Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJOTEISMO CIVILINIŲ BYLŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13575: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO
TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS
TEISĖJŲ KOLEGIJŲ NUTARTYS

1. 5. Dėl iš­lai­ky­mo pri­tei­si­mo ir tei­sės į iš­lai­ky­mą at­si­ra­di­mo
die­nos

Re­mian­tis CK 3. 200 straips­niu iš­lai­ky­mas tu­ri
bū­ti pri­tei­sia­mas nuo tei­sės į iš­lai­ky­mą at­si­ra­di­mo die­nos. Pa­gal
CK 3. 137 straips­nio nuo­sta­tas vai­ko kil­mės iš tė­vų pa­tvir­ti­ni­mas ne­sie­ja­mas
su vai­ko gi­mi­mo įra­šo pa­da­ry­mo da­ta ar­ba su teis­mo spren­di­mo, nu­sta­tan­čio
tė­vys­tę pri­ėmi­mo (įsi­tei­sė­ji­mo) da­ta, nes vai­ko kil­mė yra kil­di­na­ma
iš jo gi­mi­mo iš kon­kre­čių tė­vų ir nuo jo gi­mi­mo die­nos.

                                                                  Ci­vi­li­nė by­la Nr. 3K-3-23/2004
                                                                  By­lų ka­te­go­ri­ja 70. 4; 72. 2

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2004 m. sau­sio 7 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Ci­vi­li­nių
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti iš tei­sė­jų: Č-­lo­vo
J-o (ko­le­gi­jos pir­mi­nin­kas), Si­gi­to G-iaus ir A-o
S-­čiaus (pra­ne­šė­jas),
vie­ša­me teis­mo po­sė­dy­je ka­sa­ci­ne tvar­ka
iš­nag­ri­nė­jo ci­vi­li­nę by­lą pa­gal ieš­ko­vės Auk­sės Či­bins­kie­nės ka­sa­ci­nį
skun­dą dėl Vil­niaus mies­to 1–ojo apy­lin­kės teis­mo 2003 m. ge­gu­žės 14 d.
spren­di­mo ir Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus 2003
m. lie­pos 21 d. nu­tar­ties per­žiū­rė­ji­mo ci­vi­li­nė­je by­lo­je pa­gal
ieš­ko­vės Auk­sės Či­bins­kie­nės ieš­ki­nį at­sa­ko­vui Gin­ta­rui Krau­ja­liui
dėl tė­vys­tės nu­sta­ty­mo ir iš­lai­ky­mo vai­kams pri­tei­si­mo.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja

n u s t a
t ė :

Ieš­ko­vė nu­ro­dė, kad 1986 m. pra­džio­je su­si­pa­ži­no
su at­sa­ko­vu, su juo tu­rė­jo nuo­la­ti­nius ly­ti­nius san­ty­kius. 1986 m.
gruo­džio 8 d. jiems gi­mė duk­ra E-­lė, 1991 m. va­sa­rio 26 d. – sū­nus Man­tas.
At­sa­ko­vas at­si­sa­kė bū­ti įra­šy­tas vai­kų tė­vu ben­dru tė­vų pa­reiš­ki­mu
ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos įstai­gai, vai­kams iš­lai­ky­mo ne­tei­kė, o ieš­ko­vė
iš­lai­ky­mo ne­pra­šė, nes jos vy­ras šiuos vai­kus my­lė­jo ir juos iš­lai­kė.
Mi­rus vy­rui, jai ne­te­kus dar­bo, jos tur­ti­nė pa­dė­tis ta­po sun­ki, ji
ne­iš­ga­li vie­na iš­lai­ky­ti vai­kų. At­sa­ko­vas ge­ra va­lia teik­ti vai­kams
iš­lai­ky­mą at­si­sa­kė. To­dėl ieš­ko­vė pra­šė teis­mą nu­sta­ty­ti, kad at­sa­ko­vas
yra jos duk­ros E-­lės ir sū­naus Man­to tė­vas, ir pri­teis­ti iš jo kiek­vie­no
vai­ko iš­lai­ky­mui kas mė­ne­sį 500 Lt
iki jų pil­na­me­tys­tės, iš­lai­ky­mo su­mą in­dek­suo­jant kas­met Vy­riau­sy­bės
nu­sta­ty­ta tvar­ka, at­si­žvel­giant į in­flia­ci­ją. Apy­lin­kės teis­mo po­sė­dy­je
ieš­ko­vė pra­šė pri­teis­ti 500 Lt kas mė­ne­sį
ben­drai abiem vai­kams. Taip pat ji pra­šė pri­teis­ti po mi­ni­mu­mą (250 Lt kas mė­ne­sį) dviem vai­kams iš­lai­ky­ti už
pas­ku­ti­nius tre­jus me­tus, t. y. 9000 Lt.
Vil­niaus mies­to 1-a-is apy­lin­kės teis­mas 2003
m. ge­gu­žės 14 d. spren­di­mu ieš­ki­nį pa­ten­ki­no iš da­lies. Nu­sta­tė,
kad at­sa­ko­vas yra E. M-­kū­nai­tės ir M. M-­kū­no tė­vas. Pri­tei­sė iš jo
200 Lt kas mė­ne­sį duk­ters E-­lės
ir 200 Lt kas mė­ne­sį sū­naus Man­to
iš­lai­ky­mui nuo 2002 m. gruo­džio 13 d. iki 2004 m. gruo­džio 8 d. Nuo 2004
m. gruo­džio 9 d. pri­tei­sė iš at­sa­ko­vo 400 Lt
kas mė­ne­sį sū­naus Man­to iš­lai­ky­mui iki jo pil­na­me­tys­tės. Li­ku­sią
ieš­ki­nio da­lį at­me­tė. Teis­mas spren­di­mą mo­ty­va­vo tuo, kad pa­gal
2003 m. ba­lan­džio 2 d. teis­mo me­di­ci­nos eks­per­ti­zės ak­to Nr. 174 iš­va­das
at­sa­ko­vas yra ieš­ko­vės vai­kų E-­lės ir Man­to tė­vas, to­dėl rei­ka­la­vi­mą
dėl tė­vys­tės nu­sta­ty­mo ten­ki­no (CK 3. 146–3. 148 straips­niai). Įver­ti­nęs
at­sa­ko­vo gau­na­mų pa­ja­mų dy­dį bei at­si­žvel­gęs į tai, kad jis pri­va­lo
iš­lai­ky­ti tris ne­pil­na­me­čius vai­kus, ku­riems iš­lai­ky­mo dy­dis tu­rė­tų
bū­ti vie­no­das, teis­mas pra­šo­mą pri­teis­ti kiek­vie­nam vai­kui 250 Lt su­mą su­ma­ži­no iki 200 Lt kas mė­ne­sį, kad vai­kams ten­kan­tis iš­lai­ky­mas
ne­bū­tų ma­žes­nis už 1 MGL, o at­sa­ko­vui lie­kan­ti su­ma ati­tik­tų 1 MMA.
Iš­lai­ky­mą teis­mas pri­tei­sė nuo by­los iš­kė­li­mo teis­me mo­men­to. Rei­ka­la­vi­mą
pri­teis­ti vai­kams iš­lai­ky­mą už tre­jus me­tus iki ieš­ki­nio pa­reiš­ki­mo
teis­me die­nos teis­mas at­me­tė nu­ro­dy­da­mas, kad su ne­pil­na­me­čių vai­kų
iš­lai­ky­mu su­si­ju­sios prie­vo­lės at­si­ran­da pa­gal įsta­ty­mą tė­vams,
ku­rių tė­vys­tė yra įfor­min­ta.
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų
sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja 2003 m. lie­pos 21 d. nu­tar­ti­mi ieš­ko­vės
ape­lia­ci­nį skun­dą at­me­tė, o Vil­niaus mies­to 1-ojo apy­lin­kės teis­mo
2003 m. ge­gu­žės 14 d. spren­di­mą pa­li­ko ne­pa­keis­tą. Tei­sė­jų ko­le­gi­ja
nu­tar­ty­je nu­ro­dė, kad tik nu­sta­ty­ta tvar­ka pa­tvir­tin­ta vai­ko kil­mė
su­ke­lia tei­si­nes pa­sek­mes, tarp jų ir tė­vo pa­rei­gą teik­ti vai­kams iš­lai­ky­mą.
Šiuo at­ve­ju iki pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mo pri­ėmi­mo vai­kų
kil­mė iš tė­vo pu­sės įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka ne­bu­vo nei pri­pa­žin­ta,
nei nu­sta­ty­ta, to­dėl ne­bu­vo įsta­ty­mi­nio pa­grin­do pri­teis­ti iš­lai­ky­mą
už lai­ko­tar­pį iki ieš­ki­nio pa­reiš­ki­mo teis­me. CK 3. 200 straips­nis nu­ma­to,
kad iš­lai­ky­mas pri­tei­sia­mas nuo tei­sės į jį at­si­ra­di­mo die­nos, ta­čiau
įsi­sko­li­ni­mas ne­ga­li bū­ti iš­ieš­ko­tas dau­giau kaip už tre­jus me­tus
iki ieš­ki­nio pa­reiš­ki­mo die­nos. Reiš­kia, kad tik nuo pa­rei­gos iš­lai­ky­ti
vai­kus at­si­ra­di­mo mo­men­to, t. y. nuo tė­vys­tės nu­sta­ty­mo mo­men­to,
at­si­ran­da tei­sė į iš­lai­ky­mą, to­dėl tik nuo šios tei­sės at­si­ra­di­mo
mo­men­to ir ga­li bū­ti pri­tei­sia­mas iš­lai­ky­mas.
Ka­sa­ci­niu skun­du ieš­ko­vė pra­šo Vil­niaus
mies­to 1-ojo apy­lin­kės teis­mo 2003 m. ge­gu­žės 14 d. spren­di­mo bei Vil­niaus
apy­gar­dos teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003 m.
lie­pos 21 d. nu­tar­ties da­lis, ku­rio­mis at­mes­tas ieš­ko­vės rei­ka­la­vi­mas
pri­teis­ti vai­kams iš­lai­ky­mą už tre­jus me­tus (9000 Lt) pa­nai­kin­ti ir pri­im­ti nau­ją šios da­lies
spren­di­mą – rei­ka­la­vi­mą pa­ten­kin­ti. Ka­sa­ci­nis skun­das ar­gu­men­tuo­ja­mas
tuo, kad teis­mai pa­žei­dė ma­te­ria­li­nės tei­sės nor­mas, t. y. CK 3. 192,
3. 200 straips­nius, 3. 137 straips­nio 3 da­lį. Pa­gal CK 3. 192 straips­nį tė­vai
pri­va­lo iš­lai­ky­ti sa­vo ne­pil­na­me­čius vai­kus. Iš­lai­ky­mas pri­tei­sia­mas
nuo tei­sės į jį at­si­ra­di­mo die­nos (CK 3. 200 straips­nis). At­sa­ko­vo ne­pil­na­me­čiai
vai­kai to­kią tei­sę įgi­jo nuo gi­mi­mo die­nos. CK 3. 140 straips­nis ne­nu­sta­to
nag­ri­nė­ja­mam at­ve­jui mo­men­to, nuo ka­da nu­sta­to­ma vai­ko kil­mė.
Taigi ne­bu­vo pa­grin­do kon­sta­tuo­ti, kad ieš­ko­vė ga­li rei­ka­lau­ti iš­lai­ky­mo
vai­kams nuo at­sa­ko­vo tė­vys­tės nu­sta­ty­mo teis­mi­ne tvar­ka mo­men­to.
At­si­lie­pi­mu į ka­sa­ci­nį skun­dą at­sa­ko­vas
pra­šo skun­dą at­mes­ti, o teis­mų spren­di­mus pa­lik­ti ne­pa­keis­tus. At­si­lie­pi­mas
ar­gu­men­tuo­ja­mas tuo, kad vai­kų iš­lai­ky­mo prie­vo­lė at­si­ran­da pa­gal
įsta­ty­mą tik tė­vams, ku­rių tė­vys­tė įfor­min­ta ir pa­tvir­tin­ta. CK
3. 140 straips­nio 4 da­lis ir 3. 146 straips­nio 1 da­lis nu­sta­to tė­vys­tės
pri­pa­ži­ni­mo ir nu­sta­ty­mo są­ly­gas. Ieš­ko­vė krei­pė­si į teis­mą dėl
tė­vys­tės nu­sta­ty­mo ir iš­lai­ky­mo vai­kams 2002 m. pa­bai­go­je. To­dėl
ji ne­pa­grįs­tai tvir­ti­na, kad at­sa­ko­vas pri­va­lė­jo teik­ti vai­kams iš­lai­ky­mą
nuo jų gi­mi­mo.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja

k o n s t
a t u o j a :

By­lo­je nu­sta­ty­ta, kad E-­lės M-­kū­nai­tės,
gim. 1986 m. gruo­džio 8 d. , ir Man­to M-­kū­no, gim. 1991 m. va­sa­rio 26 d. ,
tė­vas yra at­sa­ko­vas Gin­ta­ras Krau­ja­lis ir iš jo pri­teis­tas iš­lai­ky­mas
vai­kams nuo 2002 m. gruo­džio 13 d. iki jų pil­na­me­tys­tės. Ieš­ko­vės rei­ka­la­vi­mas
pri­teis­ti iš at­sa­ko­vo iš­lai­ky­mo įsi­sko­li­ni­mą už tre­jus me­tus, t.
y. 9000 Lt, teis­mų at­mes­tas mo­ty­vuo­jant
tuo, kad tei­sė į vai­kų iš­lai­ky­mą at­si­ra­do tik teis­mi­ne tvar­ka nu­sta­čius
tė­vys­tę, to­dėl iš­lai­ky­mo įsi­sko­li­ni­mas CK 3. 200 straips­nio pa­grin­du
ne­ga­li bū­ti iš­ieš­ko­tas. Ta­čiau tei­sė­jų ko­le­gi­ja kon­sta­tuo­ja, kad
to­kia teis­mų iš­va­da dėl iš­lai­ky­mo įsi­sko­li­ni­mo yra ne­tei­sin­ga ir
ne­ati­tin­ka CK 3. 200 straips­nio bei ki­tų įsta­ty­mų, reg­la­men­tuo­jan­čių
sa­va­ran­kiš­ką vai­kų tei­sę gau­ti iš­lai­ky­mą iš sa­vo tė­vų nuo gi­mi­mo
die­nos, nuo­sta­tų. Re­mian­tis CK 3. 200 straips­niu iš­lai­ky­mas tu­ri bū­ti
pri­tei­sia­mas nuo tei­sės į iš­lai­ky­mą at­si­ra­di­mo die­nos, o to­kią tei­sę
at­sa­ko­vo ne­pil­na­me­čiai vai­kai pa­gal kil­mę įgi­jo nuo jų gi­mi­mo die­nos
(CK 3. 137 straips­nio 1 da­lis), ku­ri tik bu­vo pa­tvir­tin­ta CK 3. 138–3. 140
straips­niuo­se nu­sta­ty­ta tvar­ka. Pa­gal CK 3. 137 straips­nio nuo­sta­tas
vai­ko kil­mės iš tė­vų pa­tvir­ti­ni­mas ne­sie­ja­mas su vai­ko gi­mi­mo įra­šo
pa­da­ry­mo da­ta ar­ba su teis­mo spren­di­mo, nu­sta­tan­čio tė­vys­tę pri­ėmi­mo
(įsi­tei­sė­ji­mo) da­ta, nes vai­ko kil­mė yra kil­di­na­ma iš jo gi­mi­mo iš
kon­kre­čių tė­vų ir nuo jo gi­mi­mo die­nos. Šio­je by­lo­je vai­kų kil­mė iš
tė­vo nu­sta­ty­ta ne nuo gi­mi­mo die­nos, o vė­liau, ta­čiau ir šiuo at­ve­ju
tė­vų ir vai­kų tar­pu­sa­vio tei­sės ir pa­rei­gos vis tiek at­si­ra­do nuo
vai­kų gi­mi­mo die­nos, kaip tai nu­ma­to CK 3. 137 straips­nio 3 da­lis. Pa­gal
CK 3. 192 straips­nio 1 da­lį tė­vai pri­va­lo ma­te­ria­liai iš­lai­ky­ti sa­vo
ne­pil­na­me­čius vai­kus nuo tei­sės į iš­lai­ky­mą at­si­ra­di­mo die­nos, t.
y. nuo vai­kų gi­mi­mo die­nos. By­lo­je nu­sta­ty­ta, kad at­sa­ko­vas, bū­da­mas
vai­kų tė­vas (pa­gal kil­mę), pa­rei­gos iš­lai­ky­ti sa­vo ne­pil­na­me­čius
vai­kus ne­vyk­dė, to­dėl iš jo re­mian­tis CK 3. 200 straips­niu pri­tei­sia­mas
iš­lai­ky­mo įsi­sko­li­ni­mas už lai­ko­tar­pį nuo 2001 m. lie­pos 1 d. (nuo
Ci­vi­li­nio ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mo die­nos) iki 2002 m. gruo­džio 12 d.
(nuo 2002 m. gruo­džio 13 d. bu­vo pri­teis­tas iš­lai­ky­mas vai­kams ) po 250 Lt kas mė­ne­sį (kaip to rei­ka­la­vo ieš­ko­vė),
t. y. vai­kų iš­lai­ky­mo įsi­sko­li­ni­mas pri­tei­sia­mas iš at­sa­ko­vo už
17,5 mėn. (17,5 x 250 Lt = 4375 Lt).
Ka­dan­gi by­lą nag­ri­nė­ję teis­mai pa­žei­dė mi­nė­tas
ma­te­ria­li­nės tei­sės nor­mas, ne­tin­ka­mai jas aiš­kin­da­mi ir tai­ky­da­mi,
to­dėl teis­mų spren­di­mų da­lys, ku­rio­mis ieš­ko­vės rei­ka­la­vi­mas dėl
iš­lai­ky­mo įsi­sko­li­ni­mo ne­pil­na­me­čiams vai­kams pri­tei­si­mo bu­vo
at­mes­tas, yra nai­ki­na­mos, ir pri­ima­mas nau­jas šios da­lies spren­di­mas,
ku­riuo ieš­ko­vės rei­ka­la­vi­mas iš da­lies ten­ki­na­mas ir pri­tei­sia­mas
jai iš at­sa­ko­vo 4375 Lt iš­lai­ky­mo
ne­pil­na­me­čiams vai­kams įsi­sko­li­ni­mas (CPK 359 straips­nio 4 da­lis).
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Ci­vi­li­nių
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, va­do­vau­da­ma­si CPK 359
straips­nio 1 da­lies 4 punk­tu ir 362 straips­nio 1 da­li­mi,

n u t a r
i a :

Vil­niaus mies­to 1-ojo apy­lin­kės teis­mo 2003
m. ge­gu­žės 14 d. spren­di­mo ir Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų
sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003 m. lie­pos 21 d. nu­tar­ties da­lį, ku­ria
bu­vo at­mes­tas ieš­ko­vės rei­ka­la­vi­mas dėl iš­lai­ky­mo ne­pil­na­me­čiams
vai­kams įsi­sko­li­ni­mo pri­tei­si­mo, pa­nai­kin­ti ir pri­im­ti nau­ją šios
da­lies spren­di­mą – ieš­ko­vės rei­ka­la­vi­mą iš da­lies pa­ten­kin­ti ir
pri­teis­ti iš at­sa­ko­vo Gin­ta­ro Krau­ja­lio 4375 (ke­tu­rių tūks­tan­čių
tri­jų šim­tų sep­ty­nias­de­šimt pen­kių) Lt įsi­sko­li­ni­mą ieš­ko­vei Auk­sei
Či­bins­kie­nei ne­pil­na­me­čiams vai­kams E-­lei M-­kū­nai­tei, gi­mu­siai
1986 m. gruo­džio 8 d. , ir Man­tui M-­kū­nui, gi­mu­siam 1991 m. va­sa­rio 26
d. , iš­lai­ky­ti už lai­ko­tar­pį nuo 2001 m. lie­pos 1 d. iki 2002 m. gruo­džio
12 d.
Pri­teis­tą iš at­sa­ko­vo Gin­ta­ro Krau­ja­lio
žy­mi­nį mo­kes­tį vals­ty­bei pa­di­din­ti iki 419,10
Lt.
Ki­tas spren­di­mo ir nu­tar­ties da­lis pa­lik­ti
ne­pa­keis­tas.
Ši Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo nu­tar­tis
yra ga­lu­ti­nė, ne­skun­džia­ma ir įsi­tei­sė­ja nuo pri­ėmi­mo die­nos.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.67029 sekundės -