Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13589: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS


Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so
nor­mų tai­ky­mo
                                                              
A3-101                                                                   2004
m. ko­vo 18 d.

Klau­si­mas. Ar ga­li­mas spren­di­mo už akių pri­ėmi­mas nu­sta­ty­ta
tvar­ka at­sa­ko­vui ne­pa­tei­kus tri­pli­ko ar ieš­ko­vui dub­li­ko?
Kon­sul­ta­ci­ja. Spren­di­mo už akių ins­ti­tu­tas tai­ko­mas pro­ce­so
ša­liai už įsta­ty­me nu­ma­ty­tų pro­ce­si­nių pa­rei­gų ne­at­li­ki­mą. CPK
285 straips­nio 1 da­lis nu­sta­to, kad spren­di­mas už akių ga­li bū­ti pri­im­tas
tais at­ve­jais, kai į teis­mo po­sė­dį ne­at­vyks­ta vie­na iš ša­lių, ku­riai
tin­ka­mai pra­neš­ta apie po­sė­džio lai­ką bei vie­tą ir iš jos ne­gau­tas pa­reiš­ki­mas
nag­ri­nė­ti by­lą jai ne­da­ly­vau­jant, o į po­sė­dį at­vy­ku­si ša­lis pra­šo
to­kio spren­di­mo pri­ėmi­mo, taip pat ki­tais šia­me ko­dek­se nu­ma­ty­tais
at­ve­jais. Pa­gal CPK 142 straips­nio 4 da­lį, esant ieš­ko­vo pra­šy­mui,
spren­di­mas už akių ga­li bū­ti pri­ima­mas, at­sa­ko­vui be pa­tei­si­na­mos
prie­žas­ties per nu­sta­ty­tą ter­mi­ną ne­pa­tei­kus at­si­lie­pi­mo į ieš­ki­nį.
CPK 227 straips­ny­je, reg­la­men­tuo­jan­čia­me pa­si­ren­gi­mą nag­ri­nė­ti
by­lą pa­ruo­šia­mų­jų do­ku­men­tų bū­du, nė­ra nu­ma­ty­ta teis­mo ga­li­my­bė
ša­liai, ne­įvyk­džiu­siai pa­rei­gos lai­ku pa­teik­ti dub­li­ką ar tri­pli­ką,
pri­im­ti spren­di­mą už akių, ta­čiau at­sa­kant į klau­si­mą, ar šiuo at­ve­ju
spren­di­mo už akių ins­ti­tu­tas ga­li bū­ti tai­ko­mas, ci­vi­li­nio pro­ce­so
įsta­ty­mą bū­ti­na aiš­kin­ti sis­te­miš­kai.
Kaip ir at­sa­ko­vo at­si­lie­pi­mas į ieš­ki­nį
(CPK 142 straips­nis), dub­li­kas, t. y. ieš­ko­vo at­si­lie­pi­mas į at­sa­ko­vo
pa­reikš­tą at­si­lie­pi­mą į ieš­ki­nį, ir tri­pli­kas, t. y. at­sa­ko­vo at­si­lie­pi­mas
į dub­li­ką (CPK 227 straips­nio 1 da­lis) yra pa­ruo­šia­mie­ji (pa­ren­gia­mie­ji)
da­ly­vau­jan­čių by­lo­je as­me­nų pro­ce­si­niai do­ku­men­tai (CPK 110
straips­nis, 227 straips­nio 2 da­lis). CPK 135 straips­nio 1 da­lies 5 punk­tas
įsak­miai nu­sta­to, kad ieš­ki­ny­je tu­ri bū­ti nu­ro­do­ma ieš­ko­vo nuo­mo­nė
dėl spren­di­mo už akių pri­ėmi­mo, jei­gu by­lo­je ne­bus pa­teik­tas at­si­lie­pi­mas
į pa­reikš­tą ieš­ki­nį ar­ba pa­ren­gia­ma­sis pro­ce­si­nis do­ku­men­tas, o
pa­gal CPK 142 straips­nio 2 da­lies 4 punk­tą – at­si­lie­pi­muo­se į ieš­ki­nį
pa­pil­do­mai nu­ro­do­ma at­sa­ko­vo nuo­mo­nė dėl spren­di­mo už akių pri­ėmi­mo,
jei­gu ieš­ko­vas ne­pa­teiks pa­ruo­šia­mų­jų pro­ce­si­nių do­ku­men­tų. Taip
pat at­kreip­ti­nas dė­me­sys į tai, kad pa­si­ren­gi­mas nag­ri­nė­ti by­lą
teis­me vyks­ta ar­ba pa­ruo­šia­mų­jų do­ku­men­tų bū­du (CPK 227 straips­nis),
ar­ba pa­ren­gia­ma­ja­me teis­mo po­sė­dy­je (CPK 228–231 straips­niai). CPK
230 straips­nio 2 da­ly­je tie­sio­giai nu­ro­dy­ta, kad dėl ne­at­vy­ku­sios į
pa­ren­gia­mą­jį teis­mo po­sė­dį ša­lies, ku­riai yra tin­ka­mai apie to­kį po­sė­dį
pra­neš­ta, į po­sė­dį at­vy­ku­sios ša­lies pra­šy­mu by­lą nag­ri­nė­jan­tis
teis­mas šio ko­dek­so nu­sta­ty­ta tvar­ka pri­ima spren­di­mą už akių. Šiuo
at­ve­ju spren­di­mo už akių ins­ti­tu­tas tai­ko­mas dėl to, kad ša­lis ne­si­ren­gia
by­los nag­ri­nė­ji­mui, ne­si­rū­pi­na grei­tu by­los iš­nag­ri­nė­ji­mu, tai­gi
pik­tnau­džiau­ja pro­ce­su (CPK 7 straips­nis). Kai pa­si­ren­gi­mas nag­ri­nė­ti
by­lą teis­me vyks­ta pa­ruo­šia­mų­jų do­ku­men­tų bū­du, ša­liai, ku­ri ne­pa­tei­kia
teis­mui pa­ruo­šia­mo­jo pro­ce­si­nio do­ku­men­to dub­li­ko ar tri­pli­ko,
tu­ri at­si­ras­ti ana­lo­giš­ki tei­si­niai pa­da­ri­niai, nes šiuo at­ve­ju
pro­ce­so ša­lis taip pat pik­tnau­džiau­ja pro­ce­su. At­si­žvel­giant į tai,
da­ry­ti­na iš­va­da, kad tuo at­ve­ju, kai, vyks­tant pa­si­ren­gi­mui nag­ri­nė­ti
by­lą teis­me pa­ruo­šia­mų­jų do­ku­men­tų bū­du (CPK 227 straips­nis), ša­lis
ne­įvyk­do nu­sta­ty­tos pa­rei­gos lai­ku pa­teik­ti pa­ruo­šia­mą­jį pro­ce­si­nį
do­ku­men­tą – dub­li­ką ar tri­pli­ką, taip pat ga­li bū­ti tai­ko­mas spren­di­mo
už akių ins­ti­tu­tas. Va­di­na­si, teis­mas, kaip ir at­si­lie­pi­mo į
pa­reikš­tą ieš­ki­nį ne­pa­tei­ki­mo at­ve­ju, tu­ri tei­sę pri­im­ti spren­di­mą
už akių dėl ša­lies, be pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties per nu­sta­ty­tą ter­mi­ną
ne­pa­tei­ku­sios dub­li­ko (tri­pli­ko), jei­gu ki­ta pro­ce­so ša­lis, vyk­dy­da­ma
CPK 135 straips­nio 1 da­lies 5 punk­to, 142 straips­nio 2 da­lies 4 punk­to
rei­ka­la­vi­mus, to prašo.
Klau­si­mas. Ar ju­ri­di­nio as­mens fi­lia­las ga­li bū­ti da­ly­vau­jan­čiu
by­lo­je as­me­niu ci­vi­li­nia­me pro­ce­se?
Kon­sul­ta­ci­ja. Pa­gal CPK 37 straips­nio 2 da­lį da­ly­vau­jan­čiais
by­lo­je as­me­ni­mis lai­ko­mi ne tik gin­či­ja­mų ma­te­ria­li­nių tei­si­nių
san­ty­kių da­ly­viai ar su šiais san­ty­kiais tie­sio­giai ir ne­tie­sio­giai
su­si­ję as­me­nys – ša­lys (CPK 41 straips­nis), tre­tie­ji as­me­nys (CPK 45,
46 straips­niai), pa­reiš­kė­jai ir su­in­te­re­suo­ti as­me­nys (CPK 443
straips­nio 3, 4 da­lys), kre­di­to­riai ir sko­li­nin­kai (CPK 431 straips­nis),
bet ir šių as­me­nų at­sto­vai (CPK 51 straips­nis).
CPK 41 straips­nio 1 da­lis nu­sta­to, kad ci­vi­li­nia­me
pro­ce­se ša­li­mis – ieš­ko­vu ar­ba at­sa­ko­vu – be fi­zi­nių as­me­nų, ga­li
bū­ti ir ju­ri­di­niai as­me­nys. Ši nuo­sta­ta ati­tin­ka CK pa­teik­tą ju­ri­di­nio
as­mens są­vo­ką bei nu­ro­dy­tus ju­ri­di­nio as­mens po­žy­mius. Pa­gal CK
2. 33 straips­nio 1 da­lį ju­ri­di­nis as­muo yra sa­vo pa­va­di­ni­mą tu­rin­ti
įmo­nė, įstai­ga ar or­ga­ni­za­ci­ja, ku­ri ga­li sa­vo var­du įgy­ti ir tu­rė­ti
tei­ses bei pa­rei­gas, bū­ti ieš­ko­vu ar at­sa­ko­vu teis­me (CK 2. 33
straips­nio 1 da­lis). Tai­gi tik įmo­nė, įstai­ga, or­ga­ni­za­ci­ja, tu­rin­ti
ju­ri­di­nio as­mens tei­ses, ga­li bū­ti ieš­ko­vu ar at­sa­ko­vu. Ju­ri­di­nio
as­mens fi­lia­las yra ju­ri­di­nio as­mens struk­tū­ri­nis pa­da­li­nys, tu­rin­tis
sa­vo bu­vei­nę ir at­lie­kan­tis vi­sas ar­ba da­lį ju­ri­di­nio as­mens funk­ci­jų
(CK 2. 53 straips­nio 1 da­lis). CK 2. 53 straips­nio 2 da­lis įtvir­ti­na ben­drą
tai­syk­lę, kad ju­ri­di­nio as­mens fi­lia­las nė­ra ju­ri­di­nis as­muo, ta­čiau
įsta­ty­mų nu­sta­ty­tais at­ve­jais ju­ri­di­nis as­muo ga­li tu­rė­ti struk­tū­ri­nius
pa­da­li­nius, tai­gi ir fi­lia­lus, tu­rin­čius ju­ri­di­nio as­mens tei­ses
(pvz. , CK 2. 37 straips­nio 2 da­lis). Va­di­na­si, ju­ri­di­nio as­mens fi­lia­las,
ne­tu­rin­tis ju­ri­di­nio as­mens tei­sių, ne­ga­li bū­ti ša­li­mi ci­vi­li­nia­me
pro­ce­se. Toks ju­ri­di­nio as­mens struk­tū­ri­nis pa­da­li­nys taip pat ne­ga­li
bū­ti tre­čiuo­ju as­me­niu, pa­reiš­kė­ju ar su­in­te­re­suo­tu as­me­niu ypa­tin­go­sios
tei­se­nos by­lo­se, kre­di­to­riu­mi ar sko­li­nin­ku (CPK 42 straips­nio
4 da­lis, 46 straips­nio 2 da­lis, 47 straips­nio 2 da­lis). Ki­ta ver­tus, ju­ri­di­nio
as­mens by­lo­se šio as­mens at­sto­vu ga­li bū­ti ati­tin­ka­mas ju­ri­di­nio
as­mens fi­lia­lo, ne­tu­rin­čio ju­ri­di­nio as­mens tei­sių, or­ga­nas, jei­gu
jam to­kią tei­sę su­tei­kia pa­tvir­tin­ti ju­ri­di­nio as­mens fi­lia­lo nuo­sta­tai
ar­ba nu­sta­ty­ta tvar­ka iš­duo­tas įga­lio­ji­mas (CK 2. 54 straips­nis,
CPK 55 straips­nio 1 da­lis, 57 straips­nio 2 da­lis).
Klau­si­mas. Įtei­kiant sko­li­nin­kui kre­di­to­riaus pa­reiš­ki­mo
dėl teis­mo įsa­ky­mo iš­da­vi­mo ir iš­duo­to teis­mo įsa­ky­mo nuo­ra­šus bei
teis­mo pra­ne­ši­mą, šių do­ku­men­tų įtei­ki­mo iš­lai­dos vir­ši­ja teis­mo
įsa­ky­me nu­ro­dy­tą iš­ieš­ko­mų iš­lai­dų su­mą (pvz. , teis­mo įsa­ky­me nu­ro­dy­ta,
kad iš­ieš­ko­mos jo įtei­ki­mo sko­li­nin­kui re­gist­ruo­tu paš­tu iš­lai­dos,
ta­čiau, šiuo bū­du ne­pa­vy­kus šio do­ku­men­to įteik­ti sko­li­nin­kui, teis­mo
įsa­ky­mas sko­li­nin­kui įteik­tas per ant­sto­lį). Kaip teis­mas po teis­mo
įsa­ky­mo iš­da­vi­mo tu­rė­tų iš­spręs­ti pa­pil­do­mai tu­rė­tų iš­lai­dų, su­si­ju­sių
su šių pro­ce­si­nių do­ku­men­tų įtei­ki­mu, iš­ieš­ko­ji­mo klau­si­mą, jei­gu
sko­li­nin­kas ne­pa­reiš­kia prieš­ta­ra­vi­mų dėl kre­di­to­riaus pa­reiš­ki­mo
iš­duo­ti teis­mo įsa­ky­mą?
Kon­sul­ta­ci­ja. Išlai­das, su­si­ju­sias su pro­ce­si­nių do­ku­men­tų
įtei­ki­mu, įsta­ty­mas pri­ski­ria by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­doms (CPK 79
straips­nis, 88 straips­nio 1 da­lies 3 punk­tas). Pa­gal CPK 436 straips­nio 2
da­lies 8 punk­tą teis­mo įsa­ky­me rei­kia nu­ro­dy­ti iš­ieš­ko­mas by­li­nė­ji­mo­si
iš­lai­das, tai­gi ir iš­lai­das, su­si­ju­sias su pro­ce­si­nių do­ku­men­tų
įtei­ki­mu. CPK 438 straips­nis nu­sta­to, kad kre­di­to­riaus pa­reiš­ki­mo
dėl teis­mo įsa­ky­mo iš­da­vi­mo ir teis­mo įsa­ky­mo nuo­ra­šai bei teis­mo
pra­ne­ši­mas sko­li­nin­kui įtei­kia­mi CPK 124 straips­nio 1–3 da­ly­se nu­sta­ty­ta
tvar­ka, iš­sky­rus įtei­ki­mą ku­ra­to­riui ir vie­šo pa­skel­bi­mo bū­du. Tai­gi
nu­ro­dy­tus pro­ce­si­nius do­ku­men­tus sko­li­nin­kui ga­li­ma įteik­ti bet
ku­riuo iš CPK 117 straips­nio 1 da­ly­je nu­ma­ty­tų jų įtei­ki­mo bū­dų, t. y.
re­gist­ruo­tu paš­tu, per ant­sto­lį ar kur­je­rį. Jei­gu kre­di­to­riaus pa­reiš­ki­mo
dėl teis­mo įsa­ky­mo iš­da­vi­mo ir teis­mo įsa­ky­mo nuo­ra­šus bei teis­mo
pra­ne­ši­mą ne­pa­vyks­ta įteik­ti sko­li­nin­kui vie­nu iš CPK 117 straips­nio
1 da­ly­je nu­ro­dy­tų pro­ce­si­nių do­ku­men­tų įtei­ki­mo bū­du (pvz. , re­gist­ruo­tu
paš­tu), ga­li bū­ti nau­do­ja­mas ki­tas jo­je nu­ro­dy­tas pro­ce­si­nių do­ku­men­tų
įtei­ki­mo bū­das (pvz. , per ant­sto­lį). CPK XXIII sky­riu­je nė­ra reg­la­men­tuo­ta,
kaip teis­mas po teis­mo įsa­ky­mo iš­da­vi­mo tu­ri iš­spręs­ti pa­pil­do­mai
tu­rė­tų iš­lai­dų, su­si­ju­sių su kre­di­to­riaus pa­reiš­ki­mo ir teis­mo
įsa­ky­mo nuo­ra­šų bei teis­mo pra­ne­ši­mo įtei­ki­mu sko­li­nin­kui, iš­ieš­ko­ji­mo
klau­si­mą, to­dėl pa­gal CPK 432 straips­nį šiam klau­si­mui spręs­ti tu­ri bū­ti
tai­ko­mos ben­dro­sios gin­čo tei­se­nos tai­syk­lės. Ka­dan­gi teis­mo pro­ce­si­nių
do­ku­men­tų įtei­ki­mas da­ly­vau­jan­tiems by­lo­je as­me­nims ap­mo­ka­mas
iš vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų, tam ski­ria­mų teis­mui (CPK 92 straips­nio
2 da­lis, tei­sin­gu­mo mi­nist­ro ir fi­nan­sų mi­nist­ro 2002 m. gruo­džio 6
d. įsa­ky­mu Nr. 343/388 pa­tvir­tin­tų Iš­lai­dų, su­si­ju­sių su pro­ce­si­nių
do­ku­men­tų įtei­ki­mu ci­vi­li­nė­je by­lo­je, dy­džių ir jų ap­mo­kė­ji­mo
tvar­kos 6 punk­to 1 da­lis), to­dėl, sko­li­nin­kui ne­pa­reiš­kus prieš­ta­ra­vi­mų
dėl jam įteik­to kre­di­to­riaus pa­reiš­ki­mo iš­duo­ti teis­mo įsa­ky­mą
(CPK 439 straips­nio 1, 2 da­lys) ir teis­mo įsa­ky­mui įsi­tei­sė­jus
(CPK 436 straips­nio 7 da­lis), teis­mas tu­ri pri­im­ti nu­tar­tį dėl by­li­nė­ji­mo­si
iš­lai­dų, ku­ria CPK 437 straips­ny­je nu­ro­dy­tų pro­ce­si­nių do­ku­men­tų
įtei­ki­mo sko­li­nin­kui iš­lai­dos, at­si­ra­du­sios jau po teis­mo įsa­ky­mo
iš­da­vi­mo ir apie ku­rių iš­ieš­ko­ji­mą ne­bu­vo nu­ro­dy­ta pa­čia­me
teis­mo įsa­ky­me, kaip to rei­ka­lau­ja CPK 436 straips­nio 2 da­lies 8 punk­tas,
bū­tų iš­ieš­ko­mos vals­ty­bei (CPK 96 straips­nio 1 da­lis, 290
straips­nio 1 da­lis). Dėl šios teis­mo nu­tar­ties ga­li bū­ti duo­da­mas at­ski­ra­sis
skun­das (CPK 100 straips­nis).
Tuo at­ve­ju, kai po teis­mo įsa­ky­mo iš­da­vi­mo
iš­lai­dų, su­si­ju­sių su CPK 437 straips­ny­je nu­ro­dy­tų pro­ce­si­nių do­ku­men­tų
įtei­ki­mu, tu­rė­jo kre­di­to­rius, teis­mas nu­tar­ti­mi dėl by­li­nė­ji­mo­si
iš­lai­dų to­kias iš­lai­das iš sko­li­nin­ko pri­tei­sia kre­di­to­riui (CPK
93 straips­nio 1 da­lis).
Klau­si­mas. Ko­kį pro­ce­si­nį spren­di­mą tu­ri pri­im­ti
teis­mas, sko­li­nin­kui CPK 439 straips­nio tvar­ka pa­tei­kus prieš­ta­ra­vi­mus
tik dėl by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dų iš­ieš­ko­ji­mo?
Kon­sul­ta­ci­ja. CPK 436 straips­nio 2 da­lies 8 punk­tas rei­ka­lau­ja
teis­mo įsa­ky­me nu­ro­dy­ti iš sko­li­nin­ko iš­ieš­ko­mas by­li­nė­ji­mo­si
iš­lai­das. Jei­gu sko­li­nin­kas, per CPK 437 straips­nio 2 da­lies 1 punk­te
ir 439 straips­nio 2 da­ly­je nu­sta­ty­tą ter­mi­ną pa­reikš­da­mas prieš­ta­ra­vi­mus
dėl kre­di­to­riaus pa­reiš­ki­mo iš­duo­ti teis­mo įsa­ky­mą, ne­su­tin­ka tik
su teis­mo įsa­ky­me nu­ro­dy­to­mis iš­ieš­ko­ti­no­mis by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­do­mis,
tai pa­gal ana­lo­gi­ją su CPK 439 straips­nio 4 da­li­mi teis­mas tu­ri pri­im­ti
nau­ją įsa­ky­mą dėl sko­li­nin­ko ne­gin­či­ja­mos rei­ka­la­vi­mų da­lies pri­tei­si­mo,
t. y. įsa­ky­mą, ne­nu­ro­dant ja­me iš­ieš­ko­ti­nų by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dų
(CPK 3 straips­nio 5 da­lis). To­kiu at­ve­ju by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dų iš­ieš­ko­ji­mo
klau­si­mą teis­mas iš­spren­džia pri­im­da­mas nu­tar­tį dėl by­li­nė­ji­mo­si
iš­lai­dų, ku­ri ga­li bū­ti skun­džia­ma at­ski­ruo­ju skun­du (CPK 100
straips­nis, 290 straips­nio 1 da­lis, 432 straips­nis).
Klau­si­mas. Ar tai­ko­mas drau­di­mas pri­im­ti spren­di­mą
už akių (CPK 378 straips­nis), esant vie­nin­te­liam ieš­ko­vo rei­ka­la­vi­mui
– pri­teis­ti iš­lai­ky­mą vai­kams?
Kon­sul­ta­ci­ja. Įsta­ty­mas drau­džia pri­im­ti spren­di­mą už
akių vi­so­se šei­mos by­lo­se ne­pri­klau­so­mai nuo to, ar to­kios by­los nag­ri­nė­ja­mos
pa­gal ben­drą­sias gin­čo tei­se­nos tai­syk­les su iš­im­ti­mis, nu­sta­ty­to­mis
CPK XIX sky­riu­je, ar ypa­tin­go­sios tei­se­nos tvar­ka (CPK 375 straips­nio
1 da­lis, 378 straips­nis, 443 straips­nio 9 da­lis). By­la dėl iš­lai­ky­mo
vai­kams pri­tei­si­mo yra šei­mos by­la, nag­ri­nė­ti­na pa­gal ben­drą­sias
gin­čo tei­se­nos tai­syk­les su iš­im­ti­mis, nu­sta­ty­to­mis CPK XIX sky­riu­je,
to­dėl teis­mas, nag­ri­nė­da­mas šią by­lą, ne­tu­ri tei­sės pri­im­ti
spren­di­mo už akių.
Be to, pa­žy­mė­ti­na, kad rei­ka­la­vi­mas pri­teis­ti
iš­lai­ky­mą vai­kams taip pat ga­li bū­ti nag­ri­nė­ja­mas pa­gal su­pap­ras­tin­to
pro­ce­so tai­syk­les, įtvir­tin­tas CPK XXII, XXIII sky­riuo­se (CPK 424
straips­nio 1 da­lis, 431 straips­nio 1 da­lis).
Klau­si­mas. Ieš­ko­vui (at­sa­ko­vui) teis­mo nu­tar­ti­mi bu­vo
nu­sta­ty­tas ke­tu­rio­li­kos die­nų ter­mi­nas (nuo pra­ne­ši­mo ga­vi­mo die­nos)
pa­teik­ti dub­li­ką (tri­pli­ką), ta­čiau tai ne­bu­vo pa­da­ry­ta. Bu­vo gau­tas
pra­šy­mas pra­tęs­ti ter­mi­ną nu­ro­dy­tiems do­ku­men­tams pa­teik­ti. Ar
teis­mas ga­li pra­tęs­ti ke­tu­rio­li­kos die­nų ter­mi­ną dub­li­kui (tri­pli­kui)
pa­teik­ti?
Kon­sul­ta­ci­ja. Pa­gal CPK 227 straips­nio 2 da­lį pa­ruo­šia­mie­siems
do­ku­men­tams pa­teik­ti ga­li bū­ti nu­sta­ty­tas ne il­ges­nis kaip ke­tu­rio­li­kos
die­nų ter­mi­nas nuo pa­ruo­šia­mų­jų do­ku­men­tų įtei­ki­mo die­nos. Tai­gi
įsta­ty­mas nu­sta­to mak­si­ma­lų ter­mi­ną pa­ruo­šia­mie­siems do­ku­men­tams
pa­teik­ti, o kon­kre­tų ter­mi­ną šiems pro­ce­si­niams veiks­mams at­lik­ti
ne­per­ženg­da­mas įsta­ty­mo ri­bų nu­sta­to teis­mas (CPK 73 straips­nio 1 da­lis).
CPK 227 straips­nio 2 da­ly­je įtvir­tin­tas pro­ce­si­nis ter­mi­nas nė­ra nai­ki­na­ma­sis.
Kai teis­mo pa­skir­tas ke­tu­rio­li­kos die­nų ter­mi­nas pa­ruo­šia­mie­siems
do­ku­men­tams pa­teik­ti yra pa­si­bai­gęs, teis­mas šio ter­mi­no pra­tęs­ti
ne­ga­li, ta­čiau as­me­nims, pra­lei­du­siems jį dėl prie­žas­čių, ku­rias
teis­mas pri­pa­žįs­ta svar­bio­mis, pra­leis­tas ter­mi­nas ga­li bū­ti at­nau­ji­na­mas
CPK 78 straips­ny­je nu­sta­ty­ta tvar­ka. Tuo at­ve­ju, kai teis­mo pa­skir­tas
ter­mi­nas pa­ruo­šia­mie­siems do­ku­men­tams pa­teik­ti nė­ra pa­si­bai­gęs,
esant pa­grin­dui ga­li bū­ti tai­ko­mos CPK 77 straips­ny­je įtvir­tin­tos pro­ce­si­nio
ter­mi­no pra­tę­si­mo tai­syk­lės. To­kią ga­li­my­bę ne­tie­sio­giai pa­tvir­ti­na
ir CPK 142 straips­nio 1 da­lies nuo­sta­ta, lei­džian­ti teis­mui iš­im­ti­niais
at­ve­jais pra­tęs­ti nu­sta­ty­tą ter­mi­ną at­sa­ko­vui pa­teik­ti at­si­lie­pi­mą
į pa­reikš­tą ieš­ki­nį.
Klau­si­mas. Kas tu­ri ap­mo­kė­ti eks­per­ti­zės iš­lai­das,
kai ieš­ko­vė pra­šo skir­ti DNR ana­li­zės me­to­du eks­per­ti­zę ir įpa­rei­go­ti
eks­per­ti­zės iš­lai­das ap­mo­kė­ti at­sa­ko­vą, o at­sa­ko­vas at­si­sa­ko
tai ap­mo­kė­ti ir nei­gia sa­vo tė­vys­tę?
Kon­sul­ta­ci­ja. Eks­per­ti­zės at­li­ki­mo iš­lai­dų ap­mo­kė­ji­mo
tvar­ka yra nu­sta­ty­ta CPK 90 straips­ny­je. Va­do­vau­jan­tis CPK 375
straips­nio 1 da­li­mi, šios tvar­kos taip pat tu­ri bū­ti lai­ko­ma­si nag­ri­nė­jant
by­las dėl tė­vys­tės nu­sta­ty­mo. CPK 90 straips­nio 1 da­lis nu­sta­to, kad
ša­lis, pa­tei­ku­si pra­šy­mą at­lik­ti eks­per­ti­zę, tu­ri iš anks­to su­mo­kė­ti
teis­mo nu­sta­ty­to dy­džio už­sta­tą eks­per­ti­zės at­li­ki­mo iš­lai­doms
pa­deng­ti. Pa­gal CPK 90 straips­nio 3 da­lį toks už­sta­tas su­mo­ka­mas į
teis­mo spe­cia­li­ą­ją są­skai­tą. Tai­gi bū­tent ieš­ko­vei, pra­šan­čiai
skir­ti me­di­ci­nos eks­per­ti­zę tė­vys­tei nu­sta­ty­ti, o ne at­sa­ko­vui,
nei­gian­čiam sa­vo tė­vys­tę, ten­ka pa­rei­ga, prieš ski­riant to­kią eks­per­ti­zę,
su­mo­kė­ti eks­per­ti­zės at­li­ki­mo iš­lai­das. Pa­ten­ki­nęs ieš­ki­nį dėl
tė­vys­tės nu­sta­ty­mo, teis­mas pri­tei­sia iš at­sa­ko­vo ieš­ko­vei jos su­mo­kė­tas
eks­per­ti­zės at­li­ki­mo iš­lai­das (CPK 88 straips­nio 1 da­lies 1 punk­tas,
93 straips­nio 1 da­lis).
Jei­gu už­sta­tas ne­įmo­ka­mas, teis­mas, va­do­vau­da­ma­sis
CPK 101 straips­nio 3 da­li­mi, ga­li at­si­sa­ky­ti ten­kin­ti ša­lies pra­šy­mą
dėl eks­per­ti­zės at­li­ki­mo. Kar­tu at­kreip­ti­nas dė­me­sys į tai, kad CPK
376 straips­nis rei­ka­lau­ja, jog teis­mas, nag­ri­nė­da­mas šei­mos by­las,
bū­tų ak­ty­vus, lei­džia teis­mui šio­se by­lo­se rink­ti įro­dy­mus sa­vo ini­cia­ty­va
bei įpa­rei­go­ja teis­mą siek­ti, kad bū­tų ap­sau­go­tos vai­kų tei­sės ir in­te­re­sai,
to­dėl ir tuo at­ve­ju, kai už­sta­tas ne­įmo­ka­mas, esant rei­ka­lin­gu­mui
(pvz. , dėl ieš­ko­vės sun­kios tur­ti­nės pa­dė­ties), teis­mas ga­li skir­ti
me­di­ci­nos eks­per­ti­zę tė­vys­tei nu­sta­ty­ti ir jos at­li­ki­mo iš­lai­das
ap­mo­kė­ti iš teis­mo spe­cia­lio­sios są­skai­tos, o po to šias iš­lai­das į
nu­ro­dy­tą są­skai­tą iš­ieš­ko­ti iš ša­lies, ku­rios ne­nau­dai pri­im­tas
spren­di­mas (CPK 91 straips­nio 5 da­lis).
Klau­si­mas. Ar ypa­tin­go­sios tei­se­nos tvar­ka nag­ri­nė­ja­mo­se
ci­vi­li­nė­se by­lo­se vals­ty­bės (sa­vi­val­dy­bių) ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai
da­ly­vau­ja kaip su­in­te­re­suo­ti as­me­nys ar kaip vals­ty­bės (sa­vi­val­dy­bių)
ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai ir teis­mui pa­tei­kia tik iš­va­dą, ne­duo­da­mi pa­aiš­ki­ni­mų,
ne­da­ly­vau­da­mi bai­gia­mo­sio­se kal­bo­se?
Kon­sul­ta­ci­ja. CPK 49 straips­nio 2 da­lis nu­sta­to, kad vals­ty­bės
ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jos įsta­ty­mų nu­ma­ty­tais at­ve­jais ga­li
bū­ti teis­mo įtrau­kia­mos pro­ce­so da­ly­viais ar­ba įsto­ti į pro­ce­są sa­vo
ini­cia­ty­va, kad duo­tų iš­va­dą by­lo­je sie­kiant įvyk­dy­ti jiems pa­ves­tas
pa­rei­gas, jei­gu tai yra su­si­ję su vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mu. Vals­ty­bės
ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jos, da­ly­vau­jan­čios pro­ce­se iš­va­dai
duo­ti, yra da­ly­vau­jan­tys by­lo­je as­me­nys (žr. , pvz. , CPK 464
straips­nio 1 da­lį, 477 straips­nio 2, 3 da­lis, 484 straips­nio 4 da­lį, 502
straips­nio 2, 3 da­lį, 507 straips­nio 3 da­lį, 509 straips­nio 3 da­lį), at­sto­vau­jan­tys
ir gi­nan­tys vie­šą­jį in­te­re­są. Jiems bū­din­gas tik pro­ce­si­nis tei­si­nis
su­in­te­re­suo­tu­mas baig­ti­mi. Tuo šios ins­ti­tu­ci­jos ski­ria­si nuo ypa­tin­go­sios
tei­se­nos by­lo­se da­ly­vau­jan­čių pa­reiš­kė­jų ir su­in­te­re­suo­tų as­me­nų
(CPK 442 straips­nis), ku­rie tu­ri ir ma­te­ria­li­nį tei­si­nį, ir pro­ce­si­nį
tei­si­nį su­in­te­re­suo­tu­mą by­los baig­ti­mi (CPK 37 straips­nis, 42
straips­nio 4 da­lis, 443 straips­nio 3, 4 da­lys). Bū­tent šių as­me­nų ma­te­ria­li­nėms
tei­sėms ir pa­rei­goms da­ro įta­ką teis­mo spren­di­mas (nu­tar­tis), ku­riuo
pa­gal ypa­tin­go­sios tei­se­nos tai­syk­les iš­spren­džia­ma by­la. Vals­ty­bės
ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų, da­ly­vau­jan­čių pro­ce­se iš­va­dai duo­ti,
pro­ce­si­nes tei­ses nu­sta­to CPK 50 straips­nio 2 da­lis, nu­ma­tan­ti šių
ins­ti­tu­ci­jų tei­sę su­si­pa­žin­ti su by­los me­džia­ga, duo­ti pa­aiš­ki­ni­mus,
teik­ti įro­dy­mus, da­ly­vau­ti įro­dy­mų ty­ri­me, pa­teik­ti pra­šy­mus.
Šios pro­ce­si­nės tei­sės pa­tvir­ti­na, kad nu­ro­dy­tos ins­ti­tu­ci­jos,
kaip ir pa­reiš­kė­jai bei su­in­te­re­suo­ti as­me­nys, ga­li da­ry­ti įta­ką
pro­ce­so ei­gai ir lem­ti jo baig­tį. Tai vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jas,
da­ly­vau­jan­čias pro­ce­se iš­va­dai duo­ti, ski­ria nuo ki­tų pro­ce­so da­ly­vių
(pvz. , eks­per­tų), ku­rie nė­ra tei­siš­kai su­in­te­re­suo­ti by­los baig­ti­mi
ir pro­ce­se at­lie­ka tik pa­gal­bi­nį vaid­me­nį (CPK 61 straips­nis).
Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų,
įtrauk­tų ar įsto­ju­sių į pro­ce­są iš­va­dai duo­ti, dar­buo­to­jai, ku­rie
šioms ins­ti­tu­ci­joms at­sto­vau­ja teis­mo po­sė­dy­je ir duo­da šių ins­ti­tu­ci­jų
iš­va­das, tu­ri bū­ti lai­ko­mi šių da­ly­vau­jan­čių by­lo­je as­me­nų at­sto­vais.
Pa­gal CPK 443 straips­nio 1 da­lį teis­mas, nag­ri­nė­da­mas
ypa­tin­go­sios tei­se­nos tvar­ka by­las, ku­rio­se vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bių
ins­ti­tu­ci­jos teis­mo įtrauk­tos ar­ba sa­vo ini­cia­ty­va įsto­jo iš­va­dai
duo­ti, tu­ri tai­ky­ti ben­drą­sias CPK tai­syk­les, reg­la­men­tuo­jan­čias
šių ins­ti­tu­ci­jų pro­ce­si­nes tei­ses, nes iš­im­čių iš šių tai­syk­lių šio
ko­dek­so V da­lis bei ki­ti įsta­ty­mai ne­nu­ma­to. Mi­nė­ta, kad vals­ty­bės
ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jos, da­ly­vau­jan­čios pro­ce­se iš­va­dai
duo­ti, tu­ri tei­sę da­ly­vau­ti įro­dy­mų ty­ri­me (CPK 50 straips­nio 2
da­lis), ku­ris at­lie­ka­mas pa­gal įsta­ty­me nu­sta­ty­tas tai­syk­les (žr. ,
pvz. , CPK 183, 200, 209, 217, 235, 249, 250 straips­nius). Po įro­dy­mų iš­ty­ri­mo
teis­mo po­sė­dy­je da­ly­vau­jan­tys šių ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai duo­da iš­va­dą,
po ku­rios teis­mas ir ki­ti da­ly­vau­jan­tys by­lo­je as­me­nys ga­li šiems
as­me­nims pa­teik­ti klau­si­mų duo­tai iš­va­dai iš­aiš­kin­ti ir pa­pil­dy­ti
(CPK 251 straips­nio 3 da­lis, 252 straips­nio 1 da­lis). CPK 252 straips­nio 2
da­lis nu­sta­to, kad vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų,
įtrauk­tų ar įsto­ju­sių į pro­ce­są iš­va­dai duo­ti, at­sto­vai bai­gia­mo­sio­se
kal­bo­se (CPK 253 straips­nis) ne­da­ly­vau­ja, o as­me­nys, ne­da­ly­va­vę
bai­gia­mo­sio­se kal­bo­se, ne­tu­ri ir re­pli­kos tei­sės (CPK 254 straips­nis).
Taip pat pa­žy­mė­ti­na, kad vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių
ins­ti­tu­ci­jos, da­ly­vau­jan­čios pro­ce­se iš­va­dai duo­ti, tam tik­rais
įsta­ty­me nu­ro­dy­tais at­ve­jais (žr. , pvz. , CPK 463 straips­nio 1 da­lies 3
punk­tą ir 5, 6 da­lis, CK 2. 9 straips­nį, CPK 497 straips­nio 1, 2 da­lis, 509
straips­nio 1 da­lį, CK 3. 263 straips­nį, 3. 264 straips­nio 3 da­lį, CK 3. 279
straips­nio 2 da­lį) tu­ri tei­sę ini­ci­juo­ti teis­me by­las, nag­ri­nė­ti­nas
ypa­tin­go­sios tei­se­nos tvar­ka. Šiuo at­ve­ju vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių
ins­ti­tu­ci­jos, siek­da­mos ap­gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są, to­kio­se by­lo­se
da­ly­vau­ja kaip pa­reiš­kė­jai ir tu­ri vi­sas ieš­ko­vo tei­ses ir pa­rei­gas,
jei­gu įsta­ty­muo­se ne­nu­sta­ty­ta ki­taip (CPK 41 straips­nis, 42 straips­nio
4 da­lis, 50 straips­nio 1 da­lis).
Klau­si­mas. Ar ga­li­ma teis­mui pri­im­ti da­li­nį spren­di­mą
ypa­tin­go­sios tei­se­nos by­lo­se?
Kon­sul­ta­ci­ja. Pa­gal CPK 261 straips­nį da­li­nis spren­di­mas
ga­li bū­ti pri­ima­mas tuo at­ve­ju, kai by­lo­je yra pa­reikš­ti ke­li rei­ka­la­vi­mai
ir su­rink­tų įro­dy­mų pa­kan­ka, kad teis­mas pri­im­tų spren­di­mą vie­no ar
ke­lių iš by­lo­je pa­reikš­tų rei­ka­la­vi­mų ar rei­ka­la­vi­mo da­lies pa­grįs­tu­mo
klau­si­mu. D-i­nio spren­di­mo ins­ti­tu­tas, su­da­ran­tis ga­li­my­bę iš­spręs­ti
da­lį pa­reikš­tų rei­ka­la­vi­mų ne­lau­kiant ga­lu­ti­nio spren­di­mo, pa­de­da
kuo grei­čiau at­kur­ti tei­si­nę tai­ką tarp gin­čo ša­lių (CPK 2 straips­nis).
Ypa­tin­go­sios tei­se­nos tvar­ka teis­mas nag­ri­nė­ja CPK 442 straips­ny­je
iš­var­dy­tas by­las. Šių by­lų nag­ri­nė­ji­mas grin­džia­mas CPK 443 straips­nio
1 da­lies nuo­sta­ta, kad ypa­tin­go­sios tei­se­nos by­las teis­mas nag­ri­nė­ja
pa­gal šio ko­dek­so tai­syk­les su iš­im­ti­mis ir pa­pil­dy­mais, ku­riuos nu­sta­to
šio ko­dek­so V da­lis ir ki­ti įsta­ty­mai. Pa­gal CPK 443 straips­nio 9 da­lį
teis­mas, nag­ri­nė­jan­tis by­las ypa­tin­gą­ja tei­se­na, ne­tu­ri tei­sės
pri­im­ti spren­di­mo už akių. Tuo tar­pu drau­di­mas ypa­tin­go­sios tei­se­nos
tvar­ka nag­ri­nė­ja­mo­se by­lo­se pri­im­ti da­li­nį spren­di­mą, t. y. iš­im­tis
iš CPK 261 straips­nio tai­syk­lės, nei CPK V sky­riu­je, nei ki­tuo­se įsta­ty­muo­se
ne­nu­sta­ty­tas, to­dėl re­mian­tis CPK 443 straips­nio 1 da­li­mi, da­li­nio
spren­di­mo ins­ti­tu­to tiks­lais bei pro­ce­so kon­cen­tra­ci­jos ir eko­no­miš­ku­mo
prin­ci­pais (CPK 7 straips­nis) da­ry­ti­na išva­da, kad teis­mas, nag­ri­nė­da­mas
by­las ypa­tin­gą­ja tei­se­na, ga­li pri­im­ti da­li­nį spren­di­mą, jei­gu
yra CPK 261 straips­ny­je nu­ro­dy­tos są­ly­gos.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.75321 sekundės -