Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJOTEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13577: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO
TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS
TEISĖJŲ KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 13. Ci­vi­li­nio ieški­nio išspren­di­mas (BPK 115 straips­nis).
Suk­čia­vi­mas (BK 182 straips­nis)

Pa­keis­tas ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo
nuosp­ren­dis, pa­nai­ki­nant jo da­lį, ku­ria by­la nu­trauk­ta dėl nu­ken­tė­ju­sių­jų
pa­reikš­tų ci­vi­li­nių ieš­ki­nių re­mian­tis tuo, kad ci­vi­li­nių ieš­ki­nių
klau­si­mas yra jau iš­spręs­tas ir nu­ken­tė­ju­sie­siems pri­pa­žin­ta tei­sė
į ci­vi­li­nį ieš­ki­nį, o jo dy­džio klau­si­mas per­duo­tas nag­ri­nė­ti ci­vi­li­nio
pro­ce­so tvar­ka dėl to, kad nu­si­kals­ta­mą vei­ką pa­da­ręs as­muo pri­va­lo
at­ly­gin­ti nu­ken­tė­ju­sie­siems pa­da­ry­tą ža­lą, o iš ju­ri­di­nio as­mens,
ku­rio da­ly­vis yra nu­teis­ta­sis, pri­teis­tų nu­ken­tė­ju­sie­siems pi­ni­gų
su­mų nė­ra ga­li­my­bių iš­ieš­ko­ti.
Nu­teis­to­jo, pra­šiu­sio pa­nai­kin­ti nuosp­ren­dį
ir jį iš­tei­sin­ti, ka­sa­ci­nis skun­das at­mes­tas, nes nu­teis­ta­sis sve­ti­mą
tur­tą įgi­jo ap­gau­le, su­klai­din­da­mas nu­ken­tė­ju­siuo­sius ir pa­grįs­tai
pri­pa­žin­tas kal­tas pa­da­ręs nu­si­kal­ti­mą, nu­ma­ty­tą BK 182 straips­ny­je.

                                                               Baudžia­mo­ji
by­la Nr. 2K-23/2004
                                                                               S-2. 1. 2. 1. 14. 4; 2. 2. 1

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2004 m. va­sa­rio 3 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti iš pir­mi­nin­kės L-os
L-os Ž-ės, V-o A-o ir pra­ne­šė­jo V-o P-o,
sek­re­to­riau­jant R. B-­tu­lie­nei,
da­ly­vau­jant pro­ku­ro­rei J. Ur­be­lie­nei, gy­nė­jui
ad­vo­ka­tui S. Li­lei­kiui,
nu­teis­ta­jam I. Mei­lei,
nu­ken­tė­ju­sie­siems J. Skap­ce­vi­čie­nei, J.
Da­nie­nei, G. Ma­tui­zai, V. Čet­ve­ri­ko­vui, Z. Kat­kov­skiui, R. Gad­liaus­kui,
M. Or­lo­vai, L. Plak­chi­nui, D. Rai­niui,
teis­mo po­sė­dy­je iš­nag­ri­nė­jo ka­sa­ci­nę by­lą
pa­gal nu­teis­to­jo Igo­rio Mei­lės ir nu­ken­tė­ju­sių­jų D. Rai­nio, G. Ma­tui­zos,
Ž. Bu­ro­kie­nės, L. Plak­chi­no, R. Gad­liaus­ko ka­sa­ci­nį skun­dą dėl Vil­niaus
apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003
m. spa­lio 9 d. nuosp­rendžio.
Vil­niaus mies­to 2-ojo apy­lin­kės teis­mo 2002
m. lie­pos 5 d. nuosp­ren­džiu I. Mei­lė nu­teis­tas pa­gal 1961 m. BK 274
straips­nio 3 da­lį, tai­kant BK 45 straips­nio 6 da­lies 2 punk­tą, dve­jiems
me­tams pa­tai­sos dar­bų be lais­vės at­ėmi­mo, be bau­dos, iš­skai­čiuo­jant
iš nu­teis­to­jo už­dar­bio 20 proc. į vals­ty­bės pa­ja­mas, kon­fis­kuo­jant
vie­ną šeš­tą­ją da­lį jo tur­to; pa­gal 1961 m. BK 205 straips­nio 2 da­lį –
lais­vės at­ėmi­mu še­šiems mė­ne­siams; pa­gal 1961 m. BK 207 straips­nio 2 da­lį
lais­vės at­ėmi­mu vie­ne­riems me­tams ir še­šiems mė­ne­siams su 10 MGL (1250 Lt) bau­da; pa­gal 1961 m. BK 323 straips­nio 1
da­lį lais­vės at­ėmi­mu vie­ne­riems me­tams, ta­čiau nuo baus­mių pa­gal 1961
m. BK 205 straips­nio 2 da­lį, 207 straips­nio 2 da­lį, 323 straips­nio 1 da­lį
at­leis­tas, su­ėjus se­na­ties ter­mi­nui; pa­gal 1961 m. BK 329, 1624
straips­nius (1993 m. sau­sio 28 d. įsta­ty­mo Nr. I-57 re­dak­ci­ja), 274
straips­nio 3 da­lį (dėl suk­čia­vi­mo try­li­kos fi­zi­nių as­me­nų at­žvil­giu),
275 straips­nio 3 da­lį iš­tei­sin­tas, ne­sant jo vei­ko­je nu­si­kal­ti­mų su­dė­čių.
Pri­teis­ta iš I. Mei­lės 66 000 Lt AB „H-a–LTB“ pa­da­ry­tai ža­lai at­ly­gin­ti.
Nu­ken­tė­ju­sių­jų pa­reikš­ti ci­vi­li­niai ieš­ki­niai
pa­lik­ti ne­nag­ri­nė­ti.
Tuo pa­čiu nuosp­ren­džiu Tat­ja­na Kry­so­va bu­vo
iš­tei­sin­ta pa­gal 1961 m. BK 274 straips­nio 3 da­lį, 329 straips­nį, 1624
straips­nį (1993 m. sau­sio 28 d. įsta­ty­mo Nr. I-57 re­dak­ci­ja), 323
straips­nio 1 da­lį, 275 straips­nio 3 da­lį, ne­sant jos vei­ko­je nu­si­kal­ti­mo
su­dė­čių.
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų
sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja 2002 m. gruo­džio 12 d. nu­tar­ti­mi nu­ken­tė­ju­sių­jų
G. Ma­tui­zos, Ž. Bu­ro­kie­nės, L. Plak­chi­no, D. Rai­nio ir R. Gad­liaus­ko
ape­lia­ci­nį skun­dą at­me­tė.
Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus
tei­sė­jų ko­le­gi­ja 2003 m. ge­gu­žės 6 d. nu­tar­ti­mi pa­nai­ki­no Vil­niaus
apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2002
m. gruo­džio 12 d. nu­tar­ties da­lį, ku­ria at­mes­tas nu­ken­tė­ju­sių­jų ape­lia­ci­nis
skun­das dėl Vil­niaus mies­to 2-ojo apy­lin­kės teis­mo 2002 m. lie­pos 5 d.
nuosp­ren­džio da­lies per­žiū­rė­ji­mo dėl I. Mei­lės, ir per­da­vė by­lą iš
nau­jo nag­ri­nė­ti ape­lia­ci­ne tvar­ka Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui.
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų
sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja 2003 m. spa­lio 9 d. nuosp­ren­džiu pa­nai­ki­no
Vil­niaus mies­to 2-ojo apy­lin­kės teis­mo 2002 m. lie­pos 5 d. nuosp­ren­džio
da­lį dėl I. Mei­lės iš­tei­si­ni­mo dėl kal­ti­ni­mo pa­gal BK 274 straips­nio
3 da­lį ir pri­ėmė nau­ją šio nuosp­ren­džio da­lį, I. Mei­lę pri­pa­ži­no kal­tu
pa­gal 2000 m. BK 182 straips­nio 2 da­lį (dėl try­li­kos fi­zi­nių as­me­nų
tur­to už­val­dy­mo ap­gau­le) ir nu­tei­sė lais­vės at­ėmi­mu tre­jiems me­tams
ir še­šiems mė­ne­siams. Va­do­vau­jan­tis 2000 m. BK 63 straips­nio 5 da­li­mi
ši baus­mė apė­mi­mo bū­du su­ben­drin­ta su baus­me, pa­skir­ta pa­gal 1961 m.
BK 274 straips­nio 3 da­lį, ir pa­skir­ta ga­lu­ti­nė baus­mė lais­vės at­ėmi­mas
tre­jiems me­tams ir še­šiems mė­ne­siams, baus­mę at­lie­kant pa­tai­sos na­muo­se.
Pri­tai­kius Lie­tu­vos Res­pub­li­kos 2002 m. lap­kri­čio 7 d. įsta­ty­mo Nr.
IX-1182 „Dėl am­nes­ti­jos pa­žy­mint Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos
de­šim­ties me­tų su­kak­tį“ 4 straips­nio 2 da­lies 1 punk­tą, I. Mei­lei pa­skir­ta
ir ne­at­lik­ta baus­mė su­ma­žin­ta vie­nu penk­ta­da­liu. Baudžia­mo­ji by­la
pa­gal BK 1624 straips­nį (1993 m. sau­sio 28 d. įsta­ty­mo Nr. I-57
re­dak­ci­ja) I. Mei­lei nu­trauk­ta, su­ėjus bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės
se­na­čiai.
Nu­ken­tė­ju­sių­jų J. Skap­ce­vi­čie­nės, J. Da­nie­nės,
G. Ma­tui­zos, V. Čet­ve­ri­ko­vo, V. Sav­čen­kos, Z. Kat­kov­skio, R. Gad­liaus­ko,
M. Or­lo­vos, Ž. Bu­ro­kie­nės, L. Plak­chi­no, V. Pla­čev­skio, I. Kap­la­nov­skio,
D. Rai­nio by­la dėl ci­vi­li­nių ieš­ki­nių nu­trauk­ta. Ki­ta nuosp­ren­džio
da­lis pa­lik­ta ne­pa­keis­ta.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja, iš­klau­siu­si tei­sė­jo
pra­ne­ši­mą, nu­teis­to­jo ir jo gy­nė­jo, pra­šiu­sių ka­sa­ci­nį skun­dą ten­kin­ti,
o nu­ken­tė­ju­sių­jų ka­sa­ci­nius skun­dus at­mes­ti, nu­ken­tė­ju­sių­jų J.
Skap­ce­vi­čie­nės, J. Da­nie­nės, G. Ma­tui­zos, V. Čet­ve­ri­ko­vo, Z. Kat­kov­skio,
R. Gad­liaus­ko, M. Or­lo­vos, L. Plak­chi­no, D. Rai­nio, pra­šiu­sių jų ka­sa­ci­nius
skun­dus ten­kin­ti, o nu­teis­to­jo ka­sa­ci­nį skun­dą at­mes­ti, pro­ku­ro­ro,
pra­šiu­sio nu­teis­to­jo ka­sa­ci­nį skun­dą at­mes­ti, o nu­ken­tė­ju­sių­jų
ka­sa­ci­nius skun­dus iš da­lies ten­kin­ti, pa­aiš­ki­ni­mų,

n u s t a
t ė :

I. Mei­lė nu­teis­tas už tai, kad jis veik­da­mas
kar­tu su gru­pe iš anks­to su­si­ta­ru­sių as­me­nų, pa­kar­to­ti­nai ap­gau­le
už­val­dė sve­ti­mą tur­tą stam­biu mas­tu, bū­tent: bū­da­mas UAB „Me­lig­re“
pre­zi­den­tas, iš anks­to su­si­ta­ręs ir veik­da­mas gru­pe su ben­dro­vės
agen­tu S. Gav­ri­len­ka, o J. Skap­ce­vi­čie­nės ir N. Or­lo­vos tur­to už­val­dy­mo
ap­gau­le at­ve­jais – su ben­dro­vės stei­gė­ja bei ak­ci­nin­ke T. Kry­so­va,
vyk­džiu­sia bu­hal­te­rės pa­rei­gas, tu­rė­da­mas tiks­lą ap­gau­le už­val­dy­ti
sve­ti­mą tur­tą, vi­lio­da­mas pi­lie­čius fi­nan­siš­kai ne­pa­grįs­tais pro­cen­tais,
ža­dė­da­mas mo­kė­ti ne­re­a­liai di­de­les pa­lū­ka­nas, ma­ni­pu­liuo­da­mas
ne­są­ži­nin­ga, tik­ro­vės ne­ati­tin­kan­čia re­kla­ma, su­da­ry­da­mas mo­kios,
pel­nin­gos įmo­nės re­gi­my­bę, 1993 m. va­sa­rio 26 d. – 1994 m. lie­pos 1 d.
lai­ko­tar­piu Vil­niu­je, Vie­nuo­lio g. 15/2-37, su­da­rė UAB „Me­lig­re“ var­du
su pi­lie­čiais 18 pa­sko­los su­tar­čių fir­mos ūki­nei veik­lai vys­ty­ti, pa­gal
ku­rias ga­vo iš jų pi­ni­gus, ža­dė­da­mas juos grą­žin­ti ir mo­kė­ti už per­duo­tas
pi­ni­gų su­mas pa­lū­ka­nas, nors pa­lū­ka­nų mo­kė­ti ir pi­ni­gų grą­žin­ti
ne­ke­ti­no, gau­tų pi­ni­gų ne­grą­ži­no ir taip pa­kar­to­ti­nai ap­gau­le
stam­biu mas­tu už­val­dė sve­ti­mą tur­tą – 741 560 Lt,
t. y. :
1993 m. lap­kri­čio 30 d. tar­pi­nin­kau­jant T.
Kry­so­vai pa­gal pa­sko­los su­tar­tį, pa­si­ra­šy­tą su UAB „Me­lig­re“ at­sto­vu
S. Gav­ri­len­ka, pa­si­sko­li­no iš J. Skap­ce­vi­čie­nės 6000 JAV do­le­rių
(24 000 Lt), ta­čiau pa­lū­ka­nas mo­kė­jo
tik ke­le­tą kar­tų, pi­ni­gų ne­grą­ži­no pa­da­ry­da­mas J. Skap­ce­vi­čie­nei
24 000 Lt ža­lą;
1993 m. gruo­džio 6 d. pa­kar­to­ti­nai pa­gal pa­sko­los
su­tar­tį, pa­si­ra­šy­tą su UAB „Me­lig­re“ at­sto­vu S. Gav­ri­len­ka, iš J.
Da­nie­nės pa­si­sko­li­no 1500 JAV do­le­rių (6000 Lt),
ta­čiau pa­lū­ka­nų ne­mo­kė­jo, pa­sko­los ne­grą­ži­no pa­da­ry­da­mas J. Dai­nie­nei
6000 Lt tur­ti­nę ža­lą;
1994 m. sau­sio 12 d. pa­kar­to­ti­nai pa­gal pa­sko­los
su­tar­tį, pa­si­ra­šy­tą su UAB „Me­lig­re“ at­sto­vu S. Gav­ri­len­ka, pa­si­sko­li­no
iš G. Ma­tui­zos 2000 JAV do­le­rių (8000 Lt)
ir 2450 JAV do­le­rių (9800 Lt), o
1994 m. ko­vo 26 d. pa­gal pa­sko­los su­tar­tį, pa­si­ra­šy­tą su UAB „Me­lig­re“
at­sto­vu S. Gav­ri­len­ka, pa­si­sko­li­no iš G. Ma­tui­zos 4000 JAV do­le­rių
(16 000 Lt) ir 440 JAV do­le­rių (1760 Lt), ta­čiau vi­sų pa­lū­ka­nų ne­su­mo­kė­jo, pi­ni­gų
ne­grą­ži­no pa­da­ry­da­mas G. Ma­tui­zai 35 560 Lt
ža­lą;
1994 m. sau­sio 12 d. pa­kar­to­ti­nai pa­gal pa­sko­los
su­tar­tį, pa­si­ra­šy­tą UAB „Me­lig­re“ at­sto­vo S. Gav­ri­len­kos, iš V.
Čet­ve­ri­ko­vo pa­si­sko­li­no 3000 JAV do­le­rių (12 000 Lt), 1994 m. sau­sio 21 d. pa­gal pa­sko­los su­tar­tį,
pa­si­ra­šy­tą UAB „Me­lig­re“ at­sto­vo S. Gav­ri­len­kos, iš V. Čet­ve­ri­ko­vo
pa­si­sko­li­no 1500 JAV do­le­rių (6000 Lt),
1994 m. ba­lan­džio 6 d. pa­gal pa­sko­los su­tar­tį, pa­si­ra­šy­tą UAB „Me­lig­re“
at­sto­vo S. Gav­ri­len­kos, pa­si­sko­li­no iš V. Čet­ve­ri­ko­vo 1000 JAV do­le­rių
(4000 Lt), ta­čiau vi­sų pa­lū­ka­nų
ne­su­mo­kė­jo, pi­ni­gų ne­grą­ži­no pa­da­ry­da­mas V. Čet­ve­ri­ko­vui 22 000 Lt tur­ti­nę ža­lą;
1994 m. sau­sio 18 d. pa­kar­to­ti­nai pa­gal pa­sko­los
su­tar­tį, pa­si­ra­šy­tą UAB „Me­lig­re“ at­sto­vo S. Gav­ri­len­kos, pa­si­sko­li­no
iš V. Sav­čen­kos 3000 JAV do­le­rių (12 000 Lt),
ta­čiau pa­lū­ka­nų ne­mo­kė­jo, pi­ni­gų ne­grą­ži­no pa­da­ry­da­mas V. Sav­čen­kai
12 000 Lt tur­ti­nę ža­lą;
1994 m. va­sa­rio 25 d. pa­kar­to­ti­nai pa­gal pa­sko­los
su­tar­tį, pa­si­ra­šy­tą UAB „Me­lig­re“ at­sto­vo S. Gav­ri­len­kos, pa­si­sko­li­no
iš Z. Kat­kov­skio 3000 JAV do­le­rių (12 000 Lt),
ta­čiau vi­sų pa­lū­ka­nų ne­su­mo­kė­jo, pi­ni­gų ne­grą­ži­no pa­da­ry­da­mas
Z. Kat­kov­skiui 12 000 Lt tur­ti­nę
ža­lą;
1994 m. ba­lan­džio 10 d. pa­kar­to­ti­nai pa­gal
pa­sko­los su­tar­tį, pa­si­ra­šy­tą UAB „Me­lig­re“ at­sto­vo S. Gav­ri­len­kos,
pa­si­sko­li­no iš R. Gad­liaus­ko 10 000 JAV do­le­rių (40 000 Lt), o 1994 m. ba­lan­džio 19 d. pa­gal pa­sko­los
su­tar­tį, pa­si­ra­šy­tą UAB „Me­lig­re“ at­sto­vo S. Gav­ri­len­kos, pa­si­sko­li­no
iš R. Gad­liaus­ko 9000 JAV do­le­rių (36 000 Lt),
ta­čiau vi­sų pa­lū­ka­nų ne­su­mo­kė­jo, pi­ni­gų ne­grą­ži­no pa­da­ry­da­mas
R. Gad­liaus­kui 76 000 Lt tur­ti­nę ža­lą;
1994 m. ba­lan­džio 25 d. pa­kar­to­ti­nai tar­pi­nin­kau­jant
T. Kry­so­vai pa­gal pa­sko­los su­tar­tį, pa­si­ra­šy­tą su UAB „Me­lig­re“ at­sto­vu
S. Gav­ri­len­ka, pa­si­sko­li­no iš M. Or­lo­vos 26 000 JAV do­le­rių (104 000 Lt), ta­čiau pa­lū­ka­nų ne­mo­kė­jo, pi­ni­gų ne­grą­ži­no
pa­da­ry­da­mas M. Or­lo­vai 104 000 Lt
tur­ti­nę ža­lą;
1994 m. ge­gu­žės 5 d. pa­kar­to­ti­nai pa­gal pa­sko­los
su­tar­tį, pa­si­ra­šy­tą UAB „Me­lig­re“ at­sto­vo S. Gav­ri­len­kos, iš Ž. Bu­ro­kie­nės
pa­si­sko­li­no 3800 JAV do­le­rių (15 200 Lt),
ta­čiau pa­lū­ka­nas mo­kė­jo tik vie­ną kar­tą, pi­ni­gų ne­grą­ži­no pa­da­ry­da­mas
Ž. Bu­ro­kie­nei 15 200 Lt tur­ti­nę
ža­lą;
1994 m. ge­gu­žės 7 d. pa­kar­to­ti­nai pa­gal pa­sko­los
su­tar­tį, pa­si­ra­šy­tą UAB „Me­lig­re“ at­sto­vo S. Gav­ri­len­kos, pa­si­sko­li­no
iš L. Plak­chi­no 12 000 JAV do­le­rių (48 000 Lt),
ta­čiau pa­lū­ka­nų ne­su­mo­kė­jo, pi­ni­gų ne­grą­ži­no pa­da­ry­da­mas L.
Plak­chi­nui 48 000 Lt tur­ti­nę
ža­lą;
1994 m. ge­gu­žės 11 d. pa­kar­to­ti­nai pa­gal pa­sko­los
su­tar­tį, pa­si­ra­šy­tą UAB „Me­lig­re“ at­sto­vo S. Gav­ri­len­kos, pa­si­sko­li­no
iš N. Pal­čev­skio 6000 JAV do­le­rių (24 000 Lt),
o 1994 m. ge­gu­žės 19 d. pa­gal pa­sko­los su­tar­tį, pa­si­ra­šy­tą UAB „Me­lig­re“
at­sto­vo S. Gav­ri­len­kos, pa­si­sko­li­no iš N. Pal­čev­skio 3700 JAV do­le­rių
(14 800 Lt), ta­čiau vi­sų pa­lū­ka­nų
ne­su­mo­kė­jo, pi­ni­gų ne­grą­ži­no pa­da­ry­da­mas N. Pal­čev­skiui 38 800 Lt tur­ti­nę ža­lą;
1994 m. ge­gu­žės 15 d. pa­kar­to­ti­nai pa­gal pa­sko­los
su­tar­tį, pa­si­ra­šy­tą UAB „Me­lig­re“ at­sto­vo S. Gav­ri­len­kos, pa­si­sko­li­no
iš D. Rai­nio 85 000 JAV do­le­rių (340 000 Lt),
ta­čiau pa­lū­ka­nų ne­su­mo­kė­jo, pi­ni­gų ne­grą­ži­no pa­da­ry­da­mas D.
Rai­niui 340 000 Lt tur­ti­nę
ža­lą;
1994 m. lie­pos 1 d. pa­kar­to­ti­nai pa­gal pa­sko­los
su­tar­tį, pa­si­ra­šy­tą UAB „Me­lig­re“ at­sto­vo S. Gav­ri­len­kos, pa­si­sko­li­no
iš J. Kap­la­nov­skio 2000 JAV do­le­rių (8000 Lt),
ta­čiau pa­lū­ka­nų ne­mo­kė­jo, pi­ni­gų ne­grą­ži­no pa­da­ry­da­mas J. Kap­la­nov­skiui
8000 Lt tur­ti­nę ža­lą.
I. Mei­lė nu­teis­tas ir už ki­tus nu­si­kal­ti­mus,
ta­čiau dėl jų ka­sa­ci­ne tvar­ka ne­si­skun­džia.
Ka­sa­ci­niu skun­du nu­teis­ta­sis I. Mei­lė pra­šo
pa­nai­kin­ti Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo 2003 m. spa­lio 9 d. nuosp­ren­dį
ir jį iš­tei­sin­ti dėl suk­čia­vi­mo iš try­li­kos fi­zi­nių as­me­nų. Jis nu­ro­do,
kad teis­mas, pri­pa­žin­da­mas jį kal­tu dėl try­li­kos fi­zi­nių as­me­nų tur­to
už­val­dy­mo ap­gau­le, ne­tei­sin­gai iš­aiš­ki­no ir pri­tai­kė ma­te­ria­li­nės
ir pro­ce­si­nės tei­sės nor­mas, to­dėl nuosp­ren­dis yra ne­pa­grįs­tas ir ne­tei­sė­tas.
BPK 320, 324, 326, 331 straips­niai įpa­rei­go­ja ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos
teis­mą iš­nag­ri­nė­ti by­lą ne­per­žen­giant ape­lia­ci­nio skun­do ri­bų,
taip pat iš­dės­ty­ti mo­ty­vuo­tas iš­va­das dėl ape­lia­ci­nio skun­do. Ka­sa­to­rius
tei­gia, kad teis­mas, ne­pa­ša­li­nęs prieš­ta­ra­vi­mų tarp by­lo­je esan­čių
įro­dy­mų, pa­da­rė iš­va­das, ku­rios ne­ati­tin­ka fak­ti­nių ap­lin­ky­bių
ir dėl to ne­tin­ka­mai pri­tai­kė įsta­ty­mą.
Teis­mas ne­pa­grįs­tai kri­tiš­kai įver­ti­no apy­lin­kės
teis­mo 2002 m. lie­pos 5 d. nuosp­ren­džio mo­ty­vus ir iš­va­das dėl UAB „Me­lig­re“
ir in­dė­li­nin­kų san­ty­kių, kaip tur­ti­nių ci­vi­li­nių san­ty­kių. Ka­sa­to­rius
tei­gia, kad teis­mo iš­va­da nuosp­ren­dy­je pa­kar­to­ja kal­ti­na­mo­sios iš­va­dos
for­mu­luo­tes, ne­ati­tin­ka fak­ti­nių ap­lin­ky­bių, ne­ga­li bū­ti pa­grįs­ta
teis­mo po­sė­džio me­tu iš­nag­ri­nė­tais įro­dy­mais (BPK 301 straips­nis).
Es­mi­nis suk­čia­vi­mo po­žy­mis, ski­rian­tis jį nuo ci­vi­li­nio de­lik­to
ir da­ran­tis pa­tį tur­to už­val­dy­mą ne­tei­sė­tą, yra ap­gau­lės nau­do­ji­mas
prieš tur­to sa­vi­nin­kus, tei­sė­tus val­dy­to­jus ar as­me­nis, ku­rių ži­nio­je
yra tur­tas, sie­kiant už­val­dy­ti (įgy­ti nuo­sa­vy­bės tei­sę) tur­tą. Be
to, ka­sa­to­rius tei­gia, kad ap­gau­lė suk­čiau­jant tu­ri bū­ti es­mi­nė
prie­žas­tis, t. y. su­klai­di­ni­mas tu­ri tu­rė­ti le­mia­mą įta­ką as­mens
ap­si­spren­di­mui dėl tur­to per­da­vi­mo ki­tam as­me­niui. Jei as­mens su­klai­di­ni­mas
ne­tu­rė­jo le­mia­mos įta­kos as­mens ap­si­spren­di­mui per­duo­ti tur­tą, to­kia
ap­gau­lė ne­da­ro vei­kos suk­čia­vi­mo nu­si­kal­ti­mu. Su­klai­din­tas kal­ti­nin­ko
ke­ti­ni­mų dėl per­duo­da­mo tur­to, nu­ken­tė­ju­sy­sis per­duo­da tur­tą ki­to
as­mens lai­ki­nam val­dy­mui, nau­do­ji­mui ar nuo­sa­vy­bei ir ti­ki­si, kad
tur­tą ga­vęs as­muo vyk­dys tam tik­rus įsi­pa­rei­go­ji­mus tur­tui ir po ku­rio
lai­ko tur­tą ar jo ek­vi­va­len­tą su­gra­žins tei­sė­tam sa­vi­nin­kui ar val­dy­to­jui.
Ta­čiau tur­tą ga­vęs as­muo ne­ke­ti­na vyk­dy­ti sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mų, o
dėl jo pa­da­ry­tos ap­gau­lės pa­žeis­tos tei­sės at­kū­ri­mas ob­jek­ty­viai
tam­pa pro­ble­miš­kas (Lietuvos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų
sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. lap­kri­čio 13 d. nu­tar­tis ka­sa­ci­nė­je
by­lo­je Nr. 2K-851/2001).
Be to, kad ka­sa­to­rius ne­sie­kė ty­čia už­val­dy­ti
sve­ti­mo tur­to ap­gau­le (suk­čia­vi­mas), kad tarp ša­lių (nu­ken­tė­ju­sių­jų
ir UAB „Me­lig­re“) su­si­klos­tė ci­vi­li­niai tei­si­niai san­ty­kiai, kad
tiek UAB „Me­lig­re“, tiek ka­sa­to­rius ke­ti­no at­si­skai­ty­ti su sko­li­nin­kais,
ro­do ki­ti fak­tai, į ku­riuos ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas neat­si­žvel­gė.
Tei­gi­nys, kad ka­sa­to­riaus va­do­vau­ja­ma įmo­nė
ža­dė­jo fi­nan­siš­kai ne­pa­grįs­tus pa­lū­ka­nų pro­cen­tus nė­ra ob­jek­ty­vus
vien jau to­dėl, kad by­lo­je nu­sta­ty­ta, jog UAB „Me­lig­re“ ga­vo 100 000 Lt pa­sko­lą iš Lie­tu­vos tau­po­mo­jo ban­ko ir
pa­gal pa­sko­los su­tar­tį įsi­pa­rei­go­jo mo­kė­ti 75 proc. me­ti­nių pa­lū­ka­nų.
UAB „Me­lig­re“ sko­lin­tus pi­ni­gus in­ves­ta­vo
į tar­pi­nin­ka­vi­mo, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­slą. Ka­sa­to­rius ma­no,
kad sko­lin­da­ma­si pi­ni­gus iš gy­ven­to­jų įmo­nė ne­įver­ti­no ūki­nės ri­zi­kos
bei ki­tų veiks­nių. Ta­čiau įmo­nė vyk­dė veik­lą, pre­kia­vo ne­kil­no­ja­muo­ju
tur­tu. To­dėl ne­pa­grįs­ta teis­mo iš­va­da, kad veik­la ne­bu­vo vyk­do­ma,
kad in­dė­liai bu­vo sle­pia­mi nuo ben­dro­vės bu­hal­te­ri­jos. By­lo­je nu­sta­ty­ta,
kad tik da­lis in­dė­lių bu­vo ne­ap­skai­ty­ta bu­hal­te­ri­jo­je dėl ap­lai­daus
jos tvar­ky­mo. Be to, tik da­lis ūki­nių ope­ra­ci­jų bu­vo ne­už­fik­suo­ta
įmo­nės bu­hal­te­ri­jo­je ir to­dėl bu­vo ne­ga­li­ma vi­siš­kai ar iš da­lies
nu­sta­ty­ti įmo­nės ūki­nės fi­nan­si­nės veik­los re­zul­ta­tų. To­kios iš­va­dos
ma­ty­ti ir pa­čia­me nuosp­ren­dy­je. To­dėl ka­sa­to­riui ne­aiš­ku, ko­dėl
teis­mas, tu­rė­da­mas įro­dy­tas ap­lin­ky­bes, ver­ti­na jas prie­šin­gai ir
da­ro klai­din­gą iš­va­dą.
Teis­mas nu­ro­dė, kad nu­ken­tė­ju­sie­ji bu­vo
pa­da­vę ci­vi­li­nius ieš­ki­nius, spren­di­mai dėl sko­lų pri­tei­si­mo pri­im­ti,
įsi­tei­sė­ję ir yra vyk­do­mi. To­dėl aki­vaiz­du, kad nag­ri­nė­jant ci­vi­li­nes
by­las teis­mai ne­nu­sta­tė jo­kio ry­šio su bau­džia­mą­ja by­la, ku­rio­je
bu­vo kal­ti­na­mas dėl tų pa­čių pi­ni­gų už­val­dy­mo ap­gau­le. Prie­šin­gu
at­ve­ju ci­vi­li­nės by­los tu­rė­jo bū­ti su­stab­dy­tos iki bau­džia­mo­sios
by­los, tu­rin­čios ry­šį su ci­vi­li­ne by­la, iš­nag­ri­nė­ji­mo (CPK 163
straips­nio 4 da­lis).
Be to, by­lo­je nu­sta­ty­ta, kad UAB „Me­lig­re“
at­si­skai­ti­nė­jo su in­dė­li­nin­kais. Ap­lin­ky­bė, kad įmo­nės bu­hal­te­ri­ja
bu­vo tvar­ko­ma ap­lai­džiai ir ne vi­sos pa­lū­ka­nų iš­mo­kos bu­vo už­fik­suo­tos
bu­hal­te­ri­niuo­se do­ku­men­tuo­se, ne­pa­nei­gia pa­ties at­si­skai­ty­mo
fak­to su nu­ken­tė­ju­siai­siais. Ši įro­dy­ta teis­mo po­sė­dy­je ap­lin­ky­bė
tai­po­gi pa­nei­gia ne­pa­grįs­tą ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo iš­va­dą,
jog pri­imant in­dė­lius nuo pat pra­džių ne­bu­vo ke­ti­na­ma jų grą­žin­ti.
Ka­sa­to­rius tei­gia, kad teis­mas vi­siš­kai ne­pa­si­sa­kė apie tai, kad at­si­skai­ty­mas
vyk­do­mas iki šiol. Jau po pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo nuosp­ren­džio
2002 m. lie­pos 5 d. nu­ken­tė­ju­sia­jai M. Or­lo­vai at­si­skai­ty­ta 4700 Lt.
Ka­sa­to­rius ma­no, kad teis­mas, rem­da­ma­sis
iš­im­ti­nai nu­ken­tė­ju­sių­jų pa­ro­dy­mais, ne­ver­tin­da­mas jų kar­tu su
ki­tais įro­dy­mais (BPK 20 straips­nis), pa­da­rė ne­pa­grįs­tas iš­va­das dėl
jo veiks­mų, ku­riais ne­va pa­si­reiš­kė ap­gau­lė. Be to, nu­ken­tė­ju­sie­ji
ne­nu­ro­dė, kuo pa­si­reiš­kė jo ta­ria­ma ap­gau­lė. Vi­si pa­tvir­ti­no, kad
po S. Gav­ri­len­kos mir­ties ka­sa­to­rius ža­dė­jo grą­žin­ti pi­ni­gus. Be
to, teis­mui pa­teik­ti įro­dy­mai apie vyk­do­mus at­si­skai­ty­mus. To­dėl ka­sa­to­riaus
veiks­muo­se, epi­zo­de dėl try­li­kos fi­zi­nių as­me­nų tur­to už­val­dy­mo
ap­gau­le, ne­bu­vo sie­ki­mo suk­čiau­ti, tarp nu­ken­tė­ju­sių­jų ir UAB „Me­lig­re“
su­si­klos­tė ci­vi­li­nio po­bū­džio tur­ti­niai san­ty­kiai.
Teis­mas, ver­tin­da­mas įro­dy­mus, at­si­žvel­gė
tik į nu­ken­tė­ju­sių­jų pa­ro­dy­mus. Bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mas
drau­džia nuosp­ren­dy­je rem­tis tik nu­ken­tė­ju­sių­jų pa­ro­dy­mais (BPK
301 straips­nis).
Be to, teis­mas neat­si­žvel­gė į es­mi­nę ap­lin­ky­bę
dėl liu­dy­to­jos N. Gav­ri­len­ko pa­ro­dy­mų ver­ti­ni­mo. N. Gav­ri­len­ko,
siek­da­ma iš­veng­ti jos bu­vu­sio su­tuok­ti­nio ap­kal­ti­ni­mo ir tur­to
kon­fis­ka­vi­mo, ap­kal­bė­jo ka­sa­to­rių ir da­vė jį kal­ti­nan­čius pa­ro­dy­mus.
Ka­sa­to­rius ma­no, kad iš­var­dy­ti Bau­džia­mo­jo
pro­ce­so ko­dek­so pa­žei­di­mai su­var­žė jo tei­ses ir su­kliu­dė teis­mui
vi­sa­pu­siš­kai iš­nag­ri­nė­ti by­lą bei pa­vei­kė tei­sė­to ir pa­grįs­to
nuosp­ren­džio pri­ėmi­mą. To­kie teis­mo veiks­mai lai­ky­ti­ni es­mi­niais
Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mais.
Ka­sa­ci­niais skun­dais nu­ken­tė­ju­sie­ji D.
Rai­nys, G. Ma­tui­za, Ž. Bu­ro­kie­nė, L. Plak­chi­nas, R. Gad­liaus­kas pra­šo
pa­nai­kin­ti Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų
ko­le­gi­jos 2003 m. spa­lio 9 d. nuosp­ren­džio da­lį „nu­ken­tė­ju­sių­jų D.
Rai­nio, G. Ma­tui­zos, Ž. Bu­ro­kie­nės, L. Plak­chi­no, R. Gad­liaus­ko by­lą
dėl ci­vi­li­nių ieš­ki­nių nu­trauk­ti“.
Ka­sa­to­riai nu­ro­do, kad ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos
teis­mas, pa­nai­kin­da­mas ci­vi­li­nių ieš­ki­nių nu­trau­ki­mą kaip ne­pa­grįs­tą
ir ne­tei­sė­tą, pa­žei­dė BPK 28 straips­nio rei­ka­la­vi­mus. Apy­gar­dos
teis­mo 2003 m. spa­lio 9 d. nuosp­ren­dy­je kon­sta­tuo­ja­ma, kad vi­si try­li­ka
nu­ken­tė­ju­sių­jų, ne­at­ga­vę iš UAB „Me­lig­re“, sa­vo in­dė­lius pri­si­tei­sė
ci­vi­li­ne tvar­ka ir šis spren­di­mas yra vyk­do­mas. Ta­čiau ka­sa­to­riai
tei­gia, kad UAB „Me­lig­re“ jo­kio tur­to nie­ka­da ne­tu­rė­jo, to­dėl nu­ken­tė­ju­sie­siems
nė­ra ir nie­ka­da ne­bu­vo jo­kios ga­li­my­bės at­gau­ti sa­vo in­dė­lių.
Ka­sa­to­riai tei­gia, kad jų tur­tą ap­gau­le už­val­dė
nu­teis­ta­sis I. Mei­lė, o ne UAB „Me­lig­re“, to­dėl iš­ieš­ko­ji­mai tu­ri
bū­ti nu­kreip­ti į I. Mei­lės tur­tą. Teis­mui ne­bu­vo pa­grin­do nu­trauk­ti
by­lą dėl nu­ken­tė­ju­sių­jų ci­vi­li­nių ieš­ki­nių. Nag­ri­nė­jant bau­džia­mą­ją
by­lą, at­si­ra­do nau­jas pa­grin­das ci­vi­li­niams ieš­ki­niams pa­reikš­ti.
Be to, teis­mas, pri­im­da­mas nuosp­ren­dį nu­trauk­ti by­lą dėl ci­vi­li­nių
ieš­ki­nių nu­trau­ki­mo, su­var­žė ka­sa­to­rių tei­ses jį reikš­ti, ir tai
yra es­mi­nis bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mas.
Nu­teis­to­jo I. Mei­lės ka­sa­ci­nis skun­das ne­ten­kin­ti­nas.

Dėl suk­čia­vi­mo nu­si­kal­ti­mo su­dė­ties ir
jos at­ri­bo­ji­mo nuo ci­vi­li­nio de­lik­to

N-s Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo 2003 m. spa­lio
9 d. nuosp­ren­dy­je de­ta­liai įvar­dy­ti ka­sa­to­riaus veiks­mai teis­mo ver­tin­ti­ni
kaip ap­gau­lės pa­nau­do­ji­mas, ka­sa­to­rius gin­či­ja suk­čia­vi­mo nu­si­kal­ti­mo
su­dė­ties bu­vi­mą jo pa­da­ry­to­je vei­ko­je ir tei­gia, kad tarp jo ir nu­ken­tė­ju­sių­jų
bu­vo ne tei­si­niai bau­džia­mie­ji, o ci­vi­li­niai tei­si­niai san­ty­kiai.
Iš tik­rų­jų tur­ti­niai san­ty­kiai pir­miau­sia yra ci­vi­li­nės tei­sės re­gu­lia­vi­mo
da­ly­kas. Su­da­rant su­tar­tis dėl ma­te­ria­lių ver­ty­bių tarp pi­lie­čių
ir ju­ri­di­nių as­me­nų, pa­pras­tai at­si­ran­da ci­vi­li­niai tei­si­niai
san­ty­kiai. Jie ga­li per­aug­ti į bau­džia­muo­sius tei­si­nius san­ty­kius
tik esant tam tik­roms pa­pil­do­moms są­ly­goms. Tos są­ly­gos sie­ja­mos su
su­da­ry­tų ci­vi­li­nių su­tar­čių vyk­dy­mo ob­jek­ty­viu ap­sun­ki­ni­mu,
vie­nos iš su­tar­ties ša­lių, są­mo­nin­gais veiks­mais, už­ker­tan­čiais ke­lią
su­tar­ties vyk­dy­mui.
Šio­je by­lo­je tu­ri­me rei­ka­lą kaip tik su to­kiu
at­ve­ju, kai UAB „Me­lig­re“ pre­zi­den­to I. Mei­lės veiks­mai ap­sun­ki­no
ci­vi­li­nių su­tar­čių vyk­dy­mą, da­rė jų vyk­dy­mą ne­įma­no­mą net esant
teis­mo spren­di­mui, ku­riuo vie­nai iš ša­lių pri­pa­žįs­ta­ma tei­sė į tur­tą.
Į tai nu­ro­do šie fak­tai. Tuoj po S. Gav­ri­len­kos
mir­ties fir­ma „Me­lig­re“ ne­ti­kė­tai nu­trau­kia sa­vo veik­lą. In­dė­liai
ne­grą­ži­na­mi, pa­lū­ka­nos ne­mo­ka­mos, o įmo­nės pre­zi­den­tas at­si­sa­ko
at­si­skai­ty­ti su su­tar­ties da­ly­viais, teig­da­mas, kad apie jo­kias su­tar­tis
jis nie­ko ne­ži­no. Nu­ken­tė­ju­sie­ji krei­pia­si su ci­vi­li­niais ieš­ki­niais
į teis­mą pra­šy­da­mi iš­ieš­ko­ti iš UAB „Me­lig­re“ sko­lą. Teis­mas pa­ten­ki­na
jų rei­ka­la­vi­mus, ta­čiau teis­mų spren­di­mai ne­vyk­do­mi, nes sa­vo ruož­tu
pa­aiš­kė­ja, kad UAB „Me­lig­re“ tur­to ne­tu­ri, dėl to nė­ra ga­li­my­bių at­kur­ti
pa­žeis­tas tei­ses ci­vi­li­niu tei­si­niu bū­du. I. Mei­lė tei­gia  nie­ko ne­ži­no­jęs apie in­dė­lių rin­ki­mą
jo fir­mo­je ir at­si­sa­ko ten­kin­ti pi­lie­čių rei­ka­la­vi­mus. Tai­gi su­si­da­rė
si­tu­a­ci­ja, kai ci­vi­li­nės su­tar­ties vyk­dy­mas ir pa­žeis­tų tei­sių at­kū­ri­mas
ci­vi­li­nės tei­sės prie­mo­nė­mis tam­pa pro­ble­miš­kas dėl vie­nos iš ša­lių
są­mo­nin­gų veiks­mų. To­kiu at­ve­ju pa­grįs­tai bu­vo kreip­ta­si į tei­sė­sau­gos
ins­ti­tu­ci­jas, ku­rios iš­kė­lė bau­džia­mą­ją by­lą ir nu­sta­tė nu­si­kals­ta­mus
I. Mei­lės veiks­mus, t. y. suk­čia­vi­mo nu­si­kal­ti­mo po­žy­mius.
Pa­gal 1961 m. BK 274 straips­nio ir 2000 m. BK
182 straips­nio dis­po­zi­ci­ją suk­čia­vi­mas yra sve­ti­mo tur­to už­val­dy­mas
ar­ba tei­sės į tur­tą įgi­ji­mas ap­gau­le. Sve­ti­mas, t. y. ki­tam as­me­niui
nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tis tur­tas ga­li bū­ti įgy­ja­mas ir tap­ti
ki­to as­mens nuo­sa­vy­be taip pat ir ci­vi­li­nių su­tar­čių pa­grin­du. Ta­čiau
ci­vi­li­nių su­tar­čių pa­grin­du nuo­sa­vy­bės tei­sė įgy­ja­ma tei­sė­tai,
t. y. su­tar­ties su­da­ry­mo mo­men­tu ša­lims iš­reiš­kus sa­vo tik­rą va­lią.
Suk­čia­vi­mo, kaip nu­si­kal­ti­mo, re­zul­ta­tas – tur­tas ar tei­sė į jį įgy­ja­ma
ne­tei­sė­tai. Es­mi­nis suk­čia­vi­mo, kaip nu­si­kals­ta­mos vei­kos, po­žy­mis,
ski­rian­tis jį nuo ci­vi­li­nio de­lik­to ir da­ran­tis tur­to už­val­dy­mą ar
tei­sės į jį įgi­ji­mą ne­tei­sė­tą, yra ap­gau­lės nau­do­ji­mas prieš tur­to
sa­vi­nin­kus, tei­sė­tus val­dy­to­jus ar as­me­nis, ku­rių ži­nio­je yra tur­tas.
Ap­gau­lė suk­čia­vi­mo at­ve­ju nau­do­ja­ma kaip as­mens (tur­to val­dy­to­jo)
su­klai­di­ni­mo ir tur­to už­val­dy­mo ar tei­sės į jį įgi­ji­mo bū­das. Ap­gau­lė
– tai tur­to sa­vi­nin­ko, tei­sė­to val­dy­to­jo ar as­mens, ku­rio ži­nio­je
yra tur­tas, su­klai­di­ni­mas dėl kal­ti­nin­ko tu­ri­mos ta­ria­mos tei­sės į
tur­tą ar­ba dėl jo ke­ti­ni­mų ir to­kiu bū­du jų „pri­ver­ti­mas“ per­duo­ti
tur­tą kal­ti­nin­ko ar tre­čių­jų as­me­nų nuo­sa­vy­bei ar­ba lai­ki­nam val­dy­mui.
At­kreip­ti­nas dė­me­sys į tai, kad ap­gau­lė suk­čiau­jant tu­ri bū­ti es­mi­nė,
t. y. su­klai­di­ni­mas tu­ri tu­rė­ti le­mia­mą įta­ką as­mens ap­si­spren­di­mui
dėl tur­to per­da­vi­mo ki­tam as­me­niui. Jei as­mens su­klai­di­ni­mas ne­tu­rė­jo
le­mia­mos įta­kos as­mens ap­si­spren­di­mui per­duo­ti tur­tą, to­kia ap­gau­lė
ne­da­ro vei­kos suk­čia­vi­mo nu­si­kal­ti­mu. Tur­to sa­vi­nin­kas ar val­dy­to­jas
ga­li bū­ti su­klai­di­na­mas dėl kal­ti­nin­ko ke­ti­ni­mų. Ta­čiau vi­sų jų
es­mė ap­sun­kin­ti as­mens, už­val­džiu­sio tur­tą, nu­sta­ty­mą ar­ba pa­da­ry­ti
pro­ble­miš­ką pa­žeis­tos tei­sės at­kū­ri­mą.
Ka­sa­to­rius tei­gia, kad by­lo­je ne­nu­sta­ty­tas
ap­gau­lės fak­tas. Ta­čiau nu­ken­tė­ju­sių­jų su­klai­di­ni­mo fak­tas spren­džiant
iš by­los me­džia­gos aki­vaiz­dus. Štai su­tar­tys su pi­lie­čiais su­da­ro­mos
ju­ri­di­nio as­mens – UAB „Me­lig­re“ – var­du. Pi­lie­čiai, su­da­ry­da­mi su­tar­tis,
ži­no apie tai. Tuo tar­pu gau­ti iš pi­lie­čių pi­ni­gai ne­įne­ša­mi į ben­dro­vės
ka­są, o pa­si­sa­vi­na­mi fir­mos dar­buo­to­jų. Šie dar­buo­to­jai už gau­tus
iš pi­lie­čių pi­ni­gus per­ka ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą ir per­ka jį ne ju­ri­di­nio
as­mens – fir­mos “Me­lig­re“ var­du, o sa­vo, t. y. fi­zi­nių as­me­nų var­du.
Tai­gi in­dė­li­nin­kai ap­gau­di­nė­ja­mi taip, kad jiems įtei­gia­ma, jog jie
tu­ri rei­ka­lą su rim­tu ju­ri­di­niu as­me­niu, ku­ris vys­to ūki­nę ko­mer­ci­nę
veik­lą ir jų pi­ni­gus pa­nau­dos įmo­nės ūki­nė­je veik­lo­je, o iš įmo­nės
pel­no jiems bus mo­ka­mos pa­lū­ka­nos. Tuo tar­pu su­rink­ti pi­ni­gai apei­na
įmo­nės ka­są ir nau­do­ja­mi pri­va­tiems dar­buo­to­jų in­te­re­sams, ir įmo­nės
tur­tas ne­ pa­di­dė­ja, o su­ma­žė­ja. Dėl to ma­žė­ja ga­li­my­bių at­si­skai­ty­ti
su kre­di­to­riais pa­gal su­da­ry­tas su­tar­tis. Nu­ken­tė­ju­sių­jų su­klai­di­ni­mas
įžiū­ri­mas ir tuo at­ve­ju, kad su­tar­tys su­da­ro­mos įmo­nės, t. y. UAB „Me­lig­re“,
pa­tal­po­se no­rint su­da­ry­ti so­li­du­mo ir ofi­cia­lu­mo at­mo­sfe­rą,
nors pi­ni­gus ren­ka as­muo (S. Gav­ri­len­ka), ku­ris nė­ra su įmo­ne su­si­jęs
dar­bo san­ty­kiais, o sa­vo san­ty­kius su UAB „Me­lig­re“ for­mi­na at­ski­ra
su­tar­ti­mi. To­kiu bū­du pi­lie­čiai su­klai­di­na­mi. Jie gal­vo­ja, kad pi­ni­gai
pri­ima­mi fir­mos dar­buo­to­jų, nau­do­ja­mi šios fir­mos ūki­nė­je veik­lo­je
ir duos pel­no, iš ku­rio bus mo­ka­mos pa­lū­ka­nos, ta­čiau re­a­liai pi­ni­gai
nau­do­ja­mi abe­jo­ti­nai veik­lai, ku­ri, ko­le­gi­jos ma­ny­mu, ne­ga­li už­tik­rin­ti
nei pa­lū­ka­nų mo­kė­ji­mo, nei re­a­laus ga­lu­ti­nio at­si­skai­ty­mo su kre­di­to­riumi.
Kad tai bu­vo ap­gau­lė, pa­ro­do ir veik­los re­zul­ta­tas: nė­ra nei pi­ni­gų,
nei pa­lū­ka­nų, nei įmo­nės, nei as­me­nų, ku­rie pri­si­im­tų prie­vo­lę at­si­skai­ty­ti
su kre­di­to­riais. To­dėl ko­le­gi­ja lai­ko, kad apy­gar­dos teis­mas pa­grįs­tai
ten­ki­no nu­ken­tė­ju­sių­jų ape­lia­ci­nius skun­dus ir pri­ėmė ap­kal­ti­na­mą­jį
nuosp­ren­dį dėl try­li­kos fi­zi­nių as­me­nų tur­to už­val­dy­mo suk­čia­vi­mo
bū­du.
Nu­ken­tė­ju­sių­jų D. Rai­nio, G. Ma­tui­zos, Ž.
Bu­ro­kie­nės, L. Plak­chi­no, R. Gad­liaus­ko ka­sa­ci­niai skun­dai iš da­lies
ten­kin­ti­ni.
Dėl ci­vi­li­nių ieš­ki­nių nu­ken­tė­ju­sie­siems
pri­tei­si­mo. Ko­le­gi­ja lai­ko, kad apy­gar­dos teis­mas ne­pa­grįs­tai nu­trau­kė
by­lą dėl nu­ken­tė­ju­sių­jų ci­vi­li­nių ieš­ki­nių tuo pa­grin­du, kad ci­vi­li­nių
ieš­ki­nių klau­si­mas jau iš­spręs­tas, jie pri­teis­ti ir yra vyk­do­mi. Apy­lin­kės
teis­mo spren­di­mu dar iki krei­pi­mo­si į tei­sė­sau­gą ir bau­džia­mo­sios
by­los iš­kė­li­mo pri­teis­ti ci­vi­li­niai ieš­ki­niai nu­ken­tė­ju­sie­siems
iš ju­ri­di­nio as­mens – UAB „Me­lig­re“. Tuo tar­pu nu­ken­tė­ju­sie­ji tei­gia,
kad nors teis­mas pri­tei­sė ci­vi­li­nius ieš­ki­nius, jų iš­ieš­ko­ti ne­įma­no­ma
dėl to, kad UAB „Me­lig­re“ tur­to ne­tu­ri, tai­gi iš­ieš­ko­ji­mas ne­įma­no­mas.
Vi­sas fir­mos tur­tas įre­gist­ruo­tas fi­zi­nių as­me­nų var­du. Nu­ken­tė­ju­sių­jų
tur­ti­niai in­te­re­sai li­ko pa­žeis­ti ir jų at­kur­ti to­kiu bū­du ne­įma­no­ma.
Ta­čiau šio­je by­lo­je nu­teis­tas UAB „Me­lig­re“ pre­zi­den­tas ir vie­nas
pa­grin­di­nių ak­ci­nin­kų – I. Mei­lė. Pri­si­deng­us­ UAB „Me­lig­re“ var­du
buvo nau­do­ja­mos šios fir­mos pa­tal­pos, su­tar­tis su­da­ro­ma ant šios fir­mos
blan­kų. I. Mei­lė kar­tu su S. Gav­ri­len­ka sko­li­no­si iš gy­ven­to­jų pi­ni­gus,
ku­rių ne­grą­ži­no, ža­dė­da­mi mo­kė­ti di­de­les pa­lū­ka­nas, tai ir ins­pi­ra­vo
ža­lą pa­ty­ru­sius pi­lie­čius ci­vi­li­niams ieš­ki­niams.
Teis­mas pri­tei­sė ci­vi­li­nius ieš­ki­nius iš
UAB „Me­lig­re“ rem­da­ma­sis ci­vi­li­nių ieš­ko­vų ci­vi­li­niais ieš­ki­niais
dėl su­tar­ties są­ly­gų pa­žei­di­mo. Vė­liau pa­aiš­kė­jo, kad ža­la nu­ken­tė­ju­sie­siems
pa­da­ry­ta nu­si­kals­ta­mais I. Mei­lės veiks­mais, ir jis bu­vo nu­teis­tas
už ke­lis nu­si­kal­ti­mus, tarp jų ir už suk­čia­vi­mą try­li­kos fi­zi­nių as­me­nų
at­žvil­giu pa­gal 2000 m. BK 182 straips­nio 2 da­lį. Tai­gi jo vei­ko­je nu­sta­ty­ta
nu­si­kal­ti­mo su­dė­tis. Pa­gal 1961 m. BPK 65 straips­nį (2002 m. BPK 109
straips­nį) as­muo, dėl nu­si­kals­ta­mos vei­kos pa­ty­ręs tur­ti­nės ar ne­tur­ti­nės
ža­los, tu­ri tei­sę bau­džia­mo­jo­je by­lo­je pa­reikš­ti ci­vi­li­nį ieš­ki­nį
kal­ti­na­ma­jam ar­ba už jo vei­kas ma­te­ria­liai at­sa­kin­giems as­me­nims.
Teis­mas to­kį ieš­ki­nį nag­ri­nė­ja kar­tu su bau­džia­mą­ja by­la. Apy­gar­dos
teis­mas ci­vi­li­nio ieš­ki­nio ne­nag­ri­nė­ji­mą ir tos bylos dalies nu­trau­ki­mą
pa­grin­dė teis­mo spren­di­mo bu­vi­mu dėl to pa­ties da­ly­ko. Ta­čiau ci­vi­li­nis
ieš­ki­nys bu­vo pa­reikš­tas skir­tin­giems sub­jek­tams. Ka­dan­gi by­lo­je
nu­sta­ty­ta, kad ci­vi­li­nio ieš­ki­nio, pri­teis­to iš UAB „Me­lig­re“, iš­ieš­ko­ti
ne­ga­li­ma dėl to, kad ši ne­tu­ri tur­to, o pa­gal BPK 65 straips­nį as­me­nys,
dėl nu­si­kals­ta­mos vei­kos pa­ty­rę ma­te­ria­li­nę ža­lą, tu­ri tei­sę pa­reikš­ti
ci­vi­li­nį ieš­ki­nį kal­ti­na­ma­jam, ko­le­gi­ja lai­ko, kad šiuo at­ve­ju
nu­ken­tė­ju­sių­jų ka­sa­ci­niai skun­dai yra pa­grįs­ti ir ten­kin­ti­ni.
Teis­mas pa­si­sa­kė, kad ka­sa­to­riaus veiks­mai: in­dė­lių pri­ėmi­mas iš fi­zi­nių
as­me­nų, juos vi­lio­jant įneš­ti į jo va­do­vau­ja­mą ben­dro­vę pi­ni­gi­nius
in­dė­lius, ne­tu­rint lei­di­mo vers­tis to­kia veik­la, ža­dant fi­nan­siš­kai
ne­pa­grįs­tus pa­lū­ka­nų pro­cen­tus, ma­ni­pu­lia­ci­ja ne­są­ži­nin­ga tik­ro­vės
ne­ati­tin­kan­čia re­kla­ma, su­da­riu­sia mo­kios, pel­nin­gos įmo­nės įvaiz­dį,
pa­ža­dai pa­nau­do­ti pi­ni­gus ben­dro­vės ūki­nė­je veik­lo­je, ku­ri ne­bu­vo
vyk­do­ma, pri­im­tų in­dė­lių ne­įtrau­ki­mas į ben­dro­vės bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą,
in­dė­lių ne­grą­ži­ni­mas, ver­tin­ti­ni kaip ap­gau­lė už­val­dant sve­ti­mą
tur­tą, t. y. suk­čia­vi­mas. Be to, at­krei­pia­mas dė­me­sys į tai, kad kal­ti­na­ma­sis
bu­vo UAB „Me­lig­re“ pre­zi­den­tas, at­sa­kin­gas už fir­mos dar­bą. Da­ry­ti­na
iš­va­da, kad teis­mas, spręs­da­mas kal­ti­na­mo­jo kal­tės klau­si­mą, tu­rė­jo
ten­kin­ti tą nu­ken­tė­ju­sių­jų ape­lia­ci­nių skun­dų da­lį, ku­ri su­si­ju­si
su ci­vi­li­niais ieš­ki­niais. Teis­mas šiuo at­ve­ju tu­rė­jo pri­teis­ti nu­ken­tė­ju­sie­siems
ci­vi­li­nį ieš­ki­nį sub­si­dia­riai su UAB „Me­lig­re“, kaip tai nu­sta­ty­ta
CK 2. 50 straips­nio 3 da­ly­je, kur pa­sa­ky­ta, kad jei ju­ri­di­nis as­muo ne­ga­li
įvyk­dy­ti prie­vo­lės dėl ju­ri­di­nio as­mens da­ly­vio ne­są­ži­nin­gų veiks­mų,
ju­ri­di­nio as­mens da­ly­vis at­sa­ko pa­gal ju­ri­di­nio as­mens prie­vo­lę
sa­vo tur­tu sub­si­dia­riai.
Dėl to Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo 2003 m. spa­lio
9 d. nuosp­ren­džio da­lis dėl ci­vi­li­nio ieš­ki­nio kei­čia­ma. Nu­ken­tė­ju­sie­siems
pri­pa­žįs­ta­ma tei­sė į ci­vi­li­nį ieš­ki­nį, ta­čiau jo dy­džio klau­si­mas
per­duo­da­mas spręs­ti ci­vi­li­nio pro­ce­so tvar­ka, nes iš by­los me­džia­gos
ma­ty­ti, kad ka­sa­to­rius I. Mei­lė su kai ku­riais nu­ken­tė­ju­siai­siais
bent iš da­lies at­si­skai­tė. Nag­ri­nė­jant by­lą ci­vi­li­nio pro­ce­so tvar­ka
rei­kia nu­sta­ty­ti, ko­kios ci­vi­li­nių ieš­ki­nių da­lys pa­grįs­tos ir ko­kios
pi­ni­gų su­mos pri­teis­ti­nos. Bū­ti­na nu­sta­ty­ti at­si­skai­ty­mo su at­ski­rais
nu­ken­tė­ju­siai­siais de­ta­les, o to ne­ga­li­ma pa­da­ry­ti ka­sa­ci­nio
pro­ce­so bau­džia­mo­jo­je by­lo­je tvar­ka. Spren­džiant ci­vi­li­nio ieš­ki­nio
klau­si­mus bū­ti­na tu­rė­ti gal­vo­je, kad pa­gal 1961 m. BPK 65 straips­nį
ir 2002 m. BPK 109 straips­nį, taip pat at­si­žvel­giant į Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo se­na­to 1998 m. gruo­džio 22 d. nu­ta­ri­mo Nr. 8 „Dėl teis­mų prak­ti­kos
suk­čia­vi­mo ir tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo ar­ba iš­švais­ty­mo bau­džia­mo­sio­se
by­lo­se (BK 274 ir 275 straips­niai)“ su pa­kei­ti­mais ir pa­pil­dy­mais 20
punk­tą, kal­ti­nin­kui pa­da­rius ma­te­ria­li­nę ža­lą fi­zi­niam as­me­niui,
įmo­nei, įstai­gai ar or­ga­ni­za­ci­jai nu­si­kals­ta­mais veiks­mais, nu­ma­ty­tais
BK 274 ir 275 straips­niuo­se, pa­reikš­ti ci­vi­li­niai ieš­ki­niai ten­kin­ti­ni
re­a­liai nu­si­kal­ti­mu pa­da­ry­tos ma­te­ria­li­nės ža­los dy­džio. Ne­gau­tos
pa­ja­mos (pa­lū­ka­nos, dels­pi­ni­giai ir kt. ) bau­džia­mo­jo pro­ce­so tvar­ka
ne­pri­tei­sia­mi.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja, va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos
Res­pub­li­kos BPK 382 straipsnio 1 ir 6 punktais,

n u t a r
i a :

Nu­teis­to­jo Igo­rio Mei­lės ka­sa­ci­nį skun­dą
at­mes­ti.
Pa­keis­ti Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003 m. spa­lio 9 d. nuosp­ren­dį. Pa­nai­kin­ti
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos
2003 m. spa­lio 9 d. nuosp­ren­džio da­lį, ku­ria by­la dėl nu­ken­tė­ju­sių­jų
J. Skap­ce­vi­čie­nės, J. Da­nie­nės, G. Ma­tui­zos, V. Čet­ve­ri­ko­vo, V. Sav­čen­kos,
Z. Kat­kov­skio, R. Gad­liaus­ko, M. Or­lo­vos, Ž. Bu­ro­kie­nės, L. Plak­chi­no,
V. Pla­čev­skio, I. Kap­la­nov­skio, D. Rai­nio ci­vi­li­nių ieš­ki­nių nu­trauk­ta.
Pri­pa­žin­ti nu­ken­tė­ju­siems J. Skap­ce­vi­čie­nei, J. Da­nie­nei, G. Ma­tui­zai,
V. Čet­ve­ri­ko­vui, V. Sav­čen­kai, Z. Kat­kov­skiui, R. Gad­liaus­kui, M. Or­lo­vai,
Ž. Bu­ro­kie­nei, L. Plak­chi­nui,
V. Pla­čev­skiui, I. Kap­la­nov­skiui, D. Rai­niui tei­sę į ci­vi­li­nį ieš­ki­nį,
o jo dy­džio klau­si­mą per­duo­ti nag­ri­nė­ti ci­vi­li­nio pro­ce­so tvar­ka.
Ki­tą Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos
2003 m. spa­lio 9 d. nuosp­ren­džio da­lį pa­lik­ti ne­pa­keis­tą.


Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.78861 sekundės -