Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJOTEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5257: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO
TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS
TEISĖJŲ KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 7. Plė­ši­mas (BK 180 straipsnis)

At­mes­tas nu­teis­to­jo, pra­šiu­sio jo veiks­mus
iš BK 180 straips­nio 1 da­lies per­kva­li­fi­kuo­ti į BK 178 straips­nio 1 da­lį,
ka­sa­ci­nis skun­das ir pa­keis­ti teis­mų spren­di­mai, pa­ša­li­nant iš jų
ap­ra­šo­mo­sios da­lies žo­džius „bei to­kiu bū­du at­im­da­mas ga­li­my­bę
prie­šin­tis“, nes as­mens stū­mi­mas ir par­grio­vi­mas pa­gro­biant jo tur­tą
yra sve­ti­mo tur­to pa­gro­bi­mas pa­nau­do­jant fi­zi­nį smur­tą, o ne ki­toks
ga­li­my­bės at­ėmi­mas nu­ken­tė­ju­sia­jam as­me­niui prie­šin­tis, ir kva­li­fi­kuo­ja­mas
pa­gal BK 182 straips­nį.

                                                            Baudžia­mo­ji by­la Nr. 2K-251/2004
                                                                                        S-2. 1. 2. 1. 14. 2
LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2004 m. ba­landžio 20 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti iš pir­mi­nin­ko V-o
M-o, Ri­man­to Bau­mi­lo ir pra­ne­šė­jo V-o P-o,
sek­re­to­riau­jant R. B-­tu­lie­nei,
da­ly­vau­jant pro­ku­ro­rui S. Be­kišui, gy­nė­jui
ad­vo­ka­tui I. B-­laus­kui,
teis­mo po­sė­dy­je iš­nag­ri­nė­jo ka­sa­ci­nę by­lą
pa­gal nu­teis­to­jo Gin­ta­ro Kup­rio ka­sa­ci­nį skun­dą dėl Vil­niaus mies­to
1-ojo apy­lin­kės teis­mo 2003 m. spa­lio 8 d. nuosp­ren­džio ir Vil­niaus apy­gar­dos
teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003 m. gruo­džio
2 d. nu­tar­ties.
Vil­niaus mies­to 1-ojo apy­lin­kės teis­mo 2003
m. spa­lio 8 d. nuosp­ren­džiu G. Kup­rys nu­teis­tas pa­gal BK 180 straips­nio
1 da­lį (dėl D. Jur­ge­le­vi­čie­nės tur­to plė­ši­mo) lais­vės at­ėmi­mu vie­ne­riems
me­tams ir še­šiems mė­ne­siams, pa­gal BK 178 straips­nio 1 da­lį (dėl A. Iko­ni­ko­vos
tur­to va­gys­tės) lais­vės at­ėmi­mu de­vy­niems mė­ne­siams, pa­gal BK 178
straips­nio 4 da­lį (dėl A. Klo­po­vo tur­to va­gys­tės) tris­de­šim­čiai pa­rų
areš­to, pa­gal BK 178 straips­nio 4 da­lį (dėl N. Po­ta­po­vos tur­to va­gys­tės)
tris­de­šim­čiai pa­rų areš­to. Va­do­vau­jan­tis BK 63 straips­niu pa­skir­tos
baus­mės su­ben­drin­tos iš da­lies jas su­de­dant ir ga­lu­ti­nė baus­mė pa­skir­ta
lais­vės at­ėmi­mas dve­jiems me­tams, baus­mę at­lie­kant pa­tai­sos na­muo­se.
Iš G. Kup­rio pri­teis­ta 625 Lt D. Jur­ge­le­vi­čie­nei, 300 Lt – A. Iko­ni­ko­vai, 165 Lt – A. Klo­po­vui, 219 Lt
– N. Po­ta­po­vai.
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų
sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003 m. gruo­džio 2 d. nu­tar­ti­mi nu­teis­to­jo
G. Kup­rio ape­lia­ci­nis skun­das at­mes­tas.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja, iš­klau­siu­si tei­sė­jo
pra­ne­ši­mą, gy­nė­jo, pra­šiu­sio ka­sa­ci­nį skun­dą ten­kin­ti, pro­ku­ro­ro,
pra­šiu­sio ka­sa­ci­nį skun­dą at­mes­ti, pa­aiš­ki­ni­mų,

n u s t a
t ė :

G. Kup­rys nu­teis­tas už tai, kad 2003 m. lie­pos
11 d. , apie 14 val. , Vil­niu­je, prie Gel­vo­nų g. na­mo Nr. 20, pa­nau­do­jo
fi­zi­nį smur­tą – pa­stū­mė Da­nu­tę Jur­ge­le­vi­čie­nę į nu­ga­rą ir ją par­grio­vė,
taip at­im­da­mas ga­li­my­bę prie­šin­tis, grie­bė iš nu­ken­tė­ju­sio­sios
ran­kų 25 Lt ver­tės ran­ki­nę su jo­je bu­vu­siais
200 Lt gry­nų­jų pi­ni­gų, 300 Lt ver­tės mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nu „No­kia
3410“, 100 Lt ver­tės aki­niais bei ki­tais
smul­kiais daik­tais.
Be to, G. Kup­rys nu­teis­tas dar ir už 2003 m.
lie­pos 28 d. pa­da­ry­tą Anas­ta­si­jos Iko­ni­ko­vos, 2003 m. rug­pjū­čio 1
d. A-aus Klo­po­vo ir 2003 m. rug­pjū­čio 5 d. Ni­nos Po­ta­po­vos tur­to
va­gys­tę, ta­čiau dėl šių nu­tei­si­mų nuosp­ren­džio ne­skun­džia.
Ka­sa­ci­niu skun­du nu­teis­ta­sis G. Kup­rys pra­šo
jo nu­si­kals­ta­mą vei­ką dėl D. Jur­ge­le­vi­čie­nės tur­to plė­ši­mo per­kva­li­fi­kuo­ti
iš BK 180 straips­nio 1 da­lies į BK 178 straips­nio 1 da­lį ir su­ma­žin­ti
baus­mę. Ka­sa­to­rius ne­su­tin­ka su vei­kos kva­li­fi­ka­vi­mu pa­gal BK 180
straips­nio 1 da­lį, nes fi­zi­nio smur­to prieš nu­ken­tė­ju­si­ą­ją D. Jur­ge­le­vi­čie­nę
ne­nau­do­jo, o tik pri­bė­gęs iš­plė­šė iš jos ran­kų ran­ki­nę. By­lo­je ne­bu­vo
at­lik­ta teis­mo me­di­ci­nos eks­per­ti­zė, taip pat nė­ra liu­dy­to­jų, ku­rie
pa­tvir­tin­tų D. Jur­ge­le­vi­čie­nės pa­ro­dy­mus, kad jis pa­stū­mė ją iš nu­ga­ros
ir par­ver­tęs su­ža­lo­jo jai ko­jų ke­lius.
Ka­sa­to­rius ne­su­tin­ka su ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos
teis­mo nu­tar­ty­je pa­teik­tu ar­gu­men­tu, kad jis yra re­ci­dy­vis­tas,
taip pa­žeis­tos jo tei­sės pa­gal BK.
Nu­teis­to­jo Gin­ta­ro Kup­rio ka­sa­ci­nis skun­das
ne­ten­kin­ti­nas.

Dėl D. Jur­ge­le­vi­čie­nės tur­to pa­gro­bi­mo
kva­li­fi­ka­vi­mo pa­gal BK 180 straips­nio 1 da­lį

N-s ka­sa­to­rius ne­su­tin­ka su teis­mų spren­di­mais
dėl jo pa­da­ry­to nu­si­kal­ti­mo prieš D. Jur­ge­le­vi­čie­nę kva­li­fi­ka­vi­mo
kaip plė­ši­mo ir tei­gia, kad smur­to prieš nu­ken­tė­ju­si­ą­ją ne­nau­do­jęs,
ko­le­gi­ja lai­ko, kad šios dalies teis­mų spren­di­mai yra tei­sin­gi ir pa­grįs­ti.
Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 178 ir 180 straips­niuo­se nu­ma­ty­tos va­gys­tės ir
plė­ši­mo nu­si­kal­ti­mų su­dė­tys tu­ri daug ben­drų po­žy­mių. Va­gys­tę ir
plė­ši­mą sie­ja tai, kad da­rant abu nu­si­kal­ti­mus sve­ti­mas tur­tas yra
pa­gro­bia­mas, t. y. ne­tei­sė­tai ir ne­at­ly­gin­ti­nai už­val­do­mas. Es­mi­nis
plė­ši­mo ir va­gys­tės at­ri­bo­ji­mo kri­te­ri­jus yra nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mo
bū­das. Kaip va­gys­tė kva­li­fi­kuo­ja­mas slap­tas ar at­vi­ras, ta­čiau tik
ne­smur­ti­nis sve­ti­mo tur­to pa­gro­bi­mas. Da­ry­da­mas plė­ši­mą kal­ti­nin­kas
sve­ti­mą tur­tą pa­gro­bia pa­nau­do­da­mas fi­zi­nį smur­tą ar­ gra­si­ni­mus
(psi­chi­nis smur­tas) ar­ba ki­taip at­im­da­mas ga­li­my­bę nu­ken­tė­ju­sia­jam
prie­šin­tis. Fi­zi­nis smur­tas su­pran­ta­mas kaip bet koks fi­zi­nis – smur­ti­nis
po­vei­kis nu­ken­tė­ju­sio­jo kū­nui, ne­pri­klau­so­mai nuo to, ko­kie svei­ka­tos
su­trik­dy­mai bu­vo pa­da­ry­ti nu­ken­tė­ju­sia­jam. Vei­ka bus kva­li­fi­kuo­ja­ma
kaip plė­ši­mas ir tuo at­ve­ju, jei dėl fi­zi­nio smur­to po­vei­kio nu­ken­tė­ju­sia­jam
tei­siš­kai reikš­min­gų svei­ka­tos su­trik­dy­mų ne­bu­vo pa­da­ry­ta, bet
kal­ti­nin­ko smur­ti­niai veiks­mai su­kė­lė fi­zi­nį skaus­mą. Plė­ši­mo nu­si­kal­ti­mo
su­dė­ties po­žy­mis „ki­taip at­im­da­mas ga­li­my­bę prie­šin­tis“ taip pat
su­po­nuo­ja smur­ti­nius veiks­mus, ta­čiau šie veiks­mai ga­li ne­su­kel­ti
nei svei­ka­tos su­trik­dy­mų, nei di­de­lio fi­zi­nio skaus­mo. Šio po­žy­mio
es­mė yra ta, kad dėl kal­ti­nin­ko veiks­mų nu­ken­tė­ju­sy­sis ne­ten­ka ga­li­my­bės
pa­si­prie­šin­ti jo tur­to pa­gro­bi­mui. Šį plė­ši­mo su­dė­ties po­žy­mį ati­tin­ka
nu­ken­tė­ju­sio­jo su­ri­ši­mas, įstū­mi­mas ir už­da­ry­mas at­ski­ro­je pa­tal­po­je,
už­mig­dy­mas me­di­ka­men­tais ar nar­ko­ti­nėmis me­džia­gomis. At­ėmi­mas ga­li­my­bės
prie­šin­tis ga­li bū­ti pa­da­ro­mas ne tik pa­nau­do­jant fi­zi­nį smur­tą,
bet ir ap­gau­lę. Jei pa­na­šiais veiks­mais nu­ken­tė­ju­sia­jam dar su­ke­lia­mas
di­de­lis skaus­mas ar pa­da­ro­mi svei­ka­tos su­trik­dy­mai, teis­mas to­kią
vei­ką kaip plė­ši­mą kva­li­fi­kuo­ja rem­da­ma­sis dviem plė­ši­mo po­žy­miais
– fi­zi­nio smur­to pa­nau­do­ji­mu ir at­ėmi­mu ga­li­my­bės prie­šin­tis.
Teis­mų prak­ti­ko­je sve­ti­mo tur­to už­val­dy­mas
stai­giu ju­de­siu iš­plė­šiant tur­tą iš nu­ken­tė­ju­sio­jo ran­kų ir jį už­val­dant
pa­pras­tai kva­li­fi­kuo­ja­mas kaip va­gys­tė, jei­gu prieš tai ne­bu­vo
veiks­mų, ati­tin­kan­čių psi­chi­nio smur­to po­žy­mius. Ta­čiau jei prieš už­val­dant
tur­tą ar­ba tur­to už­val­dy­mo me­tu nu­ken­tė­ju­sy­sis ran­ko­mis ar kū­nu
pa­stu­mia­mas, to­kia vei­ka pri­klau­so­mai nuo kon­kre­čių ap­lin­ky­bių
(stū­mi­mo jė­gos, pa­da­ri­nių) jau ga­li ati­tik­ti plė­ši­mo nu­si­kal­ti­mo
po­žy­mius, nes stū­mi­mas ga­li bū­ti pri­pa­žin­tas vie­na iš fi­zi­nio smur­to
pa­nau­do­ji­mo for­mų. Vei­ka ga­li bū­ti ver­ti­na­ma kaip plė­ši­mas ir ta­da,
jei pa­na­šaus po­bū­džio smur­ti­niai veiks­mai prieš nu­ken­tė­ju­sį­jį bu­vo
pa­da­ry­ti iš kar­to po to, kai tur­tas bu­vo už­val­dy­tas sie­kiant iš­lai­ky­ti
už­val­dy­tą tur­tą, jei kal­ti­nin­kas dar ne­tu­rė­jo re­a­lios ga­li­my­bės
tur­tu nau­do­tis ar dis­po­nuo­ti (žr. Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo se­na­to 1998
m. gruo­džio 22 d. nu­ta­ri­mo „Dėl teis­mų prak­ti­kos suk­čia­vi­mo ir tur­to
pa­si­sa­vi­ni­mo ar iš­švais­ty­mo bau­džia­mo­sio­se by­lo­se“ 5 punk­tą).
Šiuo at­ve­ju va­gys­tė per­ei­na į plė­ši­mą.
Teis­mo nuosp­rendžiu nu­sta­ty­ta, kad ka­sa­to­rius,
pa­stū­męs nu­ken­tė­ju­si­ą­ją D. Jur­ge­le­vi­čie­nę į nu­ga­rą, ją par­grio­vė
ir grie­bė iš jos ran­kų ran­ki­nę. N-s ka­sa­to­rius gin­či­ja nu­ken­tė­ju­sio­sios
pa­stū­mi­mo veiks­mą, tai­gi ir fi­zi­nio smur­to pa­nau­do­ji­mą, teis­mas,
pa­grįs­tai pri­im­da­mas nuosp­ren­dį ir spręs­da­mas pa­da­ry­tos vei­kos kva­li­fi­ka­vi­mo
klau­si­mą, rė­mė­si pa­ro­dy­mais nu­ken­tė­ju­sio­sios, ku­ri nuo­sek­liai ir
iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me, ir teis­me pa­ro­dė, kad bu­vo pa­stum­ta iš už­pa­ka­lio
į nu­ga­rą ir dėl to par­griu­vo, su­plė­šė džin­sus. Teis­mas to­kius ka­sa­to­riaus
veiks­mus įver­ti­no kaip plė­ši­mą pa­gal du BK 180 straips­ny­je nu­ma­ty­tus
plė­ši­mo po­žy­mius – fi­zi­nio smur­to pa­nau­do­ji­mą ir ga­li­my­bės at­ėmi­mą
prie­šin­tis. Ko­le­gi­ja lai­ko, kad apy­lin­kės teis­mas pa­da­rė pa­grįs­tą
iš­va­dą, jog ka­sa­to­riaus pa­da­ry­ti veiks­mai ati­tin­ka fi­zi­nio smur­to
pa­nau­do­ji­mo plė­ši­mo po­žy­mį. Šiuo at­ve­ju nu­ken­tė­ju­sio­sios stū­mi­mas
ran­ka, kai ji dar ir par­griu­vo, lai­ko­mas fi­zi­nio smur­to pa­nau­do­ji­mu.
Ki­ta ver­tus, ko­le­gi­ja lai­ko, kad apy­lin­kės teis­mas be pa­grin­do in­kri­mi­na­vo
ka­sa­to­riui ki­tą plė­ši­mo su­dė­ties po­žy­mį – „at­ėmi­mą ga­li­my­bės nu­ken­tė­ju­sia­jai
prie­šin­tis“, ka­dan­gi ka­sa­to­rius pa­da­rė tik vie­ną veiks­mą ir juo ne­re­a­li­za­vo
dvie­jų skir­tin­gų plė­ši­mo nu­si­kal­ti­mo su­dė­ties po­žy­mių. Be to, ko­le­gi­ja
at­krei­pia dė­me­sį tai, kad ka­sa­to­riaus pa­da­ry­ti veiks­mai ne­ati­tin­ka
po­žy­mio „ki­taip at­im­da­mas ga­li­my­bę prie­šin­tis“ aiš­ki­ni­mo bau­džia­mo­sios
tei­sės te­ori­jo­je ir teis­mų prak­ti­ko­je. To­dėl iš da­lies ten­ki­nant ka­sa­ci­nį
skun­dą, mi­nė­to plė­ši­mo su­dė­ties po­žy­mio in­kri­mi­na­vi­mas ša­lin­ti­nas
iš ap­kal­ti­na­mo­jo nuosp­ren­džio ap­ra­šo­mo­sios da­lies.

Dėl lai­ky­mo re­ci­dy­vis­tu

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas, ap­tar­da­mas ape­lia­ci­nio
skun­do ar­gu­men­tus dėl pa­skir­ti­nos baus­mės, pa­grįs­tai kon­sta­ta­vo,
kad G. Kup­rys yra re­ci­dy­vis­tas ir jam pa­grįs­tai pa­skir­ta lais­vės at­ėmi­mo
baus­mė. To­kia teis­mo iš­va­da ati­tin­ka 2000 m. BK 27 straips­nio 1 da­ly­je
nu­ma­ty­tą re­ci­dy­vis­to są­vo­ką. BK 27 straips­nio 1 da­ly­je sa­ko­ma,
kad nu­si­kal­ti­mų re­ci­dy­vas yra ta­da, kai as­muo, jau teis­tas už ty­či­nio
nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mą, jei­gu teis­tu­mas už jį ne­iš­ny­kęs ar ne­pa­nai­kin­tas
įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka, vėl pa­da­ro vie­ną ar dau­giau ty­či­nių nu­si­kal­ti­mų.
Toks as­muo yra re­ci­dy­vis­tas. Apy­gar­dos teis­mas kon­sta­ta­vo, kad ka­sa­to­rius
pas­ku­ti­niuo­ju nuosp­ren­džiu, pri­im­tu 2003 m. spa­lio 8 d. , sep­tin­tą
kar­tą nu­teis­tas už ke­tu­rias ty­či­nes nu­si­kals­ta­mas vei­kas (du nu­si­kal­ti­mus
ir du bau­džia­muo­sius nu­si­žen­gi­mus). Anks­tes­niu nuosp­ren­džiu ka­sa­to­rius
taip pat bu­vo nu­teis­tas už ty­či­nius nu­si­kal­ti­mus. Teis­tu­mas dėl anks­čiau
pa­da­ry­tų vei­kų ne­iš­ny­kęs, nes nau­ją nu­si­kal­ti­mą jis pa­da­rė pra­ėjus
vie­ne­riems me­tams ir pen­kiems mė­ne­siams po baus­mės at­li­ki­mo, kai tuo
tar­pu pa­gal BK 97 straips­nio nuo­sta­tas mi­ni­ma­lus teis­tu­mo iš­ny­ki­mo
ter­mi­nas nu­tei­sus re­a­lia lais­vės at­ėmi­mo baus­me už ty­či­nį nu­si­kal­ti­mą
yra tre­ji me­tai po baus­mės at­li­ki­mo.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja, va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos
Res­pub­li­kos BPK 382 straips­nio 6 punk­tu,

n u t a r
i a :

Pa­keis­ti Vil­niaus mies­to 1-ojo apy­lin­kės
teis­mo 2003 m. spa­lio 8 d. nuosp­ren­dį ir Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003 m. gruo­džio 2 d. nu­tar­tį. Pa­ša­lin­ti
iš nuosp­ren­džio ir nu­tar­ties ap­ra­šo­mo­sios da­lies žo­džius „bei to­kiu
bū­du at­im­da­mas ga­li­my­bę prie­šin­tis“.
Ki­tą Vil­niaus mies­to 1-ojo apy­lin­kės teis­mo
2003 m. spa­lio 8 d. nuosp­ren­džio ir Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003 m. gruo­džio 2 d. nu­tar­ties da­lį
pa­lik­ti ne­pa­keis­tą.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.6114 sekundės -