Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJOTEISMO CIVILINIŲ BYLŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5271: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO
TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS
TEISĖJŲ KOLEGIJŲ NUTARTYS

1. 6. Dėl vals­ty­bės lai­duo­tos ne­mo­ka­mos svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų
tei­ki­mo sis­te­mo­je tarp pa­cien­to ir svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos
su­si­klos­tan­čių tei­si­nių san­ty­kių po­bū­džio ir galimumo nutraukti
to­kių pa­slau­gų teikimą

Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je su­kur­ta vals­ty­bės
lai­duo­ta ne­mo­ka­ma svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mo sis­te­ma
re­mia­si ne su­tar­ti­niais pa­cien­to ir svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos
san­ty­kiais, bet iš įsta­ty­mų ir ki­tų tei­sės ak­tų ky­lan­čio­mis tar­pu­sa­vio
tei­sė­mis ir pa­rei­go­mis as­me­niui įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka krei­pu­sis
į pir­mi­nę as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gą ir prie jos pri­si­re­gist­ra­vus.

                                                                  Ci­vi­li­nė by­la Nr. 3K-7-24/2004
                                                                  By­lų ka­te­go­ri­ja: 49. 2; 19. 3

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2004 m. sau­sio 13 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Ci­vi­li­nių
by­lų sky­riaus iš­plės­ti­nė tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti iš tei­sė­jų:
R-o Č-os (ko­le­gi­jos pir­mi­nin­kas), V-aus G-o,
Zig­mo Le­vic­kio, B-iaus P-o, J-os J-ės (pra­ne­šė­ja),
J-o Š-­no ir P-o Ž-io,
vie­ša­me teis­mo po­sė­dy­je ka­sa­ci­ne tvar­ka
iš­nag­ri­nė­jo ci­vi­li­nę by­lą pa­gal at­sa­ko­vo E-­gi­jaus I-aš­ke­vi­čiaus
įsta­ty­mi­nės at­sto­vės Da­nos B-­tru­šy­tės ka­sa­ci­nį skun­dą dėl Kau­no mies­to
apy­lin­kės teis­mo 2003 m. ko­vo 20 d. spren­di­mo ir Kau­no apy­gar­dos teis­mo
Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003 m. bir­že­lio 26 d. nu­tar­ties
per­žiū­rė­ji­mo ci­vi­li­nė­je by­lo­je pa­gal ieš­ko­vo vie­šo­sios įstai­gos
Kau­no cen­tro po­li­kli­ni­ka ieš­ki­nį at­sa­ko­vams Da­nai B-­tru­šy­tei
ir E-­gi­jui I-aš­ke­vi­čiui, tre­tie­siems as­me­nims E-­gi­jui I-aš­ke­vi­čiui,
Kau­no te­ri­to­ri­nei li­go­nių ka­sai, Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos
Vai­kų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bai dėl svei­ka­tos tei­ki­mo pa­slau­gų nu­trau­ki­mo.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja

n u s t a
t ė :

Ieš­ko­vas VĮ Kau­no cen­tro po­li­kli­ni­ka,
kreip­da­ma­sis į teis­mą, nu­ro­dė, kad at­sa­ko­vės pra­šy­mu at­sa­ko­vai bu­vo
įtrauk­ti į ieš­ko­vų ap­tar­nau­ja­mų gy­ven­to­jų są­ra­šą, at­sa­ko­vė ir
jos sū­nus E-­gi­jus I-aš­ke­vi­čius, gim. 1998 m. lap­kri­čio 11 d. , ta­po
fak­ti­niais svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų ga­vė­jais, ka­dan­gi tarp ieš­ko­vo
ir tre­čio­jo as­mens Kau­no te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos 2001 m. ge­gu­žės
7 d. ir 2002 m. ko­vo 28 d. bu­vo su­da­ry­tos su­tar­tys at­sa­ko­vų nau­dai.
Ieš­ko­vas nu­ro­dė, kad at­sa­ko­vė ne­vyk­do CK 6. 200 straips­nio 2 da­ly­je
nu­sta­ty­tos ša­lies prie­vo­lės ben­dra­dar­biau­ti ir ko­o­pe­ruo­tis, prie­šin­gai
šiai prie­vo­lei, at­sa­ko­vė sa­vo ap­si­lan­ky­mų po­li­kli­ni­ko­je me­tu ne­si­lai­ko
vie­šo ben­dra­vi­mo nor­mų, kryp­tin­gai ir ne­pa­grįs­tai kal­ti­na me­di­kus,
nau­do­ja psi­cho­lo­gi­nį šan­ta­žą, rei­ka­lau­ja pir­mu­mo ir iš­skir­ti­nio
dė­me­sio. Ieš­ko­vo nuo­mo­ne, prie­šin­gai ge­ros mo­ra­lės, są­ži­nin­gu­mo,
pro­tin­gu­mo ir tei­sin­gu­mo prin­ci­pams, at­sa­ko­vė sa­vo ir sū­naus tei­ses
įgy­ven­di­na to­kiu bū­du ir prie­mo­nė­mis, ku­rios pa­žei­džia ir var­žo po­li­kli­ni­kos
dar­buo­to­jų ir ki­tų pa­cien­tų tei­ses. Be to, ieš­ko­vas nu­ro­dė, kad at­sa­ko­vė
pik­tnau­džiau­ja sa­vo sub­jek­ti­ne tei­se, ra­šo ne­pa­grįs­tus skun­dus į
įvai­rias ins­ti­tu­ci­jas, skun­džia­si gy­dy­to­jos neu­ro­lo­gės ne­tin­ka­mu
gy­dy­mu ir ne­etiš­ku el­ge­siu. Skun­duo­se nu­ro­dy­tos ap­lin­ky­bės nepa­si­tvir­ti­no.
Ieš­ko­vas ma­no, kad at­sa­ko­vės pa­teik­ti pra­šy­mai nė­ra są­ži­nin­gas
krei­pi­ma­sis dėl pa­žeis­tų tei­sių ir in­te­re­sų gy­ni­mo, nes duo­me­nys
ne­ati­tin­ka tik­ro­vės, pa­žei­džia po­li­kli­ni­kos da­ly­ki­nę re­pu­ta­ci­ją.
Ieš­ko­vas taip pat nu­ro­dė, kad at­sa­ko­vė ir jos sū­nus tu­ri tei­ses, nu­ma­ty­tas
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jo­je, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pa­cien­tų
tei­sių ir ža­los svei­ka­tai at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­me, tei­sę pa­si­rink­ti
gy­dy­to­ją, slau­gos dar­buo­to­ją, svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gą ir kt.
Rem­da­ma­sis ap­tar­tais ar­gu­men­tais ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos
28 straips­niu, CK 6. 127 straips­nio 4 da­li­mi, CK 1. 137straips­nio 5 punk­tu,
CK 1. 138 straips­nio 5 punk­tu ieš­ko­vas pra­šė nu­trauk­ti svei­ka­tos pa­slau­gų
tei­ki­mą at­sa­ko­vams, iš­sky­rus bū­ti­ną­ją pa­gal­bą.
Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mas 2003 m. ko­vo
20 d. spren­di­mu ieš­ki­nį ten­ki­no, nu­trau­kė VĮ Kau­no cen­tro po­li­kli­ni­ka
svei­ka­tos pa­slau­gų tei­ki­mą at­sa­ko­vui E. I-aš­ke­vi­čiui, at­sto­vau­ja­mam
jo įsta­ty­mi­nės at­sto­vės D. B-­tru­šy­tės, ci­vi­li­nės by­los da­lį dėl
svei­ka­tos pa­slau­gų tei­ki­mo at­sa­ko­vei D. B-­tru­šy­tei nu­trau­kė.
Teis­mas nu­sta­tė, kad VĮ Kau­no Cen­tro po­li­kli­ni­ka ir tre­ty­sis as­muo
Kau­no te­ri­to­ri­nė li­go­nių ka­sa pa­si­ra­šė su­tar­tis dėl as­mens svei­ka­tos
prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mo drau­džia­mie­siems as­me­nims ir šių pa­slau­gų
ap­mo­kė­ji­mo. At­sa­ko­vė nuo 1998 m. ko­vo 23 d. , jos sū­nus E-­gi­jus nuo
1998 m. gruo­džio 2 d. įtrauk­ti į ieš­ko­vo ap­tar­nau­ja­mų gy­ven­to­jų są­ra­šus.
At­sa­ko­vė iš Kau­no Cen­tro po­li­kli­ni­kos iš­si­ra­šė 2002 m. spa­lio 10
d. ir pri­si­re­gist­ra­vo UAB „Cor­pus sa­num“ (b. l. 49). Teis­mas nu­ro­dė,
kad at­sa­ko­vė rei­ka­lau­ja, jog me­di­kai iš­ra­šy­tų kom­pen­suo­ja­muo­sius
vais­tus ne­ap­žiū­rė­jus sū­naus ir pa­ti me­di­kus kal­ti­na ne­tin­ka­mu gy­dy­mu,
nors bu­vo ne kar­tą iš­ra­šy­tos kon­sul­ta­ci­jos pas tre­čio ly­gio kon­sul­tan­tus,
at­sa­ko­vė dėl sū­naus bu­vo ne kar­tą kon­sul­tuo­ta neu­ro­lo­gų, en­dok­ri­no­lo­gų
įvai­rio­se Lie­tu­vos po­li­kli­ni­ko­se, at­sa­ko­vės sū­nų po ke­le­tą kar­tų
per die­ną lan­kė gy­dy­to­jai ir pan. Teis­mas taip pat nu­ro­dė, kad ieš­ko­vas
at­sa­ko­vę in­for­ma­vo apie svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų nu­trau­ki­mą
at­sa­ko­vei ir jos sū­nui, ta­čiau at­sa­ko­vė su tuo ne­su­ti­ko, nors no­rą
pa­keis­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gą sū­nui teis­mo po­sė­džio me­tu iš­reiš­kė.
Teis­mas taip pat nu­ro­dė, kad at­sa­ko­vė sa­vo el­ge­siu po­li­kli­ni­ko­je
bei ne­pa­gris­tų skun­dų ra­šy­mu trik­do nor­ma­lų po­li­kli­ni­kos dar­bą,
že­mi­na jos sū­nų gy­dan­čių me­di­kų re­pu­ta­ci­ją, gar­bę bei oru­mą, to­dėl
ieš­ko­vas pa­grįs­tai pra­šo teis­mo nu­trauk­ti su­tar­tį dėl svei­ka­tos
prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mo (CK 6. 217 straips­nio 4 da­lis). Teis­mas lai­kė
ne­pa­grįs­tu tre­čio­jo as­mens – vai­ko tė­vo E-­gi­jaus I-aš­ke­vi­čiaus
tei­gi­mą, kad nu­trau­kus ieš­ko­vo tei­kia­mas svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas
nu­ken­tė­tų jo ma­ža­me­čio sū­naus in­te­re­sai, nu­ro­dė, kad ne­pil­na­me­čio
in­te­re­sai ne­nu­ken­tė­tų, ka­dan­gi jis bū­tų gy­do­mas ki­to­je svei­ka­tos
prie­žiū­ros įstai­go­je, jo in­te­re­sai bū­tų ap­sau­go­ti, ka­dan­gi ki­to­je
po­li­kli­ni­ko­je jo sū­nus bū­tų gy­do­mas spe­cia­lis­to – vai­kų neu­ro­lo­go.
Teis­mas pa­žy­mė­jo, kad ieš­ko­vas tu­ri vie­nin­te­lę gy­dy­to­ją vai­kų neu­ro­lo­gę
R. N. Šla­pa­kaus­kie­nę, ta­čiau pas ją ne­si­lan­ko pa­ti at­sa­ko­vė, ne­ida­ma
pas sū­naus gy­dy­mui rei­ka­lin­gą spe­cia­lis­tą, vai­ko mo­ti­na kon­sul­tuo­ja­si
tik su ben­dro­sios prak­ti­kos vai­kų gy­dy­to­jais ir taip pa­ti pa­žei­džia
vai­ko in­te­re­sus. At­sa­ko­vė teis­mui ne­pa­tei­kė įro­dy­mų, kad su
ja blo­gai el­gia­ma­si ar ne­tin­ka­mai gy­do­mas jos sū­nus. Teis­mas ieš­ko­vo
nu­ro­dy­tas prie­žas­tis, dėl ku­rių pra­šo­ma nu­trauk­ti svei­ka­tos pa­slau­gų
tei­ki­mą at­sa­ko­vės sū­nui, pri­pa­ži­no svar­bio­mis, o ka­dan­gi pats at­sa­ko­vės
sū­nus yra ma­ža­me­tis ir sa­vo tei­ses įgyvendina per įsta­ty­mi­nę at­sto­vę
– mo­ti­ną, ku­ri sa­vo el­ge­siu že­mi­na gy­dy­to­jų gar­bę ir oru­mą bei ieš­ko­vo
da­ly­ki­nę re­pu­ta­ci­ją, ten­ki­no ieš­ko­vo rei­ka­la­vi­mą nu­trauk­ti
svei­ka­tos pa­slau­gų tei­ki­mą at­sa­ko­vės sū­nui E-­gi­jui I-aš­ke­vi­čiui,
iš­sky­rus bū­ti­ną­ją pa­gal­bą ( CK 6. 217 straips­nio 4 da­lis, 1. 137 straips­nio
5 da­lis). Teis­mas ci­vi­li­nę by­lą dėl svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų
tei­ki­mo at­sa­ko­vei nu­trau­kė, ka­dan­gi ieš­ko­vas šio rei­ka­la­vi­mo at­si­sa­kė.
Kau­no apy­gar­dos teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus
tei­sė­jų ko­le­gi­ja, iš­nag­ri­nė­ju­si at­sa­ko­vo E. I-aš­ke­vi­čiaus įsta­ty­mi­nės
at­sto­vės D. B-­tru­šy­tės ape­lia­ci­nį skun­dą, 2003 m. bir­že­lio 26 d. nu­tar­ti­mi
Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mo 2003 m. ko­vo 20 d. spren­di­mą pa­li­ko ne­pa­keis­tą.
Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas iš es­mės su­ti­ko su pir­mo­sios ins­tan­ci­jos
teis­mo spren­di­mo iš­va­do­mis ir mo­ty­vais. Teis­mas pa­žy­mė­jo, kad at­sa­ko­vė
vei­kia ne sa­vo sū­naus in­te­re­sais, lai­kė, kad teis­mas, nu­trauk­da­mas
E-­gi­jui I-aš­ke­vi­čiui svei­ka­tos pa­slau­gų tei­ki­mą, iš­sky­rus bū­ti­ną­ją
pa­gal­bą, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pa­cien­tų tei­sių ap­sau­gos ir ža­los
svei­ka­tai at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­mo 6 ir 9 straips­nių nuo­sta­tų ne­pa­žei­dė.
Teis­mas at­si­žvel­gė į tai, kad pa­ti at­sa­ko­vė sa­vo at­sto­vau­ja­mo sū­naus
gy­dy­mui ir kon­sul­ta­ci­joms nau­do­ja­si ki­tų gy­dy­mo įstai­gų pa­gal­ba,
tai pa­tvir­ti­na pa­teik­tos re­cep­tų ko­pi­jos. Teis­mas pa­žy­mė­jo, kad
pri­va­lu va­do­vau­tis ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vai­ko tei­sių ap­sau­gos
pa­grin­dų įsta­ty­mo 56 straips­nio nuo­sta­to­mis, reg­la­men­tuo­jan­čio­mis
tė­vų ir ki­tų tei­sė­tų vai­ko at­sto­vų at­sa­ko­my­bę už tin­ka­mą vai­ko
prie­žiū­rą, nes tiek iš D. B-­tru­šy­tės veiks­mų, tiek iš E. I-aš­ke­vi­čiaus
tė­vo veiks­mus api­bū­di­nan­čio do­ku­men­to (b. l. 69) tu­ri­nio ma­ty­ti,
kad ne­pil­na­me­čio vai­ko mo­ti­na D. B-­tru­šy­tė ir jo tė­vas E. I-aš­ke­vi­čius
vei­kė ne vai­ko nau­dai, tai iš es­mės prieš­ta­rau­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo nuo­sta­toms.
Ka­sa­ci­niu skun­du at­sa­ko­vo E. I-aš­ke­vi­čiaus
įsta­ty­mi­nė at­sto­vė D. B-­tru­šy­tė pra­šo pa­nai­kin­ti Kau­no mies­to
apy­lin­kės teis­mo 2003 m. ko­vo 20 d. spren­di­mą ir Kau­no apy­gar­dos teis­mo
Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003 m. bir­že­lio 26 d. nu­tar­tį,
pri­im­ti nau­ją spren­di­mą – ieš­ki­nį at­mes­ti. Ka­sa­ci­nį skun­dą grin­džia
šiais ar­gu­men­tais:
1. Teis­mai ne­tin­ka­mai tai­kė CK 6. 217 straips­nio
4 da­lies nuo­sta­tas, pa­da­rė klai­din­gą iš­va­dą, kad svei­ka­tos pa­slau­gų
tei­ki­mo su­tar­tį su pa­cien­tu svei­ka­tos pa­slau­gų tei­kė­jas ga­li nu­trauk­ti
bet ka­da ir bet ko­kiu pa­grin­du. CK 6. 739 straips­nio l da­lis yra spe­cia­li
nor­ma, reg­la­men­tuo­jan­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­kė­jo tei­sę
nu­trauk­ti as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų su­tar­tį. Skir­tin­gai
nuo pa­cien­to tei­sės pa­si­rink­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­kė­ją
(Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pa­cien­tų tei­sių ir ža­los svei­ka­tai at­ly­gi­ni­mo
įsta­ty­mo 5 straips­nio 1 da­lis) ir bet ka­da nu­trauk­ti su juo su­tar­tį
(CK 6. 739 straips­nio 2 da­lis), svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­kė­jui
įsta­ty­mai to­kių tei­sių ne­su­tei­kia. Ieš­ko­vas pa­gal CK 6. 739 straips­nio
1 da­lį ga­li nu­trauk­ti su­tar­tį su pa­cien­tu tik ta­da, kai at­si­ran­da
svar­bios prie­žas­tys (svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­kė­jo nu­ro­dy­mų
ne­vyk­dy­mas, ne­su­mo­kė­ji­mas už su­teik­tas pa­slau­gas ir kt. ), dėl ku­rių
svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mas la­bai pa­sun­kė­tų ar tap­tų ne­įma­no­mas.
Šios įsta­ty­mo nor­mos gi­na as­mens kon­sti­tu­ci­nę tei­sę į svei­ka­tos ap­sau­gą
(Kon­sti­tu­ci­jos 53 straips­nis).
2. Teis­mai ne­nu­sta­ti­nė­jo ap­lin­ky­bių, dėl
ku­rių bū­tų ga­li­ma nu­trauk­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mą,
ir ne­pa­grįs­tai nag­ri­nė­jo ap­lin­ky­bes, su­si­ju­sias su at­sa­ko­vės ir
pas ieš­ko­vą dir­ban­čios gy­dy­to­jos R. N. Šla­pa­kaus­kie­nės as­me­ni­niu
kon­flik­tu. Ieš­ko­vas ne­nu­ro­dė jo­kių svar­bių prie­žas­čių, dėl ku­rių ne­ga­lė­tų
teik­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų. Tuo tar­pu pir­mo­sios ins­tan­ci­jos
teis­mo iš­va­dos, kad at­sa­ko­vė ne­tin­ka­mai el­gė­si su gy­dy­to­ja R. N.
Šla­pa­kaus­kie­ne ir ki­tais me­di­kais, ne­ati­tin­ka tik­ro­vės, ci­vi­li­nės
by­los dėl gar­bės ir oru­mo nag­ri­nė­ji­mas nė­ra baig­tas.
3. Teis­mai ne­pa­grįs­tai lai­kė at­sa­ko­vės
skun­dus dėl me­di­kų veiks­mų kaip pik­tnau­džia­vi­mą sa­vo tei­sė­mis. Iš
Teis­mo me­di­ci­ni­nio ty­ri­mo ak­to Nr. 30/s1 ma­ty­ti šiurkš­čios ieš­ko­vo
me­di­kų klai­dos, ku­rios lė­mė at­sa­ko­vės sū­naus svei­ka­tos būk­lę ir gal­būt
in­va­li­du­mą. Be to, Kau­no m. apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ro­je at­nau­jin­tas
ty­ri­mas dėl pa­trau­ki­mo bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn as­me­nų, kal­tų
dėl ne­ko­ky­biš­kos me­di­ci­nos pa­gal­bos su­tei­ki­mo (Kau­no m. apy­lin­kės
pro­ku­ra­tū­ros 2003 m. sau­sio 30 d. raš­tas Nr. 15-070).
4. Teis­mai ne­tin­ka­mai aiški­no Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
pa­cien­tų tei­sių ir ža­los svei­ka­tai at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­mo 9 straips­nio
nuo­sta­tas. Ši įsta­ty­mo nor­ma įtvir­ti­na pa­cien­to tei­sę skųs­ti, jo nuo­mo­ne,
ne­tin­ka­mus svei­ka­tos prie­žiū­rą at­lie­kan­čių dar­buo­to­jų veiks­mus.
Įgyvendindama sa­vo tei­sę skųs­tis at­sa­ko­vė ne­sie­kia įžeis­ti me­di­ci­nos
dar­buo­to­jų, o sie­kia kuo ge­res­nės sū­naus svei­ka­tos prie­žiū­ros, to­dėl
ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas pa­da­rė ne­pa­grįs­tą iš­va­dą, kad at­sa­ko­vė
vei­kia prie­šin­gai sū­naus in­te­re­sams. Be to, skun­džia­mi teis­mų spren­di­mas
ir nu­tar­tis su­ra­šy­ti ne­si­va­do­vau­jant CK nu­ma­ty­tu pri­ori­te­ti­niu
vai­kų tei­sių gy­ni­mo prin­ci­pu, ka­dan­gi įsi­ga­lio­jus teis­mo spren­di­mui
ne­pil­na­me­tis li­ko be svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų, tuo tar­pu ki­tą,
to­liau esan­čią me­di­ci­nos įstai­gą pa­siek­ti ne­tu­rint au­to­mo­bi­lio ir
ne­šant ant ran­kų ne­vaikš­čio­jan­tį in­va­li­dą vai­ką at­sa­ko­vei yra fi­ziš­kai
ne­įma­no­ma.
5. Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas ne­tin­ka­mai
tai­kė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pa­cien­tų tei­sių ir ža­los svei­ka­tai at­ly­gi­ni­mo
įsta­ty­mo 6 straips­nio 9 da­lies nuo­sta­tas. Šio įsta­ty­mo 3 straips­nio 2
da­lis numato, kad pa­cien­tams tu­ri bū­ti su­teik­ta kva­li­fi­kuo­ta svei­ka­tos
prie­žiū­ra, o 6 straips­nio 9 da­lis, – kad pa­cien­tas tu­ri tei­sę su­ži­no­ti
ki­to spe­cia­lis­to nuo­mo­nę apie sa­vo svei­ka­tos būk­lę ir siū­lo­mą gy­dy­mą.
Tuo tar­pu ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo iš­va­da, kad at­sa­ko­vė ne­są­ži­nin­gai
nau­do­jo­si sa­vo tei­sė­mis, nes kon­sul­ta­vo­si pas ki­tus gy­dy­to­jus ir
taip sie­kė da­ry­ti po­vei­kį ieš­ko­vui, ne­ati­tin­ka tik­ro­vės ir prieš­ta­rau­ja
mi­nė­toms įsta­ty­mo nuo­sta­toms.
At­sa­ko­vo at­sto­vė pa­žy­mė­jo, kad ieš­ki­nio
pa­ten­ki­ni­mo at­ve­ju da­ry­ti­na iš­va­da, kad jei at­sa­ko­vė ne­su­tar­tų
ir su ki­tų gy­dy­mo įstai­gų me­di­kais, jos ma­ža­me­tis in­va­li­das vai­kas
ga­lė­tų lik­ti iš vi­so be svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mo.
At­si­lie­pi­mu į ka­sa­ci­nį skun­dą ieš­ko­vas
Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mo 2003 m. ko­vo 20 d. spren­di­mą ir Kau­no
apy­gar­dos teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003 m.
bir­že­lio 26 d. nu­tar­tį pra­šė pa­lik­ti ne­pa­keis­tus, ka­sa­ci­nį skun­dą
at­mes­ti. At­si­lie­pi­mą grin­džia šiais ar­gu­men­tais:
1. Teis­mai pa­grįs­tai ne­tai­kė CK 6. 739 straips­nio
1 da­lies, ku­rio­je reg­la­men­tuo­ta, ko­kiais iš­im­ti­niais at­ve­jais ga­li
bū­ti nu­trauk­tas svei­ka­tos prie­žiū­ros tei­ki­mas, nuo­sta­tų. Šis straips­nis
yra CK XXXV sky­riaus At­ly­gin­ti­nų pa­slau­gų tei­ki­mas ant­ra­ja­me skir­sny­je
As­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mas. Ka­dan­gi ieš­ko­vo tei­kia­mos
pa­slau­gos yra ap­mo­ka­mos (kom­pen­suo­ja­mos) iš pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos
drau­di­mo fon­do biu­dže­to, šio skir­snio tai­syk­lės ne­tai­ko­mos jo san­ty­kiams
su at­sa­ko­vais. Įsta­ty­mo, reg­la­men­tuo­jan­čio gin­čo san­ty­kį, nė­ra.
Teis­mas ne­ga­lė­jo ir pa­grįs­tai ne­tai­kė at­sa­ko­vės nu­ro­dy­to straips­nio,
ka­dan­gi pa­gal ana­lo­gi­ją ne­ga­li bū­ti tai­ko­mos spe­cia­lio­sios, t. y.
ben­drų­jų tai­syk­lių iš­im­tis nu­ma­tan­čios, tei­sės nor­mos (CPK 3 straips­nio
5 da­lis).
2. Teis­mai tei­sin­gai va­do­va­vo­si tei­sės nor­mo­mis,
reg­la­men­tuo­jan­čio­mis su­tar­ties ša­lių tei­ses ir pa­rei­gas bei su­tar­ties
nu­trau­ki­mą. Net­gi ne­sant ga­li­my­bės tai­ky­ti CK 6. 739 straips­nio 1 da­lies,
ku­rio­je yra ne­iš­sa­mus svar­bių prie­žas­čių, dėl ku­rių ga­li­mas svei­ka­tos
prie­žiū­ros pa­slau­gų nu­trau­ki­mas, są­ra­šas, teis­mas to­kias prie­žas­tis
nu­sta­tė, jas tin­ka­mai įver­ti­no, pri­pa­ži­no svar­bio­mis ir svei­ka­tos
prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mą nu­trau­kė va­do­vau­da­ma­sis ki­tais pa­grin­dais
(CK 6. 217 straips­nio 4 da­lis, 6. 721 straips­nio 2 da­lis).
3. At­sa­ko­vės rei­ka­la­vi­mai, ke­lia­mi me­di­kams
dėl iš­skir­ti­nio dė­me­sio jai ir jos sū­nui, rei­ka­la­vi­mas ir jos nu­ro­dy­mas
gy­dy­ti ir iš­ra­šy­ti vais­tų re­cep­tus ne­ap­žiū­rė­jus pa­cien­to, juos iš­ra­šy­ti
anks­čiau, ne­gu tai yra nu­sta­ty­ta, o gy­dy­to­jams at­vy­kus į na­mus,
jų ne­įsi­lei­džiant, taip pat rei­ka­la­vi­mai pri­im­ti ją ar jos bet ku­rį
at­siųs­tą as­me­nį be ei­lės, prieš­ta­rau­ja įsta­ty­mams, nu­si­sto­vė­ju­sioms
pro­fe­si­nės veik­los tai­syk­lėms, stan­dar­tams, pro­fe­si­nės veik­los eti­kai
ir su­tar­ties są­ly­goms. At­sa­ko­vė ne­ga­li pik­tnau­džiau­ti sa­vo, kaip
pa­cien­tės, tei­sė­mis, o ieš­ko­vas, teik­da­mas svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas,
at­sa­ko­vei ne­ga­li su­teik­ti pri­vi­le­gi­jų ly­gi­nant su ki­tais pa­cien­tais,
ieš­ko­vo tei­kia­mos pa­slau­gos yra vie­no­dos vi­siems as­me­nims (CK 6. 718
straips­nio 3 da­lis, 6. 161 straips­nio 3 ir 4 da­lys).
4. At­sa­ko­vė ne­ga­li rem­tis Teis­mo me­di­ci­nos
ty­ri­mo ak­tu Nr. 30/s1 įro­di­nė­jant šiurkš­čias me­di­kų klai­das, ka­dan­gi
pir­miau­sia šis do­ku­men­tas tu­rė­jo bū­ti pa­teik­tas pir­mo­sios ins­tan­ci­jos
teis­me nag­ri­nė­jant by­lą, o at­sa­ko­vei jo ne­pa­tei­kus, ji ne­ga­li rem­tis
nau­jo­mis ap­lin­ky­bė­mis ka­sa­ci­nia­me skun­de (CPK 353 straips­nio l da­lis).
Be to, šio ak­to iš­va­do­se vai­ko svei­ka­tos būk­lės įver­ti­ni­mas re­mia­si
ne ieš­ko­vo me­di­kų, o ki­tos įstai­gos – Kau­no Me­di­ci­nos uni­ver­si­te­ti­nių
kli­ni­kų – me­di­kų veiks­mais. At­sa­ko­vė tei­sę skųs­ti me­di­kų veiks­mus
taip pat tu­ri įgy­ven­din­ti są­ži­nin­gai ir ja ne­pik­tnau­džiau­ti.

Tei­sė­jų ko­le­gi­ja

k o n s t
a t u o j a :

Lie­tu­vos CPK 353 straips­nio 1 da­lis nu­sta­to,
kad ka­sa­ci­nis teis­mas, ne­per­ženg­da­mas ka­sa­ci­nio skun­do ri­bų, rem­da­ma­sis
spren­di­me ir (ar) nu­tar­ty­je teis­mo nu­sta­ty­to­mis ap­lin­ky­bė­mis, pa­tik­ri­na
ap­skųs­tus spren­di­mus ir (ar) nu­tar­tis tei­sės tai­ky­mo as­pek­tu. Pa­gal
CPK 346 straips­nio 2 da­lies 1 punk­tą ka­sa­ci­jos pa­grin­das yra ma­te­ria­li­nės
ar pro­ce­so tei­sės pa­žei­di­mas, ku­ris tu­ri es­mi­nės reikš­mės vie­no­dam
tei­sės aiš­ki­ni­mui ir tai­ky­mui, jei­gu šis pa­žei­di­mas ga­lė­jo tu­rė­ti
įta­kos ne­tei­sė­to spren­di­mo (nu­tar­ties) pri­ėmi­mui. At­si­žvel­giant į
šias ci­vi­li­nio pro­ce­so tei­sės nor­mas, by­la nag­ri­nė­ja­ma ka­sa­ci­nia­me
skun­de iš­kel­tų ma­te­ria­li­nės tei­sės nor­mų tai­ky­mo ir aiš­ki­ni­mo as­pek­tu.
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 53
straips­nio 1 da­lis nu­ma­to, kad vals­ty­bė rū­pi­na­si žmo­nių svei­ka­ta ir
lai­duo­ja me­di­ci­nos pa­gal­bą bei pa­slau­gas žmo­gui su­sir­gus. Įsta­ty­mas
nu­sta­to pi­lie­čiams ne­mo­ka­mos me­di­ci­nos pa­gal­bos vals­ty­bi­nė­se gy­dy­mo
įstai­go­se tei­ki­mo tvar­ką. To­kiu bū­du Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jo­je
įtvir­ti­nant iš­im­ti­nį vals­ty­bės rū­pes­tį žmo­nių svei­ka­ta, bu­vo kon­sti­tu­ciš­kai
su­da­ry­tos tei­si­nės prie­lai­dos gy­ven­to­jų svei­ka­tos, kaip di­džiau­sios
vi­suo­me­nės so­cia­li­nės ir eko­no­mi­nės ver­ty­bės, ap­sau­gai. Sie­kiant
įgyvendinti Kon­sti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­tą vals­ty­bės įsi­pa­rei­go­ji­mą už­tik­rin­ti
me­di­ci­nos pa­gal­bos žmo­gui bei ne­mo­ka­mos me­di­ci­nos pa­gal­bos vals­ty­bi­nė­se
gy­dy­mo­si įstai­go­se pi­lie­čiams tei­ki­mą 1994 m. lie­pos 19 d. Lie­tu­vos
Res­pub­li­kos Sei­mas pri­ėmė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos sis­te­mos
įsta­ty­mą, pre­am­bu­lė­je pa­žy­mė­da­mas, kad svei­ka­ta – tai ne tik li­gų
ir fi­zi­nių de­fek­tų ne­bu­vi­mas, bet ir fi­zi­nė, dva­si­nė bei so­cia­li­nė
žmo­nių ge­ro­vė. Šis įsta­ty­mas reg­la­men­tuo­ja Lie­tu­vos na­cio­na­li­nę
svei­ka­tos sis­te­mą, jos struk­tū­rą, svei­ka­tos sau­gos, svei­ka­tos stip­ri­ni­mo,
as­mens ir vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros or­ga­ni­za­vi­mo, vals­ty­bės
ir sa­vi­val­dy­bių lai­duo­ja­mos (ne­mo­ka­mos) svei­ka­tos prie­žiū­ros už­tik­ri­ni­mo
pa­grin­dus ir kt. (įsta­ty­mo 1 straips­nis). Šio įsta­ty­mo 47 straips­nio 1
da­ly­je nu­sta­ty­ta, kad vals­ty­bės lai­duo­ja­mos (ne­mo­ka­mos) svei­ka­tos
prie­žiū­ros pa­slau­gos ap­mo­ka­mos iš pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo
fon­do, vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų, sa­vi­val­dy­bių svei­ka­tos
fon­dų. Vals­ty­bės lai­duo­ja­mai (ne­mo­ka­mai) svei­ka­tos prie­žiū­rai pri­ski­ria­ma
ap­draus­tų­jų pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu, nu­ro­dy­tų Svei­ka­tos
drau­di­mo įsta­ty­me, as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ra (įsta­ty­mo 47 straips­nio
2 da­lies 5 punk­tas). Pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos drau­di­mo
įsta­ty­mo 6 straips­nio 4 da­lies 6 punk­tą ap­draus­tai­siais pri­va­lo­muo­ju
svei­ka­tos drau­di­mu, drau­džiant juos vals­ty­bės lė­šo­mis, be ki­tų as­me­nų,
lai­ko­mi as­me­nys iki 18 me­tų. Šiems as­me­nims vals­ty­bė yra be­są­ly­giš­kai
įsi­pa­rei­go­ju­si teik­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas. Įgyvendinant
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pa­cien­tų tei­sių ir ža­los svei­ka­tai at­ly­gi­ni­mo
įsta­ty­mo 5 straips­nio 1 da­ly­je ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos
sis­te­mos įsta­ty­mo 49 straips­nio 3 da­ly­je įtvir­tin­tą pa­cien­to tei­sę
pa­si­rink­ti gy­dy­to­ją, slau­gos dar­buo­to­ją, svei­ka­tos prie­žiū­ros
įstai­gą ir kt. , Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro
2001 m. lap­kri­čio 9 d. įsa­ky­mu Nr. 583 pa­tvir­tin­ta Gy­ven­to­jų pri­si­ra­šy­mo
prie pir­mi­nės as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų tvar­ka, ku­rios 2
punk­tas nu­ma­to, kad kiek­vie­nas as­muo ga­li lais­vai pa­si­rink­ti ar­čiau­siai
jo gy­ve­na­mo­sios vie­tos esan­čią ar­ba jam pa­to­giau pa­sie­kia­mą pir­mi­nės
as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gą. Ne­pil­na­me­čių pra­šy­mus dėl pir­mi­nės
svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos pa­si­rin­ki­mo pa­si­ra­šo vie­nas iš tė­vų,
jei­gu tė­vų nė­ra, – glo­bė­jas (tvar­kos 7 punk­tas). Tai­gi Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je
su­kur­ta vals­ty­bės lai­duo­ta ne­mo­ka­ma svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų
tei­ki­mo sis­te­ma re­mia­si ne su­tar­ti­niais pa­cien­to ir svei­ka­tos prie­žiū­ros
įstai­gos san­ty­kiais, bet iš įsta­ty­mų ir ki­tų tei­sės ak­tų ky­lan­čio­mis
tar­pu­sa­vio tei­sė­mis ir pa­rei­go­mis as­me­niui įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta
tvar­ka krei­pu­sis į pir­mi­nę as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gą ir
prie jos pri­si­re­gist­ra­vus (CK 1. 136 straips­nio 2 da­lies 6 punk­tas). By­lą
nag­ri­nė­ję teis­mai ša­lių tei­ses ir pa­rei­gas vals­ty­bės lai­duo­ja­mos
ne­mo­ka­mos svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mo sri­ty­je ne­pa­grįs­tai
kil­di­no iš su­tar­ti­nių tei­si­nių san­ty­kių ir tai­kė CK tei­sės nor­mas,
reg­la­men­tuo­jan­čias su­tar­čių tei­sę.
Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas, nu­trauk­da­mas
svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mą at­sa­ko­vui E-­gi­jui I-aš­ke­vi­čiui,
va­do­va­vo­si 2000 m. CK 6. 217 straips­nio 4 da­li­mi, nu­ma­tan­čia, kad ki­tais
šia­me straips­ny­je ne­nu­ma­ty­tais pa­grin­dais su­tar­tį ga­li­ma nu­trauk­ti
tik teis­mo tvar­ka pa­gal su­in­te­re­suo­tos ša­lies ieš­ki­nį, taip pat CK
1. 137 straips­nio 5 da­li­mi, nu­ma­tan­čia, kad ci­vi­li­nes tei­ses sau­go
įsta­ty­mai, iš­sky­rus at­ve­jus, ka­da šios tei­sės įgy­ven­di­na­mos prieš­ta­rau­jant
jų pa­skir­čiai, vie­ša­jai tvar­kai, ge­riems pa­pro­čiams ar vi­suo­me­nės mo­ra­lės
prin­ci­pams. Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas su to­kiu teis­mo tei­sės
nor­mų tai­ky­mu su­ti­ko. Spręsdami ieš­ki­nio rei­ka­la­vi­mą šio­je by­lo­je
teis­mai ne­pa­grįs­tai tai­kė 2000 m. CK 6. 217 straips­nio 4 da­lies nuo­sta­tas,
nes jos reg­la­men­tuo­ja su­tar­čių nu­trau­ki­mą, tuo tar­pu ieš­ko­vo ir at­sa­ko­vų
tar­pu­sa­vio san­ty­kiai, tei­sės ir pa­rei­gos, kaip jau bu­vo mi­nė­ta, at­si­ran­da
ne iš su­tar­čių ar san­do­rių, bet iš pa­cien­to (jo įsta­ty­mi­nio at­sto­vo)
veiks­mo (krei­pi­mo­si į as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gą ir re­gist­ra­ci­jos),
ku­riuo įsta­ty­mai sie­ja tei­si­nes pa­sek­mes. Toks tei­sės nor­mų aiš­ki­ni­mas
ir tai­ky­mas ne­ga­li bū­ti lai­ko­mas tin­ka­mu, at­si­žvel­giant į ap­tar­tą
pa­cien­to ir svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos tei­si­nių san­ty­kių at­si­ra­di­mo
pa­grin­dą, kai tei­kia­mos vals­ty­bės lai­duo­ja­mos ne­mo­ka­mos svei­ka­tos
prie­žiū­ros pa­slau­gos. Dėl tos pa­čios prie­žas­ties ne­ga­li­ma su­tik­ti
su ka­sa­ci­nio skun­do ar­gu­men­tu, kad teis­mas tu­rė­jo tai­ky­ti CK 6. 739
straips­nio 1 da­lį, reg­la­men­tuo­jan­čią svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų
tei­kė­jo tei­sę nu­trauk­ti as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mo
su­tar­tį, nu­sta­čius šio­je nor­mo­je įtvir­tin­tus fak­tus, su­da­ran­čius
pa­grin­dą su­tar­čiai nu­trauk­ti. Ši tei­sės nor­ma yra nu­ma­ty­ta CK XXXV
sky­riaus At­ly­gin­ti­nų pa­slau­gų tei­ki­mas ant­ra­ja­me sky­riu­je As­mens
svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mas. Pa­gal šia­me skir­sny­je CK
6. 725 straips­nio 3 da­ly­je įtvir­tin­tą tei­sės nor­mą šio skir­snio tai­syk­lės
ne­tai­ko­mos as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­goms, ku­rių iš­lai­dos
pa­gal įsta­ty­mus yra ap­mo­ka­mos (kom­pen­suo­ja­mos) iš pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos
drau­di­mo fon­do biu­dže­to, vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų lė­šų.
Kaip jau bu­vo mi­nė­ta, pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos drau­di­mo
įsta­ty­mo 6 straips­nio 4 da­lies 6 punk­tą ap­draus­tai­siais, ku­rie drau­džia­mi
vals­ty­bės lė­šo­mis, lai­ko­mi ir as­me­nys iki 18 me­tų, at­sa­ko­vas pa­ten­ka
į as­me­nų, drau­džia­mų vals­ty­bės biu­dže­to lė­šo­mis, ka­te­go­ri­ją. To­dėl
spren­džiant ša­lių gin­čą dėl svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mo nu­trau­ki­mo
ka­sa­to­rės nu­ro­dy­tas CK 6. 739 straips­nis ne­ga­li bū­ti tai­ko­mas. Taip
pat ne­ga­li­ma su­tik­ti su teis­mų pa­da­ry­ta iš­va­da, kad, re­mian­tis CK
1. 137 straips­nio 5 da­li­mi, ne­pil­na­me­čio E-­gi­jaus I-aš­ke­vi­čiaus, at­sto­vau­ja­mo
įsta­ty­mi­nės at­sto­vės Da­nos B-­tru­šy­tės, tei­sės į vals­ty­bės lai­duo­ja­mos
svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mą teis­mo ne­ga­li bū­ti gi­na­mos
dėl ne­vi­siš­kai tin­ka­mo jo įsta­ty­mi­nės at­sto­vės (mo­ti­nos) el­ge­sio
su me­di­kais bei iš­va­da, jog vai­ko tei­sės svei­ka­tos ap­sau­gos sri­ty­je
bus tin­ka­mai ga­ran­tuo­tos nu­trau­kus svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų
tei­ki­mą. To­kios teis­mų iš­va­dos pa­da­ry­tos ne­tin­ka­mai aiš­ki­nant ir
tai­kant ap­tar­tus as­mens tei­sę į svei­ka­tos prie­žiū­rą reg­la­men­tuo­jan­čius
tei­sės ak­tus ir tei­sės ak­tus, įtvir­ti­nan­čius vai­ko tei­ses šio­je sri­ty­je.
Jung­ti­nių Tau­tų vai­ko tei­sių kon­ven­ci­jos (įsi­ga­lio­ju­sios 1992 m. ko­vo
1 d. , Sei­mo ra­ti­fi­kuo­tos 1995 m. lie­pos 3 d. įsta­ty­mu Nr. I-983; Žin. ,
1995, Nr. 60) 24 straips­ny­je įtvir­tin­ti vals­ty­bės įsi­pa­rei­go­ji­mai
vai­kų tei­sių svei­ka­tos sis­te­mos pa­slau­gų sri­ty­je, pri­pa­žįs­tant vai­ko
tei­sę nau­do­tis to­bu­liau­sio­mis svei­ka­tos sis­te­mos pa­slau­go­mis, li­gų
gy­dy­mo bei svei­ka­tos grąžinimo prie­mo­nė­mis, nu­ro­dant, kad vals­ty­bės
da­ly­vės rū­pi­na­si, jog nė vie­nam vai­kui ne­bū­tų at­im­ta tei­sė nau­do­tis
to­kio­mis svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos pa­slau­go­mis. Pa­gal Lie­tu­vos
Res­pub­li­kos vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo 8 straips­nio 1
da­lies 2 punk­tą vai­ko tei­sė bū­ti svei­kam ga­ran­tuo­ja­ma vai­kų ir jų mo­ti­nų
(tė­vų) svei­ka­tos prie­žiū­ra. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­suo­me­nės svei­ka­tos
prie­žiū­ros įsta­ty­mo 36 straips­nio 2 da­lies 2 punk­tas nu­ma­to, kad vai­kų
svei­ka­tos sau­ga įgy­ven­di­na­ma už­tik­ri­nant vi­siems vai­kams tin­ka­mą
svei­ka­tos prie­žiū­rą. Lie­tu­vos tei­sės sis­te­mo­je yra įtvir­tin­tas pri­ori­te­ti­nės
vai­kų tei­sių ir in­te­re­sų ap­sau­gos ir gy­ni­mo prin­ci­pas (Vai­ko tei­sių
kon­ven­ci­jos 3 straips­nio 1 da­lis, CK 3. 3 straips­nio 1 da­lis, VTAPĮ 4
straips­nio 1 da­lies 1 punk­tas), reiš­kian­tis, kad, tiek pri­imant tei­sės
ak­tus, tiek juos tai­kant, tiek spren­džiant klau­si­mus, ku­rių tei­sės ak­tai
ne­reg­la­men­tuo­ja, vi­sa­da bū­ti­na įver­tin­ti spren­di­mą ar bet ko­kį ki­tą
veiks­mą vai­ko in­te­re­sų po­žiū­riu bei už­tik­rin­ti, kad jie ne­bū­tų pa­žeis­ti.
By­los duo­me­ni­mis, ieš­ko­vas krei­pė­si į teis­mą su rei­ka­la­vi­mu nu­trauk­ti
svei­ka­tos pa­slau­gų tei­ki­mą ma­ža­me­čiam vai­kui dėl mo­ti­nos at­sa­ko­vės
D. B-­tru­šy­tės veiks­mų, ku­rie ri­bo­ja svei­ka­tos prie­žiū­ros vai­kui
tei­ki­mą. Teis­mai, spręs­da­mi to­kio ieš­ki­nio pa­grįs­tu­mą, tu­rė­jo at­si­žvelg­ti
į ap­tar­tų tei­sės nor­mų tu­ri­nį ir nu­sta­ty­ti, ar svei­ka­tos prie­žiū­ros
pa­slau­gos tei­ki­mo nu­trau­ki­mas bus nau­din­gas vai­ko in­te­re­sų at­žvil­giu,
už­tik­ri­nant, kad dėl to­kio teis­mo spren­di­mo ne­bū­tų pa­žeis­ti vai­ko
in­te­re­sai. Ta­čiau, by­los duo­me­ni­mis, nu­trau­kus svei­ka­tos prie­žiū­ros
pa­slau­gų tei­ki­mą, vai­ko tei­sės ir in­te­re­sai ga­li bū­ti ne tik ne­ap­sau­go­ti,
bet ir pa­žeis­ti, ka­dan­gi ga­li­mas lai­ko­tar­pis, kai vai­kas iš vi­so
liks be svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gos tei­ki­mo. Tuo tar­pu teis­mai es­mi­nį
dė­me­sį krei­pė ne į nu­ro­dy­to­se tei­sės nor­mo­se įtvir­tin­tas vai­ko tei­ses
svei­ka­tos ap­sau­gos sri­ty­je, o į vai­ko mo­ti­nos ne­vi­siš­kai tin­ka­mą
el­ge­sį su me­di­kais, krei­pi­mą­si į ki­tus spe­cia­lis­tus (ne tik į dir­ban­čius
po­li­kli­ni­ko­je) ir kt. Toks tei­sės nor­mų aiš­ki­ni­mas ir tai­ky­mas ne­ga­li
bū­ti lai­ko­mas tin­ka­mu. Teis­mai ne­at­krei­pė dė­me­sio į tai, kad Lie­tu­vos
Res­pub­li­kos vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo 43 straips­nio 4
da­lis nu­ma­to, kad fi­zi­nis ar ju­ri­di­nis as­muo, su­ži­no­jęs apie ne­vi­siš­kai
tin­ka­mą vai­ko tei­sių įgy­ven­di­ni­mą, pri­va­lo pra­neš­ti vai­ko tei­sių
ap­sau­gos ar ki­tai kom­pe­ten­tin­gai ins­ti­tu­ci­jai. To­kia pa­rei­ga lie­čia
ir VĮ Kau­no cen­tro po­li­kli­ni­ka, ku­riai ma­nant, kad vai­ko mo­ti­na ne­vi­siš­kai
tin­ka­mai vyk­do sa­vo pa­rei­gą – rū­pin­tis vai­ko svei­ka­ta, tu­ri in­for­muo­ti
vai­ko tei­sių ap­sau­gos ins­ti­tu­ci­ją, ku­ri įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka
tu­ri už­tik­rin­ti vai­ko tei­ses ir svei­ka­tos ap­sau­gos sri­ty­je.
Ne­ga­li­ma su­tik­ti ir su svei­ka­tos prie­žiū­ros
pa­slau­gas tei­kian­čios įstai­gos (ieš­ko­vo) ir teis­mų po­zi­ci­ja, kad kon­sul­ta­ci­ja
su ki­tais spe­cia­lis­tais (ne­dir­ban­čiais po­li­kli­ni­ko­je) ir ga­li­my­bė
gau­ti ana­lo­giš­kas svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas ki­to­je po­li­kli­ni­ko­je,
su­da­ry­tų pa­grin­dą at­si­sa­ky­ti teik­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas.
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pa­cien­tų tei­sių ir ža­los svei­ka­tai at­ly­gi­ni­mo
įsta­ty­mo 6 straips­nio 9 da­lis įtvir­ti­na pa­cien­to tei­sę su­ži­no­ti ki­to
spe­cia­lis­to nuo­mo­nę apie sa­vo svei­ka­tos būk­lę ir siū­lo­mą gy­dy­mą,
šio įsta­ty­mo 9 straips­nis įtvir­ti­na pa­cien­to tei­sę skųs­ti, jo nuo­mo­ne,
ne­tin­ka­mus svei­ka­tos prie­žiū­rą at­lie­kan­čių dar­buo­to­jų veiks­mus.
Šios įsta­ty­me įtvir­tin­tos tei­sės reikš­min­gos kiek­vie­nam pa­cien­tui,
sie­kiant įgy­ven­din­ti tei­sę į sa­vo svei­ka­tos vi­sa­pu­siš­ką ge­ro­vę.
Šių tei­sių iš­ta­kos ran­da­mos ir 1997 m. Lie­tu­vos me­di­kų pa­si­ra­šy­to­je
At­nau­jin­to­je Hi­pok­ra­to prie­sai­ko­je, ku­rio­je įtvir­tin­ti pa­grin­di­niai
me­di­ci­nos eti­kos prin­ci­pai: pa­cien­to in­for­muo­tu­mas, pa­cien­to ge­ro­vės
sie­ki­mas, są­ži­nin­gos ir gar­bin­gos me­di­ci­nos prak­ti­kos vyk­dy­mas ne­pai­sant
pa­cien­to am­žiaus, tau­ty­bės, re­li­gi­jos, ra­sės ar so­cia­li­nės pri­klau­so­my­bės
ir kt. Ka­sa­ci­nia­me skun­de pa­grįs­tai nu­ro­do­ma, kad pa­cien­tai ne vi­sa­da
ga­li tei­sin­gai įver­tin­ti me­di­kų dar­bą, to­dėl skun­dai ga­li bū­ti ne­vi­siš­kai
pa­grįs­ti. Me­di­kų, kaip ypa­tin­gos pro­fe­si­jos at­sto­vų, re­ak­ci­ja į
ne­vi­siš­kai pa­grįs­tus skun­dus ar ki­to­kius pa­cien­tų ar jų at­sto­vų
veiks­mus tu­ri bū­ti adek­va­ti ap­tar­toms me­di­kų prie­der­mėms ir me­di­ci­nos
eti­kos prin­ci­pams. Ki­ta ver­tus, pa­cien­tų pa­rei­gos as­mens svei­ka­tos
prie­žiū­ros įstai­go­se tu­ri bū­ti nu­ma­ty­tos to­kios įstai­gos vi­daus
tvar­kos tai­syk­lė­se (Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos prie­žiū­ros
įstai­gų įsta­ty­mo 46 straips­nio 2 da­lies 3 punk­tas) ir pa­cien­tas joms
pri­va­lo pa­klus­ti (Kon­sti­tu­ci­jos 28 straips­nis). By­los duo­me­ni­mis,
vai­ko mo­ti­nos ne­vi­siš­kai tin­ka­mas el­ge­sys su vai­ką gy­dan­čiais me­di­kais
ne­ga­li bū­ti pa­grin­das nu­trauk­ti tei­kia­mas svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas.
Dėl ne­tin­ka­mo ma­te­ria­li­nės tei­sės nor­mų
aiš­ki­ni­mo ir tai­ky­mo gin­čo tei­si­niams san­ty­kiams re­gu­liuo­ti teis­mų
pri­im­tų spren­di­mo ir nu­tar­ties da­lys, ku­rio­mis pa­ten­kin­tas ieš­ki­nys
ir nu­trauk­tas svei­ka­tos pa­slau­gų tei­ki­mas, nai­ki­na­mos, pri­ima­mas
nau­jas spren­di­mas – ši ieški­nio da­lis at­me­ta­ma (CPK 346 straips­nio 2
da­lis, CPK 359 straips­nio 1 da­lies 4 punk­tas).
Ka­sa­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mui, ne­per­duo­dant
by­los iš nau­jo nag­ri­nė­ti, teis­mų spren­di­mo ir nu­tar­ties da­ly­se pri­imant
nau­ją spren­di­mą, ati­tin­ka­mai pa­kei­čia­mas by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dų
pa­skirs­ty­mas, pri­tei­siant iš ieš­ko­vo at­sa­ko­vės nau­dai jos tu­rė­tas
iš­lai­das su­mo­kant žy­mi­nį mo­kes­tį ir ap­mo­kant ad­vo­ka­to pa­gal­bą
(CPK 93 straips­nio 4 da­lis).
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Ci­vi­li­nių
by­lų sky­riaus iš­plės­ti­nė tei­sė­jų ko­le­gi­ja, va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos
Res­pub­li­kos CPK 359 straips­nio 1 da­lies 4 punk­tu bei 362 straips­nio 1 da­li­mi,

n u t a r
i a :

Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mo 2003 m. ko­vo
20 d. spren­di­mo ir Kau­no apy­gar­dos teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus
tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003 m. bir­že­lio 26 d. nu­tar­ties da­lis, ku­rio­mis
pa­ten­kin­tas vie­šo­sios įstai­gos Kau­no cen­tro po­li­kli­ni­ka ieš­ki­nys
ir nu­trauk­tas svei­ka­tos pa­slau­gų tei­ki­mas vie­šo­jo­je įstai­go­je Kau­no
cen­tro po­li­kli­ni­ka at­sa­ko­vui E-­gi­jui I-aš­ke­vi­čiui, at­sto­vau­ja­mam
įsta­ty­mi­nės at­sto­vės Da­nos B-­tru­šy­tės, pa­nai­kin­ti. Pri­im­ti nau­ją
spren­di­mą, ieš­ki­nį at­mes­ti.
Pri­teis­ti iš ieš­ko­vo vie­šo­sios įstai­gos Kau­no
cen­tro po­li­kli­ni­ka at­sa­ko­vės Da­nos B-­tru­šy­tės nau­dai 304 (tris
šim­tus ke­tu­ris) Lt su­mo­kė­to žy­mi­nio mo­kes­čio ir 950 (de­vy­nis šim­tus
pen­kias­de­šimt) Lt iš­lai­dų ad­vo­ka­to pa­gal­bai ap­mo­kė­ti.
Pri­teis­ti iš ieš­ko­vo vie­šo­sios įstai­gos Kau­no
cen­tro po­li­kli­ni­ka 19,50 Lt (de­vy­nio­li­ka
Lt ir pen­kias­de­šimt ct) paš­to iš­lai­dų vals­ty­bei.
Ki­tas teis­mų spren­di­mo ir nu­tar­ties da­lis
pa­lik­ti ne­pa­keis­tas.
Ši Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo nu­tar­tis
yra ga­lu­ti­nė, ne­skun­džia­ma ir įsi­tei­sė­ja nuo pri­ėmi­mo die­nos.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.56947 sekundės -