Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJOTEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5289: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO
TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS
TEISĖJŲ KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 2. Nu­si­kals­ta­mą vei­ką pa­da­riu­sio as­mens pa­gal so­cia­li­nę bran­dą
pri­ly­gi­ni­mas ne­pil­na­me­čiui (BK 81 straips­nio 2 da­lis)

At­mes­tas nu­teis­to­jo gy­nė­jo, pra­šiu­sio iš­tir­ti
ap­lin­ky­bes dėl nu­teis­to­jo so­cia­li­nės bran­dos ir tai­ky­ti BK 81
straips­nio 2 da­lies nuo­sta­tas, ka­sa­ci­nis skun­das dėl to, kad ape­lia­ci­nės
ins­tan­ci­jos teis­mas ap­svars­tė gy­nė­jo pra­šy­mą iš­tir­ti mi­nė­tas ap­lin­ky­bes
ir pri­ėmė iš­sa­miai mo­ty­vuo­tą pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą jį at­mes­ti,
nuosp­ren­dy­je taip pat iš­dės­tė iš­sa­mius mo­ty­vus dėl šio pra­šy­mo bei
pa­grįs­tai pri­pa­ži­no, kad nu­teis­ta­sis pa­gal so­cia­li­nę bran­dą ne­ga­li
bū­ti pri­ly­gin­tas ne­pil­na­me­čiui. To­dėl BK 81 straips­nio 2 da­lies nuo­sta­tos
pa­grįs­tai ne­bu­vo tai­ky­tos.

                                                            Baudžia­mo­ji by­la Nr. 2K-200/2004
                                                                                              S-2. 1. 1. 11

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2004 m. ko­vo 30 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti iš pir­mi­nin­ko P-o
K-io, R-o U-čio ir pra­ne­šė­jos O-os A-os B-ės,
sek­re­to­riau­jant M. Č-ai,
da­ly­vau­jant pro­ku­ro­rui S. Be­kišui,
gy­nė­jui ad­vo­ka­tui R. P-ui,
teis­mo po­sė­dy­je ka­sa­ci­ne tvar­ka iš­nag­ri­nė­jo
bau­džia­mą­ją by­lą pa­gal nu­teis­to­jo Ra­mū­no Žem­kaus­ko gy­nė­jo ad­vo­ka­to
R-­vy­do P-o ka­sa­ci­nį skun­dą dėl Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mo
2003 m. rug­sė­jo 19 d. nuosp­ren­džio, ku­riuo Ra­mū­nas Žem­kaus­kas nu­teis­tas
pa­gal BK 180 straips­nio 2 da­lį lais­vės at­ėmi­mu pen­ke­riems me­tams, pa­gal
BK 159 straips­nį lais­vės at­ėmi­mu dve­jiems me­tams, pa­gal BK 187 straips­nio
3 da­lį 50 pa­rų areš­to. Va­do­vau­jan­tis BK 63 straips­nio 1–3 da­li­mis, 5
da­lies 2 punk­tu, 8 da­li­mi, apė­mi­mo bū­du su­ben­dri­nus šias baus­mes ir
Pa­ne­vė­žio mies­to apy­lin­kės teis­mo 2003 m. ko­vo 19 d. nuosp­ren­džiu pa­skir­tą
baus­mę, pa­skir­ta ga­lu­ti­nė baus­mė lais­vės at­ėmi­mas pen­ke­riems me­tams.
Skundžia­mas ir Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo
Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003 m. lap­kri­čio 26 d.
nuosp­ren­dis, ku­riuo Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mo 2003 m. rug­sė­jo 19 d.
nuosp­ren­dis dėl R. Žem­kaus­ko pa­keis­tas ir dėl jo pri­im­ta nau­ja nuosp­ren­džio
da­lis: R. Žem­kaus­kui, pri­pa­žin­tam kal­tu pa­gal BK 187 straips­nio 3 da­lį,
pa­skir­ta baus­mė – 40 pa­rų areš­to. Re­mian­tis BK 63 straips­nio 1, 2, 8 da­li­mis,
ši baus­mė apė­mi­mo bū­du su­ben­drin­ta su nuosp­ren­džiu pa­skir­to­mis baus­mė­mis
pa­gal BK 180 straips­nio 2 da­lį, 159 straips­nį ir Pa­ne­vė­žio mies­to apy­lin­kės
teis­mo 2003 m. ko­vo 19 d. nuosp­ren­džiu pa­skir­ta baus­me ir ga­lu­ti­nė su­ben­drin­ta
baus­mė pa­skir­ta lais­vės at­ėmi­mas pen­ke­riems me­tams. Ki­ta nuosp­ren­džio
da­lis pa­lik­ta ne­pa­keis­ta.
Mi­nė­tu apy­gar­dos teis­mo nuosp­ren­džiu taip
pat nu­teis­ti A-a- Žem­kaus­kas, V-us Je­lin­ču­kas, Alek­san­dras
Je­lin­ču­kas ir Igo­ris Je­lin­ču­kas, ta­čiau dėl jų nuosp­ren­dis ka­sa­ci­ne
tvar­ka ne­skun­džia­mas.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja, iš­klau­siu­si tei­sė­jos
O. A. B-ės pra­ne­ši­mą, nu­teis­to­jo R. Žem­kaus­ko gy­nė­jo ad­vo­ka­to
R. P-o, pra­šiu­sio ka­sa­ci­nį skun­dą pa­ten­kin­ti, ir pro­ku­ro­ro,
pra­šiu­sio, ka­sa­ci­nį skun­dą at­mes­ti, pa­aiš­ki­ni­mų,

n u s t a
t ė :

R. Žem­kaus­kas nu­teis­tas už tai, kad kar­tu su
A. Žem­kaus­ku, V. Je­lin­ču­ku, A. Je­lin­ču­ku ir I. Je­lin­ču­ku 2003 m. va­sa­rio
8 d. , apie 1 val. , Pa­ne­vė­žy­je, Rū­tų g. 46, veik­da­mi ben­dri­nin­kų gru­pe,
per lan­gą įsi­bro­vę į pa­tal­pą – nu­ken­tė­ju­sio­sios E-e­nos Lei­kie­nės
gy­ve­na­mą­jį na­mą, kur pa­nau­do­da­mi fi­zi­nį smur­tą prieš nu­ken­tė­ju­si­ą­ją,
t. y. R. Žem­kaus­kui ir V. Je­lin­ču­kui su­grie­bus nu­ken­tė­ju­si­ą­ją ir
par­grio­vus ją ant grin­dų, jiems ir A. Je­lin­ču­kui lai­kant ją pri­spaus­tą
prie grin­dų, I. Je­lin­ču­kui ir R. Žem­kaus­kui su­ri­šus ją lip­nia juos­ta,
R. Žem­kaus­kui ir V. Je­lin­ču­kui su­da­vus nu­ken­tė­ju­sia­jai ran­ko­mis
ir ko­jo­mis ne­nu­sta­ty­tą smū­gių skai­čių į gal­vą, ki­tas kū­no vie­tas, V.
Je­lin­ču­kui de­šimt kar­tų įpjo­vus nu­ken­tė­ju­sia­jai pei­liu į de­ši­nės
ran­kos žas­tą, pa­da­rė jai gal­vos su­mu­ši­mą, gal­vos sme­ge­nų trau­mi­nį
su­krė­ti­mą, su­kė­lu­sį ūmaus pe­ri­odo leng­vos for­mos li­gą, de­ši­nio­jo
klu­bo są­na­rio su­mu­ši­mą, odos nu­broz­di­ni­mus ir po­odi­nes krau­jos­ru­vas
vei­de, gal­vo­je, de­ši­nia­ja­me žas­te, dil­by­je, plaš­ta­ko­je, klu­buo­se,
ko­jo­se, čiur­no­se, de­ši­nio­jo žas­to pjau­ti­nes žaiz­das, t. y. ne­sun­kų
kū­no su­ža­lo­ji­mą, ir pa­gro­bė E. Lei­kie­nės tur­tą – 7500 JAV do­le­rių
(24 000 Lt) ir 10 Lt ver­tės pa­ka­bu­ką, iš vi­so už 24 010 Lt.
Ka­sa­ci­niu skun­du nu­teis­to­jo R. Žem­kaus­ko
gy­nė­jas ad­vo­ka­tas R. P-a- pra­šo pa­nai­kin­ti Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos
teis­mo bei Ape­lia­ci­nio teis­mo nuosp­ren­džius ir per­duo­ti by­lą iš nau­jo
nag­ri­nė­ti ape­lia­ci­ne tvar­ka. Ka­sa­to­rius nu­ro­do, kad apy­gar­dos
teis­mas ne­pa­grįs­tai ne­pri­tai­kė BK 81 straips­nio 2 da­lies ir 91 straips­nio
2 da­lies 2 punk­to nuo­sta­tų ir pa­sky­rė ne­adek­va­čią pa­da­ry­tai nu­si­kals­ta­mai
vei­kai baus­mę. Teis­mas neat­si­žvel­gė, jog R. Žem­kaus­ko el­ge­sys, ne­pai­sant
to, kad vei­kos pa­da­ry­mo me­tu jis bu­vo su­lau­kęs to­kio am­žiaus, nuo ku­rio
ga­li­ma bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė pa­gal BK 180 straips­nio 2 da­lį, ir bu­vo
pil­na­me­tis, pa­gal so­cia­li­nę bran­dą pri­lygs­ta ne­pil­na­me­čio as­mens
el­ge­siui. Ka­sa­to­riaus nuo­mo­ne, tai pa­tvir­ti­na tos ap­lin­ky­bės, kad
R. Žem­kaus­kas, kaip ir ki­ti ne­pil­na­me­čiai ben­dri­nin­kai, už pa­vog­tus
pi­ni­gus įsi­gi­jo mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­ną, bran­gius spor­ti­nius dra­bu­žius,
ava­ly­nę, ki­tus ne pir­mo­jo bū­ti­nu­mo daik­tus. Be to, nu­si­kal­ti­mas bu­vo
pa­da­ry­tas spon­ta­niš­kai, su­muš­tai nu­ken­tė­ju­sia­jai jis su­tei­kė pa­gal­bą.
Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas ne­pa­grįs­tai at­me­tė gy­nė­jo pra­šy­mą
iš­tir­ti duo­me­nis dėl nu­teis­to­jo so­cia­li­nės bran­dos – ap­klaus­ti psi­cho­lo­gą–­so­cio­lo­gą.
Ka­sa­to­rius taip pat tvir­ti­na, kad teis­mas,
skir­da­mas baus­mę, neat­si­žvel­gė į R. Žem­kaus­ko at­sa­ko­my­bę leng­vi­nan­čią
ap­lin­ky­bę, nes jis pri­si­pa­ži­no pa­da­ręs nu­si­kal­ti­mą ir nuo­šir­džiai
gai­lė­jo­si.
Nu­teis­to­jo R. Žem­kaus­ko gy­nė­jo ka­sa­ci­nis
skun­das at­mes­ti­nas.

Dėl BK 81 straips­nio 2 da­lies nuo­sta­tų tai­ky­mo

Ka­sa­to­rius, ne­gin­čy­da­mas nu­teis­to­jo R.
Žem­kaus­ko kal­tės bei jo pa­da­ry­tos nu­si­kals­ta­mos vei­kos kva­li­fi­ka­vi­mo,
skun­de tei­gia, kad Ape­lia­ci­nis teis­mas ne­pa­grįs­tai at­me­tė jo pra­šy­mą
iš­tir­ti ap­lin­ky­bes dėl R. Žem­kaus­ko so­cia­li­nės bran­dos. Ad­vo­ka­tui
R. P-ui, gy­nu­siam R. Žem­kaus­ko in­te­re­sus Ape­lia­ci­nio teis­mo
po­sė­dy­je, pa­gal gi­na­mo­jo iš­vaiz­dą ir pa­gal tai, kaip jis el­gė­si iki
nu­si­kal­ti­mo ir po jo, ki­lus abe­jo­nių dėl jo gi­na­mo­jo so­cia­li­nės
bran­dos, šiam klau­si­mui iš­si­aiš­kin­ti pra­šė į teis­mo po­sė­dį iš­kvies­ti
ir ap­klaus­ti pe­da­go­gus, kai­my­nus ar­ba psi­cho­lo­gą–­so­cio­lo­gą. Ape­lia­ci­nis
teis­mas, ap­svars­tęs šį ad­vo­ka­to pra­šy­mą, pri­ėmė iš­sa­miai mo­ty­vuo­tą
pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą jį at­mes­ti. Ape­lia­ci­nio teis­mo nuosp­ren­dy­je
dar kar­tą pa­si­sa­ky­ta dėl šio pra­šy­mo ir nu­ro­dy­ti iš­sa­mūs mo­ty­vai,
ko­dėl nė­ra pa­grin­do abe­jo­ti nu­teis­to­jo R. Žem­kaus­ko so­cia­li­ne
bran­da. Šie Ape­lia­ci­nio teis­mo ar­gu­men­tai yra tei­sin­gi.
Ne­pil­na­me­čių bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės
ypa­tu­mai reg­la­men­tuo­ti BK XI sky­riu­je. BK 81 straips­nio 2 da­ly­je pa­sa­ky­ta,
kad šio sky­riaus nuo­sta­tos ga­li bū­ti tai­ko­mos as­me­niui, ku­riam nu­si­kals­ta­mos
vei­kos pa­da­ry­mo me­tu bu­vo su­ėję aš­tuo­nio­li­ka me­tų, ta­čiau ne­bu­vo
su­ėję dvi­de­šimt vie­ne­ri me­tai, jei­gu teis­mas, at­si­žvel­gęs į pa­da­ry­tos
nu­si­kals­ta­mos vei­kos po­bū­dį, mo­ty­vus bei ki­tas by­los ap­lin­ky­bes,
o pri­rei­kus – į spe­cia­lis­to pa­aiš­ki­ni­mus ar iš­va­dą, nu­spren­džia,
kad toks as­muo pa­gal so­cia­li­nę bran­dą pri­lygs­ta ne­pil­na­me­čiui. Iš
šios nor­mos tu­ri­nio ma­ty­ti, kad įsta­ty­mų lei­dė­jas klau­si­mo apie as­mens,
pa­da­riu­sio nu­si­kals­ta­mą vei­ką, so­cia­li­nę bran­dą iš­spren­di­mą pir­miau­sia
su­sie­ja su pa­ties teis­mo tei­se tai nu­sta­ty­ti, at­si­žvel­giant į pa­da­ry­tos
nu­si­kals­ta­mos vei­kos po­bū­dį, mo­ty­vus bei ki­tas by­los ap­lin­ky­bes
ir tik pri­rei­kus – į spe­cia­lis­to pa­aiš­ki­ni­mus ar iš­va­dą.
By­lo­je nu­sta­ty­ta, kad apie nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mą
bu­vo ta­ria­ma­si iš anks­to, R. Žem­kaus­kas į sun­kaus nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mą
įtrau­kė ki­tus as­me­nis, tarp jų ir ne­pil­na­me­čius, jis ži­no­jo, kad na­muo­se
bus vie­na se­ny­vo am­žiaus mo­te­ris, pla­na­vo, ko­kiu bū­du pa­teks į na­mo
vi­dų, tam tiks­lui jis pa­si­ė­mė at­suk­tu­vą. Iš­lau­žęs lan­gą ir pa­te­kęs
į na­mo vi­dų, jis įlei­do ki­tus ben­dri­nin­kus, pa­nau­do­jo fi­zi­nį smur­tą
prieš nu­ken­tė­ju­si­ą­ją, rei­ka­la­vo iš jos pi­ni­gų, in­ten­sy­viai jų ieš­ko­jo,
iš­lau­žęs spin­tos du­ris ir su­lau­žęs spin­te­lę pi­ni­gus su­ra­do ir juos
pa­da­li­jo ly­gio­mis da­li­mis vi­siems ben­dri­nin­kams. R. Žem­kaus­kas pi­ni­gus
pa­nau­do­jo nu­si­pirk­da­mas te­le­vi­zo­rių, mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­ną,
spor­ti­nius dra­bu­žius, da­lį jų da­vė mo­ti­nai, nes dau­gia­vai­kė­je šei­mo­je
bu­vo sun­ki ma­te­ria­li­nė pa­dė­tis.
Iš­var­dy­tos ap­lin­ky­bės, api­bū­di­nan­čios nu­si­kal­ti­mo
po­bū­dį bei mo­ty­vus, pa­tvir­ti­na, kad R. Žem­kaus­ko veiks­mai ati­ti­ko
jo su­ma­ny­mą, ki­lu­sį iš sa­va­nau­diš­kų tiks­lų, ir įro­do, jog jis ge­rai
orien­ta­vo­si so­cia­li­nė­je ap­lin­ko­je.
Pa­žy­mė­ti­na dar ir tai, kad at­sa­ko­my­bė už
plė­ši­mą at­si­ran­da nuo 14 me­tų, to­dėl nė­ra pa­grin­do ma­ny­ti, jog R.
Žem­kaus­kas, bū­da­mas 18 me­tų 11 mė­ne­sių ir 9 die­nų am­žiaus, ne­vi­siš­kai
su­vo­kė sa­vo vei­kos nu­si­kals­ta­mą po­bū­dį.
Iš to­kių duo­me­nų ma­ty­ti, kad Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio
teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos iš­va­da dėl R.
Žem­kaus­ko so­cia­li­nės bran­dos yra pa­grįs­ta.

Dėl pa­skir­to­sios baus­mės

Pa­gal pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo nuosp­ren­dy­je
nu­ro­dy­tus iš­sa­mius mo­ty­vus R. Žem­kaus­kui pa­skir­ta lais­vės at­ėmi­mo
baus­mė ati­tin­ka BK 41, 50 ir 54 straips­nių rei­ka­la­vi­mus ir sa­vo dy­džiu
nė­ra aiš­kiai per griež­ta, to­dėl ją švel­nin­ti nė­ra įsta­ty­mi­nio pa­grin­do.
Be to, ka­sa­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas ga­li su­švel­nin­ti nu­teis­ta­jam
pa­skir­tą baus­mę, jei­gu ne­tei­sin­ga baus­mė su­si­ju­si su ne­tin­ka­mu
bau­džia­mo­jo įsta­ty­mo pri­tai­ky­mu (BPK 376 straips­nio 3 da­lis).
Ap­tar­tosios ap­lin­ky­bės pa­tvir­ti­na, kad ten­kin­ti
ka­sa­to­riaus rei­ka­la­vi­mus dėl ka­sa­ci­nia­me skun­de nu­ro­dy­tų mo­ty­vų
nė­ra pa­grin­do.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja, va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos
Res­pub­li­kos BPK 382 straips­nio 1 punk­tu,

n u t a r
i a :

Nu­teis­to­jo Ra­mū­no Žem­kaus­ko gy­nė­jo ad­vo­ka­to
R-­vy­do P-o ka­sa­ci­nį skun­dą at­mes­ti.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.53048 sekundės -