips­nius). Pa­gal BK 2321
str. 5 d. nu­teis­ti 32 as­me­nys (iš jų 11 – tik pa­gal BK 2321
str. 5 d. , 19 – pa­gal BK 2321 str. 3 ir 5 d. , 1 – pa­gal BK 2321  str. 2 ir 5 d. , 1 – pa­gal BK 2321
str. 5 d. ir ki­tus BK straips­nius).
Pa­gal BK 23210 str. nu­teis­ti 22 as­me­nys (iš jų 5 – vien tik pa­gal
BK 23210 str. , 10 – pa­gal 23210
str. ir 2321 str. 1 d. , 6 – pa­gal BK 23210
str. ir 2321 str. 2 d. , 1 – pa­gal BK 23210 str.
ir ki­tus BK straips­nius).
Tai­gi pa­gal BK 2321 str. nu­teis­ta dau­giau­sia as­me­nų – 351. Pa­gal BK
2322 str. nu­teis­tas 1, pa­gal BK 2325
str. – taip pat 1 as­muo. Pa­gal BK 2321
str. 4 d. , 2323, 2324, 2326, 2328 ir 2329 str. kal­ti­na­mų bei nu­teis­tų as­me­nų ne­bu­vo.
Lais­vės at­ėmi­mo baus­me nu­teis­ti 209 as­me­nys (iš jų 13 – tai­kant BK
45 str. ), t. y. 58,5 proc. vi­sų nu­teis­tų­jų. Be­veik pu­sė šių nu­teis­tų­jų
– 103 as­me­nys, nu­teis­ti lais­vės at­ėmi­mu iki 1 me­tų, 64 – iki 3 me­tų,
20 – iki 5 me­tų, 20 – iki 10 me­tų (daž­niau­siai 8 me­tams), 2 – dau­giau
kaip 10 me­tų.
Pri­tai­kius BK 471 str. nu­teis­ti 132, pa­tai­sos dar­bais – 11, bau­do­mis
– 5 as­me­nys. Tai­gi šio­mis baus­mė­mis nu­teis­ti 148 as­me­nys, t. y. 41,5
proc. vi­sų nu­teis­tų­jų. Nu­teis­tie­siems pa­gal BK 2321
str. 3 ir 5 d. pa­pras­tai bu­vo ski­ria­ma pa­pil­do­ma baus­mė – tur­to kon­fis­ka­vi­mas.
Ape­lia­ci­ne tvar­ka bu­vo iš­nag­ri­nė­tos 47 by­los dėl 54 as­me­nų. J-
iš­nag­ri­nė­jus, 42 as­me­nų skun­dai at­mes­ti, o 12 as­me­nų teis­mų nuosp­ren­džiai
bu­vo pa­keis­ti.
Ka­sa­ci­ne tvar­ka iš­nag­ri­nė­ta 11 by­lų dėl 15 as­me­nų. At­mes­ti 10
as­me­nų skun­dai, pa­keis­ti teis­mų spren­di­mai 5 as­me­nims.
Tai­gi ape­lia­ci­ne ir ka­sa­ci­ne tvar­ka iš­nag­ri­nė­tų by­lų skai­čius
pa­ly­gin­ti ne­di­de­lis. Tai įvy­ko, ma­tyt, dėl to, kad daug as­me­nų bu­vo
nu­teis­ta baus­mė­mis, ne­su­si­ju­sio­mis su lais­vės at­ėmi­mu, ar­ba trum­pa­lai­kė­mis
lais­vės at­ėmi­mo baus­mė­mis. Be to, ne­ma­žai nu­teis­tų­jų nuo baus­mės at­li­ki­mo
bu­vo at­leis­ti, pri­tai­kius 2000 m. ba­lan­džio 11 d. įsta­ty­mą ,,Dėl am­nes­ti­jos
ak­to”.
Pa­reng­ti­nis by­lų ty­ri­mas 145 by­lo­se bu­vo at­lie­ka­mas il­giau
kaip 2 mė­ne­sius (iš jų 13 by­lų – iki 6 mė­ne­sių, 7 – nuo 6 mė­ne­sių iki 1
me­tų, 6 – il­giau kaip 1 me­tai).
Teis­mai ne vi­sa­da lai­kė­si BPK 262 str. nu­sta­ty­tų by­los nag­ri­nė­ji­mo
ter­mi­nų. An­tai ati­da­vi­mo teis­mui klau­si­mą jie iš­spren­dė pa­vė­luo­tai
35 by­lo­se, o 150 by­lų tei­sia­ma­ja­me po­sė­dy­je sky­rė nag­ri­nė­ti ne
įsta­ty­mo nu­sta­ty­tu lai­ku. La­bai re­tai šie ter­mi­nai bū­da­vo pra­tę­sia­mi.
Be to, 66 by­los il­gai ne­skir­tos nag­ri­nė­ti, ati­dė­jus jų nag­ri­nė­ji­mą.
Daž­niau­siai by­lų nag­ri­nė­ji­mo ter­mi­nus pa­žei­dė ša­lies di­džių­jų
mies­tų apy­lin­kės teis­mai.
Nu­si­kal­ti­mų kva­li­fi­ka­vi­mo klau­si­mai. Nu­si­kal­ti­mų kva­li­fi­ka­vi­mas yra svar­biau­sias,
cen­tri­nis klau­si­mas. Dėl šių klau­si­mų spren­di­mo teis­mams daž­nai ky­la
ne­aiš­ku­mų. Ne­re­tai veiks­mų kva­li­fi­ka­vi­mo klau­si­mai spren­džia­mi
skir­tin­gai. Dėl to teis­mų prak­ti­ka nė­ra vie­no­da.
Nu­si­kal­ti­mų kva­li­fi­ka­vi­mo ko­ky­bę le­mia įsta­ty­mų, tarp jų BK
2321, 2322, 2325, 23210 str. , tin­ka­mas iš­ma­ny­mas ir iš­sa­mus by­los ap­lin­ky­bių
iš­aiš­ki­ni­mas. Ne­pa­kan­ka­mai iš­ma­nant ir ne­tiks­liai aiš­ki­nant įsta­ty­mus,
lie­ka ne­iš­aiš­kin­tos svar­bios by­los ap­lin­ky­bės, o šių ap­lin­ky­bių ne­iš­sa­mus
iš­aiš­ki­ni­mas yra ne­tin­ka­mo nu­si­kal­ti­mų kva­li­fi­ka­vi­mo prie­žas­tis.
Kiek­vie­no­je by­lo­je tu­ri bū­ti kruopš­čiai ir iš­sa­miai iš­aiš­kin­tas
nu­si­kal­ti­mo įvy­kis ir jo kon­kre­čios ap­lin­ky­bės, as­mens kal­tu­mas,
ap­lin­ky­bės, tu­rin­čios įta­kos at­sa­ko­my­bės laips­niui ir po­bū­džiui ir
kt. Bū­ti­na iš­aiš­kin­ti ne tik tai, ko­kia vei­ka (nar­ko­ti­nių ar psi­chot­ro­pi­nių
me­džia­gų ga­mi­ni­mas, įgi­ji­mas, par­da­vi­mas ir kt. ) bu­vo pa­da­ry­ta,
bet ir tų vei­kų kon­kre­čios ap­lin­ky­bės.
Rei­kia nu­sta­ty­ti, ko­kio­mis me­džia­go­mis bu­vo ne­tei­sė­tai dis­po­nuo­ja­ma,
ko­kia tų me­džia­gų rū­šis ir kie­kis, ko­kios kon­kre­čios tų me­džia­gų ga­my­bos,
įgi­ji­mo, par­da­vi­mo są­ly­gos ir bū­das, tiks­las, įgi­ji­mo šal­ti­nis, ko­kie
as­me­nys da­ly­va­vo da­rant nu­si­kal­ti­mą, ko­kia bu­vo jų ben­dri­nin­ka­vi­mo
for­ma ir kt.
Vi­soms BK 2321–23210 str. nu­ma­ty­toms nu­si­kal­ti­mų su­dė­tims iš es­mės
yra tas pats nu­si­kal­ti­mo da­ly­kas – nar­ko­ti­nės ar psi­chot­ro­pi­nės me­džia­gos
(BK 23210 str. tų me­džia­gų pir­mos ka­te­go­ri­jos pre­kur­so­riai).
Nu­si­kal­ti­mo da­ly­kas – nar­ko­ti­nės ir psi­chot­ro­pi­nės me­džia­gos,
jų pir­mos ka­te­go­ri­jos pre­kur­so­riai. BK 2321 str. 8 d. nu­ro­dy­ta, kad nar­ko­ti­nės ir psi­chot­ro­pi­nės
me­džia­gos – tai au­ga­lai, pre­pa­ra­tai, prie­mo­nės ar­ba me­džia­gos, ku­rios
pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų
kon­tro­lės įsta­ty­mą įra­šy­tos į Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos
tvir­ti­na­mus nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų są­ra­šus. Šių me­džia­gų
api­brė­ži­mas taip pat duo­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių
me­džia­gų įsta­ty­mo 2 str. 1 d. bei Lie­tu­vos Res­pub­li­kos nar­ko­ti­nių
ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų pirm­ta­kų (pre­kur­so­rių) kon­tro­lės įsta­ty­mo
2 str. 2 d. Tai – į Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­tus kon­tro­liuo­ja­mų
me­džia­gų są­ra­šus įra­šy­tos gam­ti­nės ir sin­te­ti­nės me­džia­gos, ku­rios
dėl kenks­min­go po­vei­kio ar pik­tnau­džia­vi­mo jo­mis su­ke­lia sun­kų žmo­gaus
svei­ka­tos su­tri­ki­mą, pa­si­reiš­kian­tį as­mens psi­chi­ne ir fi­zi­ne pri­klau­so­my­be
nuo jų, ar pa­vo­jų žmo­gaus svei­ka­tai.
Pa­gal įsta­ty­mą nar­ko­ti­nių me­džia­gų pirm­ta­kai (pre­kur­so­riai) –
che­mi­nės me­džia­gos, šių me­džia­gų drus­kos ar jų mi­ši­niai, daž­nai nau­do­ja­mi
ne­tei­sė­tai nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų ga­my­bai ir dėl
to kon­tro­liuo­ja­mi pa­gal Jung­ti­nių Tau­tų 1988 me­tų kon­ven­ci­ją ,,Dėl
ko­vos su ne­tei­sė­ta nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų apy­var­ta”
ir įra­šy­ti į Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­tą pirm­ta­kų
(pre­kur­so­rių) są­ra­šą. Nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų kon­tro­lės
įsta­ty­me iš­aiš­kin­ta, kas yra pre­pa­ra­tas, ir nu­ro­dy­tas pre­pa­ra­tų
kla­si­fi­ka­vi­mas. Pa­gal jį pre­pa­ra­tas – bet ko­kios fi­zi­nės būk­lės
vais­ti­nė prie­mo­nė, ku­riai su­teik­ta tam tik­ra vais­tų for­ma ir ku­rios
su­dė­ty­je te­ra­pi­nė­mis do­zė­mis yra vie­na ar ke­lios nar­ko­ti­nės ar­ba
psi­chot­ro­pi­nės vais­ti­nės me­džia­gos. Pre­pa­ra­tai kla­si­fi­kuo­ja­mi
pa­gal jų su­dė­ty­je esan­čias nar­ko­ti­nes ir psi­chot­ro­pi­nes me­džia­gas.
Jiems tai­ko­mas jų su­dė­ty­je esan­čių me­džia­gų kon­tro­lės re­ži­mas. Jei
pre­pa­ra­to su­dė­ty­je esan­čioms me­džia­goms tai­ko­mi skir­tin­gi kon­tro­lės
re­ži­mai, pre­pa­ra­tui tai­ko­mas tas kon­tro­lės re­ži­mas, ku­ris ati­tin­ka
griež­čiau­sią jo su­dė­ty­je esan­čiai me­džia­gai tai­ko­mą re­ži­mą. Mi­nė­ta­me
įsta­ty­me, be to, pa­aiš­kin­ta, kas yra drau­džia­mi au­ga­lai, nu­ro­dy­ta,
kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jo­je draudžia­ma au­gin­ti opi­ji­nes
ir alie­ji­nes aguo­nas, ka­na­pes bei ko­ka­medžius.
Kon­kre­ti me­džia­gų rū­šis, kva­li­fi­kuo­jant at­ski­ras vei­kas, pa­pras­tai
ne­tu­ri reikš­mės. Pa­gal BK 2321, 2322,
2325, str. kva­li­fi­kuo­ja­ma veik­la, ne­pai­sant to, su ko­kia  kon­kre­čia nar­ko­ti­nių ar­ba psi­chot­ro­pi­nių
me­džia­gų rū­ši­mi ji yra su­si­ju­si, iš­sky­rus tą at­ve­jį, kad pa­gal BK
2321 str. 4 d. veiks­mai kva­li­fi­kuo­ja­mi, kai ne­tei­sė­tai
ga­mi­na­mos tu­rint tiks­lą par­duo­ti ar ki­taip pla­tin­ti, taip pat par­duo­da­mos
ar ki­taip pla­ti­na­mos psi­chot­ro­pi­nės ar nar­ko­ti­nės me­džia­gos, drau­džia­mos
var­to­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros tiks­lams. Lai­ko­ma, kad drau­džia­mos var­to­ti
svei­ka­tos prie­žiū­ros tiks­lams yra tos nar­ko­ti­nės ar psi­chot­ro­pi­nės
me­džia­gos, ku­rios yra iš­var­dy­tos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro 2000
m. sau­sio 6 d. įsa­ky­mu Nr. 5 pa­tvir­tin­ta­me pir­ma­ja­me są­ra­še, nes
jos drau­džia­mos var­to­ti me­di­ci­nos tiks­lams.
Pa­gal BK 23210 str. kva­li­fi­kuo­ja­ma veik­la, su­si­ju­si su bet ku­rios
rū­šies pir­mos ka­te­go­ri­jos nar­ko­ti­nių ar psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų
pirm­ta­kais (pre­kur­so­riais).
Iš gau­tų api­ben­drin­ti by­lų ma­ty­ti, kad nu­sta­tant, ar ati­tin­ka­mos
me­džia­gos yra nar­ko­ti­nės ar psi­chot­ro­pi­nės ar­ba jų pir­mos ka­te­go­ri­jos
pirm­ta­kai (pre­kur­so­riai), teis­mams sun­ku­mų ne­ki­lo. Teis­mai va­do­va­vo­si
įsta­ty­mais ir svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro 2000 m. sau­sio 6 d. įsa­ky­mu
Nr. 5 bei 1998 m. spa­lio 12 d. įsa­ky­mu Nr. 577 su pas­kes­niais pa­kei­ti­mais
ir pa­pil­dy­mais pa­tvir­tin­tais są­ra­šais ir rė­mė­si by­lo­se at­lik­tų
eks­per­ti­zių ak­tais.
Veiks­mams, su­si­ju­siems su nar­ko­ti­nė­mis ir psi­chot­ro­pi­nė­mis me­džia­go­mis,
kva­li­fi­kuo­ti svar­bią reikš­mę tu­ri šių me­džia­gų kie­kis.
Nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų kie­kis. Me­džia­gų kie­kis yra nag­ri­nė­ja­mų veiks­mų da­ly­ko
svar­bus po­žy­mis. Įsta­ty­me yra nu­ma­ty­tas šių me­džia­gų ne­di­de­lis kie­kis
(ATPK 44 str. ) ir stam­bus mas­tas (BK 2321
str. 5 d. ir 2322 str. 3 d. ). Pri­klau­so­mai nuo me­džia­gų kie­kio ky­la
ad­mi­nist­ra­ci­nė ar bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė ar­ba tai­ko­ma griež­tes­nė
at­sa­ko­my­bė. Jei­gu psi­chot­ro­pi­nės ar nar­ko­ti­nės me­džia­gos įgy­ja­mos  ar lai­ko­mos ne­di­de­liais kie­kiais ne­tu­rint
tiks­lo par­duo­ti, bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė ne­ky­la, ir as­muo bau­džia­mas
pa­gal ATPK 44 str. Tai­gi už ki­tas vei­kas, su­si­ju­sias su nar­ko­ti­nė­mis
ar psi­chot­ro­pi­nė­mis me­džia­go­mis, ar­ba kai as­muo tu­ri tiks­lą tas me­džia­gas
par­duo­ti ar ki­taip pla­tin­ti, tai­ko­ma bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė, nors
tų me­džia­gų kie­kis yra ne­di­de­lis.
Spręs­da­mi me­džia­gų kie­kio klau­si­mą, teis­mai pa­pras­tai rė­mė­si vi­daus
rei­ka­lų mi­nist­ro ir svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro 2000 m. lie­pos 11 d.
įsa­ky­mu Nr. 299/391 pa­tvir­tin­ta Nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų,
ap­tik­tų ne­le­ga­lio­je apy­var­to­je, ne­di­de­lio kie­kio ir stam­baus mas­to
nu­sta­ty­mo re­ko­men­da­ci­ne len­te­le, ku­rio­je me­džia­gų kie­kis pa­tei­kia­mas
per­skai­čia­vus jos kie­kį į gry­ną­ją me­džia­gą. Nu­sta­tę, kad nar­ko­ti­nės
ar psi­chot­ro­pi­nės me­džia­gos kie­kis yra ne di­des­nis už len­te­lė­je nu­ro­dy­tą
tos me­džia­gos ne­di­de­lį kie­kį, teis­mai pri­im­da­vo iš­tei­si­na­mą­jį
nuosp­ren­dį, rem­da­mie­si tuo, kad vei­ko­je nė­ra nu­si­kal­ti­mo su­dė­ties.
Šiuo pa­grin­du rem­da­mie­si, pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mai pri­ėmė dau­giau­sia
iš­tei­si­na­mų­jų nuosp­ren­džių.
To­kių nuosp­ren­džių yra pri­ėmę ir ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mai.
Štai Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas 2001 m. sau­sio 30 d. nu­tar­ti­mi pa­nai­ki­no
Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­mo 2000 m. rug­pjū­čio 30 d. nuosp­ren­džio
da­lį, ku­ria Č. Š. pa­gal BK 2321 str. 2 d. bu­vo nu­teis­tas
lais­vės at­ėmi­mu 6 mė­ne­siams, ir pri­ėmė iš­tei­si­na­mą­jį nuosp­ren­dį
dėl to, kad psi­chot­ro­pi­nės me­džia­gos kie­kis bu­vo ne­di­de­lis – tik
0,015 g met­ka­fi­no­no.
N-s ir re­tai, bet kar­tais teis­mai pri­pa­žįs­ta, kad me­džia­gų kie­kis
yra ne­di­de­lis, kai tas kie­kis tik ne­žy­miai vir­ši­ja mi­nė­to­je len­te­lė­je  nu­ro­dy­tą ne­di­de­lį kie­kį.
An­tai Vil­niaus mies­to pir­mo­jo apy­lin­kės teis­mo 2000 m. rug­sė­jo 21
d. nuosp­ren­džiu D. B. ir J. Z. pa­gal BK 18 str. 3 d. ir 2321
str. bu­vo ištei­sin­ti, nes jie ben­drai įgi­ję, lai­kę ir ga­be­nę iš vi­so
0,021 g. he­roi­no, bet tu­rė­ję tiks­lą kiek­vie­nas įsi­gy­ti tik po 0,0105 g
he­roi­no, t. y. ne­di­de­lį jo kie­kį.
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas 2000 m. gruo­džio 7 d. nu­tar­ti­mi at­me­tė
pro­ku­ro­ro ape­lia­ci­nį skun­dą, pa­lik­da­mas nuosp­ren­dį ne­pa­keis­tą.
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų
ko­le­gi­ja 2001 m. ge­gu­žės 29 d. nu­tar­ti­mi, nors ir nu­ro­dė, kad teis­mo
iš­va­da, jog tei­sia­mie­ji sie­kę kiek­vie­nas įgy­ti tik 0,0105 g he­roi­no,
yra ne­pa­grįs­ta, bet pro­ku­ro­ro ka­sa­ci­nį skun­dą at­me­tė, rem­da­mie­si
tuo, kad 0,021 g he­roi­no esąs ne­di­de­lis kie­kis, nes tik 0,001 g vir­ši­jęs
re­ko­men­da­ci­nė­je len­te­lė­je nu­ro­dy­tą kie­kį.
Teis­mai kar­tais pa­da­ry­da­vo klai­dų, pri­pa­žin­da­mi, kad nu­si­kal­ti­mas
pa­da­ry­tas stam­biu mas­tu.
Štai Ma­ri­jam­po­lės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas 2000 m. ba­lan­džio 20
d. nuosp­ren­džiu pa­gal BK 2321 str. 5 d. nu­tei­sė R. J. ir D. Š. Pa­gal nuosp­ren­dį
R. J. nu­teis­tas už tai, kad jis 1999 m. sau­sio mėn. , tu­rė­da­mas tiks­lą par­duo­ti,
ne­tei­sė­tai įgi­jo 11,249 kg su­smul­kin­tų aguo­nų gal­vu­čių ir stie­be­lių,
lai­kė juos, o 1999 m. sau­sio 16 d. , su­si­ta­ręs ir ben­drai veik­da­mas su
D. Š. , šias nar­ko­ti­nes me­džia­gas par­da­vė, t. y. pla­ti­no jas stam­biu mas­tu.
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų
ko­le­gi­ja 2001 m. va­sa­rio 27 d. nu­tar­ti­mi apy­lin­kės teis­mo nuosp­ren­dį
ir Kau­no apy­gar­dos teis­mo 2000 m. lap­kri­čio 8 d. nu­tar­tį, ku­ria ape­lia­ci­niai
skun­dai bu­vo at­mes­ti, pa­kei­tė, pa­ša­lin­da­ma iš jų R. J. ir D. Š. pri­pa­ži­ni­mą
kal­tais nar­ko­ti­nes me­džia­gas pla­ti­nus stam­biu mas­tu, nes pa­gal re­ko­men­da­ci­nę
len­te­lę stam­bus mas­tas esąs di­des­nis kaip 60 kg aguo­nų ir jų da­lių kie­kis.
Ge­ro­kai dau­giau ne­aiš­ku­mų ir sun­ku­mų kva­li­fi­kuo­jant vei­kas
teis­mams ky­la, kai vei­ka yra su­si­ju­si su įvai­rių rū­šių me­džia­go­mis.
Yra at­ve­jų, kai iš vi­sų kar­tu įgy­tų, lai­ko­mų ir pan. vie­nų me­džia­gų
kie­kis ati­tin­ka re­ko­men­da­ci­nė­je len­te­lė­je nu­ro­dy­tą kie­kį, o ki­tų
– yra ma­žes­nis. To­kiais at­ve­jais teis­mams nė­ra aiš­ku, kaip rei­kia ver­tin­ti
me­džia­gų kie­kį ir ko­kį spren­di­mą rei­kia pri­im­ti. To­dėl teis­mai tuos
klau­si­mus spren­džia ne­vie­no­dai. Vie­ni jų at­si­žvel­gia į ben­drą vi­sų
me­džia­gų kie­kį ir pri­pa­žįs­ta as­me­nis kal­tais vi­sų šių me­džia­gų įgi­ji­mu,
lai­ky­mu bei ki­ta su jais su­si­ju­sia veik­la, ki­ti – da­lį kal­ti­ni­mo
pri­pa­žįs­ta  ne­pa­grįs­ta ir nu­tei­sia
as­me­nis tik už veik­lą su to­mis me­džia­go­mis, ku­rių kie­kis nė­ra ne­di­de­lis.
Štai Šiau­lių mies­to apy­lin­kės teis­mas 2001 m. ge­gu­žės 17 d. nuosp­ren­džiu
D. B. , ku­ris bu­vo kal­ti­na­mas ne­tei­sė­tai įgi­jęs 1,926 g ka­na­pių ir jų
da­lių, 0,687 g ka­na­pių der­vos ir 0,384 g me­tam­fe­ta­mi­no, pri­pa­ži­no
kal­tu dis­po­na­vus ka­na­pių der­va ir me­tam­fe­ta­mi­nu, o 1,926 g ka­na­pių
ir jų da­lių įsi­gi­ji­mą, lai­ky­mą ir ga­be­ni­mą iš kal­ti­ni­mo pa­ša­li­no,
,,ka­dan­gi bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė at­si­ran­da esant ka­na­pių ir jų da­lių
ne­di­de­liam kie­kiui, tai yra dau­giau kaip 5 g”.
To­kie teis­mų spren­di­mai yra abe­jo­ti­ni. Mi­nė­tais at­ve­jais as­me­nį
rei­kė­tų pri­pa­žin­ti kal­tu ne­tei­sė­tai dis­po­na­vus vi­so­mis nar­ko­ti­nė­mis
me­džia­go­mis, ku­rios bu­vo nu­ro­dy­tos pa­reikš­ta­me kal­ti­ni­me.
I. T. bu­vo kal­ti­na­mas pa­gal BK 2321
str. 1 d. tuo, kad jis įgi­jęs 15 g aguo­nų stie­be­lių, ku­riuos par­si­ga­be­nęs
ir lai­kęs, o iš jų pa­si­ga­mi­nęs ir lai­kęs 0,711 g. aguo­nų ir jų da­lių
kon­cen­tra­to bei 118 ml eks­trak­to.
Drus­ki­nin­kų mies­to apy­lin­kės teis­mas 2000 m. rug­pjū­čio 16 d. nuosp­ren­džiu
I. T. pri­pa­ži­no kal­tu tuo, kad jis iš aguo­nų stie­be­lių pa­si­ga­mi­nęs ir
lai­kęs 0,711 g aguo­nų ir jų da­lių kon­cen­tra­to, ir jį nu­tei­sė lais­vės
at­ėmi­mu 6 mė­ne­siams bei šios baus­mės vyk­dy­mą pa­gal BK 471
str. ati­dė­jo. Kal­ti­ni­mą įgi­jus 15 g aguo­nų stie­be­lių ir iš jų pa­si­ga­mi­nus
ir lai­kius 118 ml aguo­nų ir jų da­lių eks­trak­to pri­pa­ži­no ne­pa­grįs­tu,
nes tai esąs ne­di­de­lis kie­kis ir bau­džia­mas pa­gal ATPK 44 str. 1 d.
I. T. už 15 g aguo­nų stie­be­lių įsi­gi­ji­mą bu­vo pa­trauk­tas ad­mi­nist­ra­ci­nėn
at­sa­ko­my­bėn ir 2000 m. rug­sė­jo 14 d. nu­ta­ri­mu nu­baus­tas 850 Lt bau­da.
Tai­gi už vie­no nu­si­kal­ti­mo, su­si­dė­ju­sio iš at­ski­rų veiks­mų, pa­da­ry­mą
as­muo bu­vo nu­baus­tas du kar­tus – pa­gal BK 2321
str. ir ATPK 44 str. 1 d. Dėl to pa­žeis­ti BK 3 str. 4 d. rei­ka­la­vi­mai.
Teis­mams kar­tais ky­la ne­aiš­ku­mų, kaip rei­kia ver­tin­ti, ap­skai­čiuo­ti
ir nu­sta­ty­ti me­džia­gų kie­kį, kai kiek­vie­nas iš vi­sų įgy­tų, lai­ky­tas
ir pan. kie­kis, at­ski­rai pa­ė­mus, yra ma­žes­nis už len­te­lė­je nu­ro­dy­tą
tos rū­šies me­džia­gos kie­kį; kaip nu­sta­ty­ti me­džia­gos kie­kį, kai pa­da­ry­tas
nu­si­kal­ti­mas yra tęs­ti­nis.
Iš įsta­ty­mo bei kai ku­rių teis­mų prak­ti­kos ma­ty­ti, kad šiais at­ve­jais
vi­sų me­džia­gų kie­kiai, tu­ri bū­ti su­muo­ja­mi ir nu­sta­to­mas vi­sų me­džia­gų
ben­dras kie­kis, nes įsta­ty­me kal­ba­ma apie nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių
me­džia­gų kie­kį ap­skri­tai, o ne apie at­ski­ros rū­šies tų me­džia­gų kie­kį.
Pir­miau­sia rei­kia ap­skai­čiuo­ti, ko­kia re­ko­men­da­ci­nė­je len­te­lė­je
nu­ro­dy­to kie­kio, kaip ne­di­de­lio, ar pri­ly­gi­na­mo stam­biam mas­tui da­lis
pro­cen­tais ar vie­ne­to da­li­mis (trup­me­na) yra kiek­vie­nos me­džia­gos
kie­kis, o pas­kui vi­sas šias da­lis su­dė­ti. Jei­gu gau­to­ji su­ma yra ly­gi
šim­tam pro­cen­tų ar­ba vie­ne­tui ar di­des­nė, me­džia­gų ben­dras kie­kis
ga­li bū­ti pri­pa­žin­tas vir­ši­jan­čiu ne­di­de­lį kie­kį ar­ba ati­tin­kan­čiu
stam­bų mas­tą. Esant tęs­ti­niam nu­si­kal­ti­mui, me­džia­gų kie­kis tu­ri bū­ti
su­muo­ja­mas ir ga­li bū­ti nu­sta­ty­tas stam­bus mas­tas, jei­gu ben­drai
dis­po­nuo­tų me­džia­gų kie­kis vir­ši­ja len­te­lė­je nu­ro­dy­tą kie­kį, pri­ly­gi­na­mą
stam­biam mas­tui.
Šias iš­va­das ati­tin­ka Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2000 m. spa­lio 17 d. nu­tar­tis, ku­ria
at­mes­tas Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo 2000 m. ba­landžio 18 d. nuosp­rendžiu
pa­gal BK 2321 str. 5 d. nu­teis­tos I. M. ka­sa­ci­nis skun­das.
I. M. nu­teis­ta už tai, kad, tu­rė­da­ma tiks­lą stam­biu mas­tu pla­tin­ti,
įgi­jo 70 tab­le­čių ex­ta­sy, 73,56 g ka­na­pių der­vos, 250 g ma­ri­hu­a­nos,
43,91 g am­fe­ta­mi­no, juos ga­be­no, lai­kė bei par­da­vi­nė­jo, be to, dar
įgi­jo 51,53 g ko­kai­no mil­te­lių, ku­rių su­dė­ty­je bu­vo 30,675 g ko­kai­no
hid­roch­lo­ri­do.
Ko­le­gi­ja nu­tar­ty­je nu­ro­dė, kad nei vie­nos iš I. M. pla­tin­tų me­džia­gų
kie­kis, at­ski­rai pa­ė­mus, ne­vir­ši­ja nu­ro­dy­tų len­te­lė­je kie­kių,
bet I. M. il­gą lai­ką pla­ti­no pen­kių rū­šių žy­mius psi­chot­ro­pi­nių ir
nar­ko­ti­nių me­džia­gų kie­kius, iš ku­rių am­fe­ta­mi­no kie­kis bu­vo ar­ti­mas
stam­biam mas­tui. Tuo rem­da­ma­si ji pri­pa­ži­no, kad pir­mo­sios ins­tan­ci­jos
teis­mas pa­da­ręs tei­sin­gą iš­va­dą, jog pla­ti­na­mų me­džia­gų vi­su­ma su­da­rė
stam­bų mas­tą, ir vei­ką tei­sin­gai kva­li­fi­ka­vęs pa­gal BK 2321
str. 5 d.
Nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų ne­di­de­lis kie­kis nu­sta­to
ri­bą, ku­riai esant vei­ka nė­ra nu­si­kal­ti­mas, nes ji dėl ma­ža­reikš­miš­ku­mo
nė­ra pa­vo­jin­ga (BK 8 str. 2 d. ). Ne­pai­sant to, vei­kos pri­pa­ži­ni­mą ma­ža­reikš­me,
kaip ma­ty­ti iš Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo se­na­to 2000 m. gruo­džio
21 d. nu­ta­ri­mo Nr. 29 ,,Dėl teis­mų prak­ti­kos vei­kas pri­pa­žįs­tant ma­ža­reikš­mė­mis
(BK 8 str. 2 d. )” 4 ir 5 p. , ga­li nu­lem­ti ne vien me­džia­gų ne­di­de­lis
kie­kis, bet ir ki­tos ap­lin­ky­bės, tarp jų ir vei­kos sub­jek­ty­vie­ji po­žy­miai.
Dėl vei­kos pri­pa­ži­ni­mo ma­ža­reikš­me ir ne­nu­si­kals­ta­ma bu­vo pri­im­tas
vie­nas iš­tei­si­na­ma­sis nuosp­ren­dis. Tai Pa­sva­lio ra­jo­no apy­lin­kės
teis­mo 2001 m. va­sa­rio 14 d. nuosp­ren­dis, ku­riuo D. S. pa­gal BK 2321
str. 1 d. bu­vo ištei­sin­ta.
D. S. bu­vo kal­ti­na­ma, kad ji 1996 m. rug­sė­jo mėn. nu­sky­nė 1012 g
aguo­nų su stie­be­liais, o 1997 m. lap­kri­čio mėn. jas ga­be­no iš Vaš­kų į
Pa­sva­lį bei lai­kė iki 2000 m. rug­pjū­čio 29 d.
Teis­mas D. S. ištei­si­no dėl vei­kos ma­ža­reikš­miš­ku­mo, ne­sant nu­si­kal­ti­mo
su­dė­ties, nes aguo­nos su stie­be­liais ir sėk­lo­mis ne­bu­vo ruo­šia­mos
nau­do­ti kaip nar­ko­ti­nės prie­mo­nės, ne­bu­vo sle­pia­mos ir tei­sia­mo­sios
veik­la ne­bu­vo nu­keip­ta į to­kių aguo­nų, kaip nar­ko­ti­nių me­džia­gų,
įsi­gi­ji­mą, ga­be­ni­mą, lai­ky­mą.
Pa­na­šiais mo­ty­vais Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mas 2001m. ge­gu­žės 3
d. nu­tar­ti­mi nuosp­ren­dį pa­li­ko ne­pa­keis­tą.
Lai­ky­ti­na, kad to­kia teis­mo prak­ti­ka yra tei­sin­ga. Aguo­nos, taip
pat ir ka­na­pės daž­nai au­gi­na­mos ir lai­ko­mos ne kaip kvai­ši­nan­čios me­džia­gos,
o nau­do­ja­mos ki­tiems po­rei­kiams ten­kin­ti.
Pa­gal įsta­ty­mą už veik­lą, su­si­ju­sią su nar­ko­ti­nė­mis ar psi­chot­ro­pi­nė­mis
me­džia­go­mis ir tų me­džia­gų pir­mos ka­te­go­ri­jos pre­kur­so­riais, bau­džia­ma,
kai ši veik­la yra ne­tei­sė­ta.
Vei­kų ne­tei­sė­tu­mas. Lie­tu­vos
Res­pub­li­kos nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų kon­tro­lės įsta­ty­mo
2 str. 3 d. yra api­brėž­ta tei­sė­tos me­džia­gų apy­var­tos są­vo­ka. Iš jos
ma­ty­ti, kad vei­kos yra ne­tei­sė­tos, jei­gu jos pa­žei­džia įsta­ty­mų ir
ki­tų tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus, t. y. vyk­do­mos ne­si­lai­kant šių tei­sės
nor­mi­nių ak­tų nu­sta­ty­tos tvar­kos, kon­tro­lės, ne­tu­rint li­cen­ci­jos
(lei­di­mo).
Iš gau­tų by­lų teis­mų prak­ti­kai api­ben­drin­ti ma­ty­ti, kad ne­bu­vo
si­tu­a­ci­jų, ku­rios teis­mams su­da­ry­tų sun­ku­mų spren­džiant vei­kų ne­tei­sė­tu­mo
klau­si­mą. Pa­da­ry­tų vei­kų ne­tei­sė­tu­mas daž­niau­siai bū­da­vo aki­vaiz­dus,
pro­ce­so da­ly­vių ne­gin­či­ja­mas.
Pa­gal įsta­ty­mų ir ki­tų tei­sės ak­tų pa­žei­di­mo po­bū­dį spren­džia­ma,
ko­kioms ap­lin­ky­bėms esant vei­ka kva­li­fi­kuo­ja­ma kaip nu­si­kal­ti­mas
pa­gal BK 23210 str. , o ko­kioms – kaip ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mas
pa­gal ATPK 442 str. An­tai pa­gal BK 23210
str. vei­kos kva­li­fi­kuo­ja­mos, kai ne­tei­sė­tai, ne­tu­rint li­cen­ci­jos
ga­mi­na­mi, įgy­ja­mi, lai­ko­mi, ga­be­na­mi ar­ba par­duo­da­mi ar ki­taip
re­a­li­zuo­ja­mi pir­mos ka­te­go­ri­jos nar­ko­ti­nių ar­ba psi­chot­ro­pi­nių
me­džia­gų pirm­ta­kai (pre­kur­so­riai). Už ne­tei­sė­tą veik­lą su pir­mos ka­te­go­ri­jos
pirm­ta­kais (pre­kur­so­riais) – ga­my­bą, per­dir­bi­mą, san­dė­lia­vi­mą ir
kit. , pa­gal ATPK 442 str. sub­jek­tas at­sa­ko, jei­gu jis, tu­rė­da­mas šios
veik­los li­cen­ci­ją, pa­žei­dė 1999 m. bir­že­lio 1 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų pirm­ta­kų (pre­kur­so­rių) kon­tro­lės
įsta­ty­mo 4 str. 1 d. , 5 str. rei­ka­la­vi­mus, pvz. , pirm­ta­kus (pre­kur­so­rius)
ga­mi­no, per­dir­bo, san­dė­lia­vo, jais pre­kia­vo ne li­cen­ci­jo­je nu­ro­dy­tuo­se
ob­jek­tuo­se bei pa­tal­po­se, už­si­ė­mė jų, iš­sky­rus vais­tus, maž­me­ni­ne
pre­ky­ba, par­da­vė juos ar ki­taip per­da­vė sub­jek­tams, ne­tu­rin­tiems li­cen­ci­jos
vers­tis su pir­mos ka­te­go­ri­jos pirm­ta­kais (pre­kur­so­riais) su­si­ju­sia
veik­la.
Kal­tės klau­si­mas. Nu­si­kal­ti­mų,
nu­ma­ty­tų BK 2321 2322, 2325, 23210 str. , kal­tė reiš­kia­si tie­sio­gi­ne ty­čia. Kal­ti­nin­kas
su­vo­kia, kad jo ga­mi­na­mos, įgy­ja­mos (gro­bia­mos), lai­ko­mos, ga­be­na­mos,
siun­čia­mos, par­duo­da­mos ar ki­taip pla­ti­na­mos me­džia­gos yra nar­ko­ti­nės
ar psi­chot­ro­pi­nės ar­ba jų pir­mos ka­te­go­ri­jos pirm­ta­kai, ir no­ri
tai da­ry­ti. Be to, kal­ti­nin­kas su­vo­kia, koks yra medžia­gos kie­kis,
taip pat tai, kad jo ga­mi­na­mos, par­duo­da­mos ar ki­taip pla­ti­na­mos
medžia­gos (BK 2321 str. 4 d. nu­ma­ty­tos) yra pa­vo­jin­gos žmo­gaus gy­vy­bei
ar svei­ka­tai.
Kruopš­čiai tu­ri bū­ti iš­tir­tas nu­si­kal­ti­mo tiks­las. Kai įsta­ty­mo
straips­nio dis­po­zi­ci­ja nu­ma­to tiks­lą me­džia­gas par­duo­ti ar ki­taip
pla­tin­ti, šis tiks­las tu­ri bū­ti įro­dy­tas. Įro­di­nė­jant tiks­lą, aiš­ki­na­ma,
ar pats kal­ti­nin­kas nar­ko­ti­nių ar psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų ne­var­to­ja,
nė­ra nar­ko­ma­nas, at­si­žvel­gia­ma į me­džia­gų kie­kį, pa­ruoš­tų var­to­ti
do­zių skai­čių ir kt. Ren­ka­mi ir ver­ti­na­mi ki­ti įro­dy­mai. Aiš­ki­nant,
ar kal­ti­nin­kas pats ne­var­to­ja šių me­džia­gų, da­ro­mos eks­per­ti­zės,
ti­ria­ma, ar ne­si­gy­do nuo nar­ko­ma­ni­jos.
Iš gau­tų api­ben­drin­ti by­lų ma­ty­ti, kad teis­mai, nu­sta­ty­da­mi kal­tės
for­mą, klai­dų nė­ra pa­da­rę, bet kar­tais ne­tei­sin­gai įver­tin­da­vo įro­dy­mus
ir dėl to ne­tin­ka­mai iš­spręs­da­vo nu­si­kal­ti­mo tiks­lo įro­dy­tu­mo ar
tei­sia­mo­jo da­ly­va­vi­mo da­rant nu­si­kal­ti­mą klau­si­mą.
An­tai Ma­ri­jam­po­lės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2000 m. lap­kri­čio 28
d. nuosp­ren­džiu R. B. bu­vo nu­teis­tas pa­gal BK 2321
1 d. , re­mian­tis tuo, kad jis nar­ko­ti­nę me­džia­gą įgi­jęs, ne­tu­rė­da­mas
tiks­lo par­duo­ti ar ki­taip pla­tin­ti.
Kau­no apy­gar­dos teis­mas 2001 m. ko­vo 13 d. nu­tar­ti­mi nuosp­ren­dį
pa­kei­tė ir nu­teis­to­jo veiks­mus per­kva­li­fi­ka­vo į BK 2321 str.
3 d. , nes nu­sta­tė, kad nu­teis­ta­sis nar­ko­ti­nes me­džia­gas įgi­jęs, tu­rė­da­mas
tiks­lą jas pla­tin­ti.
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų
ko­le­gi­ja, 2001 m. ge­gu­žės 22 d. iš­nag­ri­nė­ju­si by­lą, pri­pa­ži­no,
kad apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis yra pa­grįs­ta ir R. B. ka­sa­ci­nį skun­dą
at­me­tė.
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų
ko­le­gi­jos 2001 m. bir­že­lio 26 d. nu­tar­ti­mi pa­nai­kin­tas Vil­niaus mies­to
ant­ro­jo apy­lin­kės teis­mo 2000 m. lap­kri­čio 14 d. nuosp­ren­dis, ku­riuo
A. V. už nar­ko­ti­nės me­džia­gos įgi­ji­mą ir lai­ky­mą bu­vo nu­teis­tas pa­gal
BK 2321 str. 1 d. , ir Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo 2001 m. sau­sio
4 d. nu­tar­tis, ku­ria ape­lia­ci­niai skun­dai at­mes­ti. Šie teis­mų spren­di­mai
pa­nai­kin­ti ir by­la nu­trauk­ta, nes ne­įro­dy­ta, kad tei­sia­ma­sis me­džia­gą
ne­tei­sė­tai įgi­jęs ir lai­kęs, to­dėl ne­tin­ka­mai bu­vęs pri­tai­ky­tas
bau­džia­ma­sis įsta­ty­mas.
BK 2321, 2322, 2325
ir 23210 str. dis­po­zi­ci­jo­se nu­ro­dy­tos vei­kos. Nu­si­kal­ti­mų, už ku­riuos as­me­nys bu­vo nu­teis­ti
teis­mų prak­ti­kai api­ben­drin­ti gau­to­se by­lo­se, t. y. , nu­ro­dy­tų BK
2321, 2322, 2325, 23210 str. , ob­jek­ty­vio­ji pu­sė reiš­kia­si ak­ty­viais
veiks­mais: me­džia­gų gro­bi­mu, įgi­ji­mu, ga­mi­ni­mu, lai­ky­mu, ga­be­ni­mu,
siun­ti­mu, par­da­vi­mu ar ki­to­kiu pla­ti­ni­mu, len­ki­mu jas var­to­ti.
Dau­gu­ma šių vei­kų są­vo­kų teis­mams yra aiš­kios, tei­sin­gai su­pran­ta­mos.
Gro­bi­mas – tai vie­nas iš nar­ko­ti­nių
ar psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų įgi­ji­mo bū­dų. At­si­žvel­giant į to­kios
vei­kos pa­vo­jin­gu­mo laips­nį, ji kva­li­fi­kuo­ja­ma pa­gal BK 2322
str. , o ne pa­gal BK 2321 str. , kaip me­džia­gų įgi­ji­mas. Iš BK 2322
str. ma­ty­ti, kad gro­bi­mas reiš­kia­si įvai­riais pa­gro­bi­mo bū­dais, bet
ne vi­sai ati­tin­ka nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei pa­da­ry­mo bū­dus. Pa­vyz­džiui,
nar­ko­ti­nių ar psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų gro­bi­mas už­puo­lant plė­ši­mo
tiks­lu ne­ati­tin­ka BK 272 str. nu­ma­ty­to plė­ši­mo, nes ne­nu­ma­to tų me­džia­gų
gro­bi­mo pa­var­to­jant smur­tą, ne­pa­vo­jin­gą gy­vy­bei ir svei­ka­tai, ku­ris
nu­ma­ty­tas BK 2322 str. 2 d.
Už nar­ko­ti­nių me­džia­gų gro­bi­mą bu­vo kal­ti­na­mi tik 3 as­me­nys pa­gal
BK 2322 str. 2 d. – T. B. , V. R. ir V. V. Jie bu­vo kal­ti­na­mi
tuo, kad, iš anks­to su­si­ta­rę ir ben­drai veik­da­mi, iš Z. V. dar­žo pa­gro­bė
6800 g aguo­nų ir jų da­lių. Be to, jiems bu­vo pa­reikš­tas kal­ti­ni­mas ir pa­gal
BK 2321 str. 2 d.
Pa­kruo­jo ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas 2001 m. ko­vo 5 d. nuosp­ren­džiu
T. B. nu­tei­sė pa­gal BK 2321 str. 1 d. ir 2322
str. 1 d. , o V. R. ir V. V. – pa­gal BK 2321
str. 1 d. Pa­gal BK 2322 str. 2 d. V. R. ir V. V. teis­mas iš­tei­si­no, pri­pa­ži­nęs,
kad jų kal­tu­mas gro­biant nar­ko­ti­nes me­džia­gas esąs  ne­įro­dy­tas.
Tai­gi dėl BK 2322  str. tai­ky­mo ko­kių
nors api­ben­dri­nan­čių iš­va­dų pa­teik­ti nė­ra ga­li­my­bės.
BK 2321 ir 23210 str. dis­po­zi­ci­jo­se nu­ma­ty­tos ke­lios vei­kos, ku­rio­mis
pa­da­ro­mi šie nu­si­kal­ti­mai. Tai me­džia­gų ar jų pirm­ta­kų ga­mi­ni­mas,
įgi­ji­mas, lai­ky­mas, ga­be­ni­mas, siun­ti­mas, par­da­vi­mas ar­ba ki­toks
pla­ti­ni­mas.
Ga­mi­ni­mas – tai pro­ce­sas nar­ko­ti­nėms
ar psi­chot­ro­pi­nėms me­džia­goms ar jų pir­mos ka­te­go­ri­jos pirm­ta­kams
(pre­kur­so­riams) pa­ruoš­ti. Nar­ko­ti­nės ar psi­chot­ro­pi­nės me­džia­gos
ga­li bū­ti per­dir­ba­mos, ra­fi­nuo­ja­mos ir pan. Iš aguo­nų ir jų da­lių,
pa­vyz­džiui, pa­ga­mi­na­mas jų eks­trak­tas, kon­cen­tra­tas, iš ka­na­pių –
ka­na­pių der­va.
Nar­ko­ti­nės ar psi­chot­ro­pi­nės me­džia­gos ga­mi­ni­mas baig­tas, kai
pa­ga­min­tas bet koks kie­kis tin­ka­mos var­to­ti, me­džia­gos.
Ka­dan­gi įsta­ty­me nu­ma­ty­ta at­sa­ko­my­bė už ga­mi­ni­mą, o ne pa­ga­mi­ni­mą,
bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė ky­la ne­pai­sant to, ko­kią sta­di­ją ga­mi­ni­mas
bu­vo pa­sie­kęs.
Įgi­ji­mas – įvai­rūs veiks­mai
me­džia­goms gau­ti, tu­rė­ti. Įgy­ti ga­li­ma per­kant, iš­mai­nant į pre­kes
ar ki­tus daik­tus, gau­nant vel­tui, pa­si­sa­vi­nant kaip ra­di­nį, su­ren­kant
aguo­nas, au­gan­čias nie­kam ne­pri­klau­san­čio­je že­mė­je, ir pan.
Nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų, lei­džia­mų var­to­ti me­di­ci­nos
tiks­lams, pa­gal Nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų kon­tro­lės
įsta­ty­mo 17 str. 2 d. as­muo, pa­tei­kęs ga­lio­jan­tį re­cep­tą, tu­ri tei­sę
įsi­gy­ti vais­ti­nė­se. Va­di­na­si, tų me­džia­gų įsi­gi­ji­mas ne vais­ti­nė­se,
ne pa­gal ga­lio­jan­tį, su­klas­to­tą re­cep­tą ir pan. yra ne­tei­sė­tas.
Me­džia­gas ga­li­ma įsi­gy­ti ir per tar­pi­nin­kus.
Me­džia­gų lai­ky­mas –
tai bet ko­kie ty­či­niai veiks­mai, su­si­ję su nar­ko­ti­nių ar psi­chot­ro­pi­nių
me­džia­gų bei jų pirm­ta­kų bu­vi­mu kal­ti­nin­ko ži­nio­je (su sa­vi­mi, pa­tal­po­je,
slėp­tu­vė­je ir ki­to­se vie­to­se). Pa­gal Nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių
me­džia­gų kon­tro­lės įsta­ty­mo 21 str. 3 d. as­muo, ku­riam lei­džia­mų var­to­ti
nar­ko­ti­nių ar psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų pa­sky­rė gy­dy­to­jas svei­ka­tos
prie­žiū­ros tiks­lui, ga­li lai­ky­ti šių me­džia­gų ne di­des­nį kie­kį, nei
bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti vais­ti­nė­je pa­gal re­cep­tą.
Pa­pras­tai šias me­džia­gas lai­ko jas pa­ga­mi­nęs ar įgi­jęs as­muo.
Esant as­me­nų gru­pei, ku­ris nors iš jų me­džia­gas ga­li lai­ky­ti ne­pai­sant
to, kad nė­ra jų pa­ga­mi­nęs ar įgi­jęs. Lai­ky­mas yra trun­ka­mas nu­si­kal­ti­mas.
Iš gau­tų api­ben­drin­ti by­lų ma­ty­ti, kad ap­skri­tai teis­mai tei­sin­gai
su­pran­ta me­džia­gų ga­mi­ni­mo, įgi­ji­mo, lai­ky­mo są­vo­kas, bet ne vi­sa­da
iš­sa­miai iš­aiš­ki­na tų da­ro­mų vei­kų tiks­lus, įgi­ji­mo šal­ti­nius, de­ry­bų
dėl me­džia­gų per­da­vi­mo są­ly­gas ir kon­kre­čias per­da­vi­mo–p­ri­ė­mi­mo
ap­lin­ky­bes, nors tai tu­ri di­de­lę reikš­mę kal­ti­ni­mui for­mu­luo­ti ir
nu­si­kal­ti­mams tin­ka­mai kva­li­fi­kuo­ti.
Ga­be­ni­mas ir siun­ti­mas – tai me­džia­gų, jų pir­mos ka­te­go­ri­jos pirm­ta­kų per­kė­li­mas bet ku­riuo
bū­du iš vie­nos į ki­tą vie­tą bent kiek di­des­niais nuo­to­liais.   Me­džia­gas ga­be­nan­tis as­muo pats da­ly­vau­ja
ga­be­ni­mo pro­ce­se, lai­ky­da­mas jas ki­še­nė­se, la­ga­mi­ne, trans­por­to
prie­mo­nė­je, slėp­tu­vė­je ir pan. Siun­tė­jas me­džia­gų per­kė­li­mo pro­ce­se
ne­da­ly­vau­ja – siun­čia jas paš­tu, ba­ga­žu ir pan.
Pa­žy­mė­ti­na, kad nu­si­kal­ti­mo kva­li­fi­ka­vi­mo pa­gal ga­be­ni­mo
po­žy­mį klau­si­mą teis­mai spren­džia įvai­riai. Kai ku­rie teis­mai pri­pa­žįs­ta,
kad ne­di­de­lio kie­kio me­džia­gos ne­šio­ji­mas ar ne­di­de­liu at­stu­mu
jos per­ne­ši­mas (pvz. , par­ne­ši­mas na­mo ir pan. ) sau su­var­to­ti nė­ra nu­si­kals­ta­mas
veiks­mas ir jo pa­da­ry­mą pa­ša­li­na iš kal­ti­ni­mo.
Dau­ge­lis teis­mų į mi­nė­tas ap­lin­ky­bes neat­si­žvel­gia ir pa­reikš­to
kal­ti­ni­mo ne­kei­čia. To­dėl jų spren­di­mai yra abe­jo­ti­ni.
Štai Vil­niaus mies­to ant­ra­sis apy­lin­kės teis­mas 2001 m. ko­vo 21 d.
nuosp­ren­džiu pa­gal BK 2321 str. 1 d. nu­tei­sė V. S. , pri­pa­žin­da­mas ją kal­ta
tuo, kad ji Vil­niu­je, prie Lais­vės pr. 37–ojo na­mo, krū­muo­se ra­du­si
švirkš­tą, ku­ria­me bu­vo 0,0427 g he­roi­no, jį įgi­ju­si, lai­kiu­si ir ga­be­nu­si
lif­tu iki Lais­vės pr. 37–ojo na­mo šeš­to­jo aukš­to.
Iš by­los ma­ty­ti, kad ji var­to­ja nar­ko­ti­nes medžia­gas.
Par­da­vi­mas yra me­džia­gų per­da­vi­mas
ki­tam as­me­niui už tam tik­rą pi­ni­gų su­mą. Ši vei­ka yra vie­nas iš me­džia­gų
pla­ti­ni­mo bū­dų.
Ki­toks pla­ti­ni­mas –
tai bet koks me­džia­gų per­da­vi­mas ki­tiems as­me­nims, iš­sky­rus par­da­vi­mą.
Me­džia­gos pa­pras­tai pla­ti­na­mos, jas iš­mai­nant į ki­tus daik­tus, do­va­no­jant,
ap­mo­kant sko­lą, duo­dant pa­sko­lą. Pla­ti­ni­mas yra ir tais at­ve­jais,
kai me­džia­gų tu­rė­to­jas su­lei­džia jų do­zę ki­tam as­me­niui. Vei­ka ne­kva­li­fi­kuo­ti­na
kaip pla­ti­ni­mas, kai psi­chot­ro­pi­nių ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų tu­rė­to­jo
pra­šy­mu tam tik­rą do­zę jam su­lei­džia ki­tas as­muo. Veiks­mai ne­tu­rė­tų
bū­ti lai­ko­mi pla­ti­ni­mu, kai ke­li as­me­nys pa­gal su­si­ta­ri­mą me­džia­gas
pa­tiems var­to­ti su­dė­ję tam tik­rą su­mą pi­ni­gų, pa­ve­da jas nu­pirk­ti
ir iš­da­ly­ti ku­riam nors vie­nam iš jų.
Vie­nas iš me­džia­gų pla­ti­ni­mo bū­dų yra len­ki­mas jas var­to­ti.
Ši vei­ka kva­li­fi­kuo­ja­ma pa­gal BK 2325
str.
Teis­mų prak­ti­kai api­ben­drin­ti gau­to­se by­lo­se pa­gal BK 2325
str. bu­vo nu­teis­tas tik vie­nas as­muo. Tai – E. M. , ku­ris Vil­niaus mies­to
pir­mo­jo apy­lin­kės teis­mo 2001 m. ko­vo 12 d. nuosp­ren­džiu bu­vo nu­teis­tas
pa­gal BK 2321 str. 3 d. ir 232 str. 3 d. bei 271 str. 2 d. Pa­gal BK
2321 str. 3 d. ir 2325
str. 3 d. jis nu­teis­tas už tai, kad 
2000 m. ko­vo mėn. , tu­rė­da­mas tiks­lą pla­tin­ti, įgi­jęs švirkš­tą
su psi­chot­ro­pi­nė­mis me­džia­go­mis, o 2000 m. ko­vo 10 d. šias me­džia­gas
per prie­var­tą su­lei­dęs ne­pil­na­me­čiui J. K.
BK 2321  bei 23210
str. nu­ma­ty­tos vei­kos – ne­tei­sė­tas psi­chot­ro­pi­nių ar nar­ko­ti­nių
me­džia­gų bei tų me­džia­gų pir­mos ka­te­go­ri­jos pirm­ta­kų (pre­kur­so­rių)
ga­mi­ni­mas, įgi­ji­mas, lai­ky­mas ir kt. , yra al­ter­na­ty­vūs šių nu­si­kal­ti­mų
ob­jek­ty­vio­sios pu­sės po­žy­miai. To­dėl nu­si­kal­ti­mas įvyk­do­mas
pa­da­rius bet ku­rią vie­ną iš šių vei­kų. Ne­pai­sant to, la­bai daž­nai jos
tarp sa­vęs yra glau­džiai su­si­ju­sios, ir kai ku­rios vei­kos ne­ga­li­ma pa­da­ry­ti
ne­pa­da­rius ki­tų vei­kų. An­tai me­džia­gas pa­ga­mi­nus, įgi­jus, jos lai­ko­mos,
ne­šio­ja­mos ir pan. Par­duo­da­mos ar ki­taip pla­ti­na­mos prieš tai pa­grob­tos,
pa­ga­min­tos, įgy­tos, lai­ko­mos me­džia­gos. To­dėl teis­mų spren­di­mai, ku­riais
as­me­nys pri­pa­žįs­ta­mi kal­tais tik par­da­vi­nė­jus ar ki­taip pla­ti­nus
me­džia­gas, yra ga­na abe­jo­ti­ni.
Štai Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­mo 2001 m. va­sa­rio 2 d. nuosp­rendžiu.
D. K. bu­vo nu­teis­ta pa­gal BK 2321 str. 3 d. ir 2321
str. 5 d. už tai, kad ji pa­kar­to­ti­nai ne­tei­sė­tai įgi­ju­si, lai­kiu­si
ir ga­be­nu­si nar­ko­ti­nes me­džia­gas, o 2000 m. ko­vo 8 d. šių me­džia­gų
par­da­vu­si as­me­niui, pa­va­din­tam Pet­ru, bei 2000 m. ko­vo 24 d. jų par­da­vu­si
as­me­niui, pa­va­din­tam Jur­giu.
Šį nuosp­ren­dį Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas 2001 m. ba­lan­džio 9 d.
nu­tar­ti­mi pa­kei­tė, pa­nai­kin­da­mas tą jo da­lį, ku­ria D. K. nu­teis­ta
už pa­kar­to­ti­nį ne­tei­sė­tą nar­ko­ti­nių me­džia­gų įgi­ji­mą, lai­ky­mą
bei ga­be­ni­mą, tu­rint tiks­lą par­duo­ti.
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų
ko­le­gi­jos 2000 m. rug­sė­jo 25 d. nu­tar­ti­mi mi­nė­ti teis­mų spren­di­mai
pa­keis­ti, pa­nai­kin­ta jų da­lis, ku­ria D. K. nu­teis­ta pa­gal BK 2321
str. 5 d.
To­kia nu­tar­tis pri­im­ta to­dėl, kad ne­są įro­dy­mų, ku­riais re­mian­tis
bū­tų ga­li­ma pa­da­ry­ti iš­va­dą, jog nar­ko­ti­nės me­džia­gos bu­vo įgy­tos
ne vie­nu me­tu ir ne tuo pa­čiu tiks­lu, kad bu­vo per­duo­tos ne pa­gal vie­ną
su­ma­ny­mą, ne­sie­kiant vie­no re­zul­ta­to.
Tai­gi apy­gar­dos teis­mas bu­vo pa­da­ręs iš­va­dą, kad D. K. par­da­vi­nė­jo
me­džia­gas, nors ne­bu­vo jų nei pa­gro­bu­si, nei ki­taip įgi­ju­si, ne­bu­vo
jų lai­kiu­si.
BK 2321 str. nu­ma­ty­tų nu­si­kal­ti­mų kva­li­fi­kuo­ja­mie­ji
po­žy­miai.
BK 2321 str. 2 d. nu­ro­dy­tas vie­nas nu­si­kal­ti­mo kva­li­fi­kuo­ja­ma­sis
požymis. Tai – ne­tei­sė­tas nar­ko­ti­nių ar psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų ga­mi­ni­mas,
įgi­ji­mas, lai­ky­mas, ga­be­ni­mas ar­ba siun­ti­mas ne­tu­rint tiks­lo par­duo­ti
ar ki­taip pla­tin­ti, pa­da­ry­ti pa­kar­to­ti­nai as­mens, pir­miau pa­da­riu­sio
vie­ną iš nu­si­kal­ti­mų, nu­ro­dy­tų BK 2321,
2322, 2323, 2324, 2325, 2328 straips­niuo­se. BK 2321
str. 5 d. nu­sta­ty­ti ke­tu­ri šio straips­nio 3 ar 4 da­ly­se nu­ro­dy­tų
veiks­mų – ne­tei­sė­to nar­ko­ti­nių ar psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų ga­mi­ni­mo,
įgi­ji­mo, lai­ky­mo, ga­be­ni­mo ar­ba siun­ti­mo, tu­rint tiks­lą par­duo­ti
ar ki­taip pla­tin­ti, bei ne­tei­sė­to jų par­da­vi­mo ar ki­to­kio pla­ti­ni­mo
– kva­li­fi­kuo­ja­mie­ji po­žy­miai: 1) pa­da­ry­ti pa­kar­to­ti­nai as­mens,
pir­miau pa­da­riu­sio vie­ną iš nu­si­kal­ti­mų, nu­ro­dy­tų BK 2321,
2322, 2323, 2324, 2325, 2328 straips­niuo­se, 2) gru­pės iš anks­to su­si­ta­ru­sių
as­me­nų, 3) itin pa­vo­jin­go re­ci­dy­vis­to, 4) psi­chot­ro­pi­nių ar nar­ko­ti­nių
me­džia­gų pla­ti­ni­mas stam­biu mas­tu.
Nu­si­kal­ti­mo pa­kar­to­ti­nu­mo požymis. BK 2321 str. 5 d. nu­ro­dy­tas pa­kar­to­ti­nu­mo po­žy­mis iš
es­mės ati­tin­ka šį po­žy­mį, nu­ro­dy­tą BK 2321
str. 2 d. Jis ski­ria­si tik tuo, kad pa­gal BK 2321
str. 5 d. kva­li­fi­kuo­ja­ma vei­ka, kai veiks­mai, su­si­ję su psi­chot­ro­pi­nė­mis
ar nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis, at­lie­ka­mi, tu­rint tiks­lą jas par­duo­ti
ar ki­taip pla­tin­ti, ar­ba kai šios me­džia­gos yra par­duo­da­mos ar ki­taip
pla­ti­na­mos, o pa­gal BK 2321 str. 2 d. – kad šio tiks­lo nė­ra bei me­džia­gos nė­ra
pa­duo­da­mos ar ki­taip pla­ti­na­mos.
Pa­kar­to­ti­nu­mas pa­gal įsta­ty­mą ga­li bū­ti ta­pa­tus – pa­kar­to­ti­nai
pa­da­ro­ma vei­ka, nu­ro­dy­ta BK 2321
str. 1, 3 ar 4 d. , ar­ba vie­na­rū­šis – vei­ka, nu­ro­dy­ta BK 2321
str. 1, 3 ar 4 d. , pa­da­ro­ma as­mens, pir­miau pa­da­riu­sio vie­ną iš nu­si­kal­ti­mų,
nu­ro­dy­tų BK 2322, 2323, 2324, 2325, 2328 str. Kva­li­fi­kuo­jant vei­kas, teis­tu­mas už pir­miau
pa­da­ry­tas vei­kas es­mi­nės reikš­mės ne­tu­ri. Jei­gu as­muo jau bu­vo nu­teis­tas
už pir­miau pa­da­ry­tas vei­kas, jo vei­ka kva­li­fi­kuo­ja­ma ati­tin­ka­mai
tik pa­gal BK 2321 str. 2 ar 5 d. Jei­gu as­muo už nu­si­kal­ti­mus, išvar­dy­tus
BK 2321 str. 2 ar 5 d. , ne­bu­vo nu­teis­tas ir vėl pa­da­rė nu­si­kal­ti­mą,
jo vei­ka kva­li­fi­kuo­ja­ma pa­gal ati­tin­ka­mą BK straips­nį ir BK 2321
str. 2 ar 5 d. To­dėl, jei­gu as­muo, anks­čiau pa­da­ręs ku­rią nors vie­ną BK
2321 str. 1 d. nu­ro­dy­tą vei­ką, vėl pa­da­rė vie­ną (ar ke­lias)
iš tų vei­kų, jo veiks­mai kva­li­fi­kuo­ja­mi pa­gal BK 2321
str. 1 d. ir 2 d. Jei­gu as­muo anks­čiau bu­vo pa­da­ręs vie­ną iš BK 2321
str. 3 ar 4 d. nu­ro­dy­tų vei­kų ir vėl pa­da­rė to­kią pat vei­ką, jo veiks­mai
kva­li­fi­kuo­ja­mi pa­gal BK 2321 str. 3 ar 4 d. ir
pa­gal BK 2321 str. 5 d.
Veiks­mai ga­li bū­ti kva­li­fi­kuo­ja­mi kaip pa­da­ry­ti pa­kar­to­ti­nai,
jei­gu teis­tu­mas už pir­miau pa­da­ry­tą nu­si­kal­ti­mą nė­ra iš­ny­kęs (ar
pa­nai­kin­tas), o tais at­ve­jais, kai as­muo už jį ne­bu­vo teis­tas, – jei­gu
ne­su­ėję pa­trau­ki­mo bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn ter­mi­nai.
Nar­ko­ti­nių ar psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų gro­bi­mas, ne­tei­sė­tas jų
ga­mi­ni­mas ar­ba įgi­ji­mas ir to­les­nis tų me­džia­gų lai­ky­mas, ga­be­ni­mas
ar siun­ti­mas, tu­rint tiks­lą par­duo­ti ar ki­taip pla­tin­ti ar ne­tu­rint
to­kio tiks­lo, taip pat jų par­da­vi­mas ar ki­toks pla­ti­ni­mas, nė­ra pa­kar­to­ti­nu­mo
po­žy­mis, nu­ro­dy­tas BK 2321 str. 2 ar 5 d.
Iš api­ben­dri­ni­mo duo­me­nų ma­ty­ti, kad teis­mai, tei­sin­gai su­pras­da­mi
nu­si­kal­ti­mo pa­kar­to­ti­nu­mo po­žy­mį, daž­niau­siai tin­ka­mai kva­li­fi­kuo­da­vo
veiks­mus. Ne­pai­sant to, dėl šio klau­si­mo spren­di­mo teis­mams ky­la dau­giau­sia
ne­aiš­ku­mų, jį spręs­da­mi jie pa­da­rė ir dau­giau­sia klai­dų.
Štai Drus­ki­nin­kų mies­to apy­lin­kės teis­mo 2001 m. sau­sio 24 d. nuosp­rendžiu
T. B. bu­vo nu­teis­tas pa­gal BK 2321 str. 1 ir 2 d. už
tai, kad 2000 m. lap­kri­čio 6 d. nu­pir­kęs 615 g aguo­nų gal­vu­čių, jas par­si­ga­be­no
ir lai­kė kai­me, o 2000 m. lap­kri­čio 7 d. ga­be­no jas į Drus­ki­nin­kus, tu­rė­da­mas
tiks­lą iš­džio­vin­ti. Toks, nors ir pa­kar­to­ti­nas ga­be­ni­mas, ne­lai­ky­ti­nas
vei­kos pa­kar­to­ti­nu­mu. Nu­si­kal­ti­mas bu­vo tę­sia­mas, bu­vo ga­be­na­mos
tos pa­čios, prieš tai įgy­tos nar­ko­ti­nės me­džia­gos.
Yra at­ve­jų, kai pri­pa­žįs­ta­ma, kad nu­si­kal­ti­mas pa­da­ry­tas pa­kar­to­ti­nai,
nors iš by­los duo­me­nų ma­ty­ti, jog teis­tu­mas už pir­miau pa­da­ry­tą nu­si­kal­ti­mą
yra iš­ny­kęs.
An­tai Vi­sa­gi­no mies­to apy­lin­kės teis­mas 2000 m. lap­kri­čio 27 d.
nuosp­ren­džiu V. B. nu­tei­sė pa­gal BK 2321
str. 2 d. , nes jis nu­si­kal­ti­mą pa­da­rė pa­kar­to­ti­nai, ka­dan­gi 2000 m.
bir­že­lio 14 d. teis­tas pa­gal BK 2321
str. 1 d.
Iš by­los duo­me­nų ma­ty­ti, kad V. B. 2000 m. bir­že­lio 14 d. nuosp­ren­džiu
bu­vo tai­ky­ta am­nes­ti­ja ir nuo baus­mės jis bu­vo at­leis­tas. V. B. nė
kiek baus­mės ne­at­li­ko. To­dėl pa­gal BK 58 str. 2 d. lai­ko­ma, kad to­kiais
at­ve­jais as­muo lai­ko­mas ne­tu­rin­čiu teis­tu­mo.
Dau­giau­sia ne­aiš­ku­mų teis­mams ky­la spren­džiant klau­si­mą, ar nu­si­kal­ti­mas
pa­da­ry­tas pa­kar­to­ti­nai, ar jis tik su­si­de­da iš pa­na­šių veiks­mų ir
yra tęs­ti­nis. Dėl to šis klau­si­mas teis­mų daž­nai spren­džia­mas skir­tin­gai
ir pa­da­ro­ma klai­dų.
An­tai Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­mo 2000 m. rug­pjū­čio 28 d.
nuosp­ren­džiu O. R. bu­vo nu­teis­tas pa­gal BK 2321
str. 3 ir 5 d. už tai, kad, įgi­jęs nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų
1999 m. spa­lio–­lap­kri­čio mėn. , 1999 m. lap­kri­čio 5 d. da­lį jų par­da­vė
as­me­niui, pa­va­din­tam Al­giu, lap­kri­čio 6 ir 8 d. – as­me­nims,
pavadintiems Al­giu ir A-u.
Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas 2000 m. gruo­džio 18 d. nu­tar­ti­mi apy­lin­kės
teis­mo nuosp­ren­dį pa­li­ko ne­pa­keis­tą, rem­da­ma­sis tuo, kad me­džia­gos,
įgy­tos tu­rint tiks­lą par­duo­ti, bu­vo par­duo­da­mos ke­lis kar­tus, dėl
par­da­vi­mo vi­sa­da at­ski­rai su­si­ta­riant.
Teis­mas pri­pažino, kad nu­si­kal­ti­mas, nu­ma­ty­tas BK 2321
str. 3 d. , bu­vo pa­da­ry­tas pa­kar­to­ti­nai ir jo ne­ga­li­ma lai­ky­ti tęs­ti­niu,
nors me­džia­gos bu­vo įgy­tos vie­nu me­tu.
Taip pat pa­gal BK 2321 str. 3 ir 5 d. Vil­niaus mies­to pir­mo­jo apy­lin­kės
teis­mo 2001 m. sau­sio 9 d. nuosp­ren­džiu nu­teis­tas M. A. , ku­ris ne vie­ną
kar­tą (4 kar­tus) me­džia­gas įgy­da­vo iš A. P. ir jas par­duo­da­vo vie­nam
ir tam pa­čiam as­me­niui, pa­va­din­tam Zi­ta.
Vil­niaus mies­to pir­mo­jo apy­lin­kės teis­mo 2001 m. ko­vo 23 d. nuosp­rendžiu
R. A. nu­teis­tas pa­gal BK 2321 str. 3 ir 5 d.
Nuosp­ren­džiu R. A. pri­pa­žin­tas kal­tu dėl to, kad 2001 m. sau­sio 16 d.
iš ne­nu­sta­ty­to as­mens įgi­jęs he­roi­no, jį ga­be­nęs ir lai­kęs, o 2001
m. sau­sio 17 d. par­da­vęs 0,077 g he­roi­no, ku­rio da­lis iš jo bu­vo at­si­im­ta
10 val. 45 min. , ki­ta da­lis – 11 val. 15 min. ; 2001 m. sau­sio 22 d. , tu­rė­da­mas
tiks­lą par­duo­ti, įgi­jęs 2,401 g he­roi­no, lai­kęs jį ir ga­be­nęs, 2001 m.
sau­sio 23 d. 0,06 he­roi­no par­da­vęs as­me­niui, pa­va­din­tam K-­tia.
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas 2001 m. bir­že­lio 5 d. nu­tar­ti­mi nuosp­ren­dį
pa­kei­tė, veiks­mus iš BK 2321 str. 5 d. per­kva­li­fi­kuo­da­mas į šio straips­nio 3
da­lį. Teis­mas rė­mė­si tuo, kad nu­teis­ta­sis nar­ko­ti­nes me­džia­gas įgi­jęs
iš ,,vie­no šal­ti­nio” ir pa­gal vie­ną su­ma­ny­mą, jas par­da­vęs vie­nam ir
tam pa­čiam as­me­niui, bei ne­są įro­dy­mų, kad bū­tų par­da­vęs ar pla­ti­nęs
ki­tiems as­me­nims.
Vil­niaus ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2001 m. ba­lan­džio 2 d. nuosp­ren­džiu
P. T. bu­vo nu­teis­tas pa­gal BK 2321 str. 3 ir 5 d. Vil­niaus
apy­gar­dos teis­mas 2001 m. birželio 5 d. nu­tar­ti­mi veiks­mus iš BK 2321
str. 5 d. per­kva­li­fi­ka­vo į 2321 str. 3 d. , nes nu­teis­ta­sis,
tu­rė­da­mas tiks­lą par­duo­ti, nar­ko­ti­nes medžia­gas įgi­jęs
ke­tu­ris kar­tus, ne­nu­sta­ty­tu lai­ku tris kar­tus jų par­da­vęs tam pa­čiam
as­me­niui. To­dėl ne­są pa­kar­to­ti­nu­mo, ka­dan­gi nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis
,,ap­rū­pin­da­vęs tą pa­tį as­me­nį”.
Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­mo 2000 m. lap­kri­čio 7 d. nuosp­ren­džiu,
ku­ris Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo 2001 m. sau­sio 22 d. nu­tar­ti­mi pa­lik­tas
ne­pa­keis­tas, R. D. nu­teis­ta pa­gal BK 2321
str. 3 ir 5 d. už tai, kad ji 2000 m. ne­nu­sta­ty­tą die­ną ne­tei­sė­tai įgi­ju­si
0,045 g aguo­nų ir jų da­lių kon­cen­tra­to, jį lai­kiu­si, tu­rė­da­ma tiks­lą
par­duo­ti, ir 2000 m. ko­vo 14 d. par­da­vu­si as­me­niui, pa­va­din­tam Pet­ru,
dar 2000 m. ne­nu­sta­ty­tą die­ną ne­tei­sė­tai įgi­ju­si 0,110 g. aguo­nų ir
jų da­lių kon­cen­tra­to, lai­kiu­sį jį, tu­rė­da­ma tiks­lą par­duo­ti, o 2000
m. ko­vo 28 d. par­da­vu­si as­me­niui, pa­va­din­tam Ni­jo­lė.
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų
ko­le­gi­ja 2001 m. ge­gu­žės 1 d. nu­tar­ti­mi R. D. ka­sa­ci­nį skun­dą at­me­tė.
Vi­sa­gi­no mies­to apy­lin­kės teis­mo 2000 m. rug­sė­jo 25 d. nuosp­ren­džiu
S. P. nu­teis­tas pa­gal BK 2321 str. 3 ir 5 d. Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo 2001 m. sau­sio
9 d. nu­tar­ti­mi S. P. ape­lia­ci­nis skun­das at­mes­tas.
S. P. nu­teis­tas už tai, kad 1998 m. ne­tei­sė­tai įgi­jęs ir lai­kęs nar­ko­ti­nes
me­džia­gas, tu­rė­da­mas tiks­lą par­duo­ti, o 1998 m. gruo­džio 28 d. nar­ko­ti­nių
me­džia­gų par­da­vęs G. , 1999 m. va­sa­rio 23 d. – A. , be to, nar­ko­ti­nių me­džia­gų
pas jį bu­vo ras­ta 1999 m. ba­lan­džio 29 d. da­rant kra­tą.
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų
ko­le­gi­ja 2001 m. ge­gu­žės 22 d. nu­tar­ti­mi teis­mų spren­di­mus pa­kei­tė,
pa­nai­kin­da­ma jų da­lį dėl S. P. nu­tei­si­mo pa­gal BK 2321
str. 5 d. Ko­le­gi­ja rė­mė­si tuo, kad nu­teis­ta­sis vi­sas nar­ko­ti­nes me­džia­gas
įgi­jęs vie­nu me­tu, tu­rė­da­mas tiks­lą par­duo­ti, du kar­tus jų par­da­vęs,
o da­lį lai­kęs, to­dėl pa­da­ry­tas nu­si­kal­ti­mas esąs tęs­ti­nis.
Tai­gi iš šių spren­di­mų ma­ty­ti, kad teis­mai nu­si­kal­ti­mo tęs­ti­nu­mo
ir pa­kar­to­ti­nu­mo klau­si­mus spren­džia įvai­riai. Vie­ni teis­mai at­si­žvel­gia
į as­mens su­ma­ny­mą, kon­kre­čias me­džia­gų pir­ki­mo–­par­da­vi­mo ap­lin­ky­bes,
kal­ti­nin­ko kon­kre­čius tiks­lus, į sie­kia­mo re­zul­ta­to api­brėž­tu­mą
bei kon­kre­tu­mą ir pan. Ki­ti teis­mai mi­nė­tų ap­lin­ky­bių iš­sa­miai ne­iš­aiš­ki­na,
re­mia­si tik tuo, kad me­džia­gos įgy­tos vie­nu ar ir skir­tin­gu me­tu, bet
iš vie­no ir to pa­ties as­mens, ir pan. , par­da­vę jas ne vie­ną kar­tą tam pa­čiam
ar ke­lis kar­tus – įvai­riems as­me­nims ir kt. , ir pri­pa­žįs­ta, jog nu­si­kal­ti­mas
esąs tęs­ti­nis.
Va­di­na­si, teis­mai neat­si­žvel­gia, kad tęs­ti­niu nu­si­kal­ti­mu lai­ko­ma
vei­ka, su­si­de­dan­ti iš ta­pa­čių veiks­mų, esant vie­nam at­ski­ram su­ma­ny­mui
juos pa­da­ry­ti, tu­rint kon­kre­tų tiks­lą bei sie­kiant api­brėž­to kon­kre­taus
re­zul­ta­to. To­dėl nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų par­da­vi­mas
ar ki­toks pla­ti­ni­mas, pa­vyz­džiui, ga­li bū­ti pri­pa­žin­tas tęs­ti­niu
nu­si­kal­ti­mu, re­mian­tis ne tuo, kad jos ke­lis kar­tus bu­vo par­duo­tos
ar ki­taip per­duo­tos tam pa­čiam as­me­niui, bet tuo, kad kal­ti­nin­kas, įgy­da­mas,
lai­ky­da­mas ir pan. nar­ko­ti­nes me­džia­gas, bu­vo kar­tu su­ma­nęs vi­sas
ar da­lį jų par­duo­ti ir šio tiks­lo sie­kė, jas par­da­vi­nė­da­mas vie­nam
ar ke­liems as­me­nims. Me­džia­gų įgi­ji­mas (pir­ki­mas) ne vie­ną kar­tą,
nors iš to pa­ties as­mens, pa­pras­tai ne­ga­li bū­ti lai­ko­mas tęs­ti­niu nu­si­kal­ti­mu.
Įgi­ji­mas ga­lė­tų bū­ti pri­pa­žįs­ta­mas tęs­ti­niu, jei­gu, nu­pir­kęs me­džia­gas,
as­muo pa­gal su­si­ta­ri­mą su par­da­vė­ju jas vi­sas at­si­ė­mė da­li­mis ne
vie­nu me­tu. Taip pat ir me­džia­gų ga­mi­ni­mas ne vie­ną kar­tą ga­li bū­ti
lai­ko­mas tęs­ti­niu, jei­gu as­muo, įgy­da­mas tas me­džia­gas, bu­vo su­ma­nęs
jas vi­sas per­dirb­ti.
Iš api­ben­drin­tų by­lų ma­ty­ti, kad vyk­dant veik­lą, su­si­ju­sią su
nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis, kal­ti­nin­ko tiks­las kar­tais kei­čia­si, at­si­ran­da
ki­tas su­ma­ny­mas. As­muo, įgi­jęs me­džia­gas, ne­tu­rė­da­mas tiks­lo jų
par­duo­ti ar ki­taip pla­tin­ti, vė­liau su­ma­no jas par­duo­ti ir par­duo­da
ar ki­taip pla­ti­na.
Štai Vil­niaus mies­to ant­ro­jo apy­lin­kės teis­mo 2001 m. va­sa­rio 7 d.
nuosp­ren­džiu M. K. nu­teis­tas pa­gal BK 2321
str. 1 ir 3 d. už tai, kad jis 2000 m. lie­pos 22 d. įgi­jęs 10 g am­fe­ta­mi­no,
ku­rio da­lį su­var­to­jęs pats, o ki­tą da­lį – 5,66 g, lai­kęs iki 2000 m.
lie­pos 28 d. , be to, jis nu­teis­tas už tai, kad 2000 m. lie­pos 28 d. 0,036 g
am­fe­ta­mi­no da­vęs A. R.
Šiau­lių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2001 m. sau­sio 4 d. nuosp­ren­džiu
O. C. nu­teis­ta pa­gal 2321 str. 1 d. bei BK 16 str. 2 d. ir 2321
str. 3 d. už tai, kad ne­tei­sė­tai įgi­ju­si ir lai­kiu­si me­džia­gas, ne­tu­rė­da­ma
tiks­lo par­duo­ti ar ki­taip pla­tin­ti, pas­kui pa­si­kė­si­no jas vi­sas par­duo­ti.
N-s aukš­tes­nių teis­mų nu­tar­ti­mis teis­mų nuosp­ren­džiai ne­bu­vo pa­keis­ti,
bet toks nu­teis­tų­jų veiks­mų kva­li­fi­ka­vi­mas yra abe­jo­ti­nas. Su­ma­nę
pla­tin­ti ir pla­tin­da­mi me­džia­gas, jie pa­da­rė veiks­mus, nu­ma­ty­tus
BK 2321 str. 3 d. To­dėl to­kius veiks­mus rei­kė­tų kva­li­fi­kuo­ti
pa­gal BK 2321 str. , 3 d. kaip ne­tei­sė­tą psi­chot­ro­pi­nių ar nar­ko­ti­nių
me­džia­gų par­da­vi­mą.
Gru­pė iš anks­to su­si­ta­ru­sių as­me­nų. Iš api­ben­drin­tų­jų by­lų ma­ty­ti, kad nu­si­kal­ti­mai,
pa­da­ry­ti gru­pės as­me­nų, daž­niau­siai bu­vo pa­da­ro­mi pa­pras­tos (ele­men­ta­rios)
gru­pės. Re­tai nu­si­kal­ti­mus da­rė or­ga­ni­zuo­ta gru­pė. Nu­si­kals­ta­mų
su­si­vie­ni­ji­mų, už­si­i­man­čių veik­la, su­si­ju­sia su nar­ko­ti­nė­mis
ar psi­chot­ro­pi­nė­mis me­džia­go­mis, ne­bu­vo.
To­dėl sun­ku­mų, kva­li­fi­kuo­jant nu­si­kal­ti­mus pa­gal gru­pės iš
anks­to su­si­ta­ru­sių as­me­nų po­žy­mį, teis­mams ne­ki­lo ir ne­rei­kė­jo
veiks­mų pa­pil­do­mai kva­li­fi­kuo­ti pa­gal BK 2271
str.
Itin pa­vo­jin­gas re­ci­dy­vis­tas. Iš api­ben­drin­tų­jų by­lų ne­bu­vo by­lų, ku­rio­se
veiks­mai bū­tų bu­vę kva­li­fi­kuo­ti pa­gal BK 2321
str. 5 d. , re­mian­tis itin pa­vo­jin­go re­ci­dy­vis­to požymiu.
BK 26 str. 5 d. nu­sta­to, kad re­mian­tis itin pa­vo­jin­go re­ci­dy­vis­to
požymiu, nu­si­kal­ti­mas kva­li­fi­kuo­ja­mas pa­gal BK 2321
str. 5 d. , kai as­muo įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka bu­vo pri­pa­žin­tas itin
pa­vo­jin­gu re­ci­dy­vis­tu iki šio nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mo.
Pla­ti­ni­mas stam­biu mas­tu. By­lų, ku­rio­se veiks­mai kva­li­fi­kuo­ja­mi pa­gal BK 2321
str. 5 d. , re­mian­tis tuo, kad medžia­gos bu­vo pla­ti­na­mos stam­biu mas­tu,
taip pat bu­vo ne­daug. Ne­pai­sant to, kva­li­fi­kuo­da­mi nu­si­kal­ti­mus pa­gal
šį po­žy­mį, teis­mai pa­da­rė kai ku­rių klai­dų.
Ka­sa­ci­ne tvar­ka 3 nuosp­ren­džiai 4 as­me­nims pa­keis­ti, nes teis­mai
ne­pa­grįs­tai juo­se rė­mė­si stam­baus mas­to po­žy­miu.
Štai Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų
ko­le­gi­jos 2001 m. va­sa­rio 27 d. nu­tar­ti­mi pa­keis­tas Ma­ri­jam­po­lės
ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2000 m. ba­lan­džio 20 d. nuosp­ren­dis, ku­riuo
nu­teis­ti R. J. ir D. Š. pa­gal BK 2321
str. 5 d. , ir Kau­no apy­gar­dos teis­mo 2000 m. lap­kri­čio 8 d. nu­tar­tis,
ku­ria nu­teis­tų­jų ape­lia­ci­niai skun­dai at­mes­ti.
Teis­mų spren­di­mai pa­keis­ti, pa­ša­li­nant iš jų kal­ti­ni­mą pla­ti­nus
nar­ko­ti­nes me­džia­ga stam­biu mas­tu, nes nu­teis­tie­ji par­da­vę 11,249
kg aguo­nų gal­vu­čių ir stie­be­lių, o stam­bus kie­kis esąs dau­giau kaip 60
kg.
Nar­ko­ti­nių ar psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų pla­ti­ni­mas stam­biu mas­tu
yra baig­tas nu­si­kal­ti­mas, kai as­muo iš kie­kio, su­da­ran­čio stam­bų mas­tą,
iš­pla­ti­no nors da­lį šių me­džia­gų.
Stam­bus mas­tas kaip kva­li­fi­kuo­ja­ma­sis požymis pri­skir­tas tik vie­nai
vei­kai – pla­ti­ni­mui. To­dėl teis­mams ky­la ne­aiš­ku­mų, kaip kva­li­fi­kuo­ti­ni
veiks­mai, kai me­džia­gos stam­biu mas­tu tik įgy­ja­mos, lai­ko­mos ir pan. ,
ne­tu­rint tiks­lo jų par­duo­ti, ar ki­taip pla­tin­ti, ar­ba tu­rint to­kį
tiks­lą, bet dar ne­pra­dė­tos pla­tin­ti.
Rei­kia ma­ny­ti, kad nar­ko­ti­nių ar psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų di­de­lio
kie­kio, su­da­ran­čio stam­bų mas­tą ga­mi­ni­mas, įgi­ji­mas, lai­ky­mas, ga­be­ni­mas
ar siun­ti­mas, ne­tu­rint tiks­lo par­duo­ti ar ki­taip pla­tin­ti, kva­li­fi­kuo­ti­nas
pa­gal BK 2321 str. 1 d. , jei nė­ra kai ku­rių ki­tų kva­li­fi­kuo­ja­mų­jų
po­žy­mių, o jei­gu toks tiks­las yra – pa­gal BK 16 str. 1 d. ir 2321
str. 5 d. kaip ren­gi­ma­sis tas medžia­gas pla­tin­ti stam­biu mas­tu.
BK 2321 str. 5 d. nu­ma­ty­ti kva­li­fi­kuo­ja­mie­ji po­žy­miai
yra al­ter­na­ty­vūs. Pa­gal 2321 str. 5 d. kva­li­fi­kuo­ja­mas
ne­tei­sė­tas me­džia­gų ga­mi­ni­mas, įgi­ji­mas, lai­ky­mas, ga­be­ni­mas ar­ba
siun­ti­mas, tu­rint tiks­lą jas par­duo­ti ar ki­taip pla­tin­ti, taip pat ne­tei­sė­tas
jų par­da­vi­mas ar ki­toks pla­ti­ni­mas, pa­da­ry­ti tiek pa­kar­to­ti­nai,
tiek gru­pės iš anks­to su­si­ta­ru­sių as­me­nų, tiek ir pa­vo­jin­go re­ci­dy­vis­to.
Yra ir ki­tų veiks­mų kva­li­fi­ka­vi­mo klau­si­mų spren­di­mo keb­lu­mų.
An­tai BK 2321 str. 4 d. nė­ra nu­sta­ty­ta at­sa­ko­my­bė už ne­tei­sė­tą
psi­chot­ro­pi­nių ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų, drau­džia­mų var­to­ti svei­ka­tos
prie­žiū­ros tiks­lams, įgi­ji­mą, ga­be­ni­mą ar siun­ti­mą, tu­rint tiks­lą
jas par­duo­ti ar ki­taip pla­tin­ti. To­dėl ky­la klau­si­mas, kaip to­kie
veiks­mai tu­rė­tų bū­ti kva­li­fi­kuo­ja­mi.
Pri­tar­ti­na nuo­mo­nei, kad to­kios vei­kos kva­li­fi­kuo­ti­nos pa­gal
BK 2321 str. 3 d. , ku­rio­je nu­sta­ty­ta at­sa­ko­my­bė nė­ra
su­sie­ta su me­džia­gų kla­si­fi­ka­vi­mu. Jei­gu as­muo me­džia­gas, nu­ro­dy­tas
BK 2321 str. 4 d. , ne tik įgi­jo, tu­rė­da­mas tiks­lą par­duo­ti,
bet ir jas par­da­vė, jo veiks­mai tu­rė­tų bū­ti kva­li­fi­kuo­ja­mi pa­gal BK
2321 str. 4 d.
At­lei­di­mas nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės pa­gal BK 2321
str. 6 ir 7 d. As­muo at­lei­džia­mas
nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės už 
įsta­ty­me nu­ro­dy­tas vei­kas, kai jis psi­chot­ro­pi­nes ar nar­ko­ti­nes
me­džia­gas sa­va­no­riš­kai ati­da­vė (2321
str. 6 d. ) ar sa­va­no­riš­kai krei­pė­si į me­di­ci­nos įstai­gą dėl me­di­ci­nos
pa­gal­bos su­tei­ki­mo ry­šium su psi­chot­ro­pi­nių ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų
var­to­ji­mu ne me­di­ci­nos tiks­lais (2321
str. 7 d. ).
Sa­va­no­riš­kas me­džia­gų ati­da­vi­mas yra tuo­met, kai as­muo jas ati­da­vė, tu­rė­da­mas ga­li­my­bę
jo­mis ne­kliu­do­mai dis­po­nuo­ti – įgy­tas me­džia­gas lai­ky­ti, ga­ben­ti
ar siųs­ti.
Ki­ta at­lei­di­mo nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės są­ly­ga – me­džia­gų
ati­da­vi­mas po­li­ci­jai ar ki­toms tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­joms.
Ati­da­vi­mas nė­ra sa­va­no­riš­kas, jei me­džia­gos bu­vo ati­duo­tos tei­sė­sau­gos
ins­ti­tu­ci­joms iman­tis kon­kre­čių prie­mo­nių jas pa­im­ti ar jau pa­trau­kus
kal­ti­nin­ką bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn.
Štai Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų
ko­le­gi­jos 2000 m. spa­lio 17 d. nu­tar­ti­mi pri­pa­žin­ta, kad Vil­niaus
apy­gar­dos teis­mo 2000 m. ba­lan­džio 18 d. nuosp­ren­džiu nu­teis­tos I. M.
tei­gi­mas, kad sa­va­no­riš­kai ati­da­vu­si nar­ko­ti­nes me­džia­gas ir dėl
to tu­rin­ti bū­ti at­leis­ta nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės, esąs ne­pa­grįs­tas,
nes ji jas ati­da­vu­si po­li­ci­jos dar­buo­to­jams da­rant bu­te kra­tą.
Sa­va­no­riš­kai ati­da­vęs me­džia­gas as­muo at­lei­džia­mas nuo bau­džia­mo­sios
at­sa­ko­my­bės tik už tų me­džia­gų įgi­ji­mą, lai­ky­mą, ga­be­ni­mą ir siun­ti­mą.
Nuo at­sa­ko­my­bės už ki­tų vei­kų, su­si­ju­sių su to­mis me­džia­go­mis, as­muo
ne­at­lei­džia­mas.
Sa­va­no­riš­ku krei­pi­mu­si į me­di­ci­nos įstai­gą pri­pa­žįs­ta­mas krei­pi­ma­sis sa­vo no­ru as­mens, ku­ris
nė­ra trau­kia­mas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn. Sa­va­no­riš­kai krei­pę­sis
į me­di­ci­nos įstai­gą as­muo at­lei­džia­mas nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės
tik už ne­tei­sė­tą var­to­tų psi­chot­ro­pi­nių ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų
įgi­ji­mą, lai­ky­mą, ga­be­ni­mą ir siun­ti­mą. To­dėl as­muo, sa­va­no­riš­kai
krei­pę­sis į me­di­ci­nos įstai­gą, ga­li bū­ti at­leis­tas nuo bau­džia­mo­sios
at­sa­ko­my­bės už li­ku­sių ne­su­var­to­tų me­džia­gų įgi­ji­mą, lai­ky­mą,
ga­be­ni­mą, siun­ti­mą, jei­gu jis kar­tu tas me­džia­gas sa­va­no­riš­kai ati­da­vė.
Pa­gal api­ben­dri­ni­mo duo­me­nis nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės bu­vo
at­leis­ti du as­me­nys, ku­rie krei­pė­si į me­di­ci­nos įstai­gą dėl me­di­ci­nos
pa­gal­bos su­tei­ki­mo ry­šium su psi­chot­ro­pi­nių ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų
var­to­ji­mu ne me­di­ci­nos tiks­lais. Abu jie nuo at­sa­ko­my­bės at­leis­ti
ne­pa­grįs­tai.
Šiau­lių mies­to apy­lin­kės teis­mo 2000 m. lap­kri­čio 16 d. nu­tar­ti­mi
nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės bu­vo at­leis­tas anks­čiau ke­tu­ris kar­tus
teis­tas pa­gal BK 2321 str. A. Š. , ku­ris bu­vo kal­ti­na­mas pri­sis­ky­nęs, ga­be­nęs
ir lai­kęs aguo­nų gal­vu­čių ir stie­be­lių, t. y. nu­si­kal­ti­mu, nu­ro­dy­tu
BK 2321 str. 2 d. A. Š. at­leis­tas nuo at­sa­ko­my­bės, re­mian­tis
tuo, kad 2000 m. bir­že­lio ir lie­pos mėn. sa­va­no­riš­kai krei­pę­sis dėl gy­dy­mo
nuo nar­ko­ma­ni­jos, ne­pai­sant to, kad po­li­ci­ja pas jį su­ra­do 5480 g
nar­ko­ti­nių me­džia­gų.
At­leis­da­mas nuo at­sa­ko­my­bės, teis­mas, be to, nu­tar­ty­je ne­tin­ka­mai
rė­mė­si BPK 361 str.
Tas pats teis­mas tuo pa­čiu pa­grin­du 2001 m. sau­sio 29 d. nuosp­ren­džiu
nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės at­lei­do V. R. , kal­ti­na­mą pa­gal BK 2321
str. 2 d. , nors jo bu­te nar­ko­ti­nes medžia­gas su­ra­do ir pa­ė­mė po­li­ci­ja.
Tai­gi V. R. nuo at­sa­ko­my­bės at­leis­tas ne­pa­grįs­tai ir ne pa­gal to­kį
pro­ce­si­nį ak­tą, ku­rį pa­gal įsta­ty­mą rei­kė­jo pri­im­ti.
Baus­mių sky­ri­mas. BK 43, 45, 471
str. tai­ky­mas. Už ne­sun­kius nu­si­kal­ti­mus,
ypač už nu­si­kal­ti­mus, nu­ro­dy­tus BK 2321
str. 1 d. , daž­niau­siai bu­vo tai­ko­mas baus­mės ati­dė­ji­mas (BK 471
str. ). Pa­tai­sos dar­bai ir bau­da ski­ria­ma re­tai.
Baus­mės vyk­dy­mas ati­de­da­mas ne tik anks­čiau ne­teis­tiems, bet ir ke­lis
kar­tus teis­tiems, tarp jų teis­tiems pa­gal BK 2321
str. , bei ku­riems baus­mės vyk­dy­mas jau bu­vo ati­de­da­mas, jei­gu tik pir­mes­nis
teis­tu­mas yra iš­ny­kęs.
Štai A. M. , anks­čiau ke­tu­ris kar­tus teis­tas (teis­tas ir pa­gal BK 2321
str. ) Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­mo 2001 m. sau­sio 29 d. nuosp­ren­džiu
pa­gal BK 2321 str. 1 ir 2 d. , 16 str. 2 d. ir 310 str. 1 d. bei 310
str. 1 d. nu­teis­tas lais­vės at­ėmi­mu vie­ne­riems me­tams ir dviem mė­ne­siams,
1250 Lt bau­da, kon­fis­kuo­jant vie­ną šeš­ta­da­lį tur­to, pri­tai­kius BK 471
str. lais­vės at­ėmi­mo baus­mės vyk­dy­mas ati­dė­tas.
L. B. anks­čiau du kar­tus teis­ta pa­gal BK 2321
str. 1 ir 2 d. , pir­mą kar­tą nu­teis­ta pa­gal BK 2321
str. 1 ir 2 d. lais­vės at­ėmi­mu tre­jiems me­tams, pa­gal BK 2321
str. 1 ir 2 d. nu­teis­ta lais­vės at­ėmi­mu vie­ne­riems me­tams ir pen­kiems
mė­ne­siams, o šios baus­mės vyk­dy­mas, re­mian­tis BK 471
str. , ati­dė­tas dėl to, kad baus­mės tiks­lai bus pa­siek­ti be re­a­laus baus­mės
at­li­ki­mo.
Dėl ne­tin­ka­mo BK 471 str. pri­tai­ky­mo apy­lin­kės teis­mų nuosp­ren­džiai
kar­tais bū­da­vo pa­kei­čia­mi.
An­tai Jo­niš­kio ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2001 m. va­sa­rio 13 d.
nuosp­ren­džiu J. G. , pir­miau teis­ta pa­gal BK 271 str. 2 d. lais­vės at­ėmi­mu
vie­ne­riems me­tams, ku­rio vyk­dy­mas ati­dė­tas, pri­tai­kius BK 471
str. , pa­gal BK 2321 str. 1 d. nu­teis­ta lais­vės at­ėmi­mu še­šiems mė­ne­siams,
su­ben­drin­ta baus­mė, re­mian­tis BK 42 str. , pa­skir­ta lais­vės at­ėmi­mas
vie­ne­riems me­tams ir še­šiems mė­ne­siams, ku­rio vyk­dy­mas vėl ati­dė­tas,
pri­tai­kius BK 471 str.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas 2001 m. lie­pos 4 d. nu­tar­ti­mi nuosp­ren­dį
pa­kei­tė, pa­nai­kin­da­mas BK 471 str. pri­tai­ky­mą,
nes nau­jas nu­si­kal­ti­mas bu­vo pa­da­ry­tas po pir­mes­nio­jo nuosp­ren­džio
pri­ėmi­mo ir su­ben­drin­ta baus­mė tu­rė­jo bū­ti pa­skir­ta re­mian­tis BK
43 str.
La­bai dažnai as­me­nims, nu­teis­tie­siems pa­gal BK 2321
str. 1 ir 2 d. , bu­vo ski­ria­mos trum­pa­lai­kės lais­vės at­ėmi­mo baus­mės –
trims mė­ne­siams ar tru­pu­tį il­ges­niam lai­kui.
Štai Tau­ra­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2001 m. va­sa­rio 20 d. nuosp­ren­džiu
A. S. , anks­čiau tris kar­tus teis­tas, pa­gal BK 2321
str. 1 d. nu­teis­tas lais­vės at­ėmi­mu trims mė­ne­siams.
A. L. , pir­miau teis­tas šešis kar­tus, teis­tas ir pa­gal BK 2321
str. 2 d. lais­vės at­ėmi­mu dve­jiems me­tams, Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės
teis­mo 2001 m. ko­vo 20 d. nuosp­ren­džiu pa­gal BK 2321
str. 2 d. nu­teis­tas lais­vės at­ėmi­mu še­šiems mė­ne­siams.
Tai­gi ne­ga­li­ma pri­pa­žin­ti, kad vi­sa­da bu­vo va­do­vau­ja­ma­si ben­drai­siais
baus­mės sky­ri­mo prad­me­ni­mis.
Lais­vės at­ėmi­mas il­ges­niam lai­kui už mi­nė­tus nu­si­kal­ti­mus pa­pras­tai
bu­vo ski­ria­mas tiems as­me­nims, ku­rie nuo baus­mių bū­da­vo at­lei­džia­mi,
pri­tai­kius am­nes­ti­jos ak­tą.
Už sun­kius nu­si­kal­ti­mus (BK 2321
str. 3 ir 5 d. bei kt. ) daž­niau­siai bu­vo ski­ria­mas lais­vės at­ėmi­mas,
bet dau­giau­sia bu­vo tai­ko­ma sank­ci­jo­je nu­ro­dy­ta že­mo­ji šios baus­mės
ri­ba. Ne­pai­sant to, bu­vo tai­ko­mas ir BK 45 bei 471
str. (ne­pil­na­me­čiams), – nu­tei­sia­ma baus­me, ne­su­si­ju­sia su lais­vės
at­ėmi­mu.
Kai ku­riais at­ve­jais ne­tin­ka­mai bu­vo pri­tai­ky­tas BK 43 str.
Štai Vil­niaus mies­to tre­čio­jo apy­lin­kės teis­mo 2001 m. va­sa­rio 13
d. nuosp­ren­džiu anks­čiau pen­kis kar­tus teis­tas (iš jų tris kar­tus pa­gal
BK 2321 str. vie­ne­riems me­tams še­šiems mė­ne­siams, dve­jiems
me­tams lais­vės at­ėmi­mo), lyg­ti­nai pa­leis­tas iš lais­vės at­ėmi­mo vie­tų,
ne­at­li­kęs 11 mė­ne­sių ir 18 die­nų lais­vės at­ėmi­mo A. S. pa­gal BK 2321
str. 2 d. nu­teis­tas lais­vės at­ėmi­mu ke­tu­riems mė­ne­siams, pri­dė­jus da­lį
ne­at­lik­tos baus­mės pa­gal pir­mes­nį­jį nuosp­ren­dį, su­ben­drin­ta baus­mė
pa­skir­ta lais­vės at­ėmi­mas pen­kiems mė­ne­siams. Su­ben­drin­ta baus­mė pa­skir­ta
daug švel­nes­nė už ne­at­lik­tą pa­gal pir­mes­nį nuosp­ren­dį baus­mės da­lį,
nors ji tu­ri bū­ti ski­ria­ma vi­siš­kai ar iš da­lies su­de­dant ne­at­lik­tą
pa­gal pir­mes­nį nuosp­ren­dį baus­mės da­lį ir baus­mę, skir­tą už nau­ją nu­si­kal­ti­mą.
Kar­tais, pa­žei­džiant BK 43 str. , ne­pa­ski­ria­ma su­ben­drin­ta baus­mė.
Štai A. S. , pir­miau teis­ta pa­gal BK 271 str. 3 d. 12 000 Lt bau­da ir jos
ne­su­mo­kė­ju­si, Vil­niaus mies­to pir­mo­jo apy­lin­kės teis­mo 2000 m. gruo­džio
19 d. nuosp­ren­džiu pa­gal BK 2321 str. 1 d. , pri­tai­kius
BK 45 str. nu­teis­ta 12 500 Lt bau­da.
Su­ben­drin­ta baus­mė A. S. ne­pa­skir­ta, klai­din­gai re­mian­tis tuo,
kad pa­gal BK 44 str. 1 d. 2 p. bau­da, kai ji pa­skir­ta kaip pa­grin­di­nė,
ne­ga­li bū­ti su­de­da­ma ar pa­kei­čia­ma ki­to­mis baus­mė­mis ir vyk­do­ma at­ski­rai.
Yra at­ve­jų, kai ne­tin­ka­mai tai­ko­mas BK 45 str.
An­tai Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus
tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2000 m. spa­lio 31 d. nu­tar­ti­mi pa­keis­tas Ši­lu­tės
ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2000 m. lie­pos 17 d. nuosp­ren­dis, ku­riuo D. V.
pa­gal BK 2321 str. 3 d. nu­teis­tas lais­vės at­ėmi­mu pen­ke­riems me­tams,
kon­fis­kuo­jant 500 Lt tur­to, bei Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo 2000 m. rug­sė­jo
11 d. nu­tar­tis, ku­ria ape­lia­ci­nis skun­das at­mes­tas, pri­tai­ky­tas BK
45 str. 2 d. 2 p. ir 6 d. 2 p. ir pa­skir­ta baus­mė – pa­tai­sos dar­bai dve­jiems
me­tams. Teis­mų spren­di­mai pa­keis­ti, nes nu­teis­ta­sis nuo­šir­džiai gai­li­si,
iš­lai­ko du ma­ža­me­čius vai­kus, ku­rių mo­ti­na ser­ga ir ne­ga­li jų pri­žiū­rė­ti,
ir kt.
S. S. , ne­pri­si­pa­ži­nu­sį kal­tu, R-­vi­liš­kio ra­jo­no apy­lin­kės
teis­mas 2000 m. gruodžio 15 d. nuosp­rendžiu pa­gal BK 2321
str. 3 d. nu­tei­sė, pri­tai­ky­da­mas BK 45 str. 3 ir 6 d. bei 471
str. , vien dėl to, kad jis yra ne­pil­na­me­tis.
Ne­re­tai tai­ko­mas BK 471 str. ne­pri­pa­ži­nus, kad baus­mės tiks­lai bus pa­siek­ti
be re­a­laus baus­mės at­li­ki­mo.
Štai Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­mo 2000 m. spa­lio 4 d. nuosp­ren­džiu
A. K. nu­teis­tas pa­gal BK 2321 str. 1 d. lais­vės at­ėmi­mu ir, pri­tai­kius BK 471
str. , šios baus­mės vyk­dy­mas ati­dė­tas, mo­ty­vuo­jant tuo, kad nu­si­kal­ti­mas
ne­sąs sun­kus, tei­sia­ma­sis pir­miau teis­tas, ne­dir­bęs, tu­rįs teis­mo
įpa­rei­go­ji­mų pa­gal Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo už­kar­dy­mo įsta­ty­mą,
bet jau dir­bąs ir dar­bo­vie­tės api­bū­di­na­mas tei­gia­mai.
Teis­mai ne­tin­ka­mai tai­ky­da­vo 2000 m. ba­lan­džio 11 d. įsta­ty­mą
,,Dėl am­nes­ti­jos ak­to”. Dėl to Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja pa­kei­tė teis­mų spren­di­mus 4 by­lo­se
5 as­me­nims.
Štai 2001 m. ge­gu­žės 8 d. nu­tar­ti­mi pa­keis­tas Klai­pė­dos mies­to
apy­lin­kės teis­mo 2000 m. spa­lio 23 d. nuosp­ren­dis ir Klai­pė­dos apy­gar­dos
teis­mo 2001 m. sau­sio 29 d. nu­tar­tis: pa­nai­kin­tos jų da­lys, ku­rio­mis
V. A. ir S. K. , nu­teis­tiems pa­gal BK 2321
str. 5 d. lais­vės at­ėmi­mu ket­ve­riems me­tams, pri­tai­ky­tas mi­nė­to įsta­ty­mo
3 str. 1 d. 3 p. ir su­ma­žin­tos baus­mės vie­ne­riems me­tais. Pri­tai­kius
įsta­ty­mo 3 str. 2 d. 3 p. , lais­vės at­ėmi­mo baus­mės nu­teis­tie­siems su­ma­žin­tos
vie­nu penk­ta­da­liu.
Baudžia­mo­jo pro­ce­so klau­si­mai. Jau bu­vo mi­nė­ta, kad teis­mai ne vi­sa­da im­da­vo­si
vi­sų prie­mo­nių, kad iš­sa­miai bū­tų iš­aiš­kin­tos by­los ap­lin­ky­bės –
psi­chot­ro­pi­nių ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų įgi­ji­mo šal­ti­niai, kon­kre­čios
įgi­ji­mo ir su­si­ta­ri­mo įgy­ti są­ly­gos, kal­tų as­me­nų tiks­lai ir kt. ,
o nuosp­ren­džius pri­im­da­vo at­si­žvelg­da­mi į pa­aiš­kė­ju­sias ap­lin­ky­bes,
pa­lan­kiau­sias tei­sia­mie­siems. To­dėl bū­da­vo at­ve­jų, kai pa­žei­džia­mi
BPK 18 str. rei­ka­la­vi­mai.
Teis­mai kar­tais rem­da­vo­si įro­dy­mais, gau­tais iš šal­ti­nių, ne­nu­ma­ty­tų
įsta­ty­me.
An­tai Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus
tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. bir­že­lio 5 d. nu­tar­ti­mi bu­vo pa­nai­kin­tas
Aly­taus ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2000 m. gruo­džio 19 d. nuosp­ren­dis, ku­riuo
A. Č. ir A. K. nu­teis­ti pa­gal BK 2321
str. 3 d. , bei Kau­no apy­gar­dos teis­mo 2001 m. ko­vo 13 d. nu­tar­tis, ku­ria
nu­teis­tų­jų ape­lia­ci­niai skun­dai at­mes­ti, ir per­duo­ta by­la iš nau­jo
tir­ti dėl to, kad bu­vo pa­da­ry­ti es­mi­niai bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo
pa­žei­di­mai – rem­ta­si ne­ap­klaus­to įslap­tin­to liu­dy­to­jo pa­ro­dy­mais,
liu­dy­to­jo pa­reng­ti­nio ty­ri­mo me­tu duo­tu pa­aiš­ki­ni­mu, ku­ris liu­dy­to­jo
pa­ro­dy­mais pa­neig­tas, ir kt. (BPK 74, 331 str. ).
Es­mi­nių bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mų pa­da­ry­da­vo
ir ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mai. To­dėl bu­vo nai­ki­na­mos jų pri­im­tos
nu­tar­tys.
An­tai Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus
tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. ge­gu­žės 1 d. nu­tar­ti­mi pa­nai­kin­ta Klai­pė­dos
apy­gar­dos teis­mo 2001 m. sau­sio 8 d. nu­tar­tis ir per­duo­ta by­la iš nau­jo
nag­ri­nė­ti ape­lia­ci­ne tvar­ka.
Apy­gar­dos teis­mo nu­tar­ti­mi bu­vo pa­keis­tas Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės
teis­mo 2000 m. spa­lio 19 d. nuosp­ren­dis, ku­riuo A. D. bu­vo nu­teis­tas pa­gal
BK 2321 str. 3 ir 5 d. Ši nu­tar­tis pa­nai­kin­ta, nes jo­je bu­vę
nu­ro­dy­ti to­kie apy­lin­kės teis­mo spren­di­mai, ku­rie jo ne­bu­vo pri­im­ti,
be to, nu­tar­ti­mi dar kar­tą bu­vu­sios su­ben­drin­tos to­kios baus­mės, ko­kios
ne­bu­vo pa­skir­tos. Taip pat ne­bu­vęs ap­klaus­tas įslap­tin­tas liu­dy­to­jas.
To­dėl tei­sė­jų ko­le­gi­ja pri­pa­ži­no, kad ape­lia­ci­nis skun­das ne­iš­nag­ri­nė­tas
ir dėl to pa­da­ry­tas es­mi­nis bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mas
(BPK 4181 str. 3 p. ).
Jau bu­vo mi­nė­ta, kad teis­mai kar­tais ne­tei­sin­gai įver­tin­da­vo įro­dy­mus
ir pa­da­ry­da­vo ne­pa­grįs­tas iš­va­das dėl fak­ti­nių by­los ap­lin­ky­bių.
Pa­da­rius to­kių klai­dų, bu­vo pri­im­ta ne­pa­grįs­tų ap­kal­ti­na­mų­jų
nuosp­ren­džių.
Teis­mai ga­na daž­nai pa­žeis­da­vo BPK 262 str. rei­ka­la­vi­mus, t. y. ,
ne­pra­tę­sus ter­mi­nų, kal­ti­na­mo­jo ati­da­vi­mo teis­mui klau­si­mą spręs­da­vo
ir skir­da­vo by­las nag­ri­nė­ti tei­sia­ma­ja­me po­sė­dy­je, ne­si­lai­ky­da­mi
pen­kio­li­kos die­nų ter­mi­no.
Štai by­la, ku­rio­je R. J. kal­ti­na­mas pa­gal BK 2321
str. 3 d. , Klai­pė­dos ra­jo­no apy­lin­kės teis­me gau­ta 1999 m. bir­že­lio 9
d. , kal­ti­na­ma­sis ati­duo­tas teis­mui 1999 m. lie­pos 7 d. , pa­skir­ta nag­ri­nė­ti
tei­sia­ma­ja­me po­sė­dy­je – 1999 m. lap­kri­čio 18 d. , o pra­dė­ta nag­ri­nė­ti
2000 m. sau­sio 7 d.
By­la, ku­rio­je A. B. kal­ti­na­mas pa­gal BK 2321
str. 3 d. , Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­me gau­ta 2000 m. rug­sė­jo 14
d. , kal­ti­na­ma­sis ati­duo­tas teis­mui 2000 m. gruo­džio 1 d. , pa­skir­ta
nag­ri­nė­ti tei­sia­ma­ja­me po­sė­dy­je ir iš­nag­ri­nė­ta – 2001 m. sau­sio
4 d.
Aly­taus ra­jo­no apy­lin­kės teis­me by­la, ku­rio­je A. B. kal­ti­na­mas
pa­gal BK 2321 str. 2 d. , gau­ta 1999 m. spa­lio 5 d. , kal­ti­na­ma­sis
ati­duo­tas teis­mui 1999 m. spa­lio 25 d. ,pa­skir­ta nag­ri­nė­ti tei­sia­ma­ja­me
po­sė­dy­je 2000 m. va­sa­rio 9 d. , o iš­nag­ri­nė­ta ir pri­im­tas nuosp­ren­dis
2000 m. lie­pos 17 d. By­lų nag­ri­nė­ji­mas 2000 m. va­sa­rio 9 ir ge­gu­žės
15 d. bu­vo ati­dė­tas, žo­džiu pra­ne­šus, kad tei­sia­ma­sis li­go­ni­nė­je.
By­lo­je apie li­gą jo­kių do­ku­men­tų nė­ra, o by­los nag­ri­nė­ji­mas ati­de­da­mas
il­gam lai­kui.
Dėl pa­na­šių prie­žas­čių ir dėl to, kad bū­da­vo da­ro­mos il­gos per­trau­kos
ir pan. , bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je kal­ti­na­mas V. Ž. pa­gal BK 2321
str. 2, 3 ir 5 d. , teis­me bu­vo baig­ta per 11 mė­ne­sių.
Ši by­la Vil­niaus mies­to ant­ra­ja­me apy­lin­kės teis­me gau­ta 2000 m.
sau­sio 21 d. , tei­sia­ma­sis ati­duo­tas teis­mui 2000 m. va­sa­rio 2 d. , pa­skir­ta
nag­ri­nė­ti tei­sia­ma­ja­me po­sė­dy­je 2000 m. ba­lan­džio 19 d. , pa­da­ry­ta
per­trau­ka dėl do­ku­men­to pa­rei­ka­la­vi­mo ir liu­dy­to­jų at­ves­di­ni­mo
iki 2000 m. lie­pos 3 d. , pa­da­ry­ta per­trau­ka dėl eks­per­to iš­kvie­ti­mo
iki 2000 m. rug­sė­jo 1 d. Po to dar bu­vo da­ro­mos per­trau­kos dėl įvai­rių
prie­žas­čių, pas­ku­ti­nė per­trau­ka pa­da­ry­ta 2000 m. gruo­džio 5 d. iki
2000 m. gruo­džio 20 d. , o nuosp­ren­dis pa­skelb­tas 2000 m. gruodžio 21 d.
Ne vi­sa­da lai­ky­ta­si BPK 280 str. rei­ka­la­vi­mų.
Štai Aly­taus ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas 2000 m. ge­gu­žės 10 d. nu­tar­ti­mi,
pro­ku­ro­rui pa­da­vus pra­šy­mą, kal­ti­na­mam pa­gal BK 2321
str. 3 d. A. P. pa­kei­tė kal­ti­ni­mą ir ati­da­vė jį teis­mui pa­gal BK 2321
str. 5 d. , t. y. pri­ėmė nu­tar­tį, ku­rios pa­gal BPK 280 str. 2 d. pri­im­ti
ne­rei­kia.
Yra at­ve­jų, kai ne­si­lai­ko­ma BPK 346 str. 1 d. rei­ka­la­vi­mų.
An­tai Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas 2000 m. lap­kri­čio 21 d.
nuosp­ren­dy­je, ku­riuo pa­gal BK 2321
str. 1 d. nu­teis­tas A. I. , iš­dės­tė ne nu­si­kals­ta­mos vei­kos, pri­pa­žin­tos
įro­dy­ta, ap­lin­ky­bes, o A. I. as­mens kra­tą ir jos re­zul­ta­tus.
Šiau­lių mies­to apy­lin­kės teis­mas 2001 m. bir­že­lio 19 d. nuosp­ren­dy­je,
ku­riuo pa­gal BK 2321 str. 2 d. ir 23210 str.
nu­teis­ta B. K. , ne­pa­grįs­tai nu­ro­dė, kad ji ,,pa­kar­to­ti­nai 2001 m. sau­sio
9 d. , apie 5 val. , … ne­tei­sė­tai įgi­jo, pa­si­sa­vin­da­ma kaip ra­di­nį 2
vie­ne­tus 10 ml tal­pos vien­kar­ti­nių švirkš­tų”, nes ji pa­kar­to­ti­nai
įgi­jo ne švirkš­tus, o pa­kar­to­ti­nai pa­da­rė nu­si­kal­ti­mą.
Yra BPK 3461 str. pažei­di­mo at­ve­jų.
An­tai Pa­sva­lio ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2001 m. va­sa­rio 1 d. nuosp­ren­džiu
S. M. bu­vo nu­teis­tas pa­gal BK 2321 str. 1 d. lais­vės
at­ėmi­mu 8 mė­ne­siams. Šios baus­mės vyk­dy­mas, re­mian­tis BK 471
str. , ati­dė­tas.
Nuosp­ren­dis su­ra­šy­tas iš­dės­tant su­trum­pin­tą ap­ra­šo­mą­ją da­lį,
bet ja­me ne­nu­ro­dy­ti baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mo mo­ty­vai. To­dėl ne­si­lai­ky­ta
BPK 3461 str. rei­ka­la­vi­mų.
Yra at­ve­jų, kai ne­tin­ka­mai su­ra­šo­ma ne tik ap­ra­šo­mo­ji, bet ir
re­zo­liu­ci­nė nuosp­ren­džio da­lis.
Štai V. K. bu­vo kal­ti­na­mas pa­gal BK 2321 str.
1 ir 2 d. tuo, kad jis 2000 m. lie­pos mėn. , įsi­gi­jęs aguo­nų, pa­ga­mi­nęs
ir lai­kęs jų eks­trak­to, o 2000 m. rug­pjū­čio 2 d. iš sa­vo skly­po pri­si­rin­kęs
aguo­nų ir kė­si­nę­sis ga­min­ti nar­ko­ti­nių me­džia­gų.
Pa­ne­vė­žio mies­to apy­lin­kės teis­mas V. K. pri­pa­ži­no kal­tu ne vie­ną
kar­tą pri­si­rin­kus kal­ti­ni­me nu­ro­dy­tą kie­kį aguo­nų, pa­ga­mi­nus iš
jų eks­trak­tą ir jį lai­kius, bet, rem­da­ma­sis tuo, kad nu­si­kal­ti­mas bu­vęs
ne pa­kar­to­ti­nis, o tęs­ti­nis, ir nu­tei­sė pa­gal BK 2321
str. 1 d. Pa­gal BK 2321 str.
2 d. V. K. ištei­si­no, ne­sant vei­ko­je nu­si­kal­ti­mo su­dė­ties.
Tai­gi teis­mas ne­tin­ka­mai for­mu­la­vo nuosp­ren­dį, tei­sia­mą­jį pa­gal
BK 2321 str. 2 d. iš­tei­sin­da­mas. Teis­mas pri­pa­ži­no tei­sia­mą­jį
kal­tu, pa­da­rius vi­sas vei­kas, nu­ro­dy­tas pa­reikš­ta­me kal­ti­ni­me, ki­taip
įver­ti­no tik veiks­mų kva­li­fi­ka­vi­mą. To­dėl tu­rė­jo tik pa­keis­ti veiks­mų
kva­li­fi­ka­vi­mą – vi­sas vei­kas kva­li­fi­kuo­ti pa­gal BK 2321
str. 1 d.
Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mo 2000 m. spa­lio 31 d. nuosp­ren­džiu
Š. J. nu­teis­tas pa­gal BK 23210 str. 1 d. , nors šia­me straips­ny­je da­lių nė­ra.
Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­mas 2001 m. sau­sio 5 d. nuosp­ren­džiu,
ku­riuo V. S. nu­teis­tas pa­gal BK 2321
str. 3 d. lais­vės at­ėmi­mu pen­ke­riems me­tams, tur­to kon­fis­ka­vi­mas pa­skir­tas
tik nu­sta­čius su­ben­drin­tą baus­mę, re­mian­tis BK 43 str. , nors pa­gal pir­mes­nį
nuosp­ren­dį mi­nė­ta pa­pil­do­ma baus­mė ne­bu­vo pa­skir­ta.
Iš­va­dos ir pa­siū­ly­mai.
Teis­mai dau­giau­sia iš­sa­miai iš­aiš­kin­da­vo by­los ap­lin­ky­bes, tei­sin­gai
spręs­da­vo pa­trauk­tų bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn as­me­nų kal­tės ir jų
veiks­mų kva­li­fi­ka­vi­mo bei baus­mės jiems pa­sky­ri­mo klau­si­mus. Ne­pai­sant
to, jų dar­be yra ir trū­ku­mų, pa­da­ry­ta ne­ma­žai klai­dų.
Dėl ne­pa­kan­ka­mo bau­džia­mo­jo įsta­ty­mo su­pra­ti­mo teis­mai kai ka­da
ne­iš­sa­miai iš­aiš­kin­da­vo psi­chot­ro­pi­nių ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų
įgi­ji­mo šal­ti­nius, ne­tei­sė­to šių me­džia­gų ga­mi­ni­mo, įgi­ji­mo ir ki­tų
vei­kų pa­da­ry­mo ap­lin­ky­bes, as­me­nų tar­pu­sa­vio su­si­ta­ri­mo są­ly­gas,
mo­ty­vus ir tiks­lus. Dėl to skir­tin­gai spren­dė vei­kų kva­li­fi­ka­vi­mo
klau­si­mus, tei­sia­mų­jų veiks­mus per­kva­li­fi­kuo­da­vo į ki­tas BK 2321
str. da­lis, nu­ma­tan­čias ma­žiau pa­vo­jin­gas vei­kas, ir pan.
Teis­mams ki­lo ne­aiš­ku­mų spren­džiant psi­chot­ro­pi­nių ir nar­ko­ti­nių
me­džia­gų ne­di­de­lio kie­kio ir stam­baus mas­to klau­si­mus, ypač kai ne­tei­sė­ta
apy­var­ta yra su­si­ju­si su įvai­rių rū­šių psi­chot­ro­pi­nė­mis ar nar­ko­ti­nė­mis
me­džia­go­mis, taip pat bau­džia­mo­sios ir ad­mi­nist­ra­ci­nės at­sa­ko­my­bės
at­ri­bo­ji­mą. Ne vi­sa­da jie tiks­liai su­pra­to kai ku­rias BK 2321
ir 23210 str. nu­ro­dy­tų vei­kų są­vo­kas, nu­si­kal­ti­mo pa­kar­to­ti­nu­mo,
tęs­ti­nu­mo ir ki­tus po­žy­mius, at­lei­di­mo nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės
pa­gal BK 2321 str. 6 ir 7 d. pa­grin­dus ir kt.
Bu­vo pa­da­ry­ta ir ki­tų įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mų. Kar­tais
ne­tin­ka­mai pri­tai­ky­ti BK 43, 45, 471
str. Teis­mai daž­nai pa­žeis­da­vo BPK 262 str. rei­ka­la­vi­mus – ne­si­lai­ky­da­vo
nu­sta­ty­tų ter­mi­nų, spręs­da­mi kal­ti­na­mo­jo ati­da­vi­mo teis­mui klau­si­mą
ir skir­da­mi by­las nag­ri­nė­ti tei­sia­ma­ja­me po­sė­dy­je. Be to, ati­dė­ję
by­las, il­gai jų ne­pa­skir­da­vo nag­ri­nė­ti, da­ry­da­vo ne­pa­grįs­tai il­gas
per­trau­kas ir pan.
Bu­vo pa­da­ry­ta BPK 346, 3461 , 347 str. rei­ka­la­vi­mų
pa­žei­di­mų: nuosp­ren­dy­je ne­tin­ka­mai iš­dės­ty­tos vei­kos, pri­pa­žin­tos
įro­dy­ta, ap­lin­ky­bės, ne­tin­ka­mai pa­ra­šy­ta su­trum­pin­ta ap­ra­šo­mo­ji
nuosp­ren­džio da­lis, re­zo­liu­ci­nė nuosp­ren­džio da­lis ir kt.
Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mai ne vi­sa­da iš­tai­sy­da­vo pir­mo­sios
ins­tan­ci­jos teis­mų pa­da­ry­tas klai­das, dėl to jų spren­di­mai bu­vo nai­ki­na­mi
ar­ba kei­čia­mi nag­ri­nė­jant by­las ka­sa­ci­ne tvar­ka.
Sie­kiant su­vie­no­din­ti teis­mų prak­ti­ką, iš­aiš­kin­ti įsta­ty­mų nor­mas,
ku­rios teis­mų su­pran­ta­mos skir­tin­gai, ir tas, ku­rios daž­niau­siai ne­tin­ka­mai
pri­tai­ko­mos, siū­lo­ma teis­mų prak­ti­kos ap­žval­gą ap­svars­ty­ti Lie­tu­vos
Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo se­na­te ir ją pa­tvir­tin­ti.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.90325 sekundės -