Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJOTEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5266: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO
TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS
TEISĖJŲ KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 10. Pa­pir­ki­mas (BK 227 straips­nis)

Pa­nai­kin­tas ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo
nuosp­ren­dis ir by­la per­duo­ta iš nau­jo nag­ri­nė­ti ape­lia­ci­ne tvar­ka
dėl to, kad teis­mas ne­pa­grįs­tai pa­nai­ki­no pir­mo­sios ins­tan­ci­jos
teis­mo nuosp­ren­dį, ku­riuo as­muo už 126 Lt
ver­tės ky­šio da­vi­mą nu­teis­tas pa­gal BK 227 straips­nio 3 da­lį, ir pri­ėmė
ne­tei­sė­tą iš­tei­si­na­mą­jį nuosp­ren­dį, rem­da­ma­sis tuo, kad ne­pa­da­ry­ta
vei­ka, tu­rin­ti šio bau­džia­mo­jo nu­si­žen­gi­mo po­žy­mių.
Teis­mas ne­tin­ka­mai pri­tai­kė bau­džia­mą­jį
įsta­ty­mą, nes di­des­nės kaip 1 MGL (125 Lt)
ver­tės ky­šio da­vi­mas yra BK 227 straips­ny­je nu­ma­ty­ta nu­si­kals­ta­ma
vei­ka ir by­la ne­ga­lė­jo bū­ti nu­trauk­ta re­mian­tis BPK 3 straips­nio 1
da­lies 1 punk­te nu­ro­dy­tu pa­grin­du.

                                                            Baudžia­mo­ji by­la Nr. 2K-156/2004
                                                                                           S-2. 1. 2. 1. 19

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2004 m. ko­vo 23 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti iš pir­mi­nin­ko R-o
U-čio, E-i­di­jaus B-o ir pra­ne­šė­jo J-o T-iaus,
sek­re­to­riau­jant R. B-­tu­lie­nei,
da­ly­vau­jant pro­ku­ro­rei J. Zie­niū­tei, gy­nė­jui
J. Puš­ko­riui,
ištei­sin­ta­jai S. N-­ku­vie­nei,
teis­mo po­sė­dy­je ka­sa­ci­ne tvar­ka iš­nag­ri­nė­jo
bau­džia­mą­ją by­lą pa­gal Šiau­lių apy­gar­dos vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jos
ka­sa­ci­nį skun­dą dėl Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų
sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003 m. spa­lio 8 d. nuosp­ren­džio, ku­riuo
pa­nai­kin­tas Šiau­lių mies­to apy­lin­kės teis­mo 2003 m. rug­pjū­čio 13 d.
nuosp­ren­dis, ku­riuo So­na­ta N-­ku­vie­nė nu­teis­ta pa­gal 2000 m. BK 227
straips­nio 3 da­lį 8 MGL (1000 Lt) bau­da,
ir pri­im­tas nau­jas nuosp­ren­dis: So­na­ta N-­ku­vie­nė iš­tei­sin­ta pa­gal
2000 m. BK 227 straips­nio 3 da­lį, ne­pa­da­riu­si vei­kos, tu­rin­čios šio
bau­džia­mo­jo nu­si­žen­gi­mo po­žy­mių.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja, iš­klau­siu­si tei­sė­jo
pra­ne­ši­mą, pro­ku­ro­ro, pra­šiu­sio ka­sa­ci­nį skun­dą ten­kin­ti iš da­lies,
iš­tei­sin­to­sios ir jos gy­nė­jo, pra­šiu­sių skun­dą at­mes­ti, pa­aiš­ki­ni­mų,

n u s t a
t ė :

S. N-­ku­vie­nė, Šiau­lių mies­to apy­lin­kės
teis­mo 2003 m. rug­pjū­čio 13 d. nuosp­ren­džiu bu­vo nu­teis­ta už tai, kad
2002 m. lie­pos 29 d. Šiau­lių m. , Auš­ros al. 19, 346 ka­bi­ne­te, Šiau­lių m.
vyriausiojo policijos komisariato kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos or­ga­ni­zuo­to
nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo tar­ny­bos vy­res­nia­jai ins­pek­to­rei A. Prans­kie­nei
da­vė ky­šį – 126 Lt ver­tės
tu­a­le­ti­nį van­de­nį „Guc­ci En­vy“ už pa­gei­dau­ja­mą šios vals­ty­bės tar­nau­to­jos
tei­sė­tą vei­ki­mą jai vyk­dant su­teik­tus įga­lio­ji­mus: A. Prans­kie­nė,
at­lik­da­ma iki­teis­mi­nį ty­ri­mą bau­džia­mo­jo­je by­lo­je, ku­rio­je įta­ria­mo­ji
yra S. N-­ku­vie­nė, ir kon­tro­liuo­da­ma S. N-­ku­vie­nei pa­skir­tos kar­do­mo­sios
prie­mo­nės – ra­šy­ti­nio pa­si­ža­dė­ji­mo ne­iš­vyk­ti lai­ky­mo­si są­ly­gas,
da­vė S. N-­ku­vie­nei žo­di­nį lei­di­mą nuo 2003 m. lie­pos 29 d. iki 2003
m. rug­pjū­čio 3 d. iš­vyk­ti iš jos gy­ve­na­mo­sios vie­tos, esan­čios Šiau­lių
m. , Vo­ve­riš­kių g. 26.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų
sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja 2003 m. spa­lio 8 d. nuosp­ren­džiu S. N-­ku­vie­nę
iš­tei­si­no pa­gal BK 227 straips­nio 3 da­lį, jai ne­pa­da­rius vei­kos, tu­rin­čios
šio bau­džia­mo­jo nu­si­žen­gi­mo po­žy­mių. Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos
teis­mas nu­ro­dė, kad by­lo­je nu­sta­ty­ta ky­šio da­ly­ko – tu­a­le­ti­nio
van­dens – ver­tė – 126 Lt. BK 227
straips­nio 3 da­lies dis­po­zi­ci­jo­je nu­ro­dy­ta, kad lai­ko­ma pa­da­rius
šį bau­džia­mą­jį nu­si­žen­gi­mą ta­da, kai pa­siū­ly­to, pa­ža­dė­to ar duo­da­mo
ky­šio ver­tė yra ma­žes­nė ne­gu 1 MGL. S. N-­ku­vie­nės duo­to ky­šio ver­tė
yra di­des­nė ne­gu 1 MGL. Ši ap­lin­ky­bė, teis­mo nuo­mo­ne, ro­do, kad S.
N-­ku­vie­nė ne­pa­da­rė BK 227 straips­nio 3 da­ly­je nu­ma­ty­to bau­džia­mo­jo
nu­si­žen­gi­mo, to­dėl iš­tei­sin­ta.
Ka­sa­ci­niu skun­du Šiau­lių apy­gar­dos vy­riau­sio­jo
pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­ja pra­šo pa­nai­kin­ti ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos
teis­mo nuosp­ren­dį ir pa­lik­ti ga­lio­ti pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo
nuosp­ren­dį. Ka­sa­to­rė nu­ro­do, kad ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo
nuosp­ren­dis yra ne­pa­grįs­tas ir nai­kin­ti­nas dėl ne­tin­ka­mai pri­tai­ky­to
bau­džia­mo­jo įsta­ty­mo. Nuosp­ren­dy­je nė­ra jo­kio S. N-­ku­vie­nės pa­da­ry­tos
nu­si­kals­ta­mos vei­kos tei­si­nio įver­ti­ni­mo. Ky­šio da­vi­mo fak­to by­lo­je
nie­kas ne­pa­nei­gia. Ap­lin­ky­bės, dėl ku­rių S. N-­ku­vie­nė da­vė ky­šį,
by­lo­je taip pat ne­gin­čy­ti­nai nu­sta­ty­tos. Ta ap­lin­ky­bė, kad ky­šio
da­ly­ko ver­tė tik 1 Lt vir­ši­ja 1
MGL, ne­ga­li bū­ti pa­grin­das S. N-­ku­vie­nę iš­tei­sin­ti ir by­lą vi­sai
nu­trauk­ti, nes S. N-­ku­vie­nės vei­ko­je vis tiek lie­ka bau­džia­mo­jo nu­si­žen­gi­mo
su­dė­tis.
Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sio­jo
pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jos ka­sa­ci­nis skun­das ten­kin­ti­nas iš da­lies.

Nu­si­kals­ta­mos vei­kos, nu­ma­ty­tos BK 227
straips­ny­je, sam­pra­ta

Pa­gal BK 10 straips­nį nu­si­kals­ta­mos vei­kos
pri­klau­so­mai nuo pa­vo­jin­gu­mo po­bū­džio ir laips­nio skirs­to­mos į nu­si­kal­ti­mus
ir bau­džia­muo­sius nu­si­žen­gi­mus. Vei­kos, nu­ma­ty­tos BK 227 straips­nio
1 ir 2 da­lių dis­po­zi­ci­jo­se, yra nu­si­kal­ti­mai, o vei­ka, nu­ma­ty­ta
šio straips­nio 3 da­ly­je, – bau­džia­ma­sis nu­si­žen­gi­mas.
Pa­pir­ki­mas BK 227 straips­nio pras­me su­pran­ta­mas
kaip tie­sio­giai ar­ba ne­tie­sio­giai pa­reikš­tas pa­siū­ly­mas, pa­ža­das
duo­ti ky­šį ar­ba ky­šio da­vi­mas vals­ty­bės tar­nau­to­jui ar jam pri­ly­gin­tam
as­me­niui už pa­gei­dau­ja­mą tei­sė­tą vei­ki­mą ar ne­vei­ki­mą vyk­dant įga­lio­ji­mus
ar­ba ky­šio da­vi­mas per tar­pi­nin­ką sie­kiant tų pa­čių re­zul­ta­tų.
Pa­pir­ki­mas pri­klau­so­mai nuo ky­šio ver­tės
skirs­to­mas į ne­sun­kų (BK 227 straips­nio 1 da­lis), apy­sun­kį (BK 227
straips­nio 2 da­lis) ir bau­džia­mą­jį nu­si­žen­gi­mą (BK 227 straips­nio 3
da­lis). Bau­džia­muo­ju nu­si­žen­gi­mu pa­gal BK 227 straips­nio 3 da­lį lai­ko­ma
nu­si­kals­ta­ma vei­ka, kai ky­šio ver­tė yra ma­žes­nė ne­gu 1 MGL. Tai ne­reiš­kia,
kad vei­ka, su­sie­ta su di­des­nio ne­gu 1 MGL dy­džio ky­šio da­vi­mu, nė­ra
nu­si­kals­ta­ma. Pa­gal Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus
tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003 m. spa­lio 8 d. nuosp­ren­džiu pa­da­ry­tas iš­va­das
bū­tent taip su­pran­ta­mi šios nu­si­kals­ta­mos vei­kos požymiai.
Iš Šiau­lių mies­to apy­lin­kės teis­mo 2003 m.
rug­pjū­čio 13 d. nuosp­ren­džio ma­ty­ti, kad S. N-­ku­vie­nė bu­vo kal­ti­na­ma
už 229 Lt ver­tės ky­šio da­vi­mą pa­gal
BK 227 straips­nio 1 da­lį. Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas nu­sta­tė, kad
ky­šio ver­tė 126 Lt ir S.
N-­ku­vie­nės nu­si­kals­ta­mą vei­ką kva­li­fi­ka­vo pa­gal BK 227 straips­nio
3 da­lį, nors ky­šio ver­tė ir vir­ši­jo 1 MGL dy­dį. Iš to ma­ty­ti, kad S.
N-­ku­vie­nės vei­ka yra tarp BK 227 straips­nio 1 da­ly­je nu­ma­ty­to nu­si­kal­ti­mo
ir BK 227 straips­nio 3 da­lies bau­džia­mo­jo nu­si­žen­gi­mo ri­bų. Pir­mo­sios
ins­tan­ci­jos teis­mas nuosp­ren­dy­je ne­nu­ro­dė mo­ty­vų, ko­dėl pri­pa­ži­no
to­kią vei­ką bau­džia­muo­ju nu­si­žen­gi­mu. Šis klau­si­mas ga­lė­tų bū­ti
svars­ty­mo da­ly­kas, jei­gu dėl to bū­tų pa­duo­tas ape­lia­ci­nis ar ka­sa­ci­nis
skun­das. Ta­čiau ne­ga­li bū­ti abe­jo­nių, kad to­kia vei­ka su­da­ro BK 227
straips­nio 3 da­ly­je nu­ma­ty­to bau­džia­mo­jo nu­si­žen­gi­mo po­žy­mius.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja
2003 m. spa­lio 8 d. nuosp­ren­džiu pri­pa­ži­no, kad S. N-­ku­vie­nė ne­pa­da­rė
BK 227 straips­nio 3 da­ly­je nu­ma­ty­to bau­džia­mo­jo nu­si­žen­gi­mo, ir ją
iš­tei­si­no. Tai prieš­ta­rau­ja BPK 303 straips­nio 5 da­lies nuo­sta­toms,
pa­gal ku­rias teis­mas pri­ima iš­tei­si­na­mą­jį nuosp­ren­dį, jei­gu ne­pa­da­ry­ta
vei­ka, tu­rin­ti nu­si­kal­ti­mo ar bau­džia­mo­jo nu­si­žen­gi­mo po­žy­mių,
ar­ba ne­nu­sta­ty­ta, kad kal­ti­na­ma­sis da­ly­va­vo pa­da­rant nu­si­kals­ta­mą
vei­ką. Vei­ka, ne­tu­rin­ti nu­si­kal­ti­mo ar bau­džia­mo­jo nu­si­žen­gi­mo
po­žy­mių, yra ta­da, kai ar­ba vi­sai ne­bu­vo jo­kio įvy­kio, ku­rį ga­li­ma
pri­pa­žin­ti nu­si­kals­ta­mos vei­kos re­zul­ta­tu, ar­ba jo ne­ga­li­ma lai­ky­ti
nu­si­kals­ta­mu, nes to ne­nu­ma­to įsta­ty­mas. Vei­ka, už ku­rią pir­mo­sios
ins­tan­ci­jos teis­mo nuosp­ren­džiu nu­teis­ta S. N-­ku­vie­nė, be abe­jo­nių
įsta­ty­mo yra pri­pa­žin­ta nu­si­kals­ta­ma ir tai nu­ma­to BK 227 straips­nis.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos
2003 m. spa­lio 8 d. nuosp­ren­dis nai­kin­ti­nas dėl ne­tin­ka­mai pri­tai­ky­to
bau­džia­mo­jo įsta­ty­mo (BPK 369 straips­nio 1 da­lies 1 punk­tas) ir by­la
per­duo­ti­na iš nau­jo nag­ri­nė­ti ape­lia­ci­ne tvar­ka, nes nu­teis­to­sios
S. N-­ku­vie­nės ape­lia­ci­nis skun­das ne­iš­nag­ri­nė­tas. Ape­lia­ci­nės
ins­tan­ci­jos teis­mo nuosp­ren­dy­je nu­ro­dy­ta, kad ne­ten­ka pras­mės ape­lia­ci­nio
skun­do ar­gu­men­tų nag­ri­nė­ji­mas, nes ji iš­tei­si­na­ma. Ta­čiau iš­tei­si­ni­mo
pa­grin­das, nu­ro­dy­tas Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus
tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003 m. spa­lio 8 d. nuosp­ren­dy­je, yra ne­tei­sė­tas
ir nuosp­ren­dis nai­kin­ti­nas, to­dėl bū­ti­na iš­nag­ri­nė­ti S. N-­ku­vie­nės
ape­lia­ci­nį skun­dą dėl ja­me nu­ro­dy­tų pa­grin­dų ir mo­ty­vų ir pri­im­ti
vie­ną iš BPK 326 straips­ny­je iš­var­dy­tų spren­di­mų.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja, va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos
Res­pub­li­kos BPK 382 straips­nio 5 punk­tu,

n u t a r
i a :

Pa­nai­kin­ti Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus
tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003 m. spa­lio 8 d. nuosp­ren­dį ir per­duo­ti by­lą iš
nau­jo nag­ri­nė­ti ape­lia­ci­ne tvar­ka.
Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 1.11125 sekundės -