Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJOTEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13575: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO
TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS
TEISĖJŲ KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 11. Di­de­lio kie­kio sprog­me­nų ir sprogs­ta­mo­sios me­džia­gos įgi­ji­mas,
lai­ky­mas, ne­šio­ji­mas ir pa­si­kė­si­ni­mas re­a­li­zuo­ti ne­tu­rint lei­di­mo
(BK 253 straipsnio 2 dalis)

Pa­keis­tas pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo
nuosp­ren­dis ir ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­tis – nu­teis­to­jo
veiks­mai, ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo kva­li­fi­kuo­ti pa­gal BK 253
straips­nio 2 da­lį bei BK 22 straips­nio 1 da­lį ir 253 straips­nio 2 da­lį,
per­kva­li­fi­kuo­ti į BK 253 straips­nio 2 da­lį dėl to, kad at­li­kus ke­lis
veiks­mus, įsta­ty­me nu­ro­dy­tus kaip al­ter­na­ty­vius, yra pa­da­ro­mi ne
ke­li, o vie­nas nu­si­kal­ti­mas, ku­ris, ne­pai­sant to, kad nu­si­kal­ti­mo
da­ly­kas ne­bu­vo re­a­li­zuo­tas dėl nuo kal­ti­nin­ko va­lios ne­pri­klau­san­čių
ap­lin­ky­bių, yra baig­tas.

                                                             Baudžia­mo­ji by­la Nr. 2K-157/2004
                                                                                           S-2. 1. 2. 1. 22

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2004 m. ko­vo 2 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti iš pir­mi­nin­ko J-o
T-iaus, A-o P-io, pra­ne­šė­jos A-os R-ės,
sek­re­to­riau­jant R. B-­tu­lie­nei,
da­ly­vau­jant pro­ku­ro­rui K. Ž-ui, nu­teis­to­jo
gy­nė­jui ad­vo­ka­tui J. Puš­ko­riui,
teis­mo po­sė­dy­je ka­sa­ci­ne tvar­ka iš­nag­ri­nė­jo
bau­džia­mą­ją by­lą pa­gal nu­teis­to­jo N. Venc­kaus ka­sa­ci­nį skun­dą dėl
Vil­niaus mies­to 1-ojo apy­lin­kės teis­mo 2003 m. ba­lan­džio 22 d. nuosp­ren­džio,
ku­riuo Ne­ri­jus Venc­kus nu­teis­tas pa­gal 1961 m. BK 234 straips­nio
2 da­lį lais­vės at­ėmi­mu ket­ve­riems me­tams, pa­gal BK 16 straips­nio 2 da­lį
ir 234 straips­nio 2 da­lį – lais­vės at­ėmi­mu pen­ke­riems me­tams. Va­do­vau­jan­tis
1961 m. BK 42 straips­niu, su­ben­drin­ta baus­mė pa­skir­ta pen­ke­rių me­tų
lais­vės at­ėmi­mas pen­ke­riems me­tams. Pri­tai­kius 2002 m. lap­kri­čio 7 d.
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mo „Dėl am­nes­ti­jos pa­žy­mint Lie­tu­vos
Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos de­šim­ties me­tų su­kak­tį“ 4 straips­nio 1
da­lies 2 punk­tą, ne­at­lik­tos lais­vės at­ėmi­mo baus­mės da­lis su­ma­žin­ta
vie­nu ket­vir­ta­da­liu.
Taip pat skun­džia­ma Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo
Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003 m. lie­pos 1 d. nu­tar­tis,
ku­ria nu­teis­to­jo N. Venc­kaus ape­lia­ci­nis skun­das at­mes­tas, o pa­da­ry­tos
nu­si­kals­ta­mos vei­kos per­kva­li­fi­kuo­tos iš 1961 m. BK 234 straips­nio 2
da­lies į 2000 m. BK 253 straips­nio 2 da­lį, pa­lie­kant tą pa­čią baus­mę –
lais­vės at­ėmi­mą ket­ve­riems me­tams, iš 1961 m. BK 16 straips­nio 2 da­lies
ir 234 straips­nio 2 da­lies į 2000 m. BK 22 straips­nio 1 da­lį ir 253 straips­nio
2 da­lį, pa­lie­kant tą pa­čią baus­mę – lais­vės at­ėmi­mą pen­ke­riems me­tams.
Va­do­vau­jan­tis 2000 m. BK 63 straips­nio 1 ir 2 da­li­mis, su­ben­drin­ta
baus­mė pa­skir­ta lais­vės at­ėmi­mas pen­ke­riems me­tams. Ki­ta nuosp­ren­džio
da­lis pa­lik­ta ne­pa­keis­ta.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja, iš­klau­siu­si tei­sė­jos
pra­ne­ši­mą, nu­teis­to­jo gy­nė­jo, pra­šiu­sio N. Venc­kui pa­skir­tą baus­mę
su­švel­nin­ti, pro­ku­ro­ro, pra­šiu­sio ka­sa­ci­nį skun­dą at­mes­ti, pa­aiš­ki­ni­mų,

n u s t a
t ė :

N. Venc­kus nu­teis­tas už tai, kad 2002 m. ge­gu­žės
mė­ne­sį ne­tei­sė­tai įgi­jo ra­dęs miš­ke, esan­čia­me Vil­niaus ra­jo­ne, du
7,62 mm ka­lib­ro šaud­me­nis, di­de­lį kie­kį – 6,088 kg – sprogs­ta­mo­sios
me­džia­gos tro­ti­lo ir di­de­lį kie­kį sprog­me­nų: try­li­ka VOG–25 ske­vel­dri­nių
po­vamz­di­nio gra­nat­svai­džio gra­na­tų, vie­ną RG–42 ko­vi­nę ran­ki­nę gra­na­tą,
vie­ną UZRGM ran­ki­nės gra­na­tos deg­tu­vą, pen­kis ED ti­po elek­tros de­to­na­to­rius.
Šiuos daik­tus N. Venc­kus ne­tei­sė­tai lai­kė sa­vo gy­ve­na­mo­jo­je vie­to­je,
esan­čio­je Vil­niaus ra­jo­ne, Zu­jū­nuo­se, Per­ga­lės g. 15, o 2002 m. bir­že­lio
19 d. , ant­ro­je die­nos pu­sė­je, vi­sus sprog­me­nis, šaud­me­nis ir sprogs­ta­mą­ją
me­džia­gą ne­tei­sė­tai ne­šio­jo­si Vil­niaus mies­to gat­vė­mis ir Švit­ri­gai­los
gat­vė­je, prie na­mo Nr. 32, pa­si­kė­si­no par­duo­ti ne­nu­sta­ty­tam as­me­niui.
Ka­sa­ci­niu skun­du nu­teis­ta­sis N. Venc­kus
pra­šo per­žiū­rė­ti by­lą ir pri­im­ti tei­sin­gą spren­di­mą.
Ka­sa­to­rius tei­gia, kad iki pat jo su­lai­ky­mo
ne­ži­no­jo, jog tu­ri sprogs­ta­mą­sias me­džia­gas. Apie sprog­me­nis ne­tu­rė­jo
jo­kio su­pra­ti­mo, nes ka­riuo­me­nė­je ne­tar­na­vo. Jo el­ge­sys – sprog­me­nų
ve­žio­ji­mas ir ne­šio­ji­mas mies­te – taip pat ro­do, kad jis ne­su­pra­tęs,
ką tu­rįs. Ka­sa­to­rius tvir­ti­na, kad po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai da­vė ne­tei­sin­gus
pa­ro­dy­mus, ne­va jis jiems siū­lė pirk­ti sprog­me­nis, iš­imi­nė­jo juos iš
mai­šo ir nu­ro­dė, už kiek par­duo­da. Tai, kad jis pa­rei­gū­nams ne­siū­lė
pirk­ti sprog­me­nų ir jų ne­iš­imi­nė­jo iš mai­šo, pa­tvir­ti­na eks­per­ti­zės
ak­to iš­va­dos. Eks­per­tai ra­do tik vie­no pirš­to ant­spau­dą ant gra­nat­svai­džio
gra­na­tos, ku­rią jis ap­žiū­rė­jo miš­ke, t. y. tuo me­tu, kai ją ra­do.
Ka­sa­to­rius tei­gia, kad jis pri­pa­žįs­ta, jog
tu­rė­jo sprog­me­nis ir sprogs­ta­mą­ją me­džia­gą, ta­čiau, at­si­žvel­giant
į tai, kad ne­su­vo­kė ir pa­gal sa­vo iš­si­la­vi­ni­mą bei gy­ve­ni­mo bū­dą
ne­ga­lė­jo su­vok­ti, ką tu­rįs, jo veiks­muo­se nė­ra są­mo­nin­gos ty­či­nės
kal­tės. Be to, ka­sa­to­rius tei­gia, kad dėl psi­cho­lo­gi­nių pro­ble­mų jam
sun­ku nuo­sek­liai ir lo­giš­kai iš­dės­ty­ti sa­vo min­tis, ta­čiau pir­mo­sios
ins­tan­ci­jos teis­mas į tai neat­si­žvel­gė ir jo ne­su­ge­bė­ji­mą pa­aiš­kin­ti
vi­sas ap­lin­ky­bes pri­pa­ži­no kaip ne­nuo­sek­lių, t. y. prieš­ta­rin­gų pa­ro­dy­mų
da­vi­mą. Ski­riant baus­mę ne­bu­vo at­si­žvelg­ta į tai, kad jis anks­čiau nie­ka­da
ne­bu­vo teis­tas, ne­tu­ri nei tė­vų, nei ar­ti­mų­jų, au­go in­ter­na­tuo­se,
iki įka­li­ni­mo tu­rė­jo nuo­la­ti­nę gy­ve­na­mą­ją vie­tą, dėl iš­si­la­vi­ni­mo
sto­kos ir psi­cho­lo­gi­nių pro­ble­mų bu­vo sun­ku ras­ti ofi­cia­lų dar­bą,
to­dėl dir­bo pas žmo­nes įvai­rius ūkio dar­bus.
Ka­sa­ci­nis skun­das ten­kin­ti­nas iš da­lies.
Pa­tik­ri­nu­si skun­džia­mus teis­mų spren­di­mus
tei­sės tai­ky­mo as­pek­tu (BPK 376 straips­nio 1 da­lis), tei­sė­jų ko­le­gi­ja
kon­sta­tuo­ja, kad N. Venc­kui ne­tin­ka­mai pri­tai­ky­tas bau­džia­ma­sis
įsta­ty­mas, to­dėl pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo nuosp­ren­dis bei pas­kes­nė
ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­tis keis­ti­ni.

Dėl 1961 m. BPK 18, 76 straips­nių tai­ky­mo

Nag­ri­nė­jant by­lą pir­mo­sios ins­tan­ci­jos
teis­me, es­mi­nių bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mų ne­pa­da­ry­ta.
Vi­sos by­los ap­lin­ky­bės iš­tir­tos iš­sa­miai ir ne­ša­liš­kai (1961 m. BPK
18 straips­nis), ap­kal­ti­na­ma­sis nuosp­ren­dis pa­grįs­tas įro­dy­mais, ati­tin­kan­čiais
bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus.
Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas, by­lą iš­nag­ri­nė­jęs
pa­gal nu­teis­to­jo N. Venc­kaus ape­lia­ci­nį skun­dą, ku­ria­me bu­vo nu­ro­do­mi
tie pa­tys, kaip ir ka­sa­ci­nia­me skun­de, ar­gu­men­tai, kon­sta­ta­vo, kad
pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo įro­dy­mų ver­ti­ni­mas ati­tin­ka įsta­ty­mo
rei­ka­la­vi­mus (1961 m. BPK 76 straips­nis), nuosp­ren­dy­je iš­dės­ty­tos
teis­mo iš­va­dos – fak­ti­nes by­los ap­lin­ky­bes. Ne­su­tik­ti su to­kia ape­lia­ci­nės
ins­tan­ci­jos teis­mo iš­va­da nė­ra pa­grin­do.
Nu­si­kal­ti­mo, nu­ma­ty­to 1961 m. BK 234
straips­ny­je bei nau­jo­jo 2000 m. BK 253 straips­ny­je, sub­jek­ty­vio­sios
pu­sės po­žy­mis kal­tė – tie­sio­gi­nė ty­čia. Nu­si­kal­ti­mas pri­pa­žįs­ta­mas
pa­da­ry­tu tie­sio­gi­ne ty­čia, jei­gu nu­sta­to­ma, kad jį da­ry­da­mas as­muo
su­vo­kė pa­vo­jin­gą nu­si­kals­ta­mos vei­kos po­bū­dį ir no­rė­jo taip veik­ti.
Ka­sa­to­riaus tei­gi­nys, kad teis­mas ne­pa­grįs­tai
jo pa­da­ry­tą vei­ką pri­pa­ži­no ty­či­ne, at­mes­ti­ni.
By­lo­je nu­sta­ty­ta, kad N. Venc­kus nu­si­kals­ta­mus
veiks­mus pa­da­rė tie­sio­gi­ne ty­čia, nes sa­vo ra­di­nį miš­ke ap­žiū­rė­jo
ir su­vo­kė, kad tai yra šaud­me­nys, sprog­me­nys ir sprogs­ta­mo­ji me­džia­ga.
N. Venc­kaus ke­lia­ma ver­si­ja, kad jis sa­vo ra­di­nį lai­kė me­ta­lo lau­žu,
ku­rį ga­li­ma par­duo­ti, bu­vo ti­ria­ma pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­me
ir nuosp­ren­dy­je mo­ty­vuo­tai at­mes­ta.
Ka­sa­to­riaus ar­gu­men­tai, ku­riais jis gin­či­ja
pa­si­kė­si­ni­mą šaud­me­nis, sprog­me­nis ir sprogs­ta­mą­sias me­džia­gas
par­duo­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams, at­mes­ti­ni, nes N. Venc­kus bu­vo kal­ti­na­mas
ir yra nu­teis­tas už pa­si­kė­si­ni­mą par­duo­ti mi­nė­tus nu­si­kal­ti­mo da­ly­kus
ne­nu­sta­ty­tam as­me­niui, o ne Vil­niu­je, Uk­mer­gės gat­vė­je, jį su­lai­kiu­siems
po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams.

Dėl 1961 m. BK 324 straips­nio 2 da­lies,
2000 m. BK 253 straips­nio 2 da­lies tai­ky­mo

Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas N. Venc­kaus
nu­si­kals­ta­mus veiks­mus kva­li­fi­ka­vo pa­gal 1961 m. BK 234 straips­nio 2
da­lį ir 16 straips­nio 2 da­lį, 234 straips­nio 2 da­lį, t. y. ne­tei­sė­tą
šaud­me­nų, di­de­lio kie­kio sprogs­ta­mo­sios me­džia­gos bei sprog­me­nų įgi­ji­mą,
lai­ky­mą ir ne­šio­ji­mą – pa­gal 1961 m. BK 324 straips­nio 2 da­lį, o pa­si­kė­si­ni­mą
vi­sa tai re­a­li­zuo­ti – pa­gal 1961 m. BK 16 straips­nio 2 da­lį ir 234
straips­nio 2 da­lį. Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas, pri­pa­ži­nęs, kad
N. Venc­kaus nu­si­kals­ta­mi veiks­mai kva­li­fi­kuo­ti tei­sin­gai, tai­kė
2000 m. BK 3 straips­nio 2 da­lies nuo­sta­tas ir jo pa­da­ry­tą nu­si­kals­ta­mą
vei­ką ati­tin­ka­mai per­kva­li­fi­ka­vo į 2000 m. BK 253 straips­nio 2 da­lį
ir 22 straips­nio 1 da­lį, 253 straips­nio 2 da­lį.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja kon­sta­tuo­ja, kad pir­mo­sios
ir ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mai, pri­pa­žin­da­mi, kad N. Venc­kus pa­da­rė
du sa­va­ran­kiš­kus nu­si­kal­ti­mus, ir at­ski­rai juos kva­li­fi­kuo­da­mi,
ne­tin­ka­mai aiš­ki­no ir tai­kė bau­džia­mą­jį įsta­ty­mą.
2000 m. BK 253 straips­nio 2 da­lies dis­po­zi­ci­jo­je,
kaip ir 1961 m. BK 234 straips­nio 2 da­ly­je, nu­ro­dy­ti ke­li vie­no­dos
reikš­mės po­žy­miai, t. y. vie­no­dos reikš­mės skir­tin­gi veiks­mai, ku­rių
kiek­vie­nas at­ski­rai kar­tu su ki­tais nu­si­kal­ti­mo su­dė­ties po­žy­miais
su­da­ro vi­są nu­si­kal­ti­mą. Jei­gu kal­ti­nin­kas pa­da­ro nu­si­kal­ti­mą,
ati­tin­kan­tį ke­lis įsta­ty­me nu­ma­ty­tus al­ter­na­ty­vius po­žy­mius, pri­pa­žįs­ta­ma,
kad pa­da­ry­ti ne ke­li, o vie­nas nu­si­kal­ti­mas. Kad nu­si­kal­ti­mas bū­tų
lai­ko­mas baig­tu, pa­kan­ka bent vie­no įsta­ty­mo dis­po­zi­ci­jo­je nu­ro­dy­tų
al­ter­na­ty­vių veiks­mų at­li­ki­mo.
By­lo­je nu­sta­ty­ta, kad N. Venc­kus 2002 m. ge­gu­žės
mėn. ne­tei­sė­tai įgi­jo, ga­be­no ir lai­kė šaud­me­nis, di­de­lį kie­kį
sprogs­ta­mo­sios me­džia­gos ir sprog­me­nų, ku­riuos 2002 m. bir­že­lio 19 d.
pa­si­kė­si­no par­duo­ti ne­nu­sta­ty­tam as­me­niui. Kaip ma­ty­ti iš nu­sta­ty­tų
fak­ti­nių by­los ap­lin­ky­bių, N. Venc­kus at­li­ko ke­lis ob­jek­ty­vi­ą­ją
nu­si­kal­ti­mo su­dė­tį su­da­ran­čius veiks­mus, to­dėl ne­pri­klau­so­mai
nuo to, kad nu­si­kal­ti­mo da­ly­kas ne­bu­vo re­a­li­zuo­tas dėl nuo jo va­lios
ne­pri­klau­san­čių prie­žas­čių, vi­sa N. Venc­kaus pa­da­ry­ta nu­si­kals­ta­ma
vei­ka tu­rė­jo bū­ti pri­pa­žin­ta pa­vie­niu baig­tu nu­si­kal­ti­mu ir kva­li­fi­kuo­ta
pa­gal 1961 m. BK 234 straips­nio 2 da­lį.
Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas tu­rė­jo iš­tai­sy­ti
pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo pa­da­ry­tą klai­dą ir, tai­ky­da­mas 2000
m. BK 3 straips­nio 2 da­lies nuo­sta­tas, nu­si­kals­ta­mą vei­ką, kva­li­fi­kuo­tą
pa­gal 1961 m. BK 234 straips­nio 2 da­lį ir 16 straips­nio 2 da­lį, 234
straips­nio 2 da­lį, per­kva­li­fi­kuo­ti į 2000 m. BK 253 straips­nio 2 da­lį.
N. Venc­kui bau­džia­ma­sis įsta­ty­mas pri­tai­ky­tas
ne­tin­ka­mai, to­dėl pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo nuosp­ren­dis ir pas­kes­nė
ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­tis keis­ti­ni BPK 369 straips­nio
1 da­lies 1 punk­to pa­grin­du.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja, va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos
Res­pub­li­kos BPK 382 straips­nio 6 punk­tu,

n u t a r
i a :

Vil­niaus mies­to 1-ojo apy­lin­kės teis­mo 2003
m. ba­lan­džio 22 d. nuosp­ren­dį ir Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003 m. lie­pos 1 d. nu­tar­tį pa­keis­ti:
Ne­ri­jaus Venc­kaus vi­są nu­si­kals­ta­mą vei­ką,
kva­li­fi­kuo­tą pa­gal 1961 m. BK 234 straips­nio 2 da­lį; 16 straips­nio 2 da­lį,
234 straips­nio 2 da­lį ir ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­ti­mi
per­kva­li­fi­kuo­tą į 2000 m. BK 253 straips­nio 2 da­lį, 22 straips­nio 1 da­lį,
253 straips­nio 2 da­lį, kva­li­fi­kuo­ti pa­gal 2000 m. BK 253 straips­nio 2
da­lį ir pa­skir­ti lais­vės at­ėmi­mą ket­ve­riems me­tams.
Pri­tai­kius 2002 m. lap­kri­čio 7 d. Lie­tu­vos
Res­pub­li­kos įsta­ty­mo „Dėl am­nes­ti­jos pa­žy­mint Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
Kon­sti­tu­ci­jos de­šim­ties me­tų su­kak­tį“ 4 straips­nio 1 da­lies 2 punk­tą,
ne­at­lik­tos lais­vės at­ėmi­mo baus­mės da­lį su­ma­žin­ti vie­nu ket­vir­ta­da­liu.
Ki­tą nuosp­ren­džio ir nu­tar­ties da­lį pa­lik­ti
ne­pa­keis­tą.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.7315 sekundės -