Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJOTEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13585: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO
TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS
TEISĖJŲ KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 1. Tur­to kon­fis­ka­vi­mas (BK 72 straips­nis)

Pa­keis­tas pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo
nuosp­ren­dis ir ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­tis, pa­nai­ki­nant
jų da­lį, ku­ria va­do­vau­jan­tis BK 72 straips­nio 2 da­lies 3 punk­tu iš nu­teis­to­jo
pa­gal BK 183 straips­nio 1 da­lį kon­fis­kuo­ta 5787,66
Lt dėl to, kad ši pi­ni­gų su­ma, pa­ten­ki­nus nu­ken­tė­ju­sių­jų
ci­vi­li­nius ieš­ki­nius, pri­teis­ta iš nu­teis­to­jo ža­lai at­ly­gin­ti ir
to­kiu at­ve­ju BK 72 straips­nio nuo­sta­tos pa­pras­tai ne­tai­ko­mos.

                                                            Baudžia­mo­ji by­la Nr. 2K-270/2004
                                                                            S-2. 1. 1. 9;
2. 1. 2. 1. 14. 5

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2004 m. ba­landžio 27 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti iš pir­mi­nin­kės O-os
A-os B-ės, R-o K-io U-čio ir pra­ne­šė­jo V-o
P-o,
sek­re­to­riau­jant R. B-­tu­lie­nei,
da­ly­vau­jant pro­ku­ro­rui L. Bei­no­ry­tei, gy­nė­jai
ad­vo­ka­tei O. Fi­šie­nei,
teis­mo po­sė­dy­je iš­nag­ri­nė­jo ka­sa­ci­nę by­lą
pa­gal nu­teis­to­sios Ri­tos Ga­tau­tie­nės ka­sa­ci­nį skun­dą dėl Bir­žų
ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2003 m. spa­lio 1 d. nuosp­ren­džio ir Pa­ne­vė­žio
apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003
m. lap­kri­čio 27 d. nu­tar­ties.
Bir­žų ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2003 m. spa­lio
1 d. nuosp­ren­džiu R. Ga­tau­tie­nė nu­teis­ta pa­gal BK 183 straips­nio 1 da­lį
50 MGL (6250 Lt) dy­džio bau­da. Va­do­vau­jan­tis
BK 75 straips­niu bau­dos vyk­dy­mas ati­dė­tas dve­jiems me­tams, įpa­rei­go­jant
R. Ga­tau­tie­nę iki 2005 m. rug­sė­jo 1 d. at­ly­gin­ti nu­si­kal­ti­mu pa­da­ry­tą
ža­lą. Va­do­vau­jan­tis BK 72 straips­nio 2 da­lies 3 punk­tu tai­ky­tas tur­to
kon­fis­ka­vi­mas – 5787,66 Lt
vals­ty­bės nau­dai.
Ci­vi­li­nis ieš­ki­nys ten­kin­ti­nas iš da­lies,
iš R. Ga­tau­tie­nės pri­teis­ta 5787,55
Lt nu­si­kal­ti­mu pa­da­ry­tos ža­los bei 200 Lt at­sto­va­vi­mo iš­lai­dų Bir­žų ra­jo­no An­ciš­kių
kai­mo ben­druo­me­nei.
Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų
sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003 m. lap­kri­čio 27 d. nu­tar­ti­mi nu­teis­to­sios
R. Ga­tau­tie­nės ape­lia­ci­nis skun­das at­mes­tas.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja, iš­klau­siu­si tei­sė­jo
pra­ne­ši­mą, gy­nė­jo, pra­šiu­sio ka­sa­ci­nį skun­dą ten­kin­ti, pro­ku­ro­ro,
pra­šiu­sio ka­sa­ci­nį skun­dą at­mes­ti, pa­aiš­ki­ni­mų,

n u s t a
t ė :

R. Ga­tau­tie­nė nu­teis­ta už tai, kad, bū­da­ma
at­sa­kin­ga už pi­ni­gų su­rin­ki­mą iš Bir­žų ra­jo­no An­ciš­kių ben­druo­me­nės
van­dens var­to­to­jų ir at­si­skai­ty­mą už su­var­to­tą van­de­nį, nuo 1999
m. sau­sio 3 d. iki 2002 m. ko­vo 18 d. už su­var­to­tą van­de­nį su­rin­ko iš
Bir­žų ra­jo­no An­ciš­kių ben­druo­me­nės van­dens var­to­to­jų 18 341,66 Lt, iš jų 5787,55
Lt ne­tei­sė­tai už­val­dė, taip pa­da­ry­da­ma An­ciš­kių kai­mo
ben­druo­me­nei 5787,55 Lt
tur­ti­nę ža­lą.
Ka­sa­ci­niu skun­du nu­teis­to­ji R. Ga­tau­tie­nė
pra­šo pa­nai­kin­ti Bir­žų ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2003 m. spa­lio 1 d.
nuosp­ren­dį ir Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus
tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003 m. lap­kri­čio 27 d. nu­tar­tį ir bau­džia­mą­ją by­lą
nu­trauk­ti. Ka­sa­to­rė ma­no, kad ne­tin­ka­mai bu­vo pri­tai­ky­tas bau­džia­ma­sis
įsta­ty­mas, nes nė­ra nu­si­kal­ti­mo su­dė­ties.
Ji nu­ro­do, kad ne­tu­rė­jo tiks­lo dėl sa­va­nau­diš­kų
pa­ska­tų pa­si­sa­vin­ti An­ciš­kių kai­mo gy­ven­to­jų – van­dens var­to­to­jų
su­rink­tų pi­ni­gų. Iš gy­ven­to­jų su­rink­ti pi­ni­gai jai ne­bu­vo pa­ti­kė­ti,
ji ne­bu­vo su­si­ju­si dar­bo san­ty­kiais, ne­tu­rė­jo ma­te­ria­li­nės at­sa­ko­my­bės
su­tar­ties, ne­pil­dė jo­kių ofi­cia­lių do­ku­men­tų, pi­ni­gus rin­ko tik vi­suo­me­ni­niais
pa­grin­dais pa­pra­šy­ta van­dens var­to­to­jų. Pi­ni­gų ji ne­pa­si­sa­vi­no,
pi­ni­gų li­ku­čio 5844,55 Lt
(kaip nu­sta­tė re­vi­zi­ja) ne­bu­vo ir to­kios su­mos per­duo­ti ki­tai pi­ni­gų
rin­kė­jai A. Au­gus­ti­na­vi­čie­nei ka­sa­to­rė ne­tu­rė­jo. Ka­sa­to­rė kal­ti­na­ma
tuo, kad jai per mė­ne­sį tu­rė­jo su­si­da­ry­ti 150 Lt
pi­ni­gų li­ku­tis. By­los ty­ri­mo me­tu ji bu­vo apsi­skai­čia­vu­si, kad jai
ga­lė­jo lik­ti 50–60 Lt, o per by­los
nag­ri­nė­ji­mą teis­me pa­aiš­kė­jo, kad jai ga­lė­jo lik­ti iš vi­so apie 13 Lt. Dėl ma­ža­reikš­miš­ku­mo ji ne­ga­lė­jo bū­ti
pa­trauk­ta bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn.
Ka­sa­to­rė ma­no, kad ci­vi­li­niu ieš­ko­vu by­lo­je
ga­lė­jo bū­ti tik kiek­vie­nas atskiras van­dens var­to­to­jas, nu­ken­tė­jęs
ir tu­rin­tis pre­ten­zi­jų, o ne An­ciš­kių kai­mo ben­druo­me­nė. Kai pi­ni­gų
rin­ki­mą pe­rė­mė A. Au­gus­ti­na­vi­čie­nė, dar ne­bu­vo įkur­ta An­ciš­kių
kai­mo ben­druo­me­nė. Be to, pir­mi­niame skun­de ne­bu­vo vi­sų gy­ven­to­jų
pa­ra­šų. Ka­sa­to­rė ma­no, kad tie var­to­to­jai, ku­rie nė­ra ben­druo­me­nės
na­riai, tik pa­tys, jei­gu pa­gei­da­vo, ga­lė­jo bū­ti ci­vi­li­niais ieš­ko­vais.
Po nuosp­ren­džio pa­skel­bi­mo kai­mo gy­ven­to­jai – van­dens var­to­to­jai
su­ra­šė pra­šy­mą apy­gar­dos teis­mui, pa­si­ra­šė ir nu­ro­dė, kad ne­tu­ri
ka­sa­to­rei pre­ten­zi­jų, ne­rei­ka­lau­ja iš jos jo­kių pi­ni­gų.
Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ka­sa­to­rės ma­ny­mu,
bu­vo at­lik­tas pras­tai, pi­ni­gų rin­ki­mo, mo­kė­ji­mų kny­gos bu­vo per­duo­tos
re­vi­zi­jai at­lik­ti ne po pe­rė­mi­mo pi­ni­gus rink­ti A. Au­gus­ti­na­vi­čie­nei,
o po vie­ne­rių me­tų lai­ko­tar­pio.
Kasatorės nuomone, ap­kal­ti­na­ma­sis nuosp­ren­dis
ir jo įvyk­dy­mo pa­sek­mės ka­sa­to­rę ir jos šei­mą suž­lug­dy­tų. Nei ji,
nei vy­ras ne­tu­ri nuo­la­ti­nio dar­bo, šei­mo­je au­ga ne­pil­na­me­tė moks­lei­vė
duk­ra, iš ne­di­de­lio ūkio jie vos pra­gy­ve­na, o di­džiu­lis 5787,55 Lt ci­vi­li­nis ieš­ki­nys ir 5787,66 Lt dy­džio tur­to kon­fis­ka­ci­ja yra ne­įma­no­mi
ir ne­įvyk­do­mi da­ly­kai.
Nu­teis­to­sios Ri­tos Ga­tau­tie­nės ka­sa­ci­nis
skun­das iš da­lies ten­kin­ti­nas.

Dėl BK 183 straipsnio 1 dalyje nu­ma­ty­tos tur­to
pa­si­sa­vi­ni­mo  nu­si­kal­ti­mo su­dė­ties

Ko­le­gi­ja lai­ko, kad apy­lin­kės teis­mas pa­grįs­tai
pri­pa­ži­no ka­sa­to­rės vei­ko­je BK 183 straips­nio 1 da­ly­je nu­ma­ty­to
nu­si­kal­ti­mo su­dė­tį. By­lo­je esan­čio­je spe­cia­lis­to iš­va­do­je nu­sta­ty­ta,
kad per­duo­dant do­ku­men­tus nau­jai pa­skir­tam as­me­niui, at­sa­kin­gam už
pi­ni­gų su­rin­ki­mą iš gy­ven­to­jų, su­si­da­rė 5844,55 Lt trū­ku­mas. Iš šios su­mos tik 57 Lt yra pa­tei­si­na­mie­ji do­ku­men­tai.
N-s ka­sa­to­rė tei­gia ne­san­ti jai in­kri­mi­nuo­to
nu­si­kal­ti­mo sub­jek­tas, ko­le­gi­ja lai­ko, kad ji ati­tin­ka tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo
nu­si­kal­ti­mo sub­jek­to po­žy­mius. BK 183 straips­nio dis­po­zi­ci­jo­je pa­sa­ky­ta,
kad už tur­to pa­si­sa­vi­ni­mą pa­gal šį straips­nį at­sa­ko as­muo, ku­riam
tur­tas bu­vo pa­ti­kė­tas ar bu­vo jo ži­nio­je. 1998 m. gruo­džio 22 d. Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo se­na­to nu­ta­ri­mo „Dėl teis­mų prak­ti­kos suk­čia­vi­mo ir tur­to
pa­si­sa­vi­ni­mo ar­ba iš­švais­ty­mo bau­džia­mo­sio­se by­lo­se (BK 274 ir
275 straips­niai)“ 10 punk­te yra išaiškin­ta, kad pa­ti­kė­tas tur­tas – tai
už­ima­mų pa­rei­gų, spe­cia­lių pa­ve­di­mų bei su­tar­čių pa­grin­du tei­sė­ta­me
kal­ti­nin­ko val­dy­me esan­tis sve­ti­mas tur­tas, ku­rio at­žvil­giu kal­ti­nin­kas
tu­ri tei­siš­kai api­brėž­tus įga­li­ni­mus. Esan­tis kal­ti­nin­ko ži­nio­je
yra toks tur­tas, kai kal­ti­nin­kas dėl sa­vo už­ima­mų pa­rei­gų tu­ri tei­sę
pa­val­di­niams, ku­riems pa­ti­kė­tas tur­tas, duo­ti nu­ro­dy­mus dėl šio tur­to
pa­nau­do­ji­mo. Tai­gi, va­do­vau­jan­tis mi­nė­tu iš­aiš­ki­ni­mu, ga­li­ma
teig­ti, kad ka­sa­to­rė sa­vo tei­si­ne pa­dė­ti­mi bu­vo as­muo, ku­riam pa­ti­kė­tas
tur­tas – kai­mo gy­ven­to­jų lė­šos, skir­tos ap­mo­kė­ti už van­dens su­var­to­ji­mą.
Ka­sa­to­rė 1999 m. pra­džio­je kai­mo gy­ven­to­jų su­ta­ri­mu bu­vo pa­skir­ta
at­sa­kin­ga už pi­ni­gų su­rin­ki­mą iš van­dens var­to­to­jų An­ciš­kių kai­me.
Sa­vo tei­ses ir pa­rei­gas ji įgi­jo spe­cia­laus kai­mo gy­ven­to­jų pa­ve­di­mo
pa­grin­du. Rem­da­ma­si šiuo pa­ve­di­mu ji tu­rė­jo api­brėž­tus įga­li­ni­mus
dėl tur­to: su­rink­ti iš van­dens var­to­to­jų pi­ni­gus, su­mo­kė­ti už van­de­nį,
mo­kė­ti as­me­nims už van­dens bokš­to prie­žiū­rą, re­mon­tą ir pan. Ji tu­rė­jo
tei­sę dis­po­nuo­ti su­rink­tais pi­ni­gais, tai­gi tu­rė­jo tei­siš­kai api­brėž­tus
įga­li­ni­mus. Ko­le­gi­jos ma­ny­mu, teis­mai pa­grįs­tai pri­pa­ži­no ka­sa­to­rę
BK 183 straips­ny­je nu­ma­ty­to nu­si­kal­ti­mo sub­jek­tu, nes ji bu­vo as­muo,
ku­riam pa­ti­kė­tas tur­tas.

Dėl tur­to kon­fis­ka­vi­mo

Bir­žų ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2003 m. spa­lio
1 d. nuosp­ren­džiu R. Ga­tau­tie­nei pa­gal BK 183 straips­nio 1 da­lį pa­skir­ta
50 MGL (6250 Lt) dy­džio bau­da, ku­rios
vyk­dy­mas va­do­vau­jan­tis BK 72 straips­niu ati­dė­tas. Be to, ka­sa­to­rei
teis­mas pa­sky­rė bau­džia­mo­jo po­vei­kio prie­mo­nę – tur­to kon­fis­ka­vi­mą,
nu­spren­dęs kon­fis­kuo­ti vals­ty­bės nau­dai 5787,66
Lt. Pa­pil­do­mai šio­je by­lo­je iš nu­teis­to­sios R. Ga­tau­tie­nės
pri­teis­tas 5787,55 Lt
ci­vi­li­nis ieš­ki­nys nu­si­kal­ti­mu pa­da­ry­tai ža­lai at­ly­gin­ti bei 200 Lt at­sto­va­vi­mo iš­lai­dų Bir­žų ra­jo­no An­ciš­kių
kai­mo ben­druo­me­nės nau­dai. Tai­gi šio­je by­lo­je teis­mas kal­ti­nin­kei
pa­sky­rė vie­ną baus­mę, vie­ną bau­džia­mo­jo po­vei­kio prie­mo­nę ir ci­vi­li­nės
at­sa­ko­my­bės prie­mo­nę.
Iš prin­ci­po įsta­ty­mas ne­drau­džia už vie­ną
nu­si­kal­ti­mą kal­ti­nin­kui bau­džia­mo­jo­je by­lo­je skir­ti baus­mę bei
bau­džia­mo­jo po­vei­kio prie­mo­nę ir pa­pil­do­mai tai­ky­ti ci­vi­li­nę at­sa­ko­my­bę
– ža­los at­ly­gi­ni­mą. To­kią ga­li­my­bę nu­ma­to BK 42 straips­nio 3 ir 6
da­lys bei BPK 109 ir 115 straips­niai. Šio­je da­ly­je teis­mas nei bau­džia­mo­jo,
nei bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo ne­pa­žei­dė.
Pa­gal 2000 m. BK 67 straips­nio nuo­sta­tas tur­to
kon­fis­ka­vi­mas yra bau­džia­mo­jo po­vei­kio prie­mo­nė, tam tik­rais at­ve­jais
pri­va­lo­mai ski­ria­ma kal­ti­nin­kui gre­ta baus­mės. Kar­tu at­kreip­ti­nas
dė­me­sys į tai, kad 2000 m. BK, skir­tin­gai ne­gu 1961 m. BK, tur­to kon­fis­ka­vi­mą
lai­ko ne baus­me, o bau­džia­mo­jo po­vei­kio prie­mo­ne. Be to, pa­si­kei­tė
ne tik tei­si­nė tur­to kon­fis­ka­vi­mo pri­gim­tis, bet ir tur­to kon­fis­ka­vi­mo
sam­pra­ta bei tu­ri­nys. Jei pa­gal 1961 m. BK 35 straips­nį ga­lė­jo bū­ti
kon­fis­kuo­ja­mas bet koks kal­ti­nin­kui nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tis
tur­tas, tai 2000 m. BK 72 straips­nis nu­ma­to, kad kon­fis­kuo­ti­nas, t. y.
pri­vers­ti­nai ne­at­ly­gin­ti­nai pa­ima­mas vals­ty­bės nuo­sa­vy­bėn tik
tas tur­tas, ku­ris bu­vo nu­si­kal­ti­mo įran­kis, prie­mo­nė ar nu­si­kals­ta­mos
vei­kos re­zul­ta­tas. Mi­nė­ta­me straips­ny­je pa­sa­ky­ta, kad teis­mas pri­va­lo
kon­fis­kuo­ti: 1) per­duo­tus kal­ti­nin­kui ar jo ben­dri­nin­kui nu­si­kals­ta­mai
vei­kai pa­da­ry­ti pi­ni­gus ar ki­tus ma­te­ria­lią ver­tę tu­rin­čius daik­tus;
2) da­rant nu­si­kals­ta­mą vei­ką pa­nau­do­tus pi­ni­gus ir ki­tus ma­te­ria­lią
ver­tę tu­rin­čius daik­tus; 3) iš nu­si­kals­ta­mos vei­kos gau­tus pi­ni­gus
ir ki­tus ma­te­ria­lią ver­tę tu­rin­čius daik­tus.
Apy­lin­kės teis­mas pri­tai­kė tur­to kon­fis­ka­vi­mą
5787,66 Lt ver­tės tur­tui, t. y.
tur­tui, ku­rį pa­gal teis­mo nuosp­ren­dį ka­sa­to­rė pa­si­sa­vi­no ir dėl ku­rio
pa­si­sa­vi­ni­mo ji bu­vo nu­teis­ta. Teis­mas kon­fis­ka­vo iš nu­si­kals­ta­mos
vei­kos gau­tą tur­tą, t. y. tur­tą, ku­rį teis­mą kon­fis­kuo­ti įpa­rei­go­ja
BK 72 straips­nio 2 da­lies 3 punk­tas. At­ro­do, teis­mas šio­je da­ly­je lyg
ir tin­ka­mai pri­tai­kė bau­džia­mo­jo įsta­ty­mo nuo­sta­tas ir įsta­ty­mo ne­pa­žei­dė.
Ta­čiau, ka­dan­gi nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mo me­tu už­val­dy­tas tur­tas ne­bu­vo
grą­žin­tas tei­sė­tiems sa­vi­nin­kams ir jie dėl to pa­ty­rė ža­lą, teis­mas
tuo pa­čiu nuosp­ren­džiu tai pa­čiai su­mai (tik kaž­ko­dėl 10 cen­tų ma­žes­nei)
ten­ki­no nu­ken­tė­ju­sio­jo ci­vi­li­nį ieš­ki­nį. To­kie teis­mo spren­di­mai
bū­tų pa­tei­si­na­mi, jei jie bū­tų pri­im­ti va­do­vau­jan­tis 1961 m. BK nuo­sta­to­mis,
kai tur­to kon­fis­ka­vi­mas bu­vo lai­ko­mas baus­me ir jos dy­dis ne­bu­vo su­sie­tas
su nu­si­kals­ta­mu bū­du už­val­dy­tu tur­tu ir jo dy­džiu. Įsi­ga­lio­jus
2000 m. BK si­tu­a­ci­ja iš es­mės pa­si­kei­tė. Tur­to kon­fis­ka­vi­mas ne­te­ko
baus­mės sa­vy­bių. Sa­vo es­me jis pri­ar­tė­jo prie ci­vi­li­nio po­vei­kio
prie­mo­nių, ka­dan­gi pa­ima­ma tik tai, kas ne­tei­sė­tai gau­ta. Ki­ta ver­tus,
tur­to kon­fis­ka­vi­mas kaip bau­džia­mo­jo po­vei­kio prie­mo­nė ski­ria­si
nuo ci­vi­li­nio po­vei­kio prie­mo­nių tuo, kad kon­fis­kuo­jant tur­tą jis
ati­ten­ka vals­ty­bei, kai tuo tar­pu tai­kant ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės
prie­mo­nes – nu­ken­tė­ju­sia­jam (ci­vi­li­niam ieš­ko­vui).
Ši­o­je by­lo­je teis­mas tą pa­tį tur­tą (5787 Lt) kon­fis­ka­vo vals­ty­bės nau­dai ir tai pa­čiai
su­mai ten­ki­no ci­vi­li­nį ieš­ki­nį, pri­tei­sė to pa­ties dy­džio su­mą (5787 Lt) nu­ken­tė­ju­sia­jam. Ka­dan­gi nu­si­kals­ta­mu
bū­du gau­tą tur­tą teis­mas ten­kin­da­mas ci­vi­li­nį ieš­ki­nį įpa­rei­go­jo
grąžin­ti nu­ken­tė­ju­sia­jam, tai kon­fis­kuo­da­mas to pa­ties dy­džio tur­tą
vals­ty­bės nau­dai, teis­mas iš es­mės jau nu­bau­dė ka­sa­to­rę, nes iš­ieš­ko­jo
tą pa­čią pi­ni­gų su­mą an­trą kar­tą. Jei va­gys­tės, plė­ši­mo, tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo
ar ki­to pa­na­šaus nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mo me­tu už­val­dy­tas tur­tas pa­sle­pia­mas,
su­nau­do­ja­mas, par­duo­da­mas ar dėl ko­kių nors prie­žas­čių dings­ta, teis­mas,
ten­kin­da­mas nu­ken­tė­ju­sio­jo ci­vi­li­nį ieš­ki­nį, pri­tei­sia nu­ken­tė­ju­sia­jam
pa­grob­to tur­to ver­tę ati­tin­kan­čią pi­ni­gų su­mą. Pa­ten­ki­nus nu­ken­tė­ju­sių­jų
ci­vi­li­nius ieš­ki­nius dėl pa­grob­to tur­to, BK 72 straips­nio nuo­sta­tos
pa­pras­tai ne­tai­ko­mos. BK 72 straips­nio nuo­sta­tos to­kiais at­ve­jais ga­li
bū­ti tai­komos, jei­gu as­muo pa­grob­tą tur­tą ar jo da­lį par­da­vė ar ki­taip
pa­nau­do­jęs ga­vo už jį ma­te­ria­lios nau­dos. Ta­čiau by­lo­je nė­ra to­kių
duo­me­nų. To­dėl teis­mų spren­di­mų da­lys dėl tur­to kon­fis­ka­vi­mo keis­ti­nos.

Dėl ci­vi­li­nio ieš­ki­nio

Tei­sė­jų ko­le­gi­ja lai­ko, kad ci­vi­li­nio ieš­ki­nio
klau­si­mai iš­spręs­ti tei­sin­gai. N-s ka­sa­to­rė tei­gia, kad ci­vi­li­niu
ieš­ko­vu by­lo­je ga­lė­jo bū­ti tik kiek­vie­nas at­ski­ras van­dens var­to­to­jas,
o ne ben­druo­me­nė, ta­čiau mo­kė­ji­mo už van­de­nį sub­jek­tai bu­vo ne at­ski­ri
kai­mo gy­ven­to­jai, o kai­mo ben­druo­me­nė, t. y. vi­si van­dens var­to­to­jai.
Iš gy­ven­to­jų su­rink­ti pi­ni­gai bu­vo mo­ka­mi ne už kiek­vie­ną at­ski­rą
var­to­to­ją, kaip fi­zi­nį as­me­nį, o už kai­mo ben­druo­me­nę, kaip vie­ne­tą
ar ju­ri­di­nį as­me­nį.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja, va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos
Res­pub­li­kos BPK 382 straips­nio 6 punk­tu,

n u t a r
i a :

Pa­keis­ti Bir­žų ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo
2003 m. spa­lio 1 d. nuosp­ren­dį ir Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003 m. lap­kri­čio 27 d. nu­tar­tį.
Pa­nai­kin­ti Bir­žų ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo
2003 m. spa­lio 1 d. nuosp­ren­džio ir Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003 m. lap­kri­čio 27 d. nu­tar­ties da­lį,
ku­ria, va­do­vau­jan­tis BK 72 straips­nio 2 da­lies 3 punk­tu, iš R. Ga­tau­tie­nės
kon­fis­kuo­ta 5787,66 Lt
vals­ty­bės nau­dai.
Ki­tą Bir­žų ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2003 m.
spa­lio 1 d. nuosp­ren­džio ir Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003 m. lap­kri­čio 27 d. nu­tar­ties da­lį
pa­lik­ti ne­pa­keis­tą.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.66581 sekundės -