Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJOTEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5292: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO
TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS
TEISĖJŲ KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 3. Bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės ter­mi­nų su­ėji­mas
(BPK 3 straips­nio 1 da­lies 2 punk­tas, BK 95 straips­nis).
Es­mi­niai bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mai, pa­da­ry­ti
pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo po­sė­dy­je ski­riant ir at­lie­kant teis­mo
me­di­ci­nos
eks­per­ti­zę (ne­si­lai­ky­ta 1961 m. BPK 85 straips­nio 4 da­lies,
319 straips­nio rei­ka­la­vi­mų)

Iš­nag­ri­nė­tas nu­ken­tė­ju­sio­jo ka­sa­ci­nis
skun­das, nors ir bu­vo su­ėjęs 1961 m. BK 49 straips­nio 1 da­ly­je nustatytas
ap­kal­ti­na­mo­jo nuosp­ren­džio pri­ėmi­mo se­na­ties ter­mi­nas, nes ki­taip
bū­tų pa­žeis­tos žmo­gaus tei­sės, su­si­ju­sios su pro­ce­si­ne ga­li­my­be
iš­ieš­ko­ti ža­los at­ly­gi­ni­mą. Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo iš­tei­si­na­ma­sis
nuosp­ren­dis bei ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­tis pa­nai­kin­ti
ir bau­džia­ma­sis pro­ce­sas nu­trauk­tas su­ėjus bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės
ter­mi­nui dėl to, kad nag­ri­nė­jant by­lą ir pri­imant nuosp­ren­dį pa­da­ry­ta
es­mi­nių bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mų – pa­kar­to­ti­nė
teis­mo me­di­ci­nos eks­per­ti­zė at­lik­ta ne­si­lai­kant 1961 m. BPK 85
straips­nio 4 da­lies, 319 straips­nio rei­ka­la­vi­mų, to­dėl jos iš­va­dų pa­grįs­tu­mas
yra abe­jo­ti­nas, be to, iš­tei­si­ni­mo pa­grin­do for­mu­luo­tė ne­ati­tin­ka
1961 m. BPK 339 straips­nio 3 da­ly­je nu­ro­dy­tų iš­tei­si­ni­mo pa­grin­dų.

                                                               Baudžia­mo­ji
by­la Nr. 2K-28/2004
                                                                                           S-2. 1. 2. 1. 13

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2004 m. sau­sio 13 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti iš ko­le­gi­jos pir­mi­nin­ko
V-o A-o, A-os R-ės ir pra­ne­šė­jo A-o P-io,
sek­re­to­riau­jant D. K-ei,
da­ly­vau­jant pro­ku­ro­rui A. M-ai, gy­nė­jai
ad­vo­ka­tei O. Fi­šie­nei,
iš­tei­sin­ta­jam A. Rum­bu­čiui,
nu­ken­tė­ju­sia­jam D. Jo­nu­čiui,
teis­mo po­sė­dy­je ka­sa­ci­ne tvar­ka iš­nag­ri­nė­jo
bau­džia­mą­ją by­lą pa­gal nu­ken­tė­ju­sio­jo Da­riaus Jo­nu­čio ka­sa­ci­nį
skun­dą dėl Pa­lan­gos mies­to apy­lin­kės teis­mo 2003 m. sau­sio 17 d. nuosp­ren­džio,
ku­riuo:
A-a- Rum­bu­tis pa­gal BK 141 straips­nio
2 da­lį (1961 m. BK) iš­tei­sin­tas, ne­sant jo vei­ko­je nu­si­kal­ti­mo įvy­kio.
Skundžia­ma ir Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo
2003 m. ge­gu­žės 6 d. nu­tar­tis, ku­ria Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros
ir nu­ken­tė­ju­sio­jo D. Jo­nu­čio ape­lia­ci­niai skun­dai at­mes­ti.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja, iš­klau­siu­si tei­sė­jo
A. P-io pra­ne­ši­mą, nu­ken­tė­ju­sio­jo, pra­šiu­sio ka­sa­ci­nį skun­dą
ten­kin­ti, pro­ku­ro­ro, pra­šiu­sio ka­sa­ci­nį skun­dą ten­kin­ti iš da­lies
ir pro­ce­są nu­trauk­ti, bei iš­tei­sin­to­jo ir jo gy­nė­jos, pra­šiu­sių ka­sa­ci­nį
skun­dą at­mes­ti, pa­aiš­ki­ni­mų,

n u s t a
t ė :

A. Rum­bu­tis bu­vo kal­ti­na­mas tuo, kad jis pa­da­rė
sau­gos dar­be nor­mi­nių ak­tų pa­žei­di­mus, su­kė­lu­sius ne­lai­min­gą at­si­ti­ki­mą
žmo­gui, t. y. , bū­da­mas UAB ,,Kre­tin­gos san­tech­ni­ka“ di­rek­to­rius ir
tie­sio­giai at­sa­kin­gas už dar­bų sau­gą bei sau­gų elek­tros įren­gi­nių
eks­plo­a­ta­vi­mą, vyk­dant in­di­vi­du­a­laus gy­ve­na­mo­jo na­mo Pa­lan­go­je,
Su­val­kie­čių g. 11, sta­ty­bos aikš­te­lė­je lau­ko ir vi­daus du­jo­tie­kio
mon­ta­vi­mo dar­bus įren­gi­niu ,,Friamat–L“, pa­žei­dė 1995 m. gruo­džio 27
d. ener­ge­ti­kos mi­nist­ro įsa­ky­mu Nr. 264 pa­tvir­tin­tų Sau­gos tai­syk­lių
eks­plo­a­tuo­jant elek­tros įren­gi­nius 5. 6. 9, 5. 6. 10 ir 1. 4. 8
punk­tų rei­ka­la­vi­mus, šių tai­syk­lių nu­sta­ty­ta tvar­ka ne­už­tik­ri­no
dir­ban­čio su įren­gi­niu ,,Friamat–L“ UAB ,,Kre­tin­gos san­tech­ni­ka“ su­vi­rin­to­jo
R. Jo­nu­čio ates­ta­vi­mo; pa­žeis­da­mas 1993 m. spa­lio 7 d. Žmo­nių sau­gos
dar­be įsta­ty­mo 30 straips­nio rei­ka­la­vi­mus, ne­inst­ruk­ta­vo R. Jo­nu­čio
apie sau­gaus dar­bo su įren­gi­niu ,,Friamat–L“ bū­dus ir prie­mo­nes kon­kre­čio­je
dar­bo vie­to­je – Pa­lan­gos m. , Su­val­kie­čių g. 11; pa­žeis­da­mas Sau­gos
tai­syk­lių eks­plo­a­tuo­jant elek­tros įren­gi­nius 3. 3. 13 ir 1. 5. 8 punk­tų rei­ka­la­vi­mus, ne­sant
UAB ,,Kre­tin­gos san­tech­ni­ka“ pa­skir­to as­mens, at­sa­kin­go už elek­tros
ūkį, ir R. Jo­nu­čiui ne­tu­rint elek­tro­tech­ni­kos per­so­na­lo PK kva­li­fi­ka­ci­jos,
eks­plo­a­ta­vo elek­tros įren­gi­nį ,,Friamat–L“; taip pat jis, kaip darb­da­vys,
bū­da­mas at­sa­kin­gas už įmo­nės dar­buo­to­jų sau­gos dar­be in­struk­ta­vi­mą,
ne­pra­ve­dė R. Jo­nu­čiui 1997 m. lie­pos 7 d. so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo
mi­nist­ro įsa­ky­mu Nr. 85 pa­tvir­tin­tų Mo­ky­mo, in­struk­ta­vi­mo ir ates­ta­vi­mo
sau­gos dar­be klau­si­mais nuo­sta­tų in­struk­ta­žo apie dar­bo su įren­gi­niu
,,Friamat–L“ sau­gius bū­dus ir prie­mo­nes dar­bo vie­to­je; pa­žeis­da­mas
dar­bų sau­gos in­struk­ci­jų ren­gi­mo tvar­ką, ku­rią reg­la­men­tuo­ja Žmo­nių
sau­gos dar­be įsta­ty­mo 30 straips­nis, Mo­ky­mo, in­struk­ta­vi­mo ir ates­ta­vi­mo
sau­gos dar­be klau­si­mais nuo­sta­tų 26 punk­tas bei VDI 1995 m. rug­pjū­čio
8 d. įsa­ky­mu Nr. 106 pa­tvir­tin­tos Įmo­nės dar­bų sau­gos in­struk­ci­jų
ren­gi­mo, tvir­ti­ni­mo ir ap­skai­tos tai­syk­lės, ne­pa­ren­gė dar­bų sau­gos
in­struk­ci­jos dar­buo­to­jams, dir­ban­tiems su įren­gi­niu ,,Friamat–L“ ir
juo at­lie­kan­tiems plast­ma­sės su­vi­ri­ni­mo dar­bus; pa­žeis­da­mas Žmo­nių
sau­gos dar­be įsta­ty­mo 16 straips­nio 1 da­lies rei­ka­la­vi­mus, ne­už­tik­ri­no,
kad dar­bo ap­lin­ka ir dar­bo vie­ta, esan­ti Pa­lan­go­je, Su­val­kie­čių g.
11, ati­tik­tų šio įsta­ty­mo ir ki­tų sau­gos dar­be nor­mi­nių ak­tų rei­ka­la­vi­mus,
dėl to 1998 m. rug­sė­jo 17 d. , apie 16 val. 40 min. , įjun­gus įren­gi­nį
,,Friamat–L“ į 220 V įtam­pos tin­klą per vie­ną iš pa­skirs­ty­mo sky­de su­mon­tuo­tų
vien­fa­zių kiš­tu­ki­nių liz­dų, tarp šio įren­gi­nio ,,pieš­tu­ko“ kor­pu­so
ir elek­tros sro­vei lai­džių da­lių ir ,,že­mės“ at­si­ra­dus apie 220 V žmo­gaus
gy­vy­bei pa­vo­jin­gai elek­tros įtam­pai, nuo elek­tros sro­vės po­vei­kio žu­vo
UAB ,,Kre­tin­gos san­tech­ni­ka“ penk­tos ka­te­go­ri­jos su­vi­rin­to­jas Rai­mon­das
Jo­nu­tis, vyk­dęs šia­me ob­jek­te su įren­gi­niu ,,Friamat–L“ du­jo­tie­kio
plast­ma­si­nių vamz­džių su­vi­ri­ni­mo dar­bus.
Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas pri­ėmė iš­tei­si­na­mą­jį
nuosp­ren­dį, mo­ty­vuo­da­mas tuo, kad R. Jo­nu­čio mir­ties pa­sek­mių ki­li­mą
lė­mė ke­lios prie­žas­tys, ta­čiau tie­sio­gi­nė prie­žas­tis bu­vo ne elek­tros
sro­vė, o šir­dies li­ga. To­dėl A. Rum­bu­čio ne­vei­ki­mas – įren­gi­nių ne­pa­tik­ri­ni­mas
prieš pra­de­dant su­vi­ri­ni­mo dar­bus ob­jek­te – ne­bu­vo pa­sek­mių ki­li­mo
są­ly­ga ir už šias pa­sek­mes A. Rum­bu­tis nė­ra at­sa­kin­gas.
Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas nu­tar­ti­mi
pro­ku­ro­ro bei nu­ken­tė­ju­sio­jo ape­lia­ci­nius skun­dus at­me­tė, pa­lik­da­mas
ga­lio­ti ne­pa­keis­tą pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo nuosp­ren­dį .
Nu­ken­tė­ju­sy­sis D. Jo­nu­tis ka­sa­ci­nia­me
skun­de pra­šo Pa­lan­gos mies­to apy­lin­kės teis­mo 2003 m. sau­sio 17 d.
nuosp­ren­dį ir Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo 2003 m. ge­gu­žės 6 d. nu­tar­tį
pa­nai­kin­ti ir by­lą per­duo­ti iš nau­jo nag­ri­nė­ti pir­mo­sios ins­tan­ci­jos
teis­me. Skun­de nu­ro­do, kad 2002 m. spa­lio 14 d. pa­kar­to­ti­nės teis­mo
me­di­ci­nos eks­per­ti­zės iš­va­dos ir 2002 m. bir­že­lio 18 d. teis­mo me­di­ci­nos
spe­cia­lis­to iš­va­da ne­ga­li bū­ti lai­ko­mos įro­dy­mais, nes dėl jų pa­si­sa­kė
tik šias iš­va­das pa­tei­kęs eks­per­tas ir, nors ki­tų eks­per­tų iš­va­dos
yra prie­šin­gos, ki­ti eks­per­tai dėl šių iš­va­dų ne­bu­vo ap­klaus­ti, taip
pa­žeis­tas run­gi­mo­si prin­ci­pas. Esant vi­soms pro­ce­si­nėms ga­li­my­bėms
pa­ša­lin­ti by­lo­je su­rink­tų įro­dy­mų prieš­ta­ra­vi­mus, to ne­bu­vo pa­da­ry­ta.
Be to, A. Gar­maus per­so­na­li­nei įmo­nei at­lie­kant eks­per­ti­zę, bu­vo pa­žeis­ti
pro­ce­si­niai ir or­ga­ni­za­ci­niai nuo­sta­tai. Vi­sų pir­ma A. Gar­maus per­so­na­li­nei
įmo­nei nė­ra iš­duo­ta as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros li­cen­ci­ja, to­dėl
šios įmo­nės or­ga­ni­zuo­ta teis­mo me­di­ci­nos eks­per­ti­zė bu­vo at­lik­ta
ne­tei­sė­tai ir ne­ga­li bū­ti lai­ko­ma įro­dy­mu bau­džia­mo­jo­je by­lo­je.
An­tra, A. Gar­maus įmo­nė šio­je by­lo­je jau bu­vo pa­tei­ku­si spe­cia­lis­to
iš­va­das, to­dėl teis­mas ne­ga­lė­jo pa­ves­ti at­lik­ti eks­per­ti­zę tai pa­čiai
įmo­nei. Tre­čia, vi­sus eks­per­tus pagal BPK ski­ria kvo­tė­jas, tar­dy­to­jas,
pro­ku­ro­ras ar teis­mas, to­dėl teis­mas ne­tu­rė­jo tei­sės pa­ves­ti A. Gar­maus
įmo­nei pa­si­rink­ti ki­tus eks­per­tus ir skir­ti jam pa­čiam, nes pa­žei­džia­mas
ob­jek­ty­vu­mo prin­ci­pas. Ket­vir­ta, eks­per­ti­zės at­li­ki­mas lai­ky­ti­nas
ne­ga­li­mu ir dėl to, kad by­la ne­bu­vo tin­ka­mai iš­vers­ta į lat­vių kal­bą,
t. y. įmo­nės, tu­rin­čios li­cen­ci­ją ver­ti­mams ir pa­si­ra­šiu­sios dėl at­sa­ko­my­bės
už me­la­gin­gą ver­ti­mą, kad su by­los me­džia­ga ga­lė­tų su­si­pa­žin­ti ir
iš­va­das pa­teik­ti Lat­vi­jos eks­per­tas. Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas
dėl šio pa­žei­di­mo ne­pa­si­sa­kė. Penk­ta, spe­cia­lis­to iš­va­dos pa­tei­ki­mas
bu­vo at­lik­tas ne teis­mo raš­tiš­ku pa­ve­di­mu, o pa­pra­šius vie­nai su­in­te­re­suo­tai
ša­liai, ki­tai ša­liai bei teis­mui apie tai ne­ži­nant, be to, šiai iš­va­dai
bu­vo pa­teik­ti tik tei­sia­ma­jam pa­lan­kūs, ne­ob­jek­ty­vūs, to­dėl lai­ky­ti­ni
nie­ki­niais įro­dy­mai: liu­dy­to­jo G. Ožiū­no, su­in­te­re­suo­to lik­ti dar­be,
prieš­ta­rin­gi, darb­da­viui pa­lan­kūs pa­ro­dy­mai; Vals­ty­bi­nės tei­sės
me­di­ci­nos tar­ny­bos 1998 m. rug­sė­jo 18 d. me­di­ci­nos liu­di­ji­mas, ku­rio
pa­teik­ta diag­no­zė pa­neig­ta ki­tų eks­per­tų iš­va­do­mis bei eks­per­to,
nu­sta­čiu­sio klai­din­gą diag­no­zę, ap­klau­sos pro­to­ko­lais. A. Gar­maus
įmo­nės or­ga­ni­zuo­tos la­vo­no teis­mo me­di­ci­nos eks­per­ti­zės ak­to iš­va­dos
pa­grįs­tos ne­reikš­min­go­mis ir nie­ko ne­įro­dan­čio­mis ap­lin­ky­bė­mis,
to­kio­mis kaip: R. Jo­nu­čio skun­di­ma­sis svei­ka­ta ir lan­ky­ma­sis pas gy­dy­to­jus,
nors prieš mė­ne­sį iki mir­ties jam iš­si­ty­rus li­go­ni­nė­je jo­kia šir­dies
li­ga ne­diag­no­zuo­ta; jo iš­reikš­tas pa­gei­da­vi­mas per­ves­ti į ki­tą
dar­bą, nors by­lo­je apie tai jo­kių duo­me­nų nė­ra, be to, žu­vu­sy­sis no­rė­jo
dar­bą pa­keis­ti ne dėl fi­zi­nio krū­vio, o dėl dar­bo kenks­min­gu­mo (ku­rį
pa­tvir­ti­na 1998 m. spa­lio13 d. la­vo­no teis­mo me­di­ci­nos eks­per­ti­zės
ak­te R. Jo­nu­čiui kon­sta­tuo­tas pro­fe­si­nis su­sir­gi­mas plau­čių li­ga);
įsi­se­nė­jęs, t. y. jau se­niai esan­tis šir­dies ran­das; ne­bu­vi­mas duo­me­nų,
ga­lin­čių ne­gin­čy­ti­nai pa­grįs­ti elek­tros trau­mos bu­vi­mą (bet juk
tai, ka­sa­to­riaus įsi­ti­ki­ni­mu, ne­pa­tvir­ti­na ir mir­ties dėl šir­dies
li­gos prie­žas­ties) ir kt. Ka­sa­to­rius ma­no, jog to­kio po­bū­džio me­di­ci­ni­nės
ap­lin­ky­bės ne­ga­li bū­ti prie­lai­dos ka­te­go­riš­kai iš­va­dai apie mir­ties
prie­žas­tį. Be to, at­kreip­ti­nas dė­me­sys į tai, kad ki­ti eks­per­tai ka­te­go­riš­kai
tei­gė, jog mir­ties prie­žas­tis – elek­tros trau­ma.
Skun­das iš da­lies ten­kin­ti­nas.

Ka­sa­ci­nio nag­ri­nė­ji­mo pa­grin­dai ir ri­bos,
kai yra su­ėjęs bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės ter­mi­nas

R. Jo­nu­tis žu­vo 1998 m. rug­sė­jo 17 d. A. Rum­bu­čiui
kal­ti­ni­mas dėl R. Jo­nu­čio žū­ties pa­gal 1961 m. BK 141 straips­nio 2 da­lį
pa­reikš­tas 2001 m. gruo­džio 20 d. 1961 m. BK 49 straips­nio 1 da­lies 3 punk­tas
už šį nu­si­kal­ti­mą nu­ma­tė pen­ke­rių me­tų pa­trau­ki­mo bau­džia­mo­jon
at­sa­ko­my­bėn ter­mi­ną. To­kius pat ter­mi­nus už ana­lo­giš­ką vei­ką (2000
m. BK 132 straips­nio 3 da­lis) nu­ma­to ir 2000 m. BK 95 straips­nio 1 da­lies
1 punk­to b pa­punk­tis. Nu­si­kals­ta­mos vei­kos per­kva­li­fi­ka­vi­mo klau­si­mas
šiuo at­ve­ju ne­svars­ty­ti­nas, nes 2000 m. BK 132 straips­nio 3 da­lis nu­ma­to
griež­tes­nę sank­ci­ją.
A. Rum­bu­tis 2003 m. sau­sio 17 d. Pa­lan­gos
mies­to apy­lin­kės teis­mo nuosp­ren­džiu pa­gal 1961 m. BK 141 straips­nio 2
da­lį iš­tei­sin­tas, ne­nu­sta­čius jo vei­ko­je nu­si­kal­ti­mo įvy­kio. 2003
m. ge­gu­žės 6 d. Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus
tei­sė­jų ko­le­gi­jos nu­tar­ti­mi Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros
ir nu­ken­tė­ju­sio­jo D. Jo­nu­čio ape­lia­ci­niai skun­dai at­mes­ti ir Pa­lan­gos
apy­lin­kės teis­mo iš­tei­si­na­ma­sis nuosp­ren­dis įsi­tei­sė­jo. 1961 m. BK
49 straips­nio 1 da­lies 3 punk­te nustatytas se­na­ties ter­mi­nas su­ėjo 2003
m. rug­sė­jo 17 d. Iki by­los teis­mi­nio nag­ri­nė­ji­mo 2001 m. gruo­džio 27
d. bu­vo pa­skelb­ta A. Rum­bu­čio pa­ieš­ka ir bau­džia­mo­ji by­la su­stab­dy­ta,
at­nau­jin­ta 2002 m. va­sa­rio 8 d. Nu­ro­dy­ta ap­lin­ky­bė pa­gal 1961 m. BK
49 straips­nio 3 da­lį pa­trau­ki­mo bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn se­na­tį
pra­tę­sia 43 die­no­mis, ta­čiau by­los ka­sa­ci­nio nag­ri­nė­ji­mo die­ną pa­trau­ki­mo
bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn se­na­tis vis tiek jau yra su­ėju­si, to­dėl ne­ga­li­mas
pro­ce­sas dėl A. Rum­bu­čio pa­trau­ki­mo bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn.
2000 m. BPK 3 straips­nio 1 da­lies 2 punk­tas nu­ma­to, jog se­na­ties ter­mi­no
su­ėji­mas yra ap­lin­ky­bė, dėl ku­rios bau­džia­ma­sis pro­ce­sas ne­ga­li­mas.
1961 m. BK 49 straips­nio 1 da­ly­je se­na­ties ter­mi­no su­ėji­mas sie­ja­mas
su drau­di­mu trauk­ti as­me­nį bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn. Pa­trau­ki­mu
bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn yra lai­ko­mas ap­kal­ti­na­mo­jo nuosp­ren­džio
pri­ėmi­mas (1999 m. lap­kri­čio 12 d. Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo ple­na­ri­nės
se­si­jos nu­tar­tis bau­džia­mo­jo­je by­lo­je Nr. 2K-280). Tai­gi pro­ce­si­nio
įsta­ty­mo for­mu­luo­tė se­na­ties ter­mi­ną sie­ja su ga­li­my­bės ne­bu­vi­mu
pra­dė­ti bau­džia­mą­jį pro­ce­są ir rei­ka­la­vi­mu jį nu­trauk­ti su­ėjus se­na­ties
ter­mi­nui, o bau­džia­ma­sis įsta­ty­mas – su drau­di­mu pri­im­ti ap­kal­ti­na­mą­jį
nuosp­ren­dį. To­dėl iš­ky­la BPK ir BK nor­mų kon­ku­ren­ci­ja dėl pro­ce­so
vyks­mo tam tik­ro­je pro­ce­so sta­di­jo­je – ar pro­ce­sas tu­ri bū­ti be­są­ly­giš­kai
nu­trauk­tas su­ži­no­jus apie se­na­ties ter­mi­no su­ėji­mo fak­tą, ar pro­ce­sas
ati­tin­ka­mo­je by­los nag­ri­nė­ji­mo sta­di­jo­je tu­ri bū­ti vyk­do­mas iki
pa­bai­gos. BPK 1 straips­nis bau­džia­mo­jo pro­ce­so pa­skir­tį api­bū­di­na
rei­ka­la­vi­mu gin­ti žmo­gaus ir pi­lie­čio tei­ses bei lais­ves, vi­suo­me­nės
ir vals­ty­bės in­te­re­sus, grei­tai ir iš­sa­miai at­skleis­ti nu­si­kals­ta­mas
vei­kas ir tin­ka­mai pri­tai­ky­ti įsta­ty­mą, kad nu­si­kal­ti­mą pa­da­ręs
as­muo bū­tų tei­sin­gai nu­baus­tas ir nie­kas ne­kal­tas ne­bū­tų nu­teis­tas.
Ap­ta­ria­ma­ja­me straips­ny­je tei­sin­gu­mo prin­ci­po re­a­li­za­vi­mas bau­džia­ma­ja­me
pro­ce­se yra sie­ja­mas su žmo­gaus tei­sių bei lais­vių vi­suo­me­nės ir vals­ty­bės
in­te­re­sų gy­ny­ba, to­dėl jo tu­ri­nys tu­ri pla­tes­nę pras­mę nei bau­džia­ma­sis
per­se­kio­ji­mas. A. Rum­bu­čio kal­tės klau­si­mas jau ne­be­ga­li bū­ti
spren­džia­mas bau­džia­mo­jo pro­ce­so tvar­ka, ta­čiau pir­mo­sios bei ape­lia­ci­nės
ins­tan­ci­jos teis­mų spren­di­mais yra at­im­ta tei­sė nu­ken­tė­ju­sia­jam
rei­ka­lau­ti ža­los at­ly­gi­ni­mo ir ci­vi­li­nio pro­ce­so tvar­ka. Nu­ken­tė­ju­sio­jo
tei­sė yra ap­skųs­ti teis­mo nuosp­ren­dį ar nu­tar­tį ka­sa­ci­ne tvar­ka.
Jis šia tei­se pa­si­nau­do­jo lai­ky­da­ma­sis įsta­ty­me nustatytų ter­mi­nų,
pa­teik­da­mas BPK 368 straipsnio rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­tį skun­dą, ku­ria­me
yra BPK 369 straips­ny­je nu­ma­ty­ti ap­skun­di­mo ir by­los ka­sa­ci­nio nag­ri­nė­ji­mo
pa­grin­dai. To­dėl pa­li­kus nu­ken­tė­ju­sio­jo skun­dą ne­nag­ri­nė­tą ar jį
at­me­tus, ne­iš­spren­dus jo pa­grįs­tu­mo klau­si­mo, bū­tų pa­žei­džia­mas
BPK 1 straips­nis, rei­ka­lau­jan­tis gin­ti žmo­gaus tei­ses bei lais­ves,
taip pat vie­ša­sis in­te­re­sas, rei­ka­lau­jan­tis iš­sa­miai at­skleis­ti nu­si­kals­ta­mas
vei­kas. Be to, ka­sa­ci­nis pro­ce­sas ne­nu­ma­to, jog se­na­ties ter­mi­no
su­ėji­mo fak­tas bū­tų pa­grin­das pa­lik­ti skun­dą ne­nag­ri­nė­tą ar jį at­mes­ti.
Ko­le­gi­ja lai­ko, jog BPK 3 straips­nio 1 da­lies 2 punk­te nu­ma­ty­tas rei­ka­la­vi­mas
nu­trauk­ti pra­dė­tą pro­ce­są yra sie­ja­mas tik su drau­di­mu pri­im­ti ap­kal­ti­na­mą­jį
nuosp­ren­dį ar pro­ce­si­nį spren­di­mą, su­si­ju­sį su to­li­mes­niu ap­kal­ti­na­mo­jo
pro­ce­so vyk­dy­mu. Dėl pa­mi­nė­tų ar­gu­men­tų D. Jo­nu­čio ka­sa­ci­nis
skun­das nag­ri­nė­ti­nas iš es­mės, pri­imant pro­ce­si­nį spren­di­mą jo pa­grįs­tu­mo
as­pek­tu, lie­čian­čiu nu­ken­tė­ju­sio­jo tei­ses, su­si­ju­sias su pro­ce­si­ne
ga­li­my­be išieško­ti žalos at­ly­gi­ni­mą.

BPK pa­žei­di­mai, lė­mę ne­pa­grįs­to nuosp­ren­džio
ar nu­tar­ties pri­ėmi­mą

2003 m. sau­sio 17 d. nuosp­ren­džiu A. Rum­bu­tis
iš­tei­sin­tas, ne­nu­sta­čius jo vei­ko­je nu­si­kal­ti­mo įvy­kio. Pa­ti
nuosp­ren­džio re­zo­liu­ci­nės da­lies iš­tei­si­ni­mo for­mu­luo­tės kon­struk­ci­ja
yra ne­tei­sin­ga, nes 1961 m. BPK nu­ma­tė šiuos iš­tei­si­ni­mo pa­grin­dus:
1) kai ne­nu­sta­ty­tas nu­si­kal­ti­mo įvy­kis; 2) kai tei­sia­mo­jo vei­ko­je
nė­ra nu­si­kal­ti­mo su­dė­ties; 3) kai ne­įro­dy­tas tei­sia­mo­jo da­ly­va­vi­mas
nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­me (BPK 339 straips­nio 3 da­lis).
   Apy­lin­kės
teis­mas iš­tei­si­na­mą­jį nuosp­ren­dį grin­džia 2002 m. spa­lio 14 d. A. Gar­maus
per­so­na­li­nės įmo­nės at­lik­ta pa­kar­to­ti­ne teis­mo me­di­ci­nos eks­per­ti­ze,
ku­rios ak­te R. Jo­nu­čio mir­ties prie­žas­ti­mi pri­pa­žin­tas stai­gus šir­dies
krau­ja­gys­lių ne­pa­kan­ka­mu­mas, iš­si­vys­tęs dėl lė­ti­nės iš­emi­nės šir­dies
li­gos. Mi­nė­tu ak­tu apy­lin­kės teis­mas rė­mė­si, at­mes­da­mas pa­reng­ti­nio
ty­ri­mo me­tu at­lik­tų teis­mo me­di­ci­nos, pa­pil­do­mos komisijinės teis­mo
me­di­ci­nos eks­per­ti­zių ak­tus, ku­riuo­se A. Jo­nu­čio mir­ties prie­žas­ti­mi
bu­vo nu­ro­dy­ta elek­tros sro­vės po­vei­kis. 2002 m. spa­lio 14 d. A. Gar­maus
per­so­na­li­nės įmo­nės at­lik­ta teis­mo me­di­ci­nos eks­per­ti­zė ke­lia
abe­jo­nių dėl jos at­li­ki­mo tei­sė­tu­mo bei iš­va­dų pa­grįs­tu­mo. Kar­tu
su ka­sa­ci­niu skun­du gau­to­je Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos 2003
m. lie­pos 8 d. pa­žy­mo­je tvir­ti­na­ma, jog A. Gar­maus per­so­na­li­nės įmo­nės
veik­la ver­tin­ti­na kaip ne­tei­sė­tas ver­ti­ma­sis svei­ka­tos prie­žiū­ros
veik­la, nes tam bū­ti­na li­cen­ci­ja. By­lo­je esan­ti spe­cia­li­zuo­tos me­di­ci­nos
prak­ti­kos li­cen­ci­jos ko­pi­ja pa­tvir­ti­na, jog A-ui A-ui Gar­mui
su­teik­ta tei­sė vers­tis tei­sės me­di­ci­nos gy­dy­to­jo prak­ti­ka (T. 6,
b. l. 12). Re­gist­ra­ci­jos pa­žy­mė­ji­mas (T. 6, b. l. 13) ro­do, jog A. Gar­mus
įre­gist­ra­vo sa­vo per­so­na­li­nę įmo­nę 2001 m. ge­gu­žės 22 d. , ku­rios
veik­los po­bū­dis nu­ro­dy­tas ki­ta gy­dy­to­jų ir me­di­ci­nos la­bo­ra­to­ri­jų
veik­la. 1996 m. bir­že­lio 6 d. Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo
Nr. I-1367 5 straips­nis nu­ma­to, jog pa­slau­gas Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je
ga­li teik­ti tik įstai­gos, ak­re­di­tuo­tos as­mens ir (ar) vi­suo­me­nės
svei­ka­tos prie­žiū­rai ar ga­vu­sios Vals­ty­bės ak­re­di­ta­vi­mo tar­ny­bos
prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ak­re­di­ta­vi­mą liu­di­jan­tį do­ku­men­tą
(li­cen­ci­ją). To­kio do­ku­men­to A. Gar­maus per­so­na­li­nė įmo­nė eks­per­ti­zės
at­li­ki­mo me­tu ne­tu­rė­jo, to­dėl ne­ga­lė­jo or­ga­ni­zuo­ti ir vyk­dy­ti
teis­mo me­di­ci­nos eks­per­ti­zės įstai­gos dar­bo. Be to, teis­mo me­di­ci­nos
eks­per­ti­zes Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je at­lie­ka spe­cia­li­zuo­ta įstai­ga
– Teis­mo me­di­ci­nos ins­ti­tu­tas, to­dėl pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mui
ne­bu­vo pa­grin­do ir kom­pe­ten­ci­jos po­žiū­riu skir­ti at­lik­ti eks­per­ti­zę
ki­tai įmo­nei. 1961 m. BPK 319 straips­nis nu­ma­tė ga­li­my­bę teis­mui skir­ti
eks­per­ti­zę at­lik­ti ir ne­eks­per­ti­nės įstai­gos spe­cia­lis­tui, ta­čiau
to­kiu at­ve­ju vi­si spe­cia­lis­tai tu­rė­jo da­ly­vau­ti teis­mo po­sė­dy­je
for­mu­luo­jant klau­si­mus ir pa­ski­riant eks­per­ti­zę.
Teisėjų ko­le­gi­jai ke­lia abe­jo­nių ne tik A.
Gar­maus at­lik­tos teis­mo me­di­ci­nos eks­per­ti­zės ati­ti­ki­mas įsta­ty­mo
rei­ka­la­vi­mams, abe­jo­nių yra ir dėl jos iš­va­dų pa­grįs­tu­mo. Teis­mas
ne tik pa­si­rin­ko ne­tin­ka­mą me­di­ci­nos eks­per­ti­zės or­ga­ni­za­vi­mo
ir at­li­ki­mo sub­jek­tą (A. Gar­maus per­so­na­li­nę įmo­nę), bet ir pa­žei­dė
1961 m. BPK 85 straips­nio 4 da­lies rei­ka­la­vi­mus skir­da­mas A. Gar­mų eks­per­tu
at­lik­ti pa­kar­to­ti­nę teis­mo me­di­ci­nos eks­per­ti­zę, nes jo, kaip spe­cia­lis­to,
iš­va­da prieš­ta­ra­vo Teis­mo me­di­ci­nos ins­ti­tu­to eks­per­tų iš­va­doms
dėl R. Jo­nu­čio mir­ties prie­žas­ties ir bu­vo pa­grin­das skirti pa­kar­to­ti­nę
teis­mo me­di­ci­nos eks­per­ti­zę. At­kreip­ti­nas dė­me­sys ir į tai, jog eks­per­ti­zė
pa­skir­ta by­los teis­mi­nio nag­ri­nė­ji­mo me­tu, ta­čiau eks­per­tai sa­vo
iš­va­das dėl R. Jo­nu­čio mir­ties fak­ti­nių ap­lin­ky­bių grin­džia pa­reng­ti­nio
tar­dy­mo me­tu ap­klaus­tų liu­dy­to­jų pa­aiš­ki­ni­mais, o ne teis­mo po­sė­džio
me­tu duo­tais pa­ro­dy­mais, nė­ra duo­me­nų apie eks­per­to V. Šmid­to by­los
do­ku­men­tų ver­ti­mą į ru­sų kal­bą, eks­per­ti­zės ak­to ver­ti­mas pa­tvir­tin­tas
ne li­cen­ci­ją už­si­im­ti šia veik­la tu­rin­čio ver­tė­jo, o pa­ties A. Gar­maus.
Re­mian­tis mi­nė­tais fak­tais, ne­si­gi­li­nant į pa­ties eks­per­ti­zės ak­to
es­mę, A. Gar­maus per­so­na­li­nės įmo­nės at­lik­tos teis­mo me­di­ci­nos eks­per­ti­zės
ak­tas sa­vo for­ma ir tu­ri­niu ne­ati­tin­ka įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų, ke­lia­mų
eks­per­ti­zės ak­tui kaip įro­dy­mų šal­ti­niui. Be to, mir­ties prie­žas­čiai
nu­sta­ty­ti įsta­ty­mas nu­ma­to bū­ti­ną­ją eks­per­ti­zę ir tik šios for­mos
įro­dy­mų šal­ti­nis yra leis­ti­nas. To­dėl A. Gar­maus per­so­na­li­nės įmo­nės
at­lik­tas ty­ri­mas ne­ga­li bū­ti ver­ti­na­mas kar­tu su Teis­mo me­di­ci­nos
ins­ti­tu­to at­lik­to­mis eks­per­ti­zė­mis pa­neig­ti ar gin­čy­ti jų iš­va­dų
pa­grįs­tu­mą.
Dėl mi­nė­tų pa­žei­di­mų apy­lin­kės teis­mo iš­tei­si­na­ma­sis
nuosp­ren­dis ir ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos nu­tar­tis, ku­ria pa­lik­tas ga­lio­ti
iš­tei­si­na­ma­sis nuosp­ren­dis, yra nai­kin­ti­ni, by­la dėl A. Rum­bu­čio
nu­trauk­ti­na su­ėjus pa­trau­ki­mo bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn se­na­ties
ter­mi­nui (1961 m. BK 49 straips­nio 1 da­lies 3 punk­tas), o ci­vi­li­nis ieš­ki­nys
pa­lik­ti­nas ne­nag­ri­nė­tas.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja, rem­da­ma­si tuo, kas iš­dės­ty­ta,
bei va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos BPK 3 straips­nio 1 da­lies 2
punk­tu ir 382 straips­nio 2 punk­tu,

n u t a r
i a :

Pa­nai­kin­ti Pa­lan­gos mies­to apy­lin­kės teis­mo
2003 m. sau­sio 17 d. nuosp­ren­dį ir 2003 m. ge­gu­žės 6 d. Klai­pė­dos apy­gar­dos
teis­mo nu­tar­tį.
   Bau­džia­mą­jį
pro­ce­są dėl A-o Rum­bu­čio nu­trauk­ti, su­ėjus bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės
ter­mi­nui.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.61632 sekundės -