Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJOTEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5272: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO
TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS
TEISĖJŲ KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 12. Me­džio­ji­mas gy­vū­nų, ku­riuos me­džio­ti už­draus­ta
(BK 272 straips­nio 2 da­lis).
Viešosios tvar­kos pažei­di­mas (BK 284 straips­nio 1 da­lis)

At­mes­tas nu­teis­to­jo gy­nė­jo, pra­šiu­sio pa­nai­kin­ti
teis­mų spren­di­mus ir by­lą nu­trauk­ti, ka­sa­ci­nis skun­das, nes nu­teis­ta­sis
me­džio­jo bal­tuo­sius gan­drus, ku­rių me­džio­ti pa­gal įsta­ty­mą ir ki­tus
tei­sės ak­tus ne­lei­džia­ma, ty­čia ke­lio­se vie­šo­se vie­to­se nu­šo­vė
pen­kio­li­ka gan­drų bei vie­ną su­žei­dė ir šiais įžū­liais veiks­mais de­monst­ra­vo
ne­pa­gar­bą ne­to­lie­se bu­vu­siems žmo­nėms, su­trik­dė vi­suo­me­nės rim­tį,
dėl to pa­da­rė BK 272 straips­nio 2 da­ly­je ir 284 straips­nio 1 da­ly­je nu­ro­dy­tus
nu­si­kal­ti­mus.

                                                            Baudžia­mo­ji by­la Nr. 2K-334/2004
                                                                           S-2. 1. 2. 1. 24;
2. 1. 2. 1. 26

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2004 m. ge­gu­žės 4 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti iš pir­mi­nin­ko A-o
Sir­vy­džio, A-os R-ės ir pra­ne­šė­jo R-o K-io
U-čio,
sek­re­to­riau­jant L. B-ie­nei,
da­ly­vau­jant pro­ku­ro­rui A. M-ai,
gy­nė­jui ad­vo­ka­tui O. Mar­tin­kui,
teis­mo po­sė­dy­je ka­sa­ci­ne tvar­ka iš­nag­ri­nė­jo
bau­džia­mą­ją by­lą pa­gal nu­teis­to­jo M-us Du­lai­čio gy­nė­jo
ka­sa­ci­nį skun­dą dėl Ši­lu­tės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2003 m. lap­kri­čio
17 d. nuosp­ren­džio, ku­riuo M-s Du­lai­tis pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
BK 272 straips­nio 2 da­lį nu­teis­tas lais­vės atėmi­mu dve­jiems me­tams, pa­gal
BK 284 straips­nio 1 da­lį lais­vės atėmi­mu vie­ne­riems me­tams. Va­do­vau­jan­tis
BK 63 straips­nio 1 ir 2 da­li­mis, 5 da­lies 1 punk­tu, baus­mės su­ben­drin­tos
apėmi­mo būdu ir ga­lu­ti­nė su­ben­drin­ta baus­mė nu­sta­ty­ta lais­vės atėmi­mas
dve­jiems me­tams. Va­do­vau­jan­tis BK 75 straips­nio 1–3 da­li­mis, baus­mės
vyk­dy­mas ati­dėtas dve­jiems me­tams, įpa­rei­go­jant per šį lai­ko­tar­pį be
ins­ti­tu­ci­jos, prižiūrin­čios baus­mės vyk­dy­mo ati­dėji­mą, su­ti­ki­mo ne­keis­ti
gy­ve­na­mo­sios vie­tos bei per vie­ne­rius me­tus at­ly­gin­ti nu­si­kal­ti­mu
pa­da­ry­tą 7920 Lt žalą.
Klai­pėdos apy­gar­dos teis­mo Baudžia­mųjų by­lų
sky­riaus tei­sėjų ko­le­gi­ja 2004 m. sau­sio 19 d. nu­tar­ti­mi nu­teis­to­jo
M. Du­lai­čio gy­nėjo ad­vo­ka­to O. Mar­tin­kaus ape­lia­ci­nį skun­dą at­me­tė.
Šiuo nuosp­ren­džiu taip pat nu­teis­tas A-a-
Vin­dži­gels­kis, ta­čiau jis ka­sa­ci­ne tvar­ka ne­si­skun­džia.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja, iš­klau­siu­si tei­sė­jo
pra­ne­ši­mą, pro­ku­ro­ro, pra­šiu­sio nu­teis­to­jo gy­nė­jo ka­sa­ci­nį skun­dą
at­mes­ti, gy­nė­jo, pra­šiu­sio ka­sa­ci­nį skun­dą pa­ten­kin­ti, pa­aiš­ki­ni­mų,

n u s t a
t ė :

M. Du­lai­tis pa­gal BK 272 straips­nio 2 da­lį nu­teis­tas
už tai, kad 2003 m. lie­pos 28 d. , 7–11 val. (tiks­lus lai­kas ne­nu­sta­ty­tas),
veik­da­mas ben­dri­nin­kų gru­pe su A. Vin­dži­gels­kiu (šiam pa­de­dant da­ry­ti
nu­si­kals­ta­mą vei­ką), Ši­lu­tės ra­jo­no Tar­vy­dų, Už­liek­nių, Pa­šy­šių,
Šy­šos, Ra­mu­čių, Gny­ba­lų ir Gra­bu­pė­lių kai­muo­se ne­tei­sė­tai
me­džio­jo gy­vū­nus, ku­riuos me­džio­ti už­draus­ta, t. y. graiž­tvi­niu šau­tu­vu
,,Zas­ta­va“ ty­čia nu­šo­vė pen­kio­li­ka bal­tų­jų gan­drų ir vie­ną su­žei­dė.
M. Du­lai­tis pa­gal BK 284 straips­nio 1 da­lį nu­teis­tas
už tai, kad tuo pa­čiu lai­ku, veik­da­mas ben­dri­nin­kų gru­pe su A. Vin­dži­gels­kiu
(šiam pa­de­dant da­ry­ti nu­si­kals­ta­mą vei­ką), šau­dė bal­tuo­sius gan­drus
vie­šo­se vie­to­se: Tar­vy­dų kai­me E. E-­jo­šie­nės so­dy­bo­je, Už­liek­nių
kai­me prie dau­gia­bu­čio gy­ve­na­mo­jo na­mo, Pa­šy­šių kai­me prie pir­ties
pa­sta­to, Šy­šos kai­me ne­to­li V. Pi­li­paus­kie­nės so­dy­bos, Ra­mu­čių
kai­me prie bu­vu­sio gy­vu­li­nin­kys­tės kom­plek­so ir prie K. Su­dei­kie­nės
gy­ve­na­mo­jo na­mo, Gny­ba­lų kai­me J. Re­mė­no so­dy­bo­je, Gra­bu­pė­lių
kai­me pie­vo­je prie ke­lio Ši­lu­tė – Ra­mu­čiai, van­da­liš­kais veiks­mais,
t. y. graiž­tvi­niu šau­tu­vu ,,Zas­ta­va“ ne­tei­sė­tai ty­čia nu­šau­da­mas
pen­kio­li­ka bal­tų­jų gan­drų bei vie­ną su­žeis­da­mas, de­monst­ra­vo ne­pa­gar­bą
ne­to­lie­se įvy­kio vie­tų bu­vu­siems ir įvy­kius ma­čiu­siems ap­lin­ki­niams
žmo­nėms ir su­trik­dė vi­suo­me­nės rim­tį, nes žmo­nės bu­vo ap­stul­bin­ti
ir pa­pik­tin­ti to­kio el­ge­sio.
Ka­sa­ci­niu skun­du nu­teis­to­jo M. Du­lai­čio
gy­nė­jas ad­vo­ka­tas O. Mar­tin­kus pra­šo Ši­lu­tės ra­jo­no apy­lin­kės
teis­mo 2003 m. lap­kri­čio 17 d. nuosp­ren­dį bei Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo
Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2004 m. sau­sio 19 d. nu­tar­tį
pa­nai­kin­ti ir jo gi­na­ma­jam M. Du­lai­čiui bau­džia­mą­ją by­lą nu­trauk­ti.
Ka­sa­to­rius tei­gia, jog teis­mai ne­tin­ka­mai
tai­kė bau­džia­mą­jį įsta­ty­mą bei pa­žei­dė bau­džia­mo­jo pro­ce­so nor­mas,
dėl to bu­vo su­var­žy­tos įsta­ty­mų ga­ran­tuo­tos kal­ti­na­mo­jo tei­sės,
ir tai su­kliu­dė teis­mui iš­sa­miai bei ne­ša­liš­kai iš­nag­ri­nė­ti by­lą
ir pri­im­ti tei­sin­gą spren­di­mą.
Ka­sa­to­rius nu­ro­do, kad nei Me­džiok­lės įsta­ty­me,
nei Me­džiok­lės tai­syk­lė­se, pa­tvir­tin­to­se ap­lin­kos mi­nist­ro 2002 m.
rug­sė­jo 30 d. įsa­ky­mu Nr. 511, nė­ra nu­sta­ty­tas drau­di­mas me­džio­ti
bal­tuo­sius gan­drus, to­dėl ma­no, kad M. Du­lai­tis pa­gal BK 272 straips­nio
2 da­lį nu­teis­tas ne­pa­grįs­tai. Taip pat ka­sa­to­rius ne­su­tin­ka dėl M.
Du­lai­čio nu­tei­si­mo pa­gal BK 284 straips­nio 1 da­lį. Ka­sa­to­rius su­tin­ka,
kad bal­tų­jų gan­drų nu­šo­vi­mas ir pa­li­ki­mas ga­li bū­ti įvar­dy­ti kaip
įžū­lūs ir van­da­liš­ki veiks­mai, ku­riais de­monst­ruo­ja­ma ne­pa­gar­ba ap­lin­ki­niams,
ta­čiau ne­su­tin­ka su teis­mo iš­va­da, kad šiais veiks­mais bu­vo su­trik­dy­ta
vi­suo­me­nės rim­tis bei tvar­ka. Teis­mas su­ta­pa­ti­no vi­suo­me­nės re­ak­ci­ją
(ne­pri­ta­ri­mą, pa­si­pik­ti­ni­mą) dėl bal­tų­jų gan­drų šau­dy­mo su BK 284
straips­nio 1 da­lies dis­po­zi­ci­jo­je nu­ro­dy­ta vi­suo­me­nės rim­ties ar
tvar­kos su­trik­dy­mo są­vo­ka. Ka­sa­to­rius ma­no, kad to­kiu at­ve­ju kiek­vie­ną
nu­si­kal­ti­mą ar bent jau tuos nu­si­kal­ti­mus, ku­riuos ap­ra­šo spau­do­je
ar­ba pra­ne­ša per te­le­vi­zi­ją, rei­kė­tų pa­pil­do­mai kva­li­fi­kuo­ti pa­gal
BK 284 straips­nį, nes vi­suo­me­nė ne­pri­ta­ria ar­ba pik­ti­na­si šiais nu­si­kal­ti­mais.
Ka­sa­to­rius nu­ro­do, kad nei kal­ti­ni­mo ak­te, nei nuosp­ren­dy­je nė­ra
su­kon­kre­tin­ta, kaip pa­si­reiš­kė vi­suo­me­nės rim­ties su­trik­dy­mas, nė­ra
įvar­dy­ta, kie­no kon­kre­čiai ir ko­kiu lai­ku rim­tis bu­vo su­trik­dy­ta.
Ka­sa­to­rius tvir­ti­na, kad teis­mas ne­pa­grįs­tai
M. Du­lai­čio pa­aiš­ki­ni­mą, ra­šy­tą ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­riui,
ver­ti­no kaip duo­tą iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu, nes tuo me­tu iki­teis­mi­nis
ty­ri­mas ne­bu­vo pra­dė­tas, be to, pa­aiš­ki­ni­mo me­tu M. Du­lai­čiui ne­bu­vo
iš­aiš­kin­tos jo tei­sės, nu­ma­ty­tos BPK 21 straips­ny­je.
Ka­sa­to­rius taip pat įsi­ti­ki­nęs, kad teis­mas
ne­ga­lė­jo ap­kal­ti­na­mo­jo nuosp­ren­džio grįs­ti ir ki­to nu­teis­to­jo
šio­je by­lo­je A. Vin­dži­gels­kio pa­ro­dy­mais, už­fik­suo­tais ap­klau­sos
pro­to­ko­le, nes by­lo­je yra duo­me­nų, kad jo ap­klau­sos me­tu bu­vo pa­nau­do­tas
ne tik psi­cho­lo­gi­nis, bet ir fi­zi­nis smur­tas.
Be to, ka­sa­to­riaus tei­gi­mu, teis­mas ne­ga­lė­jo
ap­kal­ti­na­mo­jo nuosp­ren­džio grįs­ti au­to­mo­bi­lio ,,Mit­su­bis­hi Pa­je­ro“
ap­žiū­ros ak­tu, ku­rio me­tu nu­sta­ty­ta, kad au­to­mo­bi­ly­je yra stog­lan­gis,
nes teis­mas ne­pa­tik­ri­no M. Du­lai­čio teis­mo po­sė­džio me­tu nu­ro­dy­tos
ap­lin­ky­bės, kad šio au­to­mo­bi­lio stog­lan­gis ne­at­si­da­ro dėl tech­ni­nio
ge­di­mo. Ka­sa­to­riaus ma­ny­mu, tu­rė­jo bū­ti at­lik­ta pa­pil­do­ma au­to­mo­bi­lio
ap­žiū­ra, tai­gi by­lo­je li­ko ne­pa­ša­lin­ti prieš­ta­ra­vi­mai tarp as­me­nų,
tei­gu­sių, kad šau­lys bu­vo iš­lin­dęs pro stog­lan­gį, ir as­me­nų, tei­gu­sių,
kad bu­vo šau­do­ma pro lan­gą.
Taip pat ka­sa­to­rius gin­či­ja liu­dy­to­jo K.
R-­vel­to pa­ro­dy­mų pa­ti­ki­mu­mą, ku­riuo­se jis ne­va at­pa­ži­nęs M. Du­lai­tį
iš ūsų, nes įvy­kio die­ną jis bu­vo be ūsų, ir tai ma­ty­ti iš fil­muo­tos me­džia­gos.
Ka­sa­to­rius pra­šo at­kreip­ti dė­me­sį į tai,
kad iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu bu­vo pa­da­ry­ti šiurkš­tūs BPK nor­mų, nu­sta­tan­čių
daik­tų bei as­me­nų at­pa­ži­ni­mo tvar­ką, pa­žei­di­mai, dėl ku­rių bu­vo su­for­muo­ta
M. Du­lai­čiui ne­pa­lan­ki nuo­mo­nė, kad jis ir yra tas gan­drus šau­dęs as­muo.
Jis nu­ro­do, kad M. Du­lai­čio kal­tė vi­suo­ti­nai bu­vo pri­pa­žin­ta dar
prieš iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pra­džią – tai pa­tvir­ti­na ro­dy­ti re­por­ta­žai
per te­le­vi­zi­ją bei laik­raš­čių pub­li­ka­ci­jos, taip pat ir jo at­lei­di­mas
iš dar­bo dar prieš pa­tei­kiant įta­ri­mus.
Taip pat ka­sa­to­rius įsi­ti­ki­nęs, kad teis­mas
ne­pa­grįs­tai ap­kal­ti­na­mą­jį nuosp­ren­dį grin­dė liu­dy­to­jų G. Pet­kū­no,
E. Na­re­vi­čiaus, N. Vi­lie­nės, R. Ge­čo, T. L-­ku­čio pa­ro­dy­mais, ku­rių
ži­nių šal­ti­nis ne­nu­sta­ty­tas. Be to, nuosp­ren­dis grįs­tas prie­lai­do­mis,
t. y. liu­dy­to­jų E. Še­pu­tie­nės ir V. Ta­lan­džio pa­ro­dy­mais: ka­dan­gi
ap­lin­kui dau­giau nie­ko ne­bu­vo, jie su­pra­to, kad bu­vo šau­do­ma iš dži­po.
Ka­sa­to­rius tvir­ti­na, kad teis­mas ne­ap­ta­rė M. Du­lai­tį tei­si­nan­čių
įro­dy­mų, t. y. liu­dy­to­jo T. L-­ku­čio pa­ro­dy­mų, iš ku­rių ma­ty­ti,
kad įvy­kio die­ną M. Du­lai­tis bu­vo ap­si­ren­gęs ki­taip nei žmo­nės kal­bė­jo.
Tai­gi teis­mas, ka­sa­to­riaus ma­ny­mu, ne­si­va­do­va­vo ne­kal­tu­mo pre­zump­ci­ja
ir vi­sas abe­jo­nes ver­ti­no tei­sia­mo­jo ne­nau­dai, tarp jų ir eks­per­ti­zės
iš­va­das.
Ka­sa­to­rius taip pat įsi­ti­ki­nęs teis­mo ša­liš­ku­mu
bei ne­ob­jek­ty­vu­mu, nes M. Du­lai­tis bu­vo su­im­tas ne­sant tam įsta­ty­me
nu­ma­ty­tų pa­grin­dų. Ne­pa­grįs­tas teis­mo nu­tar­ty­se nu­ro­dy­tas su­ėmi­mo
pa­grin­das, kad M. Du­lai­tis da­ro įta­ką A. Vin­dži­gels­kiui, nes šis pa­ro­dy­mus
da­vė, o vė­liau juos pa­nei­gė M. Du­lai­čiui esant su­im­tam. Be to, teis­mas
ne­nag­ri­nė­jo ka­sa­to­riaus raš­tiš­ko pra­šy­mo su­švel­nin­ti M. Du­lai­čiui
kar­do­mą­ją prie­mo­nę.
Taip pat bu­vo pa­žeis­tos ka­sa­to­riaus gi­na­mo­jo
pro­ce­si­nės tei­sės, nu­ma­ty­tos BPK 21 straips­nio 4 da­ly­je, nes, po­sė­džio
me­tu M. Du­lai­čiui pa­pra­šius su­si­pa­žin­ti su iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­ga,
teis­mas ne­su­tei­kė jam to­kios ga­li­my­bės, for­ma­liai pa­si­sa­ky­da­mas,
kad, kal­ti­na­ma­jam esant su­im­tam, su by­la su­si­pa­žįs­ta gy­nė­jas (BPK
237 straips­nio 2 da­lis), ir ne­pa­si­tei­ra­vo gy­nė­jo, ar jis yra su­pa­žin­di­nęs
gi­na­mą­jį su by­los me­džia­ga. Teis­mas at­me­tė gy­nė­jo pa­reiš­ki­mą,
kad, ne­lei­dus M. Du­lai­čiui su­si­pa­žin­ti su iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­ga,
bus pa­žeis­tos jo gi­na­mo­jo tei­sės. To­dėl ka­sa­to­rius ma­no, kad taip bu­vo
pa­žeis­tos jo gi­na­mo­jo tei­sės.
Ka­sa­ci­nis skun­das ne­ten­ki­na­mas.

Dėl BK 272 straips­nio 2 da­lies ir 284 straips­nio
1 da­lies tai­ky­mo

Nu­teis­to­jo M. Du­lai­čio nu­si­kals­ta­mos vei­kos
tei­si­niam įver­ti­ni­mui teis­mui bu­vo bū­ti­na tei­si­ne pras­me tei­sin­gai
iš­si­aiš­kin­ti ter­mi­nų medžio­ti bei medžio­ja­mi ir ne­medžio­ja­mi
gy­vū­nai są­vo­kas.
BK 272 straips­nio ir Me­džiok­lės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
te­ri­to­ri­jo­je tai­syk­lių (2002 m. rug­sė­jo 30 d. re­dak­ci­ja; to­liau –
Me­džiok­lės tai­syk­lės) 1–5 straips­nių pras­me ter­mi­ną medžio­ti
rei­kia su­pras­ti kaip žmo­gaus va­li­nį veiks­mą, ku­riuo lau­ki­niai gy­vū­nai
bet ko­kiu bū­du ir prie­mo­nė­mis pa­ima­mi iš juos su­pan­čios ap­lin­kos
(gam­tos) nu­šau­nant, su­gau­nant, nu­nuo­di­jant, su­nai­ki­nant ir pan. Leis­ti­nus
lau­ki­nių gy­vū­nų me­džiok­lės įran­kius ir prie­mo­nes bei me­džiok­lės bū­dus
nu­sta­to Me­džiok­lės tai­syk­lės.
BK 272 straips­nio ir Me­džiok­lės tai­syk­lių 1–5
straips­nių pras­me lau­ki­niai gy­vū­nai skirs­to­mi į tuos, ku­riuos lei­džia­ma
me­džio­ti (pa­gal Me­džiok­lės tai­syk­lių 2 straips­nį – me­džio­ja­mie­ji gy­vū­nai),
ir tuos gy­vū­nus, ku­rių me­džio­ti ne­lei­džia­ma. Me­džio­ti lei­džia­ma tik
tuos lau­ki­nius gy­vū­nus ir tuo lai­ku, ku­rį nu­sta­to Me­džiok­lės tai­syk­lės.
Me­džiok­lės tai­syk­lė­se yra nu­sta­ty­tos iš­im­tys, kai lei­džia­ma me­džio­ti
gy­vū­nus, pri­skir­tus ant­ra­jai gru­pei, pvz. , be­na­miai, su­lau­kė­ję šu­nys,
ka­tės ir pan. (Me­džiok­lės tai­syk­lių 4 straips­nis).
B-­tie­ji gan­drai Me­džiok­lės tai­syk­lė­se nė­ra
įtrauk­ti į me­džio­ja­mų­jų gy­vū­nų są­ra­šą, to­dėl jų me­džio­ti ne­lei­džia­ma.
Be to, bal­ta­sis gan­dras 2002 m. ba­lan­džio 8 d. ap­lin­kos mi­nist­ro įsa­ky­mu
Nr. 159 yra įtrauk­tas į pa­tvir­tin­tą Eu­ro­pos Ben­dri­jos svar­bos paukš­čių
rū­šių, ku­rios pe­ri Lie­tu­vo­je ir ku­rioms iš­sau­go­ti rei­kia steig­ti
paukš­čių ap­sau­gai svar­bias te­ri­to­ri­jas, są­ra­šą.
Tai­gi ka­sa­ci­nio skun­do ar­gu­men­tas, kad lei­džia­ma
vis­kas, kas nė­ra įsta­ty­mo už­draus­ta, ir ki­ti su vei­kos kva­li­fi­ka­ci­ja
pa­gal BK 272 straips­nio 2 da­lį su­si­ję ar­gu­men­tai ne­pa­grįs­ti.
Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo išva­da, kad M.
Du­lai­tis 2003 m. lie­pos 28 d. , veik­da­mas ben­dri­nin­kų gru­pe su A. Vin­dži­gels­kiu,
Ši­lu­tės ra­jo­no Tar­vy­dų, Už­liek­nių, Pa­šy­šių, Šy­šos, Ra­mu­čių, Gny­ba­lų
ir Gra­bu­pė­lių kai­muo­se ne­tei­sė­tai me­džio­jo gy­vū­nus, ku­riuos
me­džio­ti už­draus­ta (graiž­tvi­niu šau­tu­vu ,,Zas­ta­va“ ty­čia nu­šo­vė
pen­kio­li­ka bal­tų­jų gan­drų bei vie­ną su­žei­dė), šiais van­da­liš­kais
veiks­mais de­monst­ruo­da­mas ne­pa­gar­bą ne­to­lie­se įvy­kio vie­tų bu­vu­siems
ir įvy­kius ma­čiu­siems žmo­nėms bei ap­lin­kai, su­trik­dė vi­suo­me­nės rim­tį,
nes žmo­nės bu­vo šo­ki­ruo­ti ir pa­pik­tin­ti to­kio el­ge­sio, ko­le­gi­jai
abe­jo­nių ne­ke­lia. Šias ap­lin­ky­bes pir­mo­sios ir ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos
teis­mai pa­tik­ri­no ir įver­ti­no tin­ka­mai.
B-­ta­sis gan­dras yra Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis
paukš­tis. Jam lie­tu­vių tau­to­sa­ko­je skir­ta daug sak­mių, dai­nų ir pa­da­vi­mų.
Tau­to­sa­ko­je jis vi­suo­met tei­gia­mas ir pa­de­da žmo­gui, to­dėl gan­dras
nuo se­no tra­di­ciš­kai mėgs­ta­mas ir ger­bia­mas. Ūki­nin­kai prie so­dy­bų
įke­lia gan­dra­liz­džius ir sau­go juos. Tai­gi nu­teis­ta­sis M. Du­lai­tis,
vie­šai šau­dy­da­mas bal­tuo­sius gan­drus, su­pra­to, kad, pa­nie­kin­da­mas
lie­tu­vių tau­tos tra­di­ci­jas sau­go­ti ir gerb­ti šį paukš­tį, su­ke­lia
įvy­kį ma­tan­čių ir ap­link gy­ve­nan­čių žmo­nių di­džiu­lį pa­si­pik­ti­ni­mą,
de­monst­ruo­ja ne­pa­gar­bą ap­lin­ki­niams ir ap­lin­kai, su­trik­do vi­suo­me­nės
rim­tį. To­kie nu­teis­to­jo veiks­mai pa­grįs­tai pri­pa­žin­ti kaip įžū­lūs
ir van­da­liš­ki.
Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas nu­sta­tė, kad
M. Du­lai­tis me­džio­jo gan­drus die­nos me­tu, žmo­nių gy­ve­na­mo­se te­ri­to­ri­jo­se,
dau­gu­ma at­ve­jų ne­to­li gy­ve­na­mų­jų na­mų, t. y. vie­šo­se vie­to­se,
kiek­vie­ną ne­tei­sė­to me­džio­ji­mo at­ve­jį ma­tant ap­lin­kui gy­ve­nan­tiems
žmo­nėms, tarp jų ir vai­kams. Tai­gi be abe­jo­nių šiais veiks­mais bu­vo su­trik­dy­ta
vi­suo­me­nės rim­tis.

Dėl BPK pa­žei­di­mų

M. Du­lai­čio pro­ce­si­nė tei­sė su­si­pa­žin­ti
su by­los me­džia­ga ne­bu­vo pa­žeis­ta. BPK 237 straips­nio 2 da­ly­je nu­sta­ty­ta,
kad su bau­džia­mą­ja by­la, ku­rio­je kal­ti­na­ma­sis su­im­tas, su­si­pa­žįs­ta
jo gy­nė­jas. Su­si­pa­ži­nęs su by­la, gy­nė­jas apie by­los me­džia­gą in­for­muo­ja
kal­ti­na­mą­jį ir apie tai pra­ne­ša teis­mui. Pa­žy­mė­ti­na, jog gy­nė­jas
pri­va­lo pa­nau­do­ti vi­sas įsta­ty­muo­se nu­ro­dy­tas gy­ny­bos prie­mo­nes
bei bū­dus ir teik­ti gi­na­ma­jam rei­kia­mą tei­si­nę pa­gal­bą (BPK 48
straips­nio 2 da­lis). Iš by­los duo­me­nų ma­ty­ti, kad M. Du­lai­čio gy­nė­jas
O. Mar­tin­kus or­de­rį gin­ti M. Du­lai­tį teis­me pa­tei­kė iki by­los per­da­vi­mo
nag­ri­nė­ti tei­sia­ma­ja­me po­sė­dy­je, t. y. iki 2003 m. spa­lio 22 d. , to­dėl
jis tu­rė­jo pa­kan­ka­mai lai­ko sa­vo pa­rei­goms įvyk­dy­ti. Prieš by­lą nag­ri­nė­jant
ape­lia­ci­ne tvar­ka, nu­teis­ta­jam taip pat bu­vo su­da­ry­tos są­ly­gos su­si­pa­žin­ti
su vi­sa by­los me­džia­ga ir apie tai pa­žy­mė­ta ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos
teis­mo nu­tar­ty­je.
Nu­teis­to­jo pa­aiš­ki­ni­mai ar pa­ro­dy­mai,
duo­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pa­rei­gū­nui, teis­me nė­ra sa­va­ran­kiš­ki
įro­dy­mai. BPK 276 straips­nio 4 da­ly­je nu­sta­ty­ta, kad by­lo­je esan­tiems
įro­dy­mams pa­tik­rin­ti ga­li bū­ti per­skai­to­mi iki­teis­mi­nio ty­ri­mo
pa­rei­gū­nui ar pro­ku­ro­rui duo­ti kal­ti­na­mo­jo, nu­ken­tė­ju­sio­jo ir
liu­dy­to­jo pa­ro­dy­mai. Ap­klau­są iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu at­li­kęs
pa­rei­gū­nas teis­me ga­li bū­ti ap­klaus­tas kaip liu­dy­to­jas. Teis­mas iš­kvie­tė
ir ap­klau­sė kaip liu­dy­to­ją iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pa­rei­gū­ną T. L-­ku­tį,
ku­ris 2003 m. lie­pos 28 d. su­ra­šė M. Du­lai­čio pa­aiš­ki­ni­mą. Tai­gi
teis­mas, pri­im­da­mas ap­kal­ti­na­mą­jį nuosp­ren­dį, rė­mė­si šio liu­dy­to­jo
pa­ro­dy­mais, o ne nu­teis­to­jo M. Du­lai­čio pa­aiš­ki­ni­mu. Šis pa­aiš­ki­ni­mas
nuosp­ren­dy­je pa­mi­nė­tas tik kaip nu­teis­to­jo po­zi­ci­ja dėl pa­reikš­tų
įta­ri­mų.
Taip pat ne­pa­grįs­ti ka­sa­to­riaus ar­gu­men­tai,
kad li­ko ne­pa­ša­lin­ti prieš­ta­ra­vi­mai tarp liu­dy­to­jų pa­ro­dy­mų dėl
įvy­kio ap­lin­ky­bių (ar M. Du­lai­tis šau­dęs per stog­lan­gį, ar per lan­gą)
ir dėl liu­dy­to­jo R. R-­vel­to pa­mi­nė­tų tei­sia­ma­ja­me po­sė­dy­je M.
Du­lai­čio ūsų. Ka­sa­to­riaus pra­šy­mas pa­pil­do­mai ap­žiū­rė­ti au­to­mo­bi­lį
pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­me bu­vo ap­svars­ty­tas ir at­mes­tas ne­pa­žei­džiant
BPK rei­ka­la­vi­mų.
Iš by­los duo­me­nų ma­ty­ti, kad įvy­kio die­ną
įvai­riuo­se kai­muo­se gy­ve­nan­tys vie­ti­niai žmo­nės ma­tė va­ži­nė­jan­tį
tam­sios spal­vos dži­pą, vie­ni iš jų įsi­dė­mė­jo šau­lį, ki­ti vai­ruo­to­ją,
taip pat bu­vo įsi­dė­mė­ju­sių ir vals­ty­bi­nius nu­me­rius. Nu­teis­tie­ji
bu­vo su­lai­ky­ti ne­to­li įvy­kio vie­tų pa­gal šių žmo­nių pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją
po­li­ci­jai (au­to­mo­bi­lio api­bū­di­ni­mą ir vals­ty­bi­nius nu­me­rius).
Pa­ro­džius re­por­ta­žą per te­le­vi­zi­ją, į po­li­ci­ją ėmė skam­bin­ti ir
ki­ti šių nu­si­kal­ti­mų liu­dy­to­jai, ku­rie iš pa­ro­dy­to re­por­ta­žo at­pa­ži­no
au­to­mo­bi­lį (dži­pą) ir šau­lį. Tai­gi šio­je by­lo­je daik­tų bei as­me­nų at­pa­ži­ni­mai
ne­bu­vo at­lie­ka­mi, to­dėl ka­sa­to­riaus ar­gu­men­tas, kad bu­vo pa­žeis­ti
šiuos pro­ce­si­nius veiks­mus reg­la­men­tuo­jan­tys BPK rei­ka­la­vi­mai,
taip pat ne­pa­grįs­tas.

Dėl ki­tų ka­sa­ci­nio skun­do ar­gu­men­tų

Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo pa­da­ry­ta iš­va­da,
nu­ro­dy­ti mo­ty­vai, ku­riais pa­neig­ta nu­teis­to­jo po­zi­ci­ja, jog jis
įvy­kių vie­to­se ne­bu­vo ir į gan­drus ne­šau­dė, nuosp­ren­dy­je iš­dės­ty­ti
iš­sa­miai ir vi­siš­kai su­sie­ti su ki­tais by­los duo­me­ni­mis, ku­rių pa­grįs­tu­mas
ka­sa­ci­niam teis­mui abe­jo­nių ne­ke­lia. Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas,
nag­ri­nė­da­mas by­lą pa­gal nu­teis­to­jo M. Du­lai­čio gy­nė­jo ape­lia­ci­nį
skun­dą, ku­ris, be­je, ana­lo­giš­kas ka­sa­ci­niam, kruopš­čiai pa­tik­ri­no
skun­do ar­gu­men­tus ir iš­sa­miai dėl jų pa­si­sa­kė. Šio teis­mo iš­va­do­mis
taip pat ne­abe­jo­ja­ma.
Ka­sa­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas skun­džia­mus
teis­mų spren­di­mus pa­tik­ri­na tik tei­sės tai­ky­mo as­pek­tu, fak­ti­nių
by­los ap­lin­ky­bių ne­nu­sta­ti­nė­ja ir įro­dy­mų iš nau­jo ne­ti­ria. Iš
nau­jo tir­ti fak­ti­nes by­los ap­lin­ky­bes ir pa­teik­ti nau­ją jų ver­ti­ni­mą
yra ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo kom­pe­ten­ci­ja. Ka­sa­ci­nia­me
skun­de fak­tiš­kai yra gin­či­ja­ma tai, kad teis­mų iš­dės­ty­tos iš­va­dos
dėl nu­teis­to­jo M. Du­lai­čio kal­tės ne­pa­grįs­tos įro­dy­mais, ne­ati­tin­ka
fak­ti­nių by­los ap­lin­ky­bių ir dėl to ne­tin­ka­mai pri­tai­ky­tas bau­džia­ma­sis
įsta­ty­mas. Tei­sė­jų ko­le­gi­ja pa­si­sa­ko tik dėl tų ka­sa­ci­nio skun­do
ar­gu­men­tų, ku­rie pri­pa­žin­ti­ni tei­sės klau­si­mais, to­dėl da­lis ka­sa­ci­nio
skun­do ar­gu­men­tų – dėl nu­teis­to­jo A. Vin­dži­gels­kio pa­ro­dy­mų pa­ti­ki­mu­mo,
liu­dy­to­jų G. Pet­kū­no, E. Na­re­vi­čiaus, N. Vi­lie­nės, R. Ge­čo, T. L-­ku­čio,
E. Še­pu­tie­nės ir V. Ta­lan­džio pa­ro­dy­mų įver­ti­ni­mo, taip pat dėl kar­do­mo­sios
prie­mo­nės sky­ri­mo pa­grįs­tu­mo – ne­nag­ri­nė­ti­ni.
Ne­nu­sta­čius BPK 369 straips­ny­je nu­ma­ty­tų
pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo nuosp­ren­džio ar ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos
teis­mo nu­tar­ties kei­ti­mo ar nai­ki­ni­mo pa­grin­dų, ka­sa­ci­nis skun­das
ne­ten­kin­ti­nas, o teis­mų spren­di­mai, ne­per­žen­giant ka­sa­ci­nio skun­do
ri­bų, pri­pa­žin­ti­ni tei­sė­tais.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja, va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos
Res­pub­li­kos BPK 382 straips­nio 1 punk­tu,

n u t a r
i a :

Nu­teis­to­jo M-us Du­lai­čio gy­nė­jo ka­sa­ci­nį
skun­dą at­mes­ti.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.77956 sekundės -