Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJOTEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5278: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO
TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS
TEISĖJŲ KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 15. Es­mi­niai bau­džia­mo­jo pro­ce­so pa­žei­di­mai,
pa­da­ry­ti nag­ri­nė­jant by­lą ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­me
(ne­si­lai­ky­ta BPK 332 straips­nio rei­ka­la­vi­mų)

Pa­nai­kin­ta ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo
nu­tar­tis ir by­la per­duo­ta iš nau­jo nag­ri­nė­ti ape­lia­ci­ne tvar­ka dėl
to, kad teis­mas pa­žei­dė BPK 332 straips­nio rei­ka­la­vi­mus – ne­tin­ka­mai
su­ra­šė nu­tar­tį, iš­nag­ri­nė­jo ne vi­sus ape­lia­ci­nio skun­do ar­gu­men­tus
ir nu­tar­ty­je ne­iš­dės­tė dėl jų mo­ty­vuo­tų iš­va­dų, t. y. pa­da­rė es­mi­nių
bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mų.

                                                               Baudžia­mo­ji
by­la Nr. 2K-18/2004
                                                                                                  S–2. 2. 4

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2004 m. sau­sio 6 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti iš pir­mi­nin­ko R-o
K-io U-čio, A-o P-io ir pra­ne­šė­jo A-o Sir­vy­džio,
sek­re­to­riau­jant L. B-ie­nei,
da­ly­vau­jant pro­ku­ro­rei J. Ur­be­lie­nei, gy­nė­jui
G. Bu­lo­tui,
nu­teis­ta­jai D. Da­nie­lie­nei,
teis­mo po­sė­dy­je ka­sa­ci­ne tvar­ka iš­nag­ri­nė­jo
bau­džia­mą­ją by­lą pa­gal nu­teis­to­sios Da­nu­tės Da­nie­lie­nės ka­sa­ci­nį
skun­dą dėl Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mo 2003 m. bir­že­lio 17 d. nuosp­ren­džio,
ku­riuo Da­nu­tė Da­nie­lie­nė pri­pa­žin­ta kal­ta ir nu­teis­ta pa­gal Lie­tu­vos
Res­pub­li­kos BK 183 straips­nio 1 da­lį lais­vės at­ėmi­mu vie­ne­riems me­tams
aš­tuo­niems mė­ne­siams. Pri­tai­kius 2002 m. lap­kri­čio 7 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
įsta­ty­mo „Dėl am­nes­ti­jos pa­žy­mint Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos
de­šim­ties me­tų su­kak­tį“ 1 straips­nio 1 da­lies 2 punk­tą, D. Da­nie­lie­nė
nuo ne­at­lik­tos lais­vės at­ėmi­mo baus­mės at­leis­ta.
Iš D. Da­nie­lie­nės pri­teis­ta 17 708,35 Lt Gy­ve­na­mo­jo na­mo eks­plo­a­ta­vi­mo bu­tų
sa­vi­nin­kų ben­dri­jai Nr. 69 ir 400 Lt
at­sto­va­vi­mo iš­lai­dų.
Skun­džia­ma ir Kau­no apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2003 m. rug­pjū­čio 21 d. nu­tar­tis, ku­ria
nu­teis­to­sios D. Da­nie­lie­nės ape­lia­ci­nis skun­das at­mes­tas.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja, iš­klau­siu­si tei­sė­jo
pra­ne­ši­mą, nu­teis­to­sios ir jos gy­nė­jo, pra­šiu­sių ka­sa­ci­nį skun­dą
pa­ten­kin­ti, pro­ku­ro­rės, pra­šiu­sios ka­sa­ci­nį skun­dą ten­kin­ti iš da­lies,
per­duo­ti by­lą iš nau­jo nag­ri­nė­ti ape­lia­ci­ne tvar­ka, pa­aiš­ki­ni­mų,

n u s t a
t ė :

D. Da­nie­lie­nė nu­teis­ta už tai, kad nuo 1998
m. lie­pos 1 d. iki 1999 m. bir­že­lio 6 d. , ei­da­ma gy­ve­na­mo­jo na­mo,
esan­čio Kau­ne, A. J-a­pa­vi­čiaus pr. 7, eks­plo­a­ta­vi­mo bu­tų sa­vi­nin­kų
ben­dri­jos Nr. 69 val­dy­to­jos pa­rei­gas, į ben­dri­jos ka­są su­rin­ku­si
59 212,69 Lt įmo­kų ir iš­mo­kė­ju­si
42 473,02 Lt iš­lai­dų, pa­si­sa­vi­no
ben­dri­jos na­rių jai pa­ti­kė­tą ir jos ži­nio­je bu­vu­sį sve­ti­mą tur­tą –
šios ben­dri­jos 17 708,35 Lt.
Ka­sa­ci­nia­me skun­de D. Da­nie­lie­nė pra­šo pa­nai­kin­ti
nuosp­ren­dį bei ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­tį ir per­duo­ti
by­lą iš nau­jo nag­ri­nė­ti ape­lia­ci­ne tvar­ka. Ka­sa­to­rė nu­ro­do, jog
teis­mų spren­di­mai yra ne­tei­sė­ti ir ne­pa­grįs­ti dėl ne­tin­ka­mo bau­džia­mo­jo
įsta­ty­mo pri­tai­ky­mo ir es­mi­nių BPK pa­žei­di­mų. Sa­vo mo­ty­vus D. Da­nie­lie­nė
grin­džia šiais ar­gu­men­tais:
1. BK 183 straips­nio 1 da­ly­je nu­ma­ty­tas nu­si­kal­ti­mas
pa­da­ro­mas tik tie­sio­gi­ne ty­čia. Jos vei­ko­je nė­ra ty­čios ir to­dėl nė­ra
nu­si­kal­ti­mo su­dė­ties. Ka­sa­to­rė rin­ko iš gy­ven­to­jų įmo­kas už ko­mu­na­li­nes
pa­slau­gas, jiems iš­ra­šy­da­vo kvi­tus, o gau­tus pi­ni­gus per­ves­da­vo
toms įmo­nėms, ku­rioms tuo me­tu sku­biai rei­kė­jo deng­ti sko­las. Apie šias
sko­las ži­no­jo vi­si ben­dri­jos na­riai. Įro­dy­mų, kad ka­sa­to­rė ben­dri­jos
pi­ni­gus pa­si­sa­vi­no, by­lo­je nė­ra. Jos tei­gi­nys, kad bu­hal­te­ri­niai
do­ku­men­tai din­go, li­ko ne­pa­neig­tas.
2. 2002 m. lap­kri­čio 28 d. spe­cia­lis­tės D.
Nar­ke­vi­čie­nės ap­klau­sos pro­to­ko­le esan­čios pa­tai­sos ne­ap­tar­tos,
ši spe­cia­lis­tė teis­me ne­ap­klaus­ta. Taip pa­žeis­ta ka­sa­to­rės tei­sė į
gy­ny­bą. Be to, šis pa­žei­di­mas ne­ap­tar­tas ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos
teis­mo nu­tar­ty­je.
3. Pro­ce­si­nis veiks­mas – spe­cia­lis­to ap­klau­sa
– BPK ne­nu­ma­ty­tas. To­dėl spe­cia­lis­to ap­klau­sų me­tu gau­ti duo­me­nys
yra nie­ki­niai.
4. Esant priešta­rin­giems įro­dy­mams dėl ci­vi­li­nio
ieš­ki­nio by­lo­je bu­vo bū­ti­na pa­skir­ti bu­hal­te­ri­nę eks­per­ti­zę. To
ne­pa­da­rius nuosp­ren­dis li­ko pa­rem­tas ne fak­tais, o prie­lai­do­mis.
5. Ka­sa­to­rei ne­bu­vo pra­neš­ta apie jos by­los
nag­ri­nė­ji­mo ape­lia­ci­ne tvar­ka lai­ką, šia­me nag­ri­nė­ji­me da­ly­va­vęs
ad­vo­ka­tas bu­vo pa­skir­tas prieš ka­sa­to­rės va­lią ir ją gy­nė ne­tin­ka­mai.
Nuosp­ren­džio mo­ty­vus ka­sa­to­rė ga­vo tik po ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos
teis­mo, to­dėl ne­ga­lė­jo tin­ka­mai re­a­li­zuo­ti sa­vo tei­sės į gy­ny­bą.
Be to, ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas ne­iš­nag­ri­nė­jo jos skun­do.
Ka­sa­ci­nis skun­das iš da­lies ten­kin­ti­nas.

Dėl ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­ties for­mos
ir tu­ri­nio

Apy­gar­dos teis­mas, nag­ri­nė­da­mas by­lą pa­gal
nu­teis­to­sios D. Da­nie­lie­nės ape­lia­ci­nį skun­dą, ne­tin­ka­mai su­ra­šė
ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­tį ir pa­žei­dė BPK 332 straips­ny­je
nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus nu­tar­ties tu­ri­niui ir for­mai. Šio straips­nio
3 da­ly­je nu­ro­dy­ta, kad ap­ra­šo­mo­jo­je nu­tar­ties da­ly­je trum­pai iš­dės­to­mos
ap­skųs­ta­me nuosp­ren­dy­je nu­ro­dy­tos ape­lian­to gin­či­ja­mos by­los ap­lin­ky­bės.
Iš­dės­tant ap­skųs­ta­me nuosp­ren­dy­je teis­mo nu­sta­ty­tas vei­kos ap­lin­ky­bes
iš es­mės rei­kia lai­ky­tis tų pa­čių rei­ka­la­vi­mų, ku­rie ke­lia­mi pir­mo­sios
ins­tan­ci­jos teis­mo nuosp­ren­džio ap­ra­šo­mo­sios da­lies pra­džiai (BPK
305 straips­nio 1 da­lies 1 punk­tas). Ap­ra­šo­mo­jo­je ape­lia­ci­nės nu­tar­ties
da­ly­je teis­mo nu­sta­ty­tos vei­kos ap­lin­ky­bės iš­dės­to­mos glaus­tai,
ta­čiau taip, kad jų pa­kak­tų ju­ri­di­niam vei­kos įver­ti­ni­mui, kar­tu nu­ro­dant
ki­tas su ape­lia­ci­nio skun­do rei­ka­la­vi­mais su­si­ju­sias svar­bias ap­lin­ky­bes.
Ap­skųs­to­je nu­tar­ty­je šių rei­ka­la­vi­mų ne­si­lai­ky­ta, teis­mo nuosp­ren­dy­je
nu­sta­ty­tos vei­kos ap­lin­ky­bės ne­nu­ro­dy­tos. Po įžan­gi­nės da­lies apy­gar­dos
teis­mas nu­tar­ty­je ne­nu­ro­dė, už ko­kios vei­kos pa­da­ry­mą nu­teis­ta D.
Da­nie­lie­nė.
Be to, apy­gar­dos teis­mas pa­da­rė ki­tus pa­žei­di­mus,
neišsamiai iš­nag­ri­nė­jo nu­teis­to­sios D. Da­nie­lie­nės ape­lia­ci­nį skun­dą.
Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas pri­va­lo
nu­ro­dy­ti ir lai­ky­da­ma­sis ben­drų­jų ape­lia­ci­nio nag­ri­nė­ji­mo nuo­sta­tų
esant ga­li­my­bei iš­tai­sy­ti vi­sus pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo pa­da­ry­tus
pa­žei­di­mus bei klai­das.
D. Da­nie­lie­nė bu­vo kal­ti­na­ma pa­si­sa­vi­nu­si
jai pa­ti­kė­tą sve­ti­mą tur­tą, o teis­mas nuosp­ren­dy­je nu­ro­dė, kad D.
Da­nie­lie­nė pa­si­sa­vi­no jai pa­ti­kė­tą ir jos ži­nio­je bu­vu­sį tur­tą.
BK 183 straips­ny­je nu­ma­ty­ta at­sa­ko­my­bė už pa­ti­kė­to ar kal­ti­nin­ko
ži­nio­je bu­vu­sio tur­to pa­si­sa­vi­ni­mą. Tai skir­tin­gos są­vo­kos. Pa­ti­kė­tas
tur­tas – tai už­ima­mų pa­rei­gų, spe­cia­lių pa­ve­di­mų bei su­tar­čių pa­grin­du
tei­sė­ta­me kal­ti­nin­ko val­dy­me esan­tis sve­ti­mas tur­tas, ku­riam kal­ti­nin­kas
tu­ri tei­siš­kai api­brėž­tus įga­li­ni­mus. Kal­ti­nin­ko ži­nio­je esan­tis
tur­tas – tai toks tur­tas, kai kal­ti­nin­kas dėl sa­vo už­ima­mų pa­rei­gų tu­ri
tei­sę pa­val­di­niams, ku­riems pa­ti­kė­tas tur­tas, duo­ti nu­ro­dy­mus dėl
šio tur­to pa­nau­do­ji­mo. Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­ty­je
šis pa­žei­di­mas ne­svars­ty­tas.
Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­ty­je
ben­drai nu­ro­dy­ta, kad nu­teis­to­sios kal­tę pa­tvir­ti­na tei­sia­ma­ja­me
po­sė­dy­je iš­tir­ti ir nuosp­ren­dy­je iš­dės­ty­ti įro­dy­mai. Toks nu­ro­dy­mas
ne­ga­li bū­ti lai­ko­mas mo­ty­vuo­to­mis iš­va­do­mis dėl ape­lia­ci­nio skun­do
es­mės, ku­rių iš­dės­ty­mo rei­ka­lau­ja BPK 332 straips­nio 3 da­lis. Šiuo at­ve­ju
pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo nuosp­ren­dy­je tik iš­dės­ty­ti įro­dy­mai,
o jų ana­li­zės nė­ra. Teis­mas ne­at­sklei­dė iš­tir­tų įro­dy­mų tar­pu­sa­vio
ry­šio, ne­nu­ro­dė, ko­kias ap­lin­ky­bes pa­tvir­ti­na ar pa­nei­gia su­rink­ti
įro­dy­mai. Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo nuosp­ren­dy­je ne­su­for­mu­luo­ta
iš­va­da, ko­dėl pi­ni­gų trū­ku­mas lai­ko­mas jų pa­si­sa­vi­ni­mu. V- trū­ku­mo
bu­vi­mas nė­ra pa­kan­ka­mas pa­grin­das lai­ky­ti, kad tur­tas bu­vo pa­grob­tas.
Nuosp­ren­dy­je vi­sai ne­nu­ro­dy­ti vei­kos kva­li­fi­ka­vi­mo mo­ty­vai.
Teis­mas ne­pa­si­sa­kė dėl pa­si­sa­vin­to sve­ti­mo tur­to dy­džio, nors re­vi­zi­jų
ak­tuo­se nu­ro­dy­tos skir­tin­gos su­mos, ne­įver­ti­no nu­teis­to­sios pa­ro­dy­mų
dėl lė­šų, ku­rios bu­vo jos na­muo­se ir li­ko ne­per­duo­tos – 5300 Lt ar 3958 Lt.
D. Da­nie­lie­nė ape­lia­ci­nia­me skun­de gin­či­jo
pa­si­sa­vi­nu­si jai pa­ti­kė­tą sve­ti­mą tur­tą, jo dy­dį. Ape­lia­ci­nės
ins­tan­ci­jos teis­mas pri­va­lė­jo at­sa­ky­ti ne į da­lį, o į vi­sus ape­lia­ci­nio
skun­do ar­gu­men­tus, iš­dės­ty­ti mo­ty­vuo­tas iš­va­das dėl nu­si­kal­ti­mo
su­dė­ties ir vei­kos kva­li­fi­ka­vi­mo, iš­tai­sy­ti ki­tus nuosp­ren­džio
trū­ku­mus.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja, va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos
Res­pub­li­kos BPK 382 straips­nio 5 punk­tu,

n u t a r
i a :

Pa­nai­kin­ti Kau­no apy­gar­dos teis­mo 2003 m.
rug­pjū­čio 21 d. nu­tar­tį ir per­duo­ti by­lą iš nau­jo nag­ri­nė­ti ape­lia­ci­ne
tvar­ka.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.58062 sekundės -