Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13585: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS


Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so
nor­mų tai­ky­mo

A3-98                                                                   2004 m. va­sa­rio 12 d.

Klau­si­mas. Teis­mams pa­duo­da­mi pa­reiš­ki­mai dėl teis­mo
įsa­ky­mo iš­da­vi­mo tu­ri ati­tik­ti šių pro­ce­si­nių do­ku­men­tų for­mas,
ku­rias tvir­ti­na tei­sin­gu­mo mi­nist­ras (CPK 431 straips­nio 5 da­lis, 433
straips­nio 3 da­lis). Ar tai reiš­kia bū­ti­ny­bę pa­reiš­kė­jams vi­sais at­ve­jais
nau­do­ti blan­kus, ku­rių for­mą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tei­sin­gu­mo mi­nist­ras
pa­tvir­ti­no 2002 m. gruo­džio 19 d. įsa­ky­mu Nr. 362? Ar tuo at­ve­ju, kai
pa­teik­tas pa­reiš­ki­mas sa­vo for­ma ir tu­ri­niu ati­tin­ka vi­sus blan­ko
ele­men­tus, ta­čiau su­ra­šy­tas ne ant blan­ko, yra pa­grin­das teis­mui pa­gal
CPK 435 straips­nio 2 da­lies 1 punk­tą to­kį pa­reiš­ki­mą at­si­sa­ky­ti pri­im­ti
ir grą­žin­ti pa­reiš­ki­mą jį pa­da­vu­siam as­me­niui?
Kon­sul­ta­ci­ja. Tei­sin­gu­mo mi­nist­ro 2002 m. gruo­džio 19 d.
įsa­ky­mu Nr. 362 (Žin. , 2002, Nr. 125-5689) (to­liau – tei­sin­gu­mo mi­nist­ro
įsa­ky­mas) pa­tvir­tin­tos pro­ce­si­nių do­ku­men­tų for­mos, nau­do­ja­mos
ci­vi­li­nė­se by­lo­se dėl teis­mo įsa­ky­mų iš­da­vi­mo, nė­ra pro­ce­si­nių
do­ku­men­tų blan­kai (tei­sin­gu­mo mi­nist­ro įsa­ky­mo 1 punk­tas, Lie­tu­vos
ar­chy­vų de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus 2001 m. ko­vo 30 d.
įsa­ky­mu Nr. 19 pa­tvir­tin­tų Do­ku­men­tų ren­gi­mo ir įfor­mi­ni­mo tai­syk­lių
4 punk­tas). To­dėl CPK 431 straips­nio 5 da­lies ir 433 straips­nio 3 da­lies
rei­ka­la­vi­mas lai­ky­tis tei­sin­gu­mo mi­nist­ro įsa­ky­mu pa­tvir­tin­tos
pro­ce­si­nių do­ku­men­tų for­mos reiš­kia, kad kre­di­to­riaus pa­reiš­ki­me
dėl teis­mo įsa­ky­mo iš­da­vi­mo tu­ri bū­ti nu­ro­dy­ti šiam pro­ce­si­niam
do­ku­men­tui bū­ti­ni rek­vi­zi­tai, pa­tvir­tin­ti tei­sin­gu­mo mi­nist­ro
įsa­ky­mu (žr. Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus
2003 m. ba­lan­džio 2 d. kon­sul­ta­ci­ją), taip pat tu­ri bū­ti lai­ko­ma­si
jų iš­dės­ty­mo tvar­kos. Kai kre­di­to­rius ne­si­nau­do­ja tam tik­ro­mis ma­te­ria­li­nė­mis
ar pro­ce­si­nė­mis tei­sė­mis (pa­vyz­džiui, ne­pra­šo pri­teis­ti ne­te­sy­bų
(dels­pi­ni­gių), pa­lū­ka­nų, ne­pra­šo tai­ky­ti lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių
ir pan. ) pa­reiš­ki­me dėl teis­mo įsa­ky­mo iš­da­vi­mo ne­bū­ti­na nu­ro­dy­ti
šiuos rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čius rek­vi­zi­tus, iš­dės­ty­tus tei­sin­gu­mo
mi­nist­ro įsa­ky­mo pa­tvir­tin­to­je for­mo­je. Šiuos rei­ka­la­vi­mus, taip
pat CPK 111 straips­nio ir 433 straips­nio 1 ir 2 da­lies rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­tį
pa­reiš­ki­mą dėl teis­mo įsa­ky­mo iš­da­vi­mo nė­ra pa­grin­do at­si­sa­ky­ti
pri­im­ti (CPK 435 straips­nio 2 da­lies 1 punk­tas).
Klau­si­mas. Ar ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas, reng­da­ma­sis
ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka nag­ri­nė­ti at­ski­rą­jį skun­dą, tu­ri in­for­muo­ti
da­ly­vau­jan­čius by­lo­je as­me­nis apie by­los nag­ri­nė­ji­mo vie­tą ir lai­ką,
iš­siųs­da­mas šiems as­me­nims pra­ne­ši­mus?
Kon­sul­ta­ci­ja. Pa­gal CPK 153 straips­nio 2 da­lį apie ra­šy­ti­nio
pro­ce­so tvar­ka vyks­tan­tį teis­mo po­sė­dį da­ly­vau­jan­tys by­lo­je as­me­nys
in­for­muo­ja­mi pra­ne­ši­mais, iš­sky­rus at­ve­jus, kai CPK ne­nu­ma­to, kad
bū­tų in­for­muo­ja­ma apie pro­ce­si­nių veiks­mų at­li­ki­mą. Ši nor­ma tai­ko­ma
ir ape­lia­ci­niam pro­ce­sui (CPK 302 straips­nis).
CPK XVI sky­riaus ant­ro­jo skir­snio „At­ski­rie­ji
skun­dai“ nor­mos ne­nu­ma­to, ar apie teis­mo po­sė­džio vie­tą ir lai­ką pra­ne­ša­ma
da­ly­vau­jan­tiems by­lo­je as­me­nims, to­dėl nag­ri­nė­jant at­ski­rą­jį
skun­dą ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka (CPK 336 straips­nis) tai­ko­mos tai­syk­lės,
reg­la­men­tuo­jan­čios pro­ce­są ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­me (CPK
338 straips­nis). Pa­gal CPK 319 straips­nio 3 da­lį da­ly­vau­jan­tiems by­lo­je
as­me­nims pra­ne­ša­ma apie ape­lia­ci­nės by­los, tai­gi ir at­ski­ro­jo skun­do,
nag­ri­nė­ji­mo vie­tą ir lai­ką. Tai reiš­kia, kad CPK 153 straips­nio 2 da­ly­je
nu­ma­ty­ta iš­im­tis šiuo at­ve­ju ne­tai­ko­ma. To­dėl apie by­los pa­gal at­ski­rą­jį
skun­dą nag­ri­nė­ji­mo vie­tą ir lai­ką ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas
tu­ri in­for­muo­ti da­ly­vau­jan­čius by­lo­je as­me­nis pra­ne­ši­mais, juo­se
nu­ro­dy­da­mas, kad da­ly­vau­jan­tys by­lo­je as­me­nys į teis­mo po­sė­dį ne­kvie­čia­mi
ir ja­me ne­da­ly­vau­ja (CPK 319 straips­nio 3 da­lis).
Klau­si­mas. As­muo, su­ži­no­jęs, kad yra nag­ri­nė­ja­ma by­la,
ku­rio­je jis no­ri įsto­ti į ją tre­čiuo­ju as­me­niu, ne­pa­reiš­kian­čiu sa­va­ran­kiš­kų
rei­ka­la­vi­mų, at­sa­ko­vo pu­sė­je, pra­šo by­lą nag­ri­nė­jan­čio tei­sė­jo
leis­ti jam su­si­pa­žin­ti su by­la, nu­ro­dy­da­mas šį pra­šy­mą pa­grin­džian­čius
mo­ty­vus. Ar tei­sė­jas ga­li leis­ti šiam as­me­niui su­si­pa­žin­ti su by­la,
jei­gu jis dar nė­ra da­ly­vau­jan­tis by­lo­je as­muo? Ar to­kį pra­šy­mą, pa­teik­tą
by­lą nag­ri­nė­jan­čiam tei­sė­jui, tu­ri tei­sę nei­gia­mai iš­spręs­ti teis­mo
pir­mi­nin­kas ar pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas?
Kon­sul­ta­ci­ja. CPK 42 straips­nio 1 da­lis nu­sta­to, kad pro­ce­so
ša­lys tu­ri tei­sę su­si­pa­žin­ti su by­los me­džia­ga. Pa­gal CPK 47 straips­nio
2 da­lį ši tei­sė taip pat pri­klau­so tre­tie­siems as­me­nims, ne­pa­reiš­kian­tiems
sa­va­ran­kiš­kų rei­ka­la­vi­mų. As­muo tam­pa tre­čiuo­ju as­me­niu, ne­pa­reiš­kian­čiu
sa­va­ran­kiš­kų rei­ka­la­vi­mų, by­lą nag­ri­nė­jan­čiam teis­mui pri­ėmus
dėl to nu­tar­tį (CPK 290 straips­nis). Va­di­na­si, tre­tie­siems as­me­nims,
ne­pa­reiš­kian­tiems sa­va­ran­kiš­kų rei­ka­la­vi­mų, įsta­ty­mo su­teik­tas
pro­ce­si­nes tei­ses, tai­gi ir tei­sę su­si­pa­žin­ti su by­los me­džia­ga,
kon­kre­tus as­muo įgy­ja nuo ta­da, kai teis­mas pa­ten­ki­na as­mens pa­reiš­ki­mą
dėl įsto­ji­mo į pro­ce­są tre­čiuo­ju as­me­niu, ne­pa­reiš­kian­čiu sa­va­ran­kiš­kų
rei­ka­la­vi­mų, ar­ba kai as­muo įtrau­kia­mas da­ly­vau­ti by­lo­je tre­čiuo­ju
as­me­niu, ne­pa­reiš­kian­čiu sa­va­ran­kiš­kų rei­ka­la­vi­mų, pa­gal mo­ty­vuo­tą
ša­lių pra­šy­mą ar­ba pa­ties teis­mo ini­cia­ty­va (CPK 47 straips­nio 1, 3
da­lys). Dėl šios prie­žas­ties as­me­niui, pa­gei­dau­jan­čiam su­si­pa­žin­ti
su nag­ri­nė­ja­mos by­los me­džia­ga, ku­ris dar nė­ra įsto­jęs ar nė­ra
įtrauk­tas į šią by­lą tre­čiuo­ju as­me­niu, ne­pa­reiš­kian­čiu sa­va­ran­kiš­kų
rei­ka­la­vi­mų, ne­ga­li bū­ti lei­džia­ma su­si­pa­žin­ti su to­kia me­džia­ga.
Taip pat pa­žy­mė­ti­na, kad CPK 10 straips­nis nu­sta­to by­lo­je ne­da­ly­va­vu­sių
as­me­nų tei­sę su­si­pa­žin­ti ne su nag­ri­nė­ja­mos, o su iš­nag­ri­nė­tos by­los
me­džia­ga, to­dėl nu­ro­dy­tu at­ve­ju šio straips­nio nuo­sta­tos ne­tai­ky­ti­nos.  
Klau­si­mas. CPK 47 straips­nio pa­grin­du as­muo, nu­ro­dęs
mo­ty­vus ir ga­li­mą bū­si­mo spren­di­mo įta­ką jo tei­sėms ir pa­rei­goms,
pa­tei­kia pra­šy­mą įsto­ti į by­lą tre­čiuo­ju as­me­niu, ne­pa­reiš­kian­čiu
sa­va­ran­kiš­kų rei­ka­la­vi­mų, at­sa­ko­vo pu­sė­je. Ar tai yra tik as­mens
tei­sė? Ar tei­sė­jas dar tu­ri spręs­ti, leis­ti ar ne­leis­ti to­kiam as­me­niui
įsto­ti į by­lą? Jei­gu tei­sė­jas apie tai tu­ri spręs­ti, tai ko­kią nu­tar­tį
(ra­šy­ti­nę ar pro­to­ko­li­nę) teis­mas tu­ri pri­im­ti ne­leis­da­mas as­me­niui
įsto­ti į by­lą? Ko­kia šios nu­tar­ties ap­skun­di­mo tvar­ka?
Kon­sul­ta­ci­ja. CPK 47 straips­nio 1 da­lis nu­sta­to, kad tre­tie­ji
as­me­nys, ne­pa­reiš­kian­tys sa­va­ran­kiš­kų rei­ka­la­vi­mų dėl gin­čo da­ly­ko,
ga­li įsto­ti į by­lą ieš­ko­vo ar­ba at­sa­ko­vo pu­sė­je iki bai­gia­mų­jų
kal­bų pra­džios, jei­gu by­los iš­spren­di­mas ga­li tu­rė­ti įta­kos jų tei­sėms
ar­ba pa­rei­goms. Teis­mui dėl įsto­ji­mo į by­lą tre­čiuo­ju as­me­niu, ne­pa­reiš­kian­čiu
sa­va­ran­kiš­kų rei­ka­la­vi­mų, su­in­te­re­suo­tas as­muo ga­li pa­reikš­ti
ne tik raš­tu, bet ir žo­džiu teis­mo po­sė­džio (pa­ren­gia­mo­jo ar nag­ri­nė­ji­mo
teis­me) me­tu. Žo­di­nis pa­reiš­ki­mas tu­ri bū­ti įra­šo­mas į teis­mo po­sė­džio
pro­to­ko­lą. Pa­gal CPK 47 straips­nio 3 da­lį pa­reiš­ki­me dėl įsto­ji­mo į
pro­ce­są tre­čiuo­ju as­me­niu, ne­pa­reiš­kian­čiu sa­va­ran­kiš­kų rei­ka­la­vi­mų,
tu­ri bū­ti nu­ro­dy­tas įsto­ji­mo į pro­ce­są pa­grin­das bei ku­rios iš ša­lių
pu­sė­je sie­kia­ma įsto­ti. Bū­tent pa­reikš­ti by­lą nag­ri­nė­jan­čiam teis­mui
dėl įsto­ji­mo į pro­ce­są tre­čiuo­ju as­me­niu, ne­pa­reiš­kian­čiu sa­va­ran­kiš­kų
rei­ka­la­vi­mų, yra su­in­te­re­suo­to as­mens tei­sė, ta­čiau apie tai, ar pa­reiš­ki­mas
dėl įsto­ji­mo į pro­ce­są tre­čiuo­ju as­me­niu, ne­pa­reiš­kian­čiu sa­va­ran­kiš­kų
rei­ka­la­vi­mų, ati­tin­ka CPK 47 straips­nio 3 da­lies rei­ka­la­vi­mus, ar
šis pa­reiš­ki­mas gau­tas lai­ku, t. y. ar iki bai­gia­mų­jų kal­bų pra­džios,
ar pa­reiš­ki­mas yra pa­grįs­tas, t. y. ar iš tik­rų­jų by­los iš­spren­di­mas
ga­li tu­rė­ti įta­kos pra­šan­čio­jo tei­sėms ar­ba pa­rei­goms, spren­džia by­lą
nag­ri­nė­jan­tis teis­mas.
Pa­reiš­ki­mą dėl įsto­ji­mo į by­lą tre­čiuo­ju
as­me­niu, ne­pa­reiš­kian­čiu sa­va­ran­kiš­kų rei­ka­la­vi­mų, ieš­ko­vo ar­ba
at­sa­ko­vo pu­sė­je, by­lą nag­ri­nė­jan­tis teis­mas tu­ri iš­spręs­ti nu­tar­ti­mi
(CPK 290 straips­nio 1 da­lis). Ten­kin­da­mas šį pa­reiš­ki­mą teis­mo po­sė­džio
(pa­ren­gia­mo­jo ar nag­ri­nė­ji­mo teis­me) me­tu, teis­mas ga­li pri­im­ti
žo­di­nę nu­tar­tį, ku­ri tu­ri bū­ti įra­šo­ma į teis­mo po­sė­džio pro­to­ko­lą
(CPK 290 straips­nio 2 da­lis). Kai pa­reiš­ki­mą dėl įsto­ji­mo į by­lą tre­čiuo­ju
as­me­niu, ne­pa­reiš­kian­čiu sa­va­ran­kiš­kų rei­ka­la­vi­mų, teis­mas iš­spren­džia,
šį pa­reiš­ki­mą ten­kin­da­mas, ne pa­ren­gia­ma­ja­me teis­mo po­sė­dy­je ar
ne nag­ri­nė­ji­mo teis­me me­tu tu­ri bū­ti pri­ima­ma ra­šy­ti­nė nu­tar­tis
(CPK 290 straips­nio 4 da­lis). Jei­gu teis­mas ne­ten­ki­na pa­reiš­ki­mo dėl
įsto­ji­mo į by­lą tre­čiuo­ju as­me­niu, ne­pa­reiš­kian­čiu sa­va­ran­kiš­kų
rei­ka­la­vi­mų, vi­sais at­ve­jais pri­ima­ma ra­šy­ti­nė nu­tar­tis, nes ši
nu­tar­tis, kaip už­ker­tan­ti ga­li­my­bę to­les­nei by­los ei­gai, ga­li bū­ti
skun­džia­ma at­ski­ruo­ju skun­du (CPK 290 straips­nio 2 da­lis, 334 straips­nio
1 da­lies 2 punk­tas).

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.68631 sekundės -