Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJOTEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13573: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO
TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS
TEISĖJŲ KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 6. Nu­ken­tė­ju­sio­jo skun­das (BK 178 straips­nio 5 da­lis,
BPK 3 straips­nio 1 da­lies 6 punk­tas)

Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­tis,
ku­ria pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo nuosp­ren­dis pa­nai­kin­tas ir by­la
nu­trauk­ta ne­sant nu­ken­tė­ju­sio­jo skun­do dėl jo tur­to va­gys­tės, pa­nai­kin­ta
ir by­la per­duo­ta iš nau­jo nag­ri­nė­ti ape­lia­ci­ne tvar­ka dėl to, kad po­li­ci­jo­je
su­ra­šy­tas pro­to­ko­las–­pa­reiš­ki­mas apie tur­to va­gys­tę lai­ky­ti­nas
nu­ken­tė­ju­sio­jo skun­du, nu­ro­dy­tu BK 178 straips­nio 5 da­ly­je ir BPK 3
straips­nio 1 da­lies 6 punk­te.

                                                           
                                                             Baudžia­mo­ji by­la Nr. 2K-254/2004
                                                                                         S-2. 2. 1; 2. 2. 4LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2004 m. ba­landžio 20 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti iš pir­mi­nin­kės L-os
L-os Ž-ės, A-o P-io ir pra­ne­šė­jo J-o T-iaus,
sek­re­to­riau­jant D. K-ei,
da­ly­vau­jant pro­ku­ro­rui K. Ž-ui,
teis­mo po­sė­dy­je ka­sa­ci­ne tvar­ka iš­nag­ri­nė­jo
bau­džia­mą­ją by­lą pa­gal Kau­no apy­gar­dos vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jos
ka­sa­ci­nį skun­dą dėl Kau­no apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus
tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003 m. lap­kri­čio 13 d. nu­tar­ties, ku­ria pa­nai­kin­tas
Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mo 2003 m. rug­pjū­čio 29 d. nuosp­ren­dis, ku­riuo
Ža­ne­ta S-­ke­vi­čiū­tė nu­teis­ta pa­gal BK 178 straips­nio 1 da­lį lais­vės
at­ėmi­mu vie­ne­riems me­tams ir še­šiems mė­ne­siams; va­do­vau­jan­tis BK 64
straips­niu, ši baus­mė su­ben­drin­ta su Kau­no apy­lin­kės teis­mo 2000 m.
rug­sė­jo 21 d. nuosp­ren­džiu pa­skir­ta baus­me, Ž. S-­ke­vi­čiū­tei pa­skir­ta
su­ben­drin­ta baus­mė lais­vės at­ėmi­mas tre­jiems me­tams vie­nam mė­ne­siui
ir by­la nu­trauk­ta.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja, iš­klau­siu­si tei­sė­jo
pra­ne­ši­mą, pro­ku­ro­ro, pra­šiu­sio ka­sa­ci­nį skun­dą pa­ten­kin­ti, iš­tei­sin­to­sios
ir jos gy­nė­jo, pra­šiu­sių pro­ku­ra­tū­ros skun­dą at­mes­ti, pa­aiš­ki­ni­mų,

n u s t a
t ė :

Ž. S-­ke­vi­čiū­tė Kau­no mies­to apy­lin­kės
teis­mo 2003 m. rug­pjū­čio 29 d. nuosp­ren­džiu nu­teis­ta už tai, kad 2003 m.
ge­gu­žės 23 d. , apie 1 val. , bū­da­ma ne­blai­vi, iš R. Pa­žė­rai pri­klau­san­čio
bu­to, esan­čio Kau­ne, Ba­sa­na­vi­čiaus al. 50–304, pa­gro­bė R. Pa­žė­ros
tur­to už 1229 Lt.
Kau­no apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų
sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja 2003 m. lap­kri­čio 13 d. nu­tar­ti­mi iš da­lies
pa­ten­ki­no nu­teis­to­sios Ž. S-­ke­vi­čiū­tės ape­lia­ci­nį skun­dą, pa­nai­ki­no
pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo nuosp­ren­dį ir by­lą nu­trau­kė. Ko­le­gi­ja,
pa­nai­kin­da­ma nuosp­ren­dį ir nu­trauk­da­ma by­lą, va­do­va­vo­si BPK 3
straips­nio 1 da­lies 6 punk­tu ir nu­ro­dė, kad Ž. S-­ke­vi­čiū­tė vei­ką,
nu­ma­ty­tą BK 178 straips­nio 1 da­ly­je, pa­da­rė 2003 m. ge­gu­žės 23 d. BK
178 straips­nio 5 da­ly­je nu­ma­ty­ta, kad už šio straips­nio 1 da­ly­je nu­ma­ty­tą
vei­ką as­muo at­sa­ko tik tuo at­ve­ju, kai yra nu­ken­tė­ju­sio­jo as­mens
skun­das ar jo tei­sė­to at­sto­vo pa­reiš­ki­mas, ar pro­ku­ro­ro rei­ka­la­vi­mas.
Ko­le­gi­jos nuo­mo­ne, by­lo­je nė­ra nu­ken­tė­ju­sio­jo skun­do, to­dėl pa­gal
BPK 167 straips­nio nuo­sta­tą ne­ga­lė­jo bū­ti pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.
Ka­sa­ci­niu skun­du Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros
vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­ja pra­šo pa­nai­kin­ti ape­lia­ci­nės
ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­tį, o pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo nuosp­ren­dį
iš da­lies pa­keis­ti: pa­skir­tą baus­mę su­ben­dri­nus BK 64 straips­nio 1 ir
3 da­ly­se nu­sta­ty­ta tvar­ka su 2000 m. rug­sė­jo 21 d. Kau­no mies­to apy­lin­kės
teis­mo nuosp­ren­džiu pa­skir­ta ir 2002 m. rug­sė­jo 16 d. Kau­no apy­gar­dos
teis­mo su­trum­pin­ta ir ne­at­lik­ta baus­me, pa­skir­ti dve­jus me­tus ir du
mė­ne­sius lais­vės at­ėmi­mo. Ki­tą nuosp­ren­džio da­lį pa­lik­ti ne­pa­keis­tą.
Ka­sa­to­rė nu­ro­do, kad bau­džia­mo­jo­je by­lo­je yra R. Pa­žė­ros pro­to­ko­las–­pa­reiš­ki­mas
dėl iš jo na­mų įvyk­dy­tos va­gys­tės ir įta­ri­mo, jog va­gys­tę įvyk­dė mer­gi­na,
var­du Ža­na. Tai­gi nu­ken­tė­ju­sy­sis R. Pa­žė­ra, kreip­da­ma­sis į po­li­ci­jos
pa­rei­gū­nus dėl va­gys­tės, iš­reiš­kė sa­vo va­lią, jo pa­reiš­ki­mas lai­ky­ti­nas
skun­du. To­dėl ko­le­gi­ja, teig­da­ma, kad nė­ra nu­ken­tė­ju­sio­jo skun­do,
ne­tin­ka­mai pri­tai­kė bau­džia­mą­jį įsta­ty­mą (BK 178 straips­nio 5 da­lis).
Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas ne­tin­ka­mai pri­tai­kė bau­džia­mą­jį
įsta­ty­mą skir­da­mas ga­lu­ti­nę baus­mę Ž. S-­ke­vi­čiū­tei. Teis­mas pa­skir­tą
vie­ne­rių me­tų ir še­šių mė­ne­sių lais­vės at­ėmi­mo baus­mę su­ben­dri­no
BK 64 straips­nio tvar­ka (ne­nu­ro­dy­da­mas straips­nio da­lių) su 2000 m.
rug­sė­jo 21 d. Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mo nuosp­ren­džiu pa­skir­ta
baus­me ir ga­lu­ti­nę baus­mę pa­sky­rė tre­jus me­tus ir vie­ną mė­ne­sį lais­vės
at­ėmi­mo. 2000 m. rug­sė­jo 21 d. nuosp­ren­džiu Kau­no mies­to apy­lin­kės
teis­mas nu­tei­sė Ž. S-­ke­vi­čiū­tę pa­gal BK 271 straips­nio 2 da­lį tre­jiems
me­tams lais­vės at­ėmi­mo. Kau­no apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus
tei­sė­jų ko­le­gi­ja 2003 m. rug­sė­jo 16 d. nu­tar­ti­mi pa­skir­tą baus­mę
su­trum­pi­no iki dve­jų me­tų ir de­šim­ties mė­ne­sių lais­vės at­ėmi­mo. Tai­gi
apy­gar­dos teis­mas su­ma­ži­no lais­vės at­ėmi­mo baus­mę dviem mė­ne­siais.
Ati­tin­ka­mai iki de­vy­nių mė­ne­sių ir vie­nos die­nos tu­ri bū­ti su­ma­žin­ta
ir Ž. S-­ke­vi­čiū­tės ne­at­lik­ta baus­mės da­lis. To­dėl 2003 m. rug­pjū­čio
29 d. Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mas pa­skir­tą vie­ne­rių me­tų ir še­šių
mė­ne­sių lais­vės at­ėmi­mo baus­mę su­ben­drin­da­mas BK 64 straips­nio tvar­ka
su 2000 m. rug­sė­jo 21 d. Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mo nuosp­ren­džiu pa­skir­ta
baus­me pri­va­lė­jo pri­dė­ti ne­at­lik­tą baus­mę – de­vy­nis mė­ne­sius ir
vie­ną die­ną.
Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sio­jo
pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jo ka­sa­ci­nis skun­das ten­kin­ti­nas iš da­lies.

Dėl BPK 3 straips­nio 1 da­lies 6 punk­to tai­ky­mo

Ž. S-­ke­vi­čiū­tė Kau­no mies­to apy­lin­kės
teis­mo 2003 m. rug­pjū­čio 29 d. nuosp­ren­džiu nu­teis­ta pa­gal BK 178
straips­nio 1 da­lį, t. y. už nu­si­kals­ta­mą vei­ką, ku­ri įei­na į BPK 167
straips­nio 1 da­ly­je iš­var­dy­tų vei­kų są­ra­šą, dėl ku­rių bau­džia­ma­sis
pro­ce­sas ga­li vyk­ti tik ga­vus nu­ken­tė­ju­sio­jo skun­dą ar jo tei­sė­to
at­sto­vo pa­reiš­ki­mą, ar pa­gal pro­ku­ro­ro rei­ka­la­vi­mą. Pa­gal BPK 3
straips­nio 1 da­lies 6 punk­to nuo­sta­tą bau­džia­ma­sis pro­ce­sas dėl nu­si­kals­ta­mų
vei­kų, nu­ro­dy­tų BPK 167 straips­nio 1 da­ly­je, ne­ga­li bū­ti pra­de­da­mas,
o pra­dė­tas tu­ri bū­ti nu­trauk­tas, jei­gu nė­ra nu­ken­tė­ju­sio­jo skun­do
ar jo tei­sė­to at­sto­vo pa­reiš­ki­mo, ar pro­ku­ro­ro rei­ka­la­vi­mo.
Kau­no apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų
sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja 2003 m. lap­kri­čio 13 d. nu­tar­ti­mi pa­nai­ki­no
Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mo 2003 m. rug­pjū­čio 29 d. ap­kal­ti­na­mą­jį
nuosp­ren­dį ir BPK 3 straips­nio 1 da­lies 6 punk­te nu­sta­ty­tu pa­grin­du
bau­džia­mą­ją by­lą nu­trau­kė kon­sta­tuo­da­ma, kad bau­džia­ma­sis pro­ce­sas
pra­dė­tas ne­sant nei nu­ken­tė­ju­sio­jo skun­do, nei jo tei­sė­to at­sto­vo
pa­reiš­ki­mo, nei pro­ku­ro­ro rei­ka­la­vi­mo.
Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas taikė gra­ma­ti­nį
įsta­ty­mo aiš­ki­ni­mą siau­rą­ja pras­me ir nu­ken­tė­ju­sio­jo pra­ne­ši­mą
po­li­ci­jai apie nu­si­kals­ta­mos vei­kos įvy­kį, ku­ris bu­vo įfor­min­tas
pro­to­ko­lu–­pa­reiš­ki­mu, ne­pri­pa­ži­no nu­ken­tė­ju­sio­jo skun­du, pa­gal
ku­rį pra­de­da­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl nu­si­kals­ta­mų veiks­mų, iš­var­dy­tų
BPK 167 straips­nio 1 da­ly­je. Tuo tar­pu iš bau­džia­mo­sios by­los ma­ty­ti,
kad nu­ken­tė­ju­sy­sis R. Po­žė­ra krei­pė­si į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą
dėl pa­da­ry­tos va­gys­tės iš jo bu­to. Va­do­vau­jan­tis BPK 166 straips­niu
toks pra­ne­ši­mas bu­vo pri­im­tas po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te ir įfor­min­tas
pro­to­ko­lu–­pa­reiš­ki­mu, ku­rio pa­grin­du bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis
ty­ri­mas. Tai ne­pri­eš­ta­rau­ja įsta­ty­mo pras­mei, nes Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­se nė­ra nu­sta­ty­ta nei nu­ken­tė­ju­sio­jo
skun­do, nei jo tei­sė­to at­sto­vo pa­reiš­ki­mo for­ma ir tu­ri­nys. Tai rei­kia
trak­tuo­ti kaip iš­reikš­tą no­rą im­tis ini­cia­ty­vos pra­dė­ti bau­džia­mą­jį
pro­ce­są dėl pa­da­ry­tos nu­si­kals­ta­mos vei­kos. Nu­ken­tė­ju­sy­sis R. Po­žė­ra
to­kią ini­cia­ty­vą pa­ro­dė, iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bu­vo pra­dė­tas ir ne
jo kom­pe­ten­ci­ja bu­vo spręs­ti, kaip tu­ri bū­ti pa­va­din­tas ir įfor­min­tas
pa­reikš­tas no­ras siū­ly­ti pra­dė­ti bau­džia­mą­jį pro­ce­są. Ki­taip jo
pra­ne­ši­mo apie nu­si­kals­ta­mą vei­ką iki­teis­mi­nio ty­ri­mo įstai­gai ne­ga­li­ma
pa­aiš­kin­ti. Kau­no apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų
ko­le­gi­jos iš­va­da, iš­dės­ty­ta 2003 m. lap­kri­čio 13 d. nu­tar­ty­je,
prieš­ta­rau­ja įsta­ty­mo pras­mei, tai su­kliu­dė teis­mui pri­im­ti tei­sin­gą
nu­tar­tį, to­dėl ji nai­kin­ti­na BPK 369 straips­nio 1 da­lies 2 punk­to pa­grin­du.

Dėl BPK 320 straips­nio 3 da­lies tai­ky­mo

Kau­no apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų
sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja iš­nag­ri­nė­jo bau­džia­mą­ją by­lą pa­gal nu­teis­to­sios
Ž. S-­ke­vi­čiū­tės ape­lia­ci­nį skun­dą, ku­ria­me ji pra­šė su­švel­nin­ti
baus­mę ir tin­ka­mai tai­ky­ti BK 64 straips­nio nuo­sta­tas. Ape­lia­ci­nės
ins­tan­ci­jos teis­mas, pa­žeis­da­mas Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so rei­ka­la­vi­mus,
nu­trau­kė bau­džia­mą­ją by­lą ir ne­iš­nag­ri­nė­jo ape­lia­ci­nio skun­do
tais pa­grin­dais ir mo­ty­vais, ku­riais jis bu­vo pa­duo­tas, to­dėl by­la
per­duo­ti­na iš nau­jo nag­ri­nė­ti ape­lia­ci­ne tvar­ka.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja, va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos
Res­pub­li­kos BPK 382 straips­nio 5 punk­tu,

n u t a r
i a :

Pa­nai­kin­ti Kau­no apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003 m. lap­kri­čio 13 d. nu­tar­tį ir
per­duo­ti by­lą iš nau­jo nag­ri­nė­ti ape­lia­ci­ne tvar­ka.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.6349 sekundės -