Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJOTEISMO CIVILINIŲ BYLŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13574: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO
TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS
TEISĖJŲ KOLEGIJŲ NUTARTYS

1. 3. Dėl ne­tie­sio­gi­nių nuos­to­lių (ne­gau­tų pa­ja­mų) pri­tei­si­mo
prie­vo­lės ne­įvyk­dy­mo at­ve­ju

Jei­gu, ne­sant jo­kių ypa­tin­gų ap­lin­ky­bių,
dėl ku­rių ga­lė­jo ob­jek­ty­viai su­ma­žė­ti par­duo­da­mo daik­to ver­tė, ir
ne­pra­ėjus pa­kan­ka­mai il­gam lai­ko tar­pui nuo pir­mo­sios pir­ki­mo–­par­da­vi­mo
su­tar­ties su­da­ry­mo, kai pir­kė­jas ne­įvyk­do su­tar­ties, daik­to par­da­vė­jas
an­trą kar­tą su­da­ro pir­ki­mo–­par­da­vi­mo su­tar­tį už ge­ro­kai ma­žes­nę
kai­ną, to­kiu at­ve­ju par­da­vė­jas tu­ri tei­sę rei­ka­lau­ti iš prie­vo­lės
ne­įvyk­džiu­sio pir­mo­jo pir­kė­jo kai­nų skir­tu­mo kom­pen­sa­vi­mo, bet
tik ta­da, jei įro­dy­tų, kad par­duo­da­mas daik­tą ant­ra­jam pir­kė­jui par­da­vė­jas
bu­vo iš tie­sų su­in­te­re­suo­tas ir dė­jo mak­si­ma­lias pa­stan­gas tam,
kad tas daik­tas ant­ra­jam pir­kė­jui bū­tų par­duo­tas kuo aukš­tes­ne kai­na.

                                                               Ci­vi­li­nė
by­la Nr. 3K-3-1177/2003
                                                               By­lų
ka­te­go­ri­ja: 39. 2. 3;
39. 2. 4;
                                                                                       39. 6. 1; 40. 10

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2003 m. gruodžio 8
d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Ci­vi­li­nių
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti iš tei­sė­jų: Č-­lo­vo
J-o (tei­sė­jų ko­le­gi­jos pir­mi­nin­kas), D-­gu­tės A-ės
(ko­le­gi­jos pra­ne­šė­ja) ir A-o S-­čiaus,
vie­ša­me teis­mo po­sė­dy­je ka­sa­ci­ne tvar­ka
iš­nag­ri­nė­jo ci­vi­li­nę by­lą pa­gal ieš­ko­vo vals­ty­bės įmo­nės Vals­ty­bės
tur­to fon­do ka­sa­ci­nį skun­dą dėl Klai­pė­dos apy­gar­dos
teis­mo 2003 m. ko­vo 20 d. spren­di­mo ir Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo Ci­vi­li­nių
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003 m. bir­že­lio 16 d. nu­tar­ties per­žiū­rė­ji­mo
ci­vi­li­nė­je by­lo­je pa­gal ieš­ko­vo vals­ty­bės įmo­nės Vals­ty­bės tur­to
fon­do ieš­ki­nį at­sa­ko­vui UAB „B-­du­žiai“ dėl nuos­to­lių at­ly­gi­ni­mo
bei pa­lū­ka­nų pri­tei­si­mo.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja

n u s t a
t ė :

I. Gin­čo es­mė

Ieš­ko­vas vals­ty­bės įmo­nė Vals­ty­bės tur­to
fon­das krei­pė­si į Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mą su ieš­ki­nio pa­reiš­ki­mu,
ja­me nu­ro­dy­da­mas, kad at­sa­ko­vas UAB „B-­du­žiai“ 2001 m. gruo­džio 3
d. pa­tei­kė ieš­ko­vui pa­raiš­ką dėl da­ly­va­vi­mo vie­ša­me auk­cio­ne pa­gal
Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės tur­to pri­va­ti­za­vi­mo įsta­ty­mą pri­va­ti­zuo­jant
vals­ty­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­siu­sias ir ieš­ko­vo pa­ti­kė­ji­mo
tei­se val­dy­tas UAB „In­vex B-­tic Tra­ding“ ak­ci­jas. 2001 m. gruo­džio 5
d. Vals­ty­bės tur­to fon­de įvy­ko UAB „In­vex B-­tic Tra­ding“ 2 282 791 pa­pras­to­sios
var­di­nės ak­ci­jos par­da­vi­mo (pri­va­ti­za­vi­mo) pir­ma­sis vie­šas auk­cio­nas.
Di­džiau­sią 3 535 300 Lt kai­ną
auk­cio­ne pa­siū­lė ir pir­mo­jo vie­šo auk­cio­no lai­mė­to­ju bu­vo pri­pažin­tas
at­sa­ko­vas UAB „B-­dužiai“. 2002 m. sau­sio 16 d. Vals­ty­bės tur­to fon­das
su pir­mo­jo vie­šo auk­cio­no lai­mė­to­ju UAB „B-­du­žiai“ su­da­rė su­tar­tį
Nr. 569–01 „Dėl pri­va­ti­za­vi­mo ob­jek­to pir­ki­mo–­par­da­vi­mo“. Šios su­tar­ties
4 punk­tas nu­sta­tė pri­va­ti­za­vi­mo ob­jek­to kai­ną – 3 535 300 Lt ir nu­ro­dė, kad pra­di­nis 100 000 Lt įna­šas jau su­mo­kė­tas 2001 m. gruo­džio 3
d. , o tos pa­čios su­tar­ties 5 punk­tas nu­sta­tė pir­kė­jo pa­rei­gą iki 2002
m. va­sa­rio 27 d. su­mo­kė­ti pri­va­ti­za­vi­mo ob­jek­to par­da­vi­mo kai­nos
ir pra­di­nio įna­šo skir­tu­mą – 3 435 300 Lt
į Pri­va­ti­za­vi­mo fon­do są­skai­tą. Su­tar­ties 14 punk­tas nu­sta­tė, kad
par­da­vė­jas tu­ri tei­sę vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ti šią su­tar­tį, jei­gu
pir­kė­jas ne­vyk­do šios su­tar­ties 5 punk­te nu­sta­ty­tų są­ly­gų; pir­kė­jo
įmo­kė­tas pra­di­nis įna­šas lie­ka par­da­vė­jui. Pir­kė­jas nu­ro­dy­ta pir­ki­mo–­par­da­vi­mo
su­tar­ti­mi pri­si­im­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų ne­vyk­dė. Vals­ty­bės tur­to fon­das
2002 m. ba­landžio 2 d. raštu in­for­ma­vo UAB „B-­dužiai“, kad nuo 2002 m.
ba­landžio 11 d. nu­trau­kia mi­nė­tą pir­ki­mo–­par­da­vi­mo su­tar­tį, ne­grą­žin­da­mas
pir­kė­jui įmo­kė­to 100 000 Lt pra­di­nio
įna­šo. 2002 m. bir­že­lio 11 d. Vals­ty­bės tur­to fon­do pa­tal­po­se įvy­ko
pa­kar­to­ti­nis pri­va­ti­za­vi­mo ob­jek­to par­da­vi­mo vie­šas auk­cio­nas.
Di­džiau­sią l 762 000 Lt kai­ną
ant­ra­ja­me vie­ša­me auk­cio­ne pa­siū­lė ir auk­cio­no lai­mė­to­ju bu­vo
pri­pažin­tas UAB „B-­tis­ches Haus“. Pir­kė­jas su­mo­kė­jo vi­są pri­va­ti­za­vi­mo
ob­jek­to kai­ną, to­dėl Vals­ty­bės tur­to fon­das 2002 m. bir­že­lio 28 d.
per­da­vė UAB „B-­tis­ches Haus“ nuo­sa­vy­bėn UAB „In­vex B-­tic Tra­ding“ 2
282 791 pa­pras­tą­ją var­di­nę vie­no li­to no­mi­na­lios ver­tės ak­ci­ją.
Tai­gi pir­mo­jo vie­šo auk­cio­no lai­mė­to­jas UAB „B-­du­žiai“ ne­įvyk­dė
pir­ki­mo–­par­da­vi­mo su­tar­ti­mi pri­si­im­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų – ne­su­mo­kė­jo
su­tar­tos pri­va­ti­za­vi­mo ob­jek­to par­da­vi­mo kai­nos. Vals­ty­bės tur­to
fon­das, su­ren­gęs ant­rą­jį vie­šą auk­cio­ną, par­da­vė pri­va­ti­za­vi­mo
ob­jek­tą už ma­žes­nę nei pir­mo­jo auk­cio­no me­tu kai­ną, t. y. už 1 762 000 Lt. Dėl to ieš­ko­vas pa­ty­rė l 673 300 Lt dy­džio nuos­to­lių kaip ne­gau­tų pa­ja­mų, ap­skai­čiuo­ja­mų
at­ėmus pir­mo­jo auk­cio­no lai­mė­to­jo pa­siū­ly­tą kai­ną iš fak­tiš­kai
ant­ro­jo auk­cio­no me­tu par­duo­tų ak­ci­jų kai­nos. Vals­ty­bės tur­to fon­do
nuos­to­liai yra tie­sio­gi­nė ne­tei­sė­tų at­sa­ko­vo veiks­mų (ne­tei­sė­to
ne­vei­ki­mo) ne­su­mo­kant už par­duo­da­mas ak­ci­jas pa­sek­mė, to­dėl at­sa­ko­vas
tu­ri vi­siš­kai at­ly­gin­ti ieš­ko­vo pa­tir­tą ža­lą (nuos­to­lius). Pa­gal
CK 6. 37 straips­nio 2 da­lį Vals­ty­bės tur­to fon­das tu­ri tei­sę taip pat
rei­ka­lau­ti iš at­sa­ko­vo pa­lū­ka­nų už šio­je ci­vi­li­nė­je by­lo­je pri­teis­tą
su­mą nuo šios ci­vi­li­nės by­los iš­kė­li­mo iki teis­mo spren­di­mo vi­siš­ko
įvyk­dy­mo. Rem­da­ma­sis nu­ro­dy­to­mis ap­lin­ky­bė­mis ieš­ko­vas pra­šė
pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo pri­teis­ti iš at­sa­ko­vo UAB „B-­dužiai“
l 673 300 Lt nuos­to­lių at­ly­gi­ni­mo,
taip pat 5 proc. dy­džio CK nu­sta­ty­tas me­ti­nes pa­lū­ka­nas už pri­teis­tą
su­mą skai­čiuo­jant lai­ko­tar­piu nuo šios ci­vi­li­nės by­los iš­kė­li­mo
iki teis­mo spren­di­mo vi­siš­ko įvyk­dy­mo.

II. Pir­mo­sios ir ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mų spren­di­mo ir nu­tar­ties
es­mė

Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas 2003 m. ko­vo 20
d. spren­di­mu ieš­ki­nį at­me­tė. Teis­mas nu­ro­dė, kad pa­rei­ga at­ly­gin­ti
nuos­to­lius ar su­mo­kė­ti ne­te­sy­bas vi­sų pir­ma ky­la iš ša­lių su­da­ry­tos
su­tar­ties, jei­gu ji ne­pri­eš­ta­rau­ja im­pe­ra­ty­vio­sioms įsta­ty­mo nor­moms.
Ša­lys pri­pa­ži­no, kad 2002 m. sau­sio 16 d. tarp ša­lių bu­vo su­da­ry­ta ak­ci­jų
pir­ki­mo–­par­da­vi­mo su­tar­tis, ku­rio­je su­si­tar­ta dėl ne­te­sy­bų: pir­kė­jui
ne­vyk­dant su­tar­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų, pra­di­nis įna­šas lie­ka par­da­vė­jui
(su­tar­ties 14 punk­tas). At­sa­ko­vui pra­di­nis įna­šas yra ne­grą­žin­tas,
taip pri­tai­ky­ta sank­ci­ja už su­tar­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų ne­įvyk­dy­mą,
dėl to pa­gal su­tar­ties nuo­sta­tas ieš­ko­vas ne­tu­ri tei­sės rei­ka­lau­ti
kai­nų skir­tu­mo. CK 6. 258 straips­nio 5 da­ly­je nu­ro­dy­ta, kad, dėl ki­tos
ša­lies pa­žei­di­mo nu­trau­kus su­tar­tį ir per pro­tin­gą ter­mi­ną su­da­rius
nau­ją su­tar­tį, su­tar­tį pa­žei­du­si ša­lis tu­ri su­mo­kė­ti kai­nų skir­tu­mą
bei at­ly­gin­ti nuos­to­lius. Šio straips­nio 8 da­lis nu­ma­to iš­ly­gą, kad
šios tai­syk­lės tai­ko­mos tik tuo at­ve­ju, jei­gu at­ski­rų rū­šių su­tar­tims
CK ne­nu­sta­to ko ki­ta. Pa­gal spe­cia­li­ą­ją CK 6. 314 straips­nio 5 da­lies
nor­mą pir­kė­jui ne­su­mo­kė­jus už per­ka­mą daik­tą par­da­vė­jas tu­ri tei­sę
rei­ka­lau­ti pri­teis­ti iš pir­kė­jo daik­to kai­ną bei įsta­ty­mo ar su­tar­ties
nu­sta­ty­tas pa­lū­ka­nas. Ieš­ko­vas ne­rei­ka­lau­ja su­mo­kė­ti ak­ci­jų
kai­nos ir įvyk­dy­ti su­tar­tį, dėl to rei­ka­la­vi­mas pri­teis­ti kai­nų
skir­tu­mą yra ne­pa­grįs­tas. Ieš­ko­vas ne­įro­di­nė­jo, kad jei­gu ak­ci­jas
tuo me­tu ir to­mis pa­čio­mis są­ly­go­mis bū­tų pir­kęs ki­tas as­muo, ieš­ko­vas
bū­tų ga­vęs ana­lo­giš­ką pi­ni­gų su­mą už par­duo­da­mas ak­ci­jas. Ne­su­mo­kė­jus
už per­ka­mas ak­ci­jas, vals­ty­bės įmo­nė Vals­ty­bės tur­to fon­das pa­kar­to­ti­nio
auk­cio­no me­tu par­da­vė ak­ci­jas ki­tam pir­kė­jui, tai­gi ne­ga­li­ma pa­da­ry­ti
iš­va­dos, kad at­sa­ko­vas pa­da­rė ko­kių nors re­a­liai ap­skai­čiuo­ja­mų
nuos­to­lių. Be to, ieš­ko­vas 2002 m. ba­lan­džio 11 d. ša­lių pir­ki­mo–­par­da­vi­mo
su­tar­tį nu­trau­kė, o CK 6. 210 straips­ny­je nu­sta­ty­ta, kad pa­lū­ka­nos
ap­skai­čiuo­ja­mos pra­lei­dus ter­mi­ną vyk­dy­ti pi­ni­gi­nę prie­vo­lę, tuo
rem­da­ma­sis teis­mas pa­da­rė iš­va­dą, kad at­sa­ko­vas ne­be­pri­va­lo su­mo­kė­ti
už par­duo­tas ak­ci­jas kai­nos pa­gal ne­be­ga­lio­jan­čią su­tar­tį ir mo­kė­ti
pa­lū­ka­nas už ter­mi­no įvyk­dy­ti prie­vo­lę pa­žei­di­mą.
Pa­gal ieš­ko­vo ape­lia­ci­nį skun­dą by­lą ape­lia­ci­ne
tvar­ka iš­nag­ri­nė­ju­si Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų
sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja 2003 m. bir­že­lio 16 d. nu­tar­ti­mi pa­li­ko
ne­pa­keis­tą Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo 2003 m. ko­vo 20 d. spren­di­mą.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja nu­tar­ty­je pa­reiš­kė, kad už su­tar­ties pa­žei­di­mą
at­sa­ko­vui jau yra pri­tai­ky­ta ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės prie­mo­nė –
ieš­ko­vui li­ko pra­di­nis at­sa­ko­vo 100 000 Lt
įna­šas už da­ly­va­vi­mą auk­cio­ne. Pa­gal CK 6. 156 straips­nį su­tar­čių ša­lys
yra lais­vos su­de­rin­da­mos su­tar­čių są­ly­gas,  tarp jų ir at­sa­ko­my­bę už su­tar­ties ne­įvyk­dy­mą,
iš­sky­rus tuos at­ve­jus, kai ci­vi­li­nę at­sa­ko­my­bę nu­sta­to im­pe­ra­ty­vio­sios
įsta­ty­mo nor­mos. Ka­dan­gi ša­lys su­tar­ty­je su­si­ta­rė dėl pa­sek­mių ne­įvyk­džius
su­tar­tį, ne­tai­ky­ti­nos ki­tos ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės prie­mo­nės, t.
y. ieš­ko­vui ne­pri­teis­ti­nas kai­nų skir­tu­mas. Ieš­ko­vo pra­šo­ma pri­teis­ti
kai­nų skir­tu­mo su­ma nė­ra tie­sio­gi­niai ieš­ko­vo pa­tir­ti nuos­to­liai,
jų dy­džio pre­ziu­muo­ti ne­ga­li­ma. By­lo­je ne­įro­dy­ta, kad par­duo­da­mų
ak­ci­jų ver­tė su­ma­žė­jo jas par­duo­dant ant­ra­ja­me auk­cio­ne, ly­gi­nant
su ak­ci­jų rin­kos ver­te pir­mo­jo auk­cio­no me­tu.

III. Ka­sa­ci­nio skun­do da­ly­kas ir pa­grin­das bei at­si­lie­pi­mo
į ka­sa­ci­nį skun­dą pa­grin­das

Ieš­ko­vas vals­ty­bės įmo­nė Vals­ty­bės tur­to
fon­das ka­sa­ci­niu skun­du pra­šo Lie­tu­vos Aukš­čiau­si­ą­jį Teis­mą pa­nai­kin­ti
že­mes­nių­jų ins­tan­ci­jų teis­mų by­lo­je pri­im­tus ieš­ko­vui ne­pa­lan­kius
pro­ce­si­nius spren­di­mus bei, juos pa­nai­ki­nus, ten­kin­ti ieš­ko­vo pra­di­nius
rei­ka­la­vi­mus. Ne­su­ti­ki­mą su teis­mų spren­di­mais ka­sa­to­rius ar­gu­men­tuo­ja
tuo, kad teis­mai ne­tin­ka­mai tai­kė ma­te­ria­li­nės tei­sės nor­mas, nu­kry­po
nuo Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo prak­ti­kos:
1. Ka­sa­to­rius nu­ro­do, kad įsta­ty­mas ne­ap­ri­bo­ja
su­tar­ties ša­lies tei­sės rei­ka­lau­ti iš su­tar­tį pa­žei­du­sios ki­tos su­tar­ties
ša­lies nuos­to­lių at­ly­gi­ni­mo, ne­at­sižvel­giant į tai, ar su­tar­tį pa­žei­du­siai
ša­liai jau bu­vo pri­tai­ky­ta ki­to­kia sank­ci­ja už prie­vo­lės ne­įvyk­dy­mą
ar ne­tin­ka­mą jos įvyk­dy­mą, pvz. , ne­te­sy­bos (bau­da, dels­pi­ni­giai).
Prie­šin­gai, CK 6. 251 straips­nio l da­lis įtvir­ti­na vi­siš­ko nuos­to­lių
at­ly­gi­ni­mo prin­ci­pą; CK 6. 256 straips­nio 2 da­lis nu­sta­to, kad as­muo,
ne­įvyk­dęs ar ne­tin­ka­mai įvyk­dęs sa­vo su­tar­ti­nę prie­vo­lę, pri­va­lo
at­ly­gin­ti ki­tai su­tar­ties ša­liai šios pa­tir­tus nuos­to­lius, su­mo­kė­ti
ne­te­sy­bas (bau­dą, dels­pi­ni­gius). To­dėl neat­si­žvel­giant į tai, kad at­sa­ko­vui
bu­vo pri­tai­ky­ta su­tar­ty­je nu­sta­ty­ta sank­ci­ja – ne­te­sy­bos, ne­grą­ži­nus
pra­di­nio įna­šo, ieš­ko­vui iš­li­ko tei­sė rei­ka­lau­ti nuos­to­lių, pa­da­ry­tų
su­tar­ties pa­žei­di­mu, at­ly­gi­ni­mo tiek, kiek jų ne­pa­den­gia ne­te­sy­bos.
CK 6. 252 straips­nio 2 da­lis nu­sta­to, kad šalys sa­vo su­si­ta­ri­mu ne­ga­li
pa­keis­ti im­pe­ra­ty­vių­jų tei­sės nor­mų, nu­sta­tan­čių ci­vi­li­nę at­sa­ko­my­bę,
jos for­mą ar dy­dį.
2. CK 6. 258 straips­nio 5 da­lis nu­sta­to, kad
jei­gu šalis nu­trau­kė su­tar­tį dėl to, kad ki­ta ša­lis ją pa­žei­dė, ir per
pro­tin­gą ter­mi­ną su­da­rė nu­trauk­tą su­tar­tį pa­kei­čian­čią su­tar­tį,
tai ji tu­ri tei­sę rei­ka­lau­ti iš su­tar­tį pa­žei­du­sios ša­lies kai­nų
skir­tu­mo bei ki­tų vė­liau at­si­ra­du­sių nuos­to­lių at­ly­gi­ni­mo. CK
6. 258 straips­nio 8 da­lies nor­ma tei­gia, kad šia­me straips­ny­je nu­sta­ty­tos
tai­syk­lės ne­tai­ko­mos, jei­gu at­ski­rų rū­šių su­tar­tims šis ko­dek­sas
nu­sta­to ką ki­ta. Šio­je by­lo­je mi­nė­ta 5 da­lies nor­ma bū­tų ne­tai­ky­ti­na
tik­tai tuo at­ve­ju, jei­gu at­ski­rų rū­šių su­tar­tims CK spe­cia­liai nu­sta­ty­tų
ki­to­kias ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės tai­ky­mo są­ly­gas, ki­to­kią nuos­to­lių
at­ly­gi­ni­mo tvar­ką. Vie­no tei­sės gy­ni­mo bū­do tai­ky­mo ga­li­my­bė ne­drau­džia
tai­ky­ti ki­to tei­sės gy­ni­mo bū­do, jei­gu tai spe­cia­liai ne­nu­ro­dy­ta
įsta­ty­me. CK 6. 314 straips­nio 5 da­lis su­tei­kia tei­sę par­da­vė­jui rei­ka­lau­ti
iš pir­kė­jo su­mo­kė­ti kai­ną bei įsta­ty­mų ar su­tar­ties nu­sta­ty­tas pa­lū­ka­nas,
kai pir­kė­jas lai­ku ne­su­mo­ka už per­duo­tus daik­tus, ta­čiau jo­kiu bū­du
ne­drau­džia par­da­vė­jui nu­trauk­ti su­tar­tį, jei­gu ki­ta ša­lis jos ne­įvyk­do
ar ne­tin­ka­mai įvyk­do ir tai yra es­mi­nis su­tar­ties pa­žei­di­mas, va­do­vau­jan­tis
CK 6. 217 straips­nio l da­li­mi, bei rei­ka­lau­ti at­si­ra­du­sių nuos­to­lių
at­ly­gi­ni­mo, va­do­vau­jan­tis CK 6. 221 straips­nio 2 da­li­mi. Tai­gi nu­trauk­da­mas
ak­ci­jų pir­ki­mo–­par­da­vi­mo su­tar­tį Vals­ty­bės tur­to fon­das ne­pra­ra­do
tei­sės rei­ka­lau­ti at­ly­gin­ti nuos­to­lius, at­si­ra­du­sius dėl su­tar­ties
ne­įvyk­dy­mo, bei ne­te­sy­bas. CK 6. 314 straips­nio 5 da­lies nor­mos hi­po­te­zė
ne­ap­ima šio­je by­lo­je su­si­klos­čiu­sių tei­si­nių san­ty­kių, dėl to ne­tai­ky­ti­na.
3. Re­a­li ak­ci­jų rin­kos kai­na nei skun­džia­muo­se
apy­gar­dos teis­mo spren­di­me, nei ape­lia­ci­nio teis­mo nu­tar­ty­je ne­bu­vo
nu­sta­ty­ta, ta­čiau ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas ne­pa­grįs­tai mo­ty­va­vo
apie to­kių kai­nų re­a­lu­mo įro­dy­ti­nu­mą. Nu­ro­dy­tų ap­lin­ky­bių ieš­ko­vas
ne­tu­rė­jo įro­di­nė­ti – to ne­rei­ka­lau­ja nei įsta­ty­mai, nei teis­mų
prak­ti­ka. Ne­pa­grįs­ta ir teis­mų iš­va­da, kad ieško­vas tu­rė­jo įro­di­nė­ti
ir ob­jek­ty­vias ap­lin­ky­bes apie ak­ci­jų ver­tės su­ma­žė­ji­mą ar in­flia­ci­ją,
dėl ko mi­nė­tos ak­ci­jos bū­tų bu­vu­sios pi­giau par­duo­tos ant­ra­ja­me
auk­cio­ne. Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas 2001 m. rug­sė­jo 19 d. nu­tar­ty­je
ci­vi­li­nė­je by­lo­je Nr. 3K-3-763/2001 pa­si­sa­kė, kad įro­di­nė­da­mas ci­vi­li­nės
at­sa­ko­my­bės są­ly­gas, kon­kre­čiai – ža­lą (nuos­to­lius), ieš­ko­vas tu­ri
įro­dy­ti ža­los pa­da­ry­mo fak­tą ir nuos­to­lių dy­dį. Tai­gi šio­je ci­vi­li­nė­je
by­lo­je nu­ro­dy­tas ap­lin­ky­bes ir tu­rė­jo įro­dy­ti ieš­ko­vas, ne­pri­klau­so­mai
nuo to, ar nuos­to­lius su­da­ro tie­sio­gi­niai nuos­to­liai ar ne­gau­tos pa­ja­mos.
Žalos pa­da­ry­mo fak­tą ir nuos­to­lių dy­dį ša­lis ga­li įro­dy­ti įro­dy­da­ma
CK 6. 258 straips­nio 5 da­ly­je nu­sta­ty­tas ap­lin­ky­bes. Įta­kos ža­los pa­da­ry­mo
fak­tui ir nuos­to­lių dy­džiui nu­sta­ty­ti ne­tu­ri ap­lin­ky­bės, ta­ria­mai
pa­ro­dan­čios, kad pir­mo­ji ak­ci­jų pir­ki­mo–­par­da­vi­mo su­tar­tis ne­at­spin­dė­jo
re­a­lios ak­ci­jų rin­kos kai­nos. Ka­sa­to­rius da­ro iš­va­dą, kad tiek apy­gar­dos
teis­mas spren­di­me, tiek ir Ape­lia­ci­nis teis­mas nu­tar­ty­je ne­si­va­do­va­vo
CK ir CPK įtvir­tin­tais pro­tin­gu­mo ir są­ži­nin­gu­mo prin­ci­pais.
At­si­lie­pi­mu į ieš­ko­vo ka­sa­ci­nį skun­dą at­sa­ko­vas
UAB „B-­du­žiai“ pra­šo ne­ten­kin­ti ka­sa­ci­nio skun­do ir pa­lik­ti by­lo­je
pri­im­tus teis­mų spren­di­mus ne­pa­keis­tus. At­sa­ko­vas nu­ro­do, kad ša­lys
ak­ci­jų pir­ki­mo–­par­da­vi­mo su­tar­ti­mi nu­ma­tė ne­te­sy­bas, t. y. są­ly­gą,
jog, pir­kė­jui ne­su­mo­kė­jus ak­ci­jų kai­nos, pir­kė­jo įna­šas lie­ka par­da­vė­jui
(ieš­ko­vui). Ieš­ko­vas by­los nag­ri­nė­ji­mo me­tu ne­įro­dė, kad pa­ty­rė
di­des­nių nuos­to­lių, nei ap­ta­ria­mo įna­šo su­ma. Kai­nų skir­tu­mo pri­tei­si­mas
reikš­tų ne nuos­to­lių kom­pen­sa­vi­mą, o ne­pa­grįs­tą pra­tur­tė­ji­mą, tai
prieš­ta­rau­tų CK 6. 251 straips­niui. Rei­ka­lau­da­mas pri­teis­ti su­tar­čių
kai­nų skir­tu­mą ieš­ko­vas ig­no­ruo­ja re­a­lių nuos­to­lių at­ly­gi­ni­mo
prin­ci­pą. At­sa­ko­vo ne­su­mo­kė­ji­mas už per­ka­mas ak­ci­jas ne­ga­lė­jo
su­kel­ti ak­ci­jų rin­kos kai­nos nuos­mu­kio ieš­ko­vui ant­ruo­ju auk­cio­nu
par­duo­dant ak­ci­jas. Tai­gi nė­ra prie­žas­ti­nio ry­šio tarp pra­šo­mų pri­teis­ti
nuos­to­lių ir at­sa­ko­vo veiks­mų. Api­bū­din­da­mas at­sa­ko­vą kaip ne­są­ži­nin­gą
ša­lį ieš­ko­vas ka­sa­ci­nį skun­dą grin­džia to­mis ap­lin­ky­bė­mis, ku­rios
ne­bu­vo iš­tir­tos pir­mo­sios bei ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jų teis­muo­se.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja

k o n s t
a t u o j a :

IV. Ka­sa­ci­nio teis­mo ar­gu­men­tai ir išaiški­ni­mai

Ka­sa­ci­nio teis­mo tei­sė­jų ko­le­gi­ja kon­sta­tuo­ja,
kad gin­čo san­ty­kiams tarp ša­lių dėl nuos­to­lių at­ly­gi­ni­mo, taip pat pa­lū­ka­nų
pri­tei­si­mo ieš­ko­vui vals­ty­bės įmo­nei Vals­ty­bės tur­to fon­dui iš at­sa­ko­vo
UAB „B-­du­žiai“ pa­gal pas­ta­ro­jo ne­įvyk­dy­tą 2002 m. sau­sio 16 d. dvi­ša­lę
su­tar­tį Nr. 569–01 „Dėl pri­va­ti­za­vi­mo ob­jek­to (ak­ci­jų) pir­ki­mo–­par­da­vi­mo“
yra tai­ky­ti­nos CK ben­dro­sios nor­mos dėl su­tar­ti­nės at­sa­ko­my­bės tai­ky­mo
ša­liai ne­įvyk­džius (ne­tin­ka­mai įvyk­džius) prie­vo­lės, spe­cia­lūs įsta­ty­mai
dėl ver­ty­bi­nių po­pie­rių ir va­liu­tos pir­ki­mo–­par­da­vi­mo su­tar­čių
su­da­ry­mo bei vyk­dy­mo ypa­tu­mų (CK 6. 428 straips­nis), taip pat mu­ta­tis
mu­tan­dis CK dvy­lik­to­jo skir­snio „Daik­tų par­da­vi­mas auk­cio­no bū­du“
nor­mos.
Ieš­ko­vo pa­grin­di­nis rei­ka­la­vi­mas by­lo­je
yra dėl ne­tie­sio­gi­nių nuos­to­lių (ne­gau­tų pa­ja­mų) pri­tei­si­mo iš
prie­vo­lės ne­įvyk­džiu­sio at­sa­ko­vo. CK 6. 251 straips­nio 1 da­lis nu­ma­to,
kad pa­da­ry­ti nuos­to­liai tu­ri bū­ti at­ly­gin­ti vi­siš­kai, iš­sky­rus at­ve­jus,
kai spe­cia­lūs įsta­ty­mai ar su­tar­tis nu­sta­to ri­bo­tą at­sa­ko­my­bę. Pa­gal
CK 6. 249 straips­nio 1 da­lį as­mens ne­gau­to­mis pa­ja­mo­mis lai­ko­mos pa­ja­mos,
ku­rias as­muo bū­tų ga­vęs, jei­gu ne­bū­tų bu­vę ne­tei­sė­tų veiks­mų. Tai
reiš­kia, kad įsta­ty­mi­nė vi­siš­ko nuos­to­lių at­ly­gi­ni­mo pa­skir­tis,
at­sa­kin­gam už pa­da­ry­tą ža­lą as­me­niui (sko­li­nin­kui prie­vo­lė­je) at­ly­gi­nus
tie­sio­gi­nius ir (ar) ne­tie­sio­gi­nius nuos­to­lius, yra grą­žin­ti ša­lis
į iki tei­sės pa­žei­di­mo (prie­vo­lės ne­įvyk­dy­mo) bu­vu­sią pa­dė­tį, adek­va­čiai
kom­pen­suo­jant nu­ken­tė­ju­sia­jam as­me­niui (kre­di­to­riui) jo pa­tir­tą
nuos­to­lių dy­dį.
Ne­tie­sio­gi­niai nuos­to­liai (ne­gau­tos pa­ja­mos),
ku­rie yra su­tar­ti­nės at­sa­ko­my­bės tai­ky­mo vie­na iš prie­mo­nių, at­ly­gi­na­mi
tik at­si­žvel­giant į jų bu­vi­mo re­a­lu­mą. By­los ša­lis, reikš­da­ma rei­ka­la­vi­mą
dėl su­si­ju­sių su par­duo­da­mu daik­tu ne­gau­tų pa­ja­mų pri­tei­si­mo, tu­ri
bū­ti tik­ra, jog ji pa­ty­rė fak­ti­nių nuos­to­lių, t. y. ne­ga­vo pa­ja­mų,
dėl su­tar­ties kon­tra­hen­to veiks­mų pa­sek­mių. Šiuo at­žvil­giu tei­siš­kai
reikš­min­gos su­tar­ti­nės at­sa­ko­my­bės tai­ky­mo ga­li­mu­mui vi­sos nu­sta­ty­ti­nos
ben­dro­sios ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės są­ly­gos: ne­tei­sė­ti veiks­mai, pa­da­ry­ti
nuos­to­liai, šių są­ly­gų prie­žas­ti­nis ry­šys, taip pat ža­lą pa­da­riu­sio­jo
bei at­sa­kin­go as­mens kal­tė (CK 6. 246–6. 249 straips­niai). Tei­sė­jų ko­le­gi­jos
ver­ti­ni­mu, by­lą nag­ri­nė­ję že­mes­nių­jų ins­tan­ci­jų teis­mai ne­pa­kan­ka­mai
iš­ty­rė tuos įro­dy­mus (fak­ti­nius duo­me­nis), ku­rių įver­ti­ni­mas bū­ti­nas
spren­džiant dėl vi­sų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės są­ly­gų nu­sta­ty­mo, tai­gi
ir dėl pa­čios su­tar­ti­nės at­sa­ko­my­bės tai­ky­mo įsta­ty­mi­nio pa­grin­do,
taip pat ne­tai­kė tei­sės nor­mų, ku­rias tu­rė­jo tai­ky­ti, ir dėl šių prie­žas­čių
ne­bu­vo at­skleis­ta by­los es­mė.
Ne­gau­tos pa­ja­mos par­duo­da­mo tur­to at­žvil­giu
yra dve­jo­po po­bū­džio: ne­gau­ta par­duo­da­mos pre­kės kai­na kon­tra­hen­tui
ne­įvyk­džius pir­ki­mo–­par­da­vi­mo su­tar­ties bei par­duo­da­mo tur­to ver­tės
pra­ra­di­mas, kai pre­kė vė­liau ki­tam pir­kė­jui par­duo­da­ma už ma­žes­nę kai­ną
(CK 6. 258 straips­nio 5 da­lis). Tei­sė nu­sta­to tik tai, kas yra įma­no­ma
bei eg­zis­tuo­ja tik­ro­vė­je (ius im­pos­si­bi­li­tum est non iu­ris),
to­dėl spren­džiant, ar ieš­ko­vas iš tik­rų­jų ne­ga­vo pa­ja­mų, ku­rių jis
ga­lė­jo pa­grįs­tai ti­kė­tis, tu­ri bū­ti at­si­žvel­gia­ma į par­duo­da­mo
daik­to rin­kos ver­tę bei ver­tės po­ky­tį. Tai pa­grin­di­nis kri­te­ri­jus,
nu­le­mian­tis, esant par­duo­da­mo daik­to ver­tės pra­ra­di­mui, ne­tie­sio­gi­nių
nuos­to­lių (ne­gau­tų pa­ja­mų) dy­dį. Jei­gu, ne­sant jo­kių ypa­tin­gų ap­lin­ky­bių,
dėl ku­rių ga­lė­jo ob­jek­ty­viai su­ma­žė­ti par­duo­da­mo daik­to ver­tė ir
ne­pra­ėjus pa­kan­ka­mai il­gam lai­ko tar­pui nuo pir­mo­sios pir­ki­mo–­par­da­vi­mo
su­tar­ties su­da­ry­mo, kai pir­kė­jas ne­įvyk­do su­tar­ties, daik­to par­da­vė­jas
an­trą kar­tą su­da­ro pir­ki­mo–­par­da­vi­mo su­tar­tį už ge­ro­kai ma­žes­nę
kai­ną, to­kiu at­ve­ju par­da­vė­jas tu­ri tei­sę rei­ka­lau­ti iš prie­vo­lės
ne­įvyk­džiu­sio pir­mo­jo pir­kė­jo kai­nų skir­tu­mo kom­pen­sa­vi­mo, bet
tik ta­da, jei įro­dy­tų, jog par­duo­da­mas daik­tą ant­ra­jam pir­kė­jui par­da­vė­jas
bu­vo iš tie­sų su­in­te­re­suo­tas ir dė­jo mak­si­ma­lias pa­stan­gas tam,
kad tas daik­tas ant­ra­jam pir­kė­jui bū­tų par­duo­tas kuo aukš­tes­ne kai­na.
To­kio­je si­tu­a­ci­jo­je ne­abe­jo­ti­nai bū­tų tai­ky­ti­na CK 6. 258 straips­nio
5 da­lis, pa­gal ku­rią pri­teis­ti­nas pir­mi­nės ir ją pa­kei­tu­sios pir­ki­mo–­par­da­vi­mo
su­tar­čių kai­nų skir­tu­mas. Ki­to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je par­da­vė­jas ne­ga­lė­tų
rei­ka­lau­ti kai­nų skir­tu­mo, su­da­ran­čio žy­mią daik­to ver­tės da­lį, ar­ba
net dvi­gu­bos daik­to ver­tės nau­dos iš pir­mi­nio pir­kė­jo, nes toks pir­mi­nio
pir­kė­jo fak­ti­nis nu­bau­di­mas prieš­ta­rau­tų su­tar­ti­nės at­sa­ko­my­bės
kom­pen­sa­ci­nei pa­skir­čiai. Šiuo at­žvil­giu yra svar­bu nu­sta­ty­ti fak­ti­nes
ap­lin­ky­bes, su­si­ju­sias su ieš­ko­vo veiks­mais par­duo­dant tur­tą, lei­džian­čias
spręs­ti, ar šio­je by­lo­je ieš­ko­vas vals­ty­bės įmo­nė Vals­ty­bės tur­to
fon­das bu­vo pa­kan­ka­mai rū­pes­tin­gas ir va­do­va­vo­si vals­ty­bės in­te­re­sų
pri­ori­te­tu ant­ro­jo vie­šo auk­cio­no me­tu par­duo­da­mas UAB „In­vex B-­tic
Tra­ding“ vals­ty­bei pri­klau­siu­sias ak­ci­jas, t. y. ar ieš­ko­vas, bū­da­mas
auk­cio­no or­ga­ni­za­to­rius, su­da­rė rei­kia­mas prie­lai­das gau­ti kuo
aukš­tes­nę kai­ną už par­duo­da­mas ak­ci­jas, ka­dan­gi bū­tent ieš­ko­vo
(kre­di­to­riaus) veiks­mų įver­ti­ni­mas le­mia ga­li­my­bę tai­ky­ti su­tar­ti­nę
at­sa­ko­my­bę vi­sa ap­im­ti­mi ar­ba ri­bo­jant sko­li­nin­ko at­sa­ko­my­bę,
jei yra da­lis kre­di­to­riaus kal­tės (CK 6. 259 straips­nis). Be to, 1997 m.
lap­kri­čio 4 d. Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to pri­va­ti­za­vi­mo įsta­ty­mo
(Nr. VIII-480) 21 straips­nio 4 da­lis nu­sta­tė tur­to pri­va­ti­za­vi­mo san­do­ry­je
(pir­ki­mo–­par­da­vi­mo su­tar­ty­je) pri­va­lo­mą są­ly­gą, ku­ri nu­ma­ty­tų
adek­va­čią pa­da­ry­tai ža­lai sank­ci­ją pir­kė­jui, ne­įvyk­džiu­siam pri­va­ti­za­vi­mo
san­do­riu pri­si­im­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų. Tai­gi vals­ty­bės įmo­nė Vals­ty­bės
tur­to fon­das tu­rė­jo pa­rei­gą iš anks­to nu­ma­ty­ti po­ten­cia­liai ga­li­mą
pa­tir­ti ža­lą (tarp jų ir ne­tie­sio­gi­nių nuos­to­lių at­si­ra­di­mą), to­kios
ti­kė­ti­nos ža­los kom­pen­sa­vi­mui su­tar­ty­je tu­rė­jo bū­ti nu­ma­to­mas
ati­tin­ka­mas ne­te­sy­bų dy­dis. Šios nor­mos pras­me teis­mai tu­rė­jo iš­si­aiš­kin­ti
ieš­ko­vo nu­ro­do­mų ne­tie­sio­gi­nių nuos­to­lių (ne­gau­tų pa­ja­mų) ir ne­įvyk­dy­ta­me
pri­va­ti­za­vi­mo san­do­ry­je nu­ma­ty­tos ne­te­sy­bų su­mos san­ty­kį.
By­los duo­me­ni­mis (b. l. 19), ant­ro­jo auk­cio­no
me­tu UAB „In­vex B-­tic Tra­ding“ ak­ci­jų par­da­vi­mas vy­ko už nu­sta­ty­tą
pra­di­nę kai­ną, ku­ri bu­vo kiek di­des­nė, nei kai­na pir­mo­jo auk­cio­no
me­tu, bet ge­ro­kai ma­žes­nė už ak­ci­jų no­mi­na­lią kai­ną. Nag­ri­nė­jant
by­lą iš nau­jo pri­va­lu nu­sta­ty­ti, ar pats ieš­ko­vas lai­kė­si ak­ci­jų
par­da­vi­mo vie­ša­me auk­cio­ne rei­ka­lin­gų pro­ce­dū­rų, nu­ma­ty­tų 1997
m. lap­kri­čio 4 d. Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to pri­va­ti­za­vi­mo
įsta­ty­me (Nr. VIII–480), 1997 m. gruo­džio 31 d. Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­me
Nr. 1503 „Dėl vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės tur­to pri­va­ti­za­vi­mo vie­šo
auk­cio­no bū­du nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“, taip pat ar at­sa­ko­vas UAB
„B-­du­žiai“, ta­pęs pir­mi­nio ak­ci­jų auk­cio­no lai­mė­to­ju, bet ne­įvyk­dęs
prie­vo­lės ap­mo­kė­ti už ak­ci­jas, ga­lė­jo da­ly­vau­ti ant­ra­ja­me auk­cio­ne
pa­ti­ki­mo pre­ten­den­to tei­sė­mis run­gian­tis dėl par­duo­da­mų ak­ci­jų.
Šia pras­me teis­mai ne­pa­grįs­tai ne­tai­kė spe­cia­lio­sios nor­mos – CK
6. 422 straips­nio, reg­la­men­tuo­jan­čio kai­nos su­mo­kė­ji­mo pro­ce­dū­ras,
kai daik­tai yra par­duo­da­mi auk­cio­ne, nors sa­vo rei­ka­la­vi­mui pa­grįs­ti
ieš­ko­vas nu­ro­dė ki­to­kią ma­te­ria­li­nės tei­sės nor­mą (Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo Ple­nu­mo 1991 m. ge­gu­žės 10 d. nu­ta­ri­mo Nr. 4 19 punk­tas). Dėl
to teis­mai ne­įver­ti­no ieš­ko­vo veiks­mų pri­imant da­ly­vau­ti ant­ra­ja­me
auk­cio­ne ne­ga­lin­tį vyk­dy­ti pri­va­ti­za­vi­mo įsi­pa­rei­go­ji­mų at­sa­ko­vą
– pas­ta­ra­sis dėl įsi­pa­rei­go­ji­mų ne­įvyk­dy­mo ne­ga­lė­jo bū­ti ly­gia­ver­tis
kon­ku­ren­tas ki­tiems ant­ro­jo auk­cio­no da­ly­viams. Šiuo as­pek­tu ver­tin­ti­nas
pa­ties ieš­ko­vo rū­pes­tin­gu­mas ak­ci­jų pri­va­ti­za­vi­mo baig­ti­mi.
N-s ieš­ko­vas ka­sa­ci­nia­me skun­de tvir­ti­na, kad ne­są­ži­nin­gas yra at­sa­ko­vas,
ne­įvyk­dęs pri­si­im­tų pra­di­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų, ta­čiau pa­ties ieš­ko­vo
fak­tiš­kai su­teik­tas lei­di­mas at­sa­ko­vui pa­kar­to­ti­nai da­ly­vau­ti
auk­cio­ne liu­di­ja apie at­sa­ko­vo pri­pa­ži­ni­mą po­ten­cia­liu pri­va­ti­zuo­ja­mų
ak­ci­jų pir­kė­ju. Toks ieš­ko­vo tam tik­ro pa­si­ti­kė­ji­mo bu­vi­mas at­sa­ko­vo
at­žvil­giu prieš­ta­rau­ja ieš­ko­vo kal­ti­ni­mo at­sa­ko­vo ne­są­ži­nin­gu­mu
po­zi­ci­jai. Be to, pa­gal CK 6. 422 straips­nio 2 da­lį ne­są­ži­nin­gas pir­kė­jas
ne­tu­rė­tų tei­sės da­ly­vau­ti ant­ra­ja­me auk­cio­ne, o to pa­ties straips­nio
3 da­lis nu­ma­to bū­tent ne­są­ži­nin­go as­mens pa­rei­gą ap­mo­kė­ti kai­nų
skir­tu­mą, jei ant­ro­jo auk­cio­no me­tu daik­tas par­duo­tas už ma­žes­nę
kai­ną. By­lo­je yra duo­me­nys apie tai, kad 2002 m. sau­sio 4 d. at­sa­ko­vas
UAB „B-­du­žiai“ pa­si­ra­šė tiks­li­nę UAB „In­vex B-­tic Tra­ding“ ak­ci­jų
pir­ki­mui kre­di­ta­vi­mo su­tar­tį su AB „Vil­niaus ban­ku“, o ap­lin­ky­bių,
ar re­a­liai kre­di­to su­ma bu­vo per­ves­ta at­sa­ko­vui, teis­mai ne­si­aiš­ki­no.
Tai tu­ri es­mi­nės reikš­mės spren­džiant dėl at­sa­ko­vo ga­lė­ji­mo vyk­dy­ti
įsi­pa­rei­go­ji­mus pa­gal pir­mi­nę ak­ci­jų pir­ki­mo–­par­da­vi­mo su­tar­tį
bei at­sa­ko­vo są­ži­nin­gu­mo sub­jek­ty­vi­ą­ja pras­me. Šių ap­lin­ky­bių
dėl by­los abie­jų ša­lių kal­tės laips­nio ir są­ži­nin­gu­mo klau­si­mas by­lą
iš­nag­ri­nė­ju­sių teis­mų ne­bu­vo iš­tir­tas, to­dėl, ne­įver­ti­nus mi­ni­mų
fak­to klau­si­mų, nė­ra ga­li­mas gin­čo dėl su­tar­ti­nės at­sa­ko­my­bės tai­ky­mo
iš­spren­di­mas.
Dėl iš­dės­ty­tų prie­žas­čių ka­sa­ci­nio teis­mo
tei­sė­jų ko­le­gi­ja kon­sta­tuo­ja, kad by­lą nag­ri­nė­ję teis­mai ne­si­lai­kė
ci­vi­li­nio pro­ce­so įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mo nu­sta­ty­ti ir iš­nag­ri­nė­ti
tu­rin­čias reikš­mės fak­ti­nes by­los ap­lin­ky­bes. CPK 260 straips­nis nu­ma­to,
kad ga­lu­ti­nis spren­di­mas pri­ima­mas ta­da, kai iš­tir­ti vi­si įro­dy­mai
ir teis­mas ga­li iš­spręs­ti by­lo­je pa­reikš­tų vi­sų rei­ka­la­vi­mų pa­grįs­tu­mo
klau­si­mą. Mo­ty­vuo­ja­mo­jo­je spren­di­mo da­ly­je tu­ri bū­ti nu­ro­do­mos
teis­mo nu­sta­ty­tos by­los ap­lin­ky­bės, įro­dy­mai bei tei­si­niai ar­gu­men­tai,
ku­riais grin­džia­mos teis­mo iš­va­dos ir ar­gu­men­tai, dėl ku­rių teis­mas
at­me­ta ku­riuos nors įro­dy­mus (CPK 270 straips­nio 4 da­lis). Kon­sta­tuo­ti­na,
kad nu­ro­dy­ti pro­ce­si­nės tei­sės nor­mų pa­žei­di­mai tu­ri es­mi­nės
reikš­mės ka­sa­to­riaus skun­džia­mų teis­mų pro­ce­si­nių spren­di­mų pa­grįs­tu­mui
ir tei­sė­tu­mui. To­dėl teis­mų spren­di­mai nai­kin­ti­ni ir by­la per­duo­ti­na
pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mui nag­ri­nė­ti iš nau­jo (CPK 360 straips­nis).
Lie­tu­vos 
Aukš­čiau­sio­jo  Teis­mo Ci­vi­li­nių
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, va­do­vau­da­ma­si CPK 359 straips­nio 1
da­lies 5 punk­tu, 360 ir 362 straips­niais,

n u t a r
i a :

Pa­nai­kin­ti Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo 2003
m. ko­vo 20 d. spren­di­mą ir Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų
sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003 m. bir­že­lio 16 d. nu­tar­tį bei per­duo­ti
by­lą iš nau­jo nag­ri­nė­ti Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mui.
Ši Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo nu­tar­tis
yra ga­lu­ti­nė, ne­skun­džia­ma ir įsi­tei­sė­ja nuo jos pri­ėmi­mo die­nos.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.68836 sekundės -