Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJOTEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13591: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO
TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS
TEISĖJŲ KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 5. Ne­sun­kus svei­ka­tos su­trik­dy­mas dėl sa­va­nau­diš­kų pa­ska­tų
(BK 138 straips­nio 2 da­lies 9 punk­tas)

Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo nuosp­ren­dis
ir ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­tis pa­keis­ti – vie­no nu­teis­to­jo
vei­ka iš BK 138 straips­nio 2 da­lies 9 punk­to per­kva­li­fi­kuo­ta į BK 178
straips­nio 4 da­lį, o ki­to – į BK 140 straips­nio 1 da­lį dėl to, kad pa­gal
nu­sta­ty­tas fak­ti­nes by­los ap­lin­ky­bes ne­tin­ka­mai pri­tai­ky­tas bau­džia­ma­sis
įsta­ty­mas. Pir­ma­sis nu­teis­ta­sis smur­to ne­var­to­jo, bet pa­gro­bė tik 300 Lt ver­tės te­le­vi­zo­rių, o ant­ra­sis, ne­tu­rė­da­mas
sa­va­nau­diš­kų pa­ska­tų, pa­da­rė nu­ken­tė­ju­sia­jam ne ne­sun­kų, o ne­žy­mų
svei­ka­tos su­trik­dy­mą.

                                                              Baudžia­mo­ji by­la Nr. 2K-208/2004
                                                           S-2. 1. 2. 1. 14. 1; 2. 1. 2. 1. 14. 2

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2004 m. ba­landžio 27 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti iš ko­le­gi­jos pir­mi­nin­ko
V-o M-o, Jo­no A-o R-o ir pra­ne­šė­jo V-aus Č-os,
sek­re­to­riau­jant R. Bu­čiu­vie­nei,
da­ly­vau­jant pro­ku­ro­rui A. M-ai, gy­nė­jui
ad­vo­ka­tui S. Umb­ra­sui,
teis­mo po­sė­dy­je ka­sa­ci­ne tvar­ka iš­nag­ri­nė­jo
bau­džia­mą­ją by­lą pa­gal nu­teis­tų­jų Ei­man­to Bu­te­le­vi­čiaus ir Dai­niaus
Vi­sal­gos ka­sa­ci­nius skun­dus dėl Aly­taus ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo
2003 m. rug­pjū­čio 29 d. nuosp­rendžio, ku­riuo:
Ei­man­tas Bu­te­le­vi­čius nu­teis­tas pa­gal BK
180 straips­nio 1 da­lį lais­vės at­ėmi­mu tre­jiems me­tams ke­tu­riems mė­ne­siams.
Va­do­vau­jan­tis BK 64 straips­niu, ši baus­mė da­li­nio su­dė­ji­mo bū­du su­ben­drin­ta
su ne­at­lik­ta baus­me pa­gal 2001 m. lie­pos 2 d. teis­mo nuosp­ren­dį ir ga­lu­ti­nė
baus­mė pa­skir­ta lais­vės at­ėmi­mas ket­ve­riems me­tams;
Dai­nius Vi­sal­ga nu­teis­tas pa­gal BK 178
straips­nio 1 da­lį lais­vės at­ėmi­mu vie­ne­riems me­tams trims mė­ne­siams,
pa­gal BK 180 straips­nio 1 da­lį – lais­vės at­ėmi­mu tre­jiems me­tams pen­kiems
mė­ne­siams. Va­do­vau­jan­tis BK 63 straips­nio 1 da­li­mi ir 5 da­lies 2 punk­tu,
baus­mės su­ben­drin­tos apė­mi­mo bū­du ir su­ben­drin­ta baus­mė pa­skir­ta
lais­vės at­ėmi­mas tre­jiems me­tams pen­kiems mė­ne­siams. Va­do­vau­jan­tis
BK 64 straips­niu, ši baus­mė da­li­nio su­dė­ji­mo bū­du su­ben­drin­ta su ne­at­lik­ta
baus­me pa­gal 2001 m. ko­vo 7 d. teis­mo nuosp­ren­dį ir ga­lu­ti­nė baus­mė
pa­skir­ta lais­vės at­ėmi­mas ket­ve­riems me­tams.
Skun­džia­mas ir Kau­no apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003 m. lap­kri­čio 4 d. nuosp­ren­dis,
ku­riuo Aly­taus ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2003 m. rug­pjū­čio 29 d. nuosp­ren­dis
pa­keis­tas:
E. Bu­te­le­vi­čiaus nu­si­kals­ta­ma vei­ka per­kva­li­fi­kuo­ta
iš BK 180 straips­nio 1 da­lies į BK 138 straips­nio 2 da­lies 9 punk­tą ir pa­skir­ta
tre­jų me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė. Va­do­vau­jan­tis BK 64 straips­niu,
ši baus­mė da­li­nio su­dė­ji­mo bū­du su­ben­drin­ta su ne­at­lik­ta baus­me
pa­gal 2001 m. lie­pos 2 d. teis­mo nuosp­ren­dį ir ga­lu­ti­nė baus­mė pa­skir­ta
lais­vės at­ėmi­mas tre­jiems me­tams aš­tuo­niems mė­ne­siams.
D. Vi­sal­gos nu­si­kals­ta­ma vei­ka per­kva­li­fi­kuo­ta
iš BK 180 straips­nio 1 da­lies į BK 138 straips­nio 2 da­lies 9 punk­tą ir pa­skir­ta
tre­jų me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė. Va­do­vau­jan­tis BK 63 straips­nio 1
da­li­mi, 5 da­lies 2 punk­tu, baus­mės su­ben­drin­tos apė­mi­mo bū­du ir su­ben­drin­ta
baus­mė pa­skir­ta lais­vės at­ėmi­mas tre­jiems me­tams. Va­do­vau­jan­tis BK
64 straips­niu, ši baus­mė da­li­nio su­dė­ji­mo bū­du su­ben­drin­ta su ne­at­lik­ta
baus­me pa­gal 2001 m. ko­vo 7 d. teis­mo nuosp­ren­dį ir ga­lu­ti­nė baus­mė
pa­skir­ta lais­vės at­ėmi­mas tre­jiems me­tams sep­ty­niems mė­ne­siams.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja, iš­klau­siu­si tei­sė­jo
pra­ne­ši­mą, nu­teis­tų­jų E. Bu­te­le­vi­čiaus ir D. Vi­sal­gos gy­nė­jo, pra­šiu­sio
abie­jų ka­sa­to­rių skun­dus ten­kin­ti, pro­ku­ro­ro, pra­šiu­sio ka­sa­ci­nius
skun­dus ten­kin­ti iš da­lies – skun­džia­mus teis­mų spren­di­mus pa­keis­ti
dėl ne­tin­ka­mo bau­džia­mo­jo įsta­ty­mo pri­tai­ky­mo, pa­aiš­ki­ni­mų,

n u s t a
t ė :

Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo nuosp­rendžiu:
1. Pa­gal BK 178 straips­nio 1 da­lį D. Vi­sal­ga
nu­teis­tas už tai, kad jis 2002 m. gruo­džio 1 d. , apie 10 val. , Aly­taus m. ,
Kaš­to­nų g. 44-74, viešėdamas pas nu­ken­tė­ju­sį­jį Ž. Žit­kų, slap­ta pa­gro­bė
pas­ta­ra­jam pri­klau­san­tį mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­ną „Mo­to­ro­la“ su
SIM kor­te­le ir laik­ro­dį, taip pa­da­ry­da­mas nu­ken­tė­ju­sia­jam 615 Lt ma­te­ria­li­nę ža­lą.
2. Pa­gal BK 180 straips­nio 1 da­lį D. Vi­sal­ga
ir E. Bu­te­le­vi­čius nu­teis­ti už tai, kad jie, veik­da­mi ben­dri­nin­kų
gru­pe, bū­da­mi ap­svai­gę nuo al­ko­ho­lio, 2003 m. va­sa­rio 1 d. , apie 7
val. , viešėdami pas nu­ken­tė­ju­sį­jį R. Ja­sio­nį, prieš jį pa­nau­do­jo fi­zi­nį
smur­tą ir už­val­dė jo tur­tą, bū­tent: D. Vi­sal­ga bu­to ko­ri­do­riu­je iš
R. Ja­sio­nio pa­rei­ka­la­vo, kad pas­ta­ra­sis ati­duo­tų te­le­vi­zo­rių, o
jam tą rei­ka­la­vi­mą at­si­sa­kius įvyk­dy­ti, vie­ną kar­tą ran­ka smo­gė jam
į vei­dą, pa­da­ry­da­mas nu­ken­tė­ju­sia­jam ne­žy­mų svei­ka­tos su­trik­dy­mą.
R. Ja­sio­niui iš­bė­gus šauk­tis pa­gal­bos, E. Bu­te­le­vi­čius, pri­ta­rdamas
D. Vi­sal­gos veiks­mams, pa­gro­bė 300 Lt
ver­tės te­le­vi­zo­rių „Gold Star“.
Spren­di­mą pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo
nuosp­ren­dį pa­keis­ti Kau­no apy­gar­dos teismo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus
tei­sė­jų ko­le­gi­ja grin­dė tuo, kad bu­vo ne­tin­ka­mai kva­li­fi­kuo­ta ant­ro­ji
nu­si­kals­ta­ma vei­ka. Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas skun­džia­ma­me
nuosp­ren­dy­je pa­da­rė to­kias iš­va­das: by­los me­džia­ga ne­nu­sta­ty­ta,
kad nu­teis­tie­ji tu­rė­jo tiks­lą api­plėš­ti nu­ken­tė­ju­sį­jį R. Ja­sio­nį,
fi­zi­nį smur­tą pa­nau­do­jo po iš­ger­tu­vių įvy­kus gin­čui, ku­rio tu­ri­nio
nė vie­nas ne­at­si­me­na; smur­tas prieš nu­ken­tė­ju­sį­jį bu­vo kaip tar­pu­sa­vio
gin­čo pa­sek­mė; vė­liau nu­teis­tie­ji nu­ta­rė įgy­ven­din­ti sa­va­nau­diš­kas
pa­ska­tas, ku­rios at­si­ra­do po gin­čo, ir pa­gro­bė nu­ken­tė­ju­sia­jam
pri­klau­san­tį te­le­vi­zo­rių. Tei­sė­jų ko­le­gi­jos nuo­mo­ne, nu­teis­tie­ji
pa­da­rė ne BK 180 straips­nio 1 da­ly­je, o 138 straips­nio 2 da­lies 9 punk­te
nu­ma­ty­tą nu­si­kals­ta­mą vei­ką.
Nu­teis­ta­sis E. Bu­te­le­vi­čius ka­sa­ci­niu skun­du
pra­šo per­žiū­rė­ti bau­džia­mą­ją by­lą ir pri­im­ti tei­sin­gą spren­di­mą.
Šį pra­šy­mą ka­sa­to­rius mo­ty­vuo­ja tuo, kad kai ku­rios teis­mo iš­va­dos
ne­ati­tin­ka fak­ti­nių by­los ap­lin­ky­bių. Nu­teis­ta­sis tvir­ti­na nu­si­kal­ti­mo
R. Ja­sio­nio at­žvil­giu ne­pa­da­ręs ir nu­ro­do to­kias ap­lin­ky­bes: R. Ja­sio­nis
pa­ro­dė, jog te­le­vi­zo­rių jis už­sta­tė; nu­ken­tė­ju­sy­sis ne­pa­tvir­ti­no,
kad jo at­žvil­giu fi­zi­nį smur­tą bū­tų nau­do­jęs nu­teis­ta­sis E. Bu­te­le­vi­čius;
nu­ken­tė­ju­sio­jo pa­ro­dy­mai ne­nuo­sek­lūs; R. J-io­nis dėl jam pa­da­ry­to
kū­no su­ža­lo­ji­mo į me­di­kus krei­pė­si ne iš kar­to.
Nu­teis­ta­sis D. Vi­sal­ga ka­sa­ci­niu skun­du
pra­šo skun­džia­mus teis­mų spren­di­mus pa­nai­kin­ti ir jį iš­tei­sin­ti. Šį
pra­šy­mą ka­sa­to­rius mo­ty­vuo­ja tuo, kad ne­tin­ka­mai pri­tai­ky­tas bau­džia­ma­sis
įsta­ty­mas, kad jis nu­teis­tas už nu­si­kal­ti­mus, ku­rių nė­ra pa­da­ręs.
Ka­sa­to­rius tvir­ti­na ne­įvyk­dęs Ž. Žit­kui pri­klau­san­čių daik­tų va­gys­tės.
Nu­teis­ta­sis ma­no, jog ne­bu­vo vi­siš­kai iš­aiš­kin­tos šio nu­si­kal­ti­mo
ap­lin­ky­bės, to­dėl teis­mas pa­da­rė ne­pa­grįs­tą iš­va­dą, kad Ž. Žit­kaus
daik­tus pa­vo­gė jis. Anot nu­teis­to­jo, jo pri­si­pa­ži­ni­mas bu­vo iš­gau­tas
pa­nau­do­jant fi­zi­nį bei psi­chi­nį smur­tą. Ka­sa­to­rius tei­gia, jog jo
pri­si­pa­ži­ni­mui tu­rė­jo įta­kos ir bai­mė, kad ne­bū­tų ne­pa­grįs­tai ap­kal­tin­tas
va­gys­te jo pa­tė­vis V. K-­laus­kas, ku­ris yra lan­kę­sis Ž. Žit­kaus bu­te.
Nu­teis­to­jo nuo­mo­ne, pri­im­da­mas ap­kal­ti­na­mą­jį nuosp­ren­dį, teis­mas
ne­pa­grįs­tai rė­mė­si vien tik nu­ken­tė­ju­sio­jo Ž. Žit­kaus pa­ro­dy­mais.
Ka­sa­to­rius tei­gia ne­pa­da­ręs ir R. Ja­sio­nio at­žvil­giu BK 138 straips­nio
2 da­lies 9 punk­te nu­ma­ty­to nu­si­kal­ti­mo. Nu­teis­ta­sis ma­no, jog jo­kie
by­lo­je su­rink­ti įro­dy­mai ne­pa­tvir­ti­na, kad jis prieš nu­ken­tė­ju­sį­jį
bū­tų nau­do­jęs fi­zi­nį smur­tą. D. Vi­sal­ga skun­de tvir­ti­na, kad gin­čo,
apie ku­rį kal­ba J. Ja­sio­nis, ne­bu­vo. Anot nu­teis­to­jo, nuo­lat sa­vo bu­te
gir­tau­da­mas J. Ja­sio­nis ga­lė­jo ir pats su­si­ža­lo­ti.
Nu­teis­tų­jų D. Vi­sal­gos ir E. Bu­te­le­vi­čiaus
ka­sa­ci­niai skun­dai ten­kin­ti­ni iš da­lies.

BK 180 straips­nio 1 da­lies, 138 straips­nio 2 da­lies
9 punk­to,
140 straips­nio 1 da­lies, 178 straips­nio 4 da­lies
tai­ky­mas

Skun­džia­mi
teis­mų spren­di­mai keis­ti­ni dėl ne­tin­ka­mo bau­džia­mo­jo įsta­ty­mo pri­tai­ky­mo
(BPK 383 straips­nis, 369 straips­nio 2 da­lis). Bau­džia­ma­sis įsta­ty­mas bu­vo
ne­tin­ka­mai pri­tai­ky­tas kva­li­fi­kuo­jant veiks­mus, ku­riuos nu­teis­tie­ji
2003 m. va­sa­rio 1 d. at­li­ko R. Ja­sio­nio bu­te. Skun­džia­mu nuosp­ren­džiu
pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas nu­sta­tė, kad nu­teis­tie­ji, veik­da­mi
ben­dri­nin­kų gru­pe, pa­nau­do­da­mi fi­zi­nį smur­tą, už­val­dė nu­ken­tė­ju­sia­jam
pri­klau­san­tį te­le­vi­zo­rių. Bu­vo nu­sta­ty­ti to­kie kiek­vie­no iš nu­teis­tų­jų
veiks­mai: D. Vi­sal­ga te­le­vi­zo­riaus pa­rei­ka­la­vo ir smo­gė nu­ken­tė­ju­sia­jam;
pri­tar­da­mas D. Vi­sal­gos veiks­mams E. Bu­te­le­vi­čius te­le­vi­zo­rių pa­gro­bė.
Abie­jų nu­teis­tų­jų veiks­mai bu­vo kva­li­fi­kuo­ti kaip ben­dra­vyk­dy­to­jų,
nes tik abie­jų nu­teis­tų­jų veiks­mais bu­vo re­a­li­zuo­ta plė­ši­mo ob­jek­ty­vio­ji
pu­sė – smur­to pa­nau­do­ji­mas ir tur­to pa­gro­bi­mas. Pa­gal nu­sta­ty­tas
ap­lin­ky­bes nu­teis­tų­jų nu­si­kals­ta­ma vei­ka bu­vo tin­ka­mai kva­li­fi­kuo­ta
pa­gal BK 180 straips­nio 1 da­lį kaip plė­ši­mas. Ta­čiau pa­gal nu­teis­tų­jų
skun­dus iš­nag­ri­nė­jęs by­lą ape­lia­ci­ne tvar­ka, Kau­no apy­gar­dos teis­mas
ki­taip įver­ti­no by­lo­je su­rink­tus įro­dy­mus ir nu­sta­tė ki­to­kias nei
pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas fak­ti­nes ap­lin­ky­bes. Ape­lia­ci­nės
ins­tan­ci­jos teis­mas nu­sta­tė, kad smur­tas prieš R. Ja­sio­nį bu­vo pa­nau­do­tas
ne sie­kiant jo tur­to, o kaip dėl ne­nu­sta­ty­tų prie­žas­čių ki­lu­sio tar­pu­sa­vio
gin­čo pa­sek­mė, kad sa­va­nau­diš­kos pa­ska­tos at­si­ra­do po gin­čo, kad
jos bu­vo re­a­li­zuo­tos, pa­gro­biant te­le­vi­zo­rių. Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos
teis­mas ne­in­di­vi­du­a­li­za­vo kiek­vie­no iš nu­teis­tų­jų veiks­mų ir
abie­jų ka­sa­to­rių nu­si­kals­ta­mas vei­kas kva­li­fi­ka­vo vie­no­dai – pa­gal
BK 138 straips­nio 2 da­lies 9 punk­tą, t. y. kaip ty­či­nį ne­sun­kų svei­ka­tos
su­trik­dy­mą dėl sa­va­nau­diš­kų pa­ska­tų. Ka­sa­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo
tei­sė­jų ko­le­gi­ja įsta­ty­mo ne­įga­lio­ta tik­rin­ti, ar fak­ti­nės ap­lin­ky­bės
nu­sta­ty­tos tei­sin­gai. To­dėl ko­le­gi­ja da­ro iš­va­dą, kad ape­lia­ci­nės
ins­tan­ci­jos teis­mas, kva­li­fi­kuo­da­mas ap­ta­ria­mą nu­si­kals­ta­mą vei­ką,
bau­džia­mą­jį įsta­ty­mą pri­tai­kė aiš­kiai ne­tin­ka­mai. Nu­sta­čius, kad
iki smur­to pa­nau­do­ji­mo nu­teis­tie­ji sa­va­nau­diš­kų pa­ska­tų ne­tu­rė­jo,
kad to­kios pa­ska­tos at­si­ra­do tik po gin­čo, ne­be­lie­ka ben­dros nu­teis­tų­jų
nu­si­kals­ta­mos vei­kos. By­lo­je nu­sta­ty­ta, kad smur­tą nau­do­jo tik nu­teis­ta­sis
D. Vi­sal­ga. Nu­sta­čius, kad juo ne­bu­vo sie­kia­ma už­val­dy­ti nu­ken­tė­ju­sio­jo
tur­to, ne­lie­ka jo­kio pa­grin­do šį smur­tą sie­ti su vė­liau E. Bu­te­le­vi­čiaus
at­lik­tais veiks­mais. Ko­kio nors ki­to­kio D. Vi­sal­gos pri­si­dė­ji­mo
prie te­le­vi­zo­riaus pa­gro­bi­mo ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas ne­nu­sta­tė.
Iš to iš­plau­kia, kad te­le­vi­zo­rių nu­teis­ta­sis E. Bu­te­le­vi­čius pa­gro­bė
vie­nas. Ap­tar­tos ap­lin­ky­bės pa­tvir­ti­na, kad ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos
teis­mas ne­tu­rė­jo jo­kio pa­grin­do D. Vi­sal­gos vei­ką kva­li­fi­kuo­ti
kaip su­ža­lo­ji­mą dėl sa­va­nau­diš­kų pa­ska­tų (BK 138 straips­nio 2 da­lies
9 punk­tas), nes sa­va­nau­diš­kas pa­ska­tas tu­rė­jo ir jas re­a­li­za­vo tik
nu­teis­ta­sis E. Bu­te­le­vi­čius. Teis­mas ne­tu­rė­jo pa­grin­do tai­ky­ti
D. Vi­sal­gai šio BK straips­nio dar ir to­dėl, kad jis nu­ma­to at­sa­ko­my­bę
už ne­sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą, o D. Vi­sal­ga nu­teis­tas tik už ne­žy­mų
R. Ja­sio­nio svei­ka­tos su­trik­dy­mą. To­dėl ap­ta­ria­ma D. Vi­sal­gos vei­ka
ati­tin­ka BK 140 straips­nio 1 da­lies dis­po­zi­ci­ją. By­lo­je nė­ra duo­me­nų
apie tai, kad E. Bu­te­le­vi­čius bū­tų kaip nors pri­si­dė­jęs prie R. Ja­sio­nio
su­ža­lo­ji­mo. Jis tik pa­gro­bė pas­ta­ro­jo te­le­vi­zo­rių. E. Bu­te­le­vi­čiaus
pa­grob­to tur­to ver­tė ne­vir­ši­ja 3 MGL dy­džio su­mos. To­dėl jo nu­si­kals­ta­ma
vei­ka kva­li­fi­kuo­ti­na pa­gal BK 178 straips­nio 4 da­lį kaip ne­di­de­lės
ver­tės sve­ti­mo tur­to va­gys­tė.
Ž. Žit­kaus tur­to va­gys­tę kva­li­fi­kuo­jant pa­gal
BK 178 straips­nio 1 da­lį, bau­džia­ma­sis įsta­ty­mas pri­tai­ky­tas tin­ka­mai.
Pa­leng­vi­nus ap­tar­tų nu­teis­tų­jų nu­si­kals­ta­mų
vei­kų kva­li­fi­ka­vi­mą, baus­mės jiems pa­skir­ti­nos ne­per­žen­giant nau­jai
pri­tai­ky­tų BK straips­nių sank­ci­jų nu­sta­ty­tų ri­bų. Taip pat iš nau­jo
pa­skir­ti­nos su­ben­drin­tos baus­mės.

Ne­nag­ri­nė­ti­ni ka­sa­ci­nių skun­dų ar­gu­men­tai

Abie­jų ka­sa­to­rių ar­gu­men­tai dėl įro­dy­mų
ver­ti­ni­mo ir fak­ti­nių by­los ap­lin­ky­bių nu­sta­ty­mo pa­lie­ka­mi ne­nag­ri­nė­ti,
nes tai nė­ra ka­sa­ci­nio by­los nag­ri­nė­ji­mo da­ly­kas. Ka­sa­ci­nės ins­tan­ci­jos
teis­mas pa­tik­ri­na ap­skųs­tus nuosp­ren­džius (nu­tar­tis) tik tei­sės tai­ky­mo
as­pek­tu (BPK 376 straips­nio 1 da­lis).
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja, va­do­vau­da­ma­si BPK 382
straips­nio 6 punk­tu,

n u t a r
i a :

Aly­taus ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2003 m. rug­pjū­čio
29 d. nuosp­ren­dį ir Kau­no apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus
tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003 m. lap­kri­čio 4 d. nuosp­ren­dį pa­keis­ti:
Ei­man­to Bu­te­le­vi­čiaus nu­si­kals­ta­mą vei­ką,
ku­rią pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas kva­li­fi­ka­vo pa­gal BK 180
straips­nio 1 da­lį, ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas – pa­gal 138
straips­nio 2 da­lies 9 punk­tą, kva­li­fi­kuo­ti pa­gal 178 straips­nio 4 da­lį
ir pa­skir­ti nu­teis­ta­jam baus­mę – ke­tu­rias­de­šimt pen­kias pa­ras areš­to;
pri­tai­kius BK 64 straips­nio 3 da­lį, 65 straips­nio 1 da­lies 1 punk­tą, šią
ir pa­gal 2001 m. lie­pos 2 d. nuosp­ren­dį ne­at­lik­tą baus­mes su­ben­drin­ti
jų da­li­nio su­dė­ji­mo bū­du – prie ne­at­lik­tos baus­mės (vie­nuo­li­kos mė­ne­sių)
pri­dė­ti 30 die­nų nau­jai pa­skir­tos baus­mės ir su­ben­drin­tą baus­mę nu­sta­ty­ti
lais­vės at­ėmi­mą vie­ne­riems me­tams;
Dai­niaus Vi­sal­gos nu­si­kals­ta­mą vei­ką, ku­rią
pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas kva­li­fi­ka­vo pa­gal 180 straips­nio 1 da­lį,
ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas – pa­gal 138 straips­nio 2 da­lies 9
punk­tą, kva­li­fi­kuo­ti pa­gal BK 140 straips­nio 1 da­lį ir pa­skir­ti nu­teis­ta­jam
baus­mę – lais­vės at­ėmi­mą še­šiems mė­ne­siams; pri­tai­kius BK 63 straips­nio
1 da­lį, šią baus­mę su­ben­drin­ti su pa­gal BK 178 straips­nio 1 da­lį pa­skir­tą­ja
baus­me da­li­nio su­dė­ji­mo bū­du, su­ben­drin­tą baus­mę nu­sta­tant lais­vės
at­ėmi­mą vie­ne­riems me­tams še­šiems mė­ne­siams; pri­tai­kius BK 64 straips­nio
3 da­lį, šią baus­mę da­li­nio su­dė­ji­mo bū­du su­ben­drin­ti su ne­at­lik­ta
baus­me pa­gal 2001 m. ko­vo 7 d. teis­mo nuosp­ren­dį ir ga­lu­ti­nę baus­mę
pa­skir­ti lais­vės at­ėmi­mą dve­jiems me­tams vie­nam mė­ne­siui.
Ki­tą skun­džia­mų nuosp­ren­džių da­lį pa­lik­ti
ne­pa­keis­tą.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.75873 sekundės -