Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJOTEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5263: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO
TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS
TEISĖJŲ KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 8. Nu­si­kals­ta­mu bū­du gau­to ne­di­de­lės ver­tės tur­to re­a­li­za­vi­mas
(BK 189 straips­nio 3 da­lis).
Bau­džia­mo­jo įsta­ty­mo ga­lio­ji­mo lai­kas (BK 3 straips­nio 2 da­lis)

Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo nuosp­ren­dis
ir ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­tis pa­nai­kin­ti ir by­la nu­trauk­ta
dėl to, kad ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas nu­si­kals­ta­mu bū­du gau­to
75 Lt ver­tės tur­to re­a­li­za­vi­mą,
ku­rį tu­rė­jo kva­li­fi­kuo­ti pa­gal 2000 m. BK 189 straips­nio 3 da­lį, ne­pa­grįs­tai
iš 1961 m. BK 281 straips­nio 1 da­lies per­kva­li­fi­ka­vo į 2000 m. BK 189
straips­nio 1 da­lį; be to, pa­gal 2000 m. BK 190 straips­nį (2003 m. lie­pos 4
d. įsta­ty­mo re­dak­ci­ja), ku­ris pa­gal BK 3 straips­nio 2 da­lį tu­ri bū­ti
tai­ko­mas, 2000 m. BK 189 straips­nio 3 da­ly­je nu­ro­dy­ta vei­ka yra nu­si­kals­ta­ma,
jei­gu mi­nė­to tur­to ver­tė vir­ši­ja 1 MGL (125 Lt)
dy­džio su­mą.

                                                           
Baudžia­mo­ji by­la Nr. 2K-234/2004
                                                                                            S-2. 1. 1. 2. 1                        
LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2004 m. ba­landžio 13 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti iš pir­mi­nin­ko V-o
P-o, V-o A-o ir pra­ne­šė­jo V-o M-o,
sek­re­to­riau­jant L. B-ie­nei,
da­ly­vau­jant pro­ku­ro­rui P. Moc­ke­vi­čiui, gy­nė­jui
ad­vo­ka­tui I. B-­laus­kui,
nu­teis­ta­jam P. J-­ma­lai,
įsta­ty­mi­nei at­sto­vei G. J-­ma­lie­nei,
teis­mo po­sė­dy­je ka­sa­ci­ne tvar­ka iš­nag­ri­nė­jo
bau­džia­mą­ją by­lą pa­gal nu­teis­to­jo Po­vi­lo J-­ma­los  ka­sa­ci­nį skun­dą dėl Kau­no mies­to apy­lin­kės
teis­mo 2003 m. ko­vo 24 d. nuosp­ren­džio, ku­riuo Po­vi­las J-­ma­la nu­teis­tas
pa­gal 1961 m. BK 281 straips­nio 1 da­lį lais­vės at­ėmi­mu še­šiems mė­ne­siams.
Pri­tai­kius 2002 m. lap­kri­čio 7 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mo
,,Dėl am­nes­ti­jos pa­žy­mint Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos de­šim­ties
me­tų su­kak­tį“ 1 straips­nio 1 da­lies 2 punk­tą, nuo pa­skir­tos lais­vės at­ėmi­mo
baus­mės at­leis­tas.
Skun­džia­ma ir Kau­no apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003 m. bir­že­lio 23 d. nu­tar­tis, ku­ria
pro­ku­ro­ro ir nu­teis­tų­jų ape­lia­ci­niai skun­dai at­mes­ti. P. J-­ma­los
vei­ka iš 1961 m. BK 281 straips­nio (da­lis ne­nu­ro­dy­ta) per­kva­li­fi­kuo­ta
į 2000 m. BK 189 straips­nio 1 da­lį, ta­čiau baus­mė ne­pa­skir­ta, tik nu­ro­dy­ta,
kad ki­ta nuosp­ren­džio da­lis ne­pa­keis­ta.
Mi­nė­tu nuosp­ren­džiu pa­gal 1961 m. BK 272
straips­nio 2 da­lį nu­teis­ti ir T. Vil­ke­lis bei A. Va­lins­kas, ta­čiau ši
nuosp­ren­džio da­lis ka­sa­ci­ne tvar­ka ne­ap­skųs­ta.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja, iš­klau­siu­si tei­sė­jo
pra­ne­ši­mą, nu­teis­to­jo, įsta­ty­mi­nės at­sto­vės ir gy­nė­jo, pra­šiu­sių
ka­sa­ci­nį skun­dą pa­ten­kin­ti, pro­ku­ro­ro, iš es­mės su­ti­ku­sio su skun­du,
pa­aiš­ki­ni­mų,

n u s t a
t ė :

Po­vi­las J-­ma­la nu­teis­tas už tai, kad ži­no­da­mas,
jog 2001 m. rug­sė­jo 18 d. A. Va­lins­kas ir T. Vil­ke­lis plė­ši­mo bū­du už­val­dė
P. Bo­ri­so tur­tą, 2001 m. rug­sė­jo mė­ne­sio ne­nu­sta­ty­tą die­ną, da­lį
šio tur­to– še­šis kom­piu­te­ri­nių žai­di­mų pro­gra­mų dis­ke­lius ir jų dėk­lą,
ku­rių ver­tė 75 Lt, re­a­li­za­vo
tar­pi­nin­kau­jant E. Kuz­mai.
Ka­sa­ci­niu skun­du nu­teis­ta­sis P. J-­ma­la
pra­šo pa­nai­kin­ti teis­mų spren­di­mus dėl jo ir bau­džia­mą­ją by­lą nu­trauk­ti.
Skun­de nu­ro­do­ma, kad by­lo­je ne­su­rink­ta pa­ti­ki­mų
jo kal­tės įro­dy­mų. Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas ne­ap­svars­tė jo
skun­do mo­ty­vų. Net ir lai­kant, kad jis re­a­li­za­vo vog­tus daik­tus, jo
vei­ka tu­rė­jo bū­ti kva­li­fi­kuo­ta pa­gal BK 189 straips­nio 3 da­lį (re­a­li­zuo­tas
ne­di­de­lės ver­tės tur­tas). N-­ja­ja­me Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se 2003 m.
lie­pos 25 d. bu­vo pa­keis­tas BK 190 straips­nis, ku­ris nu­ma­tė, jog ne­di­de­lės
ver­tės tur­tu lai­ko­mas tur­tas, ku­rio ver­tė vir­ši­ja 1 MGL, bet ne­vir­ši­ja
3 MGL dy­džio su­mos. Mi­nė­tu at­ve­ju re­a­li­zuo­tas 75 Lt ver­tės tur­tas, to­dėl šio­je vei­ko­je nė­ra
nu­si­kal­ti­mo su­dė­ties. Šiuo at­ve­ju tai­ky­ti­nos BK 3 straips­nio nuo­sta­tos.
Ka­sa­ci­nis skun­das ten­kin­ti­nas.

Dėl P. J-­ma­los kal­tės

Pa­gal BPK 305 straips­nio 1 da­lies 2 punk­to nuo­sta­tas
teis­mas sa­vo išva­das pa­grindžia įro­dy­mais, ku­rie įver­ti­na­mi re­mian­tis
BPK 20 straips­nio 5 da­ly­je nu­sta­ty­to­mis tai­syk­lė­mis. Šia­me straips­ny­je
nu­sta­ty­ta, jog tei­sė­jai įro­dy­mus įver­ti­na pa­gal sa­vo vi­di­nį įsi­ti­ki­ni­mą,
pa­grįs­tą iš­sa­miu ir ne­ša­liš­ku vi­sų by­los ap­lin­ky­bių iš­nag­ri­nė­ji­mu,
va­do­vau­da­mie­si įsta­ty­mu. Tei­sė­jų ko­le­gi­ja kon­sta­tuo­ja, kad pir­mo­sios
ins­tan­ci­jos teis­mas iš­sa­miai ir ne­ša­liš­kai iš­ty­rė es­mi­nes by­los
ap­lin­ky­bes, pa­tik­ri­no ir iš­ana­li­za­vo by­lo­je su­rink­tus įro­dy­mus,
jų vi­su­mos pa­grin­du pa­da­rė pa­grįs­tas bei tei­sin­gas iš­va­das dėl P.
J-­ma­los kal­tės, kad jis re­a­li­za­vo nu­si­kals­ta­mu bū­du gau­tą tur­tą.
Šis teis­mas tei­sin­gai P. J-­ma­los vei­ką kva­li­fi­ka­vo pa­gal 1961 m. BK
281 straips­nio 1 da­lį. Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas pa­tik­ri­no
pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo iš­tir­tų įro­dy­mų ver­ti­ni­mą ir tai mo­ty­vuo­tai
ap­ta­rė ape­lia­ci­nė­je nu­tar­ty­je. By­lo­je su­rink­tus įro­dy­mus pa­tik­ri­na
ir įver­ti­na pir­mo­sios ir ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mai, o ka­sa­ci­nis
teis­mas pa­tik­ri­na skun­džia­mų teis­mų spren­di­mų tei­sė­tu­mą tei­sės tai­ky­mo
as­pek­tu (BPK 376 straips­nio 1 da­lis), to­dėl ne­nu­sta­tęs es­mi­nių bau­džia­mo­jo
pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mų ren­kant ir ver­ti­nant įro­dy­mus ki­tu as­pek­tu
įro­dy­mų ka­sa­ci­nis teis­mas ne­tu­ri tei­sės ver­tin­ti.
Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas iš­nag­ri­nė­jo
es­mi­nius nu­teis­to­jo P. J-­ma­los ape­lia­ci­nio skun­do ar­gu­men­tus.

Dėl BK 3 straips­nio 2 da­lies nuo­sta­tų tai­ky­mo

BK 3 straips­nis nu­sta­to, kad vei­kos nu­si­kals­ta­mu­mą
ir as­mens bau­džia­mu­mą nu­sta­to tos vei­kos pa­da­ry­mo me­tu ga­lio­jęs
bau­džia­ma­sis įsta­ty­mas. Vei­kos nu­si­kals­ta­mu­mą pa­nai­ki­nan­tis,
baus­mę švel­ni­nan­tis ar­ba ki­to­kiu bū­du nu­si­kals­ta­mą vei­ką pa­da­riu­sio
as­mens tei­si­nę pa­dė­tį pa­leng­vi­nan­tis bau­džia­ma­sis įsta­ty­mas tu­ri
grįž­ta­mą­ją ga­lią, t. y. tai­ko­mas iki to­kio įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo
nu­si­kals­ta­mą vei­ką pa­da­riu­siems as­me­nims, taip pat at­lie­kan­tiems
baus­mę bei tu­rin­tiems teis­tu­mą as­me­nims.
Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas, 2003 m.
bir­že­lio 23 d. nag­ri­nė­da­mas by­lą ape­lia­ci­ne tvar­ka, rem­da­ma­sis BK
3 straips­nio 2 da­lies nuo­sta­to­mis, P. J-­ma­los vei­ką iš 1961 m. BK 281
straips­nio 1 da­lies per­kva­li­fi­ka­vo į 2000 m. BK 189 straips­nio 1 da­lį.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja kon­sta­tuo­ja, kad ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas
pa­da­rė klai­dą, nes P. J-­ma­los vei­ką tu­rė­jo per­kva­li­fi­kuo­ti į BK
189 straips­nio 3 da­lį, ka­dan­gi P. J-­ma­la re­a­li­za­vo nu­si­kals­ta­mu
bū­du gau­tą ne­di­de­lės ver­tės tur­tą, ku­rio ver­tė ne­vir­ši­jo 1 MGL dy­džio
su­mos (BK 190 straips­ny­je ši nor­ma ga­lio­jo nuo 2003 m. ge­gu­žės 1 d. iki
2003 m. lie­pos 25 d. ).
Įsta­ty­mų lei­dė­jas 2003 m. lie­pos 4 d. pa­kei­tė
BK 190 straips­nį (2003 m. lie­pos 4 d. įsta­ty­mo Nr. IX-1706 re­dak­ci­ja,
įsi­ga­lio­ju­si 2003 m. lie­pos 25 d. ) ir nau­jai iš­aiš­ki­no ne­di­de­lės
ver­tės tur­to są­vo­ką – kai jo ver­tė vir­ši­ja 1 MGL, bet ne­vir­ši­ja 3 MGL
dy­džio su­mos. Nuosp­ren­džiu nu­sta­ty­ta, kad P. J-­ma­la re­a­li­za­vo nu­si­kals­ta­mu
bū­du gau­tą tur­tą už 75 Lt, t. y. ši
ver­tė ne­vir­ši­ja 1 MGL (125 Lt) dy­džio
su­mos. Tei­sė­jų ko­le­gi­ja, rem­da­ma­si tuo, kas iš­dės­ty­ta, kon­sta­tuo­ja,
kad įsta­ty­mų lei­dė­jas nuo 2003 m. lie­pos 25 d. dek­ri­mi­na­li­za­vo vei­ką,
už ku­rios pa­da­ry­mą bu­vo nu­teis­tas P. J-­ma­la, to­dėl tai­ky­ti­nos BK
3 straips­nio 2 da­lies nuo­sta­tos, nes vei­kos nu­si­kals­ta­mu­mą pa­nai­ki­nan­tis
bau­džia­ma­sis įsta­ty­mas tu­ri grįž­ta­mą­ją ga­lią.
Teis­mų spren­di­mai dėl P. J-­ma­los nai­kin­ti­ni,
nes įsta­ty­mų lei­dė­jas nuo 2003 m. lie­pos 25 d. dek­ri­mi­na­li­za­vo vei­ką,
už ku­rios pa­da­ry­mą bu­vo nu­teis­tas P. J-­ma­la, jo vei­ko­je šiuo me­tu
nė­ra nei nu­si­kal­ti­mo, nei bau­džia­mo­jo nu­si­žen­gi­mo su­dė­ties, to­dėl
bau­džia­mo­ji by­la jam nu­trauk­ti­na (BPK 3 straips­nio 1 da­lies 1 punk­tas).
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja, va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos
Res­pub­li­kos BPK 382 straips­nio 2 punk­tu,

n u t a r
i a :

Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mo 2003 m. ko­vo
24 d. nuosp­ren­džio ir Kau­no apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus
tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003 m. bir­že­lio 23 d. nu­tar­ties da­lį dėl Po­vi­lo
J-­ma­los pa­nai­kin­ti ir bau­džia­mą­ją by­lą Po­vi­lui J-­ma­lai nu­trauk­ti.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.6035 sekundės -