Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJOTEISMO CIVILINIŲ BYLŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5284: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO
TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS
TEISĖJŲ KOLEGIJŲ NUTARTYS

1. 12. Dėl pro­ce­si­nių do­ku­men­tų įtei­ki­mo ju­ri­di­niam as­me­niui,
kai nė­ra tie­sio­gi­nių ga­vė­jų,
nu­ma­ty­tų CPK 123 straips­nio 2 da­ly­je

Fi­zi­nis as­muo ga­li bū­ti su­si­jęs su ju­ri­di­niu
as­me­niu ne dar­bo tei­si­nio san­ty­kio pa­grin­du, bet ki­tu tei­sės lei­džia­mu
bū­du, pvz. , pa­slau­gų (ap­sau­gos, pa­tar­na­vi­mų ar kt. ) su­tar­ti­mi ar
dar ki­taip. Tai ga­li bū­ti reikš­min­ga, nes ko­res­pon­den­ci­jos tei­kė­jui
to­kio as­mens at­lie­ka­mi veiks­mai ob­jek­ty­viai ga­li kliu­dy­ti įteik­ti
siun­tą (fi­ziš­kai truk­dy­ti pri­ei­ti iki as­me­nų, tu­rin­čių tei­sę pri­im­ti
ko­res­pon­den­ci­ją). Ne­bū­ti­nai tai sie­ti­na su pik­tnau­džia­vi­mu ci­vi­li­niu
pro­ce­su ar ven­gi­mu pri­im­ti ko­res­pon­den­ci­ją, nes ju­ri­di­nis as­muo
ga­li nau­do­ti as­mens pa­slau­gas ar dar­bą ki­tais su­me­ti­mais (pvz. , sau­gu­mo).
Įsta­ty­mo nuo­sta­tos ga­li bū­ti aiš­ki­na­mos pla­čiau ir ap­im­ti tuos at­ve­jus,
kai ko­res­pon­den­ci­ją ga­li gau­ti ne tik to ju­ri­di­nio as­mens dar­buo­to­jas,
bet ir ki­tas as­muo.
Es­mi­nė ap­lin­ky­bė bū­tų ta, kad fi­zi­nis as­muo,
ku­ris pri­ėmė siun­tą per­da­vi­mui, bū­tų su­si­jęs su siun­tos ga­vė­ju. An­tra,
svar­bu šio ry­šio po­bū­dis. As­me­nys ga­li bū­ti su­si­ję tie­sio­giai ar ne­tie­sio­giai.
Jie su­si­ję tie­sio­giai, jei­gu tu­ri su­da­rę tar­pu­sa­vio su­tar­tį. Kai
fi­zi­nis as­muo su ad­re­sa­tu su­tar­ties ne­tu­ri, tai toks ry­šys ga­li bū­ti
ne­tie­sio­gi­nis (pvz. , fi­zi­nis as­muo yra dar­buo­to­jas ki­to ju­ri­di­nio
as­mens, ku­ris su­si­jęs su ad­re­sa­tu su­tar­ti­mi ar ki­to­kiais ry­šiais).
Šiuo at­ve­ju yra svar­bu są­sa­jos fak­tas ir po­bū­dis. Są­sa­ja tu­ri bū­ti
nuo­la­ti­nė ko­res­pon­den­ci­jos tei­ki­mo mo­men­tu. Ne­tik­tų tik lai­ki­nai
su­si­ję as­me­nys, dėl to­kio ry­šio pa­žei­džia­mu­mo ne­tu­rin­tys ga­li­my­bių
įteik­ti ko­res­pon­den­ci­jos. Fi­zi­nis as­muo dėl sa­vo at­lie­ka­mų funk­ci­jų
tu­ri tu­rė­ti re­a­lią ga­li­my­bę įteik­ti ko­res­pon­den­ci­ją. Šiuo po­žiū­riu
tin­ka­mais ko­res­pon­den­ci­jos ga­vė­jais už pa­tį ad­re­sa­tą ga­li bū­ti
pri­pa­žin­ti fi­zi­niai as­me­nys, ku­rie dėl sa­vo dar­bo ry­šių, pa­slau­gų
ar su­tar­čių tie­sio­giai ir net ne­tie­sio­giai tu­ri re­a­lią ga­li­my­bę
įteik­ti ko­res­pon­den­ci­ją ad­re­sa­tui, kai nė­ra tie­sio­gi­nių ga­vė­jų,
nu­ma­ty­tų CPK 123 straips­nio 2 da­ly­je.

                                                               Ci­vi­li­nė
by­la Nr. 3K-3-202/2004
                                                               By­lų
ka­te­go­ri­ja 98

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2004 m. ko­vo 17 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Ci­vi­li­nių
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti iš tei­sė­jų: Te­odo­ros
Stau­gai­tie­nės (ko­le­gi­jos pir­mi­nin­kė), Al­gio N-­kū­no (pra­ne­šė­jas)
ir B-iaus P-o,
vie­ša­me teis­mo po­sė­dy­je ka­sa­ci­ne tvar­ka
iš­nag­ri­nė­jo ci­vi­li­nę by­lą pa­gal sko­li­nin­ko Lie­tu­vos ir Šve­di­jos
UAB „CBM In­vest­ment“ ka­sa­ci­nį skun­dą dėl Vil­niaus mies­to 3-io­jo apy­lin­kės
teis­mo 2003 m. rug­sė­jo 10 d. nu­tar­ties ir Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo Ci­vi­li­nių
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003 m. lap­kri­čio 11 d. nu­tar­ties
per­žiū­rė­ji­mo ci­vi­li­nė­je by­lo­je pa­gal sko­li­nin­ko Lie­tu­vos ir Šve­di­jos
UAB „CBM In­vest­ment“ pra­šy­mą dėl ter­mi­no prieš­ta­ra­vi­mams pa­reikš­ti
at­nau­ji­ni­mo.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja

n u s t a
t ė :

Vil­niaus mies­to 3-ia­sis apy­lin­kės teis­mas
2003 m. lie­pos 21 d. iš­da­vė teis­mo įsa­ky­mą.
Sko­li­nin­kas 2003 m. rug­sė­jo 8 d. pa­tei­kė
teis­mui prieš­ta­ra­vi­mus dėl kre­di­to­riaus pa­reiš­ki­mo bei pra­šy­mą at­nau­jin­ti
pra­leis­tą ter­mi­ną prieš­ta­ra­vi­mams pa­reikš­ti. Jis nu­ro­dė, kad teis­mo
įsa­ky­mo ne­ga­vo, o apie jį su­ži­no­jo 2003 m. rug­sė­jo 3 d. iš kre­di­to­riaus
dar­buo­to­jų, to­dėl ter­mi­ną pra­lei­do dėl svar­bių prie­žas­čių.
Vil­niaus mies­to 3-ia­sis apy­lin­kės teis­mas
2003 m. spa­lio 10 d. nu­tar­ti­mi at­me­tė sko­li­nin­ko pra­šy­mą dėl pra­leis­to
ter­mi­no at­nau­ji­ni­mo ir jo pa­teik­tus prieš­ta­ra­vi­mus at­si­sa­kė pri­im­ti.
Teis­mas mo­ty­va­vo, kad sko­li­nin­kui teis­mo įsa­ky­mas kar­tu su teis­mo
pra­ne­ši­mu bu­vo įteik­ti 2003 m. lie­pos 30 d. Tai pa­tvir­ti­na UAB „Ru­bo“
pro­ce­si­nių do­ku­men­tų įtei­ki­mo pa­žy­ma, ku­rią pa­si­ra­šė sko­li­nin­ko
ap­sau­gos dar­buo­to­jas. Ter­mi­nas prieš­ta­ra­vi­mams pa­reikš­ti pra­leis­tas
be svar­bių prie­žas­čių, to­dėl jie ne­pri­ima­mi.
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų
sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, iš­nag­ri­nė­ju­si sko­li­nin­ko at­ski­rą­jį
skun­dą, 2003 m. lap­kri­čio 11 d. nu­tar­ti­mi pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo
nu­tar­tį pa­li­ko ne­pa­keis­tą. Tei­sė­jų ko­le­gi­ja su­ti­ko su teis­mo iš­va­da,
kad sko­li­nin­kas bu­vo tin­ka­mai in­for­muo­tas apie iš­duo­tą teis­mo įsa­ky­mą.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja pa­pil­do­mai mo­ty­va­vo, kad pro­ce­si­niai do­ku­men­tai
sko­li­nin­kui bu­vo įteik­ti ne­pa­žei­džiant CPK 123 straips­nio 5 da­lies ir
124 straips­nio 1 da­lies nuo­sta­tų, reg­la­men­tuo­jan­čių teis­mo pro­ce­si­nių
do­ku­men­tų įtei­ki­mo tvar­ką. Pro­ce­si­niai do­ku­men­tai ga­li bū­ti įtei­kia­mi
ne pa­čiam ad­re­sa­tui, o ki­tas as­muo pri­ėmęs do­ku­men­tus pri­va­lo esant
pir­mai ga­li­my­bei per­duo­ti juos ad­re­sa­tui. Kre­di­to­riaus pa­reiš­ki­mas,
teis­mo įsa­ky­mo nuo­ra­šas ir teis­mo pra­ne­ši­mas sko­li­nin­kui bu­vo iš­siųs­ti
ad­re­su, ku­riuo yra įre­gist­ruo­ta jo bu­vei­nė, šie do­ku­men­tai 2003 m.
lie­pos 30 d. įteik­ti ne pa­čiam ad­re­sa­tui, o sko­li­nin­ko „ap­sau­gai J.
Gi­lev­skij“, įtei­ki­mo pa­žy­mo­je yra šio as­mens pa­ra­šas. N-s sko­li­nin­kas
pa­aiš­ki­no, kad do­ku­men­tų įtei­ki­mo die­ną dir­bo ap­sau­gos dar­buo­to­jai
R. Ma­se­vič ir G. Tut­kus, ta­čiau ne­pa­tei­kė įro­dy­mų, kaip tą die­ną bu­vo
or­ga­ni­zuo­ja­ma ap­sau­ga, t. y. ar ap­sau­gą už­tik­ri­no sko­li­nin­ko dar­buo­to­jai,
ar ki­tų įmo­nių, su­da­riu­sių su­tar­tis su sko­li­nin­ku, dar­buo­to­jai. Ne­nu­ro­dy­tos
ap­lin­ky­bės, kaip esant sko­li­nin­ko ap­sau­gos dar­buo­to­jams sko­li­nin­kui
ne­ži­no­mi as­me­nys ga­li pri­im­ti pas­ta­ra­jam ad­re­suo­tus do­ku­men­tus.
Ka­sa­ci­niu skun­du sko­li­nin­kas pra­šo pa­nai­kin­ti
teis­mų nu­tar­tis ir pri­im­ti nau­ją spren­di­mą – at­nau­jin­ti ter­mi­ną pa­reikš­ti
prieš­ta­ra­vi­mus ir pri­im­ti sko­li­nin­ko pa­teik­tus pa­tiks­lin­tus prieš­ta­ra­vi­mus.
Ka­sa­to­rius nu­ro­dė šiuos ar­gu­men­tus:
Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas ne­tin­ka­mai
iš­aiš­ki­no ir tai­kė CPK 123 straips­nio 5 da­lies ir 124 straips­nio 1 da­lies
nuo­sta­tas.
Teis­mas, va­do­vau­da­ma­sis CPK 123 straips­nio
5 da­li­mi, pa­da­rė iš­va­dą, kad ju­ri­di­niam as­me­niui siun­čia­mi do­ku­men­tai,
ne­ra­dus ad­re­sa­to ju­ri­di­nio as­mens bu­vei­nė­je, ga­li bū­ti įtei­kia­mi
bet ko­kiam pa­ša­li­niam as­me­niui, ku­ris, ga­vęs šiuos do­ku­men­tus, pri­va­lo
per­duo­ti juos ad­re­sa­tui. Su to­kiu pro­ce­si­nės nor­mos aiš­ki­ni­mu su­tik­ti
ne­ga­li­ma. Pro­ce­si­nių do­ku­men­tų įtei­ki­mo tvar­ką ju­ri­di­niam as­me­niui
reg­la­men­tuo­ja CPK 123 straips­nio 2 da­lis, nu­sta­tan­ti, kad ju­ri­di­niams
as­me­nims ad­re­suo­ti pro­ce­si­niai do­ku­men­tai įtei­kia­mi šio ju­ri­di­nio
as­mens va­do­vui, val­dy­mo or­ga­nams ar­ba raš­ti­nės dar­buo­to­jui. Tai­gi
tik įtei­ki­mas vie­nam iš nu­ro­dy­tų as­me­nų bū­tų lai­ko­mas įtei­ki­mu ad­re­sa­tui
ju­ri­di­niam as­me­niui. As­me­nis, ku­riems ga­li bū­ti įtei­kia­mi ju­ri­di­niam
as­me­niui ad­re­suo­ti do­ku­men­tai, kai nė­ra ga­li­my­bės šiuos do­ku­men­tus
įteik­ti pa­čiam ad­re­sa­tui, reg­la­men­tuo­ja CPK 124 straips­nio 4 da­lis.
To­kie as­me­nys yra bet koks ki­tas ju­ri­di­nio as­mens dar­buo­to­jas nei nu­ro­dy­ta
CPK 123 straips­nio 2 da­ly­je, ar­ba ju­ri­di­nių as­me­nų re­gist­re nu­ro­dy­tas
ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas, val­dy­mo or­ga­no na­rys kaip fi­zi­nis as­muo
ar pil­na­me­čiai ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo ar val­dy­mo or­ga­no na­rio
šei­mos na­riai. Šis as­me­nų są­ra­šas yra baig­ti­nis.
Apy­gar­dos teis­mo nuo­ro­da, kad ne­bu­vo pažeis­ti
CPK 124 straips­nio 1 da­lies rei­ka­la­vi­mai, sa­vai­me ne­pa­tvir­ti­na fak­to,
kad bu­vo lai­ky­ta­si ir pri­va­lo­mų tei­sė­tos įtei­ki­mo tvar­kos rei­ka­la­vi­mų.
Ši tei­sės nor­ma ne­reg­la­men­tuo­ja as­me­nų, ku­riems siun­čia­mi do­ku­men­tai
ga­li bū­ti įtei­kia­mi, jei­gu nė­ra ga­li­my­bės įteik­ti pa­čiam ad­re­sa­tui.
Įtei­ki­mo pa­tvir­ti­ni­mas ne­da­ro įtei­ki­mo pro­ce­dū­ros tei­sė­ta, jei­gu
pro­ce­si­niai do­ku­men­tai bu­vo įteik­ti ne­tin­ka­mam sub­jek­tui. Tai­gi
nei CPK 123 straips­nio 5 da­lis, nei 124 straips­nio 1 da­lies nor­ma ne­su­tei­kia
tei­sės įteik­ti ju­ri­di­niam as­me­niui siun­čia­mus pro­ce­si­nius do­ku­men­tus
ki­tiems as­me­nims nei aiš­kiai nu­ro­dy­tiems CPK, nes įtei­kus do­ku­men­tus
as­me­niui, ku­ris nė­ra su­si­jęs su ad­re­sa­tu, la­bai ti­kė­ti­na, kad jie
ad­re­sa­to ne­pa­sieks.
Teis­mo pro­ce­si­niai do­ku­men­tai bu­vo įteik­ti
as­me­niui, ku­ris ta­ria­mai ei­na­mas pa­rei­gas („ap­sau­ga“) nu­ro­dė kaip
sa­vo ry­šį su ju­ri­di­niu as­me­niu. By­lo­je esan­tys ra­šy­ti­niai įro­dy­mai
pa­tvir­ti­na, kad įmo­nė­je ap­sau­gos dar­buo­to­jais dir­ba vi­siš­kai ki­ti
as­me­nys. Pro­ce­si­nius do­ku­men­tus pri­sta­tęs as­muo jų įtei­ki­mo me­tu
ne­įvyk­dė įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų, nes ne­įsi­ti­ki­no, kad do­ku­men­tus
pri­iman­tis as­muo tu­ri tei­sę juos pri­im­ti.
At­si­lie­pi­mas į ka­sa­ci­nį skun­dą įsta­ty­mo
nu­sta­ty­ta tvar­ka ne­pa­teik­tas.

Tei­sė­jų ko­le­gi­ja

k o n s t
a t u o j a :

Ka­sa­ci­nio skun­do ar­gu­men­tai dėl ne­tin­ka­mo
CPK 123 ir 124 straips­nių aiš­ki­ni­mo ir tai­ky­mo iš da­lies pa­grįs­ti.
CPK 123 straips­nis reg­la­men­tuo­ja pro­ce­si­nių
do­ku­men­tų įtei­ki­mo tvar­ką. Jo 2 da­lis nu­ma­to, kad ju­ri­di­niam as­me­niui
ad­re­suo­tas pro­ce­si­nis do­ku­men­tas įtei­kia­mas šio ju­ri­di­nio as­mens
pa­rei­gū­nams ar or­ga­nams: 1) va­do­vui; 2) val­dy­mo or­ga­nams; 3) raš­ti­nės
dar­buo­to­jui. Iš nor­mos pras­mės iš­plau­kia, kad įtei­ki­mas šiems pa­rei­gū­nams
ir as­me­nims reiš­kia įtei­ki­mą pa­čiam ad­re­sa­tui. Pa­gal CPK 123 straips­nio
4 da­lį be pa­ties ad­re­sa­to už ju­ri­di­nį as­me­nį pro­ce­si­nis do­ku­men­tas
ga­li bū­ti įtei­kia­mas: 1) bet ku­riam ki­tam įtei­ki­mo vie­to­je esan­čiam
ju­ri­di­nio as­mens dar­buo­to­jui; 2) ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vui, kaip fi­zi­niam
as­me­niui; 3) val­dy­mo or­ga­no na­riui, kaip fi­zi­niam as­me­niui; 4) ad­mi­nist­ra­ci­jos
va­do­vo kaip fi­zi­nio as­mens pil­na­me­čiui šei­mos na­riui; 5) val­dy­mo or­ga­no
na­rio, kaip fi­zi­nio as­mens, pil­na­me­čiui šei­mos na­riui. Ka­sa­ci­nia­me
skun­de nu­ro­do­ma, kad šis as­me­nų są­ra­šas yra baig­ti­nis. Su tuo ko­le­gi­ja
ne­su­tin­ka dėl įsta­ty­mo nuo­sta­tos ,,bet ku­ris ki­tas įtei­ki­mo vie­to­je
esan­tis ju­ri­di­nio as­mens dar­buo­to­jas” aiš­ki­ni­mo. Ne­abe­jo­ti­na,
kad pir­miau­sia tai yra tie­sio­giai to ju­ri­di­nio as­mens dar­buo­to­jas.
Tai bū­tų as­muo, at­lie­kan­tis veiks­mus ju­ri­di­nio as­mens nau­dai dar­bo
tei­si­nių san­ty­kių pa­grin­du. Ta­čiau dar­bo san­ty­kiai nė­ra vie­nin­te­lė
tei­si­nė for­ma, ku­ria ju­ri­di­nis as­muo nau­do­ja fi­zi­nio as­mens dar­bą
sa­vo po­rei­kiams. Aiš­ki­nant šią nuo­sta­tą siau­rai, tu­ri bū­ti su­pran­ta­ma,
kad tai as­muo, su ad­re­sa­tu – ju­ri­di­niu as­me­niu – su­si­jęs dar­bo san­ty­kiais.
Teis­mas ne­tu­ri pa­grin­do ma­ny­ti, kad tik šia siau­rą­ja pras­me įsta­ty­mų
lei­dė­jas pa­var­to­jo žo­dį ,,dar­buo­to­jas”. Tas fi­zi­nis as­muo ga­li bū­ti
su­si­jęs su ju­ri­di­niu as­me­niu ne dar­bo tei­si­nio san­ty­kio pa­grin­du,
bet ki­tu tei­sės lei­džia­mu bū­du, pvz. , pa­slau­gų (ap­sau­gos, pa­tar­na­vi­mų
ar kt. ) su­tar­ti­mi ar dar ki­taip. Tai ga­li bū­ti reikš­min­ga, nes ko­res­pon­den­ci­jos
tei­kė­jui to­kio as­mens at­lie­ka­mi veiks­mai ob­jek­ty­viai ga­li kliu­dy­ti
įteik­ti siun­tą (fi­ziš­kai truk­dy­ti pri­ei­ti iki as­me­nų, tu­rin­čių tei­sę
pri­im­ti ko­res­pon­den­ci­ją). Ne­bū­ti­nai tai sie­ti­na su pik­tnau­džia­vi­mu
ci­vi­li­niu pro­ce­su ar ven­gi­mu pri­im­ti ko­res­pon­den­ci­ją, nes ju­ri­di­nis
as­muo ga­li nau­do­ti as­mens pa­slau­gas ar dar­bą ki­tais su­me­ti­mais
(pvz. , sau­gu­mo). Įsta­ty­mo nuo­sta­tos ga­li bū­ti aiš­ki­na­mos pla­čiau ir
ap­im­ti tuos at­ve­jus, kai ko­res­pon­den­ci­ją ga­li gau­ti ne tik to ju­ri­di­nio
as­mens dar­buo­to­jas, bet ir ki­tas as­muo.
Es­mi­nė ap­lin­ky­bė bū­tų ta, kad fi­zi­nis as­muo,
ku­ris pri­ėmė per­duo­ti siun­tą, bū­tų su­si­jęs su siun­tos ga­vė­ju. An­tra,
svar­bu šio ry­šio po­bū­dis. As­me­nys ga­li bū­ti su­si­ję tie­sio­giai ar ne­tie­sio­giai.
Jie su­si­ję tie­sio­giai, jei­gu tu­ri su­da­rę tar­pu­sa­vio su­tar­tį. Kai
fi­zi­nis as­muo su ad­re­sa­tu su­tar­ties ne­tu­ri, tai toks ry­šys ga­li bū­ti
ne­tie­sio­gi­nis (pvz. , fi­zi­nis as­muo yra dar­buo­to­jas ki­to ju­ri­di­nio
as­mens, ku­ris su­si­jęs su ad­re­sa­tu su­tar­ti­mi ar ki­to­kiais ry­šiais).
Šiuo at­ve­ju yra svar­bu są­sa­jos fak­tas ir po­bū­dis. Są­sa­ja tu­ri bū­ti
nuo­la­ti­nė ko­res­pon­den­ci­jos tei­ki­mo mo­men­tu. Ne­tik­tų tik lai­ki­nai
su­si­ję as­me­nys, dėl to­kio ry­šio pa­žei­džia­mu­mo ne­tu­rin­tys ga­li­my­bių
įteik­ti ko­res­pon­den­ci­jos. Fi­zi­nis as­muo dėl sa­vo at­lie­ka­mų funk­ci­jų
tu­ri tu­rė­ti re­a­lią ga­li­my­bę įteik­ti ko­res­pon­den­ci­ją. Šiuo po­žiū­riu
tin­ka­mais ko­res­pon­den­ci­jos ga­vė­jais už pa­tį ad­re­sa­tą ga­li bū­ti
pri­pa­žin­ti fi­zi­niai as­me­nys, ku­rie dėl sa­vo dar­bo ry­šių, pa­slau­gų
ar su­tar­čių tie­sio­giai ir net ne­tie­sio­giai tu­ri re­a­lią ga­li­my­bę
įteik­ti ko­res­pon­den­ci­ją ad­re­sa­tui, kai nė­ra tie­sio­gi­nių ga­vė­jų,
nu­ma­ty­tų CPK 123 straips­nio 2 da­ly­je. To­kiais ar­gu­men­tais ko­le­gi­ja
at­me­ta ka­sa­ci­nio skun­do ar­gu­men­tus dėl CPK 123 straips­nio ne­tin­ka­mo
aiš­ki­ni­mo ir tai­ky­mo. Ap­lin­ky­bę, kad ad­re­sa­tas ne­su­si­jęs su pro­ce­si­nį
do­ku­men­tą ga­vu­siu as­me­niu dar­bo su­tar­ti­mi ar ki­to­mis su­tar­ti­mis
ar ap­lin­ky­bė­mis, tu­ri įro­dy­ti tas as­muo, ku­ris re­mia­si ap­lin­ky­be
dėl ne­tin­ka­mo ko­res­pon­den­ci­jos įtei­ki­mo. Jis tu­ri pa­teik­ti ne tik
duo­me­nis apie sa­vo dar­buo­to­jus, bet ir apie ap­sau­gos or­ga­ni­za­vi­mą
ob­jek­te, ją kon­kre­čiu me­tu vyk­džiu­sius as­me­nis ir kt. (CPK 178 straips­nis).
Ka­sa­ci­nio skun­do ar­gu­men­tas dėl CPK 124
straips­nio 1 da­lies pa­žei­di­mo pri­ima­mas. Ši nor­ma reg­la­men­tuo­ja ne
as­me­nis, tu­rin­čius tei­sę pri­im­ti teis­mo pro­ce­si­nius do­ku­men­tus,
bet do­ku­men­to įtei­ki­mo pa­tvir­ti­ni­mo įfor­mi­ni­mą. Ko­res­pon­den­ci­ją
pri­ėmęs as­muo pri­va­lo pa­žy­mo­je įra­šy­ti var­dą, pa­var­dę, sa­vo ry­šį
su ad­re­sa­tu ar­ba ei­na­mas pa­rei­gas. Jei­gu teis­mo šau­ki­mą ar ieš­ki­nio
nuo­ra­šą gau­na as­me­nys, nu­ro­dy­ti CPK 123 straips­nio 4 da­ly­je, kaip iš­aiš­kin­ta
anks­čiau, tai ry­šys su ad­re­sa­tu at­sklei­džia fak­tiš­kai gau­nan­čio­jo
as­mens są­sa­ją su ju­ri­di­niu as­me­niu – ga­vė­ju. V- pa­ra­šy­mas pa­žy­mo­je,
kad tai ap­sau­gos dar­buo­to­jas, ne­at­sklei­džiant, ko­kiu pa­grin­du ir ko­kiai
įmo­nei dir­ba­ma, ne­lei­džia teis­mui ver­tin­ti, jog pa­gal CPK 124 straips­nio
1 da­ly­je nu­ro­dy­tas gau­nan­čio­jo as­mens ry­šys su tik­ruo­ju ga­vė­ju ju­ri­di­niu
as­me­niu ir įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mai įvyk­dy­ti. Dėl to tei­sė­jų ko­le­gi­ja
kon­sta­tuo­ja CPK 124 straips­nio 1 da­lies pa­žei­di­mą įtei­kiant teis­mo
pro­ce­si­nį do­ku­men­tą. Jis su­ke­lia rim­tas pa­sek­mes, nes teis­mo įsa­ky­mo
ne­įtei­ki­mo at­ve­ju nu­ro­dy­tas teis­mo pro­ce­si­nis do­ku­men­tas ne­įgau­na
tei­si­nės ga­lios ir ne­ga­li bū­ti vyk­do­mas. Dėl pa­da­ry­to pa­žei­di­mo
klau­si­mas dėl pra­leis­to ter­mi­no atnaujinimo svars­ty­ti­nas iš es­mės pir­mo­sios
ins­tan­ci­jos teis­me (CPK 360 straips­nis).
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja kon­sta­tuo­ja pro­ce­si­nį
tei­sės pa­žei­di­mą, dėl ku­rio ga­lė­jo bū­ti ne­tei­sin­gai iš­nag­ri­nė­tas
klau­si­mas dėl pra­leis­to ter­mi­no atnaujinimo, to­dėl yra pa­grin­das teis­mų
nu­tar­tis pa­nai­kin­ti (CPK 346 straips­nio 2 da­lies 1 punk­tas, 359 straips­nio
3 da­lis).
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Ci­vi­li­nių
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 359 straips­nio 1 da­lies 5 punk­tu, 362
straips­nio 1 da­li­mi,
 
n u t a r
i a :

Vil­niaus mies­to 3-io­jo apy­lin­kės teis­mo 2003
m. rug­sė­jo 10 d. ir Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus
tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003 m. lap­kri­čio 11 d. nu­tar­tis pa­nai­kin­ti ir
pra­šy­mą per­duo­ti nag­ri­nė­ti iš nau­jo Vil­niaus mies­to 3-ia­jam apy­lin­kės
teis­mui.
Ši Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo nu­tar­tis
yra ga­lu­ti­nė, ne­skun­džia­ma ir įsi­tei­sė­ja nuo pri­ėmi­mo die­nos.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.63503 sekundės -