Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13573: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS


Dėl kai ku­rių Dar­bo ko­dek­so, Ci­vi­li­nio pro­ce­so
ko­dek­so,
Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mo nor­mų tai­ky­mo

A3-102                                                             
2004 m. ba­landžio 1 d.

Klau­si­mas. Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mu,
tai­kant DK 297 straips­nio 3 da­lį, dar­buo­to­jas bu­vo grą­žin­tas į pir­mes­nį
dar­bą, teis­mo spren­di­mas bu­vo įvyk­dy­tas sku­biai. Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos
teis­mui pa­nai­ki­nus pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mą ir ieš­ki­nį
dėl grą­ži­ni­mo į dar­bą at­me­tus, darb­da­vys, rem­da­ma­sis ape­lia­ci­nės
ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mu, at­lei­do dar­buo­to­ją iš dar­bo. Ka­sa­ci­nis
teis­mas nu­tar­ti­mi pa­nai­ki­no ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mą
ir pa­li­ko ga­lio­ti pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mą. Ar to­kiu
at­ve­ju dar­buo­to­jas pa­gal DK 297 straips­nio 3 da­lį tu­ri tei­sę gau­ti
iš darb­da­vio vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį už lai­ko­tar­pį nuo jo (dar­buo­to­jo)
at­lei­di­mo iš dar­bo re­mian­tis ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mu
iki pa­kar­to­ti­nio grą­ži­ni­mo į pir­mes­nį dar­bą die­nos?
Kon­sul­ta­ci­ja. Tai­kant DK 297 straips­nio 3 da­lį dar­buo­to­jo
pa­žeis­tos dar­bo tei­sės ap­gi­na­mos jį grą­ži­nant į pir­mes­nį dar­bą, to­kiu
bū­du at­ku­riant iki jo dar­bo tei­sių pa­žei­di­mo bu­vu­sią pa­dė­tį, taip
pat iš­ieš­kant šio dar­buo­to­jo nau­dai iš darb­da­vio vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį
už vi­są pri­vers­ti­nės pra­vaikš­tos lai­ką nuo at­lei­di­mo iš dar­bo die­nos
iki teis­mo spren­di­mo įvyk­dy­mo die­nos, t. y. iki tos die­nos, ku­rią re­a­liai
at­ku­ria­ma iki dar­buo­to­jo dar­bo tei­sių pa­žei­di­mo (ne­tei­sė­to at­lei­di­mo
iš dar­bo) bu­vu­si pa­dė­tis ir už­bai­gia­mas pri­vers­ti­nės pra­vaikš­tos
lai­ko­tar­pis. Iš klau­si­me nu­ro­dy­tų ap­lin­ky­bių ma­ty­ti, kad, sku­biai
įvyk­džius ne­įsi­tei­sė­ju­sį pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mą
pa­dė­tis, bu­vu­si iki dar­buo­to­jo dar­bo tei­sių pa­žei­di­mo, bu­vo re­a­liai
at­kur­ta, ta­čiau ji tru­ko tik iki to lai­ko, ka­da darb­da­vys, rem­da­ma­sis
ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mu, vėl at­lei­do dar­buo­to­ją
iš dar­bo. Įvy­kus šiam fak­tui, dar­buo­to­jo dar­bo tei­sių pa­žei­di­mas, pa­si­reiš­kęs
ne­tei­sė­tu at­lei­di­mu iš dar­bo, tę­sė­si ir to­liau, jis tę­sė­si iki dar­buo­to­jo
pa­kar­to­ti­nio grą­ži­ni­mo į pir­mes­nį dar­bą die­nos, ka­da bu­vo ga­lu­ti­nai
re­a­liai at­kur­ta iki dar­buo­to­jo dar­bo tei­sių pa­žei­di­mo bu­vu­si pa­dė­tis.
To­kiu at­ve­ju pri­vers­ti­nės pra­vaikš­tos lai­ko pa­si­bai­gi­mo fak­to kon­sta­ta­vi­mui
yra reikš­min­ga ap­lin­ky­bė – ka­da bu­vo ga­lu­ti­nai re­a­liai at­kur­ta
iki dar­buo­to­jo dar­bo tei­sių pa­žei­di­mo bu­vu­si pa­dė­tis. Ka­dan­gi ap­ta­ria­muo­ju
at­ve­ju iki dar­buo­to­jo dar­bo tei­sių pa­žei­di­mo bu­vu­si pa­dė­tis bu­vo
ga­lu­ti­nai re­a­liai at­kur­ta tik pa­kar­to­ti­nai jį grą­ži­nus į pir­mes­nį
dar­bą, da­ry­ti­na iš­va­da, kad lai­ko­tar­pis nuo dar­buo­to­jo at­lei­di­mo
iš dar­bo re­mian­tis ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mu iki jo
(dar­buo­to­jo) pa­kar­to­ti­nio grą­ži­ni­mo į pir­mes­nį dar­bą įei­na į pri­vers­ti­nės
pra­vaikš­tos lai­ką, už ku­rį dar­buo­to­jas pa­gal DK 297 straips­nio 3 da­lį
tu­ri tei­sę gau­ti iš darb­da­vio vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį.
Taip pat pa­žy­mė­ti­na, kad lai­ko­tar­pis, ku­rio
me­tu bu­vo re­a­liai at­kur­ta iki dar­buo­to­jo dar­bo tei­sių pa­žei­di­mo
bu­vu­si pa­dė­tis, ne­įskai­to­mas į pri­vers­ti­nės pra­vaikš­tos lai­ką.
Klau­si­mas. Ar rei­kia mo­kė­ti žy­mi­nį mo­kes­tį už ieš­ki­nį
dėl ban­kro­to by­los iš­kė­li­mo?
Kon­sul­ta­ci­ja. Už ieš­ki­nį, ku­riuo pra­šo­ma iš­kel­ti įmo­nei
ban­kro­to by­lą, mo­kė­ti žy­mi­nio mo­kes­čio ne­rei­kia, nes pa­gal įsta­ty­mą
ban­kro­to by­lo­se ieš­ko­vai yra at­leis­ti nuo žy­mi­nio mo­kes­čio mo­kė­ji­mo
(CPK 83 straips­nio 1 da­lies 9 punk­tas).
Klau­si­mas. Ko­kio dy­džio žy­mi­nis mo­kes­tis tu­ri bū­ti
mo­ka­mas, kai pa­reiš­kia­mas Pau­lia­no ar ne­tie­sio­gi­nis ieški­nys?
Kon­sul­ta­ci­ja. Kre­di­to­rius, pa­duo­da­mas teis­mui ac­tio
Pau­lia­na, t. y. ieški­nį, ku­riuo gin­či­ja­mi sko­li­nin­ko su­da­ry­ti
san­do­riai, ku­rių pas­ta­ra­sis su­da­ry­ti ne­pri­va­lė­jo, jei­gu šie san­do­riai
pa­žei­džia kre­di­to­riaus tei­ses, o sko­li­nin­kas apie tai ži­no­jo ar tu­rė­jo
ži­no­ti (CK 6. 66 straips­nis), ar­ba ne­tie­sio­gi­nį ieš­ki­nį (CK 6. 68
straips­nis), reiš­kia tur­ti­nio po­bū­džio rei­ka­la­vi­mą, už ku­rį mo­kė­ti­no
žy­mi­nio mo­kes­čio dy­dis tu­ri bū­ti nu­sta­to­mas pa­gal CPK 80 straips­nio
1 da­lies 1 punk­te įtvir­tin­tas tai­syk­les.

Klau­si­mas. Ar ga­li­mas spren­di­mo už akių pri­ėmi­mas ne­įtei­kus
pro­ce­si­nių do­ku­men­tų vie­nam iš pro­ce­si­nių ben­dri­nin­kų ne­pri­va­lo­mo­jo
ben­dri­nin­ka­vi­mo at­ve­ju?
Kon­sul­ta­ci­ja. CPK nu­sta­ty­tais at­ve­jais spren­di­mas už
akių ga­li bū­ti pri­ima­mas tik dėl to­kios ša­lies, ku­riai yra įteik­ti ati­tin­ka­mi
pro­ce­si­niai do­ku­men­tai (pvz. , ieš­ki­nio nuo­ra­šas ir pra­ne­ši­mas dėl
at­si­lie­pi­mo į pa­reikš­tą ieš­ki­nį pa­tei­ki­mo, teis­mo šau­ki­mas ar pra­ne­ši­mas
apie teis­mo po­sė­džio lai­ką ir vie­tą). Ne­pri­va­lo­mo­jo pro­ce­si­nio
ben­dri­nin­ka­vi­mo at­ve­ju (CPK 43 straips­nio 1 da­lies 2 punk­tas)
kiek­vie­nas ben­dri­nin­kas vei­kia sa­vo var­du ir tu­ri šalies tei­ses bei
pa­rei­gas, to­dėl tuo at­ve­ju, kai vie­nam iš jų nė­ra įteik­tas pro­ce­si­nis
do­ku­men­tas, spren­di­mo už akių ins­ti­tu­tas to­kiam as­me­niui ne­ga­li bū­ti
tai­ko­mas. Dėl ki­tų ben­dri­nin­kų, ku­riems ati­tin­ka­mi pro­ce­si­niai do­ku­men­tai
yra įteik­ti, spren­di­mas už akių ga­li bū­ti pri­ima­mas, jei­gu yra ki­tos
są­ly­gos, bū­ti­nos to­kiam spren­di­mui pri­im­ti (žr. , pvz. , CPK 142 straips­nio
142 straips­nio 1, 4 da­lis, 230 straips­nio 2 da­lį, 285 straips­nio 1, 2 da­lis).
Klau­si­mas. Kaip tu­ri bū­ti tę­sia­mas pro­ce­sas by­lo­je,
nag­ri­nė­ja­mo­je CPK XXIII sky­riaus tvar­ka, ne­įtei­kus teis­mo įsa­ky­mo
vie­nam iš pro­ce­si­nių ben­dri­nin­kų ne­pri­va­lo­mo­jo ben­dri­nin­ka­vi­mo
at­ve­ju?
Kon­sul­ta­ci­ja. Kai teis­mo įsa­ky­mas ne­įtei­kia­mas sko­li­nin­kui,
pro­ce­sas pa­gal CPK XXIII sky­riaus tai­syk­les to­liau vyk­ti ne­ga­li, to­dėl
teis­mas tu­ri pa­nai­kin­ti teis­mo įsa­ky­mą ir kre­di­to­riaus pa­reiš­ki­mą
pa­lik­ti ne­nag­ri­nė­tą (žr. CPK 431 straips­nio 3 da­lį, taip pat Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus 2003 m. bir­že­lio 26 d. kon­sul­ta­ci­ją).
Ka­dan­gi ne­pri­va­lo­mo­jo pro­ce­si­nio ben­dri­nin­ka­vi­mo at­ve­ju
kiek­vie­nas iš rei­ka­la­vi­mų ga­li bū­ti at­ski­ro ieš­ki­nio, tai­gi ir pa­reiš­ki­mo
dėl teis­mo įsa­ky­mo iš­da­vi­mo, da­ly­kas (CPK 43 straips­nio 1 da­lies 2
punk­tas, 135 straips­nio 1 da­lies 4 punk­tas, 433 straips­nio 1 da­lies 4
punk­tas), o kiek­vie­nas ben­dri­nin­kas vei­kia sa­vo var­du ir tu­ri tei­sę
sa­va­ran­kiš­kai ves­ti by­lą (CPK 44 straips­nio 1, 4 da­lys), to­dėl teis­mas,
siek­da­mas už­tik­rin­ti pro­ce­so kon­cen­tra­ci­jos ir eko­no­miš­ku­mo bei
ko­o­pe­ra­ci­jos prin­ci­pų įgy­ven­di­ni­mą (CPK 7, 8 straips­niai), tu­ri pa­nai­kin­ti
teis­mo įsa­ky­mą da­lį dėl iš­ieš­ko­ji­mo iš sko­li­nin­ko, ku­riam ne­bu­vo
įteik­tas teis­mo įsa­ky­mas, ir šią kre­di­to­riaus pa­reiš­ki­mo dėl teis­mo
įsa­ky­mo iš­da­vi­mo da­lį pa­lik­ti ne­nag­ri­nė­tą (CPK 296 straips­nio 1 da­lies
12 punk­tas, 431 straips­nio 3 da­lis). By­los dėl teis­mo įsa­ky­mo iš­da­vi­mo
ir iš­ieš­ko­ji­mo iš ki­tų ben­dri­nin­kų, ku­riems iš­duo­tas teis­mo įsa­ky­mas
bu­vo įteik­tas, to­les­nė ei­ga pri­klau­so nuo to, ar sko­li­nin­kai pa­reiš­kia
sa­vo prieš­ta­ra­vi­mus dėl kre­di­to­riaus pa­reiš­ki­mo (CPK 439 straips­nis).
Klau­si­mas. Ar san­tuo­kos nu­trau­ki­mo dėl su­tuok­ti­nio
(su­tuok­ti­nių) kal­tės ir san­tuo­kos nu­trau­ki­mo abie­jų su­tuok­ti­nių
ben­dru su­ti­ki­mu by­lo­se teis­mas, pa­sky­ręs ter­mi­ną ša­lims su­si­tai­ky­ti,
ga­li iš­spręs­ti ki­tus klau­si­mus: tur­to pa­da­li­ji­mo, vai­ko gy­ve­na­mo­sios
vie­tos nu­sta­ty­mo, iš­lai­ky­mo pri­tei­si­mo ir pan. ? Jei­gu taip, ar tai
iš­spren­džia­ma to­je pa­čio­je nu­tar­ty­je ski­riant ter­mi­ną su­si­tai­ky­ti,
ar tu­ri bū­ti pri­ima­mas da­li­nis spren­di­mas?
Kon­sul­ta­ci­ja. Nag­ri­nė­da­mas by­lą dėl san­tuo­kos nu­trau­ki­mo
dėl su­tuok­ti­nio (su­tuok­ti­nių) kal­tės ar­ba by­lą dėl san­tuo­kos nu­trau­ki­mo
abie­jų su­tuok­ti­nių ben­dru su­ti­ki­mu, teis­mas pri­va­lo im­tis prie­mo­nių
su­tuok­ti­niams su­tai­ky­ti ir ga­li nu­sta­ty­ti ter­mi­ną ša­lims su­si­tai­ky­ti
(CK 3. 54, 3. 64 straips­niai, CPK 376 straips­nio 2 da­lis, 384 straips­nio 3 da­lis,
540 straips­nio 3 da­lis). Pa­sky­rus ter­mi­ną su­tuok­ti­niams su­si­tai­ky­ti,
by­los dėl san­tuo­kos nu­trau­ki­mo nag­ri­nė­ji­mas su­stab­do­mas (CK 3. 54
straips­nio 2 da­lis, CPK 163 straips­nio 9 punk­tas, 384 straips­nio 3 da­lis).
CPK 166 straips­nio 3 da­lis įsak­miai nu­sta­to, kad, su­stab­džius by­los nag­ri­nė­ji­mą,
jo­kie pro­ce­si­niai veiks­mai jo­je ne­at­lie­ka­mi, iš­sky­rus klau­si­mų
dėl lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių spren­di­mą (CPK 375 straips­nio 1 da­lis,
443 straips­nio 1 da­lis). Va­di­na­si, pa­sky­rus ter­mi­ną su­tuok­ti­niams
su­si­tai­ky­ti ir dėl to su­stab­džius by­los dėl san­tuo­kos nu­trau­ki­mo
dėl su­tuok­ti­nio (su­tuok­ti­nių) kal­tės ar­ba by­los dėl san­tuo­kos nu­trau­ki­mo
abie­jų su­tuok­ti­nių ben­dru su­ti­ki­mu nag­ri­nė­ji­mą, ga­li bū­ti tai­ko­mos
tik lai­ki­no­sios ap­sau­gos prie­mo­nės. Spe­cia­lio­sios lai­ki­no­sios ap­sau­gos
prie­mo­nės, ku­rios ga­li bū­ti tai­ko­mos san­tuo­kos nu­trau­ki­mo by­lo­se,
yra iš­var­dy­tos CK 3. 65 straips­nio 2 da­ly­je. Tai­gi šiuo at­ve­ju teis­mas
ga­li lai­ki­nai nu­sta­ty­ti ne­pil­na­me­čių vai­kų gy­ve­na­mą­ją vie­tą su
vie­nu iš tė­vu, pri­teis­ti iš vie­no su­tuok­ti­nio lai­ki­ną iš­lai­ky­mą ne­pil­na­me­čiams
vai­kams ar ki­tam su­tuok­ti­niui iki by­lo­je bus pri­im­tas teis­mo spren­di­mas
(CK 3. 65 straips­nis). Pa­gal CPK 145 straips­nio 4 da­lį dėl lai­ki­nų­jų ap­sau­gos
prie­mo­nių tai­ky­mo teis­mas pri­ima mo­ty­vuo­tą nu­tar­tį, ku­ri vyk­do­ma
sku­biai (CPK 152 straips­nio 1 da­lis). Teis­mui pa­sky­rus ter­mi­ną su­tuok­ti­niams
su­si­tai­ky­ti ir dėl to su­stab­džius by­los dėl san­tuo­kos nu­trau­ki­mo
dėl su­tuok­ti­nio (su­tuok­ti­nių) kal­tės ar­ba by­los dėl san­tuo­kos nu­trau­ki­mo
abie­jų su­tuok­ti­nių ben­dru su­ti­ki­mu nag­ri­nė­ji­mą, su­tuok­ti­nių ben­dro
tur­to pa­da­li­ji­mo klau­si­mas ne­sprendžia­mas.
Klau­si­mas. Ieš­ko­vė pa­reiš­kė ieš­ki­nį sa­vo su­tuok­ti­niui
dėl iš­lai­ky­mo pri­tei­si­mo, o šis pa­reiš­kė ieš­ki­nį dėl san­tuo­kos nu­trau­ki­mo
dėl su­tuok­ti­nės (ieš­ko­vės) kal­tės. Ar ga­li­ma ieš­ki­nį dėl san­tuo­kos
nu­trau­ki­mo lai­ky­ti prie­šieš­ki­niu to­dėl, kad jis gau­tas vė­liau, ir
pri­jung­ti jį, kaip prie­šieš­ki­nį, prie ieš­ko­vės anks­čiau pa­reikš­to ieš­ki­nio
dėl iš­lai­ky­mo pri­tei­si­mo?
Kon­sul­ta­ci­ja. Kai teis­mo ži­nio­je yra by­la pa­gal vie­no su­tuok­ti­nio
ieš­ki­nį ki­tam su­tuok­ti­niui dėl iš­lai­ky­mo pri­tei­si­mo ir ki­ta by­la
pa­gal šio su­tuok­ti­nio ieš­ki­nį, ku­riuo pra­šo­ma nu­trauk­ti san­tuo­ką
dėl ki­to su­tuok­ti­nio kal­tės, teis­mas, va­do­vau­da­ma­sis CPK 136 straips­nio
4 da­li­mi, ga­li šias by­las su­jung­ti į vie­ną by­lą (CPK 375 straips­nio 1
da­lis). Ka­dan­gi pa­reikš­ti rei­ka­la­vi­mai yra prie­ši­niai, tai, teis­mui
dvi by­las su­jun­gus į vie­ną, anks­čiau gau­tas ieš­ki­nys, t. y. ieš­ki­nys
dėl iš­lai­ky­mo pri­tei­si­mo, ir to­liau tu­ri bū­ti lai­ko­mas ieš­ki­niu, o
jį pa­reiš­kęs su­tuok­ti­nis - ieš­ko­vu. Vė­liau teis­me gau­tas ieš­ki­nys,
t. y. ieš­ki­nys nu­trauk­ti san­tuo­ką dėl ki­to su­tuok­ti­nio kal­tės, lai­ky­ti­nas
prie­šieš­ki­niu, o jį pa­reiš­kęs as­muo – at­sa­ko­vu (CPK 143 straips­nis).
Klau­si­mas. CPK 139 straips­nio 1 da­lis lei­džia ieš­ko­vui
at­si­im­ti ieš­ki­nį, o šio ko­dek­so 140 straips­nio 1 da­lis su­tei­kia ieš­ko­vui
tei­sę bet ku­rio­je pro­ce­so sta­di­jo­je at­si­sa­ky­ti ieš­ki­nio. 2001 m.
ko­vo 20 d. Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mo 10 straips­nio 3 da­lies 1 punk­te nu­ro­dy­ta,
kad teis­mas at­si­sa­ko iš­kel­ti ban­kro­to by­lą, jei­gu įmo­nė iki teis­mo
nu­tar­ties iš­kel­ti ban­kro­to by­lą pri­ėmi­mo pa­ten­ki­na kre­di­to­riaus,
ku­ris krei­pė­si į teis­mą dėl ban­kro­to by­los iš­kė­li­mo, rei­ka­la­vi­mus.
Šio įsta­ty­mo 6 straips­nio 5 da­lis nu­sta­to, kad pa­reiš­ki­mo teis­mui ga­li­ma
at­si­sa­ky­ti, iki teis­mas pri­ima nu­tar­tį iš­kel­ti ban­kro­to by­lą. Ku­rios
iš nu­ro­dy­tų tei­sės nor­mų tu­ri bū­ti tai­ko­mos ban­kro­to by­lo­je ir ko­kie
yra pa­reiš­ki­mo dėl ban­kro­to by­los iš­kė­li­mo at­si­ė­mi­mo ar at­si­sa­ky­mo
nuo šio pa­reiš­ki­mo tei­si­niai pa­da­ri­niai, jei­gu teis­mas pri­ėmė nu­tar­tį
iš­kel­ti ban­kro­to by­lą ir kre­di­to­riaus rei­ka­la­vi­mai yra pa­ten­kin­ti
šios nu­tar­ties įsi­tei­sė­ji­mo lai­ko­tar­piu jau po ban­kro­to by­los iš­kė­li­mo?
Kon­sul­ta­ci­ja. Įmo­nių ban­kro­to by­los nag­ri­nė­ja­mos CPK nu­sta­ty­ta
gin­čo tei­se­nos tvar­ka su iš­im­ti­mis, nu­sta­ty­to­mis Įmo­nių ban­kro­to
įsta­ty­me ir ki­tuo­se įsta­ty­muo­se (CPK 1 straips­nio 1 da­lis, Įmo­nių ban­kro­to
įsta­ty­mo 1 straips­nis, 10 straips­nio 1 da­lis). Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mo
6 straips­nio 5 da­lis lei­džia as­me­niui, pa­tei­ku­siam pa­reiš­ki­mą dėl
ban­kro­to by­los iš­kė­li­mo, at­si­sa­ky­ti pa­reiš­ki­mo, o pa­gal šio įsta­ty­mo
10 straips­nio 3 da­lies 1 punk­tą įmo­nė, ku­riai pra­šo­ma iš­kel­ti ban­kro­to
by­lą, ga­li pa­ten­kin­ti as­mens, ku­ris krei­pė­si į teis­mą su pa­reiš­ki­mu
iš­kel­ti jai ban­kro­to by­lą, rei­ka­la­vi­mus, ta­čiau, kai teis­mo nu­tar­tis
iš­kel­ti ban­kro­to by­lą yra pri­im­ta, šios tei­sės nor­mos ne­ga­li bū­ti
tai­ko­mos. Po teis­mo nu­tar­ties iš­kel­ti ban­kro­to by­lą pri­ėmi­mo tai­ko­mas
ban­kro­to by­los nu­trau­ki­mo ins­ti­tu­tas, jei­gu nu­sta­to­mos Įmo­nių ban­kro­to
įsta­ty­mo 27 straips­nio 1 da­ly­je nu­ro­dy­tos ap­lin­ky­bės.
Nu­sta­čius, kad kre­di­to­riai nuo sa­vo rei­ka­la­vi­mų
įmo­nei at­si­sa­ko ar­ba įmo­nė su kre­di­to­riais at­si­skai­tė, at­si­ran­da
pa­grin­das ban­kro­to by­los nu­trau­ki­mui (Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mo 27
straips­nio 1 da­lies 1, 2 punk­tai). Va­di­na­si, tuo at­ve­ju, kai po teis­mo
nu­tar­ties iš­kel­ti ban­kro­to by­lą pri­ėmi­mo pa­reiš­ki­mą dėl ban­kro­to
by­los iš­kė­li­mo pa­tei­kęs kre­di­to­rius at­si­sa­ko sa­vo rei­ka­la­vi­mų
ir teis­mas to­kį at­si­sa­ky­mą pri­ima ar­ba su šiuo kre­di­to­riu­mi yra at­si­skai­ty­ta,
ši ban­kro­to by­los da­lis tu­ri bū­ti nu­trau­kia­ma (Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mo
27 straips­nio 1 da­lies 1, 2 punk­tai, CPK 140 straips­nio 1 da­lis, 293
straips­nio 4 punk­tas).
Pa­žy­mė­ti­na ir tai, kad pa­gal Įmo­nių ban­kro­to
įsta­ty­mo 10 straips­nio 7 da­lies 3 punk­tą tik įsi­tei­sė­jus teis­mo nu­tar­čiai
iš­kel­ti ban­kro­to by­lą yra drau­džia­ma vyk­dy­ti vi­sas fi­nan­si­nes prie­vo­les,
ne­įvyk­dy­tas iki ban­kro­to by­los iš­kė­li­mo, tai­gi ir at­si­skai­ti­nė­ti
su tais kre­di­to­riais, ku­rie krei­pė­si į teis­mą dėl ban­kro­to by­los iš­kė­li­mo,
ta­čiau jau iki to­kios nu­tar­ties įsi­tei­sė­ji­mo teis­mas, siek­da­mas už­tik­rin­ti
vi­sų įmo­nės, ku­riai iš­ke­lia­ma ban­kro­to by­la, kre­di­to­rių tei­ses ir
tei­sė­tus in­te­re­sus, tu­ri bū­ti ak­ty­vus ir ga­li tai­ky­ti lai­ki­ną­sias
ap­sau­gos prie­mo­nes, pa­vyz­džiui, už­draus­ti at­sa­ko­vui vyk­dy­ti sa­vo
prie­vo­les, per­duo­ti ki­tiems as­me­nims tur­tą (Įmo­nių ban­kro­to 9
straips­nio 2 da­lies 5 punk­tas, CPK 144 straips­nio 1, 2 da­lys, 145 straips­nio
1 da­lies 7 punk­tas).
Klau­si­mas. Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mo 10 straips­nio 8 da­ly­je
nu­ro­do­ma, kad Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas, pa­nai­ki­nęs nu­tar­tį,
ku­ria at­si­sa­ky­ta kel­ti ban­kro­to by­lą, ne­ga­li pri­im­ti nu­tar­ties
ją iš­kel­ti. Ko­kią nu­tar­tį šiuo at­ve­ju ga­li pri­im­ti Ape­lia­ci­nis
teis­mas ir ko­kia to­li­mes­nė by­los ei­ga? Ar tu­ri tei­sę Ape­lia­ci­nis
teis­mas, pa­nai­ki­nęs nu­tar­tį, ku­ria iš­kel­ta ban­kro­to by­la, pri­im­ti
nu­tar­tį at­si­sa­ky­ti kel­ti ban­kro­to by­lą?
Kon­sul­ta­ci­ja. Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mo 10 straips­nio 8 da­lis
įsak­miai drau­džia Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui, pa­nai­ki­nus skun­džia­mą
teis­mo nu­tar­tį, ku­ria at­si­sa­ky­ta iš­kel­ti ban­kro­to by­lą (Įmo­nių
ban­kro­to įsta­ty­mo 10 straips­nio 3 da­lies 1-3 punk­tai), pri­im­ti nu­tar­tį
iš­kel­ti ban­kro­to by­lą. Tai­gi šiuo at­ve­ju Ape­lia­ci­nis teis­mas, pa­nai­ki­nęs
skun­džia­mą teis­mo nu­tar­tį iš­kel­ti ban­kro­to by­lą, ga­li per­duo­ti pir­mo­sios
ins­tan­ci­jos teis­mui ban­kro­to by­los iš­kė­li­mo klau­si­mą nag­ri­nė­ti
iš nau­jo (CPK 337 straips­nio 3 punk­tas).
Tuo at­ve­ju, kai at­ski­ra­sis skun­das yra pa­duo­tas
dėl teis­mo nu­tar­ties iš­kel­ti ban­kro­to by­lą (Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mo
9 straips­nio 5 da­lies 1, 2 punk­tai), Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mas ne­drau­džia
Ape­lia­ci­niam teis­mui, pa­nai­ki­nus skun­džia­mą nu­tar­tį, iš­spręs­ti
klau­si­mą iš es­mės (CPK 337 straips­nio 2 punk­tas). Va­di­na­si, šiuo at­ve­ju,
pa­nai­ki­nęs skun­džia­mą teis­mo nu­tar­tį iš­kel­ti ban­kro­to by­lą, Ape­lia­ci­nis
teis­mas tu­ri ne tik tei­sę per­duo­ti pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mui ban­kro­to
by­los iš­kė­li­mo klau­si­mą nag­ri­nė­ti iš nau­jo, bet ir tei­sę iš­spręs­ti
klau­si­mą iš es­mės – at­si­sa­ky­ti iš­kel­ti ban­kro­to by­lą (CPK 337
straips­nio 2, 3 punk­tai).
Klau­si­mas. Nag­ri­nė­jant by­las ape­lia­ci­ne tvar­ka su­si­du­ria­ma
su at­ve­jais, kai ape­lian­tas, pa­duo­da­mas ape­lia­ci­nį skun­dą ar at­ski­rą­jį
skun­dą, prie skun­do pri­de­da do­ku­men­tus, jau esan­čius ci­vi­li­nė­je by­lo­je.
Ar to­kie pri­dė­ti do­ku­men­tai tu­ri bū­ti siun­čia­mi ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos
teis­mui? Jei ne, tai ku­ris teis­mas: pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas,
spręs­da­mas ape­lia­ci­nio ar at­ski­ro­jo skun­do pri­ėmi­mo klau­si­mą, ar
ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas, tu­ri grą­žin­ti šiuos prie­dus? Ko­kia
for­ma tai tu­ri bū­ti pa­da­ry­ta: ar šį klau­si­mą ga­li­ma iš­spręs­ti re­zo­liu­ci­ja,
ar bū­ti­na pri­im­ti ra­šy­ti­nę nu­tar­tį? Ar ji skun­džia­ma?
Kon­sul­ta­ci­ja. Prie ape­lia­ci­nio ar at­ski­ro­jo skun­do šiam skun­dui
pa­grįs­ti ne­rei­kia pri­dė­ti tų do­ku­men­tų, ku­rie yra nag­ri­nė­ja­mo­je
ci­vi­li­nė­je by­lo­je (CPK 306, 338 straips­niai). Jei­gu ape­lian­tas, pa­duo­da­mas
ape­lia­ci­nį ar at­ski­rą­jį skun­dą, pa­tei­kia ir to­kius do­ku­men­tus, tai
pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas, pri­im­da­mas pa­duo­tą skun­dą, nu­tar­ti­mi
šiuos skun­do prie­dus tu­ri grą­žin­ti skun­dą pa­da­vu­siam as­me­niui (CPK
290 straips­nio 1 da­lis, 315 straips­nio 1 da­lis, 335, 338 straips­niai). Nei
ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mui, nei ki­tiems da­ly­vau­jan­tiems by­lo­je
as­me­nims to­kie ape­lia­ci­nio ar at­ski­ro­jo skun­do prie­dai ne­tu­ri bū­ti
siun­čia­mi. Teis­mo nu­tar­tis, ku­ria ape­lian­tui grą­ži­na­mi prie skun­do
pri­dė­ti do­ku­men­tai, ku­rie yra by­lo­je, at­ski­ruo­ju skun­du ne­skun­džia­ma
(CPK 334 straips­nio 1 da­lis).

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.70006 sekundės -