Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJOTEISMO TEISĖJŲ SENATO TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13579: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO
TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr. 45

Dėl dar­bo ko­dek­so nor­mų,
reg­la­men­tuo­jan­čių dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mą pa­gal Dar­bo ko­dek­so
136 straips­nio 3 da­lies
1 ir 2 punk­tus, tai­ky­mo
teis­mų prak­ti­ko­je

2004 m. birželio
18 d.
Vil­nius

Įsi­ga­lio­jus Dar­bo ko­dek­sui, iš es­mės re­for­muo­ta
dar­bo tei­sė, nau­jai su­re­gu­liuo­ti dau­ge­lis dar­bo san­ty­kių, įtei­sin­tas
vie­nin­gas dar­bo tei­sės ko­di­fi­kuo­tas šal­ti­nis, ku­ria­me ap­jung­tos
pa­grin­di­nės Eu­ro­pos Są­jun­gos ir Tarp­tau­ti­nės dar­bo or­ga­ni­za­ci­jos
tei­sės ak­tų bei Eu­ro­pos so­cia­li­nės char­ti­jos (pa­tai­sy­tos) nuo­sta­tos.
Dar­bo ko­dek­so (to­liau – DK) 136 straips­nio 3 da­lis nu­sta­to at­ve­jus,
kai darb­da­vys tu­ri tei­sę nu­trauk­ti dar­bo su­tar­tį apie tai iš anks­to
ne­įspė­jęs dar­buo­to­jo, jei­gu jis sis­te­min­gai pa­žei­džia dar­bo draus­mę
ar­ba bent vie­ną kar­tą šiurkš­čiai pa­žei­džia dar­bo pa­rei­gas. N-­do­da­ma­sis
šia tei­se, darb­da­vys pri­va­lo lai­ky­tis draus­mi­nių nuo­bau­dų sky­ri­mo
tai­syk­lių, nu­sta­ty­tų DK XVI sky­riu­je. Darb­da­viai šia tei­se nau­do­ja­si
daž­nai, to­dėl, at­si­žvel­giant į dar­bo su­tar­čių so­cia­li­nę ir eko­no­mi­nę
reikš­mę, jų nu­trau­ki­mo ga­li­mas pa­sek­mes, svar­bu, kad to­kį dar­bo su­tar­čių
nu­trau­ki­mą reg­la­men­tuo­jan­čios tei­sės nor­mos bū­tų aiš­ki­na­mos ir
tai­ko­mos tei­sin­gai. N-­jų­jų DK nor­mų, reg­la­men­tuo­jan­čių dar­bo su­tar­čių
nu­trau­ki­mą pa­gal DK 136 straips­nio 3 da­lies 1 ir 2 punk­tus, tei­sin­gas
bei vie­no­das tai­ky­mas yra svar­bus bei ak­tu­a­lus teis­mų prak­ti­kos už­da­vi­nys.
Iš­ana­li­za­vus api­ben­dri­ni­mui pa­teik­tas by­las,
da­ry­ti­na iš­va­da, kad teis­mai ne vi­suo­met tei­sin­gai tai­ko tei­sės nor­mas,
reg­la­men­tuo­jan­čias dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mą pa­gal DK 136 straips­nio
3 da­lies 1 ir 2 punk­tus. Pa­si­tai­ko klai­dų kva­li­fi­kuo­jant dar­buo­to­jo
el­ge­sį dar­bo draus­mės pa­žei­di­mu ar­ba šiurkš­čiu dar­bo pa­rei­gų pa­žei­di­mu,
aiš­ki­nant ir tai­kant tei­sės nor­mas, reg­la­men­tuo­jan­čias šiurkš­tų dar­bo
draus­mės pa­žei­di­mą, draus­mi­nės nuo­bau­dos pa­rin­ki­mą, jos sky­ri­mo
tvar­ką, ki­tas at­lei­di­mo iš dar­bo draus­mi­nės nuo­bau­dos tai­ky­mo tvar­ka
są­ly­gas.
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo se­na­tas,
siek­da­mas su­vie­no­din­ti įsta­ty­mų tai­ky­mo prak­ti­ką, va­do­vau­da­ma­sis
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos teis­mų įsta­ty­mo 23 straips­nio 2 da­lies 2 punk­tu,
25 straips­nio 1 punk­tu bei Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo sta­tu­to 5
straips­nio 1 da­lies 3 punk­tu,

n u t a r
i a :

I. Išaiškin­ti teis­mams, kad:
1. Dar­bo tei­sės nor­mos, reg­la­men­tuo­jan­čios draus­mi­nės at­sa­ko­my­bės
tai­ky­mą ir dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mą pa­gal DK 136 straips­nio 3 da­lies
1 ir 2 punk­tus, tu­ri bū­ti aiš­ki­na­mos sis­te­miš­kai ir tai­ko­mos at­si­žvel­giant
į tai, kad jų tiks­las – tei­sin­gai su­de­rin­ti reikš­min­gus dar­bo san­ty­kių
sub­jek­tų in­te­re­sus, ga­ran­tuo­ti tiek dar­buo­to­jo dar­bo tei­sių ap­sau­gą,
tiek ir pa­kan­ka­mą darb­da­vio tei­sių ap­sau­gą.
2. Dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mo pa­grin­das su­pran­ta­mas kaip tam tik­ras
ju­ri­di­nis fak­tas ar­ba jų su­dė­tis, ku­riai esant lei­džia­ma nu­trauk­ti
dar­bo su­tar­tį.
Pa­gal DK 136 straips­nio 3 da­lies 1 punk­tą lei­džia­ma
nu­trauk­ti dar­bo su­tar­tį, kai yra šių ju­ri­di­nių fak­tų su­dė­tis:
a) fak­tas, kad dar­buo­to­jas yra pa­da­ręs dar­bo
draus­mės pa­žei­di­mą;
b) fak­tas, kad dar­bo draus­mės pa­žei­di­mas pa­da­ry­tas
po to, kai dar­buo­to­jui nors kar­tą per pas­ku­ti­niuo­sius dvy­li­ka mė­ne­sių
bu­vo skir­ta draus­mi­nė nuo­bau­da;
c) fak­tas, kad dar­buo­to­jui bu­vo pra­neš­ta
apie anks­tes­nę draus­mi­nę nuo­bau­dą (DK 240 straips­nio 3 da­lis);
d) fak­tas, kad pa­kar­to­ti­nio dar­bo draus­mės
pa­žei­di­mo įvyk­dy­mo die­ną anks­tes­nė draus­mi­nė nuo­bau­da yra ga­lio­jan­ti;
e) darb­da­vio ini­cia­ty­va.
Pa­gal DK 136 straips­nio 3 da­lies 2 punk­tą lei­džia­ma
nu­trauk­ti dar­bo su­tar­tį, kai yra šių ju­ri­di­nių fak­tų su­dė­tis:
a) fak­tas, kad dar­buo­to­jas yra šiurkš­čiai pa­žei­dęs
dar­bo pa­rei­gas;
b) darb­da­vio ini­cia­ty­va.
3. At­lei­di­mas iš dar­bo DK 136 straips­nio 3 da­lies 1 ir 2 punk­tuo­se nu­sta­ty­tais
pa­grin­dais yra draus­mi­nė nuo­bau­da (DK 237 straips­nio 1 da­lies 3 punk­tas),
ku­ri ga­li bū­ti tai­ko­ma tik esant draus­mi­nės at­sa­ko­my­bės pa­grin­dui
(DK 10 straips­nio 1 da­lis, 136 straips­nio 4 da­lis). Nu­sta­tant draus­mi­nės
at­sa­ko­my­bės pa­grin­dą ir są­ly­gas, ver­ti­nant dar­buo­to­jo el­ge­sį ir
ski­riant draus­mi­nę nuo­bau­dą, pri­va­lu lai­ky­tis DK XVI sky­riaus ,,Dar­bo
draus­mė” nor­mų. Jų pri­va­lu lai­ky­tis ir tais at­ve­jais, kai draus­mi­nę
nuo­bau­dą ski­ria ko­le­gia­lus or­ga­nas.
4. Draus­mi­nės at­sa­ko­my­bės pa­grin­das yra dar­bo draus­mės pa­žei­di­mas
(DK 234, 235 straips­niai) ar­ba ati­tin­ka­ma ki­ta pra­žan­ga, jei­gu įsta­ty­muo­se
ir ki­tuo­se dar­bo draus­mę reg­la­men­tuo­jan­čiuo­se nor­mi­niuo­se dar­bo
tei­sės ak­tuo­se yra nu­sta­ty­ta, kad draus­mi­nė at­sa­ko­my­bė tai­ko­ma ir
už ki­tas ati­tin­ka­mas pra­žan­gas (DK 227 straips­nio 2 da­lis, 236 straips­nis).
Pa­vyz­džiui, draus­mi­nę at­sa­ko­my­bę už ki­tas pra­žan­gas nu­sta­to Lie­tu­vos
Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 1995 m. sau­sio 24 d. nu­ta­ri­mu Nr. 118 pa­tvir­tin­tas
Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių trans­por­to dar­buo­to­jų draus­mės sta­tu­tas,
Mui­ti­nės de­par­ta­men­to prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos
di­rek­to­riaus 2002 m. spa­lio 18 d. nu­ta­ri­mu Nr. 670 pa­tvir­tin­tas Mui­ti­nės
pa­rei­gū­nų eti­kos ko­dek­sas (pa­gal šio ko­dek­so 4 punk­to 1 da­lį ir 5
punk­tą jo nor­mos tai­ko­mos ne tik pa­rei­gū­nams, bet ir ki­tiems mui­ti­nės
dar­buo­to­jams, tarp jų ir dir­ban­tiems mui­ti­nė­je pa­gal dar­bo su­tar­tį,
ku­rių pa­rei­gy­bių są­ra­šą įsa­ky­mu nu­sta­to mui­ti­nės įstai­gos va­do­vas)
ir kt.
5. Draus­mi­nė at­sa­ko­my­bė pa­gal dar­bo tei­sę ga­li­ma tik tarp sub­jek­tų,
ku­riuos sie­ja tei­si­niai dar­bo san­ty­kiai. Dar­buo­to­jo draus­mi­nė at­sa­ko­my­bė
yra tik in­di­vi­du­a­li. Dar­buo­to­jo kal­tė, ku­ri ga­li­ma ty­čios ar­ba ne­at­sar­gu­mo
for­mo­mis, nė­ra pre­ziu­muo­ja­ma (DK 236 straips­nis).
Teis­me tik­ri­nant dar­buo­to­jui (ieš­ko­vui) pa­skir­tos
draus­mi­nės nuo­bau­dos pa­grįs­tu­mą, pa­rei­ga įro­dy­ti šio dar­buo­to­jo
ne­tei­sė­tų veiks­mų ar­ba ne­vei­ki­mo ir kal­tės bu­vi­mą ten­ka darb­da­viui.
6. Dar­buo­to­jo ne­tei­sė­ti veiks­mai ar­ba ne­vei­ki­mas dar­bo draus­mės
pa­žei­di­mo at­ve­ju reiš­kia­si dar­bo pa­rei­gų ne­vyk­dy­mu ar­ba ne­tin­ka­mu
jų vyk­dy­mu dėl dar­buo­to­jo kal­tės (DK 234 straips­nis).
DK 228 straips­ny­je nu­sta­ty­tos pa­grin­di­nės
dar­buo­to­jų pa­rei­gos, ku­rių pri­va­lo lai­ky­tis vi­si dar­buo­to­jai. Dar­buo­to­jas
tu­ri pa­rei­gą vyk­dy­ti tik tei­sė­tus darb­da­vio ir ad­mi­nist­ra­ci­jos nu­ro­dy­mus,
o ne­vyk­dy­da­mas ne­tei­sė­tų nu­ro­dy­mų, dar­bo draus­mės ne­pa­žei­džia.
Darb­da­vys ir jo ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­tu­ri tei­sės rei­ka­lau­ti, iš­sky­rus
DK nu­ma­ty­tus at­ve­jus (pa­vyz­džiui, at­ve­jus, nu­ma­ty­tus DK 120 straips­nio
1 ir 2 da­ly­se, 121 straips­nio 1 da­ly­je, 122 straips­nio 2 da­ly­je, 123
straips­nio 3 da­ly­je), kad dar­buo­to­jas at­lik­tų dar­bą, ne­su­lyg­tą dar­bo
su­tar­ti­mi (DK 119 straips­nis); darb­da­vys ne­ga­li rei­ka­lau­ti, kad dar­buo­to­jas
pra­dė­tų dar­bą, jei­gu jis ne­ap­mo­ky­tas ir (ar­ba) ne­inst­ruk­tuo­tas sau­giai
dirb­ti (DK 270 straips­nio 1 da­lis) ir kt.
Dar­buo­to­jų pa­rei­gas taip pat ga­li reg­la­men­tuo­ti:
a) ki­tos DK nor­mos (pa­vyz­džiui, DK 99 straips­nio
5 da­lis nu­sta­to dar­buo­to­jo pa­rei­gą pra­dė­ti dirb­ti ki­tą po dar­bo su­tar­ties
su­da­ry­mo die­ną, jei­gu ša­lys ne­su­si­ta­rė ki­taip; DK 118 straips­nis
reg­la­men­tuo­ja dar­buo­to­jo pa­rei­gą pa­čiam at­lik­ti pa­ves­tą dar­bą);
b) ki­ti įsta­ty­mai (pa­vyz­džiui, Dar­buo­to­jų
sau­gos ir svei­ka­tos įsta­ty­mo (2003 m. lie­pos 1 d. įsta­ty­mo Nr. IX-1672
re­dak­ci­ja) 33 straips­nis reg­la­men­tuo­ja dar­buo­to­jų pa­rei­gas sau­gių
ir svei­kų dar­bo są­ly­gų su­da­ry­mo sri­ty­je; Švie­ti­mo įsta­ty­mo (2003
m. bir­že­lio 17 d. įsta­ty­mo Nr. IX-1630 re­dak­ci­ja) 49 straips­nio 2 da­lis
reg­la­men­tuo­ja mo­ky­to­jo pa­rei­gas; Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo (2002
m. bir­že­lio 11 d. įsta­ty­mo Nr. IX-945 re­dak­ci­ja) 39 straips­nio 5 da­lis
reg­la­men­tuo­ja moks­li­nin­kų ir ki­tų ty­rė­jų pa­rei­gas);
c) ki­ti nor­mi­niai tei­sės ak­tai (pa­vyz­džiui,
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 1995 m. sau­sio 24 d. nu­ta­ri­mu Nr.
118 pa­tvir­tin­tas Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių trans­por­to dar­buo­to­jų
draus­mės sta­tu­tas, Mui­ti­nės de­par­ta­men­to prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos di­rek­to­riaus 2002 m. spa­lio 18 d. įsa­ky­mu Nr.
670 pa­tvir­tin­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos mui­ti­nės pa­rei­gū­nų eti­kos
ko­dek­sas);
d) lo­ka­li­niai tei­sės ak­tai: dar­bo tvar­kos
tai­syk­lės (DK 230 straips­nis), pa­rei­gy­bės ap­ra­šy­mai ir nuo­sta­tai (DK
232 straips­nis), įmo­nės dar­buo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos nor­mi­niai tei­sės
ak­tai (DK 264 straips­nio 3, 4 da­lys 274 straips­nio 2 da­lis), ko­lek­ty­vi­nė
su­tar­tis ir ki­ti;
e) pro­fe­si­nės eti­kos ko­dek­sai, tai­syk­lės
(pa­vyz­džiui, Au­di­to­rių pro­fe­si­nės eti­kos ko­dek­sas, Tur­to ver­tin­to­jo
pro­fe­si­nės eti­kos ko­dek­sas ir kt. ).
7. Jei­gu dar­bo­vie­tė­je yra dar­buo­to­jų at­sto­vai (DK 19 straips­nis),
tai darb­da­vys, prieš tvir­tin­da­mas dar­bo tvar­kos tai­syk­les, pri­va­lo
jas su­de­rin­ti su dar­buo­to­jų at­sto­vais (DK 23 straips­nio 1 da­lies 2
punk­tas, 230 straips­nis). Su­de­ri­ni­mas DK 230 straips­nio pras­me su­pran­ta­mas
kaip dar­buo­to­jų at­sto­vų su­ti­ki­mas su pa­reng­tu dar­bo tvar­kos tai­syk­lių
pro­jek­tu. Jei­gu dar­buo­to­jų at­sto­vai ig­no­ruo­ja darb­da­vio krei­pi­mą­si,
vil­ki­na spren­di­mo pri­ėmi­mą ar­ba ne­su­tin­ka su darb­da­vio pa­reng­tu
dar­bo tvar­kos tai­syk­lių pro­jek­tu ir šių ne­su­ta­ri­mų ne­pa­vyks­ta iš­spręs­ti
de­ry­bo­mis, darb­da­vys tu­ri tei­sę kreip­tis teis­mi­nės gy­ny­bos, pa­vyz­džiui,
su ieš­ki­niu dėl lei­di­mo pa­tvir­tin­ti jo pa­reng­tas dar­bo tvar­kos tai­syk­les
(DK 23 straips­nio 2 da­lis, 295 straips­nio 2 da­lies 6 punk­tas). Rem­da­ma­sis
įsi­tei­sė­ju­siu teis­mo spren­di­mu, darb­da­vys tu­ri tei­sę pa­tvir­tin­ti
dar­bo tvar­kos tai­syk­les.
8. Su­da­ry­da­mas dar­bo su­tar­tį, darb­da­vys ar­ba jo įga­lio­tas as­muo
pri­va­lo su­pa­žin­din­ti dar­buo­to­ją su jo bū­si­mo dar­bo są­ly­go­mis, ko­lek­ty­vi­ne
su­tar­ti­mi, dar­bo tvar­kos tai­syk­lė­mis, ki­tais dar­bo­vie­tė­je ga­lio­jan­čiais
ak­tais, reg­la­men­tuo­jan­čiais jo dar­bą (DK 99 straips­nio 4 da­lis). Ši pa­rei­ga
taip pat ap­ima dar­buo­to­jo su­pa­žin­di­ni­mą su jo dar­bo funk­ci­jo­mis ir
ki­to­mis bū­ti­no­sio­mis dar­bo su­tar­ties są­ly­go­mis (DK 95 straips­nio
1, 2 da­lys). Įsta­ty­mas ne­nu­ma­to, kad dar­buo­to­jas tu­ri bū­ti su­pa­žin­din­tas
pa­si­ra­šy­ti­nai, ta­čiau pa­rei­ga teis­me įro­dy­ti su­pa­žin­di­ni­mo fak­to
bu­vi­mą ten­ka darb­da­viui (at­sa­ko­vui) (CPK 178 straips­nis), ku­ris to­kiam
fak­tui įro­dy­ti ga­li pa­nau­do­ti vi­sas CPK 177 straips­nio 2 ir 3 da­ly­se
nu­ma­ty­tas įro­di­nė­ji­mo prie­mo­nes.
Jei­gu dar­bo san­ty­kiams tę­sian­tis dar­buo­to­jo
dar­bo są­ly­gos yra pa­kei­čia­mos ar­ba pa­kei­čia­mi jo dar­bą reg­la­men­tuo­jan­tys
dar­bo­vie­tė­je ga­lio­jan­tys tei­sės ak­tai, darb­da­vys tu­ri pa­rei­gą su­pa­žin­din­ti
dar­buo­to­ją su to­kiais pa­kei­ti­mais (DK 35 straips­nio 1 da­lis).
Darb­da­vys taip pat pri­va­lo su­pa­žin­din­ti
dar­buo­to­ją su įmo­nės dar­buo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos vie­ti­niais (lo­ka­li­niais)
nor­mi­niais tei­sės ak­tais, dar­buo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos nor­mi­niais
tei­sės ak­tais. Su šiais tei­sės ak­tais dar­buo­to­jai pri­va­lo bū­ti su­pa­žin­din­ti
pa­si­ra­šy­ti­nai (DK 264 straips­nio 3 da­lis). Esant gin­čui teis­me, ap­lin­ky­bė,
kad dar­buo­to­jas bu­vo su­pa­žin­din­tas su šiais tei­sės ak­tais, ga­li bū­ti
pa­tvir­tin­ta tik ra­šy­ti­niais įro­dy­mais, ku­riuo­se už­fik­suo­tas dar­buo­to­jo
pa­si­ra­šy­mas apie jo su­pa­žin­di­ni­mą su mi­nė­tais ak­tais (DK 264
straips­nio 3 da­lis, CPK 177 straips­nio 4 da­lis).
Jei­gu darb­da­vys ne­įvyk­do sa­vo pa­rei­gos su­pa­žin­din­ti
dar­buo­to­ją su jo pa­rei­go­mis ir dar­buo­to­jas dėl ne­ži­no­ji­mo ne­at­lie­ka
ar­ba ne­tin­ka­mai at­lie­ka tam tik­ras pa­rei­gas, šie dar­buo­to­jo veiks­mai
ne­ga­li bū­ti kva­li­fi­kuo­ja­mi kaip kal­ti ir ne­ga­li bū­ti draus­mi­nės
at­sa­ko­my­bės pa­grin­das.
9. DK 235 straips­nio 1 da­ly­je pa­teik­ta šiurkš­taus dar­bo pa­rei­gų pa­žei­di­mo
są­vo­ka, o šio straips­nio 2 da­ly­je nu­ro­dy­tas ga­li­mų šiurkš­čių pa­žei­di­mų
są­ra­šas, ku­ris nė­ra baig­ti­nis.
9. 1. Pa­gal DK 235 straips­nio 2 da­lies 1 punk­tą šiurkš­čiu dar­bo pa­rei­gų
pa­žei­di­mu lai­ko­ma:
a) ne­leis­ti­nas el­ge­sys su lan­ky­to­jais ir
in­te­re­san­tais;
b) ki­ti veiks­mai, tie­sio­giai pa­žei­džian­tys
žmo­nių kon­sti­tu­ci­nes tei­ses ir lais­ves.
Ne­leis­ti­nas el­ge­sys su lan­ky­to­jais ar in­te­re­san­tais
pa­pras­tai su­pran­ta­mas kaip toks dar­buo­to­jo el­ge­sys su lan­ky­to­jais
ar in­te­re­san­tais, kai šiurkš­čiai pa­žei­džia­mos tie­sio­giai šio dar­buo­to­jo
dar­bą reg­la­men­tuo­jan­čių įsta­ty­mų ir ki­tų nor­mi­nių tei­sės ak­tų nuo­sta­tos
ar­ba šiurkš­čiai nu­si­žen­gia­ma dar­bo pa­rei­goms ar nu­sta­ty­tai tvar­kai.
Dar­buo­to­jo ne­leis­ti­nas el­ge­sys su lan­ky­to­jais ar in­te­re­san­tais
lai­ko­mas šiurkš­čiu dar­bo pa­rei­gų pa­žei­di­mu ne­pri­klau­so­mai nuo to,
ar jis pa­da­ro­mas tie­sio­giai lan­ky­to­jų ar in­te­re­san­tų aki­vaiz­do­je,
ar ben­drau­jant te­le­fo­nu, ar nag­ri­nė­jant šių pra­šy­mus bei skun­dus, ar
ki­to­kiu bū­du.
Veiks­mai, tie­sio­giai pa­žei­džian­tys žmo­nių
kon­sti­tu­ci­nes tei­ses ir lais­ves, pa­pras­tai su­pran­ta­mi kaip veiks­mai,
ku­riais pa­žei­džia­mos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jo­je nu­sta­ty­tos
žmo­gaus tei­sės ir lais­vės, pa­vyz­džiui, tei­sė į žmo­gaus as­mens ne­lie­čia­mu­mą,
pri­va­taus gy­ve­ni­mo ne­lie­čia­mu­mą, nuo­sa­vy­bės ne­lie­čia­mu­mą, lais­vė
reikš­ti įsi­ti­ki­ni­mus ar kt. To­kie dar­bo­vie­tė­je ar ki­to­je vie­to­je,
ku­rio­je dar­buo­to­jas yra dėl dar­bo funk­ci­jų vyk­dy­mo, dar­buo­to­jo at­lik­ti
veiks­mai lai­ko­mi šiurkš­čiu dar­bo pa­rei­gų pa­žei­di­mu ne­pri­klau­so­mai
nuo to, kie­no – lan­ky­to­jo, in­te­re­san­to ar ki­to as­mens – atžvil­giu
tie veiks­mai at­lik­ti.
9. 2. Pa­gal DK 235 straips­nio 2 da­lies 2 punk­tą šiurkš­čiu dar­bo pa­rei­gų
pa­žei­di­mu lai­ko­ma:
a) vals­ty­bės, tar­ny­bos, ko­mer­ci­nių ar tech­no­lo­gi­nių
pa­slap­čių at­sklei­di­mas;
b) vals­ty­bės, tar­ny­bos, ko­mer­ci­nių ar tech­no­lo­gi­nių
pa­slap­čių pra­ne­ši­mas kon­ku­ruo­jan­čiai įmo­nei.
Pa­slap­ties at­sklei­di­mas pa­pras­tai su­pran­ta­mas
kaip dar­buo­to­jo, ku­riam pa­slap­tis bu­vo pa­ti­kė­ta ar­ba ži­no­ma dėl
dar­bo, vei­ki­mas ar­ba ne­vei­ki­mas, dėl ku­rio pa­slap­tis tam­pa ži­no­ma
bent vie­nam as­me­niui, ne­tu­rin­čiam tei­sės su ta pa­slap­ti­mi su­si­pa­žin­ti.
Šis pa­žei­di­mas ga­li bū­ti pa­da­ro­mas tiek ty­čia, tiek ir dėl ne­at­sar­gu­mo.
Pa­slap­ties pra­ne­ši­mas kon­ku­ruo­jan­čiai įmo­nei
– tai ati­tin­ka­mų duo­me­nų per­da­vi­mas žo­džiu, raš­tu, tech­ni­nė­mis
prie­mo­nė­mis, pa­tei­kiant su­si­pa­žin­ti ir pan. , taip pat tam tik­rų daik­tų
per­da­vi­mas, per­siun­ti­mas, pa­ro­dy­mas ir pan. Šis pa­žei­di­mas pa­da­ro­mas
ty­či­niais veiks­mais.
Vals­ty­bės ir tar­ny­bos pa­slap­tis, jas su­da­ran­čios
in­for­ma­ci­jos įslap­ti­ni­mą, sau­go­ji­mą, nau­do­ji­mą ir pan. reg­la­men­tuo­ja
Vals­ty­bės ir tar­ny­bos pa­slap­čių įsta­ty­mas (1999 m. lap­kri­čio 25 d.
įsta­ty­mas Nr. VIII-1443, 2003 m. gruo­džio 16 d. įsta­ty­mo Nr. IX-1908 re­dak­ci­ja).
Ko­mer­ci­nės pa­slap­ties są­vo­ka api­brėž­ta CK
1. 116 straips­nio 1 da­ly­je. Tech­no­lo­gi­nė pa­slap­tis yra vie­na iš in­for­ma­ci­jos,
su­da­ran­čios ko­mer­ci­nę pa­slap­tį, rū­šių. Ko­kia in­for­ma­ci­ja yra kon­kre­taus
sub­jek­to ko­mer­ci­nė ar­ba tech­no­lo­gi­nė pa­slap­tis, nu­sta­to­ma pa­gal
to sub­jek­to (jo ati­tin­ka­mo or­ga­no) spren­di­mus dėl ati­tin­ka­mos in­for­ma­ci­jos
pri­pa­ži­ni­mo to­kia pa­slap­ti­mi ir ėmi­mą­si prie­mo­nių iš­sau­go­ti jos
slap­tu­mą, bei pa­gal tai, ar įsta­ty­mai to­kios in­for­ma­ci­jos ne­pri­ski­ria
prie vie­šos in­for­ma­ci­jos, ku­ri ne­ga­li bū­ti lai­ko­ma ko­mer­ci­ne ar­ba
tech­no­lo­gi­ne pa­slap­ti­mi. Kad bū­tų pri­pa­žin­ta, jog dar­buo­to­jas, at­skleis­da­mas
ko­mer­ci­nę ar­ba tech­no­lo­gi­nę pa­slap­tį, pa­da­rė šiurkš­tų dar­bo pa­rei­gų
pa­žei­di­mą bū­ti­na nu­sta­ty­ti, kad jis bu­vo su­pa­žin­din­tas, kad ati­tin­ka­ma
in­for­ma­ci­ja yra pri­pa­žin­ta kaip ko­mer­ci­nė ar­ba tech­no­lo­gi­nė pa­slap­tis.
Kon­ku­ruo­jan­čios įmo­nės (kon­ku­ren­tai) yra
ūkio sub­jek­tai, ku­rie to­je pa­čio­je ati­tin­ka­mo­je rin­ko­je su­si­du­ria
ar­ba ga­li su­si­dur­ti su tar­pu­sa­vio kon­ku­ren­ci­ja (Kon­ku­ren­ci­jos
įsta­ty­mo 3 straips­nio 9 da­lis).
Ko­mer­ci­nę ar­ba tech­no­lo­gi­nę pa­slap­tį at­sklei­du­siam
dar­buo­to­jui ne­ga­li bū­ti tai­ko­ma draus­mi­nė at­sa­ko­my­bė, jei­gu jis
įro­do, kad pa­slap­ties at­sklei­di­mas pa­tei­si­na­mas vi­suo­me­nės sau­gu­mo
in­te­re­sais (CK 1. 1 straips­nio 3 da­lis, 1. 116 straips­nio 4 da­lis, DK 36
straips­nio 1 da­lis).
Pro­fe­si­nės pa­slap­ties (CK 1. 116 straips­nio 5
da­lis) ar­ba ban­ko pa­slap­ties (CK 6. 925 straips­nis, B-­kų įsta­ty­mo 55
straips­nis) at­sklei­di­mas ne­kva­li­fi­kuo­ja­mas kaip šiurkš­tus dar­bo pa­rei­gų
pa­žei­di­mas, nu­ma­ty­tas DK 235 straips­nio 2 da­lies 2 punk­te. Jei­gu pro­fe­si­nę
pa­slap­tį su­da­ran­čios in­for­ma­ci­jos at­sklei­di­mu tie­sio­giai pa­žei­džia­mos
žmo­gaus kon­sti­tu­ci­nės tei­sės ir lais­vės (pa­vyz­džiui, in­for­ma­ci­jos
apie žmo­gaus pri­va­tų gy­ve­ni­mą at­sklei­di­mas), tai lai­ko­ma šiurkš­čiu
dar­bo pa­rei­gų pa­žei­di­mu pa­gal DK 235 straips­nio 2 da­lies 1 punk­tą, o
ki­tais at­ve­jais pro­fe­si­nės pa­slap­ties at­sklei­di­mas lai­ko­mas šiurkš­čiu
dar­bo pa­rei­gų pa­žei­di­mu pa­gal DK 235 straips­nio 2 da­lies 11 punk­tą.
Kai at­sklei­džia­ma ban­ko pa­slap­tis, tai lai­ko­ma šiurkš­čiu dar­bo pa­rei­gų
pa­žei­di­mu ati­tin­ka­mai pa­gal DK 235 straips­nio 2 da­lies 1 ar­ba 11 punk­tus.
9. 3. Pa­gal DK 235 straips­nio 2 da­lies 3 punk­tą šiurkš­čiu dar­bo pa­rei­gų
pa­žei­di­mu lai­ko­ma:
a) da­ly­va­vi­mas ne­dar­bi­nė­je ar­ba dar­bi­nė­je
veik­lo­je, taip pa­žei­džiant įsta­ty­muo­se, ki­tuo­se nor­mi­niuo­se tei­sės
ak­tuo­se, dar­bo tvar­kos tai­syk­lė­se, ko­lek­ty­vi­nė­je ar­ba dar­bo su­tar­ty­je
nu­sta­ty­tus ap­ri­bo­ji­mus;
b) da­ly­va­vi­mas ne­dar­bi­nė­je ar­ba dar­bi­nė­je
veik­lo­je, ku­ri pa­gal įsta­ty­mų, ki­tų nor­mi­nių tei­sės ak­tų, dar­bo
tvar­kos tai­syk­lių, ko­lek­ty­vi­nės ar dar­bo su­tar­ties nuo­sta­tas ne­su­de­ri­na­ma
su dar­bo funk­ci­jo­mis.
Pa­vyz­džiui, pa­žei­di­mas ga­li bū­ti kon­sta­tuo­tas,
kai au­di­to įmo­nė­je dir­ban­tis au­di­to­rius pa­žei­džia Au­di­to įsta­ty­mo
27 straips­nio 2 da­ly­je nu­sta­ty­tą drau­di­mą dirb­ti ar ei­ti ki­tas mo­ka­mas
pa­rei­gas ki­to­se įmo­nė­se, iš­sky­rus dar­bą Au­di­to­rių rū­muo­se, pro­fe­si­nė­se
au­di­to­rių aso­cia­ci­jo­se ir moks­li­nį, kū­ry­bi­nį ar­ba pe­da­go­gi­nį
dar­bą; kai pe­da­go­gas da­ly­vau­ja veik­lo­je, ne­su­de­ri­na­mo­je su ge­ra
mo­ra­le.
Pažei­di­mo kon­sta­ta­vi­mas ga­li­mas, kai dar­buo­to­jas
nu­sta­ty­tus ap­ri­bo­ji­mus pažeidžia ar­ba da­ly­vau­ja veik­lo­je, ne­su­de­ri­na­mo­je
su dar­bo funk­ci­jo­mis, tiek dar­bo, tiek ir ne dar­bo me­tu, išsky­rus nu­ma­ty­tas
išim­tis.
9. 4. Pa­gal DK 235 straips­nio 2 da­lies 4 punk­tą šiurkš­čiu dar­bo pa­rei­gų
pa­žei­di­mu lai­ko­ma:
a) pa­si­nau­do­ji­mas pa­rei­go­mis, sie­kiant
gau­ti ne­tei­sė­tų pa­ja­mų sau ar ki­tiems ar­ba dėl ki­to­kių as­me­ni­nių
pa­ska­tų;
b) sa­va­va­lia­vi­mas;
c) biu­ro­kratizmas.
Dar­buo­to­jo pa­si­nau­do­ji­mas pa­rei­go­mis,
sie­kiant gau­ti ne­tei­sė­tų pa­ja­mų sau ar ki­tiems ar­ba dėl ki­to­kių as­me­ni­nių
pa­ska­tų, pa­si­reiš­kia tuo, kad dar­buo­to­jas for­ma­liai vei­kia vyk­dy­da­mas
sa­vo dar­bo funk­ci­jas, ta­čiau iš tik­rų­jų jo veik­la yra ne­su­de­ri­na­ma
su tais tiks­lais ir už­da­vi­niais, ku­riems re­a­li­zuo­ti yra su juo su­da­ry­ta
dar­bo su­tar­tis, ja pa­žei­džia­mi tei­sin­gu­mo ir są­ži­nin­gu­mo prin­ci­pai,
sie­kia­ma ne vyk­dy­ti pa­ves­tas dar­bo funk­ci­jas, o, pri­si­den­giant jų
vyk­dy­mu, vei­kia­ma sie­kiant iš darb­da­vio ar ki­tų as­me­nų gau­ti ne­tei­sė­tų
pa­ja­mų sau ar ki­tiems ar­ba ki­tų as­me­ni­nių pa­ska­tų re­a­li­za­vi­mo
tiks­lu. Tai ga­li bū­ti, pa­vyz­džiui, ma­te­ria­li­nių ver­ty­bių nau­do­ji­mas
ne pa­gal pa­skir­tį, jų nau­do­ji­mas as­me­ni­nių po­rei­kių ten­ki­ni­mui,
su­ma­ži­ni­mas ar pa­di­di­ni­mas pa­da­ry­to dar­bo ap­im­čių, įkai­nių ir
pan. Šis pa­žei­di­mas ga­li bū­ti pa­da­ro­mas tiek ak­ty­viais dar­buo­to­jo
veiks­mais, tiek ir ne­vei­ki­mu. Jo pa­da­ry­mo at­ve­ju dar­buo­to­jo kal­tė
pa­si­reiš­kia ty­čios for­ma. Ne­tei­sė­tos pa­ja­mos šios nor­mos pras­me tu­ri
bū­ti su­pran­ta­mos kaip bet ko­kia ne­tei­sė­ta tur­ti­nė nau­da (pi­ni­gai,
daik­tai, tur­ti­nės rei­ka­la­vi­mo tei­sės ir pan. ). Ki­tos as­me­ni­nės pa­ska­tos
– tai vi­si as­me­ni­niai dar­buo­to­jo vei­ki­mo (ne­vei­ki­mo) mo­ty­vai (pa­vyz­džiui,
kerš­tas, pa­vy­das, sie­ki­mas nu­slėp­ti dar­bo trū­ku­mus, ne­tei­sė­tas pa­slau­gų
tei­ki­mas ir t. t. ). Šio pa­žei­di­mo kon­sta­ta­vi­mui ne­tu­ri reikš­mės, ar
bu­vo pa­siek­ti tie tiks­lai, ku­rių dar­buo­to­jas sie­kė pa­si­nau­do­da­mas
pa­rei­go­mis.
Jei­gu dar­buo­to­jas, pa­si­nau­do­da­mas pa­rei­go­mis,
įvyk­do vei­kas, tu­rin­čias va­gys­tės, suk­čia­vi­mo, tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo
ar­ba iš­švais­ty­mo ar ne­tei­sė­to at­ly­gi­ni­mo pa­ė­mi­mo po­žy­mių, tai
lai­ko­ma šiurkš­čiu dar­bo pa­rei­gų pa­žei­di­mu pa­gal DK 235 straips­nio 2
da­lies 7 punk­tą, o ne pa­gal DK 235 straips­nio 2 da­lies 4 punk­tą.
Sa­va­va­lia­vi­mas su­pran­ta­mas kaip aki­vaiz­dus
ne­pai­sy­mas tei­sės ak­tų nu­sta­ty­tos pa­rei­gų vyk­dy­mo ar­ba tei­sių įgy­ven­di­ni­mo
tvar­kos.
Biu­ro­kratizmas pa­pras­tai su­pran­ta­mas kaip
ati­tin­ka­mas pa­rei­gas ei­nan­čio ir or­ga­ni­za­ci­nes, tvar­ko­mą­sias ar
ūki­nes-ad­mi­nist­ra­ci­nes funk­ci­jas at­lie­kan­čio dar­buo­to­jo vei­ka,
kai vie­to­je rei­ka­lų spren­di­mo iš es­mės sis­te­min­gai lai­ko­ma­si ne­rei­ka­lin­gų
ar iš­gal­vo­tų for­ma­lu­mų, ne­pa­grįs­tai at­si­sa­ko­ma spręs­ti jo kom­pe­ten­ci­jai
pri­skir­tus klau­si­mus, vil­ki­na­ma pri­im­ti spren­di­mus ar­ba at­lik­ti
sa­vo pa­rei­gas bei ki­taip blo­gai vyk­do­mos sa­vo or­ga­ni­za­ci­nės, tvar­ko­mo­sios
ar ūki­nės-ad­mi­nist­ra­ci­nės funk­ci­jos (at­si­sa­ko­ma in­for­muo­ti as­me­nį
apie jo tei­ses, są­mo­nin­gai pa­tei­kia­mas klai­di­nan­tis ar­ba ne­tin­ka­mas
pa­ta­ri­mas ir t. t. ), ne­vyk­do­mi ar­ba blo­gai vyk­do­mi įsta­ty­mai ir ki­ti
tei­sės ak­tai.
9. 5. Pa­gal DK 235 straips­nio 2 da­lies 5 punk­tą šiurkš­čiu dar­bo pa­rei­gų
pa­žei­di­mu lai­ko­ma:
a) mo­te­rų ir vy­rų ly­gių tei­sių pa­žei­di­mas;
b) sek­su­a­li­nis prie­ka­bia­vi­mas prie ben­dra­dar­bių,
pa­val­di­nių ar in­te­re­san­tų.
Mo­te­rų ir vy­rų ly­gių tei­sių pa­žei­di­mo są­vo­ka
aiš­kin­ti­na taip, kaip ir Mo­te­rų ir vy­rų ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mo 2 straips­nio
2–4 da­ly­se.
Sek­su­a­li­nis prie­ka­bia­vi­mas prie ben­dra­dar­bių,
pa­val­di­nių ar in­te­re­san­tų – tai dar­buo­to­jo už­gau­lus, žo­džiu ar
veiks­mu iš­reikš­tas sek­su­a­li­nio po­bū­džio el­ge­sys su mi­nė­tais as­me­ni­mis.
9. 6. At­si­sa­ky­mas teik­ti in­for­ma­ci­ją pa­gal DK 235 straips­nio 2 da­lies
6 punk­tą lai­ko­mas šiurkš­čiu dar­bo pa­rei­gų pa­žei­di­mu, kai:
a) įsta­ty­mai, ki­ti nor­mi­niai tei­sės ak­tai
ar­ba dar­bo tvar­kos tai­syk­lės įpa­rei­go­ja darb­da­vį, tai­gi kar­tu ir jo
at­sto­vus, ar­ba tie­sio­giai kon­kre­tų dar­buo­to­ją teik­ti ati­tin­ka­mą
in­for­ma­ci­ją;
b) darb­da­vio at­sto­vai ar­ba tie­sio­giai įpa­rei­go­tas
dar­buo­to­jas at­si­sa­ko ją teik­ti ar­ba jos ne­pa­tei­kia įsta­ty­mų, ki­tų
tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka, ter­mi­nais, for­ma, ap­im­ti­mi ir kt.
Pa­rei­gą teik­ti in­for­ma­ci­ją nu­sta­to, pa­vyz­džiui,
DK 22 straips­nio 1 da­lies 7 punk­tas, 23 straips­nio 1 da­lies 5 punk­tas, 47
straips­nio 2 ir 4 da­lys, Mo­te­rų ir vy­rų ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mo 25
straips­nio 1 da­lies, Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos įsta­ty­mo 9
straips­nis, Vals­ty­bės kon­tro­lės įsta­ty­mo 12 straips­nio 1 da­lis ir kt.
Ži­no­mai ne­tei­sin­gos in­for­ma­ci­jos tei­ki­mas
– tai są­mo­nin­gas tik­ro­vės ne­ati­tin­kan­čios, klai­di­nan­čios in­for­ma­ci­jos
tei­ki­mas. Šis pa­žei­di­mas pa­da­ro­mas tik ty­či­niais veiks­mais.
9. 7. DK 235 straips­nio 2 da­lies 7 punk­te nu­ma­ty­ti šiurkš­tūs dar­bo pa­rei­gų
pa­žei­di­mai pa­da­ro­mi tik ty­či­niais veiks­mais.
Dar­buo­to­jo dar­bo­vie­tė­je ar­ba ki­to­je vie­to­je,
ku­rio­je jis yra dėl dar­bo funk­ci­jų vyk­dy­mo, pa­da­ry­tos vei­kos, tu­rin­čios
va­gys­tės, suk­čia­vi­mo, tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo ar­ba iš­švais­ty­mo po­žy­mių,
ga­li bū­ti lai­ko­mos šiurkš­čiu dar­bo pa­rei­gų pa­žei­di­mu ne­pri­klau­so­mai
nuo to, kam – darb­da­viui ar ki­tam as­me­niui – pri­klau­sė tur­tas, ku­ris
yra šių vei­kų da­ly­kas.
DK 235 straips­nio 2 da­lies 7 punk­te nu­ro­dy­tų
vei­kų kva­li­fi­ka­vi­mui šiurkš­čiu dar­bo pa­rei­gų pa­žei­di­mu ne­tu­ri
reikš­mės jų da­ly­ku esan­čio tur­to ar tur­ti­nės nau­dos ver­tė.
Vei­kos, tu­rin­čios va­gys­tės, suk­čia­vi­mo,
tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo ar­ba iš­švais­ty­mo, ne­tei­sė­to at­ly­gi­ni­mo pa­ė­mi­mo
po­žy­mių, ga­li bū­ti lai­ko­mos šiurkš­čiu dar­bo pa­rei­gų pa­žei­di­mu ne­pri­klau­so­mai
nuo to, ar dėl šių vei­kų bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas (BPK 166
straips­nis) ir ar bu­vo su­ra­šy­tas ad­mi­nist­ra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo
pro­to­ko­las (ATPK 259 straips­nis). Ap­ta­ria­mų­jų vei­kų po­žy­miai ga­li
bū­ti nu­sta­to­mi vi­so­mis CPK 177 straips­nio 2 ir 3 da­ly­se nu­ma­ty­to­mis
įro­di­nė­ji­mo prie­mo­nė­mis. Jų bu­vi­mas ga­li bū­ti kon­sta­tuo­tas ir
tais at­ve­jais, kai ma­te­ria­li­nių ver­ty­bių trū­ku­mas pa­gal ap­skai­tos
duo­me­nis nė­ra nu­sta­ty­tas (pa­vyz­džiui, ne­ap­skai­ty­tų ma­te­ria­li­nių
ver­ty­bių va­gys­tės at­ve­ju; ne­di­de­lio kie­kio rū­ši­niais po­žy­miais
api­bū­di­na­mų daik­tų va­gys­tės at­ve­ju, kai jų trū­ku­mas ben­dro­je tos
rū­šies daik­tų ma­sė­je ne­ga­li bū­ti nu­sta­ty­tas, ir pan. ).
9. 8. Dar­buo­to­jo ne­blai­vu­mas, ap­svai­gi­mas nuo nar­ko­ti­nių ar tok­si­nių
me­džia­gų pa­gal DK 235 straips­nio 2 da­lies 8 punk­tą lai­ko­mas šiurkš­čiu
dar­bo pa­rei­gų pa­žei­di­mu, kai to­kios bū­se­nos dar­buo­to­jas yra:
a) dar­bo me­tu dar­be;
b) ne dėl įmo­nė­je vyks­tan­čių ga­my­bos pro­ce­sų.
Dar­buo­to­jo ne­blai­vu­mas ar ap­svai­gi­mas nuo
nar­ko­ti­nių ar tok­si­nių me­džia­gų lai­ko­mas šiurkš­čiu dar­bo draus­mės
pa­žei­di­mu ne­pri­klau­so­mai nuo ne­blai­vu­mo ar ap­svai­gi­mo mas­to.
DK 235 straips­nio 2 da­lies 8 punk­te nu­ma­ty­ta
dar­buo­to­jo bū­se­na ga­li bū­ti pa­tvir­tin­ta ne vien tik me­di­ci­nos iš­va­da,
bet ir ki­to­mis CPK 177 straips­nio 2 ir 3 da­ly­se nu­ma­ty­to­mis įro­di­nė­ji­mo
prie­mo­nė­mis. Ji ga­li bū­ti pa­tvir­tin­ta ne­pri­klau­so­mai nuo to, ar dar­buo­to­jas
bu­vo nu­ša­lin­tas nuo dar­bo (DK 123 straips­nis).
9. 9. DK 235 straips­nio 2 da­lies 9 punk­te nu­ma­ty­tas šiurkš­tus dar­bo pa­rei­gų
pa­žei­di­mas kon­sta­tuo­ti­nas tik esant šių są­ly­gų vi­se­tui:
a) dar­buo­to­jas ne­at­vyks­ta į dar­bą per vi­są
dar­bo die­ną (pa­mai­ną);
b) dar­buo­to­jas ne­at­vyks­ta į dar­bą be svar­bių
prie­žas­čių.
Pa­rei­ga įro­dy­ti šių są­ly­gų bu­vi­mą, esant
gin­čui teis­me, ten­ka darb­da­viui (at­sa­ko­vui), o pa­rei­ga įro­dy­ti ne­at­vy­ki­mo
į dar­bą prie­žas­tis ir jų svar­bą ten­ka dar­buo­to­jui (ieško­vui) (CPK 178
straips­nis).
9. 10. DK 235 straips­nio 2 da­lies 10 punk­to tai­ky­mui reikš­min­gus pri­va­lo­mus
dar­buo­to­jų svei­ka­tos pa­tik­ri­ni­mus reg­la­men­tuo­ja DK 265 straips­nis,
Dar­buo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos įsta­ty­mo (2003 m. lie­pos 1 d. įsta­ty­mo
Nr. IX-1672 re­dak­ci­ja) 21 straips­nis, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės
1999 m. ge­gu­žės 7 d. nu­ta­ri­mas Nr. 544 (2000 m. lie­pos 16 d. nu­ta­ri­mo
Nr. 1145 re­dak­ci­ja).
At­si­sa­ky­mo tik­rin­tis svei­ka­tą, kai toks pa­tik­ri­ni­mas
dar­buo­to­jui yra pri­va­lo­mas, fak­tas ga­li bū­ti kon­sta­tuo­tas esant šių
są­ly­gų vi­se­tui:
a) dar­buo­to­jas pri­skir­ti­nas prie tų, ku­rie
tu­ri pri­va­lo­mai tik­rin­tis svei­ka­tą;
b) dar­buo­to­jas bu­vo įtrauk­tas į darb­da­vio
pa­tvir­tin­tą są­ra­šą dar­buo­to­jų, ku­riems pri­va­lo­ma pa­si­tik­rin­ti
svei­ka­tą (DK 265 straips­nio 5 da­lis);
c) dar­buo­to­jas bu­vo pa­si­ra­šy­ti­nai su­pa­žin­din­tas
su svei­ka­tos pa­si­tik­ri­ni­mo gra­fi­ku, darb­da­vio su­de­rin­tu su svei­ka­tos
prie­žiū­ros įstai­ga (DK 265 straips­nio 5 da­lis);
d) dar­buo­to­jas at­si­sa­kė nu­sta­ty­tu lai­ku
pa­si­tik­rin­ti svei­ka­tą (DK 265 straips­nio 7 da­lis).
At­si­sa­ky­mui tik­rin­tis svei­ka­tą, kai toks
pa­tik­ri­ni­mas dar­buo­to­jui yra pri­va­lo­mas, ga­li bū­ti pri­ly­gi­na­ma
taip pat ir dar­buo­to­jo be svar­bių prie­žas­čių ne­nu­vy­ki­mas pa­si­tik­rin­ti
ar­ba ne­pa­si­tik­ri­ni­mas svei­ka­tos nu­sta­ty­tu lai­ku, pra­ėjus nu­sta­ty­tam
svei­ka­tos pa­si­tik­ri­ni­mo lai­kui ne­pa­tei­ki­mas be svar­bių prie­žas­čių
me­di­ci­nos kny­ge­lės (svei­ka­tos pa­so) ar me­di­ci­nos pa­žy­mos darb­da­viui
ar­ba jo įga­lio­tam as­me­niui.
At­si­sa­ky­mo tik­rin­tis svei­ka­tą, kai toks pa­tik­ri­ni­mas
dar­buo­to­jui yra pri­va­lo­mas, fak­tas ga­li bū­ti kon­sta­tuo­tas re­mian­tis
vi­so­mis CPK 177 straips­ny­je nu­ma­ty­to­mis įro­di­nė­ji­mo prie­mo­nė­mis
ir ne­pri­klau­so­mai nuo to, ar dar­buo­to­jas dėl to bu­vo nu­ša­lin­tas nuo
dar­bo (CPK 177 straips­nis).
9. 11. Š-kš­čiu dar­bo pa­rei­gų pa­žei­di­mu pa­gal DK 235 straips­nio 2 da­lies
11 punk­tą ga­li bū­ti lai­ko­ma:
a) ki­tuo­se nor­mi­niuo­se ar­ba lo­ka­li­niuo­se
tei­sės ak­tuo­se, pro­fe­si­nės eti­kos ko­dek­suo­se ir tai­syk­lė­se nu­ro­dy­tas
ir šiurkš­čiu įvar­dy­tas nu­si­žen­gi­mas, ku­riuo šiurkš­čiai pa­žei­džia­ma
dar­bo tvar­ka;
b) ki­tas nu­sižen­gi­mas, ku­ris, at­si­žvel­giant
į DK 235 straips­nio 2 da­lies 1–10 punk­tuo­se iš­dės­ty­tą įsta­ty­mo lei­dė­jo
po­zi­ci­ją dėl dar­bo draus­mės pa­žei­di­mų kaip šiurkš­čių ver­ti­ni­mo, pa­gal
sa­vo po­bū­dį, pa­sek­mes, dar­buo­to­jo kal­tės laips­nį ir ki­tas reikš­min­gas
ap­lin­ky­bes kva­li­fi­kuo­ti­nas kaip nu­si­žen­gi­mas, ku­riuo šiurkš­čiai
pa­žeis­ta dar­bo tvar­ka (pa­vyz­džiui, dar­buo­to­jo ty­či­nis darb­da­vio tur­to
su­nai­ki­ni­mas; dar­buo­to­jo, ku­rio dar­bas tie­sio­giai su­si­jęs su ma­te­ria­li­nių
ver­ty­bių sau­go­ji­mu, pri­ėmi­mu, iš­da­vi­mu, par­da­vi­mu, pir­ki­mu, ga­be­ni­mu,
įvyk­dy­tas nu­si­žen­gi­mas, dėl ku­rio jis ne­ten­ka pa­si­ti­kė­ji­mo dirb­ti
jam pa­ves­tą dar­bą; ir kt. ).
10. Dar­buo­to­jams už dar­bo draus­mės pa­žei­di­mus ga­li bū­ti ski­ria­mos
tik įsta­ty­muo­se ir ki­tuo­se dar­bo draus­mę reg­la­men­tuo­jan­čiuo­se nor­mi­niuo­se
tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­tos draus­mi­nės nuo­bau­dos (DK 237 straips­nis).
Jei­gu dar­buo­to­jui pa­skir­ta ki­to­kia draus­mi­nė nuo­bau­da, tai ji ver­tin­ti­na
kaip ne­tei­sė­ta ir ne­su­ke­lian­ti tei­si­nių pa­da­ri­nių.
11. DK 239 straips­nio nuo­sta­ta, kad už kiek­vie­ną dar­bo draus­mės pa­žei­di­mą
ga­li­ma skir­ti tik vie­ną draus­mi­nę nuo­bau­dą, reiš­kia drau­di­mą skir­ti
ke­lias draus­mi­nes nuo­bau­das už vie­ną ir tą pa­tį dar­bo draus­mės pa­žei­di­mą.
Ki­tų tei­si­nės at­sa­ko­my­bės rū­šių (pa­vyz­džiui, ma­te­ria­li­nės, ad­mi­nist­ra­ci­nės,
bau­džia­mo­sios) tai­ky­mas nė­ra kliū­tis tai­ky­ti draus­mi­nę at­sa­ko­my­bę.
Jei­gu pa­aiš­kė­ja ke­li dar­buo­to­jo pa­da­ry­ti
dar­bo draus­mės pa­žei­di­mai, pa­vyz­džiui, kai, at­li­kus pa­tik­ri­ni­mą,
pa­aiš­kė­ja ke­li dar­buo­to­jo pa­da­ry­ti pa­žei­di­mai ir pan. , pa­pras­tai
ski­ria­ma vie­na draus­mi­nė nuo­bau­da (DK 35 straips­nio 1 da­lis).
Jei­gu vie­nu įsa­ky­mu (nu­ro­dy­mu) už tą pa­tį
dar­bo draus­mės pa­žei­di­mą yra pa­skir­tos ke­lios draus­mi­nės nuo­bau­dos
(pa­vyz­džiui, pa­pei­ki­mas ir at­lei­di­mas iš dar­bo), tai jos ver­tin­ti­nos
kaip vie­na ir lai­ky­ti­na, kad yra pa­skir­ta griež­tes­nė iš jų draus­mi­nė
nuo­bau­da.
Kai dar­buo­to­jui už tą pa­tį dar­bo draus­mės pa­žei­di­mą
yra skir­tin­gu lai­ku pri­im­tais įsa­ky­mais (nu­ro­dy­mais) pa­skir­tos ke­lios
draus­mi­nės nuo­bau­dos, tai vė­les­nė (vė­les­nės) iš jų, ne­tik­ri­nant pa­grįs­tu­mo,
pri­pa­žįs­ta­ma ne­tei­sė­ta (ne­tei­sė­to­mis), kaip pa­skir­ta pa­žei­džiant
DK 239 straips­ny­je nu­sta­ty­tą drau­di­mą.
12. DK 239 straips­nio nuo­sta­ta, nu­ma­tan­ti ga­li­my­bę draus­mi­nę nuo­bau­dą
skir­ti pa­kar­to­ti­nai, tai­ky­ti­na to­kio dar­bo draus­mės pa­žei­di­mo (ki­tos
pra­žan­gos) at­ve­ju, kai dar­buo­to­jui ne­re­a­guo­jant į jau pa­skir­tą
draus­mi­nę nuo­bau­dą ir to­liau pa­žei­džiant dar­bo draus­mę draus­mi­nė nuo­bau­da
ski­ria­ma už dar­buo­to­jo veiks­mus (ne­vei­ki­mą), at­lik­tus po tų veiks­mų
(ne­vei­ki­mo), už ku­riuos jau yra pa­skir­ta draus­mi­nė nuo­bau­da, t. y. už
nau­jai pa­da­ry­tą dar­bo draus­mės pa­žei­di­mą.
13. Draus­mi­nė nuo­bau­da ga­li bū­ti pa­nai­kin­ta ją pa­sky­ru­sio sub­jek­to
ne tik DK 244 straips­ny­je nu­ma­ty­tu at­ve­ju, bet ir ki­tais at­ve­jais, pa­vyz­džiui,
kai ją pa­sky­ręs sub­jek­tas nu­sta­to (pri­pa­žįs­ta), kad draus­mi­nė nuo­bau­da
pa­skir­ta ne­sant draus­mi­nės at­sa­ko­my­bės pa­grin­do ar­ba pa­žei­džiant
draus­mi­nių nuo­bau­dų sky­ri­mo tai­syk­les (DK 35 straips­nio 1 da­lis, 229
straips­nis).
Sub­jek­tas, tu­rin­tis tei­sę skir­ti draus­mi­nę
nuo­bau­dą, pa­nai­ki­nęs ne­tei­sė­tai pa­skir­tą draus­mi­nę nuo­bau­dą, ga­li,
esant draus­mi­nės at­sa­ko­my­bės pa­grin­dui, lai­ky­da­ma­sis draus­mi­nių
nuo­bau­dų sky­ri­mo tai­syk­lių iš nau­jo spręs­ti draus­mi­nės at­sa­ko­my­bės
tai­ky­mo klau­si­mą ir skir­ti draus­mi­nę nuo­bau­dą. Šie veiks­mai ne­lai­ky­ti­ni
DK 239 straips­ny­je nu­sta­ty­to drau­di­mo pa­žei­di­mu.
Draus­mi­nės nuo­bau­dos – at­lei­di­mo iš dar­bo
– sky­ri­mas reiš­kia tarp ša­lių bu­vu­sių dar­bo san­ty­kių pa­si­bai­gi­mą.
Dar­bo san­ty­kių at­nau­ji­ni­mas be teis­mo spren­di­mo yra ga­li­mas tik
esant su­de­rin­tai abie­jų ša­lių va­liai. To­dėl, ne­sant teis­mo spren­di­mo
dėl at­lei­di­mo iš dar­bo pri­pa­ži­ni­mo ne­tei­sė­tu, darb­da­vio pa­nai­ki­ni­mas
įsa­ky­mo, ku­riuo dar­buo­to­jas bu­vo at­leis­tas iš dar­bo, su­ke­lia tei­si­nes
pa­sek­mes tik ta­da, jei­gu dėl to­li­mes­nio dar­bo san­ty­kių tę­si­mo darb­da­vys
su dar­buo­to­ju su­si­ta­ria. Dar­bo san­ty­kius at­nau­ji­nus, darb­da­vys ne­tu­ri
tei­sės at­leis­ti dar­buo­to­ją iš dar­bo už tą pa­žei­di­mą, už ku­rį dar­buo­to­jas
jau bu­vo at­leis­tas iš dar­bo.
14. Darb­da­vys, vyk­dy­da­mas DK 240 straips­nio 1 da­ly­je nu­ma­ty­tą pa­rei­gą,
sa­vo raš­te dar­buo­to­jui tu­ri nu­ro­dy­ti kon­kre­tų dar­bo draus­mės pa­žei­di­mą,
dėl ku­rio rei­ka­lau­ja­ma pa­si­aiš­kin­ti, bei pro­tin­gą ter­mi­ną pa­si­aiš­ki­ni­mui
raš­tu pa­teik­ti, taip pat tu­rė­tų pa­siū­ly­ti, kad dar­buo­to­jas nu­ro­dy­tų
vi­sas ap­lin­ky­bes, tu­rin­čias reikš­mės draus­mi­nės at­sa­ko­my­bės jo
(dar­buo­to­jo) at­žvil­giu tai­ky­mui (DK 35 straips­nio 1 da­lis).
15. Pa­gal DK 240 straips­nio 2 da­lį iš­anks­ti­nis ati­tin­ka­mo or­ga­no su­ti­ki­mas
draus­mi­nės nuo­bau­dos sky­ri­mui yra rei­ka­lin­gas tik įsta­ty­mų nu­sta­ty­tais
at­ve­jais, pa­vyz­džiui: Eu­ro­pos dar­bo ta­ry­bų įsta­ty­mo 13 straips­nio 2
da­ly­je, pa­gal ku­rią su Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je vei­kian­čių Eu­ro­pos
Ben­dri­jos įmo­nės pa­da­li­niu ar su Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je bu­vei­nę tu­rin­čia
Eu­ro­pos Ben­dri­jos įmo­nių gru­pės įmo­ne dar­bo san­ty­kiais su­si­ję Eu­ro­pos
dar­bo ta­ry­bos ar spe­cia­lio­jo de­ry­bų ko­mi­te­to na­riai jų na­rys­tės
Eu­ro­pos dar­bo ta­ry­bo­je ar spe­cia­lia­ja­me de­ry­bų ko­mi­te­te lai­ko­tar­piu
ne­ga­li bū­ti at­leis­ti iš dar­bo darb­da­vio ini­cia­ty­va be juos sky­ru­sio
dar­buo­to­jų at­sto­vo su­ti­ki­mo, o jei­gu jie bu­vo iš­rink­ti dar­buo­to­jų
su­si­rin­ki­me ar kon­fe­ren­ci­jo­je, su­ti­ki­mą juos at­leis­ti iš dar­bo
tu­ri tei­sę duo­ti Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos te­ri­to­ri­nis sky­rius;
Pro­fe­si­nių są­jun­gų įsta­ty­mo 21 straips­nio 2 da­ly­je, pa­gal ku­rią dar­buo­to­jui
– įmo­nė­je vei­kian­čios pro­fe­si­nės są­jun­gos ren­ka­mo­jo or­ga­no na­riui
– ski­riant draus­mi­nes nuo­bau­das, iš­sky­rus at­lei­di­mą iš dar­bo, rei­ka­lin­gas
iš­anks­ti­nis tos pro­fe­si­nės są­jun­gos įmo­nė­je ren­ka­mo­jo or­ga­no su­ti­ki­mas;
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 1995 m. sau­sio 24 d. nu­ta­ri­mu Nr.
118 pa­tvir­tin­to Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių trans­por­to dar­buo­to­jų draus­mės
sta­tu­to 16 punk­to ant­ro­jo­je pa­strai­po­je (Ge­le­žin­ke­lių trans­por­to
ko­dek­so 31 straips­nio 3 da­lis), pa­gal ku­rią dar­buo­to­jų, ku­rie yra pro­fe­si­nės
są­jun­gos na­riai, at­lei­di­mas iš dar­bo dėl šio punk­to pir­mo­jo­je pa­strai­po­je
nu­ro­dy­tų prie­žas­čių tu­ri bū­ti su­de­rin­tas su ati­tin­ka­ma pro­fe­si­nės
są­jun­gos ins­ti­tu­ci­ja, iš­sky­rus įsta­ty­mų nu­ma­ty­tus at­ve­jus, taip
pat at­ve­jus, nu­ro­dy­tus šiurkš­čių pa­žei­di­mų, ke­lian­čių grės­mę eis­mo
sau­gu­mui, žmo­nių gy­vy­bei ir svei­ka­tai, są­ra­še, pa­tvir­tin­ta­me vals­ty­bi­nės
įmo­nės ,,Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai” ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus ir su­de­rin­to
su Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­li­nin­kų prof­są­jun­go­mis; DK 134 straips­nio 4
da­ly­je, pa­gal ku­rią ko­lek­ty­vi­nė­se su­tar­ty­se nu­sta­ty­tais at­ve­jais
dar­buo­to­jai ne­ga­li bū­ti at­lei­džia­mi iš dar­bo ne­ga­vus ki­tų or­ga­nų
su­ti­ki­mo; ir kt.
15. 1. Kai DK 240 straips­nio 1 da­ly­je nu­ma­ty­tą rei­ka­la­vi­mą pa­si­aiš­kin­ti
ga­vęs dar­buo­to­jas, elg­da­ma­sis ne­są­ži­nin­gai, ne­pra­ne­ša darb­da­viui
ap­lin­ky­bių, reikš­min­gų DK 240 straips­nio 2 da­lies jo (dar­buo­to­jo) at­žvil­giu
tai­ky­mui, o darb­da­vys tų ap­lin­ky­bių ob­jek­ty­viai ne­ži­no, tai šiam
dar­buo­to­jui pa­sky­rus draus­mi­nę nuo­bau­dą be rei­ka­lin­go ati­tin­ka­mo
or­ga­no iš­anks­ti­nio su­ti­ki­mo, ob­jek­ty­viai pa­žeis­ta dar­buo­to­jo
dar­bo tei­sė ga­li bū­ti ne­gi­na­ma (DK 35 straips­nio 1 da­lis, 36 straips­nio
1 da­lis).
15. 2. Darb­da­vio pa­reiš­ki­mas, ku­riuo pra­šo­ma su­ti­ki­mo skir­ti dar­buo­to­jui
draus­mi­nę nuo­bau­dą, tu­ri bū­ti mo­ty­vuo­tas. Ja­me tu­ri bū­ti nu­ro­dy­tas
kon­kre­tus dar­bo draus­mės pa­žei­di­mas, ke­ti­na­ma skir­ti draus­mi­nė nuo­bau­da,
prie pa­reiš­ki­mo tu­ri bū­ti pri­dė­ti įro­dy­mai, ku­riais darb­da­vys grin­džia
sa­vo pra­šy­mą (DK 35 straips­nio 1 da­lis).
Eu­ro­pos dar­bo ta­ry­bų įsta­ty­mo 13 straips­nio
2 da­ly­je nu­sta­ty­tu at­ve­ju dar­buo­to­jų at­sto­vas ar­ba Vals­ty­bi­nė
dar­bo ins­pek­ci­ja pri­va­lo nu­spręs­ti ir at­sa­ky­mą darb­da­viui duo­ti
per ke­tu­rio­li­ka ka­len­do­ri­nių die­nų nuo pa­reiš­ki­mo ga­vi­mo, o per
šį ter­mi­ną at­sa­ky­mo ne­da­vus, darb­da­vys tu­ri tei­sę nu­trauk­ti dar­bo
su­tar­tį (Eu­ro­pos dar­bo ta­ry­bų įsta­ty­mo 13 straips­nio 2 da­lis, DK 134
straips­nio 2 da­lis). Jei­gu įsta­ty­muo­se nė­ra nu­sta­ty­tas ter­mi­nas,
per ku­rį ki­tais at­ve­jais ati­tin­ka­mas or­ga­nas tu­ri at­sa­ky­ti į darb­da­vio
pa­reiš­ki­mą, pa­gal ana­lo­gi­ją tai­ky­ti­nas DK 134 straips­nio 2 da­ly­je
nu­sta­ty­tas ke­tu­rio­li­kos ka­len­do­ri­nių die­nų ter­mi­nas (DK 9 straips­nio
1 da­lis). Jei­gu per šį ter­mi­ną ati­tin­ka­mas or­ga­nas at­sa­ky­mo darb­da­viui
ne­duo­da, darb­da­vys tu­ri tei­sę skir­ti draus­mi­nę nuo­bau­dą.
15. 3. Tuo at­ve­ju, kai dar­bo tei­sės nor­mo­se nė­ra tie­sio­gi­nės nor­mos,
reg­la­men­tuo­jan­čios darb­da­vio tei­sę gin­čy­ti ati­tin­ka­mo or­ga­no at­si­sa­ky­mą
duo­ti su­ti­ki­mą skir­ti dar­buo­to­jui draus­mi­nę nuo­bau­dą, darb­da­vys
pa­gal DK 134 straips­nio 3 da­lies ana­lo­gi­ją tu­ri tei­sę to­kį at­si­sa­ky­mą
gin­čy­ti tie­sio­giai teis­me (DK 9 straips­nio 1 da­lis).
Teis­mas ga­li pa­nai­kin­ti at­si­sa­ky­mą duo­ti
su­ti­ki­mą skir­ti dar­buo­to­jui draus­mi­nę nuo­bau­dą, jei­gu darb­da­vys
įro­do, kad šis at­si­sa­ky­mas iš es­mės pa­žei­džia darb­da­vio in­te­re­sus
(DK 9 straips­nio 1 da­lis, 134 straips­nio 3 da­lis). Teis­mas, nag­ri­nė­da­mas
darb­da­vio rei­ka­la­vi­mą pa­nai­kin­ti ati­tin­ka­mo or­ga­no spren­di­mą
tuo pa­grin­du, kad at­si­sa­ky­mas duo­ti su­ti­ki­mą skir­ti dar­buo­to­jui
draus­mi­nę nuo­bau­dą iš es­mės pa­žei­džia darb­da­vio in­te­re­sus, tu­ri
CPK nu­sta­ty­ta tvar­ka pa­tik­rin­ti ir įver­tin­ti:
a) darb­da­vio nu­ro­dy­to in­te­re­so (in­te­re­sų)
bu­vi­mo fak­tą, in­te­re­so tei­sė­tu­mą ir svar­bą;
b) gin­či­ja­mo at­si­sa­ky­mo pa­grįs­tu­mą;
c) darb­da­vio nu­ro­dy­tą jo in­te­re­so (in­te­re­sų)
es­mi­nio pa­žei­di­mo fak­tą ir šio fak­to prie­žas­ti­nį ry­šį su gin­či­ja­mu
at­si­sa­ky­mu.
Darb­da­vio in­te­re­sų es­mi­nio pa­žei­di­mo fak­tas
nu­sta­to­mas at­si­žvel­giant į kon­kre­taus darb­da­vio veik­los spe­ci­fi­ką,
darb­da­vio veik­los ap­lin­ky­bes, nu­ro­do­mo pa­da­ry­to dar­bo draus­mės pa­žei­di­mo
(pa­žei­di­mų) po­bū­dį ir pa­sek­mes, draus­mi­nės nuo­bau­dos kon­kre­čiu at­ve­ju
tai­ky­mo tiks­lus ir juos pa­grin­džian­čias prie­žas­tis bei ki­tas reikš­min­gas
ap­lin­ky­bes.
Darb­da­vys, rem­da­ma­sis įsi­tei­sė­ju­siu teis­mo
spren­di­mu, ku­riuo pa­nai­kin­tas ati­tin­ka­mo or­ga­no at­si­sa­ky­mas duo­ti
su­ti­ki­mą skir­ti dar­buo­to­jui draus­mi­nę nuo­bau­dą, tu­ri tei­sę skir­ti
šiam dar­buo­to­jui tik tą draus­mi­nę nuo­bau­dą, dėl ku­rios sky­ri­mo krei­pė­si
iš­anks­ti­nio su­ti­ki­mo, ar­ba švel­nes­nę.
16. DK 238 straips­nis tu­ri bū­ti tai­ko­mas pa­ren­kant draus­mi­nę nuo­bau­dą
tiek už ne­šiurkš­tų dar­bo draus­mės pa­žei­di­mą, tiek ir už šiurkš­tų dar­bo
draus­mės pa­žei­di­mą. Darb­da­vys, pa­rink­da­mas draus­mi­nę nuo­bau­dą,
taip pat tu­ri va­do­vau­tis DK 35 straips­nio 1 da­lies nuo­sta­to­mis.
17. Draus­mi­nės nuo­bau­dos pa­sky­ri­mas tu­ri bū­ti įfor­min­tas ra­šy­ti­niu
do­ku­men­tu (DK 240 straips­nio 3 da­lis). Tei­sę skir­ti draus­mi­nę nuo­bau­dą
tu­ri darb­da­vys ar­ba ati­tin­ka­mą kom­pe­ten­ci­ją tu­rin­tis jo at­sto­vas
(DK 14, 16, 24 straips­niai).
Dar­buo­to­jo at­si­sa­ky­mas, ven­gi­mas bū­ti su­pa­žin­din­tam
su įsa­ky­mu (nu­ro­dy­mu) dėl draus­mi­nės nuo­bau­dos pa­sky­ri­mo ir (ar­ba)
pa­si­ra­šy­ti apie su­pa­žin­di­ni­mą (DK 240 straips­nio 3 da­lis) pri­ly­gi­na­mi
tin­ka­mam jo su­pažin­di­ni­mui su pa­skir­ta draus­mi­ne nuo­bau­da.
Dar­buo­to­jo at­si­sa­ky­mas, ven­gi­mas pri­im­ti
at­lei­di­mą iš dar­bo pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą pri­ly­gi­na­mas jo ga­vi­mui.
Pa­rei­ga teis­me įro­dy­ti, kad dar­buo­to­jas at­si­sa­kė,
ven­gė su­si­pa­žin­ti su įsa­ky­mu (nu­ro­dy­mu), pa­si­ra­šy­ti apie su­pa­žin­di­ni­mą
ar­ba pri­im­ti ati­tin­ka­mą do­ku­men­tą, ten­ka darb­da­viui (CPK 178
straips­nis). Šie fak­tai ga­li bū­ti įro­di­nė­ja­mi vi­so­mis CPK 177 straips­nio
2 ir 3 da­ly­se nu­ma­ty­to­mis įro­di­nė­ji­mo prie­mo­nė­mis.
18. Dar­bo draus­mės pa­žei­di­mo pa­aiš­kė­ji­mo die­na (DK 241 straips­nio 1
da­lis) yra ta die­na, ku­rią darb­da­viui ar­ba jo at­sto­vui (DK 14, 16, 24
straips­niai) ta­po ži­no­mas šių ap­lin­ky­bių vi­se­tas:
a) dar­bo draus­mės pa­žei­di­mo fak­tas;
b) dar­bo draus­mės pa­žei­di­mą pa­da­ręs kon­kre­tus
dar­buo­to­jas.
DK 241 straips­nio 1 da­ly­je nu­sta­ty­ti ter­mi­nai
yra nai­ki­na­mie­ji (DK 28 straips­nis). Į juos ne­įskai­to­mas lai­kas, ku­rį
dar­buo­to­jas dar­be ne­bu­vo dėl li­gos, bu­vo ko­man­di­ruo­tė­je ar­ba atos­to­ga­vo,
taip pat lai­kas, ku­ris pra­ėjo darb­da­viui gau­nant ati­tin­ka­mo or­ga­no
su­ti­ki­mą draus­mi­nei nuo­bau­dai skir­ti ar­ba gin­či­jant teis­mi­ne tvar­ka
at­si­sa­ky­mą duo­ti su­ti­ki­mą (DK 9, 10 straips­niai).
Tęs­ti­nio dar­bo draus­mės pa­žei­di­mo at­ve­ju
DK 241 straips­nio 1 ir 2 da­ly­se nu­sta­ty­ti ter­mi­nai, ku­rie sie­ja­mi su
dar­bo draus­mės pa­žei­di­mo pa­aiš­kė­ji­mo ar­ba pa­da­ry­mo die­na, skai­čiuo­ja­mi
ati­tin­ka­mai nuo tos die­nos, ka­da pa­aiš­kė­jo ar­ba bu­vo pa­da­ry­tas pas­ku­ti­nis
iš veiks­mų, įei­nan­čių į dar­bo draus­mės pa­žei­di­mo su­dė­tį.
Pa­rei­ga teis­me įro­dy­ti, kad draus­mi­nė nuo­bau­da
pa­skir­ta ne­pa­žei­džiant DK 241 straips­ny­je nu­sta­ty­tų ter­mi­nų, ten­ka
darb­da­viui.
19. Kai dar­buo­to­jas at­leis­tas iš dar­bo pra­lei­dus nu­sta­ty­tus ter­mi­nus
draus­mi­nei nuo­bau­dai skir­ti ar­ba pa­žei­dus įsta­ty­mų rei­ka­la­vi­mą
gau­ti iš­anks­ti­nį ati­tin­ka­mo or­ga­no su­ti­ki­mą, at­lei­di­mas iš dar­bo
pri­pa­žin­ti­nas ne­tei­sė­tu (DK 134 straips­nio 5 da­lis, 242 straips­nio 2
da­lis, 297 straips­nio 3 da­lis).
20. Jei­gu kon­kre­čiu at­ve­ju dar­bo su­tar­tį lei­džia­ma nu­trauk­ti tiek
pa­gal DK 136 straips­nio 3 da­lies 1 punk­tą, tiek ir pa­gal DK 136 straips­nio
3 da­lies 2 punk­tą, darb­da­vys tu­ri tei­sę pa­si­rink­ti, pa­gal ku­rį iš DK
136 straips­nio 3 da­ly­je nu­sta­ty­tų pa­grin­dų jis nu­trau­kia dar­bo su­tar­tį,
ar­ba ga­li dar­bo su­tar­tį nu­trauk­ti abiem šio­je tei­sės nor­mo­je nu­sta­ty­tais
pa­grin­dais.
Kai dar­bo su­tar­tis nu­trauk­ta vie­nu iš šių pa­grin­dų,
o darb­da­vys (at­sa­ko­vas) pro­ce­si­nia­me do­ku­men­te, pa­teik­ta­me teis­mui
iki nu­tar­ties skir­ti by­lą nag­ri­nė­ti teis­mo po­sė­dy­je pri­ėmi­mo (CPK
232 straips­nis), pa­reiš­kia, kad už tą pa­tį dar­bo draus­mės pa­žei­di­mą,
už ku­rį dar­buo­to­jas at­leis­tas iš dar­bo, bu­vo pa­grin­das nu­trauk­ti
dar­bo su­tar­tį ir ki­tu iš DK 136 straips­nio 3 da­ly­je nu­sta­ty­tų pa­grin­dų
bei pra­šo tai įver­tin­ti pri­imant spren­di­mą, teis­mas tu­ri pa­tik­rin­ti
ir įver­tin­ti, ar bu­vo pa­grin­das nu­trauk­ti dar­bo su­tar­tį tiek pa­gal
DK 136 straips­nio 3 da­lies 1 punk­tą, tiek ir pa­gal DK 136 straips­nio 3 da­lies
2 punk­tą. Nu­sta­tęs, kad tuo pa­grin­du, ku­ris nu­ro­dy­tas do­ku­men­te
apie dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mą, dar­bo su­tar­tis nu­trauk­ta be tei­sė­to
pa­grin­do, ta­čiau bu­vo pa­grin­das dar­bo su­tar­tį nu­trauk­ti ki­tu iš DK
136 straips­nio 3 da­ly­je nu­sta­ty­tų pa­grin­dų, teis­mas, ne­kons­ta­ta­vęs
at­lei­di­mo iš dar­bo ne­tei­sė­tu­mo dėl at­lei­di­mo tvar­kos pa­žei­di­mo,
tu­ri at­mes­ti dar­buo­to­jo (ieš­ko­vo) rei­ka­la­vi­mą dėl at­lei­di­mo iš
dar­bo pri­pa­ži­ni­mo ne­tei­sė­tu ir pa­keis­ti dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mo
for­mu­luo­tę į nu­sta­ty­tą ati­tin­ka­ma­me DK 136 straips­nio 3 da­lies punk­te.
Do­ku­men­tuo­se apie dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mą
jos nu­trau­ki­mo įsta­ty­mi­nio pa­grin­do ne­nu­ro­dy­mas ar­ba ne­tiks­lus
nu­ro­dy­mas sa­vai­me ne­su­da­ro pa­grin­do at­lei­di­mą iš dar­bo pri­pa­žin­ti
ne­tei­sė­tu (DK 10 straips­nio 3 da­lis, CPK 3 straips­nio 7 da­lis, DK 297
straips­nio 3 da­lis).
21. By­las pa­gal dar­buo­to­jo (ieš­ko­vo), at­leis­to iš dar­bo pa­gal DK
136 straips­nio 3 da­lies 1 ir 2 punk­tus, ieš­ki­nį dėl at­lei­di­mo iš dar­bo
pri­pa­ži­ni­mo ne­tei­sė­tu teis­mas nag­ri­nė­ja lai­ky­da­ma­sis ben­drų­jų
CPK tai­syk­lių bei at­si­žvelg­da­mas į CPK XX sky­riu­je nu­ma­ty­tas iš­im­tis
(CPK 410 straips­nis). Šio­se by­lo­se darb­da­viui (at­sa­ko­vui) ten­ka pa­rei­ga
įro­dy­ti dar­buo­to­jo (ieš­ko­vo) gin­či­ja­mo at­lei­di­mo iš dar­bo pa­grin­do
tei­sė­tu­mą ir pa­grįs­tu­mą.
21. 1. Teis­mas tu­ri įspė­ti pro­ce­so ša­lis apie teis­mo tei­sę vir­šy­ti pa­reikš­tus
rei­ka­la­vi­mus ir tai­ky­ti DK 297 straips­nio 3 ir 4 da­ly­se nu­ma­ty­tus
al­ter­na­ty­vius dar­buo­to­jo tei­sių gy­ni­mo bū­dus (CPK 414 straips­nio 3
da­lis, 417, 418 straips­niai). Nag­ri­nė­da­mas dar­buo­to­jo (ieš­ko­vo) rei­ka­la­vi­mus
dėl at­lei­di­mo iš dar­bo pri­pa­ži­ni­mo ne­tei­sė­tu, teis­mas tu­ri pa­tik­rin­ti
ieš­ki­ny­je jo pa­grin­du nu­ro­dy­tas ap­lin­ky­bes bei ki­tas ap­lin­ky­bes,
nors ir ne­nu­ro­dy­tas ieš­ki­nio pa­grin­du, ta­čiau su­si­ju­sias su pa­reikš­to
ieš­ki­nio pa­grin­du ir da­ly­ku, t. y. teis­mas tu­ri pa­tik­rin­ti ir nu­sta­ty­ti:
a) už ko­kį kon­kre­čiai dar­bo draus­mės pa­žei­di­mą
dar­buo­to­jas (ieš­ko­vas) yra at­leis­tas iš dar­bo;
b) ar dar­buo­to­jas (ieš­ko­vas) pa­da­rė dar­bo
draus­mės pa­žei­di­mą, už ku­rį jis at­leis­tas iš dar­bo, ar yra draus­mi­nės
at­sa­ko­my­bės tai­ky­mo pa­grin­das ir są­ly­gos;
c) at­lei­di­mo iš dar­bo pa­gal DK 136 straips­nio
3 da­lies 1 punk­tą at­ve­ju – ar dar­buo­to­jui (ieš­ko­vui) prieš tai nors
vie­ną kar­tą per pas­ku­ti­niuo­sius dvy­li­ka mė­ne­sių bu­vo tai­ky­ta draus­mi­nė
nuo­bau­da ir apie ją pra­neš­ta, ar įsa­ky­mo (nu­ro­dy­mo) at­leis­ti dar­buo­to­ją
iš dar­bo pri­ėmi­mo die­ną ta draus­mi­nė nuo­bau­da bu­vo ga­lio­jan­ti, ar
ji nė­ra pa­nai­kin­ta, ar nė­ra pa­grin­do ją pa­nai­kin­ti;
d) at­lei­di­mo iš dar­bo pa­gal DK 136 straips­nio
3 da­lies 2 punk­tą at­ve­ju – ar dar­buo­to­jo (ieš­ko­vo) pa­da­ry­tas dar­bo
draus­mės pažei­di­mas yra šiurkštus;
e) ar draus­mi­nė nuo­bau­da pa­skir­ta lai­kan­tis
jos sky­ri­mo tvar­kos, ter­mi­nų (DK 240, 241 straips­niai ir kt. );
f) ar draus­mi­nė nuo­bau­da pa­rink­ta at­si­žvel­giant
į DK 238 straips­ny­je nu­ro­dy­tas ap­lin­ky­bes; ar nė­ra pa­grin­do pa­nai­kin­ti
draus­mi­nę nuo­bau­dą at­si­žvel­giant į pa­da­ry­to dar­bo draus­mės pa­žei­di­mo
sun­ku­mą, ap­lin­ky­bes, ku­rio­mis jis bu­vo pa­da­ry­tas, dar­buo­to­jo anks­tes­nį
dar­bą ir el­ge­sį, į tai, ar draus­mi­nė nuo­bau­da ati­tin­ka pa­da­ry­to nu­si­žen­gi­mo
sun­ku­mą;
g) ar dar­buo­to­jas (ieško­vas) at­leis­tas iš
dar­bo ne­pa­žei­džiant jam tai­ky­ti­nų ga­ran­ti­jų (DK 131 straips­nis, 132
straips­nio 1 da­lis ir kt. );
h) ar yra pa­grin­das dar­buo­to­jo at­lei­di­mą
iš dar­bo pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tu ir, jei­gu yra, tai ku­ris iš DK 297
straips­nio 3 ir 4 da­ly­se nu­ma­ty­tų al­ter­na­ty­vių dar­buo­to­jo tei­sių
gy­ni­mo bū­dų tai­ky­ti­nas.
21. 2. Kai įsa­ky­me (nu­ro­dy­me) dar­bo draus­mės pa­žei­di­mas, už ku­rį tai­ky­ta
draus­mi­nė nuo­bau­da, ne­nu­ro­dy­tas ar­ba nu­ro­dy­tas ne­kon­kre­čiai,
darb­da­vys (at­sa­ko­vas) pa­si­ren­gi­mo by­los nag­ri­nė­ji­mui sta­di­jo­je
tu­ri tei­sę nu­ro­dy­ti kon­kre­tų dar­bo draus­mės pa­žei­di­mą ir jį pa­tvir­ti­nan­čias
ap­lin­ky­bes, taip pat ki­tas reikš­min­gas ap­lin­ky­bes (CPK 226 straips­nis,
230 straips­nio 1 da­lis, 415 straips­nio 2 da­lis).
22. Teis­mas, nag­ri­nė­da­mas gin­čą dėl at­lei­di­mo iš dar­bo tei­sė­tu­mo,
tik­ri­na anks­tes­nės draus­mi­nės nuo­bau­dos tei­sė­tu­mą ir pa­grįs­tu­mą.
Jei­gu anks­tes­nė draus­mi­nė nuo­bau­da yra vie­nas iš dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mo,
dėl ku­rio tei­sė­tu­mo ki­lęs gin­čas, pa­grin­do su­dė­ties ele­men­tų, o dar­buo­to­jas
(ieš­ko­vas) nė­ra ieš­ki­nio for­ma pa­reiš­kęs dėl jos at­ski­ro rei­ka­la­vi­mo,
tai pa­reikš­tas rei­ka­la­vi­mas dėl at­lei­di­mo iš dar­bo pri­pa­ži­ni­mo ne­tei­sė­tu
ap­ima ir rei­ka­la­vi­mą dėl anks­tes­nės draus­mi­nės nuo­bau­dos tei­sė­tu­mo
ir pa­grįs­tu­mo pa­tik­ri­ni­mo. Rei­ka­la­vi­mo dėl anks­tes­nės draus­mi­nės
nuo­bau­dos pa­nai­ki­ni­mo pa­reiš­ki­mo teis­me die­na lai­ko­ma ta die­na,
ku­rią teis­me pa­reikš­tas rei­ka­la­vi­mas dėl at­lei­di­mo iš dar­bo pri­pa­ži­ni­mo
ne­tei­sė­tu.
Jei­gu dar­buo­to­jas, ne­su­tik­da­mas su anks­tes­ne
draus­mi­ne nuo­bau­da, bu­vo krei­pę­sis į dar­bo gin­čų ko­mi­si­ją, tai rei­ka­la­vi­mui
dėl jos teis­me pa­reikš­ti tai­ko­mas DK 293 straips­nio 1 da­ly­je nu­sta­ty­tas
de­šim­ties die­nų ieš­ki­nio se­na­ties ter­mi­nas. Jis pra­si­de­da ati­tin­ka­mai
ki­tą die­ną po tos die­nos, ku­rią dar­buo­to­jas ga­vo dar­bo gin­čų ko­mi­si­jos
spren­di­mo nuo­ra­šą (DK 292 straips­nio 3 da­lis, 293 straips­nio 1 da­lis,
295 straips­nio 1 da­lies 1 punk­tas) ar­ba iš­ra­šą iš pro­to­ko­lo (DK 10
straips­nis, 292 straips­nio 3 da­lis, 293 straips­nio 1 da­lis, 295 straips­nio
1 da­lies 2 punk­tas), ar­ba ku­rią pa­si­bai­gė DK 291 straips­nio 1 da­ly­je
nu­sta­ty­ti ter­mi­nai (DK 10 straips­nis, 295 straips­nio 1 da­lies 3 punk­tas).
Jei­gu dar­buo­to­jas dėl anks­tes­nės draus­mi­nės
nuo­bau­dos ne­bu­vo krei­pę­sis į dar­bo gin­čų ko­mi­si­ją ir iki jo at­lei­di­mo
iš dar­bo die­nos DK 296 straips­ny­je nu­sta­ty­tas tri­jų mė­ne­sių krei­pi­mo­si
į dar­bo gin­čų ko­mi­si­ją ter­mi­nas nė­ra pa­si­bai­gęs, tai rei­ka­la­vi­mui
dėl jos teis­me pa­reikš­ti tai­ko­mas vie­no mė­ne­sio ieš­ki­nio se­na­ties
ter­mi­nas (DK 10 straips­nis, 295 straips­nio 2 da­lies 5 punk­tas, 297
straips­nio 1 da­lis). Jo ei­gos pra­džia su­tam­pa su DK 297 straips­nio 1 da­ly­je
nu­sta­ty­to vie­no mė­ne­sio ter­mi­no gin­čy­ti at­lei­di­mą iš dar­bo ei­gos
pra­džia.
Jei­gu dar­buo­to­jas dėl anks­tes­nės draus­mi­nės
nuo­bau­dos ne­bu­vo krei­pę­sis į dar­bo gin­čų ko­mi­si­ją ir iki jo at­lei­di­mo
iš dar­bo die­nos DK 296 straips­ny­je nu­sta­ty­tas tri­jų mė­ne­sių krei­pi­mo­si
į dar­bo gin­čų ko­mi­si­ją ter­mi­nas yra pa­si­bai­gęs, tai teis­mas, tik­rin­da­mas
to­kios draus­mi­nės nuo­bau­dos tei­sė­tu­mą ir pa­grįs­tu­mą, DK 296 straips­ny­je
nu­sta­ty­tą ter­mi­ną tai­ko pa­gal ieš­ki­nio se­na­ties tai­syk­les, nu­sta­ty­tas
CK 1. 126, 1. 128-1. 131 straips­niuo­se (DK 10, 27 straips­niai, CK 1. 1 straips­nio
3 da­lis).
Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti dar­bo įsta­ty­mai ne­reg­la­men­tuo­ja
DK 293 straips­nio 1 da­ly­je ir 297 straips­nio 1 da­ly­je nu­ma­ty­tų ieš­ki­nio
se­na­ties ter­mi­nų tai­ky­mo, jų ei­gos su­stab­dy­mo, nu­trau­ki­mo ir at­nau­ji­ni­mo,
ne­nu­sta­to ieš­ki­nio se­na­ties ter­mi­no pa­si­bai­gi­mo tei­si­nių pa­da­ri­nių.
Šiems klau­si­mams tai­ko­mos CK 1. 126, 1. 128-1. 131 straips­nių nor­mos (DK 27
straips­nio 5 da­lis, CK 1. 1 straips­nio 3 da­lis). Teis­mai, tai­ky­da­mi ieš­ki­nio
se­na­tį reg­la­men­tuo­jan­čias tei­sės nor­mas, tu­ri at­si­žvelg­ti į Lie­tu­vos
Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo se­na­to 2002 m. gruo­džio 20 d. nu­ta­ri­mą Nr. 39
,,Dėl ieš­ki­nio se­na­tį reg­la­men­tuo­jan­čių įsta­ty­mų nor­mų tai­ky­mo
teis­mų prak­ti­ko­je“ bei šiuo nu­ta­ri­mu ap­ro­buo­tą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
teis­mų prak­ti­kos, tai­kant ieš­ki­nio se­na­tį reg­la­men­tuo­jan­čias įsta­ty­mų
nor­mas, api­ben­dri­ni­mo ap­žval­gą (Teis­mų prak­ti­ka 18, 2000).
II. Ap­ro­buo­ti api­ben­dri­ni­mo ap­žval­gą dėl Dar­bo ko­dek­so nor­mų, reg­la­men­tuo­jan­čių
dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mą pa­gal Dar­bo ko­dek­so 136 straips­nio 3 da­lies
1 ir 2 punk­tus, tai­ky­mo teis­mų prak­ti­ko­je ir ją pa­skelb­ti Lie­tu­vos
Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo biu­le­te­ny­je.
III. Pri­pa­žin­ti ne­te­ku­siu ga­lios Tei­sė­jų se­na­to 1996 m. bir­že­lio
21 d. nu­ta­ri­mą Nr. 42 ,,Dėl Dar­bo su­tar­ties įsta­ty­mo tai­ky­mo ci­vi­li­nė­se
by­lo­se api­ben­dri­ni­mo re­zul­ta­tų“.

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo
se­na­to pir­mi­nin­kas                                                          V-a- G-us

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo
se­na­to sek­re­to­rė                                                         L-a
L-a Ž-ė

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.88332 sekundės -