Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJOTEISMO CIVILINIŲ BYLŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13574: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO
TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS
TEISĖJŲ KOLEGIJŲ NUTARTYS

1. 4. Dėl as­me­ni­nio tes­ta­mento

As­me­ni­nis tes­ta­mentas tu­ri bū­ti su­ra­šy­tas
tik tes­ta­to­riaus ran­ka ir jo pa­ties pa­si­ra­šy­tas. Ki­to as­mens ran­ka
su­ra­šy­tas, o tes­ta­to­riaus pa­si­ra­šy­tas tes­ta­mentas ne­ga­lio­ja. As­me­ni­nis
tes­ta­mentas ne­ga­li bū­ti su­ra­šy­tas spaus­di­ni­mo ar kom­piu­te­ri­ne
tech­ni­ka.
                                                                  Ci­vi­li­nė by­la Nr. 3K-3-14/2004
                                                                  By­lų ka­te­go­ri­ja 30. 1; 30. 4

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2004 m. sau­sio 7 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Ci­vi­li­nių
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti iš tei­sė­jų: J-o
Š-­no (ko­le­gi­jos pir­mi­nin­kas), B-iaus P-o (pra­ne­šė­jas) ir
Te­odo­ros Stau­gai­tie­nės,
vie­ša­me teis­mo po­sė­dy­je ka­sa­ci­ne tvar­ka
iš­nag­ri­nė­jo ci­vi­li­nę by­lą pa­gal pa­reiš­kė­jos B-ės Lu­ko­še­vi­čie­nės
ka­sa­ci­nį skun­dą dėl Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2003 m. ba­lan­džio
22 d. spren­di­mo ir Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus
tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003 m. lie­pos 30 d. nu­tar­ties per­žiū­rė­ji­mo ci­vi­li­nė­je
by­lo­je pa­gal pa­reiš­kė­jos B-ės Lu­ko­še­vi­čie­nės pa­reiš­ki­mą su­in­te­re­suo­tam
as­me­niui Vil­niaus ap­skri­ties Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos Uk­mer­gės
sky­riui dėl as­me­ni­nio tes­ta­mento.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja

n u s t a
t ė :
Pa­reiš­kė­ja B-ė Lu­ko­še­vi­čie­nė nu­ro­dė,
kad 2003 m. sau­sio 18 d. mi­rė E-­zė Mi­siū­nie­nė, gy­ve­nu­si Uk­mer­gės ra­jo­ne,
Ly­duo­kių se­niū­ni­jo­je, Grau­žie­čių kai­me. E-­zė Mi­siū­nie­nė prieš mir­tį,
gu­lė­da­ma Uk­mer­gės li­go­ni­nės trau­ma­to­lo­gi­nia­me sky­riu­je, 2002 m.
gruo­džio 21 d. iš­reiš­kė va­lią – pa­do­va­no­ti vi­są sa­vo tur­tą pa­reiš­kė­jai
bei pa­si­rū­pin­ti jos lai­do­tu­vė­mis mir­ties at­ve­ju. Ji dik­ta­vo teks­tą,
o pa­reiš­kė­ja ra­šė. Pa­reiš­kė­jos ma­ny­mu, E-­zė Mi­siū­nie­nė, su­ra­šiu­si
do­va­no­ji­mą, ku­riuo iš­reiš­kė sa­vo va­lią pa­do­va­no­da­ma jai vi­są sa­vo
tur­tą už prie­žiū­rą, bei iš­reiš­ku­si sa­vo va­lią pa­si­rū­pin­ti jos lai­do­tu­vė­mis,
fak­tiš­kai su­ra­šė tes­ta­mentą. E-­zė Mi­siū­nie­nė mi­rė li­go­ni­nė­je
2003 m. sau­sio 18 d. Pa­reiš­kė­ja įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka ir ter­mi­nais
krei­pė­si į Uk­mer­gės ra­jo­no no­ta­rų biu­rą dėl pa­li­ki­mo pri­ėmi­mo, ta­čiau
jai bu­vo nu­ro­dy­ta kreip­tis į teis­mą.
Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas 2003 m.
ba­lan­džio 22 d. spren­di­mu pa­reiš­ki­mą at­me­tė.
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų
sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja 2003 m. lie­pos 30 d. nu­tar­ti­mi Uk­mer­gės
ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2003 m. ba­lan­džio 22 d. spren­di­mą pa­li­ko ne­pa­keis­tą.
Įver­ti­nę vi­sus by­lo­je su­rink­tus įro­dy­mus,
teis­mai nu­sta­tė, kad 2002 m. gruo­džio 21 d. pa­reiš­kė­jos B-ės Lu­ko­še­vi­čie­nės
ran­ka su­ra­šy­tas do­va­no­ji­mas, ku­riuo E-­zė Mi­siū­nie­nė pa­do­va­no­jo
vi­są sa­vo tur­tą pa­reiš­kė­jai, įpa­rei­go­da­ma pas­ta­rą­ją pa­si­rū­pin­ti
jos lai­do­tu­vė­mis, ne­ati­tin­ka as­me­ni­niam tes­ta­mentui ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų,
ka­dan­gi nė­ra su­ra­šy­tas te­sta­to­rės ran­ka (CK 5. 30 straips­nis). 2002
m. gruo­džio 21 d. do­va­no­ji­mas yra su­ra­šy­tas E-­zei Mi­siū­nie­nei be­si­gy­dant
VĮ „Uk­mer­gės li­go­ni­nė“, ta­čiau E. Mi­siū­nie­nės ge­bė­ji­mas su­vok­ti
sa­vo veiks­mų reikš­mę ir pa­sek­mes ne­nu­sta­ty­tas, do­va­no­ji­mas ne­pa­tvir­tin­tas
nei vy­riau­sio­jo gy­dy­to­jo, nei bu­din­čio­jo gy­dy­to­jo (CK 5. 15 straips­nis,
5. 28 straips­nio 6 da­lies 1 punk­tas).
Ka­sa­ci­niu skun­du B-ė Lu­ko­še­vi­čie­nė pra­šo
pa­nai­kin­ti Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2003 m. ba­lan­džio 22 d.
spren­di­mą bei Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo 2003 m. lie­pos 30 d. nu­tar­tį
ir pri­im­ti nau­ją spren­di­mą – pa­reiš­ki­mą pa­ten­kin­ti. Ka­sa­to­rė nu­ro­do,
kad nuo 2003 m. lie­pos 1 d. įsi­ga­lio­jo nau­ja­sis CK, ku­ris nu­ma­to vie­ną
iš tes­ta­mento rū­šių – as­me­ni­nį tes­ta­mentą, ku­rio anks­tes­nia­me CK ne­bu­vo.
Dėl šių prie­žas­čių Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo su­for­mu­luo­tų tei­sės
tai­ky­mo ir prak­ti­kos šiuo klau­si­mu nė­ra. As­me­ni­nis tes­ta­mentas yra
vie­na­ša­lis san­do­ris, ku­riuo tes­ta­to­rius iš­reiš­kia sa­vo va­lią. CK
5. 30 straips­ny­je yra nu­ma­ty­tas rei­ka­la­vi­mas as­me­ni­niam tes­ta­mentui
– jis tu­ri bū­ti su­ra­šy­tas ir pa­si­ra­šy­tas tes­ta­to­riaus. Ka­sa­to­rės
tei­gi­mu, šio vie­na­ša­lio san­do­rio ne­ga­li­ma lai­ky­ti ne­ga­lio­jan­čiu,
ka­dan­gi CK 5. 30 straips­nio nor­mo­je nė­ra nu­ro­dy­to drau­di­mo, kad šių
įsta­ty­mo ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų ne­bu­vi­mas da­ro san­do­rį ne­ga­lio­jan­tį.
At­si­lie­pi­mo į ka­sa­ci­nį skun­dą ne­gau­ta.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja

k o n s t
a t u o j a :

CPK 353 straips­nio 1 da­lis nu­sta­to, kad ka­sa­ci­nis
teis­mas, ne­per­ženg­da­mas ka­sa­ci­nio skun­do ri­bų, pa­tik­ri­na ap­skųs­tuo­sius
spren­di­mą ir nu­tar­tį tei­sės tai­ky­mo as­pek­tu. Fak­to klau­si­mų šis
teis­mas ne­nag­ri­nė­ja. Be to, ka­sa­ci­nis teis­mas yra sais­to­mas pir­mo­sios
ir ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jų teis­mų nu­sta­ty­tų ap­lin­ky­bių. Ka­sa­ci­nis
skun­das yra grin­džia­mas CPK 346 straips­nio 2 da­lies 1 ir 2 punk­tų pa­grin­dais,
t. y. ma­te­ria­li­nės ar pro­ce­si­nės tei­sės nor­mų pa­žei­di­mas, tu­rin­tis
es­mi­nės reikš­mės vie­no­dam tei­sės aiš­ki­ni­mui ir tai­ky­mui, jei­gu šis
pa­žei­di­mas ga­lė­jo tu­rė­ti įta­kos ne­tei­sė­to spren­di­mo (nu­tar­ties)
pri­ėmi­mui, taip pat jei­gu teis­mas skun­džia­ma­me spren­di­me (nu­tar­ty­je)
nu­kry­po nuo Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo su­for­muo­tos tei­sės tai­ky­mo
ir aiš­ki­ni­mo prak­ti­kos.
Nag­ri­nė­ja­mo­je by­lo­je ka­sa­to­rė ke­lia CK
5. 30 straips­nio, reg­la­men­tuo­jan­čio as­me­ni­nio tes­ta­mento są­vo­ką,
tai­ky­mo ir aiš­ki­ni­mo pro­ble­ma­ti­ką. Ka­sa­to­rė tei­gia, kad 2002 m.
gruo­džio 21 d. jos su­ra­šy­tas, o E-­zės Mi­siū­nie­nės pa­si­ra­šy­tas teks­tas
pri­lygs­ta as­me­ni­nio tes­ta­mento tu­ri­niui, to­dėl tu­ri bū­ti pri­pa­žin­tas
E-­zės Mi­siū­nie­nės as­me­ni­niu tes­ta­mentu, ku­riuo vi­sas jai pri­klau­san­tis
tur­tas pa­lik­tas ka­sa­to­rei B-ei Lu­ko­še­vi­čie­nei.
Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je nuo 2001 m. lie­pos 1
d. ga­lio­jan­tis Ci­vi­li­nis ko­dek­sas nu­sta­to dvie­jų rū­šių tes­ta­mentus:
ofi­cia­liuo­sius ir as­me­ni­nius (CK 5. 27 straips­nis). Ofi­cia­lie­ji – tai
tes­ta­mentai, ku­rie su­da­ry­ti raš­tu dviem eg­zem­plio­riais ir pa­tvir­tin­ti
no­ta­ro ar­ba Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kon­su­li­nio pa­rei­gū­no ati­tin­ka­mo­je
vals­ty­bė­je (CK 5. 28 straips­nio 1 da­lis). As­me­ni­nis tes­ta­mentas – tai
tes­ta­to­riaus ran­ka su­ra­šy­tas tes­ta­mentas, ku­ria­me nu­ro­dy­ta tes­ta­to­riaus
var­das, pa­var­dė, tes­ta­mento su­da­ry­mo da­ta (me­tai, mė­nuo, die­na),
vie­ta ir ku­ris iš­reiš­kia tes­ta­to­riaus va­lią ir yra jo pa­si­ra­šy­tas
(CK 5. 30 straips­nio 1 da­lis). Šio­je by­lo­je teis­mai nu­sta­tė, kad pa­teik­tas
pa­reiš­kė­jos ran­ka su­ra­šy­tas, o ve­lio­nės E-­zės Mi­siū­nie­nės pa­si­ra­šy­tas
teks­tas, apie tai, jog ve­lio­nė E-­zė Mi­siū­nie­nė do­va­no­ja vi­są sa­vo
tur­tą pa­reiš­kė­jai B-ei Lu­ko­še­vi­čie­nei, ne­ati­tin­ka CK 5. 30
straips­nio ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų, t. y. su­ra­šy­tas ne E-­zės Mi­siū­nie­nės
ran­ka. Tei­sė­jų ko­le­gi­ja kon­sta­tuo­ja, kad CK 5. 30 straips­nio 1 da­lis
reg­la­men­tuo­ja as­me­ni­nio tes­ta­mento for­mą ir su­ra­šy­mo bū­dą, t. y.
nu­sta­to pri­va­lo­mus to­kio tes­ta­mento rek­vi­zi­tus bei jo tech­ni­nį at­li­ki­mą.
As­me­ni­nis tes­ta­mentas tu­ri bū­ti su­ra­šy­tas tik tes­ta­to­riaus ran­ka
ir jo pa­ties pa­si­ra­šy­tas. Ki­to as­mens ran­ka su­ra­šy­tas, o tes­ta­to­riaus
pa­si­ra­šy­tas tes­ta­mentas ne­ga­lio­ja. Aiš­ki­nant CK 5. 30 straips­nio 1
da­lį bū­ti­na pa­žy­mė­ti, kad as­me­ni­nis tes­ta­mentas ne­ga­li bū­ti su­ra­šy­tas
spaus­di­ni­mo ar kom­piu­te­ri­ne tech­ni­ka. As­me­ni­nis tes­ta­mentas pa­gal
mi­nė­to įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mą tu­ri bū­ti su­ra­šy­tas tik tes­ta­to­riaus
ran­ka ir jo pa­si­ra­šy­tas. Teis­mai šio­je by­lo­je kon­sta­ta­vo, kad 2002
m. gruo­džio 21 d. su­ra­šy­tas teks­tas yra pa­čios pa­reiš­kė­jos B-ės Lu­ko­še­vi­čie­nės,
o ve­lio­nės E-­zės Mi­siū­nie­nės tik pa­si­ra­šy­tas, to­dėl ne­ati­tin­ka CK
5. 30 straips­nio 1 da­lies rei­ka­la­vi­mų. Dėl to, kas pa­sa­ky­ta, tei­sė­jų
ko­le­gi­ja ne­ran­da pa­grin­do nai­kin­ti že­mes­nių­jų ins­tan­ci­jų teis­mų
pri­im­tus pro­ce­si­nius spren­di­mus.
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Ci­vi­li­nių
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, va­do­vau­da­ma­si CPK 359
straips­nio 1 da­lies 1 punk­tu, 362 straips­nio 1 da­li­mi,

n u t a r
i a :

Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2003 m. ba­lan­džio
22 d. spren­di­mą ir Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus
tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003 m. lie­pos 30 d. nu­tar­tį pa­lik­ti ne­pa­keis­tus.
Ši Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo nu­tar­tis
yra ga­lu­ti­nė, ne­skun­džia­ma ir įsi­tei­sė­ja nuo pri­ėmi­mo die­nos.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.72859 sekundės -