Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJOTEISMO CIVILINIŲ BYLŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5278: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO
TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS
TEISĖJŲ KOLEGIJŲ NUTARTYS

1. 9. Dėl ju­ri­di­nio as­mens da­ly­vio at­sa­ko­my­bės
pa­gal ju­ri­di­nio as­mens prie­vo­les

Ju­ri­di­nio as­mens da­ly­viui pa­gal CK 2. 50
straips­nio 3 da­lį at­sa­ko­my­bė at­si­ran­da dėl jo ne­są­ži­nin­gų veiks­mų.
Ši nor­ma nu­sta­to pa­pil­do­mą at­sa­ko­my­bę ju­ri­di­nio as­mens da­ly­viams,
kad jie ne­ga­lė­tų pik­tnau­džiau­ti ga­li­my­be iš­veng­ti tur­ti­nės at­sa­ko­my­bės,
pri­si­deng­da­mi ri­bo­ta tur­ti­ne at­sa­ko­my­be, tais at­ve­jais, kai jų
veiks­mai le­mia, kad ju­ri­di­nis as­muo ne­ga­li iki ga­lo įvyk­dy­ti prie­vo­lės
kre­di­to­riui ir jos sie­kia iš­veng­ti ne­są­ži­nin­gais veiks­mais. Ne­są­ži­nin­gų
veiks­mų kon­sta­ta­vi­mas ir reiš­kia ju­ri­di­nio as­mens da­ly­vio kal­tę.

                                                               Ci­vi­li­nė
by­la Nr. 3K-3-124/2004
                                                               By­lų
ka­te­go­ri­ja 21. 1

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2004 m. va­sa­rio 18 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Ci­vi­li­nių
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti iš tei­sė­jų: P-o Ž-io
(ko­le­gi­jos pir­mi­nin­kas), E-i­di­jaus L-o (pra­ne­šė­jas) ir V-o
M-o,
viešame teis­mo po­sė­dy­je ka­sa­ci­ne tvar­ka iš­nag­ri­nė­jo
ci­vi­li­nę by­lą pa­gal at­sa­ko­vų Sta­sio Bei­no­riaus ir Jū­ra­tės Bei­no­rie­nės
ka­sa­ci­nį skun­dą dėl Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų
sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003 m. spa­lio 21 d. spren­di­mo per­žiū­rė­ji­mo
ci­vi­li­nė­je by­lo­je pa­gal ieš­ko­vo už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės
„Göllner spe­di­tion“ ieš­ki­nį at­sa­ko­vams Sta­siui Bei­no­riui, Jū­ra­tei
Bei­no­rie­nei, tre­čia­jam as­me­niui už­da­ra­jai ak­ci­nei ben­dro­vei pre­ky­bos
na­mai „Ba­ni­nis“ dėl sko­los pri­tei­si­mo.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja

n u s t a
t ė :

Ieš­ko­vas UAB „Göllner spe­di­tion“ ieš­ki­niu
pra­šė pri­teis­ti iš at­sa­ko­vų S. Bei­no­riaus ir J. Bei­no­rie­nės so­li­da­riai
Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo 2002 m. spa­lio 15 d. spren­di­mu ieš­ko­vo nau­dai
pri­teis­tą su­mą – 107 744,72 Lt
ir 5387,23 Lt teis­mo iš­lai­dų, iš vi­so
– 113 131,95 Lt. Ieš­ko­vas nu­ro­dė, kad
at­sa­ko­vai tu­ri po 50 proc. UAB pre­ky­bos na­mai „Ba­ni­nis“ (to­liau – UAB
„Ba­ni­nis“) ak­ci­jų. Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas 2002 m. spa­lio 15 d.
spren­di­mu pri­tei­sė iš UAB „Ba­ni­nis“ ieš­ko­vui 113 131,95 Lt dėl kro­vi­nio pra­ra­di­mo vyk­dant 1995 m.
sau­sio 1 d. kro­vi­nių per­ve­ži­mo su­tar­tį. At­sa­ko­vų ne­są­ži­nin­gi
veiks­mai su­ma­ži­no UAB „Ba­ni­nis“ tur­tą ir pa­ja­mas, dėl to ben­dro­vė ne­ga­li
įvyk­dy­ti teis­mo spren­di­mo. Nuo 2001 m. ge­gu­žės 23 d. UAB „Ba­ni­nis“ par­da­vė
di­džiau­sią ver­tę tu­rė­ju­sius au­to­mo­bi­lius. Vie­ną iš au­to­mo­bi­lių
ben­dro­vė per­lei­do at­sa­ko­vų sū­nui, ku­ris po ke­lių die­nų per­da­vė tą
pa­tį au­to­mo­bi­lį nau­do­tis UAB „Ba­ni­nis“ (CK 6. 67 straips­nis). Iš tri­jų
iki 2002 m. spa­lio 15 d. li­ku­sių trans­por­to prie­mo­nių dvi yra areš­tuo­tos,
o trečia kon­fis­kuo­ta Len­ki­jo­je. At­sa­ko­vas S. Bei­no­rius įkū­rė ki­tą
ben­dro­vę UAB „Trans­ba­ni­nis“, ku­rios pa­na­šus pa­va­di­ni­mas, tas pats
ad­re­sas, va­do­vas ir veik­la. UAB „Ba­ni­nis“ są­skai­tos areš­tuo­tos, į
jas dau­giau kaip me­tus nė­ra jo­kių įplau­kų, ta­čiau ben­dro­vė vyk­do veik­lą.
Dėl ne­są­ži­nin­gų at­sa­ko­vų veiks­mų UAB „Ba­ni­nis“ ne­tu­ri tur­to ir pa­ja­mų,
iš ku­rių ga­li­ma įvyk­dy­ti įsi­tei­sė­ju­sį spren­di­mą, fak­ti­nė ben­dro­vės
veik­la per­kel­ta į UAB „Trans­ba­ni­nis“, sko­las pa­lie­kant tre­čia­jam as­me­niui.
To­dėl yra pa­grin­das tai­ky­ti at­sa­ko­my­bę at­sa­ko­vams pa­gal CK 2. 50
straips­nio 3 da­lį.
Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas 2003 m. lie­pos
15 d. spren­di­mu ieš­ki­nį at­me­tė. Teis­mas nu­ro­dė, kad ieš­ko­vui ten­ka
pa­rei­ga įro­dy­ti at­sa­ko­vų, kaip tre­čio­jo as­mens da­ly­vių, ne­tei­sė­tus
ir ne­są­ži­nin­gus veiks­mus, prie­žas­ti­nį ry­šį tarp jų veiks­mų ir pa­sek­mių
(tre­čio­jo as­mens ne­ga­lė­ji­mo at­si­skai­ty­ti su ieš­ko­vu). Tre­čio­jo
as­mens ba­lan­sai ro­do, kad įmo­nės veik­la bu­vo nuos­to­lin­ga ir iki UAB
„Trans­ba­ni­nis“ įkū­ri­mo. Teis­mas nu­ro­dė, kad iš pa­teik­tų bu­hal­te­ri­nių
do­ku­men­tų ir su­tar­čių ne­ga­li spręs­ti, ar UAB „Ba­ni­nis“ su­da­ry­tos
su­tar­tys bu­vo ben­dro­vei nuos­to­lin­gos, nes ieš­ko­vas to­kių įro­dy­mų
ne­pa­tei­kė, ne­pra­šo at­lik­ti tre­čio­jo as­mens veik­los eko­no­mi­nio ty­ri­mo.
Teis­mas pa­žy­mė­jo, kad tre­čia­sis as­muo 2001–2002 m. lai­ko­tar­piu ne tik
par­da­vė trans­por­to prie­mo­nes, bet ir įsi­gi­jo 5 au­to­mo­bi­lius. By­lo­je
su­rink­ti įro­dy­mai, teis­mo nuo­mo­ne, pa­ro­do, kad tre­čia­sis as­muo vei­kia
nuos­to­lin­gai ir ne­ga­li at­si­skai­ty­ti su ieš­ko­vu dėl ob­jek­ty­vių
prie­žas­čių. Ieš­ko­vas ne­įro­dė at­sa­ko­vų ne­są­ži­nin­gų veiks­mų ma­ži­nant
tre­čio­jo as­mens tur­tą, per­ke­liant įmo­nės veik­lą į nau­jai įsteig­tą įmo­nę,
taip pat ne­įro­dė, kad tarp at­sa­ko­vų veiks­mų ir ki­lu­sių pa­sek­mių yra
prie­žas­ti­nis ry­šys (CK 2. 50 straips­nio 3 da­lis, CPK 178, 185 straips­niai).
Ieš­ko­vas ne­nu­ro­dė, ko­kius ne­są­ži­nin­gus veiks­mus at­li­ko at­sa­ko­vė
J. Bei­no­rie­nė.
Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų
sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, iš­nag­ri­nė­ju­si ieš­ko­vo ape­lia­ci­nį
skun­dą, 2003 m. spa­lio 21 d. spren­di­mu pa­nai­ki­no Klai­pė­dos apy­gar­dos
teis­mo 2003 m. lie­pos 15 d. spren­di­mą ir pri­ėmė nau­ją spren­di­mą, ku­riuo
ieš­ki­nį pa­ten­ki­no, pri­tei­sė iš at­sa­ko­vų Sta­sio Bei­no­riaus ir Jū­ra­tės
Bei­no­rie­nės iš kiek­vie­no po 56 565,98
Lt nuos­to­liams at­ly­gin­ti. Ko­le­gi­jos nuo­mo­ne, by­los
ap­lin­ky­bės pa­tvir­ti­na, kad, ieš­ko­vui pa­reiš­kus ieš­ki­nį tre­čia­jam
as­me­niui dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo, UAB „Ba­ni­nis“ per­lei­do tu­rė­tą ir
veik­lo­je nau­do­ja­mą tur­tą tre­tie­siems as­me­nims, t. y. nuo­sa­vy­bės
tei­se tu­ri­mų trans­por­to prie­mo­nių skai­čius su­ma­žė­jo, nors dar­bi­nė­je
veik­lo­je nau­do­ja­mų trans­por­to prie­mo­nių skai­čius be­veik ne­pa­ki­to
(UAB „Ba­ni­nis“ nau­do­ja­si nuo­mo­ja­mais au­to­mo­bi­liais). At­sa­ko­vas
S. Bei­no­rius yra UAB „Ba­ni­nis“ ir UAB „Trans­ba­ni­nis“ stei­gė­jas ir va­do­vas,
įmo­nių bu­vei­nės ir paš­to ad­re­sai su­tam­pa, to­dėl S. Bei­no­rius kon­tro­lia­vo
abie­jų ben­dro­vių veik­lą ir tu­rė­jo ga­li­my­bę da­ry­ti įta­ką jų veik­los
re­zul­ta­tams. UAB „Ba­ni­nis“ per­da­vė kro­vi­nių per­ve­ži­mo ver­slą ir ap­mo­kė­ji­mą
UAB „Trans­ba­ni­nis“, sau pa­si­lik­da­ma iš es­mės pa­tį per­ve­ži­mą. UAB
„Ba­ni­nis“ pa­ja­mas su­da­rė tik mi­ni­ma­lios įplau­kos gry­nai­siais pi­ni­gais
iš UAB „Trans­ba­ni­nis“, šios lė­šos bu­vo nau­do­ja­mos at­si­skai­tant su ki­tais
kre­di­to­riais, bet ne su ieš­ko­vu. Ko­le­gi­ja pa­da­rė iš­va­dą, kad UAB
„Trans­ba­ni­nis“ už­si­ė­mė ta pa­čia veik­la kaip ir UAB „Ba­ni­nis“, vei­kė
kaip tar­pi­nin­kas tarp pa­slau­gų už­sa­ko­vų ir UAB „Ba­ni­nis“, kon­tro­lia­vo
UAB „Ba­ni­nis“ pa­ja­mas ir tie­sio­giai tu­rė­jo įta­kos at­si­kai­ty­mams su
ieš­ko­vu. Ko­le­gi­ja spren­dė, kad, su­ži­no­ję apie ieš­ko­vo už­ves­tą by­lą
dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo, at­sa­ko­vai įstei­gė UAB „Trans­ba­ni­nis“, ku­riai
iš es­mės per­da­vė iš kro­vi­nių per­ve­ži­mo gau­na­mas pa­ja­mas. At­si­skai­ty­mas
tarp ben­dro­vių vy­ko tik gry­nai­siais pi­ni­gais ne­di­de­lė­mis su­mo­mis,
kad ne­bū­tų ga­li­my­bės iš­ieš­ko­ti sko­los. At­sa­ko­vai tai pa­da­rė, kad
iš­veng­tų at­sa­ko­my­bės. To­kie veiks­mai lai­ko­mi pik­tnau­džia­vi­mu tei­se
ir yra ne­są­ži­nin­gi kre­di­to­riaus (ieš­ko­vo) at­žvil­giu (CK 1. 5 straips­nio
1 da­lis), to­dėl UAB „Ba­ni­nis“ ak­ci­nin­kai (at­sa­ko­vai) tu­ri sub­si­dia­riai
at­sa­ky­ti sa­vo tur­tu pa­gal UAB „Ba­ni­nis“ prie­vo­lę ieš­ko­vui.
Ka­sa­ci­niu skun­du at­sa­ko­vai Sta­sys Bei­no­rius
ir Jū­ra­tė Bei­no­rie­nė pra­šo pa­nai­kin­ti Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo
2003 m. spa­lio 21 d. spren­di­mą ir pa­lik­ti ga­lio­ti Klai­pė­dos apy­gar­dos
teis­mo 2003 m. lie­pos 15 d. spren­di­mą. Ka­sa­ci­nis skun­das grin­džia­mas
šiais ar­gu­men­tais:
1. Tai­kant CK 2. 50 straips­nio 3 da­lį bū­ti­na
nu­sta­ty­ti prie­žas­ti­nį ry­šį tarp ju­ri­di­nio as­mens da­ly­vio ne­są­ži­nin­gų
veiks­mų ir ju­ri­di­nio as­mens ne­ga­lė­ji­mo įvyk­dy­ti prie­vo­lę. Be to,
bū­ti­na va­do­vau­tis as­mens są­ži­nin­gu­mo pre­zump­ci­ja (CK 4. 26 straips­nio
2 da­lis), nu­sta­ty­ti kiek­vie­no ju­ri­di­nio as­mens da­ly­vio kal­tę, nu­ro­dant
jos for­mą ir kon­kre­čius ne­są­ži­nin­gus veiks­mus. Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos
teis­mas to ne­nu­ro­dė, taip pat ne­nu­sta­tė, kad UAB „Ba­ni­nis“ trans­por­to
prie­mo­nių par­da­vi­mo san­do­riai bū­tų ne­tei­sė­ti, ne­są­ži­nin­gi ir pa­žeis­tų
kre­di­to­rių in­te­re­sus. Trans­por­to prie­mo­nės bu­vo par­duo­tos už di­des­nę
nei li­ku­ti­nė ver­tę, sie­kiant įsi­gy­ti efek­ty­ves­nių ir plės­ti įmo­nės
ver­slą.
2. UAB „Trans­ba­ni­nis“ įstei­gi­mas ne­su­si­jęs
su ieš­ko­vo rei­ka­la­vi­mu. Tai bu­vo pa­da­ry­ta sie­kiant plės­ti įmo­nės
tarp­tau­ti­nių per­ve­ži­mų ver­slą (Vy­riau­sy­bės 1997 m. spa­lio 23 d. nu­ta­ri­mo
Nr. 1170 „Dėl ke­lių trans­por­to veik­los li­cen­ci­ja­vi­mo tai­syk­lių“ 24. 1
punk­tas). Ieš­ko­vo ini­cia­ty­va areš­ta­vus UAB „Ba­ni­nis“ są­skai­tas ir
ka­są, su­tri­ko ben­dro­vės veik­la, ta­čiau ji at­si­skai­ti­nė­jo su ki­tais
kre­di­to­riais, t. y. el­gė­si są­ži­nin­gai. UAB „Trans­ba­ni­nis“ nau­do­jo­si
ne tik UAB „Ba­ni­nis“, bet ir ki­tų įmo­nių ve­ži­mo pa­slau­go­mis, abi ben­dro­vės
vei­kė kaip sa­va­ran­kiš­kos įmo­nės. Šios ap­lin­ky­bės ne­įro­do at­sa­ko­vų
ne­są­ži­nin­gu­mo.
3. Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas ne­tin­ka­mai
tai­kė CK 2. 50 straips­nį, spren­di­me ne­įtvir­ti­nęs ju­ri­di­nio as­mens da­ly­vio
at­sa­ko­my­bės sub­si­dia­ru­mo.
4. Ieš­ko­vo ir UAB „Ba­ni­nis“ gin­čas ki­lo iš
1995 m. sau­sio 1 d. su­tar­ties. Ša­lių san­ty­kius reg­la­men­ta­vo tuo me­tu
ga­lio­ję Ak­ci­nių ben­dro­vių įsta­ty­mas, 1964 m. CK ir CMR kon­ven­ci­ja.
CK 2. 50 straips­nis įsi­ga­lio­jo 2001 m. lie­pos 1 d. , jau vyks­tant gin­čui
tarp ša­lių, to­dėl šio­je by­lo­je ne­ga­lė­jo bū­ti tai­ko­mas.
5. Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas ne­įver­ti­no,
kad įro­di­nė­ji­mo pa­rei­ga šio­je by­lo­je ten­ka ieš­ko­vui, ne­vi­sa­pu­siš­kai
iš­ana­li­za­vo at­sa­ko­vų veiks­mus ir į by­lą pa­teik­tus įro­dy­mus, to­dėl
ne­tin­ka­mai tai­kė ma­te­ria­li­nės tei­sės nor­mas. Teis­mas ša­liš­kai ver­ti­no
įro­dy­mus, va­do­vau­da­ma­sis tik ieš­ko­vo ne­pa­grįs­ta nuo­mo­ne, prie­lai­da,
kad au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mo san­do­riai bu­vo nuos­to­lin­gi ir ne­nau­din­gi
UAB „Ba­ni­nis“.
6. Teis­mas pa­žei­dė CPK 265 straips­nio 1 da­lį,
266 straips­nį, ne­nu­ro­dęs J. Bei­no­rie­nės ne­są­ži­nin­gų veiks­mų. By­lo­je
dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo ieš­ki­nys bu­vo pa­reikš­tas tik UAB „Ba­ni­nis“, J.
Bei­no­rie­nė ne­bu­vo į ją įtrauk­ta, to­dėl to­je by­lo­je pri­im­tas teis­mo
spren­di­mas ne­tu­ri jai pre­ju­di­ci­nės ga­lios.
At­si­lie­pi­mu į ka­sa­ci­nį skun­dą ieš­ko­vas
UAB „Göllner spe­di­tion“ pra­šo skun­do ne­ten­kin­ti ir pa­lik­ti ga­lio­ti
Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo 2003 m. spa­lio 21 d. spren­di­mą. At­si­lie­pi­me
nu­ro­do­mi šie ar­gu­men­tai:
1. Ne­są­ži­nin­gu­mas yra ver­ti­na­mo­ji są­vo­ka.
Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas nu­sta­tė fak­tą, kad at­sa­ko­vų veiks­mai
ne­są­ži­nin­gi ieš­ko­vo at­žvil­giu. Tai yra fak­to klau­si­mas (CPK 353
straips­nis).
2. CK 2. 50 straips­nio 3 da­lis rei­ka­lau­ja kon­sta­tuo­ti
ne ju­ri­di­nio as­mens da­ly­vių kal­tę, o ne­są­ži­nin­gu­mą, šios są­vo­kos
ne­ta­pa­čios. At­sa­ko­vų ne­są­ži­nin­gi veiks­mai pa­tvir­ti­na ir jų kal­tę.
3. Vi­si teis­mo įvar­dy­ti veiks­mai yra at­lik­ti
to pa­ties as­mens – at­sa­ko­vo S. Bei­no­riaus. At­sa­ko­vė J. Bei­no­rie­nė,
kaip S. Bei­no­riaus su­tuok­ti­nė, lai­ky­ti­na pri­ta­ru­sia S. Bei­no­riaus
veiks­mams (CK 3. 92 straips­nis). Kon­kre­tūs at­sa­ko­vų veiks­mai, kaip pa­grin­das
tai­ky­ti jiems at­sa­ko­my­bę, by­lo­je nu­sta­ty­ti.
4. CK 2. 50 straips­nis ne­rei­ka­lau­ja kon­sta­tuo­ti
su­da­ry­tų san­do­rių ne­tei­sė­tu­mo, už­ten­ka pri­pa­žin­ti tam tik­rus
veiks­mus ne­są­ži­nin­gais.
5. Pa­grįs­da­mi UAB „Trans­ba­ni­nis“ įstei­gi­mo
bū­ti­nu­mą ka­sa­to­riai re­mia­si ne­eg­zis­tuo­jan­čia nor­ma, nu­ro­dy­da­mi
Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo punk­tą. UAB „Trans­ba­ni­nis“ įstei­gi­mas skun­de
ne­pa­grįs­tai pa­tei­si­na­mas ieš­ko­vo veiks­mais. Tai, kad UAB „Ba­ni­nis“
at­si­skai­ti­nė­jo su ki­tais kre­di­to­riais, bet ne su ieš­ko­vu, šiai by­lai
ne­tu­ri reikš­mės ir ne­įro­do ka­sa­to­rių są­ži­nin­gu­mo.
6. Teis­mas pa­grįs­tai ta­pa­ti­no ju­ri­di­nių
as­me­nų veiks­mus su jų da­ly­vių veiks­mais, nes ju­ri­di­nio as­mens veiks­mai
at­lie­ka­mi per jų or­ga­nus, o šiuo at­ve­ju abie­jų ben­dro­vių va­do­vas bu­vo
S. Bei­no­rius.
7. Ne­bu­vo bū­ti­na įtvir­tin­ti sub­si­dia­ru­mą
spren­di­me, nes tre­čia­jam as­me­niui iš­kel­ta ban­kro­to by­la, iš jo tur­to
ieš­ko­vas pri­vers­ti­nai sa­vo rei­ka­la­vi­mų ne­pa­ten­ki­no, fak­tiš­kai
toks ju­ri­di­nis as­muo sa­vo prie­vo­lių ne­ga­li įvyk­dy­ti.
8. Ka­sa­to­rių ar­gu­men­tas dėl CK 2. 50 straips­nio
ne­tai­ky­mo ne­pa­grįs­tas, nes veiks­mai, bu­vę kaip pa­grin­das iškelti by­lą,
at­lik­ti jau ga­lio­jant nau­ja­jam CK.
9. Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas tin­ka­mai
įver­ti­no įro­dy­mus ir tai­kė ma­te­ria­li­nės tei­sės nor­mas.
10. By­lo­je dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo J. Bei­no­rie­nė
ne­tu­rė­jo da­ly­vau­ti, ieš­ki­nį pa­reiš­kus ben­dro­vei – tre­čia­jam as­me­niui.
Mi­nė­tą by­lą ir nag­ri­nė­ja­mą­ją sie­ja tik ieš­ko­vui pa­da­ry­tos ža­los
fak­tas, o J. Bei­no­rie­nės at­sa­ko­my­bė ky­la dėl to, kad abie­jų su­tuok­ti­nių
ak­ci­jos yra ben­dro­ji jung­ti­nė jų nuo­sa­vy­bė, to­dėl įgy­ven­din­ti ak­ci­nin­kams
su­teik­tas tei­ses ga­li jie abu ar­ba vie­nas ki­to su­ti­ki­mu, to­dėl pro­tin­ga
ir pa­grįs­ta lai­ky­ti abu ju­ri­di­nio as­mens da­ly­vius at­sa­kin­gais už
ne­są­ži­nin­gus veiks­mus.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja

k o n s t
a t u o j a :

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ci­vi­li­nio pro­ce­so
ko­dek­so 353 straips­nio 1 da­lis nu­sta­to, kad ka­sa­ci­nės ins­tan­ci­jos
teis­mas, ne­per­ženg­da­mas ka­sa­ci­nio skun­do ri­bų, pa­tik­ri­na ap­skųs­tus
spren­di­mą ir nu­tar­tį tei­sės tai­ky­mo as­pek­tu, kar­tu ka­sa­ci­nis teis­mas
yra sais­to­mas pir­mo­sios ir ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mų nu­sta­ty­tų
fak­ti­nių by­los ap­lin­ky­bių. Pa­gal CPK 346 straips­nio 2 da­lies 1 punk­tą
vie­nas iš pa­grin­dų per­žiū­rė­ti by­lą ka­sa­ci­ne tvar­ka yra ma­te­ria­li­nės
ar pro­ce­so tei­sės nor­mų pa­žei­di­mas, tu­rin­tis es­mi­nės reikš­mės vie­no­dam
tei­sės aiš­ki­ni­mui ir tai­ky­mui, jei­gu šis pa­žei­di­mas ga­lė­jo tu­rė­ti
įta­kos ne­tei­sė­to spren­di­mo (nu­tar­ties) pri­ėmi­mui. Es­mi­niai ka­sa­ci­nio
skun­do ar­gu­men­tai yra su­si­ję su CK 2. 50 straips­nio 3 da­lies tai­ky­mu
ir aiški­ni­mu.
Ju­ri­di­nis as­muo at­sa­ko pa­gal sa­vo prie­vo­les
jam nuo­sa­vy­bės tei­se ar pa­ti­kė­ji­mo tei­se pri­klau­san­čiu tur­tu. CK
2. 50 straips­nio 2 da­ly­je įtvir­tin­ta ben­dra tai­syk­lė, kad ju­ri­di­nis
as­muo ne­at­sa­ko pa­gal ju­ri­di­nio as­mens da­ly­vio prie­vo­les, o pas­ta­ra­sis
ne­at­sa­ko pa­gal ju­ri­di­nio as­mens prie­vo­les, kar­tu nu­ma­ty­ta iš­im­tis,
kad ju­ri­di­nis as­muo ir jo da­ly­vis ga­li at­sa­ky­ti vie­nas už ki­to prie­vo­les,
kai tai nu­ma­ty­ta įsta­ty­muo­se ar ju­ri­di­nio as­mens stei­gi­mo do­ku­men­tuo­se.
Ki­ta iš­im­tis nu­ma­ty­ta CK 2. 50 straips­nio 3 da­ly­je, ku­ri nu­ro­do, ka­da
pa­gal ju­ri­di­nio as­mens prie­vo­les ga­li at­sa­ky­ti ju­ri­di­nio as­mens
da­ly­viai. CK 1. 5 straips­nio 1 da­lis įtvir­ti­na ci­vi­li­nių tei­si­nių san­ty­kių
sub­jek­tų pa­rei­gą elg­tis tei­sin­gai, pro­tin­gai ir są­ži­nin­gai, tai­gi
ir ju­ri­di­nio as­mens da­ly­viai pri­va­lo elg­tis lai­ky­da­mie­si nu­ro­dy­tų
prin­ci­pų. Pa­rei­gos elg­tis są­ži­nin­gai ne­vyk­dy­mas reiš­kia as­mens kal­tus
veiks­mus, su­ke­lian­čius ci­vi­li­nę at­sa­ko­my­bę (CK 6. 248 straips­nio 3
da­lis). Bū­tent ju­ri­di­nio as­mens da­ly­viui pa­gal CK 2. 50 straips­nio 3
da­lį at­sa­ko­my­bė at­si­ran­da dėl jo ne­są­ži­nin­gų veiks­mų. Ši nor­ma nu­sta­to
pa­pil­do­mą at­sa­ko­my­bę ju­ri­di­nio as­mens da­ly­viams, kad jie ne­ga­lė­tų
pik­tnau­džiau­ti ga­li­my­be iš­veng­ti tur­ti­nės at­sa­ko­my­bės, pri­si­deng­da­mi
ri­bo­ta tur­ti­ne at­sa­ko­my­be, tais at­ve­jais, kai jų veiks­mai le­mia,
kad ju­ri­di­nis as­muo ne­ga­li iki ga­lo įvyk­dy­ti prie­vo­lės kre­di­to­riui
ir jos sie­kia iš­veng­ti ne­są­ži­nin­gais veiks­mais. Ne­są­ži­nin­gų veiks­mų
kon­sta­ta­vi­mas ir reiš­kia ju­ri­di­nio as­mens da­ly­vio kal­tę. Tai­gi nu­sta­čius,
kad at­sa­ko­vai, kaip ju­ri­di­nio as­mens da­ly­viai, at­li­ko ne­są­ži­nin­gus
veiks­mus ieš­ko­vo (kre­di­to­riaus) at­žvil­giu, lai­ky­ti­na, kad jis kal­tas
dėl ne­są­ži­nin­gų veiks­mų at­li­ki­mo.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja ne­su­tin­ka su ka­sa­to­riaus
tei­gi­niu, kad ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas ne­nu­sta­tė kon­kre­čių
ne­są­ži­nin­gų veiks­mų. Teis­mas, iš­ty­ręs ir įver­ti­nęs by­lo­je su­rink­tus
įro­dy­mus, tu­rė­jo pa­grin­dą lai­ky­ti, jog UAB „Ba­ni­nis“, kaip ju­ri­di­nio
as­mens, prie­vo­lė su­mo­kė­ti 113 131,95
Lt pa­gal teis­mo spren­di­mą bu­vo ne­įvyk­dy­ta bū­tent dėl
ne­są­ži­nin­gų UAB „Ba­ni­nis“ da­ly­vių Sta­sio Bei­no­riaus ir Jū­ra­tės Bei­no­rie­nės
veiks­mų. Šie veiks­mai reiš­kė­si tuo, kad at­sa­ko­vas S. Bei­no­rius įstei­gė
nau­ją ju­ri­di­nį as­me­nį „Trans­ba­ni­nis“, bu­vo šios ben­dro­vės vie­nin­te­lis
da­ly­vis ir va­do­vas. To­kiems S. Bei­no­riaus veiks­mams ne­pri­eš­ta­ra­vo
ir ki­tas ju­ri­di­nio as­mens da­ly­vis – jo su­tuok­ti­nė J. Bei­no­rie­nė.
At­sa­ko­vų ne­są­ži­nin­gi veiks­mai pra­si­dė­jo ne su­tar­ties vyk­dy­mo me­tu,
bet jau ci­vi­li­nės by­los nag­ri­nė­ji­mo teis­me me­tu, taip sie­kiant ap­si­sau­go­ti
nuo bū­si­mo teis­mo spren­di­mo įvyk­dy­mo. At­sa­ko­vas S. Bei­no­rius vie­nu
me­tu kon­tro­lia­vo UAB „Ba­ni­nis“ ir UAB „Trans­ba­ni­nis“ veik­lą, jų at­si­skai­ty­mą
su kre­di­to­riais, dėl to ne­bu­vo iš­mo­kė­ta ieš­ko­vui pri­teis­ta pi­ni­gų
su­ma pa­gal įsi­tei­sė­ju­sį teis­mo spren­di­mą, nes bu­vo per­leis­tas UAB
„Ba­ni­nis“ veik­lai rei­ka­lin­gas tur­tas, o veik­la per­kel­ta į nau­jai
įsteig­tą ju­ri­di­nį as­me­nį, pi­ni­gi­nės lė­šos, gau­tos iš UAB „Ba­ni­nis“
ko­mer­ci­nės veik­los, pa­gal su­kur­tą fi­nan­si­nių ope­ra­ci­jų sche­mą ati­tek­da­vo
UAB „Trans­ba­ni­nis“. Pa­žy­mė­ti­na, kad by­los nag­ri­nė­ji­mo me­tu bu­vo
nu­sta­ty­ta, jog pi­ni­gai už per­ve­ži­mus nei į UAB „Ba­ni­nis“ ka­są, nei į
ban­ko są­skai­tas ne­pa­tek­da­vo, ta­čiau įmo­kos bu­vo vyk­do­mos, taip pat
ir už li­zin­go pa­grin­dais nau­do­ja­mas trans­por­to prie­mo­nes. By­lo­je
taip ir ne­pa­vy­ko nu­sta­ty­ti, kas at­li­ko mo­kė­ji­mus už tre­či­ą­jį as­me­nį,
nes UAB „Trans­ba­ni­nis“, mo­ty­vuo­da­mas ko­mer­ci­ne pa­slap­ti­mi, at­si­sa­kė
pa­teik­ti do­ku­men­tus apie at­si­skai­ty­mus su UAB „Ba­ni­nis“. Tai tik pa­tvir­ti­na
ieš­ko­vo įro­di­nė­ja­mus fak­tus, kad UAB „Trans­ba­ni­nis“ bu­vo įsteig­ta
sie­kiant per­kel­ti į ją tre­čio­jo as­mens be sa­va­ran­kiš­kų rei­ka­la­vi­mų
– UAB „Ba­ni­nis“ – veik­lą ir taip iš­veng­ti prie­vo­lės ieš­ko­vui įvyk­dy­mo.
To­kie bu­vo at­sa­ko­vų ne­są­ži­nin­gi veiks­mai, ku­rie pa­nei­gia jų są­ži­nin­gu­mo
pre­zump­ci­ją. Teis­mas nu­ro­dė kon­kre­čius ju­ri­di­nio as­mens da­ly­vių
ne­są­ži­nin­gus veiks­mus. Tai – po by­los iš­kė­li­mo teis­me UAB „Ba­ni­nis“
pri­klau­siu­sių trans­por­to prie­mo­nių tre­tie­siems as­me­nims par­da­vi­mas,
tarp jų vie­no – at­sa­ko­vų sū­nui, vė­les­nis da­lies tų pa­čių au­to­mo­bi­lių
iš­si­nuo­mo­ji­mas iš tre­čių­jų as­me­nų bei ki­tų trans­por­to prie­mo­nių
įsi­gi­ji­mas li­zin­go bū­du sa­vo veik­lai tęs­ti. Šie veiks­mai įro­do, kad
tai bu­vo pa­da­ry­ta ne dėl nuos­to­lin­gos įmo­nės veik­los. By­lo­je esan­tys
fi­nan­si­niai duo­me­nys apie UAB „Ba­ni­nis“ ir UAB „Trans­ba­ni­nis“ ko­mer­ci­nę
veik­lą  pa­tvir­ti­na, kad UAB „Trans­ba­ni­nis“
ta­po UAB „Ba­ni­nis“ ir ki­tų ve­žė­jų tar­pi­nin­ku, ati­tin­ka­mai su­ma­žė­jo
UAB „Ba­ni­nis“ pa­ja­mos, o tuo pa­čiu me­tu pa­di­dė­jo UAB „Trans­ba­ni­nis“
pa­ja­mos. Ga­li­ma su­tik­ti su ieš­ko­vo tei­gi­niu, kad toks veik­los per­kė­li­mas
į ki­tą įmo­nę, kar­tu ne­lik­vi­da­vus UAB „Ba­ni­nis“, yra sie­ja­mas su ta
ap­lin­ky­be, kad tre­čia­sis as­muo tuo me­tu bu­vo Lie­tu­vos ve­žė­jų na­cio­na­li­nės
aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ na­rys ir tu­rė­jo tei­sę įsi­gy­ti TIR (Car­net) kny­ge­les,
be ku­rių ne­įma­no­ma vyk­dy­ti tarp­tau­ti­nių ve­ži­mų. Dėl šios prie­žas­ties
tre­čia­sis as­muo be sa­va­ran­kiš­kų rei­ka­la­vi­mų to­liau vyk­dė ko­mer­ci­nę
veik­lą: UAB „Ba­ni­nis“ gau­da­vo už­sa­ky­mus ve­ži­mams iš UAB „Trans­ba­ni­nis“
ir jiems įvyk­dy­ti nau­do­jo sa­vo var­du įsi­gy­tas TIR kny­ge­les, nuo­mo­ja­mas
ir li­zin­go bū­du įsi­gy­tas trans­por­to prie­mo­nes, taip pat iš UAB „Trans­ba­ni­nis“
nuo­mo­ja­mas prie­ka­bas, ta­čiau gau­na­mos pi­ni­gi­nės lė­šos į tre­čio­jo
as­mens ka­są ir są­skai­tas ne­pa­tek­da­vo, iš­sky­rus tam tik­ras su­mas, ku­rios
iš kar­to bu­vo pa­nau­do­ja­mos at­si­skai­ty­mams gry­nai­siais. Be to, ir by­lo­je
esan­tys ra­šy­ti­niai įro­dy­mai pa­tvir­ti­na, kad nau­ja­sis ju­ri­di­nis as­muo
bū­tent ir pe­rė­mė da­lį UAB „Ba­ni­nis“ ve­ži­mo ver­slo part­ne­rių, vien
tik UAB „Trans­ba­ni­nis“ pa­va­di­ni­mo pa­na­šu­mas į tre­čio­jo as­mens pa­va­di­ni­mą,
re­gist­ra­ci­ja tuo pa­čiu ad­re­su ga­li bū­ti ver­ti­na­mi kaip sie­ki­mas,
kad šis pa­va­di­ni­mas rin­ko­je bū­tų sie­ja­mas su tre­čiuo­ju as­me­niu be
sa­va­ran­kiš­kų rei­ka­la­vi­mų – UAB „Ba­ni­nis“. Tei­sė­jų ko­le­gi­ja kon­sta­tuo­ja,
kad ieš­ko­vas įro­dė at­sa­ko­vo veiks­mų ne­są­ži­nin­gu­mą ir pa­grin­dė jo
kal­tus veiks­mus pa­teik­tais įro­dy­mais, t. y. įro­dė sa­vo rei­ka­la­vi­mą
dėl ne­su­mo­kė­tos tre­čio­jo as­mens be sa­va­ran­kiš­kų rei­ka­la­vi­mų –
UAB „Ba­ni­nis“ – sko­los pri­tei­si­mo iš at­sa­ko­vų, kaip ju­ri­di­nio as­mens
UAB „Ba­ni­nis“ da­ly­vių (CPK 178 straips­nis), o teis­mas įro­dy­mus ver­ti­no
ne­pa­žeis­da­mas įro­di­nė­ji­mo ir įro­dy­mų ver­ti­ni­mo tai­syk­lių, su­for­mu­luo­tų
CPK 176–224 straips­niuo­se.
Lai­ky­da­mas at­sa­ko­vų veiks­mus ne­są­ži­nin­gus
kre­di­to­riaus at­žvil­giu, teis­mas ne­tu­rė­jo kon­sta­tuo­ti jų su­da­ry­tų
san­do­rių ne­tei­sė­tu­mo, nes ne­są­ži­nin­gu­mas ir san­do­rio ne­tei­sė­tu­mas
CK 2. 50 straips­nio 3 da­lies pras­me ne­ga­li bū­ti su­ta­pa­ti­na­mi, ka­dan­gi
įsta­ty­mas ne­rei­ka­lau­ja san­do­rių ne­tei­sė­tu­mo pri­pa­ži­ni­mo, be to,
tai nė­ra Pau­lia­no ieš­ki­nys (CK 6. 66 straips­nis). Šiuo at­ve­ju pa­kan­ka
ju­ri­di­nio as­mens da­ly­vio veiks­mų ne­są­ži­nin­gu­mo, t. y. pa­kan­ka kon­sta­tuo­ti,
kad san­do­ris ne­są­ži­nin­gas ne­ana­li­zuo­jant san­do­rio tei­sė­tu­mo klau­si­mo.
To­kios ap­lin­ky­bės nu­sta­ty­mas yra pa­kan­ka­mas pa­grin­das tai­ky­ti ju­ri­di­nio
as­mens da­ly­viui sub­si­dia­ri­nę at­sa­ko­my­bę. Tre­čia­jam as­me­niui  be sa­va­ran­kiš­kų rei­ka­la­vi­mų yra iš­kel­ta
ban­kro­to by­la, ieš­ko­vui sa­vo kre­di­to­ri­nių rei­ka­la­vi­mų ne­pa­ten­ki­nus
iš UAB „Ba­ni­nis“ tur­to ban­kro­to by­lo­je, jo rei­ka­la­vi­mai tu­ri bū­ti
nu­krei­pia­mi at­sa­ko­vams. Tai, kad ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas
ne­nu­ro­dė teis­mo spren­di­mo re­zo­liu­ci­nė­je da­ly­je, kad at­sa­ko­vai
at­sa­ko sub­si­dia­riai, ne­da­ro spren­di­mo ne­tei­sė­to, nes bū­tent pats
įsta­ty­mas įtvir­ti­na sub­si­dia­ri­nę at­sa­ko­my­bę ju­ri­di­nio as­mens da­ly­viams
dėl jų ne­są­ži­nin­gų veiks­mų.
Teis­mai pa­grįs­tai tai­kė nau­jo­jo CK 2. 50
straips­nio nuo­sta­tas, nes at­sa­ko­vai veiks­mus, lė­mu­sius at­sa­ko­my­bės
kaip ju­ri­di­nio as­mens da­ly­viui at­si­ra­di­mą, at­li­ko jau įsi­ga­lio­jus
nau­ja­jam CK, t. y. po 2001 m. lie­pos 1 d. To­dėl ir šis ka­sa­ci­nio skun­do
ar­gu­men­tas yra ne­pa­grįs­tas.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja kon­sta­tuo­ja, kad ape­lia­ci­nės
ins­tan­ci­jos teis­mas tin­ka­mai aiš­ki­no ir tai­kė CK 2. 50 straips­nio 3 da­lį,
ku­ri nu­sta­to ju­ri­di­nio as­mens da­ly­vio at­sa­ko­my­bę dėl jo ne­są­ži­nin­gų
veiks­mų, to­dėl ka­sa­ci­nis skun­das at­me­ta­mas kaip ne­pa­grįs­tas.
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Ci­vi­li­nių
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
CPK 359 straips­nio 1 da­lies 1 punk­tu, 362 straips­nio 1 da­li­mi,

n u t a r
i a :

Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų
sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003 m. spa­lio 21 d. spren­di­mą pa­lik­ti ne­pa­keis­tą.
Ši Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo nu­tar­tis
yra ga­lu­ti­nė, ne­skun­džia­ma ir įsi­tei­sė­ja nuo pri­ėmi­mo die­nos.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.65609 sekundės -