Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13587: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS


Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so
nor­mų tai­ky­mo

A3-99                                                                   2004 m.
va­sa­rio 19 d.

Klau­si­mas. CPK nė­ra nor­mos, reg­la­men­tuo­jan­čios teis­mo
spren­di­mo iš­ra­šo iš­da­vi­mą. Ar ga­li teis­mas, pri­ėmęs spren­di­mą, ati­tin­kan­tį
CPK 270 straips­nio rei­ka­la­vi­mus (su įžan­gi­ne, ap­ra­šo­mą­ja, mo­ty­vuo­ja­mą­ja
ir re­zo­liu­ci­ne da­li­mis), iš­duo­ti jo iš­ra­šą, kai nė­ra pri­im­to spren­di­mo,
ati­tin­kan­čio CPK 268 straips­nio 3 da­lies rei­ka­la­vi­mus (tik su įžan­gi­ne
ir re­zo­liu­ci­ne da­li­mis)? Ko­kia tvar­ka tvir­ti­na­mi teis­mo iš­duo­da­mi
pro­ce­si­niai do­ku­men­tai?
Kon­sul­ta­ci­ja. CPK nor­mos nu­ma­to teis­mo pa­rei­gą da­ly­vau­jan­tiems
by­lo­je, taip pat ir ki­tiems as­me­nims, įteik­ti pro­ce­si­nių teis­mo do­ku­men­tų
(spren­di­mų, nu­tar­čių, nu­ta­ri­mų, įsa­ky­mų) nuo­ra­šus (CPK 275 straips­nis,
277 straips­nio 3 da­lis, 292 straips­nis, 392 straips­nio 2 da­lis, 399
straips­nis, 429 straips­nis, 437 straips­nio 1 da­lis, 541 straips­nio 3 da­lis
ir kt. ). Ša­lys ir tre­tie­ji as­me­nys (tiek pa­reiš­kian­tys sa­va­ran­kiš­kus
rei­ka­la­vi­mus, tiek jų ne­pa­reiš­kian­tys) tu­ri tei­sę gau­ti teis­mo
spren­di­mų, nu­tar­čių ar nu­ta­ri­mų, ku­riais iš­spren­džia­ma by­la, nu­orašus
(CPK 42 straips­nio 1 da­lis, 46 straips­nio 2 da­lis, 47 straips­nio 2 da­lis).
Nu­orašas – tai tiks­liai nu­rašytas teks­tas, ko­pi­ja (Da­bar­ti­nės lie­tu­vių
kal­bos žo­dy­nas. Vil­nius: Moks­lo ir en­cik­lo­pe­di­jų lei­dy­bos ins­ti­tu­tas,
2000. P. 444). CPK nor­mos ne­nu­ma­to teis­mo pa­rei­gos iš­duo­ti pro­ce­si­nių
do­ku­men­tų iš­ra­šus. To­dėl teis­mas iš­duo­da pri­im­to pro­ce­si­nio do­ku­men­to
nuo­ra­šus (ko­pi­jas) ne­pri­klau­so­mai nuo to, ar teis­mo spren­di­mas su­ra­šy­tas
pa­gal CPK 270 straips­nio rei­ka­la­vi­mus (įžan­gi­nė, ap­ra­šo­mo­ji, mo­ty­vuo­ja­mo­ji,
re­zo­liu­ci­nė da­lys), ar spren­di­mas su­ra­šy­tas re­mian­tis CPK 268
straips­nio 3 da­li­mi – su­ra­šant jo įžan­gi­nę bei re­zo­liu­ci­nę da­lis.
As­me­niui pra­šant, teis­mas ga­li iš­duo­ti teis­mo spren­di­mo nuo­ra­šą (ko­pi­ją)
tik su įžan­gi­ne ir re­zo­liu­ci­ne da­li­mis, nors yra pri­im­tas spren­di­mas,
ati­tin­kan­tis CPK 270 straips­nio rei­ka­la­vi­mus (su įžan­gi­ne, ap­ra­šo­mą­ja,
mo­ty­vuo­ja­mą­ja ir re­zo­liu­ci­ne da­li­mis). Teis­mo pro­ce­si­nių
do­ku­men­tų (spren­di­mo, nu­tar­ties, nu­ta­ri­mo, įsa­ky­mo) nuo­ra­šus pa­tvir­ti­na
tei­sė­jas. Jo pa­ra­šas tvir­ti­na­mas teis­mo her­bi­niu ant­spau­du, de­da­mu
taip, kad lies­tų pa­si­ra­šiu­sio­jo as­mens pa­rei­gų pa­va­di­ni­mą, bei de­da­ma
žy­ma „Tik­ra“. Ne­įsi­tei­sė­ju­sio teis­mo pro­ce­si­nio do­ku­men­to nuo­ra­šas
iš­duo­da­mas su žy­ma „Ne­įsi­tei­sė­jęs“.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.65526 sekundės -